Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego, procesów ekonomicznych i dostrzeganie występujących tam związków przyczynowo skutkowych. - Znajomość terminów, pojęć, słownictwa przedmiotu. - Posługiwanie się wiadomościami z publicystyki prasowej, radiowo telewizyjnej, ( rozumienie, selekcjonowanie informacji, odróżnianie faktów od hipotez ). - Rozumienie i analiza źródeł normatywnych ( konstytucja, rozporządzenie itp.), statystycznych i opisowych.. - Znajomość mapy administracyjnej Polski i politycznej Europy. - Symulacja zachowań, projektowanie działań niezbędnych w życiu społecznym, obywatelskim ( wypełnianie druków, pisanie pism urzędowych, tworzenie plakatów o tematyce społeczno politycznej ) - Samodzielne zbieranie informacji, przygotowywanie wywiadów, ankiet, uczestnictwo i przygotowywanie uroczystości szkolnych, projektów edukacyjnych, praca w samorządzie uczniowskim. Formy i częstotliwość oceniania 1. Sprawdzian testowo- opisowy ( jeden / dwa w semestrze ) ocenia się rozumienie i znajomość treści programowych. 2. Zapowiedziane kartkówki sprawdzające przede wszystkim wiedzę( z 2-3 tematów lub z krótkiego działu). 3.Kartkówki nie zapowiedziane z 3 lekcji. 4. Wypowiedź pisemna (w domu lub w klasie), dotycząca zagadnień problemowych, sprawdzająca umiejętność wypowiadania się na piśmie, formułowania ocen, uzasadniania wyboru, dostrzegania związków przyczynowo skutkowych ( raz w roku ). 5.Sprawdzian z analizy źródeł opisowych, normatywnych i statystycznych (ocena minimum raz w roku ). 6. Kartkówki z wiadomości prasowych (dla klas II i III ) tylko wówczas gdy dzieją się rzeczy wyjątkowo ważne dla losów kraju. 7. Aktywność na zajęciach i postawa : kojarzenie zjawisk, kreatywność, analiza źródeł, śledzenie toku rozumowania podczas lekcji, przynoszenie podręcznika, odrabianie prac domowych. Nauczyciel obserwuje pracę ucznia i ocenia raz w semestrze, bardziej aktywnych dwa razy w semestrze, wykorzystując wstawiane na bieżąco plusy i minusy. 8. Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału (3 lekcje). 9. Symulacja działań ( umiejętności praktyczne ) wypełniania druków, pisanie pism urzędowych. 10.Inne prace samodzielne lub grupowe: przygotowywanie gazetek, uroczystości, prezentacji, plakatów, albumów, przemówień, referatów,,realizacja projektów edukacyjnych ( raz w roku). 1

2 Kontrakt 1. Sprawdziany, kartkówki i inne formy oceniania dla uczniów, którym na podstawie dokumentów z poradni psychologiczno pedagogicznej obniżono poziom wymagań będą obejmowały jedynie treści i umiejętności z kategorii wymagań koniecznych zapisane, w zamieszczonym niżej planie. 2. Ocena końcowo roczna jest odbiciem wszystkich obszarów aktywności ucznia ale nie jest średnią arytmetyczną, największą wartość mają oceny ze sprawdzianów i aktywności na zajęciach.. 3. Uczeń, który nie mógł napisać sprawdzianu z klasą musi go zaliczyć w późniejszym terminie, najlepiej w ciągu dwóch tygodni i na zajęciach dodatkowych. 4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ale rzutuje to niekorzystnie na ocenę postawy.. 5. Jeśli nauczyciel nie sprawdził poprzedniej pracy uczniów w terminie 2 tygodnie nie może zrobić następnej kartkówki czy sprawdzianu. 6. Uczeń może poprawiać każdą ocenę ze sprawdzianu. Poprawa zapowiedzianych kartkówek tylko po uzgodnieniu z nauczycielem, kiedy np. dotyczy ważnej partii materiału, a znaczny odsetek klasy dostał ocenę niedostateczną. 7.Każdy sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową i podaniem ( NACOBEZU) pełnego zakresu wiadomości i umiejętności podlegających kontroli. Kryteria Oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie Kryteria oceniania sprawdzianów i kartkówek Zadania zamknięte lub otwarte wymagające wpisania pojedynczych słów po 1 punkt za odpowiedź. Zadania otwarte wymagające odpowiedzi dwuzdaniowej lub nieco dłuższej od 2 5 punktów. 98% 100 % możliwych do zdobycia punktów ocena celująca 97% - 94% bardzo dobry 93%- 90 % bardzo dobry 89%-85% dobry+ 84%- 78% dobry 77%- 75% dobry 74%- 70% dostateczny + 69%-58% dostateczny 57%- 50% dostateczny- 2

3 49%-45% dopuszczający+ 44%- 36% dopuszczający 35%- 30% dopuszczający 29%- 19% niedostateczny + Mniej niż 19% niedostateczny Przy pytaniach wymagających odpowiedzi kilkuzdaniowej 2/3 punktów przyznaje się za ( treść ) wartość merytoryczną, a 1/3 za formę wypowiedzi. Z kartkówek można otrzymać ocenę celującą jeśli zdobędzie się punkty dodatkowe za szczególnie interesujące i twórcze wnioski lub za informacje wykraczające poza wiedzę podręcznikową, zdobytą przez ucznia samodzielnie. Kryteria oceniania dłuższych wypowiedzi w formie pisemnej, dotyczących zagadnień problemowych pkt. wartość merytoryczna ( faktografia, pojęcia, własne wnioski, oceny ) 0 2pkt. kompozycja pracy, 0 2 pkt. poprawność ortograficzna 0 2 pkt. poprawność językowa, bogactwo słownictwa 0 1 pkt. estetyka Max- 20pkt. Wypełnianie druków 0 6 pkt poprawność merytoryczna 0 2 pkt poprawność ortograficzna 0 2 pkt estetyka Max 10 pkt Kryteria oceniania aktywności na lekcjach Nauczyciel notuje plusy i minusy w swoim zeszycie spostrzeżeń. Raz w semestrze dokonuje podsumowań i wystawia oceny. Osoby bardzo aktywne mogą otrzymać dwie oceny w semestrze. - Pojedyncze wypowiedzi na lekcji - ( + ) plus 3

4 - Stała aktywność, własne twórcze wnioski dwa plusy - Przygotowanie do lekcji krótkiej notatki jeden plus - Przygotowanie wywiadu, dłuższych informacji dwa plusy Uczeń, który zapytany w trakcie zajęć nie potrafi powiedzieć, o czym mówił jego przedmówca, otrzymuje minusa. Osoby, które dostaną 3 4 minusy, a nie będą miały plusów uzyskują ocenę niedostateczną. 3-4 plusy dopuszczający 5 6 ( + ) dostateczny 7 8 ( + ) dobry 9 10 ( + ) bardzo dobry Powyżej 10 ( + ) celujący przy czym dotyczy to wyłącznie uczniów, którzy wysuwają własne wnioski, wypowiadają się swobodnie, posługują się językiem przedmiotu. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych Ocena dopuszczająca : uczeń popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej i sposobu jej prezentowania, odpowiada z pomocą nauczyciela. Obowiązują go treści z zakresu wymagań koniecznych. Ocena dostateczna : uczeń popełnia nieliczne błędy, formułuje proste wnioski, dość dobrze zna treści z zakresu wymagań podstawowych. Ocena dobra : uczeń ma pewne braki w znajomości materiału programowego, ale biegle posługuje się wiadomościami z poziomu podstawowego jego odpowiedzi są samodzielne i poprawne pod względem językowym, potrafi interpretować fakty, analizować źródła. Ocena bardzo dobra : uczeń udziela odpowiedzi wyczerpujących pod względem faktograficznym formułuje opinie, dostrzega związki przyczynowo skutkowe, posługuje się językiem przedmiotu. Ocena celująca : uczeń wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem, biegle operuje zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje problemy, ocenia fakty i wydarzenia ma bogaty zasób słownictwa. WYKAZ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS I -III gimnazjum 4

5 Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną i dobrą Wymagania ponadpodstawowe na ocenę bardzo dobrą i celującą ROZDZIAŁ I : JA I MOJE OTOCZENIE 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja - konsumpcyjny styl życia - współczesne autorytety - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, autorytet - wymienia elementy tożsamości - podaje przykłady aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl życia - charakteryzuje własny styl życia - omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety - wymienia czynniki kształtujące styl życia - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych - omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - wskazuje sposoby poprawienia samooceny - podejmuje działania mające na celu eliminację swoich wad i wykorzystywanie atutów - uzasadnia, jaki sposób spędzania wolnego czasu jest najkorzystniejszy dla człowieka - przedstawia negatywne i pozytywne strony konsumpcyjnego stylu życia, na podstawie tekstu źródłowego - wskazuje osobę, którą uważa za swój autorytet i uzasadnia własny wybór - wyjaśnia terminy: konformizm, nonkonformizm 2. Człowiek istotą społeczną - socjalizacja - czynniki ułatwiające i utrudniające socjalizację - wyjaśnia termin: socjalizacja - wylicza pełnione przez siebie role społeczne - tłumaczy, co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek - wskazuje czynniki sprzyjające - wyjaśnia, co decyduje o dobrych relacjach z innymi ludźmi - określa, w jakich sytuacjach człowiek może utracić swoją indywidualność, na podstawie 5

6 3.Porozumiewamy się 4. Nie taki konflikt straszny 5. Grupy społeczne - role społeczne - konflikt ról - komunikacja werbalna i niewerbalna - nadawca i odbiorca - zasady skutecznej komunikacji - mowa ciała - umiejętność publicznych wystąpień - prowadzenie dyskusji i debaty - praca zbiorowa - przyczyny powstawania konfliktów - najczęstsze sytuacje konfliktowe - sposoby rozwiązywania konfliktów - skuteczne prowadzenie negocjacji - zbiorowość a grupa społeczna - wyjaśnia, na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna - wyjaśnia terminy: konflikt, negocjacje, kompromis - wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów - dostrzega różnicę pomiędzy zbiorowością a socjalizacji i ją ograniczające - podaje zasady skutecznego porozumiewania się - prowadzi rozmowę w sposób kulturalny - wymienia podstawowe zasady publicznych wystąpień - wskazuje sposoby podejmowania decyzji w grupie - przekazuje komunikat w sposób werbalny i niewerbalny - prezentuje publicznie przygotowane wystąpienie - podaje przykłady sytuacji konfliktowych w codziennym życiu - wymienia różne typy zachowań i postaw w sytuacjach konfliktowych - tłumaczy, na czym polega konflikt pokoleń, na podstawie tekstu źródłowego - wskazuje problemy, z którymi najczęściej wiąże się konflikt pokoleń, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia, czym jest zbiorowość, a czym grupa tekstu źródłowego - wymienia przyczyny konfliktu ról społecznych - wyjaśnia znaczenie mowy ciała w akcie komunikacji - odczytuje w sposób prawidłowy gesty rozmówcy - uczestniczy w dyskusji lub debacie na wybrany temat - określa reguły przemawiania w sytuacjach oficjalnych - tłumaczy, na czym polega debata oksfordzka - podaje zalety pracy zespołowej - określa najczęstsze przyczyny konfliktów we współczesnym świecie - podaje negatywne skutki różnych zachowań w sytuacjach konfliktowych - wymienia korzyści płynące z przynależności do różnych grup 6

7 - przyczyny powstawania grup społecznych - podział grup społecznych - hierarchia w grupie - rodzina jako podstawowa grupa społeczna - funkcje rodziny 6. Życie szkoły - władze szkolne - statut szkoły - prawa i obowiązki ucznia - zadania samorządu uczniowskiego 7. Normy i zasady - formalne i nieformalne normy społeczne - funkcje norm społecznych - prawa obywatelskie - tolerancja i rodzaje nietolerancji - dyskryminacja osób i grup grupą społeczną - podaje nazwy grup społecznych, do których należy - zna strukturę władz szkoły - wyjaśnia, czym jest statut szkoły - wymienia podstawowe prawa i obowiązki ucznia - rozpoznaje podstawowe zasady i normy współżycia społecznego - wymienia podstawowe prawa obywatelskie Polaków społeczna - określa rolę kontaktów i więzi z innymi ludźmi w życiu człowieka - przedstawia podział grup społecznych - wymienia funkcje rodziny - dostrzega wpływ grupy na jednostkę - wyjaśnia terminy: rodzina niepełna, rodzina przybrana, rodzina zastępcza - omawia strukturę władz szkoły - podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego - przedstawia historię swojej szkoły i biografię jej patrona - określa zadania poszczególnych organów władz szkoły - wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać norm społecznych - tłumaczy, na czym polega tolerancja i nietolerancja - podaje przyczyny nietolerancji - omawia przyczyny dyskryminacji w szkole - podaje przykłady postępowania zgodne z określonymi normami społecznych - omawia hierarchię grupy - przedstawia cechy, jakie powinien mieć przywódca grupy - charakteryzuje współczesny model rodziny - tłumaczy, na czym polega wartość i rola rodziny oraz specyfika więzi rodzinnych - podaje sposoby aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły - omawia wybrany problem swojej społeczności szkolnej i wskazuje sposoby jego rozwiązania - uzasadnia, które normy społeczne uważa za najważniejsze - omawia skutki nieprzestrzegania norm społecznych - przedstawia prawa i wolności obywatelskie Polaków - określa, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce - wymienia przykłady nietolerancji 7

8 społecznych - wyjaśnia termin: wolność słowa ROZDZIAŁ II: NARÓD I SPOŁECZEŃSTWO we współczesnym świecie - rozpoznaje zagrożenia związane z nietolerancją, na podstawie tekstu źródłowego - przedstawia sposoby zapobiegania dyskryminacji w szkole 1. Mój udział w życiu społecznym 2. Razem stanowimy naród - społeczność - społeczność lokalna - tradycja lokalna - lokalne stowarzyszenia i organizacje - potrzeby człowieka i ich podział - hierarchia potrzeb - naród - tożsamość narodowa - dziedzictwo narodowe - symbole narodowe i ich historia - kształtowanie - wyjaśnia terminy: społeczność, społeczność lokalna - wskazuje potrzeby niższego i wyższego rzędu - wyjaśnia termin naród - wymienia polskie symbole narodowe - wymienia elementy składające się na tradycję lokalną swojego miejsca zamieszkania - podaje przykłady stowarzyszeń i organizacji lokalnych - tłumaczy, czym są potrzeby - wymienia różne sposoby realizacji tej samej potrzeby - wymienia korzyści płynące z życia w społeczności - przedstawia hierarchię potrzeb według A. Maslowa - wyjaśnia terminy: naród, tożsamość narodowa, dziedzictwo narodowe - podaje daty polskich świąt narodowych - omawia czynniki sprzyjające kształtowaniu się narodów - podaje przykłady polskiego dziedzictwa narodowego - podaje informacje na temat swojej najbliższej okolicy - określa zadania lokalnych stowarzyszeń i organizacji - charakteryzuje działalność lokalnego stowarzyszenia, na podstawie tekstu źródłowego - omawia problemy występujące w społeczności lokalnej - podaje przykłady polskiego dziedzictwa narodowego - określa rolę symboli narodowych - przedstawia etapy powstawania narodu polskiego - wyjaśnia, dlaczego utrata niepodległości i okres zaborów wpłynęły na kształtowanie 8

9 3. Od patriotyzmu do szowinizmu 4. Mniejszości narodowe się narodu polskiego - ojczyzna - mała ojczyzna - patriotyzm - patriotyzm lokalny - nacjonalizm, szowinizm, rasizm, kosmopolityzm - stereotypy narodowe - mniejszości narodowe i etniczne - prawa mniejszości narodowych i etnicznych - emigracja i imigracja - Polonia na świecie - wyjaśnia terminy: ojczyzna, patriotyzm, szowinizm - tłumaczy, na czym polega patriotyzm lokalny - wyjaśnia terminy: mniejszości narodowe, emigracja i imigracja - wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce - wskazuje największe skupiska Polonii na świecie - przedstawia obowiązki obywateli wobec ojczyzny - wymienia rodzaje patriotyzmu, na podstawie tekstu źródłowego - charakteryzuje różne postawy patriotyczne nacjonalizm, i kosmopolityzm - określa, czym jest stereotyp i wymienia jego cechy - wyjaśnia, czym był Holocaust - podaje przykłady pozytywnych stereotypów narodowych - wyjaśnia terminy: mniejszości etniczne - podaje podstawowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - uzasadnia konieczność poszanowania odrębności kulturowej mniejszości narodowych - wskazuje na mapie państwo, w którym znajduje się największe skupisko Polonii świadomości narodowej Polaków - wymienia zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - omawia dobre oraz złe strony wielonarodowości - wyjaśnia pojęcia diaspora - charakteryzuje współczesne formy patriotyzmu - wskazuje różnice pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem i szowinizmem - wyjaśnia znaczenie stereotypu w odniesieniu do narodów - wyjaśnia pojęcia antysemityzm i syjonizm - omawia prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych - podaje czynniki wpływające na kształtowanie poczucia odrębności kulturowej, na podstawie tekstu źródłowego - wskazuje więzi łączące Polonię z państwem i narodem polskim - wymienia dziedziny aktywności Polonii 9

10 5. Społeczeństwo i hierarchia społeczna 6. Polskie społeczeństwo - społeczeństwo - społeczeństwo informacyjne - globalna wioska - klasy i warstwy społeczne - awans społeczny i degradacja społeczna - współczesne społeczeństwo polskie - podział klasowy polskiego społeczeństwa - wyjaśnia terminy: społeczeństwo, awans społeczny i degradacja społeczna - wskazuje różnice między życiem społeczeństwa pierwotnego i współczesnego - wymienia klasy społeczne - wymienia klasy społeczne występujące w Polsce - przedstawia kwestie związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia terminy: globalna wioska - tłumaczy, czym jest społeczeństwo informacyjne - charakteryzuje klasę średnią - wymienia korzyści wynikające z obecności w społeczeństwie klasy średniej, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia, na czym polega awans społeczny i degradacja społeczna - charakteryzuje współczesne społeczeństwo polskie - omawia poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego - omawia pozytywne i negatywne skutki emigracji Polaków - opisuje funkcjonowanie wybranego społeczeństwa pierwotnego - charakteryzuje klasy i warstwy społeczne - przedstawia dobre i złe strony przynależności do wybranej klasy społecznej - charakteryzuje problemy społeczne występujące w Polsce - przedstawia korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do Internetu - tłumaczy przyczyny dużej liczebności polskiej klasy średniej ROZDZIAŁ III : PAŃSTWO 1. Po co ludziom państwo? - państwo - państwa federacyjne i unitarne - cechy państwa - funkcje państwa - obywatelstwo - narodowość - wyjaśnia termin: państwo - określa funkcje państwa - rozróżnia pojęcia obywatelstwo i narodowość - podaje nazwy trzech państw federacyjnych i unitarnych - przyporządkowuje Polskę do właściwego rodzaju państwa - wymienia cechy państwa - wskazuje na mapie państwa federacyjne i unitarne - wyjaśnia termin: repatriacja - samodzielnie tworzy definicje państwa federacyjnego i państwa unitarnego - omawia cechy państwa - opisuje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa - przedstawia sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego 10

11 2. Ustroje polityczne - państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - republika - monarchia - system prezydencki, parlamentarny i mieszany 3. Demokracja - termin: prawa człowieka - istota demokracji - demokracja bezpośrednia i pośrednia - prawa i wolności obywatelskie w państwie demokratycznym - rozróżnia ustroje : demokratyczny, autorytarny i totalitarny - wymienia nazwy trzech państw demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych - wskazuje różnice między monarchią a republiką - wyjaśnia istotę demokracji - odróżnia demokrację bezpośrednią od pośredniej - wyjaśnia terminy: radni, posłowie, referendum - wymienia kategorie wolności obywatelskich w państwie demokratycznym - charakteryzuje ustroje: demokratyczny, autorytarny i totalitarny - wskazuje różnice między monarchią a republiką - podaje nazwy trzech monarchii i republik - opisuje, na czym polegają mechanizmy wpajania społeczeństwu określonej ideologii, na podstawie tekstu źródłowego - wskazuje na mapie państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - odszukuje na mapie monarchie i republiki - podaje przykłady zastosowania różnych form demokracji bezpośredniej i pośredniej - wymienia kategorie praw i wolności obywatelskich w państwie demokratycznym - tłumaczy, czym jest kultura polityczna, na podstawie tekstu źródłowego - uczestniczy w dyskusji na temat stosowania zasad - ocenia relacje państwo obywatel - opisuje sposoby powstawania trzech typów ustrojów politycznych - wyjaśnia genezę różnych form rządów - charakteryzuje rolę obywateli w państwie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym - rozpoznaje przywódców najważniejszych państw współczesnych - wyjaśnia terminy: ideologia, indoktrynacja, pucz, gospodarka centralnie sterowana, kadencja, system prezydencki, parlamentarny i mieszany - opisuje okoliczności powstania nowych państw w Europie po II wojnie światowej - tłumaczy, na czym polegają różne rodzaje demokracji - ocenia znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania państwa demokratycznego - uzasadnia wyższość demokracji nad innymi ustrojami politycznymi - wymienia przykłady praw przysługujących obywatelom w krajach demokratycznych - wyjaśnia zasady demokracji pluralizm, jawność, trójpodział 11

12 4. Zalety i wady demokracji 5. Społeczeństwo obywatelskie - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro partii - obywatelstwo - inicjatywa obywatelska i społeczeństwo obywatelskie - formy społecznego protestu - obywatelskie nieposłuszeństwo - wymienia zalety i wady ustroju demokratycznego - wyjaśnia pojęcia: partia polityczna - wymienia prawa i obowiązki obywatela Polski - rozróżnia formy społecznego protestu demokratycznych w życiu codziennym - wyjaśnia, w jaki sposób państwo demokratyczne dba o dobro obywateli - tłumaczy, na czym polega demokracja większościowa i demokracja konstytucyjna - wyjaśnia, na czym polegają działania dla dobra państwa - wyjaśnia sposoby zdobycia władzy przez partię - wymienia cechy charakteru i osobowości, którymi powinien się odznaczać dobry polityk - wyjaśnia termin: obywatelstwo - tłumaczy, na czym polega istota społeczeństwa obywatelskiego - przedstawia formy udziału obywateli w życiu publicznym - omawia cechy charakteryzujące dobrego obywatela - wymienia cechy, którymi powinny charakteryzować się osoby chcące brać aktywny udział w życiu społecznym, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia terminy: weto ludowe, strajk pracowniczy, organizacja pożytku władzy, suwerenność narodu - omawia zagrożenia, które wiążą się z demokracją większościową - rozróżnia pojęcia dobro państwa i dobro partii - przedstawia znaczenie współpracy i kompromisu dla funkcjonowania demokracji, na podstawie tekstu źródłowego - przedstawia swoją opinię na temat polskiej demokracji - wskazuje sposoby rozwiązań problemów lokalnych i ogólnokrajowych z wykorzystaniem różnych form inicjatywy obywatelskiej - uzasadnia konieczność udziału obywateli w życiu publicznym - uczestniczy w dyskusji dotyczącej wpływu obywateli na sprawy ważne dla całego państwa 12

13 6. Organizacje pozarządowe 7. Patologie w państwie demokratycznym - organizacje pozarządowe - wolontariat - stowarzyszenia i fundacje - demagogia - populizm - przykłady patologii władzy: korupcja, biurokratyzacja, centralizacja - wyjaśnia terminy: organizacja pozarządowa, wolontariat - wskazuje różnice między działalnością fundacji i stowarzyszenia - tłumaczy, na czym polegają: korupcja, biurokratyzacja, centralizacja publicznego - rozróżnia trzy sektory życia społecznego - wyjaśnia terminy: organizacja pozarządowa, wolontariat - omawia zadania organizacji pozarządowych - przedstawia zasady wolontariatu - podaje przykłady organizacji non profit działających w najbliższej okolicy - wyjaśnia terminy: demagogia, populizm - wymienia patologie władzy - wskazuje przykłady nadmiernej biurokratyzacji - wymienia skutki korupcji - wskazuje korzyści wynikające z pracy wolontariuszy dla obywatela i społeczeństwa - tłumaczy, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie organizacje non profit, na podstawie tekstu źródłowego - rozpoznaje wystąpienie o charakterze populistycznym - uczestniczy w dyskusji lub debacie na temat sposobów zwalczania patologii władzy - opracowuje szkolną kampanię walki z korupcją 1. Po co ludziom pieniądze? - historia pieniądza - karty płatnicze - konto bankowe - funkcje pieniądza ROZDZIAŁ IV: MÓJ UDZIAŁ W ŻYCIU GOSPODARCZYM - wymienia funkcje pieniądza - wyjaśnia pojęcie: konto bankowe, karta płatnicza. - przedstawia historię pieniądza - wyjaśnia, jak należy posługiwać się kartą płatniczą - uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości pieniądza - omawia funkcje pieniądza - tłumaczy ideę wprowadzania wspólnej europejskiej waluty euro 13 - przedstawia pozytywne strony posiadania karty płatniczej - wymienia pozytywne i negatywne skutki nieograniczonego dostępu do pieniędzy 2. ABC gospodarki - gospodarka i jej - wyjaśnia terminy: popyt - wyjaśnia, czym jest - charakteryzuje polską

14 działy - gospodarka centralnie planowana - gospodarka wolnorynkowa - popyt i podaż - równowaga rynkowa - konkurencja i monopol podaż - wymienia działy gospodarki gospodarka - charakteryzuje poszczególne działy gospodarki - wyjaśnia terminy: konkurencja, monopol - określa zależność między popytem i podażą - wyjaśnia, czym jest koniunktura gospodarcza gospodarkę - wskazuje różnice pomiędzy gospodarką centralnie planowaną i gospodarką wolnorynkową - tłumaczy, na czym polega monopol i konkurencja 3. Ekonomia w moim domu - gospodarstwo domowe - źródła dochodów gospodarstw domowych - budżet domowy - wydatki stałe i zmienne - konsument - prawa konsumenta - obowiązki sprzedawcy - umowa kupnasprzedaży - gwarancja towaru - reklamacja - dochodzenie praw konsumenta - wyjaśnia, czym jest gospodarstwo domowe - przedstawia różne źródła dochodów w gospodarstwach domowych - wymienia podstawowe prawa konsumenta - wymienia rodzaje gospodarstw domowych - planuje swoje wydatki - wyjaśnia, kim jest konsument - podaje sposoby zgłaszania reklamacji - tłumaczy, czym jest gwarancja towaru - wskazuje instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta - planuje budżet domowy - wyjaśnia, czym są wydatki stałe i zmienne - omawia prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy - określa liczebność i rodzaje współczesnych polskich gospodarstw domowych - podaje, na co należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu zakupu towaru - prawidłowo wypełnia formularz reklamacyjny - wymienia zadania rzecznika konsumentów - tłumaczy, czym zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14

15 4. Podatki i budżet państwa 5. System bankowy - idea podatków - rodzaje podatków w Polsce - budżet państwa - system pieniężny - rodzaje banków i ich specyfika - usługi bankowe - reklama usług bankowych - wyjaśnia termin: podatek - wymienia rodzaje podatków w Polsce - wyjaśnia, czym jest budżet państwa - wskazuje źródła dochodów i wydatków państwa - wyjaśnia terminy: Narodowy Bank Polski, konto bankowe, lokata, kredyt. - omawia prawo popytu i podaży - uzasadnia potrzebę płacenia podatków - podaje wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Polsce - oblicza wysokość podatku dochodowego płaconego przez obywatela - charakteryzuje rodzaje podatków w Polsce - wyjaśnia terminy: deficyt budżetowy, NIP, PIT, CIT, VAT - wyjaśnia terminy: waluta, emisja, Rada Polityki Pieniężnej - określa istotę działalności banków - wymienia zadania Narodowego Banku Polskiego - określa czynniki kształtujące prawo popytu i podaży - opisuje sposoby pokrywania deficytu budżetowego - ocenia skalę podatkową obowiązującą w Polsce na tle innych państw - przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów państwa - tłumaczy, na czym polega zjawisko szarej strefy - wyjaśnia, co wpływa na tworzenie systemu pieniężnego w danym państwie - wymienia zadania Rady Polityki Pieniężnej - wskazuje szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z różnorodnych usług bankowych - porównuje i ocenia jakość usług bankowych - omawia rolę reklamy w sektorze bankowym - prezentuje ofertę wybranych banków internetowych 6. Giełda papierów wartościowych - giełda i jej rodzaje - rodzaje papierów wartościowych - specyfika gry na - wyjaśnia terminy : giełda, makler, akcja, obligacja. - wyjaśnia terminy: indeks giełdowy, hossa, bessa - wskazuje różnice między akcjami a obligacjami - wymienia miasta, w których znajdują się największe współczesne giełdy papierów wartościowych - odszukuje w internecie informacje o wynikach indeksów 15

16 giełdzie giełdowych - opisuje, na czym polega praca maklera i gra na giełdzie - ocenia ryzyko związane z grą na giełdzie - przedstawia zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 7. Ożywienie gospodarcze i kryzys Temat lekcji 1. Konstytucja ustawa zasadnicza zasady ustrojowe - warunki rozwoju gospodarczego państwa - przyczyny kryzysu gospodarczego - wpływ władz państwowych na rozwój gospodarczy - produkt krajowy brutto i inne wskaźniki gospodarki: produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto na osobę Zagadnienia - wyjaśnia terminy: koniunktura, recesja, inflacja, produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na osobę Wymagania koniczne ocena dopuszczająca wyjaśnia terminy: konstytucja, trójpodział władzy 16 - wymienia skutki ożywienia i kryzysu gospodarczego dla obywateli - tłumaczy, za pomocą jakich wskaźników można ocenić stan gospodarki - wymienia skutki ożywienia i kryzysu gospodarczego dla państwa i przedsiębiorców - odszukuje w rocznikach statystycznych i Internecie informacje o wartości wskaźników stanu gospodarki w Polsce Wymagania podstawowe ocena dostateczna Wymagania dopełniające oceny dobra i bardzo dobra ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO wyjaśnia terminy: preambuła, suwerenność narodu, państwo uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji nad innymi aktami - określa czynniki wpływające na ożywienie i kryzys gospodarczy w państwie - opisuje mechanizm powstawania inflacji - ocenia aktualny stan polskiej gospodarki - porównuje obecny stan polskiej gospodarki z sytuacją gospodarczą w innych krajach Unii Europejskiej - wskazuje szanse i zagrożenia wynikające z ingerencji władz państwowych w gospodarkę danego kraju - porównuje wskaźniki poziomu polskiej gospodarki ze wskaźnikami stanu gospodarki innych państw Wymagania wykraczające ocena celujaca wymienia przykłady sytuacji, w których doszło

17 III RP prawa i obowiązki obywatela Polski 2. Sejm i senat uprawnienia polskiego parlamentu funkcjonowanie polskiego parlamentu przebieg procesu ustawodawczego 3. Rząd i prezydent organy władzy wykonawczej funkcje i uprawnienia Rady Ministrów rola i kompetencje Prezydenta RP sposoby powoływania i odwoływania Rady Ministrów 4. Władza sądownicza rola i specyfika władzy sądowniczej rodzaje sądów i trybunałów w Polsce struktura sądów w Polsce rola sędziego, prokuratury i policji wymienia podstawowe prawa obywatelskie Polaków odszukuje w Konstytucji III RP rozdziały, w których zawarte są podstawowe zasady ustroju oraz wolności, prawa i obowiązki obywateli wyjaśnia terminy Zgromadzenie Narodowe, inicjatywa ustawodawcza, ordynacja wyborcza wylicza uprawnienia sejmu i senatu w Polsce wymienia podstawowe kompetencje Prezydenta RP i Rady Ministrów podaje imię i nazwisko obecnego Prezydenta RP oraz aktualnego prezesa Rady Ministrów wyjaśnia terminy: prawo, adwokat, radca prawny wymienia rodzaje sądów i trybunałów w Polsce tłumaczy, na czym polega zasada niezawisłości sędziów prawa, decentralizacja władzy określa obowiązki obywatelskie Polaków na podstawie tekstu źródłowego podaje prawa dzieci zapisane w Konstytucji III RP 17 prawnymi wyjaśnia znaczenie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji III RP wyjaśnia terminy: immunitet, próg przedstawia genezę polskiego wyborczy, wotum zaufania, wotum parlamentaryzmu nieufności wymienia podmioty, którym omawia funkcjonowanie polskiego przysługuje inicjatywa parlamentu ustawodawcza przedstawia kwestie związane z zasadami opisuje, na czym polega praca wyborczymi parlamentarzysty tłumaczy, na czym polega proces ocenia pracę wybranego parlamentarzysty ustawodawczy odszukuje w źródłach dodatkowe opisuje rolę parlamentu w koncepcji informacje na temat regulaminu trójpodziału władzy pracy sejmu i senatu określa funkcje sejmu i senatu określa rolę Prezydenta RP i wymienia warunki, które Trybunału Konstytucyjnego w procesie musi spełnić kandydat na ustawodawczym posła lub senatora aktywnie uczestniczy w symulacji charakteryzuje poszczególne etapy procesu ustawodawczego procesu ustawodawczego interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP opisuje rolę władzy wykonawczej w koncepcji trójpodziału władzy przedstawia procedury wyboru Prezydenta RP i Rady Ministrów charakteryzuje specyfikę władzy sądowniczej w koncepcji trójpodziału władzy opisuje rolę sędziego w sprawowaniu władzy sądowniczej uzasadnia konieczność niezawisłości władzy sądowniczej rozróżnia specyfikę pracy prokuratury i wyjaśnia terminy dymisja, Rada Gabinetowa, kontrasygnata, ratyfikacja wymienia imiona i nazwiska wszystkich prezydentów Polski po 1989 r. opisuje procedury odwołania Prezydenta RP i Rady Ministrów porównuje kompetencje Prezydenta RP z uprawnieniami prezesa Rady Ministrów ocenia pracę obecnego Prezydenta RP oraz aktualnych członków Rady Ministrów interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP wymienia kompetencje poszczególnych organów władzy sądowniczej w Polsce wyjaśnia, na czym polega zasada instancyjności sądów podaje nazwy instytucji, do których można się zwrócić w przypadku bycia świadkiem naruszenia prawa do naruszenia praw obywateli interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP - ocenia działalność sądów, prokuratury i policji w Polsce

18 5. Idziemy na wybory legitymizacja władzy ordynacja wyborcza rodzaje ordynacji wyborczej zasady demokratycznych wyborów rodzaje prawa wyborczego procedury wyborcze do parlamentu 6. Partie polityczne partie polityczne funkcje partii politycznych systemy partyjne typy partii politycznych polska scena polityczna 7. Mass media i opinia publiczna opinia publiczna mass media i ich funkcje termin czwarta władza cenzura 8. Służba publiczna administracja publiczna służba cywilna prawa i obowiązki obywatela prawa i obowiązki urzędnika 1. Władza centralna a samorząd terytorialny idea samorządności rodzaje samorządów podział administracyjny Polski zadania samorządu terytorialnego nadzór nad samorządem terytorialnym wymienia nazwy organów władzy, do których społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli rozróżnia czynne i bierne prawo wyborcze wyjaśnia termin: partia polityczna podaje nazwy partii politycznych istniejących w Polsce opisuje funkcje mass mediów wskazuje obowiązki urzędników służby cywilnej wymienia prawa przysługujące obywatelom korzystającym z usług urzędów publicznych policji na podstawie tekstu źródłowego określa wpływ władzy sądowniczej na życie obywateli oraz jej rolę we współczesnym państwie demokratycznym wyjaśnia terminy: legitymizacja władzy, ordynacja wyborcza opisuje zasady demokratycznych wyborów omawia funkcje partii politycznych określa typy systemów partyjnych wymienia nazwy krajów, w których obowiązują poszczególne systemy partyjne charakteryzuje typy partii politycznych na podstawie tekstu źródłowego wskazuje cechy ideologii konserwatywnej wyjaśnia terminy: opinia publiczna, mass media, cenzura, czwarta władza omawia strukturę administracji publicznej na podstawie tekstu źródłowego określa najważniejsze zasady moralne i etyczne obowiązujące urzędników służby cywilnej ROZDZIAŁ II: SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA wyjaśnia termin: decentralizacja władzy opisuje założenia reformy samorządu terytorialnego z 1999 r. przedstawia ideę samorządności tłumaczy, na czym polega zasada pomocniczości 18 uzasadnia konieczność obowiązywania zasad demokratycznych wyborów opisuje procedury wyborcze do parlamentu odszukuje informacje o wynikach wyborów i zasadach ich przeprowadzania określa rolę partii politycznych we współczesnym świecie opisuje procedury zakładania partii i podstawy jej działania charakteryzuje polską scenę polityczną wymienia nazwy ośrodków badania opinii publicznej podaje sposoby przeprowadzania badań opinii publicznej korzysta z różnych źródeł informacji wskazuje różnice między pracownikami służby cywilnej a urzędnikami mianowanymi służby cywilnej bierze udział w dyskusji na temat funkcjonowania idealnego urzędu wyjaśnia terminy: prawo lokalne, subwencja, Regionalna Izba Obrachunkowa wymienia rodzaje samorządów w Polsce omawia, kto i w jaki sposób nadzoruje samorząd terytorialny omawia znaczenie udziału obywateli w wyborach ocenia zasadność istnienia przymusu wyborczego wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z częstego przeprowadzania referendów wymienia zalety oraz wady proporcjonalnego i większościowego systemu liczenia głosów wskazuje zalety i wady poszczególnych typów systemów partyjnych odszukuje informacje o programach partii politycznych istniejących w Polsce na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o częstej niejednoznaczności podziału na lewicę i prawicę w Polsce wyjaśnia wpływ mass mediów oraz opinii publicznej na działalność władz i zachowania społeczne uzasadnia znaczenie apolityczności urzędników służby cywilnej rozróżnia zadania własne samorządu od zadań zleconych określa, jaką rolę odgrywają Samorządowe Kolegia Odwoławcze

19 2. Samorząd gminny 3. Samorząd powiatowy 4. Samorząd wojewódzki 5. Jak załatwić sprawę w urzędzie? rodzaje gmin władze gminne i ich uprawnienia zadania i budżet gminy rola obywatela w życiu gminy rodzaje powiatów władze powiatowe i ich uprawnienia zadania i budżet powiatu cechy województwa władze wojewódzkie i ich uprawnienia zadania samorządu wojewódzkiego budżet województwa przedstawiciel rządu w województwie urzędy publiczne i ich funkcjonowanie proces informatyzacji urzędów Biuletyn Informacji Publicznej podpis elektroniczny wymienia typy gmin określa zadania władz gminnych wskazuje źródła gminnych dochodów i wydatków wymienia typy powiatów określa zadania władz powiatowych wskazuje źródła powiatowych dochodów i wydatków podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie powiatu wyjaśnia, jaka jest rola wojewody określa zadania samorządu wojewódzkiego wyjaśnia termin: Biuletyn Informacji Publicznej wypełnia wybrane formularze urzędowe, np. wniosek o wydanie dowodu osobistego pobiera z Internetu wybrane druki urzędowe charakteryzuje specyfikę poszczególnych typów gmin omawia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie gminy wyjaśnia, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy charakteryzuje specyfikę poszczególnych typów powiatów omawia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w powiecie na podstawie tekstu źródłowego przedstawia propozycje zmian, które warto byłoby wprowadzić w funkcjonowaniu powiatów wymienia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w województwie podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie województwa wskazuje źródła wojewódzkich dochodów i wydatków na podstawie tekstu źródłowego przedstawia główne problemy dotyczące współpracy między różnymi organami władzy samorządu wojewódzkiego odszukuje w różnych źródłach informacje na temat działalności wskazanych urzędów tłumaczy, do czego służą karty opisu usługi 19 uzasadnia konieczność sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym opisuje sposób wyboru kandydatów do władz gminnych wskazuje miejsce urzędowania władz gminy, na której terenie mieszka wymienia imiona i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w gminie (burmistrza lub prezydenta, przewodniczącego rady gminy bądź przewodniczącego rady miasta) przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów gminnych opisuje sposób wyboru kandydatów do władz powiatowych wskazuje miejsce urzędowania władz powiatu, na którego terenie mieszka wymienia imiona i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w powiecie (starosty, przewodniczącego rady powiatu) opisuje sposób wyboru kandydatów do władz wojewódzkich wskazuje miejsce urzędowania władz województwa, na którego terenie mieszka wymienia imiona i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w województwie (wojewody, marszałka wojewódzkiego) podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w województwie podaje własne propozycje zmian w funkcjonowaniu urzędów wskazuje lokalizację najważniejszych urzędów w miejscu swojego zamieszkania wymienia rodzaje usług świadczonych przez urzędy za podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w gminie ocenia pracę władz swojej gminy przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów powiatowych podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w powiecie ocenia pracę władz swojego powiatu omawia zmiany w podziale administracyjnym Polski, które zaszły od 1950 r. przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów wojewódzkich ocenia pracę władz swojego województwa wyjaśnia konieczność informatyzacji administracji publicznej podaje szanse i zagrożenia wynikające z informatyzacji urzędów

20 pośrednictwem Internetu 1. Polska polityka zagraniczna 2. Integracja europejska racja stanu polityka zagraniczna współpraca międzynarodowa podmioty polityki zagranicznej służba dyplomatyczna i konsularna geneza integracji europejskiej trzy filary Unii Europejskiej funkcjonowanie i organy Unii Europejskiej przebieg integracji europejskiej miejsce Polski w Unii Europejskiej fundusze unijne 3. Polska w organizacje organizacjach międzynarodowe międzynarodowych rodzaje organizacji międzynarodowych charakterystyka wybranych organizacji międzynarodowych miejsce Polski w organizacjach międzynarodowych 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych 5. Konflikty międzynarodowe 6. Problemy współczesnego świata geneza ONZ struktura i cele ONZ misje pokojowe organizacje wyspecjalizowane ONZ konflikty na świecie i ich przyczyny migracje ludności główne formy migracji terroryzm państwa Trzeciego Świata podział na bogatą Północ i biedne Południe problemy współczesnego świata pomoc humanitarna globalizacja wyjaśnia terminy: polityka zagraniczna, służba dyplomatyczna i konsularna wymienia podmioty uprawnione w Polsce do prowadzenia polityki zagranicznej wymienia nazwy organów Unii Europejskiej wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej wyjaśnia termin: organizacja międzynarodowa rozwija skrótowce: ONZ, NATO, OBWE, ZSRR określa zasadnicze cele wybranych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska określa założenia i cele tej organizacji charakteryzuje działalność UNESCO i UNICEF wyjaśnia terminy: migracja, terroryzm charakteryzuje aktualne konflikty wyjaśnia terminy: Trzeci Świat, pomoc humanitarna, wskazuje na mapie kraje bogatej Północy i biednego Południa ROZDZIAŁ III: POLSKA I ŚWIAT wyjaśnia terminy: racja stanu przedstawia kierunki polskiej polityki zagranicznej wskazuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o wpływie techniki na politykę międzynarodową przedstawia najważniejsze etapy integracji europejskiej charakteryzuje trzy filary Unii Europejskiej podaje nazwy najważniejszych organów ONZ wymienia najważniejsze organizacje wyspecjalizowane ONZ omawia przyczyny utworzenia ONZ charakteryzuje aktualne konflikty i wskazuje na mapie miejsca, w których do nich doszło wymienia potencjalne skutki konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych wyjaśnia terminy: globalizacja charakteryzuje problemy współczesnego świata wymienia zadania polskiej dyplomacji na podstawie mapy przedstawia kierunki polskiej polityki zagranicznej w Europie i na świecie uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej omawia przyczyny integracji europejskiej charakteryzuje organy Unii Europejskiej wymienia typy organizacji międzynarodowych wskazuje na mapie zasięg wybranych organizacji międzynarodowych przedstawia genezę ONZ charakteryzuje poszczególne organy ONZ lokalizuje na mapie miejsca misji pokojowych ONZ charakteryzuje różne formy migracji tłumaczy, na czym polega uchodźstwo opisuje wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w. przedstawia sposoby rozwiązywania problemów współczesnego świata uzasadnia konieczność niesienia pomocy humanitarnej w wybranych rejonach świata ocenia bieżącą politykę zagraniczną Polski charakteryzuje różne sposoby działania w polityce zagranicznej wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z integracji Polski z Unią Europejską uczestniczy w dyskusji na temat dalszego pogłębiania i poszerzania integracji Unii Europejskiej oraz wprowadzenia euro w Polsce ocenia zaangażowanie Polski w funkcjonowanie organizacji międzynarodowych (np. NATO) odszukuje informacje na temat wybranych organizacji międzynarodowych ocenia skuteczność działań podejmowanych przez ONZ uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości i reformy ONZ odszukuje informacje na temat najważniejszych konfliktów zbrojnych na świecie ocenia działalność terrorystyczną, uwzględniając zasady moralne, prawo oraz skuteczność działania opisuje różne wymiary globalizacji wskazuje pozytywne i negatywne strony globalizacji 20

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wymagania podstawowe ( 1 ) na ocenę dostateczną oraz ponad podstawowe ( 2 ) na wyższą ocenę. Uczeń potrafi: III - POLSKA I ŚWIAT 1 wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era autorstwa mgr Macieja Batorskiego Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy:

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy: Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 2. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Numer, temat

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Polska polityka zagraniczna 2. Integracja europejska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Temat lekcji Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Na (2) na (3) ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO Na(4) na (5) Liczba.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie klasy I Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - tłumaczy, co to znaczy, że człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Część Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie Kl. II gimnazjum (pierwszy rok nauczania przedmiotu) Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Zagadnienia, materiał nauczania - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja -

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2 Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Temat lekcji ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO. Konstytucja 6 0 (w źródłowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - -

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - - Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część druga. I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy: Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro

Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wiedza o społeczeństwie Klasa I gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym Temat lekcji 1. Po co ludziom

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

- omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych. - wskazuje sposoby

- omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych. - wskazuje sposoby Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIŚ I JUTRO Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 2e, 2f Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia termin: socjalizacja - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek

- wyjaśnia termin: socjalizacja - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 1. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 1. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w szkolnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania. Ja, czyli kto? - podręcznik, s. 6 źródłowy, s. 9) Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Uczeń: Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Liczba godzin. Temat lekcji. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (klasa II) Temat lekcji 1. Ja, czyli kto? 2. Człowiek istotą Środki dydaktyczne - podręcznik, s. 6 11 źródłowy, s. 9) podręcznik, s. 12 17 Zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania z wiedzy o społeczeństwie z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum L.p. Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Ja, czyli kto? tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Część 1 klasa I. Temat lekcji Wymagania podstawowe (dop, dst, db) Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 3. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 3. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: System

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I:

Bardziej szczegółowo

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu

- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część pierwsza.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3 Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro Część 2 Klas III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro Część 2 Klas III gimnazjum 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia polskiego parlamentu - funkcjonowanie polskiego parlamentu - przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja. władzy

Klasa 3. - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja. władzy Klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17 Anna Najberek - Ciepły Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 2 GIMNAZJUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 2 GIMNAZJUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA 2 GIMNAZJUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział I System polityczny państwa polskiego wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła,

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto: PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 3a, Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii "Dziś i jutro" wydawnictwa Nowa Era dla klasy III.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii Dziś i jutro wydawnictwa Nowa Era dla klasy III. Renata Szmajnta Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii "Dziś i jutro" wydawnictwa Nowa Era dla klasy III. Temat lekcji Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie. Klasa III gimnazjum Dziś i jutro. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie. Klasa III gimnazjum Dziś i jutro. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie Klasa III gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela

Bardziej szczegółowo

Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2

Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2 Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2 Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła,

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja Załącznik do Przedmiotowych Zasad Oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum. Nauczyciel Agnieszka Jaźwiec Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo