(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/GB96/00034 (87) Data 1 numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , W096/22396, PCT Gazette nr 34/96 (13) B1 (51) IntCl7 C21D 9/04 C 22C 38/00 (54) Sposób wytwarzania szyny (30) Pierwszeństwo: ,GB, ( 73) Uprawniony z patentu: Corus UK Limited, Londyn, GB (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 25/97 (72) Twórcy wynalazku: Harshad K.D.H. Bhadeshia, Camberton, GB Vijay Jerath, Sheffield, GB (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/04 (74) Pełnomocnik: Ostrowska Elżbieta, POLSERVICE PL B1 ( 57) 1. Sposób wytwarzania szyny z odpornej na ścieranie i zmęczenie przy styku tocznym stali bainitycznej zawierającej węgiel, glin i/lub krzem, mangan, chrom, nikiel, siarkę, molibden, tytan, wanad, żelazo bilansowe oraz przypadkowe zanieczyszczenia, polegający na kształtowaniu szyny przez walcowanie na gorąco stali stopowej i chłodzeniu szyny, znamienny tym, że szynę kształtuje się z bezwęglikowej stali zawierającej węgiel w ilości 0,05-0,50% wagowo, krzem i/lub glin w ilości 1,00-3,00%, mangan w ilości 0,50-2,50% wagowo, chrom w ilości 0,25-2,50% wagowo, nikiel w ilości do 3,00% wagowo, siarkę w ilości do 0,025% wagowo, wolfram w ilości do 1,00% wagowo, molibden w ilości do 1,00%, miedź w ilości do 3% wagowo, tytan w ilości do 0,10% wagowo, wanad w ilości do 0,50% wagowo i bor w ilości 0,001-0,005%, a po walcowaniu chłodzi się szynę w sposób ciągły i równomierny od jej temperatury walcowania do temperatury otoczenia w naturalnym powietrzu albo chłodzi się ją w sposób wymuszony z prędkością 2 C/sekundę FIG. 1

2 Sposób wytwarzania szyny Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania szyny z odpornej na ścieranie i zmęczenie przy styku tocznym stali bainitycznej zawierającej węgiel, glin i/lub krzem, mangan, chrom, nikiel, siarkę, molibden, tytan, wanad, żelazo bilansowe oraz przypadkowe zanieczyszczenia, polegający na kształtowaniu szyny przez walcowanie na gorąco stali stopowej i chłodzeniu szyny, znamienny tym, ż e szynę kształtuje się z bezwęglikowej stali zawierającej węgiel w ilości 0,05-0,50% wagowo, krzem i/lub glin w ilości 1,00-3,00%, mangan w ilości 0,50-2,50% wagowo, chrom w ilości 0,25-2,50% wagowo, nikiel w ilości do 3,00% wagowo, siarkę w ilości do 0,025% wagowo, wolfram w ilości do 1,00% wagowo, molibden w ilości do 1,00%, miedź w ilości do 3% wagowo, tytan w ilości do 0,10% wagowo, wanad w ilości do 0,50% wagowo i bor w ilości 0,001-0,005%, a po walcowaniu chłodzi się szynę w sposób ciągły i równomierny od jej temperatury walcowania do temperatury otoczenia w naturalnym powietrzu albo chłodzi się j ą w sposób wymuszony z prędkością 2 C/sekundę. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że szynę kształtuje się ze stali zawierającej węgiel w ilości 0,10-0,35% wagowo. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że szynę kształtuje się ze stali zawierającej krzem w ilości 1,00-2,50% wagowo. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że szynę kształtuje się ze stali zawierającej wagowo mangan w ilości 1,00-2,50%, chrom 0,35-2,25% i molibden 0,15-0,60%. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania szyny, zwłaszcza kolejowej, z bezwęglikowej stali bainitycznej. Dokładniej, przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania szyny z bezwęglikowej stali bainitycznej o podwyższonej odporności na ścieranie oraz na zmęczenie przy styku tocznym, przy czym sposobem tym, między innymi, można wytwarzać szyny dźwigowe, węzły i przejazdy kolejowe, koła kolejowe oraz specjalne sekcje i płyty odporne na zużycie ścierne. Większość szyn torów kolejowych wykonywano dotychczas ze stali perlitycznych. Ostatnie doniesienia wykazały, że stale perlityczne osiągnęły już swoją granicę właściwości materiałowych. Stąd istnieje potrzeba oceny innych alternatywnych typów stali o dobrej odporności na ścieranie i zmęczenie przy styku tocznym, w połączeniu z podwyższonym poziomem wiązkości plastycznej i spawalności. Z europejskiego opisu patentowego nr EP A1 znany jest sposób wytwarzania wysoko wytrzymałych szyn ze stali bainitycznej, o wysokiej odporności na zmęczenie przy styku jezdnym, w którym główka szyny walcowanej na gorąco poddawana jest przerywanemu programowi chłodzenia, pociągającymi za sobą wymuszone chłodzenie od obszaru austenitycznego do temperatury zatrzymania chłodzenia od 500 do 300 C z szybkością od 1 do 10 C na sekundę, a następnie dalsze chłodzenie główki szyny do jeszcze niższej strefy temperaturowej. Ustalono, że szyny wytwarzane takim sposobem ścierają się łatwiej niż konwencjonalne stale perlityczne i przejawiają zwiększoną odporność na zmęczenie przy styku tocznym. Zatem wzrost szybkości ścierania, jaki przejawiają powierzchnie główek takich szyn zapewniał, że nagromadzone uszkodzenia wskutek zmęczenia ścierały się przed pojawieniem się defektów. Właściwości fizyczne, jakie m ają te szyny, osiągnięto częściowo przez reżim wymuszonego chłodzenia, opisany wyżej. Rozwiązanie znane z europejskiego opisu patentowego Nr EP A1 różni się znacznie od sposobu według niniejszego wynalazku, zgodnie z którym przy stalach szynowych zapewniona jest znacznie zwiększona odporność na ścieranie, jednocześnie z doskonałą

3 odpornością na zmęczenie przy styku tocznym. Takie stale wykazują także lepszą wiązkość udarową i ciągliwość w porównaniu z szynami ze stali perlitycznych. Sposób według niniejszego wynalazku pozwala na uniknięcie konieczności złożonego, nieciągłego reżimu chłodzenia, tak jak to opisano w EP A1. Złożone, nieciągłe reżimy chłodzenia znane są z innych podobnych dokumentów, takich jak brytyjskie opisy patentowe o numerach GB , GB , GB , GB , opis patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki nr US oraz europejskiego opisu patentowego nr EP Szyny torowe wytwarzane ze stali bainitycznych, zawierających węglik żelaza, proponowano już wcześniej. Natomiast rozmiar drobnych kryształków ferrytycznych (~0,2-0,8 μm szerokości) oraz wysoka gęstość dyslokacji w bainicie chłodzonym w sposób nieciągły łączą się dając stale bardzo mocne, przy czym obecność w mikrostrukturze węglików międzyi wewnątrzkryształkowych prowadzi do zwiększonej kruchości, która w znacznym stopniu miała tendencję do zahamowania wykorzystania handlowego takich stali. Wiadomo, że problem kruchości, który pojawia się z powodu obecności szkodliwych węglików, można pomniejszyć przez zastosowanie w niskostopowych stalach dodatków o stosunkowo dużej zawartości krzemu i/lub glinu (~1-2%). Obecność krzemu i/lub glinu w stalach przekształcanych w sposób ciągły w bainit sprzyja zatrzymaniu ciągliwych wysokowęglowych obszarów austenitycznych z preferencją do tworzenia kruchych cementytowych błonek międzykryształkowych, pod warunkiem, że zdyspergowany austenit szczątkowy jest trwały zarówno termicznie, jak i mechanicznie. Wykazano, że austenit szczątkowy, w ślad za transformacją w warunkach chłodzenia ciągłego w bainitycznym zakresie temperatur, występuje albo jako drobno rozdzielone cienkie warstewki międzykryształkowe, albo w postaci blokowych obszarów interpakietowych. Podczas gdy morfologia cienkowarstewkowa zapewnia nadzwyczaj wysoką termiczną i mechaniczną stabilność, to typ blokowy może przekształcać się w wysoko węglowy martenzyt, prowadzący w mniejszym stopniu do dobrej wiązkości przełomu. Dla zapewnienia dobrej wiązkości wymagany jest stosunek cienkiej warstewki do morfologii blokowej > 0,9 i można to osiągnąć przez ostrożny dobór składu stali i obróbki cieplnej. Daje to w wyniku w zasadzie bezwęglikową mikrostrukturę typu górnego bainitu, opartą na ferrycie bainitycznym, szczątkowym austenicie i wysokowęglowym martenzycie. Przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób wytwarzania szyny z bezwęglikowej stali bainitycznej o znacznie podwyższonych zakresach twardości, dających wyraźne korzyści w stosunku do szyn ze znanych stali. Sposób wytwarzania szyny z odpornej na ścieranie i zmęczenie przy styku tocznym stali bainitycznej zawierającej węgiel, glin i/lub krzem, mangan, chrom, nikiel, siarkę, molibden, tytan, wanad, żelazo bilansowe oraz przypadkowe zanieczyszczenia, polegający na kształtowaniu szyny przez walcowanie na gorąco stali stopowej i chłodzeniu szyny, według wynalazku polega na tym, że szynę kształtuje się z bezwęglikowej stali zawierającej węgiel w ilości 0,05-0,50% wagowo, krzem i/lub glin w ilości 1,00-3,00%, mangan w ilości 0,50-2,50% wagowo, chrom w ilości 0,25-2,50% wagowo, nikiel w ilości do 3,00% wagowo, siarkę w ilości do 0,025% wagowo, wolfram w ilości do 1,00% wagowo, molibden w ilości do 1,00%, miedź w ilości do 3% wagowo, tytan w ilości do 0,10% wagowo, wanad w ilości do 0,50% wagowo i bor w ilości 0,001-0,005%, a po walcowaniu chłodzi się szynę w sposób ciągły i równomierny od jej temperatury walcowania do temperatury otoczenia w naturalnym powietrzu albo chłodzi się j ą w sposób wymuszony z prędkością 2 C/sekundę. Korzystnie, w sposobie według wynalazku, szynę kształtuje się ze stali zawierającej węgiel w ilości 0,10-0,35% wagowych. Korzystnie, w sposobie według wynalazku, szynę kształtuje się ze stali zawierającej krzem w ilości 1,00-2,50% wagowych. Korzystnie, w sposobie według wynalazku, szynę kształtuję się ze stali zawierającej wagowo mangan w ilości 1,00-2,50%, chrom 0,35-2,25% i molibden 0,15-0,60%.

4 Rozwiązanie według wynalazku zapewnia szynę wykonaną ze stali odpornej na zmęczenie przy styku tocznym, wytworzoną sposobami wymienionymi w poprzednich czterech akapitach. A zatem, rozwiązanie według wynalazku zapewnia walcowaną na gorąco lub intensywnie chłodzoną szynę ze stali bainitycznej, odpornej na ścieranie i zmęczenie przy styku tocznym, mającą, mikrostrukturę bezwęglikową, przy czym szynę po walcowaniu na gorąco chłodzono w sposób ciągły naturalnym powietrzem albo w sposób wymuszony. Stale, które stosuje się w sposobie według niniejszego wynalazku mają lepsze zakresy wytrzymałości na zmęczenie przy styku tocznym, plastyczność, trwałość zmęczeniową przy zginaniu oraz wiązkość przełomu, połączoną z odpornością na ścieranie przy styku tocznym porównywalną z lub lepszą od wytrzymałości aktualnych szyn perlitycznych, poddawanych obróbce cieplnej. W pewnych okolicznościach uważa się za korzystne, aby szyna miała odpowiednio wysoką ścieralność, aby umożliwić ciągłe wycieranie się nagromadzonych uszkodzeń na powierzchni główki szyny, powstałych z powodu zmęczenia przy styku tocznym. Oczywistym sposobem zwiększenia ścieralności szyny jest obniżenie jej twardości. Znaczna redukcja twardości szyny powoduje jednakże pojawienie się poważnego odkształcenia plastycznego na powierzchni główki szyny, które samo w sobie nie jest pożądane. Nowe rozwiązanie tego problemu polega zatem na możliwości wytworzenia szyny o dostatecznie wysokiej twardości/wytrzymałości na nadmierne odkształcenie plastyczne w czasie pracy, to jest na zachowaniu wymaganego kształtu szyny, a ponadto na posiadaniu racjonalnie wysokiej ścieralności dla ciągłego usuwania defektów powstałych w wyniki zmęczenia przy styku tocznym. W niniejszym wynalazku osiągnięto to przez celowe wprowadzenie do w zasadzie bezwęglikowej mikrostruktury bainitycznej małej ilości miękkiego proeutektoidowego ferrytu, poprzez właściwe nastawienie składu stali. Jedna z korzyści obróbki przy stalach bainitycznych chłodzonych naturalnym powietrzem według wynalazku w porównaniu z aktualnymi szynami ze stali perlitycznej o wysokiej wytrzymałości polega na wyeliminowaniu operacji obróbki cieplnej zarówno podczas produkcji szyn, jak i kolejnym łączeniu przez spawanie. Wynalazek wyjaśniono przykładowo na załączonych rysunkach, na których: Figura 1 przedstawia profil twardości szyny kolejowej z bezwęglikowej stali bainitycznej według wynalazku, Figura 2 - schemat CCT dla bezwęglikowej stali bainitycznej według wynalazku, Figura 3 - skaningową mikrofotografię elektronową bezwęglikowej stali bainitycznej według wynalazku, Figura 4 - krzywe prób udarnościowych Charpy'ego z karbem trójkątnym, w stanie walcowanym, dla stali bainitycznej bez węglika żelaza według wynalazku w porównaniu z podobnymi krzywymi dla węglowej stali perlitycznej poddanej obróbce cieplnej, stosowanej aktualnie do torów szynowych, Figura 5 - diagram szybkości ścierania przy styku tocznym w warunkach laboratoryjnych względem twardości próbek stali, wyprodukowanych z bezwęglikowej stali bainitycznej według wynalazku, Figura 6 - odporność na zużycie ścierne bezwęglikowych stali bainitycznych według wynalazku, jak również dostępnych w handlu materiałów odpornych na ścieranie względem ścierniwa z zaokrąglonego kwarcu, Figura 7 - diagram pokazujący profil twardości płyty z bezwęglikowej stali bainitycznej, spawanej doczołowo, według wynalazku, oraz Figura 8 - krzywa twardości Jominego dla bezwęglikowej stali bainitycznej, w stanie walcowanym, według wynalazku. Głównym przedmiotem niniejszego wynalazku jest wytwarzanie szyny ze stali, która wykazuje mikrostrukturę odporną na zmęczenie przy styku tocznym i o wysokiej wytrzymałości na ścieranie, obejmującej przede wszystkim bezwęglikowy bainit z pewną zawartością wysokowęglowego martenzytu i szczątkowego austenitu w główce szyny. W praktyce ustalono, że taka wysoko wytrzymała mikrostruktura obecna jest także zarówno w szyjce, jak

5 i w obszarach stopki szyny w stanie walcowanym. Typowa twardość w skali Brinella (HB) dla odcinka szyny 56 kg/m pokazana jest na fig. 1. Wysoko wytrzymałe obszary główki, szyjki i stopki szyny zabezpieczają dobry styk toczny oraz osiągi przy zmęczeniu zginającym podczas pracy toru. Ten i inne pożądane cele osiąga się przez ostrożny wybór składu stali oraz przez albo ciągłe chłodzenie stali na powietrzu albo przez wymuszone chłodzenie po walcowaniu na gorąco. Zakresy składu dla stali według niniejszego wynalazku przedstawione są niżej w tabeli A Tabela A Pierwiastek Zakres składu (% wagowe) Węgiel 0,05 do 0,50 Glin/krzem 0,50 do 3,0 Mangan 0,05 do 2,5 Nikiel/miedź do 3,0 Chrom 0,25 do 2,5 Wolfram do 1,0 Molibden do 1,00 Tytan do 0,10 Wanad do 0,50 Bor do 0,0050 Bilans Żelazo + zanieczyszczenia przypadkowe W ramach tych zakresów można poczynić zmiany miedzy innymi w zależności od wymaganej twardości, plastyczności i tym podobnych. Wszystkie stale są w zasadzie z natury bainityczne i bezwęglikowe. Korzystna zawartość węgla może leżeć zatem w zakresie od 0,10 do 0,35% wagowych. Także i zawartość krzemu może wynosić od 1 do 2,5% wagowych, manganu od 1 do 2,5% wagowych, chromu od 0,35 do 2,25% wagowych, a molibdenu od 0,15 do 0,60% wagowych. Stale stosowane w sposobie według niniejszego wynalazku mają w ogólności twardość od 390 do 500 Hv30, jakkolwiek możliwe jest wytworzenie stali o twardościach niższych. Typowe twardości, ścieralności, wydłużenie i inne parametry fizyczne widoczne są w załączonej tabeli B, w której wyszczególniono jedenaście próbek stali stosowanej w sposobie według wynalazku. Na figurze 2 przedstawiono schematycznie diagram CTT. Dodatek boru służy do opóźnienia przemiany w ferryt, tak że w czasie ciągłego chłodzenia bainit tworzy się w szerokim zakresie szybkości chłodzenia. Krzywa bainitu ma ponadto płaski wierzchołek, tak że temperatura przemiany jest rzeczywiście stała w szerokim zakresie szybkości chłodzenia, dając w wyniku tylko małe zmiany wytrzymałości w stosunkowo dużych sekcjach, chłodzonych powietrzem lub chłodzonych w sposób wymuszony. Stale wymienione w tabeli B walcowano na płyty o grubości 30 mm (szybkości chłodzenia płyty o grubości 30 mm są zbliżone do szybkości chłodzenia w środku główki szyny), z -125 mm wlewków, i normalnie chłodzono powietrzem od temperatury końcowej walcowania ~1000 C do temperatury otoczenia. Mikrostruktury w stanie walcowanym wytworzone w ten sposób zawierają dzięki temu w zasadzie mieszaninę bezwęglikowego bainitu, szczątkowego austenitu o różnych proporcjach wysokowęglowego martenzytu, tak jak przedstawiono na fig. 3. Porównanie właściwości mechanicznych uzyskanych w doświadczalnych płytach ze stali bainitycznych o grubości 30 mm stanie walcowanym z właściwościami mechanicznymi uzyskanymi typowo w szynach (MHT) poddanych w walcowni obróbce cieplnej podano poniżej:

6 Tabela B Typ szyny 0,2% PS (N/mm4) TS (N/mm2) El (%) RofA (%) HV30 CYN (J) w 20 C Klcw -20 C MP cm2 Ścieralność, mg/m poślizgu (naprężenie stykowe 750 N/mm4) MHT Bainit Właściwości płyt ze stali bainitycznej o grubości 30 mm, w stanie walcowanym, wykazują znaczny wzrost wytrzymałości i twardości w porównaniu z właściwościami szyny ze stali perlitycznej poddanej obróbce cieplnej, z jednoczesnym polepszeniem udamości Charpy'ego od 4 do typowo 35J w temperaturze 20 C. Krzywe przejściowe udamości Charpy'ego z karbem trójkątnym dla dwóch składów bainitycznych stali szynowych, w stanie walcowanym (0,22%C, 2%Cr, 0,5%Mo, brak boru oraz 0,24%C, 0,5%Cr, 0,5%Mo i 0,0025%B), wraz z szyną z perlitycznej stali węglowej poddanej obróbce cieplnej w walcowni, przedstawiono na fig. 4. Widać także, że dwie bainityczne stale szynowe zachowują wysoką wiązkość udarnościową aż do temperatur rzędu -60 C. Ustalono, że laboratoryjne wyniki ścieralności przy styku tocznym dla 30 mm płyt ze stali baninitycznej, w stanie walcowanym, w warunkach naprężenia stykowego 750 N/mm2, okazały się znacznie lepsze niż wyniki dla aktualnych szyn ze stali perlitycznej, poddanej obróbce cieplnej, co przedstawiono graficznie na fig. 5. Próby przeprowadzone na stalach stosowanych w sposobie według wynalazku wykazały, że składy stali bainitycznych zapewniają wysoką odporność na ścieranie w warunkach ściernych, z odpornościami na zużycie ścierne około 5,0 w porównaniu z łagodnym standardem stali, względem agregatów z zaokrąglonego kwarcu. Na fig. 6 pokazano, że takie wartości długotrwałości są wyższe niż dla wielu dostępnych w handlu materiałów odpornych na ścieranie, włącznie z Abrazo 450 i stalą martenzytyczną o zawartości 13% chromu. Ustalono, że wiązkość przełomu (odporność na rozchodzenie się ju ż istniejących pęknięć) płyt ze stali bainitycznej o grubości 30 mm, w stanie walcowanym, jest znacznie wyższa przy od 45 do 60 M Pam l/2 niż dla szyn ze stali perlitycznej poddanej obróbce cieplnej, o typowych wartościach od 30 do 40 MPaml/2. Stwierdzono, że płyty ze stali o grubości 30 mm są łatwo zgrzewalne iskrowo z twardością, w krytycznych obszarach wpływu ciepła, normalnie chłodzonych powietrzem płyt zgrzewanych iskrowo, albo pasującą do albo nieznacznie wyższą niż dla materiału płyty macierzystej, jak pokazano na fig. 7. Doświadczalne płyty ze stali bainitycznej, o grubości 30 mm, w stanie walcowanym, miały wysoką hartowność, jak przedstawiono na fig. 8, przy czym prawie stałe poziomy twardości ukształtowały się na odległościach od 1,5 do 50 mm od hartowanego końca, co odpowiada szybkościom chłodzenia przy 700 C od 225 do 2 C/sekundę. Jakkolwiek wynalazek opisano w szczególnym odniesieniu do szyn, to rozważa się również inne zastosowania tych stali, takie jak szyny dźwigowe, węzły kolejowe, przejazdy kolejowe (zarówno w stanie lanym, jak i przetworzonym), koła kolejowe, specjalne odcinki i płyty odporne na zużycie ścierne oraz specjalne zastosowania konstrukcyjne.

7

8

9

10

11

12 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stal stopowa stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2% węgla i pierwiastki

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych właściwości, otrzymany w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185064

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185064 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185064 (2 1 ) N um er zgłoszenia 330081 (22) D ata zgłoszenia 22.05.1997 (86) Data i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA Cz. II. Przemiany austenitu przechłodzonego WPŁYW CHŁODZENIA NA PRZEMIANY AUSTENITU Ar 3, Ar cm, Ar 1 temperatury przy chłodzeniu, niższe od równowagowych A 3, A cm, A 1 A

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1548137 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2004 04029954.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 200337 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2007 07011498.8 (13) (1) T3 Int.Cl. F16J 9/26 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318368 (22) Data zgłoszenia: 07.02.1997 (19)PL (11)182863 (13)B1 (51) IntCl7 A21C9/02 (54) Pręt

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Wykład 8 Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem Przemiany zachodzące podczas nagrzewania Nagrzewanie stopów żelaza powyżej temperatury 723 O C powoduje rozpoczęcie przemiany perlitu w austenit

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Stal BÖHLER W360 ISOBLOC jest stalą narzędziową na matryce i stemple do kucia na zimno i na gorąco. Stal ta może mieć szerokie zastosowanie, gdzie wymagane są wysoka

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786975 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.08.2005 05774806.3

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) F16B 5/02 F16B 43/00 (13) B 1. (54) Maszt linii napowietrznej dla przewodów wysokiego napięcia

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) F16B 5/02 F16B 43/00 (13) B 1. (54) Maszt linii napowietrznej dla przewodów wysokiego napięcia RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188590 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 317696 ( 2 2) Data zgłoszenia: 23.12.1996 (13) B 1 (5 1) Int.Cl.7 E04H 12/10

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

STALE NARZĘDZIOWE (opracowanie dr Maria Głowacka) I. Ogólna charakterystyka Wysoka twardość Odporność na zużycie ścierne Odpowiednia hartowność

STALE NARZĘDZIOWE (opracowanie dr Maria Głowacka) I. Ogólna charakterystyka Wysoka twardość Odporność na zużycie ścierne Odpowiednia hartowność STALE NARZĘDZIOWE (opracowanie dr Maria Głowacka) I. Ogólna charakterystyka Stale narzędziowe są stopami przeznaczonymi na narzędzia tj. przedmioty służące do rozdzielania i rozdrabniania materiałów bądź

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166185 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 291821 (22) Data zgłoszenia: 25.09.1991 (51) Int.Cl.5: B21D 53/88

Bardziej szczegółowo

Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych

Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych STALE STOPOWE Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych właściwości, otrzymany w procesach stalowniczych,

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 321665 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.02.1996,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11 Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 11 1. Wytwarzanie stali 13 1.1. Wstęp 13 1.2. Wsad do wielkiego pieca 15 1.3. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 (21) Numer zgłoszenia: 320854 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL Numer zgłoszenia: 301009 (22) Data zgłoszenia. 03.04.1992 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.04.1992,

Bardziej szczegółowo

Stale narzędziowe. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stale narzędziowe. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stale narzędziowe Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stale narzędziowe stopy przeznaczone na narzędzia tj. przedmioty służące do rozdzielania

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200730 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356811 (51) Int.Cl. F16K 1/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.10.2002

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/00225 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/00225 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196846 (21) Numer zgłoszenia: 362127 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.01.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Siemianowice Śląskie, PL BUP 23/15

PL B1. PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Siemianowice Śląskie, PL BUP 23/15 PL 224007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224007 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408098 (51) Int.Cl. B23K 26/34 (2014.01) B23P 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2171112 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.07.2008 08830766.5

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1471160 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.04.04 0440082. (13) T3 (1) Int. Cl. C22C38/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO 24/2 Archives of Foundry, Year 200, Volume, (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr (2/2) PAN Katowice PL ISSN 642-5308 TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO J. KILARSKI, A.

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 6 Temat: Stale w stanie ulepszonym cieplnie Łódź 2010 Cel ćwiczenia Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

EcoCut ProfileMaster nowa generacja

EcoCut ProfileMaster nowa generacja New Nowe Styczeń 2017 produkty dla techników obróbki skrawaniem ProfileMaster nowa generacja Udoskonalony, by być jeszcze lepszym! TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Podział stali stopowych ze względu na zastosowanie: stale konstrukcyjne stale narzędziowe stale o szczególnych właściwościach STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych

Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA SPAWALNICTWO DRÓG SZYNOWYCH technologie spajania konstrukcji bezstykowych Bezpieczeństwo bezstykowych złączy szynowych Roman Olgierd Wielgosz Warszawa 11-13 maja

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) R Z E C Z P O S P O L IT A P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178501 (21) Numer zgłoszenia: 319402 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00389

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085174 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.02.2009 09001379.8

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Blok nr 3 Kształtowanie właściwości mechanicznych materiałów Ćwiczenie nr KWMM 1 Temat: Obróbka

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1980633 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.04.07 0708.1 (13) (1) T3 Int.Cl. C22C 9/02 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 300055 (22) Data zgłoszenia: 12.08.1993 (5 1) IntCl6: H01L21/76 (54)

Bardziej szczegółowo

Wydajność w obszarze HSS

Wydajność w obszarze HSS New czerwiec 2017 Nowe produkty dla techników obróbki skrawaniem Wydajność w obszarze HSS Nowe wiertło HSS-E-PM UNI wypełnia lukę pomiędzy HSS a VHM TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174166 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304578 (2 2 ) Data zgłoszenia: 05.08.1994 (51) IntCl6 F24H 7/00 F24H

Bardziej szczegółowo

Materiały konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 2 Stal Stal jest to materiał zawierający (masowo): więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego pierwiastka; o zawartości węgla w zasadzie mniej niż 2%; zawierający również inne pierwiastki.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190464 (21) Numer zgłoszenia: 334567 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali

Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 2 Technologia wyżarzania stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MATERIAŁOZNAWSTWA - LABORATORIUM OBRÓBKA CIEPLNA STALI

SPRAWOZDANIE Z MATERIAŁOZNAWSTWA - LABORATORIUM OBRÓBKA CIEPLNA STALI SPRAWOZDANIE Z MATERIAŁOZNAWSTWA - LABORATORIUM OBRÓBKA CIEPLNA STALI Obróbką cieplną nazywa sie zabiegi technologiczne umożliwiające dzięki grzaniu i chłodzeniu zmianę mikrostruktury, a przez to własności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Stal na konstrukcję mechaniczną, sposób kształtowania na gorąco elementu stalowego oraz element ze stali kutej wytwarzany tym sposobem

Stal na konstrukcję mechaniczną, sposób kształtowania na gorąco elementu stalowego oraz element ze stali kutej wytwarzany tym sposobem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206007 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363906 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.12.2003

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305733 (22) Data zgłoszenia: 05.11.1994 (51) IntCl6: A47L 9/24 (54)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 320440 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1997 (19) PL (11) 182671 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/00 E04G

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Przedmowa Spawalność stali Definicja spawalności stali Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19

SPIS TREŚCI: Przedmowa Spawalność stali Definicja spawalności stali Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19 SPIS TREŚCI: Przedmowa 11 1. Spawalność stali 13 1.1. Definicja spawalności stali 13 1.2. Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19 2. Pękanie połączeń spawanych 23 2.1. Pęknięcia gorące 23 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO BÖHLER K340 ISODUR jest uniwersalną stalą narzędziową do pracy na zimno, przy pomocy której zarobicie pieniądze i nie tylko podczas wycinania monet, lecz również podczas

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

STALE ODPORNE NA KOROZJĘ

STALE ODPORNE NA KOROZJĘ STALE ODPORNE NA KOROZJĘ STALE ODPORNE NA KOROZJĘ stale zawierające co najmniej 10,5% chromu i max. 1,20% węgla (EN 100881:2007) Podział ze względu właściwości użytkowych stale nierdzewne stale żaroodporne

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 315958 (22) Data zgłoszenia: 21.02.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) UGINE SAVOIE IMPHY, Ugine, FR

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) UGINE SAVOIE IMPHY, Ugine, FR RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (12) PL (11) 179042 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia 308694 U rząd Patentow y (22) Data zgłoszenia 19.05.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 C22C 38/18 (54)

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: STAL O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Zakres tematyczny 1 Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: - odporne na korozję, - do pracy w obniżonej temperaturze, - do pracy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205162 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364785 (51) Int.Cl. F41H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2004

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179352 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 320336 (22) Data zgłoszenia: 03.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.1995, PCT/SE95/01299

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE. (konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach)

STALE STOPOWE. (konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach) STALE STOPOWE (konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach) Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo