Inwestycyjny poradnik bogatego ojca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycyjny poradnik bogatego ojca"

Transkrypt

1 Inwestycyjny poradnik bogatego ojca W co inwestuje klasa wyŝsza, średnia i niŝsza tego nie robi! Robert T. Kiyosaki oraz Sharon L. Lechter CPA Pozbądź się trudności finansowych oraz spraw, Ŝeby pieniądze pracowały na ciebie. Przejdź wcześniej na emeryturę, zacznij cieszyć się Ŝyciem i rzeczami, które na prawdę maja dla ciebie znaczenie! Inwestycyjny poradnik bogatego ojca jest długodystansowym przewodnikiem dla kaŝdego, kto chce zostać bogatym inwestorem i nauczyć się, jak inwestować w sposób charakterystyczny tylko dla bogatych ludzi. KsiąŜka nie jest gwarancją sukcesu. Jest elementem twojej edukacji do zostania inwestorem. Nie jest moŝliwe po prostu stać się szybko bogatym, wiązałoby się to ze stratą pieniędzy tak szybko, jak je uzyskałeś. Prawdziwe długoterminowe bogactwo to takie, które sprawi Ŝe twoje dzieci i wnuki nie będą musiały martwić się o pieniądze. Jest to wolność finansowa, którą moŝesz się szczycić pod warunkiem, Ŝe będziesz odrabiał zadania domowe i pozwolisz uczyć się, jak tego dokonać. Pierwsze zagadnienie: Jesteś mentalnie przygotowany na bycie inwestorem? Pierwsza zasada inwestora: Kontroluj się Rozdział 1: W co powinienem inwestować? Najtrudniej zarobić pierwszy milion W 1930 roku Joseph Kennedy naciskał na SEC (ang. Security Exchange Commission) po tym jak rynek papierów wartościowych załamał się w 1929 r. Ta część rządu została uformowana, aby chronić społeczeństwo przed inwestowaniem zarówno w złe inwestycje, jak i w te najlepsze. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 1

2 Jakie są typy inwestorów? Tylko bogaci mogą inwestować w pewne inwestycje. Akredytowany inwestor to osoba, która ma kwalifikacje do inwestowania poniewaŝ: Jej majątek jest warty co najmniej milion dolarów Jej roczny dochód wynosi 200 tysięcy dolarów (lub 300 tysięcy dolarów jeśli zsumuje jego dochód z dochodem małŝonka) i ma on realistyczne oczekiwania co do osiągnięcia tego samego poziomu w tym roku MoŜe wysunąć minimalny przedział inwestycyjny dla akredytowanego inwestora o wartości 35 tysięcy dolarów. Obytego inwestora charakteryzują 3 W (ang. 3E s): Wiedza (ang. Education) Wprawa (ang. Experience) Wolna gotówka (ang. Excessive Money) Inwestor moŝe być wykwalifikowany, jeśli chodzi o osiąganie dochodu rocznego, ale nie moŝe być inwestorem ostatecznym, poniewaŝ brakuje mu wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu. Przykłady przedsięwzięć, w które inwestują tzw. akredytowani i doświadczeni inwestorzy : Prywatna emisja papierów wartościowych Tworzenie konsorcjów i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do obrotu nieruchomościami SprzedaŜ akcji przed ich pierwszą publiczną emisją (ang. Pre-initial public offerings IPO's) Pierwsza publiczna emisja akcji (ang. Initial Public Offering IP)) teoretycznie do takich emisji mają dostęp wszyscy inwestorzy, a w rzeczywistości nie są one tak łatwo dostępne Udzielanie poŝyczek o zwiększonym ryzyku Fuzje i przejęcia PoŜyczki dla nowopowstałych firm Fundusze hedgingowe portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 2

3 Pięć etapów, którymi podąŝa Bogaty Ojciec, aby stać się Inwestorem Doświadczonym: Czy jesteś psychicznie przygotowany, aby być inwestorem? Jakiego rodzaju inwestorem chcesz zostać? Jak zbudować solidny biznes? Kto jest inwestorem doświadczonym? Oddawanie. Rozdział 2: Budowanie fundamentów bogactwa Kwadrant przepływu pieniędzy Osoba, która chce osiągnąć bezpieczeństwo pracy, znajduje się w kwadrancie P / Kwadrancie Pracy. (ang. E/ Employee Quadrant). Osoba samozatrudniona będzie zaliczona do kwadrantu S / solo i światły (ang. S/ solo and smart). Właściciele małych firm wypełnią kwadrant B, natomiast właściciele duŝych biznesów kwadrant I. Bogaty ojciec radzi: Naucz się budować biznesy i inwestować poprzez biznesy. Prawa podatkowe są róŝne dla kaŝdego kwadrantu. Pracodawca najpierw płaci podatek, a potem dostaje zysk. Biznesy są opodatkowywane po kupnie, więc są opodatkowane w małej ilości pozostającej, podczas gdy są ponoszone opłaty za wydatki. Bogaty ojciec potrzebował 20 lat na zbudowanie fundamentów bogactwa poprzez stałe zwiększanie liczby biznesów począwszy od sieci restauracji poprzez sklepy i nieruchomości. W momencie kiedy jego syn Mike, najlepszy przyjaciel autora, był w odpowiednim wieku, aby podjąć pracę prowadzenia rodzinnego biznesu, mieli biliony dolarów na kilku kontach oraz inwestycje w bogatej części Hawajów. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 3

4 Zawsze masz wybór, czy chcesz wkroczyć na drogę bogactwa. To bardzo osobista decyzja, czy chce się być całe Ŝycie biednym, naleŝącym do klasy średniej albo nauczyć się rozwijać biznesy i stać się bogatym. Wybór naleŝy do ciebie. Rozdział 3: Wybór Priorytety biednych i osób naleŝących do klasy średniej: 1. Być zabezpieczonym 2. Wygodnie Ŝyć 3. Być bogatym Priorytety bogatych: 1. Być bogatym 2. Wygodnie Ŝyć 3. Być zabezpieczonym W poglądzie, Ŝe ludzie bogaci są nieszczęśliwi, jest pewien błąd. Czy posiadanie pieniędzy spowodowało kiedykolwiek, Ŝe ktoś jest nieszczęśliwy? Musisz zmienić obraz bogactwa oraz osiągania dobrobytu. Co jest dla ciebie priorytetem? Jednym z powodów dla którego 10% ludzi jest posiadaczami 90% bogactwa jest to, Ŝe 90% stawia wygodne Ŝycie i bycie zabezpieczonym ponad bycie bogatym. Rozdział 4: Który świat dostrzegasz? Pieniądze są początkowo pomysłem. Jeśli myślisz, Ŝe nigdy nie będziesz bogaty, jest bardzo prawdopodobne, Ŝe będzie to prawdą. Jeśli sądzisz, Ŝe dobrze jest mieć bardzo duŝo pieniędzy, skończysz z nadwyŝką pieniędzy. Jeśli pochodzisz z rodziny, która widziała świat finansowego niedostatku, musisz zrozumieć, Ŝe ty moŝesz zobaczyć inny świat. Jesteś skłonny do ujrzenia moŝliwości Ŝycia w świecie, gdzie jest za duŝo pieniędzy? portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 4

5 Rozdział 5: Dlaczego inwestowanie wydaje się tak zagmatwane? Inwestowanie oznacza róŝne rzeczy dla róŝnych ludzi. Niektórzy mają duŝo dzieci, aby zapewnić sobie opiekę w starszym wieku. Inni stawiają na edukacje, bezpieczeństwo i zyski. Jeszcze inni inwestują w aktywa zagraniczne. W USA 45% społeczeństwa posiada akcje w firmach. Obecnie zwiększa się liczba ludzi, którzy wiedzą, Ŝe nie mogą być zaleŝni od doŝywotniego zatrudnienia. Przykłady produktów inwestycyjnych: Aukcje, obligacje, fundusze powiernicze, nieruchomości, ubezpieczenia, towary, oszczędności, przedmioty kolekcjonerskie, metale szlachetne, fundusze hedgingowe. KaŜdą z tych grup moŝna jeszcze podzielić na podgrupy. Weźmy na przykład akcje: akcje zwykłe, uprzywilejowane, z warrantami, spółek o małym kapitale, wielkich uznanych spółek, zamienne, spółek technologicznych, przemysłowe. Nieruchomości moŝna podzielić na: jednorodzinne, biurowce, handlowce, wielorodzinne, magazyny, przemysłowe, nieuŝytki, grunty nie zagospodarowane itp. Fundusze powiernicze moŝna podzielić na: fundusz indeksowy, agresywnego wzrostu, firm określonego sektora, regularnych dywidend, zamknięty, zrównowaŝony, obligacji komunalnych, ziemski itp. Ubezpieczenia: 1. na wypadek śmierci, terminowe, zmienne na Ŝycie, 2. uniwersalne, uniwersalne zmienne, 3. mieszane (pełne i terminowe w jednej polisie), 4. wykorzystywane do finansowania podatku od spadku lub innych kosztów w przypadku śmierci współmałŝonka lub współwłaściciela biznesu. 5. Wykorzystywane do finansowania wykupu akcji naleŝących do wspólnika, w przypadku jego śmierci 6. Gwarantujące wypłatę premii kierowniczej i odroczonej gratyfikacji 7. Wykorzystywane do finansowania podatków od spadku 8. Gwarantujące wypłatę premii kierowniczej i odroczonej gratyfikacji. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 5

6 Istnieje wiele róŝnych produktów inwestycyjnych, a kaŝdy spełnia swoją funkcję. Jest równieŝ wiele typów procedur inwestycyjnych. Bogaty Ojciec uŝywa określenia procedura na opis techniki, metody czy formuły kupna, sprzedaŝy obrotu lub utrzymania produktów inwestycyjnych. Wybrane procedury inwestycyjne: 1. Kupuj, trzymaj i módl się (długa) 2. Kup i sprzedaj (handel) 3. Sprzedaj, potem kup (krótka) 4. Kupno i sprzedaŝ opcji (handel) 5. Uśrednianie wartości ceny zakupu akcji (długa) 6. Broking (oczekiwanie na najlepszy moment kupna lub sprzedaŝy) 7. Oszczędzanie (gromadzenie) Wielu inwestorów jest klasyfikowanych w zaleŝności od procedur i produktów: 1. Handluje akcjami 2. Spekuluje na rynku nieruchomości 3. Kolekcjonuje rzadkie monety 4. Handluje opcjami terminowymi na towary 5. Spekuluje na giełdzie papierów wartościowych 6. Wierzy w trzymanie pieniędzy w banku. Niektórzy preferują urozmaicenie. Warren Buffet, Najlepszy Amerykański inwestor mówi: WłóŜ wszystkie jajka do jednego koszyka i uwaŝnie obserwuj, co się z nim dzieje. Inwestowanie jest obszernym tematem, w którym występuje tyle opinii, ile osób się wypowiada. Nikt nie moŝe wiedzieć wszystkiego o inwestowaniu. Dwie osoby mogą mieć róŝne opinie na temat inwestycji i w obu są cenne aspekty. Coś, co jest produktem jednego inwestora, moŝe być pułapką kogoś innego. Musisz zachować trzeźwy umysł i słuchać róŝnych opinii. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 6

7 Rozdział 6: Inwestowanie jest planem, a nie produktem czy procedurą Inwestowanie jest bardzo osobistym planem. Inwestycje są często zwane mechanizmami inwestycyjnymi. Zaprowadzą cię od punktu A do B, ale jest bardzo duŝo róŝnych sposobów do osiągnięcia tego. KaŜdy plan jest inny w zaleŝności od potrzeb i preferencji inwestora. Quiz psychicznego nastawienia: Jesteś skłonny zainwestować czas, aby przekonać się, w jakim miejscu jesteś teraz i gdzie chcesz znaleźć się ostatecznie? Sprecyzujesz plan, jak osiągnąć swój cel? Pamiętaj, plan nie jest planem, jeśli nie zostanie zapisany i moŝesz pokazać go komuś innemu. Jesteś skłonny spotkać się z róŝnymi finansowymi doradcami i zastanowić się, jak usługi tej osoby mogą pomóc ci w długoterminowym planie inwestycyjnym? Rozdział 7: Planujesz być bogatym czy biednym? Nie musisz mieć pieniędzy, Ŝeby je robić. Słowa, których uŝywasz, kształtują twoje psychiczne podejście do pieniędzy. Wypowiadanie zdania nigdy nie będę bogaty, poniewaŝ postanowiłem być nauczycielem lub podobnych stwierdzeń przygotowuje cię na Ŝycie pełne problemów finansowych. Powinieneś zmienić swoje nastawienie i poszerzyć swoje słownictwo o aspekt finansowy. Warto abyś znał róŝnicę między aktywem i pasywem. Przykładowo angielskie słowo kredyt hipoteczny (ang. mortgage) pochodzi od francuskiego słowa określającego śmierć, mort. A zatem jesteśmy zobowiązani aŝ do śmierci, jeśli będziemy do końca Ŝycia spłacać kredyt hipoteczny. Angielskie słowo nieruchomość (ang. Real estate) pochodzi od angielskiego royal estate królewska posiadłość i najlepiej ukazuje, dlaczego nasze nieruchomości są opodatkowane nie jesteśmy ich właścicielami, tylko nimi zarządzamy. Dlaczego potrzebuję planu finansowego? Plan finansowy jest waŝny, poniewaŝ uwzględnia róŝne finansowe potrzeby począwszy od studiów, przejścia na emeryturę, skończywszy na kosztach leczenia i długoterminowej opiece medycznej. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 7

8 Planowanie do późnego wieku Posiadanie planu finansowego do momentu przejścia na emeryturę nie jest wystarczające. Musisz planować równieŝ czas, kiedy będziesz na emeryturze. Jeśli zamierzasz być bogaty, powinieneś obejmować swoim planem trzecie pokolenie twoich potomków. Większość ludzi nie ma wystarczająco pieniędzy, aby przeŝyć trzy miesiące, gdyby nie otrzymywali co miesięcznej wypłaty. Zwracaj więcej uwagi na twoje głębokie, ciche myśli rzeczy, o których nie mówisz głośno. Ten wewnętrzny głos mówi ci, abyś został inwestorem, więc moŝesz osiągnąć wolność finansową przed czterdziestką. Najgorszą rzeczą, jaką moŝesz zrobić, jest wyczerpanie zarówno czasu, jak i pieniędzy. Quiz psychicznego nastawienia: Jesteś gotów poświęcać czas na zwiększanie zasobu słownictwa finansowego? W kaŝdym tygodniu ucz się nowego słowa. UŜywaj je w zdaniach. Pamiętaj: słowa tworzą myśli, myśli tworzą rzeczywistość, a rzeczywistość staje się naszym Ŝyciem. Rozdział 8: Bogacenie odbywa się automatycznie, jeśli masz dobry plan i się go trzymasz Bogaty ojciec powiedział, Ŝe inwestowanie jest prostym, nudnym, mechanicznym procesem bogacenia się. Wynik czysto mechanicznego wybierania akcji przewyŝsza wynik 80% osób, zawodowo trudniących się wybieraniem akcji. ZałoŜenia przedstawiane przez Jamesa P. O Shaughnessy w Co działa na Wall Street. Przewodnik po najlepszych strategiach inwestycyjnych wszechczasów : Większość inwestorów woli osobiste doświadczenie / intuicyjne strategie niŝ proste podstawowe fakty lub stopy procentowe, Wolą podąŝać za swoją intuicją niŝ rzeczywistością. Z tego powodu wielu inwestorów nie nadaje się do prowadzenia biznesów, portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 8

9 Większość z nich woli złoŝone, a nie proste formuły, Najlepszą regułą inwestowania jest utrzymanie wszystkiego w prostocie, Zawodowi inwestorzy, reprezentujący firmy inwestycyjne, popełniają takie same błędy jak przeciętni inwestorzy, ChociaŜ biurka inwestorów instytucjonalnych zawalone są szczegółowymi raportami analitycznymi, większość dyrektorów funduszy emerytalnych zatrudnia nowych menedŝerów w oparciu o intuicję oraz utrzymuje menedŝerów stale osiągających słabe wyniki, po prostu dlatego, Ŝe mają z nimi dobre stosunki osobiste (ksiąŝka Fortune and Folly ), Drogą do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego jest studiowanie wieloletnich rezultatów i znajdowanie strategii lub grupy strategii, które mają sens. Potem naleŝy pozostać na tej drodze. ; Musimy zwracać uwagę na to, jak dobrze działają strategie, nie akcje, Rynki są teraz skomputeryzowane, dominują gracze handlujący pakietami akcji, historia się powtarza, W ciągu ostatnich 46 lat, to spółki o małym kapitale, firmy o wartości kapitału poniŝej 25 milionów dolarów, zarobiły najwięcej dla inwestorów, Znajdź prostą formułę, która jest skuteczna i trzymaj się jej. Rozdział 9: Jak utworzyć plan, który będzie dobry dla ciebie? Daj sobie czas na przemyślenie planu. Zadaj sobie pytanie, co najbardziej byś chciał w Ŝyciu osiągnąć. Nie pytaj zbyt wielu ludzi o opinię. Największymi zabójcami twoich osobistych marzeń są twoi krewni i przyjaciele, którzy mówią, Ŝe jesteś szalony. Porozmawiaj z doradcą finansowym. Wybierz takiego, który będzie kompetentny do asystowania w tworzeniu planu finansowego. Obierz realistyczne cele. Dzwoń do twojego doradcy i twojego zespołu finansowego. Będziesz potrzebował: Planistę finansowego Bankiera portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 9

10 Księgowego Prawnika Maklera Osoby prowadzącej rachunkowość Agenta ubezpieczeniowego Mentora odnoszącego sukcesy Rozdział 10: Zdecyduj teraz, kim chcesz być, kiedy dorośniesz Krok 1: Stworzenie planu finansowego jest konieczne w celu zapewnienia sobie doŝywotniego bezpieczeństwa finansowego. Dzięki stałemu planowaniu, na przyszłość zachowasz młodość. Nigdy nie ograniczaj swoich moŝliwości i opcji wyboru. Aby być bogatym, potrzebujesz planu na zapewnienie sobie bezpieczeństwa, komfortu i majątku. śeby Ŝyć komfortowo, potrzebujesz dwóch planów, Ŝeby bezpiecznie jednego. Pamiętaj, Ŝe tylko trzech na stu Amerykanów jest bogatych. Większość odnosi poraŝkę, poniewaŝ mają więcej niŝ jeden plan. Inni nie mają Ŝadnego. Jeden na stu bogatych Amerykanów odziedziczył majątek. Więc rozpisz plan finansowy na wszystkie trzy aspekty, jeśli chcesz być bogaty. Rozdział 11: KaŜdy plan ma swoją cenę Ze wszystkich aktywów, czas posiada większą wartość. Bogaci szacują cenę kaŝdego planu w odniesieniu do czasu. Biedni i przedstawiciele klasy średniej szacują cenę kaŝdego planu w odniesieniu do pieniędzy. Biedni jeŝdŝą autami, i dotarcie z punktu A do B zajmuje im więcej czasu. Bogaci płacą więcej, aby latać samolotem i tym samym kupują więcej czasu na cieszenie się Ŝyciem. Jest to uproszczony przykład, ale ukazuje rzeczywistość. Wszystko, czego dokonujemy, niesie ze sobą ryzyko. Im bardziej bezpieczne inwestycje, tym więcej czasu zajmie ci zarobienie pieniędzy. To ty decydujesz, jak szybko chcesz dojść tam, gdzie zamierzasz, aby osiągnąć bogactwo. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 10

11 Rozdział 12: Dlaczego inwestowanie nie jest ryzykowne? Większość osób idzie do szkoły, aby uczyć się jak być pracodawcą lub samozatrudnionym. Bogaci uczą swoich dzieci, jak zostać inwestorami i właścicielami biznesów poprzez ukazywanie im swojego inwestycyjnego portfolio, kiedy dzieci są jeszcze małe. Najpierw uczą się być inwestorem, później decydują, czym chcą się zajmować. Kiedy spytasz dziecka, kim chce być w przyszłości, najczęściej usłyszysz: lekarzem lub pilotem, lub zawód, który naleŝy do kwadrantu P pracy. Praktycznie Ŝadne z nich nie powiedziałoby: chcę zostać inwestorem. W dzisiejszym Świecie Informacji lepiej jest uczyć swoje dzieci bycia po drugiej stornie kwadrantu, gdzie znajdują się przywódcy biznesowi. Większość ludzi, którzy nie uzyskali tego treningu inwestycyjnego, będą myśleć, Ŝe jest to ryzykowne. Większość inwestorów nie posiada samokontroli. Większość ludzi nie wie, jak to jest być na zewnątrz, gdzie toczą się wielkie transakcje inwestycyjne. Inwestowanie jest ryzykowne tylko wtedy, gdy nie wiesz jak to robić. Rozdział 13: Po której stronie stołu chcesz siedzieć? Wolisz płacić czynsz, czy inkasować? Chcesz być osobą, która przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i zatrudnia pracowników czy osobą, która na nie chodzi? Zasady się zmieniły. W Czasach Informacji potrzebujemy większego doświadczenia finansowego. śyjemy dłuŝej i potrzebujemy więcej pieniędzy na starość. PrzynaleŜność do kwadrantu I (inwestorów) daje wolność. Rozdział 14: Podstawowe zasady inwestowania Zawsze bądź świadomy na jaki typ przychodów pracujesz. -Przychód z pracy to twoja regularna wypłata. Jest najbardziej opodatkowany. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 11

12 -Przychód z portfela inwestycyjnego: przychód z aktywów papierowych takich jak akcje, obligacje, fundusze powiernicze. -Przychód pasywny to pieniądze otrzymane z nieruchomości, tantiem, patentów lub umów licencyjnych. 80% tego rodzaju wpływów pochodzi z nieruchomości. Istnieje wiele ulg podatkowych dla nieruchomości. Jeśli chcesz być bogaty, skup się głównie na przychodzie z portfolio inwestycyjnego i przychodzie pasywnym. Zamień przychód z pracy na dwa pozostałe rodzaje aktywów. Ludzie, którzy są zbyt negatywnie nastawieni, unikają ryzyka i przepuszczają wszystkie moŝliwości zarobków z powodu swojego strachu przed ryzykiem. Zabezpiecz swój przychód z pracy, kupując bezpieczeństwo (np. poprzez kupno akcji lub nieruchomości) Dobry inwestor jest przygotowany na wszystko Jeśli przykładasz się do swojej pracy, masz doświadczenie i osiągnięcia, znalezienie pieniędzy na inwestycję nie będzie trudne Dobry inwestor potrafi ocenić, co moŝe zyskać i co stracić Rozdział 15: Zmniejsz ryzyko poznając finansowy alfabet W czasach, kiedy bezpieczeństwo pracy nie istnieje, musisz powiększać swój majątek lub zabezpieczyć go. Jednym ze sposobów jest zamiana zarobionych pieniędzy w aktywa papierowe lub portfel oszczędnościowy. One będą zarabiały na ciebie długo po tym, jak stracisz pracę. Podsumowując, inwestowanie nie jest ryzykowne. Przywiązanie do pracy bez posiadania Ŝadnych aktywów jest bardziej ryzykowne na dłuŝszą metę. Naucz się, jak czytać sprawozdania finansowe i regularnie prowadź własne. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 12

13 Rozdział 16:Uproszczony finansowy alfabet Zestawienie finansowe i bilans zwierający aktywa i pasywa są dwoma powiązanymi, zaleŝnymi od siebie dokumentami. UkaŜą ci dokładnie, jak radzisz sobie z inwestycjami biznesowymi. To przepływ pienięŝny wyznacza, co jest aktywem a co pasywem. Aktywo dostarcza ci pieniędzy. Pasywo wymaga, abyś to ty inwestował w nie pieniądze. MoŜesz zmieniać pasywa w aktywa poprzez np. wynajęcie komuś swojego domu. W takim przypadku, to wynajmujący spłaca kredyt oraz opłaca koszty utrzymania oraz media. Pamiętaj, Ŝe rząd moŝe zmienić prawo podatkowe. Ceny nieruchomości spadną. Nie szukaj mało korzystnych inwestycji tylko dlatego, Ŝe rząd dał ci ulgę podatkową. Naucz się analizy finansowej grając w grę CASHFLOW! Ta gra planszowa nauczy cię tego, co Bogaty Ojciec przez 30 lat próbował nauczyć autora ksiąŝki. Nauczysz się, jak radzić sobie z finansami w przyjemny i zabawowy sposób tak, jakby to była jazda na rowerze! Rozdział 17: Magia błędów Kiedy ludzie popełniają błędy, ukrywają je i kłamią, obwiniają innych, usprawiedliwiają swój błąd, rezygnują, lub zaprzeczają. Tym, co najlepsze w popełnianiu błędów w biznesie, jest uczenie się ryzykowania oraz podejmowania się nowych przedsięwzięć. Jednocześnie wiesz, co zrobiłeś nie tak poprzednim razem.musisz pokonać swoje obawy i poraŝki, podjąć ryzyko, robić błędy. W przeciwnym razie nie nadajesz się do wykonywania zawodu inwestora. Sukces polega na przechodzeniu od poraŝki do poraŝki bez utraty entuzjazmu Winston Churchill. Naucz się, jak radzić sobie ze strachem i poraŝkami z nagraniem Rich Dad Secrets to Money, Business and Investing (Sekrety Bogatego Ojca dotyczące pieniędzy, biznesu i inwestowania). Rozdział 18: Jaka jest cena zostania osobą bogatą? Jest wiele sposobów, aby szybko stać się bogatym np. przez małŝeństwo, odziedziczenie, sposoby nielegalne, wygranie na loterii, zostanie celebrytą lub bycie skąpcem. Ale najlepszym sposobem jest wzbogacenie się przez spryt finansowy. Jesteś mądrzejszy finansowo, jeśli potrafisz odróŝnić portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 13

14 dobry dług od złego długu, korzystną poraŝkę od niekorzystnej, dobre wydatki od złych wydatków, opłaty podatkowe od zachęt podatkowych. WaŜne jest teŝ abyś wiedział, jak załoŝyć biznes, ulepszyć go i dotrzeć do szerszej liczby ludzi. Rozdział 19: Zagadka 90/10 Twój mózg jest najcenniejszym aktywem w Wieku Informacji. Ludzie tacy jak Bill Gates dyktują zasady poniewaŝ mają świetne pomysły i tworzą biznesy, które przynoszą fortunę, następnie angaŝują się w spółki publiczne. 90% majątku na świecie jest własnością 10% populacji i te 10% wie, jak uŝywać mózgu, aby tworzyć aktywa. Etap drugi: jakiego rodzaju inwestorem chcesz zostać? Rozdział 20: Rozwiązanie zagadki 90/10 Nie słuchaj ludzi, którzy mówią nie moŝesz tego zrobić. Pomyśl, gdzie byłby teraz Bill Gate, jeśli słuchałby ludzi, którzy mówili mu, Ŝe złym pomysłem było kupienie opracowanego oprogramowania od programistów i sprzedanie go milionom ludzi. Rozdział 21: Kategorie inwestorów według Bogatego Ojca Akredytowany inwestor zarabia wielkie sumy i ma duŝy kapitał własny Inwestor kwalifikowany zna inwestowanie fundamentalne i techniczne Inwestor doświadczony rozumie inwestowanie i prawo Inwestor wewnętrzny tworzy inwestycje Inwestor ostateczny staje się udziałowcem i sprzedaje inwestycje portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 14

15 Rozdział 22: Inwestor akredytowany Wg SAC akredytowany inwestor ma majątek warty co najmniej milion dolarów, jego roczny dochód wynosi 200 tysięcy dolarów (lub 300 tysięcy dolarów jeśli zsumuje jego dochód z dochodem małŝonka) i ma on realistyczne oczekiwania do osiągnięcia tego samego poziomu w tym roku. Akredytowany inwestor moŝe mieć duŝo pieniędzy, lecz zazwyczaj nie wie, co z nimi zrobić. Rozdział 23: Inwestor kwalifikowany Fundamentalne inwestowanie oznacza uwaŝne przeglądanie zestawień finansowych firmy, zanim się w nią zainwestuje. Redukuje się tym samym ryzyko szukając wartość wzrostu. Warren Buffet jest przykładem najlepszego fundamentalnego inwestora. Inwestowanie techniczne oznacza uczenie się emocji rynku, bazując na popycie i podaŝy. George Soros jest często rozpoznawany jako jeden z najlepszych inwestorów technicznych. Inwestowanie fundamentalne wymaga posiadania wiedzy finansowej oraz umiejętności przewidywań ekonomicznych. Inwestowanie techniczne wymaga umiejętności szacowania cen akcji oraz historii sprzedaŝy, posługiwania się opcjami put / call i szybką sprzedaŝą. Co oznacza c/z (ang. p/e)? Inwestor kwalifikowany rozumie stosunek ceny do zysku akcji, który nazywany jest równieŝ mnoŝnikiem rynkowym. Oblicza się go dzieląc obecną cenę rynkową akcji przez ubiegłoroczny zysk przypadający na jedną akcję. Niski stosunek c/z oznacza, Ŝe akcje są sprzedawane za relatywnie niską cenę w porównaniu do jej zarobków. Wysoki stosunek c/z oznacza, Ŝe cena akcji jest wysoka i jej zakup moŝe nie być dobrą okazją. Obecny c/z nie jest tak waŝny jak przyszły c/z. Podbierz darmowe nagranie ze strony i naucz się, jak zachować zimną krew i inwestować rozwaŝnie podczas krachu. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 15

16 Rozdział 24: Inwestor doświadczony Doświadczony inwestor zna prawo podatkowe, przepisy dotyczące spółek i papierów wartościowych. Potrafi równieŝ korzystać z zalet FD-S-R (ang. E-T-C) czyli formy działalności, synchronizacji i rodzaju. Legalne formy działalności to np. firmy jednoosobowe, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki komandytowe. Doświadczony inwestor ma wiele sprawozdań finansowych, angaŝuje się w korporacyjne formy działalności i nie oczekuje, aby coś było zapisane wyłącznie na niego, ubezpieczenia i metale szlachetne pełnią dla niego funkcje zabezpieczenia. Analizuje przyszłe wskaźniki i trendy, dzwoni do maklerów dopiero po skonsultowaniu się z ekspertami finansowymi i prawnymi. Rozdział 25: Inwestor wewnętrzny Inwestor wewnętrzny musi kontrolować swoje otoczenie tzn: aktywa, przychody, pasywa, wydatki, zarządzanie inwestycjami, podatki, sprzedaŝ i kupno, transakcje giełdowe, FD-S-R, terminy oraz warunki umów, dostęp do informacji. Rozdział 26: Inwestor ostateczny Inwestor ostateczny ma pod kontrolą te same czynniki, co inwestor wewnętrzny, ponadto zajmuje się oddawaniem niektórych dóbr lub filantropią. Inwestor ostateczny wprowadza swoją firmę na rynek i upublicznia ją. Musi równieŝ udostępnić informacje, które wcześniej uznawał za prywatne. Zawsze są plusy i minusy upublicznienia, moŝe to zwiększyć majątek firmy, ale niewykluczone jest teŝ ryzyko stracenia kontroli nad firmą. Rozdział 27: Jak szybko się wzbogacić? Jeśli chcesz długoterminowego majątku, który będziesz mógł przekazać przyszłym pokoleniom, musisz zainwestować czas i wysiłek do zbudowania mocnego biznesu. Inwestuj przy moŝliwie najwyŝszym zwrocie, najniŝszym ryzyku i ucz się prawa podatkowego. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 16

17 Im szybciej nauczysz się finansowego słownictwa i do perfekcji opanujesz kontrolę wszystkich niezbędnych czynników, moŝesz zostać i zostaniesz bardzo bogaty. Rozdział 28: Zachowaj swoja pracę etatową i wzbogać się pomimo tego Dla większości osób zachowanie pracy etatowej jest konieczne. Na początku naleŝy rozpocząć domowy biznes i traktować go jako pracę dodatkową. Będziesz się nią zajmował po pracy etatowej, w nocy lub podczas weekendu. Rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu po godzinach nauczy cię bezcennych umiejętności biznesowych takich jak komunikacja, przywództwo, praca zespołowa, radzenie sobie z prawem podatkowym, zasadami współpracy i bezpieczeństwa. Rozdział 29: Duch przedsiębiorczości Musi istnieć głębszy powód, dla którego czekasz ze stworzeniem własnego biznesu zamiast po prostu robić duŝe pieniądze. Otwierasz własny biznes, który opiera się na twoich marzeniach i nowych pomysłach. Tworzysz go, poniewaŝ wierzysz w coś i twierdzisz, Ŝe twój biznes przyciągnie wiele ludzi. Duch przedsiębiorczości to nie zachłanność, ale ekscytacja, wyzwanie, usługa i kreatywność. Etap trzeci: jak zbudować solidny biznes? Rozdział 30: Po co budować biznes? Aby zapewnić sobie duŝy przypływ pieniędzy, wolny czas, dodatkowe pieniądze do inwestycji, aby sprzedać go w postaci akcji, aby go upublicznić i zostać inwestorem ostatecznym. Pamiętaj, nigdy nie jesteś za młody ani za stary. Wszystko co potrzebujesz to wizja, odwaga, kreatywność, umiejętność pokonania krytycyzmu oraz wstrzymania się z nagrodą. Rozdział 31: Trójkąt B-I Kluczem do dobrobytu jest trójkąt właściciela biznesowego i inwestora (ang. Bussines-owner and Inwestor triangle). Jest to struktura lub przewodnik Bogatego Ojca, który umoŝliwia wykorzystanie pomysłów i obrócenie ich w aktywa. Trójkąt reprezentuje wiedzę, która prowadzi do odniesienia sukcesu w kwadrancie B (właściciel małych firm) i I (inwestor) przepływu pienięŝnego. portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 17

18 Potrzebujesz duchowej i biznesowej misji, aby osiągnąć sukces. Przykładowo misją Henry ego Forda było upowszechnienie automobilu. Pamiętaj równieŝ, Ŝe biznes jest sportem zespołowym. Musisz stworzyć druŝynę składającą się z najlepszych księgowych, doradców prawnych, adwokatów, maklerów giełdowych, bankierów. Jako lider jesteś wizjonerem, motywatorem i szefem. Powinieneś inspirować ludzi, aby podąŝali za twoim przedsiębiorczym duchem. Musisz mieć nieograniczone zapasy energii i pozytywne podejście. Otaczaj się współpracownikami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, moŝna im ufać i będą pracować tylko dla ciebie. Rozdział 32: Zarządzanie przepływem pienięŝnym Po załoŝeniu biznesu zazwyczaj właściciel nie bierze wypłaty od początku. Najpierw biznes musi wygenerować wystarczająco pieniędzy do przepływu gotówki. Wystawiaj fakturę klientom zaraz po dostawie. Wymagaj płatności z góry i zawsze sprawdzaj referencje kredytowe. Ustal minimalną kwotę zapłaty, zanim udzielisz kredytu. Określ minimalną kwotę kary za opóźnione opłaty i pozwól klientom płacić bezpośrednio na twoje konto bankowe lub gotówką. Płać własne rachunki w terminie. Redukuj koszty do minimum. Zanim kupisz coś nowego, postaraj się zwiększyć sprzedaŝ, aby wydatek był uzasadniony. Stwórz plan finansowy na Ŝywą gotówkę, którą posiadasz, aby zwiększyć moŝliwość zwiększenia jej. Upewnij się Ŝe sprawdziłeś i kontrolujesz, w jaki sposób pracownicy radzą sobie z wpływami gotówkowymi oraz depozytami, przykładowo osoby, które podpisują czeki nie mogą przygotowywać voucherów itp. Rozdział 33: Zarządzanie komunikacją Naucz się, jak komunikować się efektywnie w wymiarach sprzedaŝy, marketingu, reklamy, praw autorskich, negocjacji, przemawiania, bezpośredniej korespondencji, obsługi seminariów, zbierania funduszy kapitału. Twoje umiejętności komunikacyjne są bardzo waŝne, jeśli chcesz zostać portal poświęcony inwestowaniu i oszczędzaniu 18

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37 Spis treści Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15 1.1. Cel tego rozdziału 15 1.2. Jak to jest prowadzić małą firmę? 15 1.3. Wymagania wobec Ciebie i innych

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak FTS, rok 2011 Autor: Andrzej Fesnak Tytuł: Planowanie finansów osobistych Wydanie I Data: 20.04.2011 ISBN: 978 83 7701 247 5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz własny biznes?

Zaczynasz własny biznes? Zaczynasz własny biznes? Co znajdziesz w poradniku? Wprowadzenie Czy biznes jest dla ciebie? Planowanie Znajdowanie i utrzymanie klientów Finanse Biznesplan Poradnik o powstał dla tych, którzy chcą założyć

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email:

PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Telefon: Telefon: Email: PODSTAWOWE INFORMACJE O MNIE: Imię: Kiedy zacząłem? Telefon: Email: MÓJ SPONSOR: Imię: Telefon: Telefon: Email: ZAWARTOŚĆ: Krok 1: Rejestracja i podpisanie umowy z Herbalife Krok 2: Przestudiuj Broszurę

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo