Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Lidia Pszkit mgr Renata Zmysłowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z4.02. Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Wiadomości wstępne dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania działalności Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Własne źródła finansowania działalności Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Obce źródła finansowania majątku Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Analiza źródeł finansowania majątku Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Finansowanie działalności gospodarczej za pomocą instrumentów rynku finansowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Kredyt bankowy jako jedna z form pozyskiwania kapitału Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Strategie finansowania działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Dźwignia finansowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów

4 4.9. Bilans uproszczony i jego struktura Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. Sprawdzian osiągnięć Literatura

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej pozyskiwania źródeł finansowania działalności. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że nabrałeś wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania działalności, tworzenia i zmian kapitału własnego oraz obcych źródeł finansowania. Zakres treści kształcenia obejmuje także analizę efektywności wykorzystania kapitałów własnych i obcych oraz wykorzystanie dźwigni finansowej do oceny rentowności kapitału. Przy wyborze odpowiednich treści pomoże Ci nauczyciel, który wskaże Ci najważniejsze kroki pozyskiwania źródeł finansowania działalności, potrzebne do wykonywania zadań, określonych wybranym zawodem ekonomicznym. Z rozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się: przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, po zapoznaniu się z rozdziałem Materiał nauczania, aby sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejnym etapem będzie wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji o pozyskiwaniu źródeł finansowania. Wykonując ćwiczenia przedstawione w poradniku lub zaproponowane przez nauczyciela, poznasz zasady ustalania struktury pasywów i analizy źródeł finansowania majątku, nauczysz się wypełniać wniosek kredytowy, obliczać odsetki od kredytu bankowego oraz koszty całkowite kredytu, a także sporządzać uproszczony bilans. Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Gwiazdką oznaczono pytania i ćwiczenia, których rozwiązanie może sprawić Ci trudność. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. W tym celu: przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce, - wpisz TAK, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, - wpisz NIE, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. 4

6 Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich źródeł pozyskiwania majątku jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości o pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się Zestawem zadań testowych zawierającym różnego rodzaju zadania. W rozdziale piątym tego poradnika jest zamieszczony zestaw zadań testowych, zawiera on: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, rozróżniać źródła zobowiązań, rozróżniać rodzaje działalności gospodarczej, określać nadrzędne zasady rachunkowości, posługiwać się terminologią dotyczącą aktywów, klasyfikować aktywa trwałe i obrotowe, ustalać i interpretować strukturę majątku jednostki, korzystać z różnych źródeł informacji, stosować technologię komputerową i informacyjną. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: nazwać zasady prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, sklasyfikować źródła pochodzenia majątku, sklasyfikować składniki kapitału własnego, nazwać sposoby podwyższania i obniżania kapitałów własnych, zidentyfikować obce źródła finansowania, wyjaśnić, na czym polega finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wykazać wady i zalety finansowania wewnętrznego i zewnętrznego, wyjaśnić wzajemne relacje między kapitałami własnymi i obcymi, obliczyć i zinterpretować wskaźnik zadłużenia, obliczyć i zinterpretować wskaźnik samofinansowania, obliczyć i zinterpretować wskaźnik zadłużenia długoterminowego, rozróżnić segmenty rynku finansowego, zdefiniować pojęcie rynku kapitałowego i finansowego, wyjaśnić pozyskiwanie kapitału drogą emisji własnych papierów wartościowych, wyjaśnić zasady uczestnictwa przedsiębiorcy na rynku kapitałowym, sklasyfikować rodzaje zobowiązań według powszechnie stosowanych kryteriów, dokonać klasyfikacji kredytu w zależności od potrzeb, przygotować dokumentację dla potrzeb kredytowych, zinterpretować warunki umowy kredytowej, wypełnić wniosek kredytowy, obliczyć odsetki od kredytu, obliczyć efektywne koszty kredytu, sporządzić plan spłaty kredytu, korzystając z kalkulatora kredytowego, wykorzystać dźwignię finansową do oceny rentowności kapitału, wyjaśnić, kiedy powstaje dodatni, a kiedy negatywny efekt dźwigni finansowej, przedstawić strukturę bilansu, omówić kryteria ujmowania aktywów i pasywów w bilansie, wyjaśnić, na czym polega złota zasada bilansowa, sporządzić uproszczony bilans. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Wiadomości wstępne dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania działalności Materiał nauczania Działalność przedsiębiorstwa może być finansowana zarówno z własnych źródeł, jak i źródeł obcych. Źródła pochodzenia majątku (pasywa) wskazują, kto wyposażył daną jednostkę gospodarczą w jej majątek i na jakich warunkach na cały okres jej istnienia (jest to kapitał własny) czy na określony czas (są to kapitały obce, które stanowią zadłużenie danej jednostki u innych jednostek lub osób). Klasyfikację źródeł pochodzenia majątku przedstawia rysunek 1. ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Wynik finansowy netto Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych Inne zobowiązania finansowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania wekslowe Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Inne zobowiązania finansowe Rys. 1. Klasyfikacja źródeł pochodzenia majątku. Źródło: Opracowanie własne W początkowej fazie prowadzenia działalności, czyli w momencie jej uruchomienia finansowanie uzależnione jest od takich źródeł jak: osobiste oszczędności i linie kredytowe, pożyczki od przyjaciół i krewnych, kredyt handlowy, uzyskiwany od dostawców, kredyt bankowy. Generalną zasadą prowadzenia gospodarki finansowej jest finansowanie majątku obrotowego ze źródeł krótkoterminowych, a majątku trwałego ze źródeł długoterminowych lub własnych. 8

10 Zasady gospodarki finansowej wynikają z podstawowych celów każdej działalności gospodarczej, tzn. utrzymania jednostki na rynku, wzrostu jej wartości, maksymalizacji zysku i jej rozwoju. Do podstawowych zasad gospodarki finansowej zalicza się: 1) zasadę samodzielności, która polega na tym, że przedsiębiorca sam decyduje o kształtowaniu cen sprzedaży, wyborze dostawców, kształtowaniu rozmiarów produkcji i jej rodzaju, kształtowaniu struktury finansowania działalności; 2) zasadę samofinansowania, która polega na tym, że koszty powinny być pokryte przychodami osiąganymi ze swojej działalności; 3) zasadę racjonalnej gospodarki, według której, podejmując decyzje gospodarcze trzeba dążyć do jak najmniejszego zużycia zasobów ekonomicznych, a posiadane zasoby wykorzystać tak, aby przyniosły jak najlepsze efekty. Rozwijające się jednostki gospodarcze na ogół korzystają z połączenia finansowania działalności ze źródeł wewnętrznych z finansowaniem zewnętrznym. Finansowanie wewnętrzne polega na tym, że kapitał wzrasta bez dopływu środków finansowych z zewnątrz. Sposobami pozyskiwania środków poprzez finansowanie wewnętrzne są: przekształcenia majątkowe zmiana struktury majątku w wyniku: - finansowania dodatkowych i okresowych inwestycji z odpisów amortyzacyjnych, - przyspieszenia obrotu kapitału, - w drodze zmniejszenia majątku przez racjonalizację i sprzedaż zbędnych elementów zasobów majątkowych przedsiębiorstwa; kształtowanie kapitału tworzenie długookresowych rezerw i zatrzymanie zysku w przedsiębiorstwie, czyli nie wypłacenie akcjonariuszom lub udziałowcom reszty zysku pozostającego po opodatkowaniu. Finansowanie zewnętrzne charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje środki finansowe spoza przedsiębiorstwa. W ramach tego finansowania wyróżnia się: finansowanie własne poprzez wkłady lub udziały; finansowanie obce dopływ kapitału odbywa się poprzez: - rynek kapitałowy i pieniężny krótkookresowe kredyty bankowe i długookresowe pożyczki, - obrót kredytowy i towarowy kredyt dostawcy i odbiorcy, - poprzez szczególne formy finansowania leasing i factoring. Zalety i wady finansowania wewnętrznego i zewnętrznego przedstawiono w tabeli 1. 9

11 Tabela 1. Zalety i wady finansowania wewnętrznego i zewnętrznego FINANSOWANIE WEWNĘTRZNE FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE ZALETY - nie występują koszty związane z odsetkami dla wierzycieli, - możliwość wykorzystania zysku na rozwój przedsiębiorstwa, - zatrzymanie zysku w przedsiębiorstwie, czyli nie wypłacenie akcjonariuszom lub udziałowcom reszty zysku pozostającego po opodatkowaniu, - możliwość uzyskania kapitału bez potrzeby przyjmowania nowych wspólników (akcjonariuszy) - dawca kapitału nie ma wpływu na podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie, - może być korzystny z punktu widzenia zysku w przedsiębiorstwie (o ile koszt wykorzystywania kapitału obcego jest niższy od dochodu uzyskiwanego dzięki jego zaangażowaniu), - różne traktowanie finansowania zewnętrznego przez systemy podatkowe (udział w zysku jest obciążony podatkiem dochodowym, natomiast odsetki od kapitału obcego zmniejszają podstawę opodatkowania) WADY - konieczność sprzedaży zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, - udział w zysku obciążony jest podatkiem dochodowym - wzrost kosztów finansowych, które muszą być zapłacone niezależnie od tego, czy jednostka gospodarcza wypracuje zysk czy stratę, - uzyskanie kapitału obcego jest związane z zapewnieniem gwarancji i zabezpieczeń dla wierzycieli Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są źródła pochodzenia majątku? 2. Jak klasyfikuje się źródła pochodzenia majątku? 3. Jakie elementy tworzą kapitał własny? 4. Jakie elementy tworzą zobowiązania długoterminowe? 5. Jakie elementy tworzą zobowiązania krótkoterminowe? 6. Jakie są źródła pozyskiwania majątku w początkowej fazie prowadzenia działalności? 7. Na czym polega zasada samodzielności? 8. Na czym polega zasada samofinansowania? 9. Na czym polega zasada racjonalnej gospodarki? 10. Na czym polega finansowanie wewnętrzne? 11. Jakie znasz sposoby pozyskiwania środków poprzez finansowanie wewnętrzne? 12. Na czym polega finansowanie zewnętrzne? 13. Jakie znasz sposoby pozyskiwania środków poprzez finansowanie zewnętrzne? 14. Jakie są zalety i wady finansowania wewnętrznego? 15. Jakie są zalety i wady finansowania zewnętrznego? 10

12 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj do kapitału własnego, zobowiązań krótko- i długoterminowych odpowiednie składniki: A. KAPITAŁ WŁASNY B. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - Kredyty i pożyczki - Wynik finansowy netto - Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych - Kapitał rezerwowy - Kapitał zapasowy - Zobowiązania z tytułu podatków i ceł 1) przyjrzeć się jeszcze raz rysunkowi 1, 2) wpisać odpowiednie składniki przy kapitale własnym, zobowiązaniach krótkoi długoterminowych. literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Chcesz założyć wspólnie z kolegą (koleżanką) wasze własne małe przedsiębiorstwo. Zastanówcie się, w jakiej branży chcielibyście prowadzić działalność i skąd zdobędziecie środki na jej rozpoczęcie. 1) przemyśleć, z kim chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo, 2) zastanowić się, jaka branża jest najbardziej interesująca, 3) zapisać w zeszycie źródła finansowania działalności. literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F): 1. Jednym ze sposobów finansowania wewnętrznego jest finansowanie poprzez wkłady lub udziały. 2. Jednym ze sposobów finansowania zewnętrznego jest przekształcenie majątku. 3. Zaletą finansowania wewnętrznego jest nie występowanie kosztów związanych z odsetkami dla wierzycieli. P F 11

13 4. Wadą finansowania zewnętrznego jest to, że uzyskanie kapitału obcego jest związane z zapewnieniem gwarancji i zabezpieczeń dla wierzycieli. 5. Możliwość wykorzystania zysku na rozwój przedsiębiorstwa jest zaletą finansowania wewnętrznego. 6. Wzrost kosztów finansowania, które muszą być zapłacone niezależnie od tego, czy jednostka wypracuje zysk czy stratę, jest wadą finansowania wewnętrznego. 1) przeczytać uważnie wszystkie zdania, 2) zaznaczyć znakiem P jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F w przypadku, gdy zdanie jest fałszywe. literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) sklasyfikować źródła pochodzenia majątku? 2) przyporządkować składniki pasywów do kapitału własnego, zobowiązań długo- i krótkoterminowych? 3) wskazać źródła finansowania w początkowej fazie działalności jednostki? 4) scharakteryzować zasady prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa? 5) wyjaśnić, na czym polega finansowanie wewnętrzne? 6) wyjaśnić, na czym polega finansowanie zewnętrzne? 7) wymienić zalety i wady finansowania wewnętrznego? 8) wymienić zalety i wady finansowania zewnętrznego? Tak Nie 12

14 4.2. Własne źródła finansowania działalności Materiał nauczania Kapitał własny stanowi podstawowe źródło pochodzenia części składników majątkowych. Kapitał własny powstaje przez przekazanie jednostce majątku przez jego właścicieli w postaci wkładu początkowego oraz wypracowanego zysku lub dopłat w czasie trwania działalności. Do kapitałów własnych należą: 1) Kapitał (fundusz) podstawowy, którym jest: kapitał akcyjny (w spółkach akcyjnych), będący równowartością wymienionej w statucie sumy pieniężnej, która jest sumą wartości nominalnej emitowanych akcji, nie mniejszą niż zł, kapitał udziałowy (w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), który jest równowartością wniesionych, zgodnie z umową spółki, udziałów pieniężnych oraz aportów, powinien wynosić co najmniej zł, fundusz założycielski (w przedsiębiorstwach państwowych), który jest równowartością majątku ogólnonarodowego wydzielonego przedsiębiorstwu, fundusz udziałowy (w spółdzielniach), który jest równowartością wniesionych udziałów, kapitał właścicieli (w spółkach osobowych), który jest równowartością wniesionych wkładów pieniężnych lub aportów. 2) Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest ustawowo, albo zgodnie ze statutem lub umową spółki. Jego odpowiednikiem w przedsiębiorstwach państwowych jest fundusz przedsiębiorstwa, a w spółdzielniach fundusz zasobowy. 3) Kapitał (fundusz) rezerwowy tworzony jest z przeznaczeniem na rozwój jednostki gospodarczej lub na pokrycie ewentualnych strat. 4) Wynik finansowy netto który może przyjmować wartość dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Źródła zmian kapitału własnego w różnych jednostkach gospodarczych przedstawia tabela 2. Tabela 2. Źródła zmian kapitału własnego [na podstawie Koc S., Fołta T., Godlewska J.: Bilans Infor, Warszawa 2005, s ] W spółkach akcyjnych W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO - emisja nowych akcji, - podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, - warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, - dopłaty akcjonariuszy, - ustanowienie nowych udziałów, - podwyższenie wartości nominalnej udziałów, - dopłaty wspólników, ZMNIEJSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO - umorzenie akcji, - zmniejszenie wartości nominalnej akcji, - koszty emisji akcji, poniesione przy powstaniu spółki, - umorzenie udziałów, - zwrot zwolnionych kwot udziałowcom, 13

15 W przedsiębiorstwach państwowych W spółdzielniach W spółkach osobowych - otrzymanie od organu założycielskiego składników majątkowych, - aktualizacja wyceny środków trwałych w części przypadającej na zwiększenie funduszu założycielskiego, - dotacje przekazane z budżetu na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, - zarachowanie zadeklarowanych udziałów członkowskich, - zwiększenie udziałów z nadwyżki bilansowej, - wniesienie wkładów przez wspólników. - przekazane nieodpłatnie składniki majątkowe, - darowizny na rzecz innego przedsiębiorstwa, gminy lub jednostek budżetowych, - wypowiedzenie udziałów członkowskich, - pokrycie straty, w części niepokrytej przez fundusz zasobowy, - pobrane zaliczki na poczet zysku lub zapłaty podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak powstaje kapitał własny? 2. Jak klasyfikuje się składniki kapitału własnego? 3. Co to jest kapitał akcyjny? 4. Co to jest kapitał udziałowy? 5. Co to jest fundusz założycielski? 6. Co to jest fundusz udziałowy? 7. Co to jest kapitał właścicieli? 8. Jak tworzony jest kapitał zapasowy? 9. Jak tworzy się kapitał rezerwowy? 10. Jakie są źródła zmian kapitału własnego w spółce akcyjnej? 11. Jakie są źródła zmian kapitału własnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? 12. Jakie są źródła zmian kapitału własnego w przedsiębiorstwie państwowym? 13. Jakie są źródła zmian kapitału własnego w spółdzielni? 14. Jakie są źródła zmian kapitału własnego w spółce osobowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Rozwiąż krzyżówkę. 1. Dodatnia wartość wyniku finansowego. 2. Kapitał, który jest równowartością sumy wartości nominalnej emitowanych akcji. 3. Kapitał tworzony ustawowo, zgodnie ze statutem lub umową spółki. 4. Fundusz podstawowy w przedsiębiorstwie państwowym. 5. Ujemna wartość wyniku finansowego. 6. Kapitał podstawowy w spółkach osobowych. 7. Kapitał, który jest równowartością wniesionych udziałów pieniężnych oraz aportów. 14

16 1. K 2. A 3. P 4. I 5. T 6. A 7. Ł 1) przeczytać uważnie hasła do krzyżówki, 2) odgadnięte hasła wpisać do krzyżówki zgodnie z odpowiadającą im cyfrą. literatura zgodnie z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Stosując założenia z ćwiczenia 2 w rozdziale ustal, w jaki sposób możesz zwiększyć kapitał własny swojej spółki? Co może być źródłem zmniejszenia jej kapitału własnego? 1) przyjrzeć się jeszcze raz tabeli 2, 2) zastanowić się i zapisać w zeszycie, w jaki sposób można zwiększyć kapitał własny spółki cywilnej, 3) zastanowić się i zapisać w zeszycie, co może spowodować zmniejszenie kapitału własnego spółki cywilnej. Wyposażenie stanowiska: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Podaj przykłady źródeł zmian kapitału własnego w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni. 1) przyjrzeć się jeszcze raz tabeli 2, 2) zastanowić się i zapisać w zeszycie, w jaki sposób można zwiększyć kapitał własny spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, 3) zastanowić się i zapisać w zeszycie, co może spowodować zmniejszenie kapitału własnego spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni. Wyposażenie stanowiska: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) sklasyfikować składniki kapitału własnego? 2) wyjaśnić pojęcie kapitału akcyjnego? 3) wyjaśnić pojęcie kapitału udziałowego? 4) wyjaśnić pojęcie funduszu założycielskiego? 5) wyjaśnić pojęcie funduszu udziałowego? 6) wyjaśnić pojęcie kapitału właściciela? 7) wyjaśnić, w jaki sposób tworzony jest kapitał zapasowy? 8) wyjaśnić, w jaki sposób tworzony jest kapitał rezerwowy? 9) określić źródła zmian kapitału własnego w spółce akcyjnej? 10) określić źródła zmian kapitału własnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? 11) określić źródła zmian kapitału własnego w przedsiębiorstwie państwowym? 12) określić źródła zmian kapitału własnego w spółdzielni? 13) określić źródła zmian kapitału własnego w spółce osobowej? Tak Nie 16

18 4.3. Obce źródła finansowania majątku Materiał nauczania Obce źródła finansowania majątku (kapitał obcy), to te, które nie są sfinansowane kapitałem własnym. Do podstawowych obcych źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa należą: 1) Zobowiązania długoterminowe których termin spłaty przypada po upływie 12 miesięcy, w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki które obejmują wszystkie zaciągnięte przez jednostkę kredyty i pożyczki bez względu na przeznaczenie, długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych które wynikają z rozrachunków z tytułu wyemitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, inne długoterminowe zobowiązania finansowe m.in. zobowiązania wynikające z umów leasingu finansowego, polis ubezpieczeniowych itd. 2) Zobowiązania krótkoterminowe których termin spłaty przypada w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym: krótkoterminowe kredyty i pożyczki, krótkoterminowe zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług to zobowiązania wynikające z rozrachunków krajowych i zagranicznych z tytułu zakupu materiałów, towarów, produktów i usług obcych, zobowiązania wekslowe zobowiązania jednostki z tytułu wystawionych weksli własnych, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń to zobowiązania z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego, podatku akcyzowego, od nieruchomości, od środków transportowych, z tytułu ceł i innych opłat manipulacyjnych, zobowiązania wobec ZUS oraz wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itd., zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to niewypłacone na dzień bilansowy zobowiązania wobec pracowników lub innych osób wykonujących pracę na rzecz danej jednostki. 3) Inne zobowiązania np. z tytułu zakupu czy budowy środków trwałych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia, z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych itd Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak klasyfikuje się obce źródła finansowania? 2. Jakie składniki zalicza się do zobowiązań długoterminowych? 3. Jakie składniki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych? 4. Jakie składniki zalicza się do innych zobowiązań? 5. Jakie składniki obejmują kredyty i pożyczki? 6. Z czego wynikają zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych? 7. Jakie składniki zalicza się do innych zobowiązań finansowych? 8. Z czego wynikają zobowiązania z tytułu dostaw i usług? 17

19 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Jesteś współwłaścicielem przedsiębiorstwa (patrz ćwiczenie 2, rozdział 4.1.3). Chcesz rozszerzyć swoją działalność, jednak Twoje środki nie wystarczą na sfinansowanie tej inwestycji. Skąd pozyskasz środki na to przedsięwzięcie? 1) ustalić, w jaki sposób chcesz rozszerzyć swoją działalność (np. poprzez zwiększenie asortymentu, otwarcie nowego sklepu itp.), 2) przyjąć założenia, dotyczące posiadanych środków oraz wielkości kapitału własnego, 3) zastanowić się, ile pieniędzy ci brakuje, aby móc rozszerzyć swoją działalność, 4) zastanowić się, w jaki sposób możesz sfinansować swoją inwestycję (skąd pozyskasz środki na rozwój swojej działalności). kalkulator, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Dokończ zdania, wpisując: zobowiązania długoterminowe lub zobowiązanie krótkoterminowe. 1. Zobowiązania, których termin spłaty przypada po upływie 12 miesięcy, to 2. Zobowiązania, które wynikają z umów leasingu, to 3. Zobowiązania, które wynikają z rozrachunków zagranicznych z tytułu zakupu materiałów to Zobowiązania wobec pracowników, z tytułu wykonanej pracy to 5. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych to... 1) przeczytać uważnie podane zdania, 2) wpisać w miejsce kropek nazwę zobowiązania, którego dane określenie dotyczy. literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 18

20 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) sklasyfikować obce źródła finansowania działalności? 2) określić składniki zobowiązań długoterminowych? 3) określić składniki zobowiązań krótkoterminowych? 4) wyjaśnić, z czego wynikają zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych? 5) wyjaśnić, czego dotyczą inne zobowiązania długo- i krótkoterminowe? 6) wyjaśnić, z czego wynikają zobowiązania z tytułu dostaw i usług? 7) wyjaśnić, z czego wynikają zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń? 8) wyjaśnić, czego dotyczą inne zobowiązania? Tak Nie 19

21 4.4. Analiza źródeł finansowania majątku Materiał nauczania W literaturze przedmiotu relację kapitału własnego do kapitału obcego określa się jak 1:1 lub 1:2. Oznacza to, że majątek przedsiębiorstwa powinien być finansowany w równym lub większym stopniu z kapitału własnego, niż kapitału obcego. Jednak w praktyce zasada ta nie jest przestrzegana, ponieważ kapitał własny jednostek gospodarczych jest zbyt mały, by sprostać postępowi technicznemu i rozwojowi gospodarczemu, angażując na cele inwestycyjne w dużej mierze tylko własne środki. Jednostka gospodarcza powinna jednak dążyć do jak najwyższej stopy rentowności kapitału własnego, co stwarza możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie strukturą kapitałową jednostki opiera się zwykle na dwustopniowym procesie decyzyjnym. Pierwszy etap to przegląd bieżącej struktury kapitałowej jednostki, który polega na zbadaniu stosunku aktywów do pasywów, ustaleniu warunków rynkowych oraz spodziewanego generowania gotówki i jej wykorzystania przez kilka lat. Na podstawie tego przeglądu podejmuje się decyzje w kwestii poszukiwania nowych środków, czy dodatkowych zobowiązań. Etap drugi dotyczy określenia konkretnego rodzaju papierów wartościowych, jakie mają zostać wyemitowane, wyboru banku emisyjnego, ceny i czasu emisji itd. Korzystanie z finansowania działalności kapitałem obcym często jest pierwszym wyborem firmy, która zaczyna swoją działalność lub chce ją rozszerzyć. Kluczowym zadaniem zarządzania strukturą kapitałową jest wtedy określenie zdolności jednostki gospodarczej do wykorzystania zadłużenia. Zdolność firmy do wykorzystania zadłużenia zależy od jej zdolności do obsługi tego zadłużenia, czyli spłaty odsetek i rat w momencie ich wymagalności. To z kolei zależy od przepływu środków. W analizie zadłużenia uwzględnia się szereg wskaźników. Przedmiotem oceny może być wielkość zaangażowanego kapitału obcego krótkoterminowego lub długoterminowego, lub zadłużenie ogółem. Wskaźnik zadłużenia ogółem oblicza się jako stosunek kapitału obcego do kapitału własnego. wskaźnik zadłużenia = kapitał obcy kapitał własny Określa on wielkość długu oraz zdolność lub jej brak do dalszego zaciągania zobowiązań. Ocena wielkości i zmiany tego wskaźnika wymaga złożonej analizy w porównaniu z oceną oddziaływania dźwigni finansowej (którą omówiono w rozdziale 4.8.) przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Według standardów zachodnich wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziale 0,57-0,67. Wskaźnikiem, który jest odwrotnością wskaźnika zadłużenia ogółem jest wskaźnik samofinansowania, który stanowi relację kapitału własnego do kapitału obcego. wskaźnik samofinansowania = kapitał własny kapitał obcy 20

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul.

Fundacja Cognosco. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Cognosco Kraków ul. Fundacja Cognosco Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku Strona 1/7 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Cognosco 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo