Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do"

Transkrypt

1 04 maj maj 2011 Zakład podatkowy i opodatkowane pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Hiszpanii Pojęcie zakładu podatkowego jest stosowane głównie w celu określenia prawa umawiającego się Państwa do opodatkowania zysków przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się Państwa. Na mocy art. 7 Konwencji, Umawiające się Państwo nie może opodatkować zysków przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu położonego w pierwszym państwie. Istnienie zakładu podatkowego wpływa także na podatek dochodowy za zatrudnionych i oddelegowanych pracowników. Jeśli bowiem wynagrodzenia pracowników są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie, to pracowników tych należy tam opodatkować (w myśl ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 Umowy). Wynika więc z tego taka konsekwencja, że jeśli firma posiada zakład podatkowy we Francji, Belgii czy Hiszpanii, to tam należy odprowadzać: - podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT) z tytułu osiągniętych tam zysków, - podatek dochodowy za oddelegowanych pracowników (PIT). Definicje pojęcia zakład podatkowy zawiera art. 5 poszczególnych Umówi Konwencji: - Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r. - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. Beata Pawłowska Partner, Dep. ADVANCED EMPLOYMENT SOLUTIONS, KANCELARIA BRIGHTON & WOOD, WARSZAWA W rozumieniu Umowy określenie zakład oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Określenie zakład obejmuje w szczególności: a) miejsce zarządzania, b) filię, c) biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, d) zakład fabryczny, e) warsztat, f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, g) budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk kolejny numer biuletynu Delegowanie. Tym razem poświęcamy go zagadnieniem związanym z opodatkowaniem pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Hiszpanii. Przy okazji omawiania tej tematyki zwracamy uwagę na często poruszane przez Państwa w czasie seminariów Izby zagadnienie tzw. zakładu podatkowego oraz konsekwencji jego ukonstytuowania za granicą. Nieco miejsca poświęciliśmy także zagadnieniom opodatkowania dochodu pracowników delegowanych do tych krajów. Życząc udanej lektury Pozdrawiam serdecznie Anna Krasucka Dyrektor Generalny IPP łalności o przygotowawczym lub pomocniczym Zgodnie zaś z art. 5 ust. 3 Umowy, z całą pewności nie stanowią zakładu: charakterze. a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo to- Gdyby się zdarzyło, że np.: belgijskie lub francuskie władze podatkowe uznają, że polska spółka warów należących, do przedsiębiorstwa, posiada odpowiednio w Belgii lub we Francji zakład podatkowy, to miałoby to kolosalne znacze- b) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, nie dla finansów spółki. Musiałaby ona opłacić wystawiania albo wydawania, wszystkie podatki dochodowe (CIT, PIT) w Belgii c) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub lub we Francji z mocą wsteczną. przerobu przez inne przedsiębiorstwo, Opodatkowanie pracy najemnej d) stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstw, Kwestie opodatkowania dochodów z pracy najemnej uregulowane zostały z art. 15 poszczególnych umów i Konwencji. e) stała placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla celów reklamowych, dla Mówi on, iż pensje, płace i podobne wynagro- dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej dzia- >>> c.d. str. 3 1

2 Delegowanie - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę zrzesza polskich przedsiębiorców - eksporterów, świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne agencje pracy tymczasowej, użyczające polskich pracowników tymczasowych zagranicznym kontrahentom. monitoruje rynek usług w UE oraz wspiera firmy świadczące transgraniczne usługi, między innymi poprzez udzielanie im informacji. Do grona członków IPP dołączają zagraniczne agencje pośrednictwa pracy oraz zagraniczne firmy przemysłowe korzystające z usług polskich przedsiębiorców. jest związkiem pracodawców działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr powstała w lecie 2003 roku z inicjatywy firm delegujących pracowników do Niemiec. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. rozszerzyła działalność na inne kraje Unii Europejskiej oraz na kraje pozaunijne. jest nieprzerwanie od roku 2006 największą organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2009 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1000 firm delegujących pracowników za granicę. przystąpiła w 2004 r. do CEA-PME, największej europejskiej konfederacji zrzeszającej związki pracodawców. jest organizacją apolityczną, korzystającą w kraju i za granicą, a także w instytucjach Unii Europejskiej ze wsparcia parlamentarzystów różnych opcji politycznych oraz lobbystów. Od 2010 roku przy Izbie Pracodawców Polskich działa Stały Sąd Arbitrażowy (www.ipp.org.pl/saipp) rozpatrujący spory pomiędzy firmami. Jest on alternatywą dla długich i kosztownych procesów przed sądami powszechnymi. Pomaga sprawnie, tanio i skutecznie wyegzekwować należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów zalegających z płatnościami. Powołany przez Izbę Pracodawców Polskich Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w sposób interdyscyplinarny. Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach jedyne w skali kraju. Instytut sporządza ekspertyzy na potrzeby postępowań sądowych prowadzonych w kraju i za granicą - na zlecenie sądów powszechnych, stron i pełnomocników sporów sądowych. Kontakt: Siedziba IPP PL Warszawa ul. Noakowskiego 10 lok. 8a Biuro Zarządu IPP: Biuro Zarządu PL Warszawa ul. Poznańska 21 lok. 48 Tel.: +48 (22) Fax.: +48 (22) Biura zagraniczne IPP: Monachium (D) Düsseldorf (D) Lugano (CH) Zürich (CH) Sofia (BG) Lwów (UA) Czerniowce (UA) Bukareszt (RO) Siedzibą Izby Pracodawców Polskich jest Warszawa. W ośmiu krajach europejskich Izba posiada stałe przedstawicielstwa odpowiedzialne za kontakty z władzami krajów, w których działają członkowie IPP oraz z zagranicznymi organizacjami partnerskimi. Władze IPP: Anna Krasucka Dyrektor Generalna IPP Anna Krasucka odpowiedzialna jest za funkcjonowanie biura zarządu IPP oraz za działalność krajową IPP. Jerzy Golbik Przewodniczący Rady Przedsiębiorców przy IPP Jerzy Golbik jest przewodniczącym ciała doradczego przy zarządzie IPP, wraz z Prezesem IPP kreuje politykę zagraniczną związku. Dr Joanna Bzdok Przewodnicząca Rady Naukowej przy IPP, Dyrektor Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego Dr Joanna Bzdok koordynuje współpracę z zagranicznymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o regulacjach obowiązujących za granicą, nadzoruje zagraniczne biura IPP. Tomasz Major Prezes IPP Tomasz Major odpowiada za politykę IPP wobec władz polskich i zagranicznych, reprezentuje IPP w kontaktach z zagranicznymi partnerami. 2

3 04 maj 2011 dzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym W myśl zaś art. 15 ust. 2 Umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (Belgia) lub roku podatkowego (Francja, Hiszpania) i b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Oznacza to, że aby wynagrodzenie polskiego pracownika oddelegowanego do któregoś z tych państw mogło być zwolnione tam z opodatkowania muszą być spełnione wszystkie trzy warunki ujęte w pkt. a) - c). Oto przepisy obowiązujące odpowiednio w dwustronnych stosunkach polsko-belgijskich, polsko-francuskich i polsko-hiszpańskich. 1) Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. Artykuł 5. Zakład 1. W rozumieniu niniejszej Konwencji określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. 2. Określenie zakład obejmuje w szczególności: a) siedzibę zarządu; b) filię; c) biuro; d) fabrykę; e) warsztat; f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych. 3. Plac budowy lub prace montażowe stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy. 4. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, określenie zakład nie obejmuje: a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania; c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo; d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dowolnego połączenia rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. 5. Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to, bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, posiada w tym Państwie zakład w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, wymienio- Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich powołany uchwałą Zarządu z r. - to nowoczesna instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL i konwencji nowojorskiej z 1958 r. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich dzięki konwencjom międzynarodowym (głównie konwencji nowojorskiej z 1958 r.) jest wykonalny obecnie w ponad 140 krajach świata. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich: dr Joanna Bzdok Adres Sądu: Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich PL Warszawa ul. Poznańska 21 lok. 48 Tel.: + 48 (22) Fax: + 48 (22) nych w ustępie 4, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu. 6. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje ono w tym Państwie czynności przez maklera, generalnego komisanta albo przez jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. 7. Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Artykuł 15. Praca najemna 1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i inne podobne wynagro- Modelowa klauzula arbitrażowa: >>> c.d. str. 10 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Pracodawców Polskich w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Court of Ar bitration at the Chamber of Polish Employers in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim. Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celuici seront tranchés par la Cour d Arbitrage près de la Chambre des Employeurs Polonaise suivant le Réglement de cette Cour en vigueur à la date de soumission de la demande d arbitrage. Alle aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der an dem Tag der Einleitung der Schiedsklage gül tigen Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der Polnischen Arbeitgeberkammer in Warschau entschieden. 3

4 Delegowanie Instytut Zatrudnienia Transgranicznego Instytut Zatrudnienia Transgranicznego - jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe oraz społeczne zatrudnienia transgranicznego pracowników w sposób interdyscyplinarny. Badania prowadzone przez Instytut są prekursorskie i w wielu sferach jedyne w skali kraju. Do najważniejszych obszarów badawczych Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego - zaliczyć należy: analizy polskiego prawodawstwa i orzecznictwa oraz praktyki urzędów w zakresie stosowania prawa, analizy prawodawstwa państw członkowskich UE, analizy orzecznictwa oraz praktyki urzędów państw członkowskich UE w zakresie stosowania przepisów regulujących status pracowników delegowanych, analizy w zakresie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Instytut Zatrudnienia Transgranicznego - sporządza ekspertyzy na potrzeby postępowań sądowych prowadzonych w kraju i za granicą - na zlecenie sądów powszechnych, stron i pełnomocników stron sporów sądowych, przygotowuje projekty aktów prawnych regulujących status pracowników delegowanych za granicę, przygotowuje publikacje na temat zatrudnienia transgranicznego, prowadzi działalność szkoleniową w zakresie objętym problematyką badawczą. Hard work. Sound judgment. Intellectual curiosity. In a good advisor in cross-border business, these qualities are all essential. But they re not enough. Als Brighton&Wood we expect passion too. Kancelaria Brighton&Wood świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria doradcza zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem. W kancelarii wyodrębnione są: a. dział doradztwa prawnego podatkowego w zakresie delegowania pracowników za granicę b. dział wspierający firmy przy kontrolach prowadzonych przez ZUS, PIP, UKS oraz zagraniczne instytucje kontrolne c. dział zaawansowanych rozwiązań w zakresie księgowości płac d. dwa działy procesowe reprezentujące firmy w sporach sądowych. Najbardzej cenione przez klientów Brghton&Wood usługi to: a. sporządzanie dokumentacji dla pracowników delegowanych chroniącej firmę przed roszczeniami pracowniczymi oraz przed zarzutami stawianymi przez zagraniczne instytucje kontrolne, b. przygotowywanie strategii działania na poszczególnych rynkach zagranicznych, c. uzyskiwanie formularzy E101/A1 oraz prowadzenie z ZUS sporów zmierzających do uchylenia niekorzystnych dla firm decyzji w zakresie E101/A1, d. korygowanie nieprawidłowych rozliczeń z pracownikami delegowanymi, z ZUS oraz z fiskusem, e. sporządzanie umów z zagranicznymi kontrahentami - zgodnych z prawodawstwem kraju, do którego delegowani są pracownicy oraz zapewniających skuteczna windykację należności, f. obsługa w zakresie kontroli prowadzonych przez ZUS, PIP, UKS oraz zagraniczne instytucje kontrolne, g. uzyskiwanie od zagranicznych instytucji wiążących interpretacji n/t sytuacji prawno-podatkowej oraz ubezpieczeniowej polskiej firmy delegującej pracowników za granicę, h. reprezentowanie przed sądami w sporach z pracownikami, z ZUS oraz z dłużnikami krajowym i zagranicznymi, i. działalność lobbingowa w kraju, za granicą oraz w instytucjach europejskich. Prawnicy Brighton&Wood są autorami ponad 200 publikacji n/t transgranicznego zatrudnienia, w tym pierwszych jedynych komentarzy do europejskich przepisów ubezpieczeniowych oraz nowych europejskich przepisów o prawie pracy. Team Brghton&Wood składa się nie tylko z utalentowanych i bardzo doświadczonych prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych), ale także z młodych i bardzo wykwalifikowanych współpracowników, którzy jeszcze niedawno pełnili funkcje w urzędach kontrolujących polskie firmy (PIP, ZUS, administracja skarbowa). Szanują oni sobie i z pasją wykonują swoją pracę dla firm, są rękojmią najlepszej znajomości procedur, zwyczajów i praktyki, ale i wiedzy na temat patologii urzędniczej. Każdy klient traktowany jest przez Brighton&Wood indywidualnie, ponieważ celem Kancelarii jest prowadzenie ciekawych spraw i wywieranie wpływu na kreowanie rynku transgranicznego zatrudnienia. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi. Dla nich, w szczególnych sytuacjach, prawnicy Brighton&Wood są do pełnej dyspozycji w kraju i za granicą. Z usług Kancelarii Brighton&Wood skorzystało w latach ponad 180 firm wysyłających pracowników za granicę. Kontakt: Instytut Zatrudnienia Transgranicznego PL Warszawa ul. Poznańska 21 lok. 48 Tel.: + 48 (22) Fax: + 48 (22) Contact: BRIGHTON&WOOD THE CROSS-BORDER EMPLOYMENT SPECIALIZED LAW FIRM IN EUROPE TOMASZ MAJOR MANAGING PARTNER ul. Poznańska 21/ Warszawa/Poland/EU CALL DIRECT:

5 04 maj 2011 NAJNOWSZE publikacje IPP Z szacunków Izby Pracodawców Polskich wynika, że w roku 2009 polskie przedsiębiorstwa zatrudniły w UE ponad pracowników w ramach realizacji usług na rzecz swych kontrahentów. ponad 1200 firm!) powoduje, że do podstawowych priorytetów działalności IPP zaliczyć należy rzetelne informowanie firm o regulacjach obowiązujących w tym zakresie w Polsce i za granicą. Gwałtowny wzrost ilości członków IPP oraz liczba firm, które korzystają z informacji IPP na temat transgranicznych usług oraz transgranicznego zatrudnienia pracowników (w 2009 r. z pomocy IPP skorzystało Aby temu sprostać zleciła grupie ekspertów opracowanie praktycznych publikacji przeznaczonych dla kierownictwa firm delegujących pracowników za granicę. Zakłady podatkowe polskich firm za granicą oraz zasada 183 dni - Praktyczny komentarz dla przedsiębiorcy jest kontynuacją dzieła wydanego cztery lata temu, które cieszyło się ogromną popularnością wśród firm delegujących pracowników za granicę. Po raz pierwszy dokonano rzetelnej i wszechstronnej analizy wszystkich aspektów powstawania i funkcjonowania za granicą zakładów podatkowych polskich firm oraz zasady 183 dni, która, jak się okazuje, przez wiele firm jest nieprawidłowo stosowana. Ta książka ma za zadanie przybliżyć obowiązujące przepisy i pokazać ogromne zagrożenia, jakie wiążą się z nieprawidłowym wyborem systemu zatrudniania pracowników delegowanych. Publikacja zawiera ponadto orzecznictwo sądów rozstrzygających w sprawach podatkowych, wyjaśnienia polskich i zagranicznych urzędów skarbowych, a także przepisy konwencji modelowej OECD oraz wszystkich konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, które opatrzone zostały wnikliwym komentarzem. Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących w firmach działy eksportu usług oraz dział finansowy. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i trudnych przepisów oraz zmieniającej format: 125x195 się ich interpretacji. Oddelegowanie delegacja. Podstawa wymiaru składek oraz podstawa opodatkowania pracowników delegowanych za granicę przez polskie przedsiębiorstwa jest kontynuacją dzieła wydanego cztery lata temu, które cieszyło się ogromną popularnością wśród firm delegujących pracowników za granicę. Po raz pierwszy dokonano rzetelnej i wszechstronnej analizy modeli delegowania pracowników za granicę. Ta książka ma za zadanie przybliżyć obowiązujące przepisy i pokazać ogromne zagrożenia, jakie wiążą się z nieprawidłowym wyborem systemu zatrudniania pracowników delegowanych. Publikacja zawiera ponadto całokształt orzecznictwa polskich sądów, wyjaśnienia urzędów skarbowych oraz ZUS, a także przepisy, które opatrzone zostały wnikliwym komentarzem. Gwałtowny wzrost ilości członków IPP oraz liczba firm, które korzystają z informacji IPP n/t transgranicznych usług oraz transgranicznego zatrudnienia pracowników (w 2009 r. z pomocy IPP skorzystało ponad 1000 firm!) powoduje, że do podstawowych priorytetów działalności IPP zaliczyć należy rzetelne informowanie firm o regulacjach obowiązujących w tym zakresie w Polsce i za granicą. Aby temu sprostać zleciła grupie ekspertów opracowanie praktycznych publikacji przeznaczonych dla kierownictwa firm delegujących pracowników za granicę. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych jest pierwszym obszernym komentarzem do nowych przepisów wspólnotowych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Od 1 maja 2010 roku wszystkich eksporterów usług czeka rewolucja w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników kierowanych do pracy za granicę. Ta książka ma za zadanie przybliżyć nowe przepisy i odnaleźć zagrożenia, jakie kryją w sobie nowe regulacje. Publikacja zawiera ponadto całokształt orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszącego się wprawdzie do dotychczasowych przepisów, ale aktualnego także na gruncie nowych zasad, wprowadzonych Rozporządzeniem 883/2004. Orzecznictwo oraz przepisy opatrzone zostały wnikliwym komentarzem. Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób planujacych bądź prowadzących w firmach dział eksportu usług oraz HR. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i trudnych przepisów. Autorami książki są Beata Pawłowska i Tomasz Major, od wielu lat zajmujący się problematyką eksportową. Autorzy wielu publikacji książkowych i artykułów na temat transgarnicznego zatrudnienia pracowników. Wydawca: Publikacja zawiera zbiór przepisów regulujących pracę tymczasową w Polsce oraz wzory istotnych formularzy. Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących działy księgowości oraz kadr i płac w agencjach pracy tymczasowej. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów dotyczących pracy tymczasowej. ATPO Brighton & Wood nowoczesne rozwiązania HR Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych jest pierwszym obszernym komentarzem do nowych przepisów wspólnotowych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Od 1 maja 2010 roku wszystkich eksporterów usług czeka rewolucja w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników kierowanych do pracy za granicę. Ta książka ma za zadanie przybliżyć nowe przepisy i odnaleźć zagrożenia, jakie kryją w sobie nowe regulacje. Publikacja zawiera ponadto całokształt orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszącego się wprawdzie do dotychczasowych przepisów, ale aktualnego także na gruncie nowych zasad, wprowadzonych Rozporządzeniem 883/2004. Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących w firmach działy eksportu usług, dział księgowości oraz kadr i płac. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i trudnych przepisów oraz zmieniającej się ich interpretacji. Orzecznictwo oraz przepisy opatrzone zostały wnikliwym komentarzem. format: 125x195 ilość stron: 176 oprawa: miękka format: 125x195 ilość stron: 204 oprawa: miękka Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób planujacych bądź prowadzących w firmach dział eksportu usług oraz HR. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i trudnych przepisów Autorzy omawiają takie istotne tematy, jak: prawo pracy (czas pracy, systemy zatrudniania pracowników tymczasowych), zatrudnianie pracowników tymczasowych w ramach stosunków cywilnoprawnych, kwestie ubezpieczeń społecznych pracowników tymczasowych oraz ich opodatkowania, czy jakże aktualne zagadnienia związane z otwarciem kolejnych rynków pracy w UE. Beata Pawłowska Tomasz Major Z szacunków Izby Pracodawców Polskich wynika, że w roku 2009 polskie przedsiębiorstwa zatrudniły w UE ponad pracowników w ramach realizacji usług na rzecz swych kontrahentów. ilość stron: 242 oprawa: miękka Tr a n s g r a n i c z n a praca tymczasowa zawiera zbiór praktycznych opracowań na temat prawnych aspektów pracy tymczasowej. Jest wznowieniem książki wydanej w 2006 roku, której nakład został całkowicie wyczerpany. P r a w o p r a c y w praktyce eksportowej praktyczny poradnik dla firm jest wznowieniem publikacji o tym samym tytule wydanej w 2006r. Pozycja cieszyła się dużą popularnością wśród praktyków eksporterów usług. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce praktyczny poradnik dla firm jest wznowieniem całkowicie wyczerpanego nakładu książki o tym samym tytule, która ukazała się w 2007r. K s i ą ż k a z a w i e r a zbiór praktycznych opracowań prawnych na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Autorzy omawiają w niej tak istotne tematy jak: modele zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców. W publikacji poświęcono także sporo miejsca na omówienie zasad legalizacji cudzoziemców w Polsce, możliwości ich dalszego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Książka zawiera wyciąg z aktualnych przepisów prawnych regulujących najważniejsze zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców, jak również wzory niezbędnych formularzy. Lektura tej publikacji jest nieodzowna dla osób prowadzących działy księgowości oraz HR w firmach będących częścią zagranicznych koncernów. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę. Autorami książek są Beata Pawłowska i Tomasz Major, wybitni praktycy od wielu lat zajmujący się problematyką eksportową. Autorzy ponad 100 publikacji książkowych i artykułów na temat transgarnicznego zatrudnienia pracowników. zamówienia: niania pracowników. Podobnie jak poprzednia, także i ta książka zawiera zbiór praktycznych opracowań na temat prawno-pracowniczych aspektów eksportu usług i transgranicznego zatrud- Autorzy omawiają takie ważne dla firm delegujących pracowników tematy, jak: czas pracy w praktyce eksportowej, nadgodziny w praktyce eksportowej, minimalne wynagrodzenie, urlopy i wiele innych. Publikacja zawiera ponadto omówienie trudnych zagadnień dotyczących wyboru właściwego prawa pracy w przypadku transgranicznego zatrudniania pracowników, tzw. norm wymuszających zastosowanie, które wzbudzają wiele kontrowersji wśród pracodawców, a także kwestie związane z sądownictwem pracy w tzw. sytuacjach transgranicznych. Lektura tej publikacji jest nieodzowna przede wszystkim dla osób prowadzących działy kadr i płac w firmach eksportujących usługi za granicę i delegujących pracowników. Pomoże z całą pewnością odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych, niejednoznacznych i trudnych przepisów prawa pracy. Można składać poprzez nasz portal Delegowanie.pl >>> c.d. str. 4 5

6 Delegowanie Warszawa, Szanowni Państwo, zaprasza Państwa do udziału w warsztatach: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DO NIEMIEC: ZMIANA PRZEPISÓW PO R. NOWE SZANSE ROZWOJOWE DLA POLSKICH AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PROGRAM WARSZTATÓW 1. Warunki formalne delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec 2. Warunki i dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec 3. Procedura uzyskania zezwolenia na delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec 4. Ubezpieczenia społeczne polskich pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec 5. Opodatkowanie w Niemczech polskiej agencji pracy tymczasowej 6. Opodatkowanie pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec 7. Polskie przepisy prawa pracy stosowane do pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec 8. Niemieckie przepisy prawa pracy stosowane do pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec 9. Niemieckie przepisy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych stosowane do pracowników tymczasowych delegowanych do Niemiec 10. Kolizje przepisów prawa pracy polskiego i niemieckiego w przypadku delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec 11. Kalkulacja kosztów delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec 12. Delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec a delegacje służbowe 13. Delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec a umowy cywilnoprawne 14. Omówienie specyfiki poszczególnych branż, w szczególności: opieka nad osobami starszymi, sprzątanie obiektów, ochrona, logistyka, sieci handlowe, zawody techniczne, budownictwo TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM godz. 11:00 14:00 19 kwietnia 2011 Hotel Mercure, Al. Jana Pawła II 22 Warszawa REFERENT: Tomasz Major Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów n/t transgranicznego zatrudnienia pracowników (WWW.ipp.org.pl/publikacje). Na co dzień wdraża nowoczesne formy transgranicznego zatrudnienia pracowników, w szczególności różne konstelacje transgranicznej pracy tymczasowej oraz nowe modele wysyłania pracowników w ramach świadczenia usług. Doradza czołowym polskim eksporterom usług i najbardziej prężnym agencjom pracy tymczasowej. Tomasz Major zarządza także grupą fachowców (księgowych, płacowców, prawników i konsultantów) w firmie outsourcingowej ATPO Global Employment Solutions (www.atpo.pl), która dostarcza technologię transferu pracowników za granicę. ul. Noakowskiego 10 lok. 8A Tel: +48 (22) NIP: PL Warszawa Fax: +48 (22) REGON: KRS: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa Nr. konta:

7 04 maj 2011 Warszawa, Sehr geehrte Damen und Herren, Polnische Arbeitgeberkammer () lädt Sie herzlich zu einem Seminar ein: POLNISCHE MITARBEITER IN DEUTSCHLAND WAS HAT SICH NACH DEM GEÄNDERT? PROGRAMM DES SEMINARS: 1. Direktbeschäftigung in Deutschland, Rekrutierung in Polen, Werkvertrag, sonstige Dienstleistungsverträge, Arbeitnehmerüberlassung die Wahl der richtigen Beschäftigungsform 2. Qualifizierte Mitarbeiter aus Polen: Wie rekrutiert man qualifizierte Mitarbeiter in Polen? Wie gestaltet man die Tätigkeit in Deutschland als attraktive Alternative zu dem Job in Polen oder in anderen EU-Ländern? Warum ist der deutsche Markt nicht immer attraktiv für qualifizierte Arbeitnehmer aus Polen? 3. Hilfs- und unqualifizierte Mitarbeiter aus Polen: warum ist der deutsche Arbeitsmarkt für unqualifizierte und wenig qualifizierte Mitarbeiter attraktiv? Zu welchen Lohn- und Arbeitsbedingungen sind polnische Arbeitnehmer bereit, in Deutschland zu arbeiten? 4. Rechtliche Rahmenbedingungen a). Legalität der Entsendung aus deutscher Sicht b). Werkvertrag/Arbeitnehmerüberlassung/sonstige Dienstleistungsverträge 5. Gesellschaftsgründung in Polen 6. Kauf einer entsendefähigen Gesellschaft in Polen 7. Kooperation mit einer entsendefähigen Gesellschaft aus Polen 8. Vertragsgestaltung (Vertrag mit der polnischen Gesellschaft, Vertragsgestaltung in Polen, Vertrag zwischen dem entsendenden Unternehmen und den Arbeitnehmern, Sonstige Arbeitnehmerdokumentation 9. Das Formular E101/A1 - Bedingungen der Erlangung - Zuständigkeit der Behörden - Folgen des Nichtvorliegens 10. Steuern und Sozialabgaben Steuerliche Betriebstätte? - wann entsteht diese, was sind die Rechtsfolgen? 183-Tage Regel wann ist die Lohnsteuer in Deutschland abzuführen? Berechnung der tatsächlichen Arbeitnehmerkosten. Entsendung aus Polen - Direktbeschäftigung in Deutschland - Arbeitnehmerüberlassung. Die Wahl des richtigen Weges 11. Kalkulation der Kosten des nach Deutschland entsandten Personals 12. Partnersuche in Polen, glaubwürdige Partner in Polen 13. Unternehmensbörse: B2B Treffen mit polnischen Unternehmen (nach dem Seminar) 14. Besonderheiten der Branchen: Pflegebranche, Metallbranche, Gebäudereiniger, Zeitarbeitsbranche, Baubranche TERMIN UND ORT DES SEMINARS Uhrzeiten. 11:00 14: Mai Golden Tulip Hotel, Landgrafenstr. 4 BERLIN ul. Noakowskiego 10 lok. 8A Tel: +48 (22) NIP: PL Warszawa Fax: +48 (22) REGON: KRS: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa Nr. konta:

8 Delegowanie dzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w 3. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenia otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo pojazdu szynowego lub drogowego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym bądź na pokładzie statku żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r. Art. 5. Zakład. 1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie zakład oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. 2. Określenie zakład obejmuje w szczególności: a) miejsce zarządzania, b) filię, c) biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa, d) zakład fabryczny, e) warsztat, f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, g) budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy. 3. Nie stanowią zakładu: a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących, do przedsiębiorstwa, b) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, wystawiania albo wydawania, c) dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo, d) stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstw, e) stała placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze. 4. Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 5, działa w Umawiającym się Państwie dla przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje zakład, jeżeli ta osoba posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr lub towarów. 5. Nie będzie się traktować przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie, tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta generalnego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, o ile te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. 6. Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie, kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, albo tam wykonującą swoje czynności (przez posiadanie tam zakładu albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Art. 15. Praca najemna. 7. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu w tym 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie podczas jednego lub kilku okresów, nie przekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym, b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w 3. Bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu wynagrodzenia z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej albo na pokładzie statku żeglugi śródlądowej podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r. Art. 5. Zakład. 1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie zakład oznacza stałą placówkę, poprzez którą całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. 2. Określenie zakład obejmuje w szczególności: a) miejsce zarządu, b) filię, c) biuro, d) zakład fabryczny, e) warsztat, f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych, g) budowę albo montaż, które trwają przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. 3. Określenie zakład nie będzie uważane za obejmujące: a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, b) zapasy dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania, c) zapasy dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo, d) stałe placówki, utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa, e) stałe placówki utrzymywane przez przedsiębiorstwo wyłącznie w celu reklamy, dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze dla przedsiębiorstwa. 4. Osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu postanowień ustępu 5, działająca w Umawiającym się Państwie na rzecz przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, będzie uważana za posiadającą status zakładu w tym pierwszym Państwie, jeżeli ta osoba ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do wymienionej w ust Nie będzie się uważać przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności. 6. Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie przez posiadany tam zakład albo w inny sposób, nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Art. 15. Praca najemna. 1. Z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18 i 19 pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana 8

9 04 maj 2011 jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego oraz b) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, albo w jego imieniu, oraz c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w 3. Bez względu na postanowienia powyższych ustępów wynagrodzenia z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku, samolotu, pojazdu szynowego lub drogowego w komunikacji międzynarodowej, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. 9

Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech

Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech Według niemieckiej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (AÜG) z pracą tymczasową mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca wynajmuje pracownika

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce

Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Studia BAS Nr 16 Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Biuro

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo