Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach publicznych. Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości dla klasy I liceum do programu nauczania Krok w przedsiębiorczość, numer dopuszczenia w szkolnym zestawie programów nauczania. Dział programu Komunikacja interpersonalna konieczny (2) Uczeń: wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość definiuje osobowość definiuje pojęcie rola społeczna definiuje pojęcie rola organizacyjna rozpoznaje podstawowe rodzaje zachowań, w tym zachowania asertywne, podaje przyczyny i konsekwencje poszczególnych rodzajów zachowań podstawowy (3) Uczeń: wymienia cechy osoby przedsiębiorczej rozróżnia i charakteryzuje role przypisane i osiągane wyjaśnia, czym są napięcie ról oraz konflikt ról i podaje przykłady wystąpienia tych sytuacji omawia poszczególne rodzaje zachowań w kontekście osoby przedsiębiorczej Poziom wymagań rozszerzający (4) Uczeń: analizuje mocne i słabe strony własnej osobowości, odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej rozróżnia i charakteryzuje własne role społeczne i typowe dla nich zachowania dopełniający (5) Uczeń: rozróżnia i charakteryzuje typy osobowości wykazuje potrzebę przyjmowania postawy asertywnej w określonych sytuacjach wykraczający (6) Uczeń: rozróżnia i charakteryzuje typowe role organizacyjne wskazuje przykłady postawy konformistycznej i nonkonformistycznej wyjaśnia, czym jest rozróżnia i charakteryzuje wymienia i rozróżnia

2 terminów: komunikacja społeczna, komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna terminów: decyzja, decydent, problem decyzyjny komunikowanie się, i omawia przebieg tego procesu, charakteryzując poszczególne jego elementy komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym rozróżnia i charakteryzuje fazy procesu decyzyjnego bariery w podejmowaniu decyzji omawia wady oraz zalety decyzji indywidualnych i zbiorowych wybrane metody rozwiązywania konfliktów wymienia zalety mediacji i arbitrażu wybrane elementy mowy ciała wyjaśnia, czym są bariery komunikacyjne, i podaje ich przykłady zasady podejmowania racjonalnych decyzji wyjaśnia, czym jest racjonalność decyzji elementy skutecznej komunikacji definiuje pojęcie empatia stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska charakteryzuje rodzaje decyzji poziomy komunikowania wykazuje wpływ luki informacyjnej na jakość podjętej decyzji charakteryzuje decyzje racjonalne metodologicznie oraz rzeczowo terminów: konflikt, negocjacje, mediacje, arbitraż wymienia cechy i umiejętności przydatne w czasie negocjacji wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami negocjacji rozróżnia i charakteryzuje rodzaje konfliktów ze względu na podmiot i przedmiot konfliktu identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich podaje różnicę między technikami manipulacyjnymi a technikami negocjacyjnymi podaje przykłady technik rozwiązania, szczególnie manipulacyjnych w drodze negocjacji stosowanych podczas negocjacji zasady prowadzenia skutecznych negocjacji Istota definiuje pojęcia: podaje najważniejsze omawia proces przedstawia argumenty charakteryzuje działania

3 funkcjonowania gospodarki rynkowej gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, popyt, podaż, plan Balcerowicza wymienia filary gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej terminu rynek wymienia funkcje rynku klasyfikuje rynek wg przedmiotu wymiany terminów: popyt, podaż, cena, dobra komplementarne, dobra substytucyjne, cena równowagi rynkowej, punkt równowagi rynkowej definiuje prawo popytu definiuje prawo podaży definiuje pojęcia: gospodarstwo domowe, budżet domowy, deficyt budżetowy różnice między gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową wymienia główne podmioty gospodarki rynkowej podaje różnice między rynkiem producenta a rynkiem konsumenta pozacenowe czynniki kształtujące popyt pozacenowe czynniki kształtujące podaż główne źródła dochodów gospodarstw domowych transformacji polskiej gospodarki wyjaśnia, na czym polegał plan Balcerowicza główne modele struktur rynkowych (monopol, oligopol, konkurencję monopolistyczną, konkurencję doskonałą) wskazuje zależność między cenami dóbr komplementarnych i dóbr substytucyjnych a wielkością popytu analizuje na przykładzie przebieg krzywej podaży i krzywej popytu główne rodzaje wydatków gospodarstw domowych: konsumpcyjne i inwestycyjne (z podziałem na stałe i zmienne) ocenia strukturę świadczące o nieefektywności gospodarki centralnie sterowanej określa rodzaje rynków występujących w najbliższym otoczeniu wyjaśnia zjawiska nadwyżki rynkowej i niedoboru rynkowego wyznacza na prostych przykładach punkt równowagi rynkowej tworzy budżet domowy swojej rodziny, a następnie zarządza nim składające się na proces transformacji gospodarczej w Polsce wykazuje potrzebę wspierania konkurencji i walki z monopolem wyjaśnia zjawisko elastyczności cenowej popytu proponuje działania mające na celu zniwelowanie deficytu w budżecie domowym

4 terminów: konsument, gwarancja, reklamacja, zakupy na odległość, rękojmia terminów: interwencjonizm państwowy, dobra publiczne wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: polityka makroekonomiczna i polityka mikroekonomiczna terminów: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, siła nabywcza waluty, cykl koniunkturalny podstawowe prawa konsumenta wymienia instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów oraz określa ich cele i zadania podaje różnice między reklamacją a gwarancją wymienia, rozróżnia i charakteryzuje funkcje ekonomiczne państwa rozróżnia i opisuje wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego wymienia fazy cyklu koniunkturalnego wydatków własnej rodziny wyróżnia prawa przysługujące konsumentom w wypadku zakupów na odległość przedstawia prawa konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę określa przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę wyjaśnia przyczyny różnic między nominalnym a realnym PKB charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce omawia przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego przedstawia zasady składania reklamacji w wypadku niezgodności towaru z umową przedstawia drogę egzekwowania własnych praw przez konsumenta określa cele polityki gospodarczej, a w jej ramach polityki fiskalnej i polityki monetarnej porównuje wartości wybranych wskaźników wzrostu i rozwoju gospodarczego dla Polski z wartościami tych wskaźników dla innych państw formułuje wnioski o poziomie rozwoju gospodarczego państwa na podstawie analizy wymienia akty prawne dotyczące ochrony praw konsumenta wyjaśnia, na czym polega zjawisko zmowy cenowej przedstawia argumenty za i przeciw ingerencji państwa w gospodarkę klasyfikuje państwa na podstawie wartości wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) wyjaśnia, dlaczego wskaźnik PKB ma ograniczone znaczenie przy porównywaniu jakości życia obywateli różnych państw określa, na podstawie

5 Pieniądz i bankowość terminów: budżet państwa, podatek, dług publiczny terminów: pieniądz, siła nabywcza, inflacja, stopa inflacji terminów: bank, system bankowy wymienia elementy systemu bankowego w Polsce wymienia główne źródła dochodów państwa wymienia główne wydatki budżetu państwa omawia ewaluację pieniądza wymienia, rozróżnia i charakteryzuje formy pieniądza właściwości pieniądza identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji funkcje banku centralnego rozróżnia rodzaje banków ze względu na dominującą działalność wyjaśnia różnice między wymienia, rozróżnia i charakteryzuje funkcje budżetu państwa wymienia, rozróżnia i charakteryzuje podstawowe zasady budżetowe funkcje pieniądza właściwości pieniądza omawia skutki inflacji przedstawia sposoby przeciwdziałania inflacji wyjaśnia rolę banku centralnego w gospodarce podstawowe narzędzia polityki pieniężnej NBP określa znaczenie Rady odpowiednich wskaźników ekonomicznych interpretuje wysokość i przyrost PKB ocenia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę objaśnia obieg pieniądza w gospodarce wyjaśnia, na czym polega polityka pieniężna banku centralnego identyfikuje rodzaje polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP analizy wskaźników aktywności gospodarczej, fazę cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się polska gospodarka formułuje wnioski na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących wartości deficytu budżetowego i długu publicznego państwa w relacji do PKB omawia przyczyny zmian wartości pieniądza (siły nabywczej) omawia poziom inflacji w Polsce w latach oraz podaje jej przyczyny i działania, w których wyniku nastąpiło osłabienie dynamiki procesów inflacyjnych podaje podstawowe różnice między bankami komercyjnymi a SKOKami

6 wymienia podstawowe rodzaje usług bankowych rozróżnia rodzaje kont osobistych terminów: limit debetowy, kapitalizacja odsetek, karta płatnicza terminów: kredyt, kredyt konsumencki, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, pożyczka, zastaw hipoteczny, spread walutowy, zdolność kredytowa bankami komercyjnymi a bankami spółdzielczymi wyjaśnia zasady funkcjonowania lokat bankowych, wymienia i charakteryzuje ich rodzaje identyfikuje rodzaje kart płatniczych identyfikuje rodzaje kredytów wg różnych kryteriów (okresu kredytowania, waluty kredytu, przeznaczenia kredytu) omawia podstawowe prawa przysługujące kredytobiorcy w wypadku Polityki Pieniężnej w kształtowaniu polityki pieniężnej NBP omawia zasady rozsądnego korzystania z karty kredytowej wyjaśnia zasady wyboru najlepszej lokaty bankowej kryteria wyboru najlepszego kredytu wymienia najważniejsze kryteria oceny zdolności kredytowej stosowane przez banki wykazuje zależność między zmianą stóp procentowych wprowadzoną przez NBP a oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym i przedsiębiorcom wyjaśnia rolę banków w gospodarce wyjaśnia różnice między stałym a zmiennym oprocentowaniem lokat bankowych oblicza należne odsetki od lokat bankowych z uwzględnieniem różnego oprocentowania i kapitalizacji porównuje oferty wybranych usług bankowych oblicza należne odsetki od zaciągniętego kredytu ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie wykazuje zależność między częstotliwością kapitalizacji odsetek a wielkością należnych odsetek od lokaty bankowej wskazuje rolę Biura Informacji Kredytowej (BIK) w procesie przyznawania kredytów

7 podaje różnice między kredytem a pożyczką terminów: inwestowanie, instrument finansowy, papiery wartościowe, obligacje, bony skarbowe, weksle, akcje, fundusz inwestycyjny identyfikuje rodzaje inwestycji wg różnych kryteriów (przedmiotu inwestycji, podmiotu inwestowania) rozróżnia i charakteryzuje inwestycje rzeczowe i finansowe definiuje pojęcie giełda oraz charakteryzuje jej rodzaje terminów: makler, indeks giełdowy, ceduła giełdowa, hossa, bessa umowy kredytu konsumenckiego wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami papierów wartościowych rozróżnia formy inwestowania kapitału kryteria wyboru formy inwestycji instytucje rynku kapitałowego w Polsce rynki giełdowe na GPW wymienia podstawowe indeksy na GPW wymienia rodzaje obligacji ze względu na emitenta wyjaśnia, czym są fundusze inwestycyjne wyjaśnia pojęcie emisja akcji i zna zasady emisji określa miejsce GPW w systemie rynku kapitałowego wyjaśnia mechanizm funkcjonowania GPW omawia systemy notowań na GPW podstawowych określa rodzaje akcji ze względu na sposób przenoszenia własności oraz wg uprawnień właścicieli akcji rodzaje funduszy inwestycyjnych, uwzględniając potencjalne zyski roczne oraz ryzyko wystąpienia strat oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania analizuje tabele z informacjami giełdowymi omawia działania podejmowane przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie omawia rolę giełdy w gospodarce wymienia typy obligacji skarbowych w Polsce rozróżnia ceny akcji (nominalną, emisyjną oraz rynkową) wyjaśnia pojęcia: jednostka uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce odgrywają fundusze inwestycyjne przedstawia rys historyczny GPW określa miejsce GPW na europejskim rynku kapitałowym

8 Podatki i ubezpieczenia definiuje pojęcie podatek terminów: zdolność prawna, osobowość prawna, podatnik, obowiązek podatkowy, przedmiot opodatkowania, stawka podatkowa, podstawa opodatkowania terminów: obowiązek podatkowy, dochód, przychód, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, ulga podatkowa, zaliczka na podatek dochodowy, płatnik podatku wymienia sposoby złożenia zeznania podatkowego argumentuje konieczność płacenia podatków funkcje podatków identyfikuje rodzaje podatków wg różnych kryteriów wymienia ulgi podatkowe obowiązujące w Polsce wymienia rodzaje formularzy podatkowych terminu Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wskaźników giełdowych w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie rodzaje podatków charakteryzuje podatki progresywne, proporcjonalne i regresywne omawia sposoby obliczania podatku wg różnych stawek podatkowych omawia zasady wspólnego opodatkowania omawia zasady wspólnego opodatkowania omawia klasyczne zasady podatkowe A. Smitha omawia rolę podatku VAT w polskim systemie podatkowym ocenia system podatkowy w Polsce dobiera odpowiedni formularz podatkowy do źródeł przychodu oraz sposobu jego opodatkowania wypełnia roczne zeznanie podatkowe na podstawie przykładowych danych przedstawia argumenty za i przeciw wprowadzeniu podatku liniowego terminu Dzień Wolności Podatkowej porównuje stopień obciążenia podatkami obywatela w różnych krajach analizuje strukturę dochodów podatników PIT w Polsce i jej zmiany w określonych latach

9 Przedsiębiorstwo wyjaśnia, czym jest ubezpieczenie terminów: ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony, system zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia publiczne, ubezpieczenia prywatne, polisa ubezpieczeniowa, karencja ekonomiczne cele gospodarowania społeczne cele gospodarowania wyjaśnia, kim jest przedsiębiorca terminów: zdolność prawna, osobowość prawna wymienia podstawowe obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela wymienia filary systemu emerytalnego w Polsce czynniki produkcji rodzaje działalności gospodarczej rodzaje ubezpieczeń wg różnych kryteriów (przedmiotu ubezpieczenia, stopnia swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczenia) charakteryzuje poszczególne filary systemu emerytalnego w Polsce podaje przykłady działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury wyjaśnia, jaką rolę w gospodarce odgrywają fundusze emerytalne omawia rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w polskim systemie ubezpieczeń określa rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007 podaje różnice między redystrybutywnym a kapitałowym modelem ubezpieczeń społecznych omawia klasyfikację wielkościową przedsiębiorstw formy własności przedsiębiorstw formy organizacyjno- -prawne przedsiębiorstw klasyfikuje rodzaje spółek omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki wymienia i charakteryzuje formy związków spółek (korporacje, monopole, holdingi, koncerny) definiuje pojęcia dostosowuje formę wypełnia zintegrowany

10 makrootoczenie przedsiębiorstwa, mikrootoczenie przedsiębiorstwa wyjaśnia, czym jest biznesplan zasady sporządzania biznesplanu wyjaśnia pojęcia: analiza rynku, rynek potencjalny definiuje terminy: styl kierowania, motywowanie, efekt synergii zasady pracy zespołowej definiuje pojęcia: majątek trwały, majątek obrotowy, aktywa przedsiębiorstwa, pasywa przedsiębiorstwa, bilans, amortyzacja, rachunek zysków i strat, próg rentowności, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej wskazuje najczęstsze przyczyny niepowodzeń przedsiębiorstwa elementy biznesplanu zasady organizacji pracy w firmie wymienia cechy dobrego kierownika (lidera zespołu) podstawowe składniki bilansu czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzasadnia przydatność sporządzania biznesplanu niezależnie od etapów rozwoju przedsiębiorstwa wyjaśnia, na czym polega analiza strategiczna SWOT elementy procesu zarządzania oraz jego przebieg wymienia różne style zarządzania i wyjaśnia, na czym one polegają cechy dobrego wykonawcy podaje przykłady kosztów stałych oraz zmiennych przedsiębiorstwa organizacyjno-prawną do profilu działalności przedsiębiorstwa sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie dowodzi skuteczności łączenia różnych sposobów motywowania podwładnych analizuje przykładowy wynik finansowy przedsiębiorstwa wniosek CEIDG-1 ocenia zastosowanie różnych stylów kierowania w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i przedmiotu działalności wyznacza na prostych przykładach próg rentowności omawia procedurę likwidacji działalności gospodarczej

11 koszt całkowity, całkowity koszt jednostkowy definiuje pojęcie rachunkowość firmy wymienia podstawowe zasady księgowości klasyfikuje i opisuje dowody księgowe wyjaśnia, czym jest marketing, oraz wymienia jego cele wymienia rodzaje mediów reklamowych terminu etyka zawodowa definiuje pojęcie mobbing wyjaśnia pojęcie korupcja funkcje rachunkowości wymienia podstawowe dokumenty księgowe firmy wyjaśnia, czym jest promocja, oraz charakteryzuje jej narzędzia wyjaśnia, czym jest reklama, oraz omawia cele działań reklamowych terminu marketing mix oraz charakteryzuje jego elementy rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w wypadku pracodawcy i pracownika wymienia działania etyczne i nieetyczne w biznesie wymienia przejawy mobbingu, jego skutki uzasadnia konieczność prowadzenia rachunkowości w firmie podaje różnice między księgowością pełną a księgowością uproszczoną wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów charakteryzuje reguły moralne i normy prawne jako elementy etycznego postępowania wymienia zasady etycznego pracownika kodeks etyczny wymienia przyczyny i skutki oraz sposoby wady oraz zalety poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorstwa podatkiem dochodowym uzupełnia fakturę VAT na podstawie dostarczonych danych odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych wymienia, rozróżnia oraz charakteryzuje podstawowe wartości etyczne w biznesie analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która działając zgodnie z zasadami etyki odniosła w życiu zawodowym terminu kreatywna księgowość oraz omawia przyczyny i konsekwencje tego zjawiska omawia zjawisko kreowania marki firmy, uwzględniając znaczenie barw firmowych analizuje przykładowy kodeks etyki zawodowej danej profesji (np. nauczyciela)

12 Praca definiuje pojęcia: praca, humanizacja pracy, aktywność zawodowa, współczynnik aktywności zawodowej, bezrobocie wyjaśnia, czym jest rynek pracy, i wymienia jego uczestników wyjaśnia, czym jest aktywne poszukiwanie pracy wyjaśnia, jak rozpoznać własne predyspozycje i możliwości zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania mobbingowi identyfikuje rodzaje korupcji przedstawia pracę jako wartość bodźce skłaniające człowieka do podejmowania pracy wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka sposoby poszukiwania pracy wymienia zasady pisania CV i listu motywacyjnego wymienia najczęstsze błędy w CV i listach motywacyjnych przeciwdziałania korupcji omawia skutki nadmiernego popytu na rynku pracy przyczyny oraz konsekwencje zjawiska nierównowagi na rynku pracy wyjaśnia, na czym polega rozpoznanie rynku pracy (uwzględniające zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz najczęstsze oczekiwania pracodawców) wymienia kompetencje miękkie, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy uzasadnia konieczność jednoczesnego korzystania z kilku metod szukania pracy odróżnia wiarygodne oferty pracy sukces dowodzi negatywnego wpływu szarej strefy na gospodarkę analizuje popyt na pracę i podaż pracy, uwzględniając czynniki wpływające na wielkość popytu i podaży pracy elementy dokumentów aplikacyjnych (uwzględniając Europass) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje tworzy dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy wymienia etapy procesu wymienia zasady dobrego stosuje różne formy oblicza na prostych przykładach współczynnik aktywności zawodowej wypełnia formularz Europass CV w języku polskim

13 rekrutacji pracowników terminu rozmowa kwalifikacyjna terminów: kodeks pracy, stosunek pracy, świadectwo pracy, płaca wymienia rodzaje umów o pracę wymienia umowy cywilnoprawne (umowę- -zlecenie i umowę o dzieło) funkcje płacy wymienia instytucje w Polsce stojące na straży praw pracowniczych wyjaśnia pojęcia: bezrobocie, stopa rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji wymienia zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej Kodeksu pracy jako podstawowego aktu prawnego regulującego prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców wymienia formy rozwiązania umowy o pracę wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika (w tym pracownika młodocianego) oraz pracodawcy rodzaje płacy (minimalna, netto, brutto) rodzaje systemów płac wymienia warunki, które trzeba spełnić, aby zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej analizuje najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej podstawowe zasady prawa pracy analizuje formy wynagrodzenia wynikające z systemu płac, a następnie wskazuje wady i zalety każdej z nich z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy identyfikuje rodzaje bezrobocia ze względu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej w warunkach symulowanych analizuje i interpretuje szczegółowe zapisy prawa pracy analizuje formy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a następnie wskazuje podstawowe cechy odróżniające je od umowy o pracę analizuje poszczególne rodzaje umów o pracę, a następnie wskazuje ich wady i zalety z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy oblicza płacę netto uzasadnia potrzebę aktywnej i efektywnej stosuje odpowiednie przepisy Kodeksu pracy w zależności od sytuacji problemowej proponuje działania mające na celu

14 Współpraca międzynarodow a bezrobocia, osoba bezrobotna, BAEL wymienia swobody wspólnego rynku i charakteryzuje swobodę przepływu osób terminów: handel zagraniczny, eksport, import, bilans handlu zagranicznego wymienia bariery ograniczające handel zagraniczny wyjaśnia pojęcie globalizacja otrzymać status bezrobotnego charakteryzuje rodzaje bezrobocia analizuje stopę bezrobocia wg BAEL w krajach UE i wyciąga wnioski podaje nazwy krajów UE o najwyższym poziomie bezrobocia określa zakres współpracy międzynarodowej wymienia nazwy państw o największym udziale w handlu zagranicznym (eksporcie i imporcie) płaszczyzny globalizacji wymienia główne centra na przyczynę i formę występowania wymienia negatywne i pozytywne skutki bezrobocia sposoby walki z bezrobociem (pasywne i aktywne) wymienia przyczyny migracji zarobkowych Polaków podaje nazwy państw będących głównym celem emigracji zarobkowej Polaków omawia znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce oraz wymienia korzyści wynikające z wymiany handlowej podaje przykłady polskich hitów eksportowych omawia rolę globalnych korporacji w rozwoju globalizacji walki z bezrobociem oblicza stopę bezrobocia analizuje dane statystyczne dotyczące wielkości i struktury bezrobocia w Polsce formułuje wnioski na temat bezrobocia w województwie, w którym mieszka omawia zróżnicowanie warunków pracy i życia w UE (uwzględniając stopę bezrobocia i przeciętne roczne dochody) omawia znaczenie gwarancji jednakowych praw w krajach UE wymienia głównych partnerów handlowych Polski oraz omawia strukturę handlu zagranicznego i jego znaczenie dla naszego kraju analizuje wpływ kursu walut na handel zagraniczny i gospodarkę ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę Polski podaje przykłady ograniczenie bezrobocia w miejscu zamieszkania analizuje możliwości zatrudnienia w krajach UE wyjaśnia zjawisko protekcjonizmu państwowego podaje różnicę między antyglobalistami a alterglobalistami

15 terminu antyglobalista gospodarcze i finansowe świata korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji pozytywne i negatywne skutki globalizacji na poszczególnych jej płaszczyznach wyjaśnia pojęcia: bezpośrednia inwestycja zagraniczna, inwestycje green-field oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: I obszar: sprawdziany, testy, prace klasowe i inne prace zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sukcesy w konkursach, minimum 1 ocena w semestrze II obszar: kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty, minimum 1 ocena w semestrze III obszar: prace domowe, prezentacje, aktywność, nieprzygotowania, prace dodatkowe, praca w grupach. minimum 2 oceny w semestrze Zasada ustalania oceny ze znakiem + i - Uwzględnia się + i - przy ocenie cząstkowej. Ustalenia dodatkowe:

16 Przy ocenie odpowiedzi ustnej, prac projektowych, zadań domowych, pracy grupowej itp. bierze się pod uwagę stopień opanowania umiejętności w poszczególnych obszarach aktywności. Odpowiedzi ustne obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne. Przy odpowiedzi ustnej będą uwzględniane: rzeczowość, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność poszukiwania i analizowania informacji. Prace klasowe i sprawdziany obejmują materiał z całego działu. Nauczyciel ustala z uczniami termin pracy sprawdzianu z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy uczeń nie pisał sprawdzianu z klasą, ustala z nauczycielem nowy termin pisania pracy (nie dłuższy niż dwa tygodnie od daty rozdania sprawdzonych prac). Kartkówki obejmują trzy tematy lekcyjne. Kartkówka sprawdza umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Praca domowa oceniana jest pod względem poprawności. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za błędnie rozwiązaną pracę domową uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ale dokonuje poprawy na następną lekcję. Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu i udostępniania go nauczycielowi do wglądu. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. Uczeń może dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną) Warunki poprawy oceny: każdą pracę klasową uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni od oddania sprawdzianu, z danej pracy klasowej uczeń poprawę pisze tylko raz,

17 w dzienniku odnotowuje się obie oceny, uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej odpowiadając z materiału zaległego i bieżącego, uczeń może poprawić ocenę z kartkówki w formie ustalonej z nauczycielem, w terminie nie przekraczającym 7 dni, sprawdziany dyrektorskie nie podlegają poprawie. Sposób gromadzenia i przechowywania informacji o uczniu: informacje o osiągnięciach ucznia odnotowywane są w dzienniku internetowym, na wniosek ucznia lub rodzica ( prawnego opiekuna ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego tj. do Ustalanie ocen semestralnych: Oceny semestralne ustala nauczyciel biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia w poszczególnych obszarach. Ocena za I semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego i traktowana jest jak ocena za sprawdzian. Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości dla klasy III liceum do programu nauczania Przedsiębiorczość bez tajemnic, numer dopuszczenia w szkolnym zestawie programów nauczania. Podstawowe -uczeń potrafi określić kto jest przedsiębiorcą oraz wymienić cechy, którymi powinien się charakteryzować, Ponadpodstawowe -uczeń umie scharakteryzować na przykładach zachowania przedsiębiorcze w życiu prywatnym i zawodowym, potrafi wymienić czynniki sprzyjające

18 -uczeń potrafi własnymi słowami wyjaśnić istotę przedsiębiorczości, umie wymienić łączące się z nią pojęcia, omówić postawy przedsiębiorcze, podać przykłady zachowań przedsiębiorczych, rozwojowi przedsiębiorczości, wyjaśnić różnice między przedsiębiorcą a menedżerem, potrafi określić cele i zadania w życiu prywatnym, których realizacja wymaga przedsiębiorczości, -uczeń umie omówić typy przedsiębiorczości, omówić wpływ przedsiębiorczości na rozwój gospodarki kraju, wymienić cechy charakteryzujące menedżeraprzedsiębiorcę, wskazać w otoczeniu dziedziny, w których można rozwijać przedsiębiorczość, -umie scharakteryzować pracę indywidualną i zespołową, wymienić fazy działania, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, potrafi zdefiniować pojęcia: motyw, motywowanie, potrzeba, -umie podać przykłady pracy indywidualnej i zbiorowej oraz uzasadnić twierdzenie, iż praca zespołowa stanowi wyższą formę organizacji pracy, potrafi wymienić potrzeby ludzkie, wskazać zakłócenia w procesie komunikacji, -zna pojęcie i funkcje rynku, umie scharakteryzować rynek producenta oraz konsumenta, potrafi podać definicję popytu i podaży oraz omówić jeden z trzech podmiotów ekonomicznych, potrafi wymienić funkcję pieniądza oraz zdefiniować pojęcia: papier wartościowy, akcja, obligacja, weksel, czek, -potrafi dokonać klasyfikacji rynku według przynajmniej dwóch kryteriów, umie wyjaśnić zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego, zna wszystkich uczestników procesów gospodarczych, potrafi podać definicję banku centralnego oraz banków komercyjnych, umie wymienić rodzaje akcji oraz określić cechy -zna czynniki decydujące o wyborze rodzaju pracy, potrafi omówić etapy cyklu organizacyjnego, scharakteryzować oczekiwania pracownika i pracodawcy, omówić instrumenty motywacyjne, -umie wyjaśnić na przykładzie działanie efektu synergicznego, potrafi stworzyć projekt rozwinięcia własnej działalności gospodarczej według etapów cyklu organizacyjnego, komunikacja, -zna wszystkie kryteria klasyfikacji rynku, umie wskazać zależności między funkcjonowaniem mechanizmu rynkowego a typem systemu gospodarczego, umie wyliczyć funkcje banku centralnego oraz podać świadczone przez banki usługi, potrafi określić uprawnienia akcjonariusza, -potrafi scharakteryzować strukturę dochodów i wydatków gospodarstwa domowego na wybranym przykładzie, umie dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i innych uczestników procesów gospodarczych według formy działalności, potrafi przeanalizować model gospodarki rynkowej, potrafi omówić

19 inwestora, rynek pierwotny i wtórny, -potrafi opisać umiejętności interpersonalne oraz zdefiniować pojęcia: życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, zna formy zatrudnienia, -potrafi wskazać rolę kwalifikacji w procesie zdobywania pracy, zna formy pisania CV, oraz listu motywacyjnego, umie wymienić sposoby poszukiwania pracy oraz omówić dokładnie jedną z form zatrudnienia, potrafi podać definicję ubezpieczenia społecznego oraz wymienić jego rodzaje, umie scharakteryzować przynajmniej jedną z form ewidencji działalności gospodarczej oraz wskazać odbiorcę biznesplanu, umie podać znaczenie pojęć: koszt uzyskania przychodów, przychód brutto, REGON, NIP, biznesplan, podatek dochodowy, skala podatkowa, ROR, -potrafi zdefiniować interwencjonizm państwowy, wymienić formy uczestniczenia państwa w gospodarce, zna definicję budżetu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, potrafi określić obszary finansowane z budżetu państwa, umie omówić dochody zwrotne oraz własne gminy, -potrafi scharakteryzować przynajmniej jedną z trzech doktryn ekonomicznych (konserwatyzm, liberalizm, etatyzm), zna preliminarz budżetowy, prowizorium budżetowe, umie wyliczyć podstawowe rodzaje dochodów budżetowych, zna podstawowe wydatki budżetu państwa, potrafi wymienić obowiązujące w Polsce stawki VAT, umie sklasyfikować wydatki budżetowe gmin według różnych -umie napisać życiorys oraz list motywacyjny, potrafi przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z ewentualnym pracodawcą, umie scharakteryzować poszczególne formy zatrudnienia oraz omówić korzyści z nich wynikające dla pracownika i pracodawcy, zna tytuły obciążeń ZUS, umie opisać formy ewidencji działalności gospodarczej oraz omówić elementy składowe biznesplanu, -umie scharakteryzować system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w Polsce oraz opisać dokonujące się w nim zmiany, potrafi obliczyć kwotę należnego podatku dochodowego, zna wymogi formalne związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz strukturę i treść biznesplanu, -potrafi wskazać konsekwencje, jakie dla gospodarki ma przyjęcie jednej z trzech omawianych doktryn ekonomicznych, umie wyczerpująco omówić dochody i wydatki budżetu państwa, potrafi scharakteryzować ściągane przez państwo podatki (VAT, akcyzowy, importowy), umie wymienić dochody i wydatki budżetów samorządowych, -potrafi wskazać wady i zalety różnych form interwencjonizmu państwowego, zdefiniować cele ekonomiczne państwa, omówić konstrukcję podatku, scharakteryzować rynkowe i pozarynkowe formy lokalnym, potrafi scharakteryzować mierniki poziomu oddziaływania państwa, opisać bieżącą

20 kryteriów, -potrafi podać definicję rozwoju gospodarczego, wymienić zasadnicze czynniki produkcji, wyjaśnić znaczenie terminów: koniunktura, kryzys, nadprodukcja oraz wskazać wskaźniki ekonomiczne, -zna czynniki ekonomiczne rozwoju gospodarczego, potrafi wymienić fazy klasycznego cyklu koniunkturalnego, umie omówić różnicę między wzrostem a rozwojem gospodarczym, -zna definicję bezrobocia oraz stopy bezrobocia, potrafi wymienić skutki bezrobocia, umie scharakteryzować inflację, omówić negatywne skutki inflacji w różnych sferach życia gospodarczego, -potrafi wyliczyć rodzaje oraz główne przyczyny bezrobocia w Polsce, opisać aktywną i pasywną politykę państwa w zwalczaniu bezrobocia, scharakteryzować przyczyny oraz typy inflacji, -potrafi zdefiniować handel zagraniczny i wyjaśnić znaczenie terminów: eksport, import, reeksport, umie wskazać różnicę między dodatnim a ujemnym bilansem handlowym, rozumie treść pojęć: integracja oraz globalizacja, potrafi omówić najważniejsze cele UE, oraz scharakteryzować korzyści wynikające z przystąpienia Polski do UE, -umie wyliczyć korzyści wynikające z udziału poszczególnych gospodarek politykę państwa w zakresie pozyskania dochodów budżetowych, -potrafi omówić rozwój gospodarczy w trzech aspektach, umie scharakteryzować fazy cyklu koniunkturalnego oraz wyliczyć jego rodzaje, zdefiniować efekt podażowy oraz efekt popytowy, -umie wymienić oraz omówić czynniki ekonomiczne rozwoju gospodarczego, dokonać analizy wielkości PKB i PNB, potrafi wykazać zależność między efektem popytowym a efektem podażowym, zna definicję stopy wzrostu dochodu narodowego oraz umie ją obliczać, -umie scharakteryzować skutki bezrobocia, wymienić makro- oraz mikroekonomiczne instrumenty walki z bezrobociem oraz wskazać łączące je zależności, potrafi scharakteryzować metody walki z inflacją, zna pojęcie stagnacji, -potrafi na podstawie zdobytych przez siebie informacji scharakteryzować rodzaje bezrobocia dominujące na rynku inflacji, -umie scharakteryzować instrumenty ograniczające handel zagraniczny (embargo, cło, kontyngenty), potrafi opisać działalność organizacji zajmujących się integracją oraz międzynarodowych organizacji finansowych, umie wyjaśnić przyczyny zagranicznego zadłużenia Polski, zna elementy traktatu z Maastricht, -potrafi scharakteryzować strukturę polskiego handlu zagranicznego oraz

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo