PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw"

Transkrypt

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej stanowią jedynie 0,27% ogółu pracujących mieszkańców województwa, przy średniej dla kraju wynoszącej 0,76% n udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w działalności B+R w woj. świętokrzyskim to 41,3% n nakłady wewnętrzne na działalność B + R w woj. świętokrzyskim w 2008 r. to ok. 92,2 mln zł, co stanowi tylko 1,2% udziału krajowego n w strukturze nakładów wewnętrznych bieżących na B+R największa część środków (ok. 68%) przeznaczona jest na badania podstawowe, zaś najmniej (niecałe 19%) na prace rozwojowe n udział środków pochodzących z przedsiębiorstw w nakładach B+R stanowi 0,9%, zaś większość środków na badania tj. ponad 76% pochodzi ze środków budżetowych państwa n w latach w woj. świętokrzyskim jedynie 5,7% sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek stanowiły produkty innowacyjne, podczas gdy w Polsce produkty innowacyjne stanowiły 11,3% sprzedaży ogółem n przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych w woj. świętokrzyskim w 2010 r. wyniosły 0,6% podczas gdy w całej Polsce stanowiły one 4,1% PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Anna Sabat n nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w woj. świętokrzyskim w 2010 r. stanowiły tylko ok. 1,5% nakładów na działalność innowacyjną w całej Polsce n nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług wyniosły tylko 0,3% nakładów w całej Polsce n w latach ,4% firm z terenu woj. świętokrzyskiego wprowadziło do swojej działalności innowacje na co czekasz? Dołącz do nich! Poradnik wydany w ramach projektu Przedsiębiorczość akademicka - innowacyjny region Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Fundacja Fundusz Inicjatyw Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce niniejszy Poradnik, opracowany w ramach projektu Przedsiębiorczość akademicka - innowacyjny region, Zespół Fundacji Fundusz Inicjatyw Informacje o projekcie: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: r r. Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie Główny cel projektu: wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą B+R oraz przedsiębiorstwami służący transferowi wiedzy w województwie świętokrzyskim poprzez wypromowanie idei przedsiębiorczości akademickiej. Cele szczegółowe projektu: Podniesienie wiedzy pracowników naukowych, studentów, doktorantów w zakresie działalności typu spin-off/spin-out oraz komercjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii. Podniesienie wiedzy pracowników naukowych, studentów, doktorantów w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badawczych. Podniesienie wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości współpracy z sektorem B+R i wynikających z tego korzyści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

3 Realizowane działania: Działania promocyjne: kampania radiowa, kampania telewizyjna, kampania prasowa, kampania internetowa oraz bezpośrednie działania promocyjne. Działania informacyjne: spotkania informacyjne na uczelniach wyższych, w jednostkach naukowych i zakładach pracy oraz uruchomienie interaktywnej bazy współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw - niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze non for profit. Propaguje kształcenie ustawiczne, zasady społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczość. Autor: Anna Sabat - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, sieci relacji międzyorganizacyjnych i klastrów. Pomysłodawca, założyciel i kierownik w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach otoczenia biznesu. Od roku 2000 prowadzi projekty badawcze na temat funkcjonowania zinstytucjonalizowanego otoczenia oraz wykorzystywania funduszy strukturalnych. Autor kilkudziesięciu publikacji poruszających problematykę kształtowania konkurencyjności regionu i przedsiębiorczości. Fundacja Fundusz Inicjatyw ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON KRS Tel/fax: , , Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

4 Spis treści Wprowadzenie...5 Zakładanie działalności gospodarczej...7 Możliwości płynące z wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej...11 Przedsiębiorczość akademicka - definicje, rozwój, uregulowania prawne w Polsce Określenie strategii rozwoju...28 Etyka w biznesie...69 Komunikacja...73 Komercjalizacja i transfer technologii...80 Inkubacja przedsiębiorczości...90 Implementacja działań Źródła finansowania firm Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokrzyskie biuro rozwoju regionalnego Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

5

6 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Wprowadzenie Idea gospodarki opartej na wiedzy, której stworzenie jest podstawowym celem zreformowanej Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej, opiera się na trzech głównych filarach: innowacyjności, przedsiębiorczości oraz na zrównoważonym rozwoju. Rozwijająca się w ostatnich dziesięcioleciach idea przedsiębiorczości akademickiej jest żywą zapowiedzią przyszłego modelu gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi bowiem ona do powstawania nowych innowacyjnych przedsięwzięć komercjalizujących zdobycze nauki w obszarach wpływających na zrównoważony rozwój społeczeństw i krajów. Wchodząc na przyszły, jeszcze nieznany rynek pracy i wykonując zawody przyszłości - mamy przed sobą trudne zadanie: już dziś przygotowywać się do życia i do rozwiązywania problemów, które przyniesie przyszłość, a których jeszcze nie znamy. Postęp cywilizacyjny, dając metody i środki pokonywania problemów, stwarza nowe, nie mniej trudne niż te, które ten postęp zapoczątkowały: Jeden na czterech pracowników będzie ze swoim aktualnym pracodawcą nieco ponad rok, jeden na dwóch będzie nieco ponad pięć lat. Ilość nowych technicznych informacji podwaja się co dwa lata - dla studentów zaczynających czteroletnie studia oznacza to, że połowa rzeczy, których nauczyli się w pierwszym roku będzie nieaktualna na trzecim roku ich studiów. Dziesięć najbardziej pożądanych zawodów w 2010 roku nie istniało w 2004 r. Japońska grupa NTT z pomyślnością zakończyła test kabla z włókna szklanego, który ma przepustowość 14 trylionów bitów/sek., co równa się 2660 płytom CD lub 210 mln dzwonków komórkowych na sekundę. Osiągnięcia są POTRAJANE co 6 miesięcy i ten proces nie zatrzyma się przez najbliższe 20 lat. Szacuje się, iż w 2013 roku będzie zbudowany superkomputer przewyższający zdolność obliczeń ludzkiego mózgu. W 2049 roku taki komputer będzie można kupić za 1000 dolarów - a będzie wtedy przewyższał możliwości obliczeniowe mózgów całego ludzkiego gatunku. W ciągu tygodnia w The New York Times zamieszcza się więcej informacji niż osoba żyjąca w XVIII wieku mogła usłyszeć przez całe życie. Na 4 eksabajty danych przypada tyle unikatowych informacji, ile zostało zapisanych w samym 2008 roku, a to więcej niż przez ostatnie 5000 lat słów we współczesnym języku angielskim to pięć razy więcej niż za czasów Shakespeare a. Rozwój nauk technicznych, osiągnięty dzięki rozkwitowi nauk przyrodniczych, pozwala na rozwiązywanie większości typowych problemów inżynierskich. Zawsze jednak pozostają problemy, dla których nie ma gotowych modeli matematycznych i nie istnieją typowe 5

7 Fundacja Fundusz Inicjatyw procedury, pozwalające na metodyczne dochodzenie do oczekiwanego rezultatu. Można dostrzec, że szybki rozwój różnych dziedzin naukowych zwiastuje dalszy, ilościowy i jakościowy przyrost wiedzy. To z kolei prognozuje, że studenci zmuszeni będą uczyć się efektywnie, skutecznie i szybko, prawdopodobnie przez całe życie. Rezultatem procesu edukacyjnego winna być zatem nie duża ilość przyswojonych (zapamiętanych) informacji o faktach (wiedza encyklopedyczna), ale umiejętność samodzielnego i aktywnego jej zdobywania oraz zdolność do twórczego, kreatywnego wykorzystywania jej w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych oraz w tworzeniu nowych jakości. Współczesna edukacja, już dziś musi skoncentrować się na rozwijaniu w studentach potencjału poznawczego, umiejętności analizy i syntezy, krytycznej oceny, myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego, pozwalających na kreatywne funkcjonowanie w życiu. Na podstawie współczesnej wiedzy naukowej można optymistycznie prognozować, że już od pierwszych lat edukacji prowadzący zajęcia ma duże możliwości, aby tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, żeby słuchacze opanowali znacznie szerszy zakres umiejętności i wiadomości niż ten określony w podstawowych założeniach, a permanentne usprawnianie procesu uczenia wpływało na późniejsze kształtowanie organizacji (rysunek 1). Rysunek 1. Elementy procesów uczenia się w organizacji Źródła wiedzy w przedsiębiorstwie wiedza indywidualna członków organizacji doświadczenie organizacyjne jako wiedza nabyta w trakcie funkcjonowania organizacji wiedza pochodząca z zewnątrz - od odbiorców, dostawców, konkurentów Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy tłumaczenie wiedzy indywidualnej efektywne programy szkoleniowe dokumentowanie doświadczeń organizacyjnych Internalizacja wiedzy zmiana wewnętrznych modeli praktykowanie i eksperymentowanie rola kierownictwa średniego szczebla Źródło: Grifin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa

8 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Takie formalne założenia bardzo wyraźnie określają i precyzują zadania i wymagania dotyczące aktywizacji poznawczej. Mowa tu o rozwijaniu zdolności poznawczych i predyspozycji, z jednoczesnym poszanowaniem prawa do godności i podmiotowego traktowania. Znajdujemy w tym miejscu między innymi sformułowania mówiące o konieczności kształtowania i wzmacniania samodzielnego rozwiązywania problemów, zagadnień współczesnej gospodarki w działaniu poznawczym, motywacji i pozytywnego stosunku do zachodzących procesów poznawczych, sukcesów i porażek, dbałości o rozwój ciekawości i zainteresowań w celu poznawania otaczającego świata i na drodze dążenia do prawdy. Należy wyraźnie zdać sobie sprawę z roli zaangażowania czytelnika w niniejszy poradnik, samodzielnego rozwoju aktywności poznawczej. To od procesu edukacji w dużej mierze zależy, kim w sensie intelektualnym i osobowościowym będą przyszłe pokolenia przedsiębiorców. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania i rozwijania aktywności i samodzielności poznawczej jest stawianie przed nimi odpowiednich zadań edukacyjnych. Jak stwierdza J. Bonar zadania są bowiem czynnikiem wyzwalającym aktywność i przez to pobudzającym rozwój. Stanowią one jeden z podstawowych środków oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających dokonywanie zmian na wszystkich szczeblach procesu kształcenia, również na etapie edukacji. To już na poziomie nauki i zdobywania wiedzy praktycznej musi wykształcić się u czytelnika orientacja zadaniowa polegająca na gotowości do realizacji zadań, niezależnie od tego, czy są one atrakcyjne, czy odpowiadają odczuwanym potrzebom. Należy więc nauczyć się inteligencji emocjonalnej oraz oddzielania swoich uczuć i potrzeb od tego, co rzeczywiście musi zostać w przedsiębiorstwie wykonane. Twórcy i wykonawcy projektu mają nadzieję, że trud włożony w realizację i jego efekty przyczynią się do dalszego efektywnego funkcjonowania już istniejących zalążków Przedsiębiorczości Akademickiej oraz do powstawania kolejnych tudzież do dalszych tego typu inicjatyw organizacyjnych i metodycznych służących rozwojowi potencjału intelektualnego pokolenia młodych przedsiębiorców. Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi), wyboru formy prawnej, formy opodatkowania itp. Jeśli wiemy już, w jaki sposób przedsięwzięcie będzie finansowane, jaka zostanie zastosowana strategia marketingowa, pozostaje załatwienie formalności związanych z zarejestrowaniem nowej firmy. Wraz ze zmianą przepisów dotyczących działalności gospodarczej, rozpoczętej w kwietniu 2009 roku, zmniejszyła się 7

9 Fundacja Fundusz Inicjatyw ilość urzędów, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca przed podjęciem swojej działalności. Mianowicie wszystkie formalności będzie realizowało się przy tzw. jednym okienku. Od 1 lipca 2011 przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej - za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (www.ceidg.gov.pl), albo w formie papierowej - w urzędzie gminy. Ewidencja działalności gospodarczej W CEIDG znajdą się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach będą opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy bezpłatnie będzie mógł poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do niezbędnych informacji o przedsiębiorcach. Aktualnie bowiem, aby je uzyskać, należało zwrócić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany. Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio byli rejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć można również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach. Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Przede wszystkim, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać ich sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania okre- 8

10 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka ślonych czynności. Wyjątek stanowią pewne zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca. Drugą grupą barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokonać dla legalizacji naszej działalności jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń musimy nadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, możemy rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana, którą możemy także podjąć po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, jeżeli organ prowadzący rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie gospodarczej została zniesiona opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest wyłącznie zgłoszeniem identyfikacyjnym dla celów podatkowych oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. W niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie więc musiał pojawić się w urzędzie skarbowym lub ZUS-ie w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. Potrzebny dokument: dowód osobisty. Zakładając działalność gospodarczą należy określić, czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stornie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO (www.eu-go.gov.pl). Formularz wniosku CEIDG-1 wraz z instrukcją jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl). Załączniki do wniosku CEIDG-1 Oprócz formularza CEIDG-1 należy wypełnić załączniki, które dołącza się do wniosku, jeśli nie starczy miejsca na samym wniosku. Oto one: - CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych. Załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich posiadanych rachunków bankowych. - CEIDG-RD - wykonywana działalność. Załącznik ten składa się w sytuacji, gdy we wniosku CEIDG-1 nie starczy miejsca dla wszystkich rodzajów wykonywanej działalności. - CEIDG-MW - dodatkowe miejsca wykonywania działalności. Ten załącznik należy złożyć w przypadku, gdy działalność będzie wykonywana w więcej niż jednym miejscu. - CEIDG-SC - ten załącznik należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zakładająca działalność gospodarczą jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych. 9

11 Fundacja Fundusz Inicjatyw Konto w banku Do prowadzenia operacji biznesowych nie przyda się prywatne konto w banku. Trzeba założyć konto firmowe nawet wówczas, gdy firma nie będzie obracała dużymi pieniędzmi. Wynika to z tego, że dokonywania przelewów wymagają takie instytucje jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy. Ponadto obowiązkowo trzeba przeprowadzać operacje finansowe za pośrednictwem banku, gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro. Wybór banku zależy od nas. Dobrze jest jednak sprawdzić, który bank ma dla przedsiębiorców najkorzystniejszą ofertę. Pod tym określeniem należy rozumieć oprocentowanie depozytów, koszty ewentualnych kredytów, wysokość opłaty za prowadzenie rachunku, wielkość prowizji za dokonywanie operacji przelewów. Nie ma przepisu nakładającego na osobę zakładającą tzw. firmowy rachunek bankowy obowiązek przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie w EDG, Regonu czy NIP-u. Jeżeli banki zgłaszają takie żądania, wynika to z ich regulaminów wewnętrznych, nie zaś z przepisów powszechnie obowiązujących. Inspekcja sanitarna W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zawiadomić na piśmie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może otrzymać wszelkie informacje na temat wymagań, jakie powinien spełnić z punktu widzenia zagadnień higienicznych i sanitarnych w Powiatowych Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych na terenie zamieszkania. Inspekcja pracy Państwowa Inspekcja Pracy musi dowiedzieć się o istnieniu firmy dopiero z chwilą zatrudnienia przez nią pierwszego pracownika. Zgodnie z art Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego Państwowego Inspektora Pracy. Pieczątka Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Nie trzeba jej używać przy większości urzędowych druków i deklaracji, przy fakturach i na umowach handlowych, ale jej posiadanie okazuje się przydatne, chociażby dlatego, że bank może odmówić 10

12 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka założenia konta firmowego przedsiębiorcy nieposiadającemu pieczątki. Poza tym pieczęć nadaje dokumentowi oficjalny charakter. Na pieczątce powinny się znaleźć się przynajmniej: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy), dane teleadresowe siedziby firmy, numer NIP, numer REGON. Potrzebne dokumenty: z reguły nie są potrzebne żadne dokumenty, ale na wszelki wypadek można wziąć oryginał wpisu do ewidencji i dowód osobisty. Możliwości płynące z wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej Przez ostatnie pięć lat firmy z różnych gałęzi przemysłu przekonały się, że Internet pozwala na prowadzenie działalności w nowy i innowacyjny sposób. Wykorzystanie Internetu zaaplikowało w prowadzonej w tradycyjny sposób działalności duże zmiany. Pierwszą z nich jest dostęp do zgromadzonych zasobów informacji. Dziesiątki tysięcy komputerów w Internecie udostępniają praktycznie każdemu użytkownikowi niemożliwy do ogarnięcia ogrom informacji, od katalogów bibliotek, notowań giełdowych, baz danych z różnych dziedzin nauki, poprzez serwisy agencji prasowych, po bieżące zdjęcia z satelitów meteorologicznych i raporty o trzęsieniach ziemi w różnych punktach globu. W Internecie znaleźć można rozkłady jazdy pociągów, pełne teksty arcydzieł literatury klasycznej i elektroniczne wydanie Encyklopedii Britannica. Większość tych serwisów jest wciąż jeszcze zlokalizowana na serwerach uczelnianych i tworzona przez ochotników ze środowiska akademickiego, ale dzisiejszy Internet w błyskawicznym tempie staje się siecią powszechną. W sieci obecnych jest coraz więcej serwerów WWW firm handlowych i produkcyjnych, instytucji rządowych, banków, linii lotniczych itp. Firmy promują za pomocą serwisów WWW siebie i swoje produkty, serwery instytucji rządowych udostępniają teksty oficjalnych dokumentów, aktów prawnych i różne inne informacje, np. statystyczne, gromadzone przez rozmaite agendy rządowe w ramach ich działalności. Ogromna większość tych informacji udostępnianych jest - zgodnie z duchem i tradycją Internetu - bezpłatnie. Przedsiębiorstwa składające się z doskonałych jednostek produkcyjnych i/lub usługowych niejednokrotnie postrzegane są przez swych potencjalnych klientów jako mało efektywne z powodu złej jakości 11

13 Fundacja Fundusz Inicjatyw powiązań pomiędzy nimi. Powoduje ona niską efektywność globalną, przy nieraz wysokiej efektywności lokalnej. Internet umożliwia szybką i sprawną komunikację z dowolnymi innymi użytkownikami tej sieci, a jednocześnie poprawienia powiązań między jednostkami produkcyjnymi. Bardzo ważne jest to, że przedsiębiorstwo ma możliwość dwukierunkowej komunikacji z użytkownikami Internetu. Następna zmiana dotyczy wprowadzenia dostępu dla klienta na całym świecie. Przedsiębiorstwa mogą teraz być obecne na terenach, gdzie nie mają fizycznej infrastruktury. Przykładowo amerykański dystrybutor sprzętu komputerowego Ingram Micro pozwala swoim autoryzowanym klientom zamawiać sprzęt niezależnie od miejsca, gdzie klienci są ulokowani. Innym przykładem jest Bank of America, który kierował swoje wczesne inicjatywy on-line w miejsca, gdzie miał swoje oddziały, ale ku zaskoczeniu kierownictwa banku 30% klientów on-line było z rejonów, gdzie bank nie udostępniał wcześniej swoich usług i gdzie się nie reklamował. Przed erą Internetu przyjętą regułą było, że przedsiębiorstwa najsilniej związane były z miejscem, gdzie znajdowały się budynki biur, logo przy wejściu, i ogromna liczba pracowników. Teraz takie więzi mogą stawiać organizację w niekorzystnym położeniu. Wykorzystanie aplikacji sieciowych pozwala przedsiębiorstwu udoskonalić procesy zarządcze. Najważniejsze jest jednak to, że Internet oferuje przedsiębiorstwom możliwość zmiany tradycyjnego modelu prowadzenia działalności. Poprzez wykorzystanie oprogramowania sieciowego przedsiębiorstwa nie tylko mają możliwość połączenia się ze swoimi klientami, dostawcami, pracownikami i partnerami, ale i wykreowania partnerstwa opartego na obustronnych korzyściach poprzez dostarczenia im na czas informacji, których potrzebują, by być bardziej produktywnymi, aby szybciej dostosowywać się do zmian i aby szybciej podejmować efektywne decyzje. Podstawowe pojęcia poradnika Z jednej strony pojęcie przedsiębiorczość można definiować w kategoriach procesu - jako zorganizowany proces zorientowany na osiągnięcie określonych korzyści ekonomicznych, który polega na wykorzystaniu szansy wynikającej z nowego pomysłu poprzez podejmowanie działań biznesowych w warunkach ryzyka. Z drugiej natomiast strony, mianem przedsiębiorczości określa się zespół cech, które wyróżniają pewien sposób ludzkiego działania. Do cech przypisywanych temu pojęciu należą m.in. dynamizm, skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność, umiejętność dostrzegania i wykorzystywania szans oraz skłonność do innowacji 1. Według jednej z definicji przedsiębiorczość to cecha ludzi, grup lub organizacji, która wyzwala w nich dążenie do samorealizacji poprzez czynne działanie. Wymaga ona wiary 1 Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, pod. red. J. Kortana, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997/ php/przedsi%c4%99biorczo%c5%9b%c4%87 12

14 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka we własne siły, zdolności do wprowadzania innowacji, akceptacji ryzyka, samodzielnego działania oraz skutecznej realizacji zadań 2. Tak rozumiana przedsiębiorczość nie jest więc tylko sztuką efektywnego gospodarowania zasobami w celu pomnażania zysków firmy oraz konkurowania na rynku, ale jest również związana z wprowadzaniem do obiegu gospodarczego nowych rozwiązań, z działalnością innowacyjną oraz z wdrażaniem innowacji 3. Współcześnie przedsiębiorczość coraz częściej oznacza umiejętność budowania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność oraz stosowanie nowoczesnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka - definicje, rozwój, uregulowania prawne w Polsce Przedsiębiorczością akademicką określa się potocznie w Polsce zarówno zjawisko podejmowania działalności gospodarczej przez osoby związane z uczelniami wyższymi - studentami, absolwentami, pracownikami naukowymi, jak również węziej zjawisko tworzenia przez osoby związane ze środowiskiem akademickim spółek/firm odpryskowych (spin-off) lub oddzielnych (spin-out) w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 4. Stosunkowo niedawno (od połowy lat 90-tych) zwrócono w Polsce uwagę na, obecny już od dziesięcioleci na amerykańskich 5 bądź brytyjskich uniwersytetach (w szczególności Cambridge i Oxford), fenomen tworzenia się firm na bazie rozwiązań generowanych przez środowisko akademickie. Jako że wartość opracowywanych technologii, które stawały się bazą do powołania nowego przedsięwzięcia biznesowego była niejednokrotnie większa niż przekazanie licencji bądź sprzedaż pomysłu, stwierdzono, że powoływanie wyodrębnionych spółek typu spin-off jest bardziej dochodowym sposobem komercjalizacji wypracowanych w instytucjach badawczych dóbr własności intelektualnej. 2 Transfer technologii z uczelni do biznesu, red. K. Santarek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008), str. 135 (publikacja dostępna na stronach Portalu Innowacji w zakładce Publikacje. 3 Rozumianej w tym opracowaniu wg. definicji, którą podaje Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wyd. 3 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa 2006): innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 4 Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. P. Tamowicz, PARP, Warszawa, 2006 r., str. 9 (publikacja dostępna na stronach Portalu Innowacji w zakładce Publikacje). 5 Dane The Association of University Technology Managers (AUTM) wskazują, że w USA w latach zostało utworzonych 4500 spółek opartych o technologie transferowane z uczelni oraz instytutów badawczych (Przedsiębiorczość akademicka P. Tamowicz, str. 14). 13

15 Fundacja Fundusz Inicjatyw Rysunek 2. Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość osób związanych z uczelnią Przedsiębiorczość samej uczelni jako całości Absolwenci i studenci studiów licencjackich studiów magisterskich studiów doktoranckich Pracownicy naukowi naukowo-techniczni techniczni doktoranci Źródło: Materiały Świętokrzyskiego Centrum Transferu Innowacji i Technologii, Kielce 2011 Dla wsparcia procesu komercjalizacji na polskich uczelniach w latach 90-tych powstają pierwsze uczelniane jednostki transferu technologii (jednymi z pierwszych były funkcjonujące do dziś jednostki powołane przez Politechnikę Wrocławską - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (http://www.wctt.pl), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznański Park Naukowo-Technologiczny (http://www.ppnt.poznan.pl), Uniwersytet Warszawski - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (http://www.uott.uw.edu. pl), Politechnikę Krakowską - Centrum Transferu Technologii (http://www.transfer.edu.pl). W latach budowanie świadomości na krajowych uczelniach nabrało przyspieszenia. Pojawiły się wówczas pierwsze programy grantowe, których celem było wyłonienie najciekawszych biznesplanów na uczelniach. W roku 2007 stwierdzono funkcjonowanie w Polsce 87 Centrów Transferu Technologii 6. 6 Raport roczny Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP, Łódź-Poznań 2007, str wzrost zainteresowania nimi (CTT) nastąpił dopiero po 1996 r. w wyniku uruchomienia przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu finansowania innowacji technologicznych Income, w wyniku którego powstała pierwsza sieć podmiotów specjalizujących się w organizacji transferu technologii. Dalsze impulsy dla rozwoju sieci pojawiły się wraz z realizacją Programu Fabrykat 2000 finansowanego przez USAID oraz włączeniem Polski do V Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej. 14

16 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Lista regulacji prawnych mających wpływ na przedsiębiorczość akademicką, zakładania spółek spin-off oraz spin-out w Polsce. Prawo krajowe: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U nr 173 poz.1807). Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U nr 238 poz. 2390). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U nr 116 poz. 730) (do innego modułu). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U nr 94 poz. 1037). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 249 poz. 2104). Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U nr 49 poz. 508). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Uregulowania wewnętrzne jednostek naukowych m.in. uniwersyteckie regulaminy dotyczące własności intelektualnej: Uniwersytet Jagielloński jako pierwsza w kraju uczelnia (28 lutego 2007 r.) przyjął całościowe rozwiązanie regulujące zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych (dokument dostępny w Internecie pod adresem Również Senat UJ przyjął regulamin określający zasady tworzenia spółek spinoff w UJ (dokument dostępny w Internecie pod adresem pl/?q=pl/node/431). Spółka spin-off, spin-out - definicje Spółka odpryskowa powiązana (spin off) Ze względu na dużą różnorodność zjawiska powstawania spółek odpryskowych tworzonych w celu komercjalizacji osiągnięć naukowych, nie istnieje jedna i powszechnie uznawana definicja precyzyjnie określająca pojęcie spółki spin-off. Spin-off (ang. rozpinanie ) - jest pojęciem z dziedziny zarządzania i oznacza proces zmian struktury firmy w celu jej uproszczenia, poprzez pozbywanie się zbędnych elementów struktury. Wydzielone 15

17 Fundacja Fundusz Inicjatyw z przedsiębiorstwa jednostki stają się zaczątkiem nowych firm, wciąż powiązanych jednak z macierzystą organizacją. Tworzenie firm odpryskowych ma na celu realizację zadań, które z punktu widzenia jednostki macierzystej byłby niemożliwe, nieopłacalne bądź trudne w realizacji 7. W perspektywie komercjalizacji rozwiązań naukowych oraz polityki wyższych uczelni spółka spin-off oznacza w szerszym ujęciu bazujące na wiedzy podmioty tworzone przez pracowników oraz absolwentów uczelni. Definicje określające charakter spółki spinoff najczęściej wskazują na poniższe elementy wyróżniające: założycielami takiej spółki są pracownicy instytucji naukowej/badawczej, podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji, podmiot jest wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności) przez fundusz publiczny 8. Firmy spin-off tworzone są w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 9. Najczęściej bazują więc na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które są niejednokrotnie chronione patentami. Przedsiębiorstwa spin-off tworzone są najczęściej w branżach innowacyjnych, w których dochodzi do przełomowych odkryć 10, w których wciąż doskonali się istniejące rozwiązania, lub w których istnieje pole do wprowadzania nowych produktów. W rozwijających się branżach ostatnich dziesięcioleci - jak biotechnologia, nanotechnologie, informatyka, utrzymuje się możliwość rozwoju nowego innowacyjnego przedsięwzięcia na bazie odkrycia naukowego. Udziałowcami spółek spinoff mogą stać się naukowcy oraz instytucje badawcze. Niejednokrotnie uczelnia obejmuje udziały w spółce za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu. Spin-out - początkująca firma, utworzona na bazie własności intelektualnej uczelni wyższej lub innych placówek naukowo-badawczych, w której instytucja macierzysta ma swoje udziały 11. Naukowcy a przedsiębiorczość, motywacje i predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioski płynące z badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dotyczące stymulatorów i hamulców współpracy sektora nauki z biznesem, przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pozwoliły zdiagnozować wśród naukowców trzy grupy, wyodrębnione w zależności od poziomu świadomości na temat współpracy z gospodarką: Bierni niewspółpracujący - przedstawiciele środowiska naukowego o niskiej bądź żadnej świadomości w zakresie transferu technologii, którzy są skupieni na wyłącznie teoretycznej działalności naukowej. Perspektywa współpracy z przedsiębiorstwami 7 Przedsiębiorczość akademicka, P. Tamowicz, str Tamże, str Spin-off jako sposób eksploatacji wyników badań. 10 Wg. Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców Projekty przełomowe - oznaczają wprowadzenie tzw. nowości bezwzględnej, nieznanej dotychczas w skali światowej. 11 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa

18 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka nie jest dla tej kategorii uczonych interesująca ze względu na niski prestiż tego rodzaju aktywności. Potencjalni współpracujący - deklarują chęć współpracy z gospodarką, jednocześnie mając niską świadomość reguł współpracy z biznesem. Charakteryzuje ich postawa pasywna, wyrażająca się oczekiwaniem na zlecenia ze strony biznesu. Brakuje im także świadomości na temat dostępnych publicznych (krajowych i europejskich) programów pomocy dla naukowców w procesie komercjalizacji 12. Aktywni współpracujący - naukowcy z tej grupy stanowią najmniej liczną część przedstawicieli środowiska naukowego 13 ; w różnorodny sposób są zaangażowani we współpracę z przedsiębiorstwami. Może ona oznaczać zarówno realizację konkretnych zleceń, komercjalizację technologii, usługi doradcze lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej 14. Najnowsze badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przedsiębiorczości akademickiej 15, wskazują na wysoki wśród naukowców oraz studentów poziom samooceny posiadanej wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec faktu, że niewielki procent z nich współpracuje faktycznie z biznesem lub prowadzi własne firmy zajmujące się wdrażaniem do praktyki gospodarczej wyników swoich badań, należy postawić tezę, że faktyczny poziom wiedzy przedstawicieli świata nauki dotyczącej prowadzenia biznesu może być znacząco niższy. Barierą dla nawiązania przez naukowców współpracy z biznesem pozostaje postrzeganie pracy naukowej jako jedynego źródła satysfakcji zawodowej. W krajowym środowisku naukowym funkcjonuje szeroko rozpowszechnione zdanie, iż najważniejszym celem w pracy naukowej jest jej wysoki poziom potwierdzany publikacjami w renomowanych czasopismach, zapraszaniem na konferencje naukowe, udziałem w prestiżowych organizacjach naukowych itp. Sprawa tematyki, którą zainteresowana powinna być krajowa gospodarka, jak również metody zainteresowania tej gospodarki wdrażaniem traktowane są jakby drugoplanowo 16. Predyspozycje i motywacja do prowadzenia działalności gospodarczej Istnieją pewne cechy osobowościowe, które sprzyjają podejmowaniu działalności gospodarczej. Należy wymienić wśród nich przede wszystkim: kreatywność, zdolność do podejmowania i analizy ryzyka, umiejętność pracy w zespole, zdolność do zarządzania ryzykiem. 12 Raport nt. barier komercjalizacji wyników badań naukowych w dziedzinie life science w Małopolsce, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Kraków, 2007 r., str Szacuje się, że na politechnikach tę kategorię stanowi ok. 5-6% naukowców. 14 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2008, str Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Warszawa Opinia prof. Ryszarda Ciacha, prezesa Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych, Sprawy Nauki nr 6-7,

19 Fundacja Fundusz Inicjatyw Cechy przedsiębiorcy - samodzielność, przedsiębiorczość, odporność na stres, umiejętność odraczania nagrody w czasie, dobre umiejętności organizacyjne, samodzielność w myśleniu i działaniu, odpowiedzialność, solidność 17, umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Cechy psychologiczne warunkujące sukces w biznesie 18 Motywacja - łac. movere - ruszać z miejsca, w naukach psychologicznych termin ten oznacza wszystkie procesy zaangażowane w rozpoczęcie, kierowanie i utrzymywanie aktywności zarówno fizjologicznych jak i psychicznych 19. Odpowiednia motywacja jest kluczowym, wewnętrznym czynnikiem sukcesu na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej. Rola motywacji jest niezwykle istotna, ponieważ prowadzenie biznesu na własny rachunek niesie ze sobą ryzyko, stres oraz konieczność stałego podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Źródła decyzji dotyczących rozpoczęcia swojego biznesu - potrzeba rozwoju, dostrzeganie korzyści biznesowej i szansy na komercjalizację, potrzeba realizacji na kolejnym polu działalności. Teoria motywacji wzrostu Abrahama Maslowa Potrzeba określonej kategorii jest przyczyną i motorem wszystkich ludzkich zachowań. Teoria Maslowa wskazuje na hierarchię potrzeb od najbardziej podstawowych i prymitywnych, aż po najbardziej zaawansowane i wyrafinowane. Rysunek 3. Potrzeby wg Abrahama Maslowa rozwój szacunek afiliacja bezpieczeństwo fizjologia 17 Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, str Nawyków skutecznego działania. S. Covey. 19 Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, str

20 Poradnik Przedsiębiorczość akademicka Według Maslowa potrzeby tworzą piramidę. Są potrzeby wyższe i potrzeby niższe. Po zaspokojeniu potrzeb niższych ujawniają się silniej potrzeby wyższe. Potrzeby samorealizacji rozwój własnych uzdolnień, twórczość, wiedza i rozumienie, miłość, dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość Potrzeby szacunku (własnej godności i wartości) uznanie i docenienie ze strony innych Potrzeby afiliacji (przynależności i miłości) dobre i serdeczne kontakty z innymi ludźmi Potrzeby bezpieczeństwa stabilność, brak chaosu, obaw i zagrożenia, wiedza potrzebna do radzenia sobie z trudnymi, zagrażającymi sytuacjami Potrzeby fizjologiczne głód, pragnienie, seks, tlen, sen i wydzielanie Potrzeba samorealizacji - stojąca najwyżej w hierarchii potrzeb - staje najczęściej za podejmowaniem kolejnych wyzwań i decyzji w biznesie. Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna Techniki zwiększenia motywacji Informowanie innych o planach podjęcia działań, Analiza własnych celów, Nagroda za osiągnięcie celu, Użycie wyobraźni, Świadomość negatywnych konsekwencji, wynikających z nieosiągnięcia celu, Świadomość pozytywnych rezultatów osiągnięcia celu, Rozpoczęcie - pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, Odpowiednie przygotowanie. Istnieje zestaw cech wyróżniających osoby odnoszące sukces w interesach. Można wyróżnić predyspozycje osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej: Jakość kontaktów z otoczeniem, Nastawienie do innych ludzi, Stosunek do pracy oraz sposób jej organizacji, Stosunek do nowości. 19

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYNEJ GOSPODARCE KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI ZBUDUJ SWOJĄ STRATEGIĘ OCHRONY SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO RP - WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIK 2016 Dominik

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny)

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) Lp. Temat (treści nauczania) Liczba godzin. Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką. Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Współpraca Politechniki Wrocławskiej z gospodarką Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej (2013) Wśród celów strategicznych: Cel

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ POLITECHNICZNY KODEKS TRANSFERU TECHNOLOGII Z UCZELNI DO BIZNESU - dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka Specjalista kierujący Działem Transferu

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą dr inż. Piotr Bębenek ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarcza - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo