PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw"

Transkrypt

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej stanowią jedynie 0,27% ogółu pracujących mieszkańców województwa, przy średniej dla kraju wynoszącej 0,76% n udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w działalności B+R w woj. świętokrzyskim to 41,3% n nakłady wewnętrzne na działalność B + R w woj. świętokrzyskim w 2008 r. to ok. 92,2 mln zł, co stanowi tylko 1,2% udziału krajowego n w strukturze nakładów wewnętrznych bieżących na B+R największa część środków (ok. 68%) przeznaczona jest na badania podstawowe, zaś najmniej (niecałe 19%) na prace rozwojowe n udział środków pochodzących z przedsiębiorstw w nakładach B+R stanowi 0,9%, zaś większość środków na badania tj. ponad 76% pochodzi ze środków budżetowych państwa n w latach w woj. świętokrzyskim jedynie 5,7% sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek stanowiły produkty innowacyjne, podczas gdy w Polsce produkty innowacyjne stanowiły 11,3% sprzedaży ogółem n przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych w woj. świętokrzyskim w 2010 r. wyniosły 0,6% podczas gdy w całej Polsce stanowiły one 4,1% PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Anna Sabat n nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w woj. świętokrzyskim w 2010 r. stanowiły tylko ok. 1,5% nakładów na działalność innowacyjną w całej Polsce n nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług wyniosły tylko 0,3% nakładów w całej Polsce n w latach ,4% firm z terenu woj. świętokrzyskiego wprowadziło do swojej działalności innowacje na co czekasz? Dołącz do nich! Poradnik wydany w ramach projektu Przedsiębiorczość akademicka - innowacyjny region Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Fundacja Fundusz Inicjatyw Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce niniejszy Poradnik, opracowany w ramach projektu Przedsiębiorczość akademicka - innowacyjny region, Zespół Fundacji Fundusz Inicjatyw Informacje o projekcie: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: r r. Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie Główny cel projektu: wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą B+R oraz przedsiębiorstwami służący transferowi wiedzy w województwie świętokrzyskim poprzez wypromowanie idei przedsiębiorczości akademickiej. Cele szczegółowe projektu: Podniesienie wiedzy pracowników naukowych, studentów, doktorantów w zakresie działalności typu spin-off/spin-out oraz komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii. Podniesienie wiedzy pracowników naukowych, studentów, doktorantów w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych. Podniesienie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości współpracy z sektorem B+R i wynikających z tego korzyści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

3 Realizowane działania: Działania promocyjne: kampania radiowa, kampania telewizyjna, kampania prasowa, kampania internetowa oraz bezpośrednie działania promocyjne. Działania informacyjne: spotkania informacyjne na uczelniach wyższych, w jednostkach naukowych i zakładach pracy oraz uruchomienie interaktywnej bazy współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw - niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze non for profit. Propaguje kształcenie ustawiczne, zasady społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczość. Autor: Anna Sabat - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, sieci relacji międzyorganizacyjnych i klastrów. Pomysłodawca, założyciel i kierownik w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Od roku 2000 prowadzi projekty badawcze na temat funkcjonowania zinstytucjonalizowanego otoczenia oraz wykorzystywania funduszy strukturalnych. Autor kilkudziesięciu publikacji poruszających problematykę kształtowania konkurencyjności regionu i przedsiębiorczości. Fundacja Fundusz Inicjatyw ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON KRS Tel/fax: , , Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

4 Spis treści Wprowadzenie...5 Zakładanie działalności gospodarczej...7 Możliwości płynące z wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej...11 Przedsiębiorczość akademicka - definicje, rozwój, uregulowania prawne w Polsce Określenie strategii rozwoju...28 Etyka w biznesie...69 Komunikacja...73 Komercjalizacja i transfer technologii...80 Inkubacja przedsiębiorczości...90 Implementacja działań Źródła finansowania firm Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

5

6 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Wprowadzenie Idea gospodarki opartej na wiedzy, której stworzenie jest podstawowym celem zreformowanej Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej, opiera się na trzech głównych filarach: innowacyjności, przedsiębiorczości oraz na zrównoważonym rozwoju. Rozwijająca się w ostatnich dziesięcioleciach idea przedsiębiorczości akademickiej jest żywą zapowiedzią przyszłego modelu gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi bowiem ona do powstawania nowych innowacyjnych przedsięwzięć komercjalizujących zdobycze nauki w obszarach wpływających na zrównoważony rozwój społeczeństw i krajów. Wchodząc na przyszły, jeszcze nieznany rynek pracy i wykonując zawody przyszłości - mamy przed sobą trudne zadanie: już dziś przygotowywać się do życia i do rozwiązywania problemów, które przyniesie przyszłość, a których jeszcze nie znamy. Postęp cywilizacyjny, dając metody i środki pokonywania problemów, stwarza nowe, nie mniej trudne niż te, które ten postęp zapoczątkowały: Jeden na czterech pracowników będzie ze swoim aktualnym pracodawcą nieco ponad rok, jeden na dwóch będzie nieco ponad pięć lat. Ilość nowych technicznych informacji podwaja się co dwa lata - dla studentów zaczynających czteroletnie studia oznacza to, że połowa rzeczy, których nauczyli się w pierwszym roku będzie nieaktualna na trzecim roku ich studiów. Dziesięć najbardziej pożądanych zawodów w 2010 roku nie istniało w 2004 r. Japońska grupa NTT z pomyślnością zakończyła test kabla z włókna szklanego, który ma przepustowość 14 trylionów bitów/sek., co równa się 2660 płytom CD lub 210 mln dzwonków komórkowych na sekundę. Osiągnięcia są POTRAJANE co 6 miesięcy i ten proces nie zatrzyma się przez najbliższe 20 lat. Szacuje się, iż w 2013 roku będzie zbudowany superkomputer przewyższający zdolność obliczeń ludzkiego mózgu. W 2049 roku taki komputer będzie można kupić za 1000 dolarów - a będzie wtedy przewyższał możliwości obliczeniowe mózgów całego ludzkiego gatunku. W ciągu tygodnia w The New York Times zamieszcza się więcej informacji niż osoba żyjąca w XVIII wieku mogła usłyszeć przez całe życie. Na 4 eksabajty danych przypada tyle unikatowych informacji, ile zostało zapisanych w samym 2008 roku, a to więcej niż przez ostatnie 5000 lat słów we współczesnym języku angielskim to pięć razy więcej niż za czasów Shakespeare a. Rozwój nauk technicznych, osiągnięty dzięki rozkwitowi nauk przyrodniczych, pozwala na rozwiązywanie większości typowych problemów inżynierskich. Zawsze jednak pozostają problemy, dla których nie ma gotowych modeli matematycznych i nie istnieją typowe 5

7 Fundacja Fundusz Inicjatyw procedury, pozwalające na metodyczne dochodzenie do oczekiwanego rezultatu. Można dostrzec, że szybki rozwój różnych dziedzin naukowych zwiastuje dalszy, ilościowy i jakościowy przyrost wiedzy. To z kolei prognozuje, że studenci zmuszeni będą uczyć się efektywnie, skutecznie i szybko, prawdopodobnie przez całe życie. Rezultatem procesu edukacyjnego winna być zatem nie duża ilość przyswojonych (zapamiętanych) informacji o faktach (wiedza encyklopedyczna), ale umiejętność samodzielnego i aktywnego jej zdobywania oraz zdolność do twórczego, kreatywnego wykorzystywania jej w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych oraz w tworzeniu nowych jakości. Współczesna edukacja, już dziś musi skoncentrować się na rozwijaniu w studentach potencjału poznawczego, umiejętności analizy i syntezy, krytycznej oceny, myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego, pozwalających na kreatywne funkcjonowanie w życiu. Na podstawie współczesnej wiedzy naukowej można optymistycznie prognozować, że już od pierwszych lat edukacji prowadzący zajęcia ma duże możliwości, aby tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, żeby słuchacze opanowali znacznie szerszy zakres umiejętności i wiadomości niż ten określony w podstawowych założeniach, a permanentne usprawnianie procesu uczenia wpływało na późniejsze kształtowanie organizacji (rysunek 1). Rysunek 1. Elementy procesów uczenia się w organizacji Źródła wiedzy w przedsiębiorstwie wiedza indywidualna członków organizacji doświadczenie organizacyjne jako wiedza nabyta w trakcie funkcjonowania organizacji wiedza pochodząca z zewnątrz - od odbiorców, dostawców, konkurentów Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy tłumaczenie wiedzy indywidualnej efektywne programy szkoleniowe dokumentowanie doświadczeń organizacyjnych Internalizacja wiedzy zmiana wewnętrznych modeli praktykowanie i eksperymentowanie rola kierownictwa średniego szczebla Źródło: Grifin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa

8 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Takie formalne założenia bardzo wyraźnie określają i precyzują zadania i wymagania dotyczące aktywizacji poznawczej. Mowa tu o rozwijaniu zdolności poznawczych i predyspozycji, z jednoczesnym poszanowaniem prawa do godności i podmiotowego traktowania. Znajdujemy w tym miejscu między innymi sformułowania mówiące o konieczności kształtowania i wzmacniania samodzielnego rozwiązywania problemów, zagadnień współczesnej gospodarki w działaniu poznawczym, motywacji i pozytywnego stosunku do zachodzących procesów poznawczych, sukcesów i porażek, dbałości o rozwój ciekawości i zainteresowań w celu poznawania otaczającego świata i na drodze dążenia do prawdy. Należy wyraźnie zdać sobie sprawę z roli zaangażowania czytelnika w niniejszy poradnik, samodzielnego rozwoju aktywności poznawczej. To od procesu edukacji w dużej mierze zależy, kim w sensie intelektualnym i osobowościowym będą przyszłe pokolenia przedsiębiorców. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania i rozwijania aktywności i samodzielności poznawczej jest stawianie przed nimi odpowiednich zadań edukacyjnych. Jak stwierdza J. Bonar zadania są bowiem czynnikiem wyzwalającym aktywność i przez to pobudzającym rozwój. Stanowią one jeden z podstawowych środków oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających dokonywanie zmian na wszystkich szczeblach procesu kształcenia, również na etapie edukacji. To już na poziomie nauki i zdobywania wiedzy praktycznej musi wykształcić się u czytelnika orientacja zadaniowa polegająca na gotowości do realizacji zadań, niezależnie od tego, czy są one atrakcyjne, czy odpowiadają odczuwanym potrzebom. Należy więc nauczyć się inteligencji emocjonalnej oraz oddzielania swoich uczuć i potrzeb od tego, co rzeczywiście musi zostać w przedsiębiorstwie wykonane. Twórcy i wykonawcy projektu mają nadzieję, że trud włożony w realizację i jego efekty przyczynią się do dalszego efektywnego funkcjonowania już istniejących zalążków Przedsiębiorczości Akademickiej oraz do powstawania kolejnych tudzież do dalszych tego typu inicjatyw organizacyjnych i metodycznych służących rozwojowi potencjału intelektualnego pokolenia młodych przedsiębiorców. Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi), wyboru formy prawnej, formy opodatkowania itp. Jeśli wiemy już, w jaki sposób przedsięwzięcie będzie finansowane, jaka zostanie zastosowana strategia marketingowa, pozostaje załatwienie formalności związanych z zarejestrowaniem nowej firmy. Wraz ze zmianą przepisów dotyczących działalności gospodarczej, rozpoczętej w kwietniu 2009 roku, zmniejszyła się 7

9 Fundacja Fundusz Inicjatyw ilość urzędów, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca przed podjęciem swojej działalności. Mianowicie wszystkie formalności będzie realizowało się przy tzw. jednym okienku. Od 1 lipca 2011 przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej - za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (www.ceidg.gov.pl), albo w formie papierowej - w urzędzie gminy. Ewidencja działalności gospodarczej W CEIDG znajdą się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach będą opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do niezbędnych informacji o przedsiębiorcach. Aktualnie bowiem, aby je uzyskać, należało zwrócić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany. Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio byli rejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć można również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach. Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Przede wszystkim, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać ich sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania okre- 8

10 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka ślonych czynności. Wyjątek stanowią pewne zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca. Drugą grupą barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokonać dla legalizacji naszej działalności jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń musimy nadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, możemy rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana, którą możemy także podjąć po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, jeżeli organ prowadzący rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie gospodarczej została zniesiona opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wyłącznie zgłoszeniem identyfikacyjnym dla celów podatkowych oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. W niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie więc musiał pojawić się w urzędzie skarbowym lub ZUS-ie w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. Potrzebny dokument: dowód osobisty. Zakładając działalność gospodarczą należy określić, czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stornie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO (www.eu-go.gov.pl). Formularz wniosku CEIDG-1 wraz z instrukcją jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl). Załączniki do wniosku CEIDG-1 Oprócz formularza CEIDG-1 należy wypełnić załączniki, które dołącza się do wniosku, jeśli nie starczy miejsca na samym wniosku. Oto one: - CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych. Załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich posiadanych rachunków bankowych. - CEIDG-RD - wykonywana działalność. Załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich rodzajów wykonywanej działalności. - CEIDG-MW - dodatkowe miejsca wykonywania działalności. Ten załącznik należy złożyć w przypadku, gdy działalność będzie wykonywana w więcej niż jednym miejscu. - CEIDG-SC - ten załącznik należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zakładająca działalność gospodarczą jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych. 9

11 Fundacja Fundusz Inicjatyw Konto w banku Do prowadzenia operacji biznesowych nie przyda się prywatne konto w banku. Trzeba założyć konto firmowe nawet wówczas, gdy firma nie będzie obracała dużymi pieniędzmi. Wynika to z tego, że dokonywania przelewów wymagają takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy. Ponadto obowiązkowo trzeba przeprowadzać operacje finansowe za pośrednictwem banku, gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro. Wybór banku zależy od nas. Dobrze jest jednak sprawdzić, który bank ma dla przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, wielkość prowizji za dokonywanie operacji przelewów. Nie ma przepisu nakładającego na osobę zakładającą tzw. firmowy rachunek bankowy obowiązek przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie w EDG, Regonu czy NIP-u. Jeżeli banki zgłaszają takie żądania, wynika to z ich regulaminów wewnętrznych, nie zaś z przepisów powszechnie obowiązujących. Inspekcja sanitarna W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zawiadomić na piśmie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może otrzymać wszelkie informacje na temat wymagań, jakie powinien spełnić z punktu widzenia zagadnień higienicznych i sanitarnych w Powiatowych Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych na terenie zamieszkania. Inspekcja pracy Państwowa Inspekcja Pracy musi dowiedzieć się o istnieniu firmy dopiero z chwilą zatrudnienia przez nią pierwszego pracownika. Zgodnie z art Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego Państwowego Inspektora Pracy. Pieczątka Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Nie trzeba jej używać przy większości urzędowych druków i deklaracji, przy fakturach i na umowach handlowych, ale jej posiadanie okazuje się przydatne, chociażby dlatego, że bank może odmówić 10

12 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka założenia konta firmowego przedsiębiorcy nieposiadającemu pieczątki. Poza tym pieczęć nadaje dokumentowi oficjalny charakter. Na pieczątce powinny się znaleźć się przynajmniej: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy), dane teleadresowe siedziby firmy, numer NIP, numer REGON. Potrzebne dokumenty: z reguły nie są potrzebne żadne dokumenty, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał wpisu do ewidencji i dowód osobisty. Możliwości płynące z wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej Przez ostatnie pięć lat firmy z różnych gałęzi przemysłu przekonały się, że Internet pozwala na prowadzenie działalności w nowy i innowacyjny sposób. Wykorzystanie Internetu zaaplikowało w prowadzonej w tradycyjny sposób działalności duże zmiany. Pierwszą z nich jest dostęp do zgromadzonych zasobów informacji. Dziesiątki tysięcy komputerów w Internecie udostępniają praktycznie każdemu użytkownikowi niemożliwy do ogarnięcia ogrom informacji, od katalogów bibliotek, notowań giełdowych, baz danych z różnych dziedzin nauki, poprzez serwisy agencji prasowych, po bieżące zdjęcia z satelitów meteorologicznych i raporty o trzęsieniach ziemi w różnych punktach globu. W Internecie znaleźć można rozkłady jazdy pociągów, pełne teksty arcydzieł literatury klasycznej i elektroniczne wydanie Encyklopedii Britannica. Większość tych serwisów jest wciąż jeszcze zlokalizowana na serwerach uczelnianych i tworzona przez ochotników ze środowiska akademickiego, ale dzisiejszy Internet w błyskawicznym tempie staje się siecią powszechną. W sieci obecnych jest coraz więcej serwerów WWW firm handlowych i produkcyjnych, instytucji rządowych, banków, linii lotniczych itp. Firmy promują za pomocą serwisów WWW siebie i swoje produkty, serwery instytucji rządowych udostępniają teksty oficjalnych dokumentów, aktów prawnych i różne inne informacje, np. statystyczne, gromadzone przez rozmaite agendy rządowe w ramach ich działalności. Ogromna większość tych informacji udostępnianych jest - zgodnie z duchem i tradycją Internetu - bezpłatnie. Przedsiębiorstwa składające się z doskonałych jednostek produkcyjnych i/lub usługowych niejednokrotnie postrzegane są przez swych potencjalnych klientów jako mało efektywne z powodu złej jakości 11

13 Fundacja Fundusz Inicjatyw powiązań pomiędzy nimi. Powoduje ona niską efektywność globalną, przy nieraz wysokiej efektywności lokalnej. Internet umożliwia szybką i sprawną komunikację z dowolnymi innymi użytkownikami tej sieci, a jednocześnie poprawienia powiązań między jednostkami produkcyjnymi. Bardzo ważne jest to, że przedsiębiorstwo ma możliwość dwukierunkowej komunikacji z użytkownikami Internetu. Następna zmiana dotyczy wprowadzenia dostępu dla klienta na całym świecie. Przedsiębiorstwa mogą teraz być obecne na terenach, gdzie nie mają fizycznej infrastruktury. Przykładowo amerykański dystrybutor sprzętu komputerowego Ingram Micro pozwala swoim autoryzowanym klientom zamawiać sprzęt niezależnie od miejsca, gdzie klienci są ulokowani. Innym przykładem jest Bank of America, który kierował swoje wczesne inicjatywy on-line w miejsca, gdzie miał swoje oddziały, ale ku zaskoczeniu kierownictwa banku 30% klientów on-line było z rejonów, gdzie bank nie udostępniał wcześniej swoich usług i gdzie się nie reklamował. Przed erą Internetu przyjętą regułą było, że przedsiębiorstwa najsilniej związane były z miejscem, gdzie znajdowały się budynki biur, logo przy wejściu, i ogromna liczba pracowników. Teraz takie więzi mogą stawiać organizację w niekorzystnym położeniu. Wykorzystanie aplikacji sieciowych pozwala przedsiębiorstwu udoskonalić procesy zarządcze. Najważniejsze jest jednak to, że Internet oferuje przedsiębiorstwom możliwość zmiany tradycyjnego modelu prowadzenia działalności. Poprzez wykorzystanie oprogramowania sieciowego przedsiębiorstwa nie tylko mają możliwość połączenia się ze swoimi klientami, dostawcami, pracownikami i partnerami, ale i wykreowania partnerstwa opartego na obustronnych korzyściach poprzez dostarczenia im na czas informacji, których potrzebują, by być bardziej produktywnymi, aby szybciej dostosowywać się do zmian i aby szybciej podejmować efektywne decyzje. Podstawowe pojęcia poradnika Z jednej strony pojęcie przedsiębiorczość można definiować w kategoriach procesu - jako zorganizowany proces zorientowany na osiągnięcie określonych korzyści ekonomicznych, który polega na wykorzystaniu szansy wynikającej z nowego pomysłu poprzez podejmowanie działań biznesowych w warunkach ryzyka. Z drugiej natomiast strony, mianem przedsiębiorczości określa się zespół cech, które wyróżniają pewien sposób ludzkiego działania. Do cech przypisywanych temu pojęciu należą m.in. dynamizm, skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność, umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans oraz skłonność do innowacji 1. Według jednej z definicji przedsiębiorczość to cecha ludzi, grup lub organizacji, która wyzwala w nich dążenie do samorealizacji poprzez czynne działanie. Wymaga ona wiary 1 Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, pod. red. J. Kortana, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997/ php/przedsi%c4%99biorczo%c5%9b%c4%87 12

14 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka we własne siły, zdolności do wprowadzania innowacji, akceptacji ryzyka, samodzielnego działania oraz skutecznej realizacji zadań 2. Tak rozumiana przedsiębiorczość nie jest więc tylko sztuką efektywnego gospodarowania zasobami w celu pomnażania zysków firmy oraz konkurowania na rynku, ale jest również związana z wprowadzaniem do obiegu gospodarczego nowych rozwiązań, z działalnością innowacyjną oraz z wdrażaniem innowacji 3. Współcześnie przedsiębiorczość coraz częściej oznacza umiejętność budowania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność oraz stosowanie nowoczesnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka - definicje, rozwój, uregulowania prawne w Polsce Przedsiębiorczością akademicką określa się potocznie w Polsce zarówno zjawisko podejmowania działalności gospodarczej przez osoby związane z uczelniami wyższymi - studentami, absolwentami, pracownikami naukowymi, jak również węziej zjawisko tworzenia przez osoby związane ze środowiskiem akademickim spółek/firm odpryskowych (spin-off) lub oddzielnych (spin-out) w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 4. Stosunkowo niedawno (od połowy lat 90-tych) zwrócono w Polsce uwagę na, obecny już od dziesięcioleci na amerykańskich 5 bądź brytyjskich uniwersytetach (w szczególności Cambridge i Oxford), fenomen tworzenia się firm na bazie rozwiązań generowanych przez środowisko akademickie. Jako że wartość opracowywanych technologii, które stawały się bazą do powołania nowego przedsięwzięcia biznesowego była niejednokrotnie większa niż przekazanie licencji bądź sprzedaż pomysłu, stwierdzono, że powoływanie wyodrębnionych spółek typu spin-off jest bardziej dochodowym sposobem komercjalizacji wypracowanych w instytucjach badawczych dóbr własności intelektualnej. 2 Transfer technologii z uczelni do biznesu, red. K. Santarek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008), str. 135 (publikacja dostępna na stronach Portalu Innowacji w zakładce Publikacje. 3 Rozumianej w tym opracowaniu wg. definicji, którą podaje Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wyd. 3 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa 2006): innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 4 Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. P. Tamowicz, PARP, Warszawa, 2006 r., str. 9 (publikacja dostępna na stronach Portalu Innowacji w zakładce Publikacje). 5 Dane The Association of University Technology Managers (AUTM) wskazują, że w USA w latach zostało utworzonych 4500 spółek opartych o technologie transferowane z uczelni oraz instytutów badawczych (Przedsiębiorczość akademicka P. Tamowicz, str. 14). 13

15 Fundacja Fundusz Inicjatyw Rysunek 2. Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość osób związanych z uczelnią Przedsiębiorczość samej uczelni jako całości Absolwenci i studenci studiów licencjackich studiów magisterskich studiów doktoranckich Pracownicy naukowi naukowo-techniczni techniczni doktoranci Źródło: Materiały Świętokrzyskiego Centrum Transferu Innowacji i Technologii, Kielce 2011 Dla wsparcia procesu komercjalizacji na polskich uczelniach w latach 90-tych powstają pierwsze uczelniane jednostki transferu technologii (jednymi z pierwszych były funkcjonujące do dziś jednostki powołane przez Politechnikę Wrocławską - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (http://www.wctt.pl), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny (http://www.ppnt.poznan.pl), Uniwersytet Warszawski - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (http://www.uott.uw.edu. pl), Politechnikę Krakowską - Centrum Transferu Technologii (http://www.transfer.edu.pl). W latach budowanie świadomości na krajowych uczelniach nabrało przyspieszenia. Pojawiły się wówczas pierwsze programy grantowe, których celem było wyłonienie najciekawszych biznesplanów na uczelniach. W roku 2007 stwierdzono funkcjonowanie w Polsce 87 Centrów Transferu Technologii 6. 6 Raport roczny Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP, Łódź-Poznań 2007, str wzrost zainteresowania nimi (CTT) nastąpił dopiero po 1996 r. w wyniku uruchomienia przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu finansowania innowacji technologicznych Income, w wyniku którego powstała pierwsza sieć podmiotów specjalizujących się w organizacji transferu technologii. Dalsze impulsy dla rozwoju sieci pojawiły się wraz z realizacją Programu Fabrykat 2000 finansowanego przez USAID oraz włączeniem Polski do V Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej. 14

16 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Lista regulacji prawnych mających wpływ na przedsiębiorczość akademicką, zakładania spółek spin-off oraz spin-out w Polsce. Prawo krajowe: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U nr 173 poz.1807). Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U nr 238 poz. 2390). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U nr 116 poz. 730) (do innego modułu). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U nr 94 poz. 1037). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 249 poz. 2104). Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U nr 49 poz. 508). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Uregulowania wewnętrzne jednostek naukowych m.in. uniwersyteckie regulaminy dotyczące własności intelektualnej: Uniwersytet Jagielloński jako pierwsza w kraju uczelnia (28 lutego 2007 r.) przyjął całościowe rozwiązanie regulujące zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych (dokument dostępny w Internecie pod adresem Również Senat UJ przyjął regulamin określający zasady tworzenia spółek spinoff w UJ (dokument dostępny w Internecie pod adresem pl/?q=pl/node/431). Spółka spin-off, spin-out - definicje Spółka odpryskowa powiązana (spin off) Ze względu na dużą różnorodność zjawiska powstawania spółek odpryskowych tworzonych w celu komercjalizacji osiągnięć naukowych, nie istnieje jedna i powszechnie uznawana definicja precyzyjnie określająca pojęcie spółki spin-off. Spin-off (ang. rozpinanie ) - jest pojęciem z dziedziny zarządzania i oznacza proces zmian struktury firmy w celu jej uproszczenia, poprzez pozbywanie się zbędnych elementów struktury. Wydzielone 15

17 Fundacja Fundusz Inicjatyw z przedsiębiorstwa jednostki stają się zaczątkiem nowych firm, wciąż powiązanych jednak z macierzystą organizacją. Tworzenie firm odpryskowych ma na celu realizację zadań, które z punktu widzenia jednostki macierzystej byłby niemożliwe, nieopłacalne bądź trudne w realizacji 7. W perspektywie komercjalizacji rozwiązań naukowych oraz polityki wyższych uczelni spółka spin-off oznacza w szerszym ujęciu bazujące na wiedzy podmioty tworzone przez pracowników oraz absolwentów uczelni. Definicje określające charakter spółki spinoff najczęściej wskazują na poniższe elementy wyróżniające: założycielami takiej spółki są pracownicy instytucji naukowej/badawczej, podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji, podmiot jest wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności) przez fundusz publiczny 8. Firmy spin-off tworzone są w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 9. Najczęściej bazują więc na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które są niejednokrotnie chronione patentami. Przedsiębiorstwa spin-off tworzone są najczęściej w branżach innowacyjnych, w których dochodzi do przełomowych odkryć 10, w których wciąż doskonali się istniejące rozwiązania, lub w których istnieje pole do wprowadzania nowych produktów. W rozwijających się branżach ostatnich dziesięcioleci - jak biotechnologia, nanotechnologie, informatyka, utrzymuje się możliwość rozwoju nowego innowacyjnego przedsięwzięcia na bazie odkrycia naukowego. Udziałowcami spółek spinoff mogą stać się naukowcy oraz instytucje badawcze. Niejednokrotnie uczelnia obejmuje udziały w spółce za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu. Spin-out - początkująca firma, utworzona na bazie własności intelektualnej uczelni wyższej lub innych placówek naukowo-badawczych, w której instytucja macierzysta ma swoje udziały 11. Naukowcy a przedsiębiorczość, motywacje i predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioski płynące z badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dotyczące stymulatorów i hamulców współpracy sektora nauki z biznesem, przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pozwoliły zdiagnozować wśród naukowców trzy grupy, wyodrębnione w zależności od poziomu świadomości na temat współpracy z gospodarką: Bierni niewspółpracujący - przedstawiciele środowiska naukowego o niskiej bądź żadnej świadomości w zakresie transferu technologii, którzy są skupieni na wyłącznie teoretycznej działalności naukowej. Perspektywa współpracy z przedsiębiorstwami 7 Przedsiębiorczość akademicka, P. Tamowicz, str Tamże, str Spin-off jako sposób eksploatacji wyników badań. 10 Wg. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców Projekty przełomowe - oznaczają wprowadzenie tzw. nowości bezwzględnej, nieznanej dotychczas w skali światowej. 11 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa

18 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka nie jest dla tej kategorii uczonych interesująca ze względu na niski prestiż tego rodzaju aktywności. Potencjalni współpracujący - deklarują chęć współpracy z gospodarką, jednocześnie mając niską świadomość reguł współpracy z biznesem. Charakteryzuje ich postawa pasywna, wyrażająca się oczekiwaniem na zlecenia ze strony biznesu. Brakuje im także świadomości na temat dostępnych publicznych (krajowych i europejskich) programów pomocy dla naukowców w procesie komercjalizacji 12. Aktywni współpracujący - naukowcy z tej grupy stanowią najmniej liczną część przedstawicieli środowiska naukowego 13 ; w różnorodny sposób są zaangażowani we współpracę z przedsiębiorstwami. Może ona oznaczać zarówno realizację konkretnych zleceń, komercjalizację technologii, usługi doradcze lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej 14. Najnowsze badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przedsiębiorczości akademickiej 15, wskazują na wysoki wśród naukowców oraz studentów poziom samooceny posiadanej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec faktu, że niewielki procent z nich współpracuje faktycznie z biznesem lub prowadzi własne firmy zajmujące się wdrażaniem do praktyki gospodarczej wyników swoich badań, należy postawić tezę, że faktyczny poziom wiedzy przedstawicieli świata nauki dotyczącej prowadzenia biznesu może być znacząco niższy. Barierą dla nawiązania przez naukowców współpracy z biznesem pozostaje postrzeganie pracy naukowej jako jedynego źródła satysfakcji zawodowej. W krajowym środowisku naukowym funkcjonuje szeroko rozpowszechnione zdanie, iż najważniejszym celem w pracy naukowej jest jej wysoki poziom potwierdzany publikacjami w renomowanych czasopismach, zapraszaniem na konferencje naukowe, udziałem w prestiżowych organizacjach naukowych itp. Sprawa tematyki, którą zainteresowana powinna być krajowa gospodarka, jak również metody zainteresowania tej gospodarki wdrażaniem traktowane są jakby drugoplanowo 16. Predyspozycje i motywacja do prowadzenia działalności gospodarczej Istnieją pewne cechy osobowościowe, które sprzyjają podejmowaniu działalności gospodarczej. Należy wymienić wśród nich przede wszystkim: kreatywność, zdolność do podejmowania i analizy ryzyka, umiejętność pracy w zespole, zdolność do zarządzania ryzykiem. 12 Raport nt. barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie life science w Małopolsce, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Kraków, 2007 r., str Szacuje się, że na politechnikach tę kategorię stanowi ok. 5-6% naukowców. 14 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2008, str Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Warszawa Opinia prof. Ryszarda Ciacha, prezesa Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych, Sprawy Nauki nr 6-7,

19 Fundacja Fundusz Inicjatyw Cechy przedsiębiorcy - samodzielność, przedsiębiorczość, odporność na stres, umiejętność odraczania nagrody w czasie, dobre umiejętności organizacyjne, samodzielność w myśleniu i działaniu, odpowiedzialność, solidność 17, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Cechy psychologiczne warunkujące sukces w biznesie 18 Motywacja - łac. movere - ruszać z miejsca, w naukach psychologicznych termin ten oznacza wszystkie procesy zaangażowane w rozpoczęcie, kierowanie i utrzymywanie aktywności zarówno fizjologicznych jak i psychicznych 19. Odpowiednia motywacja jest kluczowym, wewnętrznym czynnikiem sukcesu na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej. Rola motywacji jest niezwykle istotna, ponieważ prowadzenie biznesu na własny rachunek niesie ze sobą ryzyko, stres oraz konieczność stałego podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Źródła decyzji dotyczących rozpoczęcia swojego biznesu - potrzeba rozwoju, dostrzeganie korzyści biznesowej i szansy na komercjalizację, potrzeba realizacji na kolejnym polu działalności. Teoria motywacji wzrostu Abrahama Maslowa Potrzeba określonej kategorii jest przyczyną i motorem wszystkich ludzkich zachowań. Teoria Maslowa wskazuje na hierarchię potrzeb od najbardziej podstawowych i prymitywnych, aż po najbardziej zaawansowane i wyrafinowane. Rysunek 3. Potrzeby wg Abrahama Maslowa rozwój szacunek afiliacja bezpieczeństwo fizjologia 17 Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, str Nawyków skutecznego działania. S. Covey. 19 Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, str

20 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Według Maslowa potrzeby tworzą piramidę. Są potrzeby wyższe i potrzeby niższe. Po zaspokojeniu potrzeb niższych ujawniają się silniej potrzeby wyższe. Potrzeby samorealizacji rozwój własnych uzdolnień, twórczość, wiedza i rozumienie, miłość, dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość Potrzeby szacunku (własnej godności i wartości) uznanie i docenienie ze strony innych Potrzeby afiliacji (przynależności i miłości) dobre i serdeczne kontakty z innymi ludźmi Potrzeby bezpieczeństwa stabilność, brak chaosu, obaw i zagrożenia, wiedza potrzebna do radzenia sobie z trudnymi, zagrażającymi sytuacjami Potrzeby fizjologiczne głód, pragnienie, seks, tlen, sen i wydzielanie Potrzeba samorealizacji - stojąca najwyżej w hierarchii potrzeb - staje najczęściej za podejmowaniem kolejnych wyzwań i decyzji w biznesie. Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna Techniki zwiększenia motywacji Informowanie innych o planach podjęcia działań, Analiza własnych celów, Nagroda za osiągnięcie celu, Użycie wyobraźni, Świadomość negatywnych konsekwencji, wynikających z nieosiągnięcia celu, Świadomość pozytywnych rezultatów osiągnięcia celu, Rozpoczęcie - pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, Odpowiednie przygotowanie. Istnieje zestaw cech wyróżniających osoby odnoszące sukces w interesach. Można wyróżnić predyspozycje osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej: Jakość kontaktów z otoczeniem, Nastawienie do innych ludzi, Stosunek do pracy oraz sposób jej organizacji, Stosunek do nowości. 19

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo