Inwestycyjny poradnik bogatego ojca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycyjny poradnik bogatego ojca"

Transkrypt

1 Inwestycyjny poradnik bogatego ojca W co inwestuje klasa wyŝsza, średnia i niŝsza tego nie robi! Robert T. Kiyosaki oraz Sharon L. Lechter CPA Pozbądź się trudności finansowych oraz spraw, Ŝeby pieniądze pracowały na ciebie. Przejdź wcześniej na emeryturę, zacznij cieszyć się Ŝyciem i rzeczami, które na prawdę maja dla ciebie znaczenie! Inwestycyjny poradnik bogatego ojca jest długodystansowym przewodnikiem dla kaŝdego, kto chce zostać bogatym inwestorem i nauczyć się, jak inwestować w sposób charakterystyczny tylko dla bogatych ludzi. KsiąŜka nie jest gwarancją sukcesu. Jest elementem twojej edukacji do zostania inwestorem. Nie jest moŝliwe po prostu stać się szybko bogatym, wiązałoby się to ze stratą pieniędzy tak szybko, jak je uzyskałeś. Prawdziwe długoterminowe bogactwo to takie, które sprawi Ŝe twoje dzieci i wnuki nie będą musiały martwić się o pieniądze. Jest to wolność finansowa, którą moŝesz się szczycić pod warunkiem, Ŝe będziesz odrabiał zadania domowe i pozwolisz uczyć się, jak tego dokonać. Pierwsze zagadnienie: Jesteś mentalnie przygotowany na bycie inwestorem? Pierwsza zasada inwestora: Kontroluj się Rozdział 1: W co powinienem inwestować? Najtrudniej zarobić pierwszy milion W 1930 roku Joseph Kennedy naciskał na SEC (ang. Security Exchange Commission) po tym jak rynek papierów wartościowych załamał się w 1929 r. Ta część rządu została uformowana, aby chronić społeczeństwo przed inwestowaniem zarówno w złe inwestycje, jak i w te najlepsze. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 1

2 Jakie są typy inwestorów? Tylko bogaci mogą inwestować w pewne inwestycje. Akredytowany inwestor to osoba, która ma kwalifikacje do inwestowania poniewaŝ: Jej majątek jest warty co najmniej milion dolarów Jej roczny dochód wynosi 200 tysięcy dolarów (lub 300 tysięcy dolarów jeśli zsumuje jego dochód z dochodem małŝonka) i ma on realistyczne oczekiwania co do osiągnięcia tego samego poziomu w tym roku MoŜe wysunąć minimalny przedział inwestycyjny dla akredytowanego inwestora o wartości 35 tysięcy dolarów. Obytego inwestora charakteryzują 3 W (ang. 3E s): Wiedza (ang. Education) Wprawa (ang. Experience) Wolna gotówka (ang. Excessive Money) Inwestor moŝe być wykwalifikowany, jeśli chodzi o osiąganie dochodu rocznego, ale nie moŝe być inwestorem ostatecznym, poniewaŝ brakuje mu wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu. Przykłady przedsięwzięć, w które inwestują tzw. akredytowani i doświadczeni inwestorzy : Prywatna emisja papierów wartościowych Tworzenie konsorcjów i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do obrotu nieruchomościami SprzedaŜ akcji przed ich pierwszą publiczną emisją (ang. Pre-initial public offerings IPO's) Pierwsza publiczna emisja akcji (ang. Initial Public Offering IP)) teoretycznie do takich emisji mają dostęp wszyscy inwestorzy, a w rzeczywistości nie są one tak łatwo dostępne Udzielanie poŝyczek o zwiększonym ryzyku Fuzje i przejęcia PoŜyczki dla nowopowstałych firm Fundusze hedgingowe portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 2

3 Pięć etapów, którymi podąŝa Bogaty Ojciec, aby stać się Inwestorem Doświadczonym: Czy jesteś psychicznie przygotowany, aby być inwestorem? Jakiego rodzaju inwestorem chcesz zostać? Jak zbudować solidny biznes? Kto jest inwestorem doświadczonym? Oddawanie. Rozdział 2: Budowanie fundamentów bogactwa Kwadrant przepływu pieniędzy Osoba, która chce osiągnąć bezpieczeństwo pracy, znajduje się w kwadrancie P / Kwadrancie Pracy. (ang. E/ Employee Quadrant). Osoba samozatrudniona będzie zaliczona do kwadrantu S / solo i światły (ang. S/ solo and smart). Właściciele małych firm wypełnią kwadrant B, natomiast właściciele duŝych biznesów kwadrant I. Bogaty ojciec radzi: Naucz się budować biznesy i inwestować poprzez biznesy. Prawa podatkowe są róŝne dla kaŝdego kwadrantu. Pracodawca najpierw płaci podatek, a potem dostaje zysk. Biznesy są opodatkowywane po kupnie, więc są opodatkowane w małej ilości pozostającej, podczas gdy są ponoszone opłaty za wydatki. Bogaty ojciec potrzebował 20 lat na zbudowanie fundamentów bogactwa poprzez stałe zwiększanie liczby biznesów począwszy od sieci restauracji poprzez sklepy i nieruchomości. W momencie kiedy jego syn Mike, najlepszy przyjaciel autora, był w odpowiednim wieku, aby podjąć pracę prowadzenia rodzinnego biznesu, mieli biliony dolarów na kilku kontach oraz inwestycje w bogatej części Hawajów. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 3

4 Zawsze masz wybór, czy chcesz wkroczyć na drogę bogactwa. To bardzo osobista decyzja, czy chce się być całe Ŝycie biednym, naleŝącym do klasy średniej albo nauczyć się rozwijać biznesy i stać się bogatym. Wybór naleŝy do ciebie. Rozdział 3: Wybór Priorytety biednych i osób naleŝących do klasy średniej: 1. Być zabezpieczonym 2. Wygodnie Ŝyć 3. Być bogatym Priorytety bogatych: 1. Być bogatym 2. Wygodnie Ŝyć 3. Być zabezpieczonym W poglądzie, Ŝe ludzie bogaci są nieszczęśliwi, jest pewien błąd. Czy posiadanie pieniędzy spowodowało kiedykolwiek, Ŝe ktoś jest nieszczęśliwy? Musisz zmienić obraz bogactwa oraz osiągania dobrobytu. Co jest dla ciebie priorytetem? Jednym z powodów dla którego 10% ludzi jest posiadaczami 90% bogactwa jest to, Ŝe 90% stawia wygodne Ŝycie i bycie zabezpieczonym ponad bycie bogatym. Rozdział 4: Który świat dostrzegasz? Pieniądze są początkowo pomysłem. Jeśli myślisz, Ŝe nigdy nie będziesz bogaty, jest bardzo prawdopodobne, Ŝe będzie to prawdą. Jeśli sądzisz, Ŝe dobrze jest mieć bardzo duŝo pieniędzy, skończysz z nadwyŝką pieniędzy. Jeśli pochodzisz z rodziny, która widziała świat finansowego niedostatku, musisz zrozumieć, Ŝe ty moŝesz zobaczyć inny świat. Jesteś skłonny do ujrzenia moŝliwości Ŝycia w świecie, gdzie jest za duŝo pieniędzy? portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 4

5 Rozdział 5: Dlaczego inwestowanie wydaje się tak zagmatwane? Inwestowanie oznacza róŝne rzeczy dla róŝnych ludzi. Niektórzy mają duŝo dzieci, aby zapewnić sobie opiekę w starszym wieku. Inni stawiają na edukacje, bezpieczeństwo i zyski. Jeszcze inni inwestują w aktywa zagraniczne. W USA 45% społeczeństwa posiada akcje w firmach. Obecnie zwiększa się liczba ludzi, którzy wiedzą, Ŝe nie mogą być zaleŝni od doŝywotniego zatrudnienia. Przykłady produktów inwestycyjnych: Aukcje, obligacje, fundusze powiernicze, nieruchomości, ubezpieczenia, towary, oszczędności, przedmioty kolekcjonerskie, metale szlachetne, fundusze hedgingowe. KaŜdą z tych grup moŝna jeszcze podzielić na podgrupy. Weźmy na przykład akcje: akcje zwykłe, uprzywilejowane, z warrantami, spółek o małym kapitale, wielkich uznanych spółek, zamienne, spółek technologicznych, przemysłowe. Nieruchomości moŝna podzielić na: jednorodzinne, biurowce, handlowce, wielorodzinne, magazyny, przemysłowe, nieuŝytki, grunty nie zagospodarowane itp. Fundusze powiernicze moŝna podzielić na: fundusz indeksowy, agresywnego wzrostu, firm określonego sektora, regularnych dywidend, zamknięty, zrównowaŝony, obligacji komunalnych, ziemski itp. Ubezpieczenia: 1. na wypadek śmierci, terminowe, zmienne na Ŝycie, 2. uniwersalne, uniwersalne zmienne, 3. mieszane (pełne i terminowe w jednej polisie), 4. wykorzystywane do finansowania podatku od spadku lub innych kosztów w przypadku śmierci współmałŝonka lub współwłaściciela biznesu. 5. Wykorzystywane do finansowania wykupu akcji naleŝących do wspólnika, w przypadku jego śmierci 6. Gwarantujące wypłatę premii kierowniczej i odroczonej gratyfikacji 7. Wykorzystywane do finansowania podatków od spadku 8. Gwarantujące wypłatę premii kierowniczej i odroczonej gratyfikacji. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 5

6 Istnieje wiele róŝnych produktów inwestycyjnych, a kaŝdy spełnia swoją funkcję. Jest równieŝ wiele typów procedur inwestycyjnych. Bogaty Ojciec uŝywa określenia procedura na opis techniki, metody czy formuły kupna, sprzedaŝy obrotu lub utrzymania produktów inwestycyjnych. Wybrane procedury inwestycyjne: 1. Kupuj, trzymaj i módl się (długa) 2. Kup i sprzedaj (handel) 3. Sprzedaj, potem kup (krótka) 4. Kupno i sprzedaŝ opcji (handel) 5. Uśrednianie wartości ceny zakupu akcji (długa) 6. Broking (oczekiwanie na najlepszy moment kupna lub sprzedaŝy) 7. Oszczędzanie (gromadzenie) Wielu inwestorów jest klasyfikowanych w zaleŝności od procedur i produktów: 1. Handluje akcjami 2. Spekuluje na rynku nieruchomości 3. Kolekcjonuje rzadkie monety 4. Handluje opcjami terminowymi na towary 5. Spekuluje na giełdzie papierów wartościowych 6. Wierzy w trzymanie pieniędzy w banku. Niektórzy preferują urozmaicenie. Warren Buffet, Najlepszy Amerykański inwestor mówi: WłóŜ wszystkie jajka do jednego koszyka i uwaŝnie obserwuj, co się z nim dzieje. Inwestowanie jest obszernym tematem, w którym występuje tyle opinii, ile osób się wypowiada. Nikt nie moŝe wiedzieć wszystkiego o inwestowaniu. Dwie osoby mogą mieć róŝne opinie na temat inwestycji i w obu są cenne aspekty. Coś, co jest produktem jednego inwestora, moŝe być pułapką kogoś innego. Musisz zachować trzeźwy umysł i słuchać róŝnych opinii. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 6

7 Rozdział 6: Inwestowanie jest planem, a nie produktem czy procedurą Inwestowanie jest bardzo osobistym planem. Inwestycje są często zwane mechanizmami inwestycyjnymi. Zaprowadzą cię od punktu A do B, ale jest bardzo duŝo róŝnych sposobów do osiągnięcia tego. KaŜdy plan jest inny w zaleŝności od potrzeb i preferencji inwestora. Quiz psychicznego nastawienia: Jesteś skłonny zainwestować czas, aby przekonać się, w jakim miejscu jesteś teraz i gdzie chcesz znaleźć się ostatecznie? Sprecyzujesz plan, jak osiągnąć swój cel? Pamiętaj, plan nie jest planem, jeśli nie zostanie zapisany i moŝesz pokazać go komuś innemu. Jesteś skłonny spotkać się z róŝnymi finansowymi doradcami i zastanowić się, jak usługi tej osoby mogą pomóc ci w długoterminowym planie inwestycyjnym? Rozdział 7: Planujesz być bogatym czy biednym? Nie musisz mieć pieniędzy, Ŝeby je robić. Słowa, których uŝywasz, kształtują twoje psychiczne podejście do pieniędzy. Wypowiadanie zdania nigdy nie będę bogaty, poniewaŝ postanowiłem być nauczycielem lub podobnych stwierdzeń przygotowuje cię na Ŝycie pełne problemów finansowych. Powinieneś zmienić swoje nastawienie i poszerzyć swoje słownictwo o aspekt finansowy. Warto abyś znał róŝnicę między aktywem i pasywem. Przykładowo angielskie słowo kredyt hipoteczny (ang. mortgage) pochodzi od francuskiego słowa określającego śmierć, mort. A zatem jesteśmy zobowiązani aŝ do śmierci, jeśli będziemy do końca Ŝycia spłacać kredyt hipoteczny. Angielskie słowo nieruchomość (ang. Real estate) pochodzi od angielskiego royal estate królewska posiadłość i najlepiej ukazuje, dlaczego nasze nieruchomości są opodatkowane nie jesteśmy ich właścicielami, tylko nimi zarządzamy. Dlaczego potrzebuję planu finansowego? Plan finansowy jest waŝny, poniewaŝ uwzględnia róŝne finansowe potrzeby począwszy od studiów, przejścia na emeryturę, skończywszy na kosztach leczenia i długoterminowej opiece medycznej. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 7

8 Planowanie do późnego wieku Posiadanie planu finansowego do momentu przejścia na emeryturę nie jest wystarczające. Musisz planować równieŝ czas, kiedy będziesz na emeryturze. Jeśli zamierzasz być bogaty, powinieneś obejmować swoim planem trzecie pokolenie twoich potomków. Większość ludzi nie ma wystarczająco pieniędzy, aby przeŝyć trzy miesiące, gdyby nie otrzymywali co miesięcznej wypłaty. Zwracaj więcej uwagi na twoje głębokie, ciche myśli rzeczy, o których nie mówisz głośno. Ten wewnętrzny głos mówi ci, abyś został inwestorem, więc moŝesz osiągnąć wolność finansową przed czterdziestką. Najgorszą rzeczą, jaką moŝesz zrobić, jest wyczerpanie zarówno czasu, jak i pieniędzy. Quiz psychicznego nastawienia: Jesteś gotów poświęcać czas na zwiększanie zasobu słownictwa finansowego? W kaŝdym tygodniu ucz się nowego słowa. UŜywaj je w zdaniach. Pamiętaj: słowa tworzą myśli, myśli tworzą rzeczywistość, a rzeczywistość staje się naszym Ŝyciem. Rozdział 8: Bogacenie odbywa się automatycznie, jeśli masz dobry plan i się go trzymasz Bogaty ojciec powiedział, Ŝe inwestowanie jest prostym, nudnym, mechanicznym procesem bogacenia się. Wynik czysto mechanicznego wybierania akcji przewyŝsza wynik 80% osób, zawodowo trudniących się wybieraniem akcji. ZałoŜenia przedstawiane przez Jamesa P. O Shaughnessy w Co działa na Wall Street. Przewodnik po najlepszych strategiach inwestycyjnych wszechczasów : Większość inwestorów woli osobiste doświadczenie / intuicyjne strategie niŝ proste podstawowe fakty lub stopy procentowe, Wolą podąŝać za swoją intuicją niŝ rzeczywistością. Z tego powodu wielu inwestorów nie nadaje się do prowadzenia biznesów, portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 8

9 Większość z nich woli złoŝone, a nie proste formuły, Najlepszą regułą inwestowania jest utrzymanie wszystkiego w prostocie, Zawodowi inwestorzy, reprezentujący firmy inwestycyjne, popełniają takie same błędy jak przeciętni inwestorzy, ChociaŜ biurka inwestorów instytucjonalnych zawalone są szczegółowymi raportami analitycznymi, większość dyrektorów funduszy emerytalnych zatrudnia nowych menedŝerów w oparciu o intuicję oraz utrzymuje menedŝerów stale osiągających słabe wyniki, po prostu dlatego, Ŝe mają z nimi dobre stosunki osobiste (ksiąŝka Fortune and Folly ), Drogą do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego jest studiowanie wieloletnich rezultatów i znajdowanie strategii lub grupy strategii, które mają sens. Potem naleŝy pozostać na tej drodze. ; Musimy zwracać uwagę na to, jak dobrze działają strategie, nie akcje, Rynki są teraz skomputeryzowane, dominują gracze handlujący pakietami akcji, historia się powtarza, W ciągu ostatnich 46 lat, to spółki o małym kapitale, firmy o wartości kapitału poniŝej 25 milionów dolarów, zarobiły najwięcej dla inwestorów, Znajdź prostą formułę, która jest skuteczna i trzymaj się jej. Rozdział 9: Jak utworzyć plan, który będzie dobry dla ciebie? Daj sobie czas na przemyślenie planu. Zadaj sobie pytanie, co najbardziej byś chciał w Ŝyciu osiągnąć. Nie pytaj zbyt wielu ludzi o opinię. Największymi zabójcami twoich osobistych marzeń są twoi krewni i przyjaciele, którzy mówią, Ŝe jesteś szalony. Porozmawiaj z doradcą finansowym. Wybierz takiego, który będzie kompetentny do asystowania w tworzeniu planu finansowego. Obierz realistyczne cele. Dzwoń do twojego doradcy i twojego zespołu finansowego. Będziesz potrzebował: Planistę finansowego Bankiera portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 9

10 Księgowego Prawnika Maklera Osoby prowadzącej rachunkowość Agenta ubezpieczeniowego Mentora odnoszącego sukcesy Rozdział 10: Zdecyduj teraz, kim chcesz być, kiedy dorośniesz Krok 1: Stworzenie planu finansowego jest konieczne w celu zapewnienia sobie doŝywotniego bezpieczeństwa finansowego. Dzięki stałemu planowaniu, na przyszłość zachowasz młodość. Nigdy nie ograniczaj swoich moŝliwości i opcji wyboru. Aby być bogatym, potrzebujesz planu na zapewnienie sobie bezpieczeństwa, komfortu i majątku. śeby Ŝyć komfortowo, potrzebujesz dwóch planów, Ŝeby bezpiecznie jednego. Pamiętaj, Ŝe tylko trzech na stu Amerykanów jest bogatych. Większość odnosi poraŝkę, poniewaŝ mają więcej niŝ jeden plan. Inni nie mają Ŝadnego. Jeden na stu bogatych Amerykanów odziedziczył majątek. Więc rozpisz plan finansowy na wszystkie trzy aspekty, jeśli chcesz być bogaty. Rozdział 11: KaŜdy plan ma swoją cenę Ze wszystkich aktywów, czas posiada większą wartość. Bogaci szacują cenę kaŝdego planu w odniesieniu do czasu. Biedni i przedstawiciele klasy średniej szacują cenę kaŝdego planu w odniesieniu do pieniędzy. Biedni jeŝdŝą autami, i dotarcie z punktu A do B zajmuje im więcej czasu. Bogaci płacą więcej, aby latać samolotem i tym samym kupują więcej czasu na cieszenie się Ŝyciem. Jest to uproszczony przykład, ale ukazuje rzeczywistość. Wszystko, czego dokonujemy, niesie ze sobą ryzyko. Im bardziej bezpieczne inwestycje, tym więcej czasu zajmie ci zarobienie pieniędzy. To ty decydujesz, jak szybko chcesz dojść tam, gdzie zamierzasz, aby osiągnąć bogactwo. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 10

11 Rozdział 12: Dlaczego inwestowanie nie jest ryzykowne? Większość osób idzie do szkoły, aby uczyć się jak być pracodawcą lub samozatrudnionym. Bogaci uczą swoich dzieci, jak zostać inwestorami i właścicielami biznesów poprzez ukazywanie im swojego inwestycyjnego portfolio, kiedy dzieci są jeszcze małe. Najpierw uczą się być inwestorem, później decydują, czym chcą się zajmować. Kiedy spytasz dziecka, kim chce być w przyszłości, najczęściej usłyszysz: lekarzem lub pilotem, lub zawód, który naleŝy do kwadrantu P pracy. Praktycznie Ŝadne z nich nie powiedziałoby: chcę zostać inwestorem. W dzisiejszym Świecie Informacji lepiej jest uczyć swoje dzieci bycia po drugiej stornie kwadrantu, gdzie znajdują się przywódcy biznesowi. Większość ludzi, którzy nie uzyskali tego treningu inwestycyjnego, będą myśleć, Ŝe jest to ryzykowne. Większość inwestorów nie posiada samokontroli. Większość ludzi nie wie, jak to jest być na zewnątrz, gdzie toczą się wielkie transakcje inwestycyjne. Inwestowanie jest ryzykowne tylko wtedy, gdy nie wiesz jak to robić. Rozdział 13: Po której stronie stołu chcesz siedzieć? Wolisz płacić czynsz, czy inkasować? Chcesz być osobą, która przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i zatrudnia pracowników czy osobą, która na nie chodzi? Zasady się zmieniły. W Czasach Informacji potrzebujemy większego doświadczenia finansowego. śyjemy dłuŝej i potrzebujemy więcej pieniędzy na starość. PrzynaleŜność do kwadrantu I (inwestorów) daje wolność. Rozdział 14: Podstawowe zasady inwestowania Zawsze bądź świadomy na jaki typ przychodów pracujesz. -Przychód z pracy to twoja regularna wypłata. Jest najbardziej opodatkowany. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 11

12 -Przychód z portfela inwestycyjnego: przychód z aktywów papierowych takich jak akcje, obligacje, fundusze powiernicze. -Przychód pasywny to pieniądze otrzymane z nieruchomości, tantiem, patentów lub umów licencyjnych. 80% tego rodzaju wpływów pochodzi z nieruchomości. Istnieje wiele ulg podatkowych dla nieruchomości. Jeśli chcesz być bogaty, skup się głównie na przychodzie z portfolio inwestycyjnego i przychodzie pasywnym. Zamień przychód z pracy na dwa pozostałe rodzaje aktywów. Ludzie, którzy są zbyt negatywnie nastawieni, unikają ryzyka i przepuszczają wszystkie moŝliwości zarobków z powodu swojego strachu przed ryzykiem. Zabezpiecz swój przychód z pracy, kupując bezpieczeństwo (np. poprzez kupno akcji lub nieruchomości) Dobry inwestor jest przygotowany na wszystko Jeśli przykładasz się do swojej pracy, masz doświadczenie i osiągnięcia, znalezienie pieniędzy na inwestycję nie będzie trudne Dobry inwestor potrafi ocenić, co moŝe zyskać i co stracić Rozdział 15: Zmniejsz ryzyko poznając finansowy alfabet W czasach, kiedy bezpieczeństwo pracy nie istnieje, musisz powiększać swój majątek lub zabezpieczyć go. Jednym ze sposobów jest zamiana zarobionych pieniędzy w aktywa papierowe lub portfel oszczędnościowy. One będą zarabiały na ciebie długo po tym, jak stracisz pracę. Podsumowując, inwestowanie nie jest ryzykowne. Przywiązanie do pracy bez posiadania Ŝadnych aktywów jest bardziej ryzykowne na dłuŝszą metę. Naucz się, jak czytać sprawozdania finansowe i regularnie prowadź własne. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 12

13 Rozdział 16:Uproszczony finansowy alfabet Zestawienie finansowe i bilans zwierający aktywa i pasywa są dwoma powiązanymi, zaleŝnymi od siebie dokumentami. UkaŜą ci dokładnie, jak radzisz sobie z inwestycjami biznesowymi. To przepływ pienięŝny wyznacza, co jest aktywem a co pasywem. Aktywo dostarcza ci pieniędzy. Pasywo wymaga, abyś to ty inwestował w nie pieniądze. MoŜesz zmieniać pasywa w aktywa poprzez np. wynajęcie komuś swojego domu. W takim przypadku, to wynajmujący spłaca kredyt oraz opłaca koszty utrzymania oraz media. Pamiętaj, Ŝe rząd moŝe zmienić prawo podatkowe. Ceny nieruchomości spadną. Nie szukaj mało korzystnych inwestycji tylko dlatego, Ŝe rząd dał ci ulgę podatkową. Naucz się analizy finansowej grając w grę CASHFLOW! Ta gra planszowa nauczy cię tego, co Bogaty Ojciec przez 30 lat próbował nauczyć autora ksiąŝki. Nauczysz się, jak radzić sobie z finansami w przyjemny i zabawowy sposób tak, jakby to była jazda na rowerze! Rozdział 17: Magia błędów Kiedy ludzie popełniają błędy, ukrywają je i kłamią, obwiniają innych, usprawiedliwiają swój błąd, rezygnują, lub zaprzeczają. Tym, co najlepsze w popełnianiu błędów w biznesie, jest uczenie się ryzykowania oraz podejmowania się nowych przedsięwzięć. Jednocześnie wiesz, co zrobiłeś nie tak poprzednim razem.musisz pokonać swoje obawy i poraŝki, podjąć ryzyko, robić błędy. W przeciwnym razie nie nadajesz się do wykonywania zawodu inwestora. Sukces polega na przechodzeniu od poraŝki do poraŝki bez utraty entuzjazmu Winston Churchill. Naucz się, jak radzić sobie ze strachem i poraŝkami z nagraniem Rich Dad Secrets to Money, Business and Investing (Sekrety Bogatego Ojca dotyczące pieniędzy, biznesu i inwestowania). Rozdział 18: Jaka jest cena zostania osobą bogatą? Jest wiele sposobów, aby szybko stać się bogatym np. przez małŝeństwo, odziedziczenie, sposoby nielegalne, wygranie na loterii, zostanie celebrytą lub bycie skąpcem. Ale najlepszym sposobem jest wzbogacenie się przez spryt finansowy. Jesteś mądrzejszy finansowo, jeśli potrafisz odróŝnić portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 13

14 dobry dług od złego długu, korzystną poraŝkę od niekorzystnej, dobre wydatki od złych wydatków, opłaty podatkowe od zachęt podatkowych. WaŜne jest teŝ abyś wiedział, jak załoŝyć biznes, ulepszyć go i dotrzeć do szerszej liczby ludzi. Rozdział 19: Zagadka 90/10 Twój mózg jest najcenniejszym aktywem w Wieku Informacji. Ludzie tacy jak Bill Gates dyktują zasady poniewaŝ mają świetne pomysły i tworzą biznesy, które przynoszą fortunę, następnie angaŝują się w spółki publiczne. 90% majątku na świecie jest własnością 10% populacji i te 10% wie, jak uŝywać mózgu, aby tworzyć aktywa. Etap drugi: jakiego rodzaju inwestorem chcesz zostać? Rozdział 20: Rozwiązanie zagadki 90/10 Nie słuchaj ludzi, którzy mówią nie moŝesz tego zrobić. Pomyśl, gdzie byłby teraz Bill Gate, jeśli słuchałby ludzi, którzy mówili mu, Ŝe złym pomysłem było kupienie opracowanego oprogramowania od programistów i sprzedanie go milionom ludzi. Rozdział 21: Kategorie inwestorów według Bogatego Ojca Akredytowany inwestor zarabia wielkie sumy i ma duŝy kapitał własny Inwestor kwalifikowany zna inwestowanie fundamentalne i techniczne Inwestor doświadczony rozumie inwestowanie i prawo Inwestor wewnętrzny tworzy inwestycje Inwestor ostateczny staje się udziałowcem i sprzedaje inwestycje portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 14

15 Rozdział 22: Inwestor akredytowany Wg SAC akredytowany inwestor ma majątek warty co najmniej milion dolarów, jego roczny dochód wynosi 200 tysięcy dolarów (lub 300 tysięcy dolarów jeśli zsumuje jego dochód z dochodem małŝonka) i ma on realistyczne oczekiwania do osiągnięcia tego samego poziomu w tym roku. Akredytowany inwestor moŝe mieć duŝo pieniędzy, lecz zazwyczaj nie wie, co z nimi zrobić. Rozdział 23: Inwestor kwalifikowany Fundamentalne inwestowanie oznacza uwaŝne przeglądanie zestawień finansowych firmy, zanim się w nią zainwestuje. Redukuje się tym samym ryzyko szukając wartość wzrostu. Warren Buffet jest przykładem najlepszego fundamentalnego inwestora. Inwestowanie techniczne oznacza uczenie się emocji rynku, bazując na popycie i podaŝy. George Soros jest często rozpoznawany jako jeden z najlepszych inwestorów technicznych. Inwestowanie fundamentalne wymaga posiadania wiedzy finansowej oraz umiejętności przewidywań ekonomicznych. Inwestowanie techniczne wymaga umiejętności szacowania cen akcji oraz historii sprzedaŝy, posługiwania się opcjami put / call i szybką sprzedaŝą. Co oznacza c/z (ang. p/e)? Inwestor kwalifikowany rozumie stosunek ceny do zysku akcji, który nazywany jest równieŝ mnoŝnikiem rynkowym. Oblicza się go dzieląc obecną cenę rynkową akcji przez ubiegłoroczny zysk przypadający na jedną akcję. Niski stosunek c/z oznacza, Ŝe akcje są sprzedawane za relatywnie niską cenę w porównaniu do jej zarobków. Wysoki stosunek c/z oznacza, Ŝe cena akcji jest wysoka i jej zakup moŝe nie być dobrą okazją. Obecny c/z nie jest tak waŝny jak przyszły c/z. Podbierz darmowe nagranie ze strony i naucz się, jak zachować zimną krew i inwestować rozwaŝnie podczas krachu. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 15

16 Rozdział 24: Inwestor doświadczony Doświadczony inwestor zna prawo podatkowe, przepisy dotyczące spółek i papierów wartościowych. Potrafi równieŝ korzystać z zalet FD-S-R (ang. E-T-C) czyli formy działalności, synchronizacji i rodzaju. Legalne formy działalności to np. firmy jednoosobowe, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki komandytowe. Doświadczony inwestor ma wiele sprawozdań finansowych, angaŝuje się w korporacyjne formy działalności i nie oczekuje, aby coś było zapisane wyłącznie na niego, ubezpieczenia i metale szlachetne pełnią dla niego funkcje zabezpieczenia. Analizuje przyszłe wskaźniki i trendy, dzwoni do maklerów dopiero po skonsultowaniu się z ekspertami finansowymi i prawnymi. Rozdział 25: Inwestor wewnętrzny Inwestor wewnętrzny musi kontrolować swoje otoczenie tzn: aktywa, przychody, pasywa, wydatki, zarządzanie inwestycjami, podatki, sprzedaŝ i kupno, transakcje giełdowe, FD-S-R, terminy oraz warunki umów, dostęp do informacji. Rozdział 26: Inwestor ostateczny Inwestor ostateczny ma pod kontrolą te same czynniki, co inwestor wewnętrzny, ponadto zajmuje się oddawaniem niektórych dóbr lub filantropią. Inwestor ostateczny wprowadza swoją firmę na rynek i upublicznia ją. Musi równieŝ udostępnić informacje, które wcześniej uznawał za prywatne. Zawsze są plusy i minusy upublicznienia, moŝe to zwiększyć majątek firmy, ale niewykluczone jest teŝ ryzyko stracenia kontroli nad firmą. Rozdział 27: Jak szybko się wzbogacić? Jeśli chcesz długoterminowego majątku, który będziesz mógł przekazać przyszłym pokoleniom, musisz zainwestować czas i wysiłek do zbudowania mocnego biznesu. Inwestuj przy moŝliwie najwyŝszym zwrocie, najniŝszym ryzyku i ucz się prawa podatkowego. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 16

17 Im szybciej nauczysz się finansowego słownictwa i do perfekcji opanujesz kontrolę wszystkich niezbędnych czynników, moŝesz zostać i zostaniesz bardzo bogaty. Rozdział 28: Zachowaj swoja pracę etatową i wzbogać się pomimo tego Dla większości osób zachowanie pracy etatowej jest konieczne. Na początku naleŝy rozpocząć domowy biznes i traktować go jako pracę dodatkową. Będziesz się nią zajmował po pracy etatowej, w nocy lub podczas weekendu. Rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu po godzinach nauczy cię bezcennych umiejętności biznesowych takich jak komunikacja, przywództwo, praca zespołowa, radzenie sobie z prawem podatkowym, zasadami współpracy i bezpieczeństwa. Rozdział 29: Duch przedsiębiorczości Musi istnieć głębszy powód, dla którego czekasz ze stworzeniem własnego biznesu zamiast po prostu robić duŝe pieniądze. Otwierasz własny biznes, który opiera się na twoich marzeniach i nowych pomysłach. Tworzysz go, poniewaŝ wierzysz w coś i twierdzisz, Ŝe twój biznes przyciągnie wiele ludzi. Duch przedsiębiorczości to nie zachłanność, ale ekscytacja, wyzwanie, usługa i kreatywność. Etap trzeci: jak zbudować solidny biznes? Rozdział 30: Po co budować biznes? Aby zapewnić sobie duŝy przypływ pieniędzy, wolny czas, dodatkowe pieniądze do inwestycji, aby sprzedać go w postaci akcji, aby go upublicznić i zostać inwestorem ostatecznym. Pamiętaj, nigdy nie jesteś za młody ani za stary. Wszystko co potrzebujesz to wizja, odwaga, kreatywność, umiejętność pokonania krytycyzmu oraz wstrzymania się z nagrodą. Rozdział 31: Trójkąt B-I Kluczem do dobrobytu jest trójkąt właściciela biznesowego i inwestora (ang. Bussines-owner and Inwestor triangle). Jest to struktura lub przewodnik Bogatego Ojca, który umoŝliwia wykorzystanie pomysłów i obrócenie ich w aktywa. Trójkąt reprezentuje wiedzę, która prowadzi do odniesienia sukcesu w kwadrancie B (właściciel małych firm) i I (inwestor) przepływu pienięŝnego. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 17

18 Potrzebujesz duchowej i biznesowej misji, aby osiągnąć sukces. Przykładowo misją Henry ego Forda było upowszechnienie automobilu. Pamiętaj równieŝ, Ŝe biznes jest sportem zespołowym. Musisz stworzyć druŝynę składającą się z najlepszych księgowych, doradców prawnych, adwokatów, maklerów giełdowych, bankierów. Jako lider jesteś wizjonerem, motywatorem i szefem. Powinieneś inspirować ludzi, aby podąŝali za twoim przedsiębiorczym duchem. Musisz mieć nieograniczone zapasy energii i pozytywne podejście. Otaczaj się współpracownikami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, moŝna im ufać i będą pracować tylko dla ciebie. Rozdział 32: Zarządzanie przepływem pienięŝnym Po załoŝeniu biznesu zazwyczaj właściciel nie bierze wypłaty od początku. Najpierw biznes musi wygenerować wystarczająco pieniędzy do przepływu gotówki. Wystawiaj fakturę klientom zaraz po dostawie. Wymagaj płatności z góry i zawsze sprawdzaj referencje kredytowe. Ustal minimalną kwotę zapłaty, zanim udzielisz kredytu. Określ minimalną kwotę kary za opóźnione opłaty i pozwól klientom płacić bezpośrednio na twoje konto bankowe lub gotówką. Płać własne rachunki w terminie. Redukuj koszty do minimum. Zanim kupisz coś nowego, postaraj się zwiększyć sprzedaŝ, aby wydatek był uzasadniony. Stwórz plan finansowy na Ŝywą gotówkę, którą posiadasz, aby zwiększyć moŝliwość zwiększenia jej. Upewnij się Ŝe sprawdziłeś i kontrolujesz, w jaki sposób pracownicy radzą sobie z wpływami gotówkowymi oraz depozytami, przykładowo osoby, które podpisują czeki nie mogą przygotowywać voucherów itp. Rozdział 33: Zarządzanie komunikacją Naucz się, jak komunikować się efektywnie w wymiarach sprzedaŝy, marketingu, reklamy, praw autorskich, negocjacji, przemawiania, bezpośredniej korespondencji, obsługi seminariów, zbierania funduszy kapitału. Twoje umiejętności komunikacyjne są bardzo waŝne, jeśli chcesz zostać portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 18

19 inwestorem. Nie moŝesz być inwestorem odnoszącym sukcesy, jeśli nie potrafisz sprzedać produktu! Zewnętrzna komunikacja jest równieŝ bardzo waŝna. Rozmowy wewnątrzgrupowe lub międzygrupowe, spotkania z pracownikami, doradcami, upowszechnianie polityki zarządzania zasobami ludzkimi są bardzo waŝne, jeśli chcesz otrzymać od swoich pracowników wszystko, co są w stanie ci zaoferować. Rozdział 34: Zarządzanie systemami Systemy wymagane w kaŝdym biznesie: 1. Systemy codziennych działań biurowych: Odpowiadanie na telefony i system infolinii Odbieranie i otwieranie poczty Zakup i konserwacja sprzętu i artykułów biurowych Wysyłanie faksów i poczty elektronicznej Załatwianie przesyłek przychodzących i wychodzących Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie danych 2. System rozwoju produkcji Projektowanie produktu i jego ochrona prawna Projektowanie opakowania i materiałów dodatkowych (np. katalogi itp.) Opracowywanie metody i procesu produkcyjnego Opracowywanie kalkulacji kosztów produkcji i ceny sprzedaŝy 3. System produkcji: Wybór sprzedawców Określenie proponowanych gwarancji na produkty lub usługi Ustalenie cen ma usługi lub produkty (detaliczne i hurtowe) Ustalenie procesu powtórnego zamawiania surowców na potrzeby produkcji Odbieranie i składowanie produktu jako zapasu Uzgadnianie zapasu fizycznego z danymi księgowymi portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 19

20 4. Systemy realizacji zamówień Przyjmowanie i zapisywanie zamówień pocztą, faksem, telefonicznie lub przez Internet Realizacja zamówień, pakowanie towaru Wysyłanie zamówień 5. System fakturowania i naleŝności: Wystawianie klientom faktur za zamówienia Odbieranie zapłat za zamówienia i kredytowanie klientów (w formie gotówki, czeków lib kart kredytowych) Rozpoczynanie procesu ściągania przeterminowanych naleŝności 6. Systemy obsługi klienta: Procedura odbioru zwrotów zapasów oraz zwrotu płatności klienta Odpowiadanie na reklamacje klientów Wymiana wadliwych produktów i wykonywanie innych usług gwarancyjnych 7. Systemy zobowiązań: Procedury zakupu i wymaganych zatwierdzeń Proces płatności za dostawy i zapasy Kasa podręczna 8. Systemy marketingowe: Tworzenie ogólnego planu marketingowego Projektowanie i produkowanie materiałów promocyjnych Znajdowanie osób zainteresowanych produktami i potencjalnych klientów Tworzenie planu reklamowego Tworzenie planu reklamy bezpośredniej portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 20

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Inteligencja finansowa czyli jak myślą bogaci

Inteligencja finansowa czyli jak myślą bogaci Inteligencja finansowa czyli jak myślą bogaci Rafał Królikowski Wielkopolska Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Trener SPRAWY ORGANIZACYJNE DLACZEGO? KORZYSTASZ? 86400 BEZCENNE. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Jak mieć. zdrowie, czas. i pieniądze

Jak mieć. zdrowie, czas. i pieniądze Jak mieć zdrowie, czas i pieniądze Pewnie zastanawiasz się. O co chodzi? Jak można mieć zdrowie, czas i pieniądze? Zaraz poznasz sekret, jak niektórzy ludzie mają te trzy rzeczy naraz! Jest system, który

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne. 16 maja 2012 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012 Polski system emerytalny ZUS OFE III FILAR BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI Składka kluczowy element systemu Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik gracza opcyjnego

Poradnik gracza opcyjnego Poradnik gracza opcyjnego Wstęp Na rynku istnieje całe mnóstwo spekulantów. Szukają oni szybkiego zysku. Chcą pomnożyd kapitał wykorzystując krótkoterminowe (przypadkowe) ruchy cenowe. Handlują nieustannie.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomia w domu Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Agata Szumska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 23 marca 2015 r. ekonomia w domu EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2. Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 Warszawa, 23.06.2010 Alpiq Energy SE Oddział w Polsce Zagadnienia 1. Prezentacja firmy Alpiq 2. Ogólne wytyczne dla uczestników systemu ETS 1. Analiza sytuacji Klienta

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szablon Biznes Planu

Szablon Biznes Planu Szablon Biznes Planu Wprowadzenie [Jest bramą do sukcesu Twojego biznes planu. W tym miejscu zwracasz uwagę na to co chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Powinno to być napisane tak, aby jasnym był

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytety RZECZY WAŻNE

Priorytety RZECZY WAŻNE Projekt Prosumenta Priorytety RZECZY WAŻNE Jakie opinie wyrażają ludzie na temat swoich priorytetów? Czy dla Ciebie są równie ważne? Zastanów się i odpowiedz sobie na przedstawione poniżej kwestie Co jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdziestrategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 20 listopada 2017 r. Plan wykładu Historia giełdy, Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Darmowy Rachunek Maklerski

Darmowy Rachunek Maklerski Jak samodzielnie założyć Darmowy Rachunek Maklerski Jak kupować certyfikaty na ZŁOTO I SREBRO - bez pośrednika - bez dodatkowych kosztów - jak zarabiać na zmianach kursu złota i srebra Darmowy Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby.

Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Zarządzanie finansami. Co mówią liczby. Autor: Angie Mohr Zwięźle i jasno przekazana wiedza, poparta przykładami -- to intratna propozycja dla wiecznie zajętych przedsiębiorców Jak czytać sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 27 październik 2016 r. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Pieniądz (środki finansowe) Skąd pozyskać

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Bartek Majewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 października 2011 r. JAK POMNAŻAĆ BOGACTWO? Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Bogactwo: stan posiadania czy umysłu?

Bogactwo: stan posiadania czy umysłu? Dominika Bettman, CFO Siemens Sp. z o.o. Bogactwo: stan posiadania czy umysłu? Letnia Akademia Kongresu Kobiet I ABC Finansów Mazury I Sierpień 2014 Dlaczego wszyscy marzymy o bogactwie? Czym dla Was jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo