W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:"

Transkrypt

1

2 Rynki Kapitalowe

3 W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient - Edgar Geffroy 4. Controlling - Planowanie, kontrola, kierowanie - prof. H. J. Vollmuth 5. Controlling od A do Z - prof. H. J. Vollmuth 6. Cybernetyka w zarządzaniu - prof. Zdzisław Gomółka 7. Encyklopedia marketingu - prof. Tadeusz Sztucki 8. Innowacje i zmiany w firmie - prof. Józef Penc 9. Inteligencja stosunków międzyludzkich - S. Gross 10. Inżynieria finansowa - prof. US. W. Tarczyński, dr. M. Zwolankowski I1. Inżynieria zarządzania Cz. I - prof. Ireneusz Durlik 12. Inżynieria zarządzania Cz. II - prof. Ireneusz Durlik 13. Kompetencje przedsiębiorstwa - prof. Mariusz Bratnicki 14. Kreatywne kierowanie - prof. Józef Penc 15. Leksykon biznesu - prof. Józef Penc 16. Marketing przedsiębiorcy i menedżera - prof. Tadeusz Sztucki 17. Marketing w pytaniach i odpowiedziach - prof. Tadeusz Sztucki 18. Matematyka finansowa - przykłady, zadania - dr Mieczysław Sobczyk 19. Metody sprawnego zarządzania - red. prof. Henryk Bieniok 20. Motywowanie w przedsiębiorstwie - red. prof. Zdzisław Jasiński 21. Prognozowanie gospodarcze - red. prof. Edward Nowak 22. Promocja sztuka pozyskiwania nabywców - prof. Tadeusz Sztucki 23. Przełamywanie szoku kulturowego - Elisabeth Marx 24. Public relations T. I - prof. Krystyna Wojcik 25. Public relations T. II - prof. Krystyna Wojcik 26. Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych - prof. Leslie Chadwick 27. Restrukturyzacja procesów gospodarczych - prof. Ireneusz Durlik 28. Rynki kapitałowe Cz. I (analizy giełdowe)- prof. US. Waldemar Tarczyński 29. Rynki kapitałowe Cz. II (analizy giełdowe) - prof. US. Waldemar Tarczyński 30. Strategia zarządzania dystrybucją- prof. Martin Christopher 31. Strategia zarządzania zaopatrzeniem - dr Zdzisław Sarjusz-Wolski 32. Strategie zarządzania Cz. I - prof. Józef Penc 33. Strategie zarządzania Cz. II - prof. Józef Penc 34. Systemy informacyjne biznesu - prof. Jerzy Kisielnicki, prof. Henryk Sroka 35. Szczupłe ogranizacje - Uwe Muller 36. Total Quality Management - Hans Steinbeck 37. Zarządzanie czasem - prof. Lothar Seiwert 38. Zarządzanie nieruchomościami - prof. UW. Artur Śliwiński 39. Zarządzanie pracą- red. prof. Zdzisław Jasiński 40. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - red. prof. Kazimierz Perechuda 41. Zmiana warty w zarządzaniu - Uwe Muller W przygotowaniu: Zarządzanie projektami informatycznymi - dr Zdzisław Szyjewski

4 Vol. I AGENCJA WYDAWNICZA

5 projekt okładki: Leszek Mirek Redakcja: Leszek Plak Copyright by: Agencja Wydawnicza "PLACET" 1997 Waldemar Tarczyński 1997 Wydanie I Warszawa 1997 Wydanie II Warszawa 2001 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "PLACET" Warszawa ul. Puławska 16/36 tel/fax ISBN Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane i rozpowszechniane bez zgody właściciela copyright. Skład i łamanie A. W. "PLACET" Druk i oprawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A.

6 Od autora Celem wszystkich analiz i teorii rynkowych na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku kapitałowym jest przewidywanie przyszłych zmian cen giełdowych i określenie opłacalności inwestycji w określone instrumenty istniejące na rynku kapitałowym. Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego w Polsce sprawia, że warsztat analityczny musi ulec znacznemu rozszerzeniu. Wiele z metod przejmowanych jest z rozwiniętych rynków kapitałowych, wiele musi uwzględniać specyfikę polskiego rynku i polskiej gospodarki. Celem niniejszej książki jest w miarę pełne przedstawienie polskiemu czytelnikowi obowiązującej w świecie wiedzy z zakresu analizy technicznej, analizy fundamentalnej i analizy portfelowej na rynku kapitałowym oraz pokazanie praktycznych możliwości wykorzystania jej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy zaproponowano kilka oryginalnych koncepcji podejścia do analiz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowym zamysłem autora jest pomoc w lepszym poznaniu metod stosowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych, metod, których rola w najbliższych latach będzie się w Polsce niewątpliwie zwiększać. Książka jest przeznaczona dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców, zarówno praktyków rynku kapitałowego (bankowcy, maklerzy, doradcy inwestycyjni), inwestorów kapitałowych, menedżerów zarządzających kapitałem, jak i dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych, zainteresowanych metodami analiz na rynku kapitałowym. Szczecin, grudzień 1996 rok Autor

7 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE: RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE 1. Rynek finansowy i jego elementy Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego Instytucje na rynku kapitałowym Instrumenty rynku kapitałowego Inne papiery dłużne w Polsce System notowań giełdowych WARSET 28 Notowania z jednokrotnym fixingiem 30 Notowania z dwukrotnym fixingiem 32 Notowania ciągłe 33 CZĘŚĆ I. ANALIZA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie do analizy technicznej Wykresy i skale 50 Rynek rosnący ("rynek byka ") 58 Rynek malejący ("rynek niedźwiedzia") 59 Wypełnienia sygnalizujące zmianą tendencji 60 Wypełnienia sygnalizujące stabilizacją i neutralność Trend, wsparcie i opór Średnie ruchome Wybrane wskaźniki stosowane w analizie technicznej 90 Wskaźnik szybkości zmian ROC 90 Stopień wykupienia/wysprzedania rynku 95 Oscylator dla średnich 97 Wskaźnik MACD 99 Współczynnik zakresu odchyleń W o 101 Momentum 103 Wskaźnik relatywnej siły RSI 105 Oscylator stochastyczny 107 Wskaźnik akumulacji i rozdziału Acc/Dst 109 Oscylator Chaikina 111 Wskaźnik bilansu OBV 113 Akumulacja wolumenu 116 Dodatni (PVI) i ujemny (NVI) wskaźnik tendencji ceny i wolumenu obrotów 118 Wskaźnik CCI 121 Wskaźnik Coppock momentum 123 Oscylator ultimate 124 Wskaźnik względnej siły akcji RS 126 Wskaźnik wzrostu i spadku A/D 128 Wstęgi Bollingera 130 Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) Wybrane formacje Formacje zapowiadające zmianę trendu 138 Formacja głowy i ramion oraz odwróconej głowy i ramion 138 Formacje litery V i odwróconej litery V 141

8 Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna 143 Formacje bazy i spodeczka 145 Formacje trójkątów Formacje zapowiadające kontynuację trendu 152 Formacja klina 152 Formacja flagi 154 Formacja chorągiewki 158 Formacje kwadratu i prostokąta 159 Formacja diamentu Teorie oceny rynku Teoria Elliotta Teoria Dowa Teoria Carolana Nowe trendy w analizie technicznej Liczby Fibonacciego na GPW w Warszawie Liczby Fibonacciego Zastosowanie liczb Fibonacciego na giełdzie Narzędzia praktyczne konstruowania studiów Fibonacciego Przykład 192 CZĘŚĆ II. ANALIZA FUNDAMENTALNA 1. Wprowadzenie do analizy fundamentalnej Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa Metody majątkowe 208 Metoda księgowa 209 Metoda odtworzeniowa 211 Metoda upłynnienia (likwidacyjna) Metody dochodowe 215 Metody wyceny na podstawie zdyskontowanych strumieni dochodów 216 Metody wyceny wielokrotnej (mnożnikowe, rynkowe) 223 Metoda mnożnika cenowo-dochodowego 224 Metody wyceny na podstawie dywidendy Metody mieszane 229 Metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości 229 Metody bazujące na wartości majątku i reputacji Modele empiryczno-indukcyjne Analiza wskaźnikowa Analiza płynności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania (zarządzanie aktywami) Analiza rentowności Próg rentowności Analiza wskaźników rynkowych Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej spółek Analiza makroekonomiczna 332 Spis rysunków 337 Indeks 341

9 WPROWADZENIE RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE

10 ROZDZIAŁ 1 Rynek finansowy i jego elementy Gospodarka jest układem komplementarnych, wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które najogólniej można podzielić na: rynek towarów i usług (konkurenci, kanały dystrybucji, klienci), rynek środków produkcji (technika, technologia, surowce, usługi), rynek pracy (siła robocza), rynek ziemi (działki budowlane, tereny, grunty) i rynek kapitału (kredyty, akcje, obligacje). Na rynku kapitału podmioty prowadzące działalność gospodarczą występują jako zgłaszający popyt na środki finansowe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności i warunkujące dalszy rozwój. Rynek kapitału (aktywów finansowych) jest zwykle nazywany w skrócie rynkiem finansowym. Na rynku finansowym następuje nie tylko rozliczanie różnych transakcji, ale również finansowanie działalności podmiotów gospodarczych. Tak rozumiany rynek finansowy koncentruje podaż i popyt na kapitał pożyczkowy. Właśnie na tym rynku następuje wycena kapitału i dochodzi do transakcji po ustalonej cenie. W zależności od rodzaju aktywów finansowych występujących na tym rynku dzieli się go zazwyczaj na: rynek pieniężny, rynek kapitałowy i rynek walutowy. Przedmiotem transakcji na rynku finansowym są fundusze pożyczkowe i lokacyjne o zróżnicowanej charakterystyce czasowej. Właśnie okres dysponowania pożyczonymi środkami przez podmiot finansujący własną działalność oraz cele, na które podmiot decyduje się przeznaczyć uzyskane środki są kryterium wyróżnienia rynku pieniężnego, walutowego i kapitałowego. Najogólniej można przyjąć, że rynek pieniężny jest rynkiem kapitałów krótkoterminowych z okresem zwrotu nie przekraczającym roku. Rynek walutowy jest rynkiem, na którym dochodzi do wymiany walut różnych państw. Rynek pieniężny jest definiowany jako ta część rynku finansowego, na której podmioty dokonują finansowania bieżącej działalności. Ponieważ rynek pieniężny zamyka się w obrębie jednego roku, funkcjonują na nim przede wszystkim krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (na przykład bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle, czeki, akcepty bankierskie).

11 12 Rynek finansowy i jego elementy Zgodnie z kryterium czasu podmiot może uzyskać środki kapitałowe przez emisję instrumentów rynku kapitałowego, do których zalicza się papiery dłużne (na przykład obligacje), dla których termin wykupu wynosi więcej niż jeden rok oraz akcje, które istnieją tak długo, jak długo istnieje sam podmiot, który je wyemitował. Cezurę czasową spełniają również kredyty długoterminowe, których termin spłaty przekracza o- kres jednego roku. Rynek kapitałowy można zatem zdefiniować jako rynek kapitałów średnio- i długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Między rynkiem pieniężnym i kapitałowym dokonuje się stałe przemieszczanie środków finansowych. Na obu rynkach dokonuje się ciągła transformacja kapitałów krótkoterminowych na długoterminowe i odwrotnie. Z tego względu często dla wyraźnego wyodrębnienia rynku kapitałowego wykorzystuje się drugi z wymienionych wcześniej czynników, którym jest cel zużytkowania pożyczonego kapitału pieniężnego. Zgodnie z tym kryterium środki finansowe uzyskane na rynku kapitałowym są przeznaczane na cele inwestycyjne, natomiast fundusze gromadzone na rynku pieniężnym służą przede wszystkim do pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Inne spojrzenie na rynek kapitałowy wynika z mocno zdywersyfikowanej struktury obrotów na tym rynku. Ponieważ przedmiotem transakcji na rynku kapitałowym są średnio- i długoterminowe kredyty, średnio- i długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały, można zdefiniować rynek kapitałowy jako rynek, który obejmuje całokształt strumieni finansowych, przepływających w pewnym okresie od lokujących kapitał inwestorów za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych lub rynku papierów wartościowych. W praktyce funkcjonuje wąskie pojmowanie rynku kapitałowego, w myśl którego jest to rynek papierów wartościowych. Rynek kapitałowy dzieli się na rynek pierwotny i rynek wtórny. Podstawowym kryterium rozróżnienia rynku pierwotnego i wtórnego jest osoba oferująca papiery wartościowe i dotyczy to zarówno rynku prywatnego, jak i publicznego. Na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych przez emitenta, za pośrednictwem biura maklerskiego, inwestorom strategicznym i indywidualnym. Na rynku pierwotnym papiery wartościowe mogą być oferowane w emisji publicznej lub niepublicznej. W ofercie publicznej propozycja nabycia papierów wartościowych skierowana jest do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata, za pośrednictwem środków masowego przekazu. Jeżeli oferta jest kierowana do mniej niż 300 osób lub jest proponowana przez jednooso-

12 Rynek kapitałowy 13 bowe spółki skarbu państwa w ilości nie mniejszej niż 10% akcji dla jednego nabywcy mówi się o ofercie niepublicznej. Na rynku pierwotnym inwestorzy nabywają papiery wartościowe po stałej cenie emisyjnej, która nie może ulec zmianie aż do końca okresu emisyjnego określonego przez emitenta (w przypadku akcji okres ten nie może przekroczyć trzech miesięcy). Wpływy z emisji zasilają kapitał emitenta. Celem rynku wtórnego jest obrót (kupno i sprzedaż) papierami wartościowymi znajdującymi się już w obiegu, czyli wyemitowanymi w poprzednich okresach. Obrót ten nie zasila emitenta papierów wartościowych w kapitał. Instytucjonalną formą rynku wtórnego jest giełda papierów wartościowych. Podstawowe rynki cząstkowe giełdy papierów wartościowych to rynek akcji i rynek obligacji. Ze względu na rodzaj spółek i sposób obrotu akcjami wtórny rynek kapitałowy dzieli się na prywatny (niepubliczny), pozagiełdowy i giełdowy. Rynek pozagiełdowy i giełdowy dotyczy spółek większych, dopuszczonych do publicznego obrotu, które szukają kapitałów na rynku publicznym. Rynek prywatny jest właściwy dla podmiotów gospodarczych powstających na rynku w celu realizowania określonej działalności. Podstawowym zadaniem i przedmiotem działania rynku kapitałowego jest przetwarzanie kapitałów pieniężnych o charakterze oszczędności na kapitał trwały produkcyjny i nieprodukcyjny. Wszystkie zasoby finansowe podmiotów gospodarczych, które pojawiają się na rynku kapitałowym są wykorzystywane na sfinansowanie procesów inwestycyjnych, w wyniku których powstaje kapitał trwały. W skład zasobów finansowych tworzących podaż na rynku kapitałowym można zaliczyć: oszczędności gospodarstw domowych przeznaczone na przyszłe wydatki lub lokaty w aktywach przynoszących dochód, oszczędności pieniężne utworzone z zysków przedsiębiorstw, oszczędności przymusowe tworzone przez państwo za pomocą systemu podatkowego oraz długu publicznego, oszczędności gromadzone przez banki i instytucje dokonujące długoterminowych lokat (towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze powiernicze itp.). Poziom tych zasobów jest nierozerwalnie związany z wielkością dochodu narodowego, stopą oszczędności, organizacją rynku kapitałowego czy polityką państwa dotyczącą inflacji. Z drugiej strony popyt na rynku kapitałowym jest zgłaszany przez: przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą jeżeli ich kapitały własne okażą się niewystarczające na finansowanie ich rozwoju,

13 14 Rynek finansowy i jego elementy państwo i instytucje z nim związane, organy samorządowe, gospodarstwa domowe poszukujące długoterminowych pożyczek hipotecznych na budowę domów mieszkalnych. Popyt na rynku kapitałowym jest uzależniony przede wszystkim od skłonności przedsiębiorstw do inwestowania, możliwości wykorzystania alternatywnych metod finansowania inwestycji oraz zapotrzebowania państwa na kredytowe dochody budżetowe. Na rynku kapitałowym dochodzi do przesuwania funduszy pieniężnych od podmiotów dysponujących wolnymi nadwyżkami kapitałowymi do podmiotów, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie i nie mają możliwości powiększania majątku trwałego za pomocą środków własnych. Na koniec warto wspomnieć o nowym w Polsce elemencie rynku kapitałowego. Jest nim rynek nieruchomości. Wydaje się, że w najbliższych latach będzie on z powodzeniem konkurował o kapitał z rynkiem papierów wartościowych, rynkiem kredytowym i czynników produkcji.

14 ROZDZIAŁ 2 Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego 2.1. Instytucje na rynku kapitałowym Istnienie rynku kapitałowego i sprawność działania na nim są zależne od instytucji tworzących ten rynek i aktywnie na nim działających. Najważniejsze instytucje działające na rynku kapitałowym w Polsce to banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, fundusze powiernicze, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Komisja Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Centralna Tabela Ofert (OTC, CeTO). Roli banków na rynku kapitałowym poświęcona została czwarta część książki, dlatego w tym miejscu ograniczono się do krótkiego przedstawienia pozostałych instytucji działających na rynku kapitałowym w Polsce. Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne są bardzo znaczącymi inwestorami na rynku kapitałowym. Wynika to przede wszystkim z tego, że prawie każdy obywatel państwa jest objęty jakąś formą ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego. Ze względu na swoje rozmiary oraz potrzeby inwestycyjne instytucje tego typu oddziałują na rynek w wieloraki sposób. Konieczność zachowania bezpieczeństwa wkładów osób oszczędzających na przyszłą emeryturę i związaną z tym szczególna kontrola powoduje, że instytucje te inwestują otrzymywane wkłady (ich część) w papiery wartościowe o stosunkowo niskim stopniu ryzyka inwestycyjnego. Są to głównie bony skarbowe, obligacje skarbowe i obligacje renomowanych spółek. Jako znaczący inwestor towarzystwa ubezpieczeniowe przez zakup papierów wartościowych emitowanych przez państwo stają się wierzycielami państwa finansującymi zadłużenie publiczne. Aktualnie największy polski ubezpieczyciel ZUS działa niezgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Wkłady w tej instytucji nie podlegają kapitalizacji, co niesie ze sobą zagrożenie znacznej deprecjacji wkładów w momencie wystąpienia wysokiej inflacji. Powstają w Polsce fundusze emerytalne, które są skapi-

15 16 Instytucje i instrumenty... talizowane i działają na podstawie indywidualnych kontraktów. Pierwszym funduszem emerytalnym jest fundusz utworzony przez fundusz powierniczy Pionieer. Fundusze powiernicze służą do wspólnego lokowania środków pieniężnych inwestorów w papiery wartościowe. Oznacza to, że pieniądze poszczególnych uczestników funduszu inwestowane są w te same papiery wartościowe, a korzyści lub straty solidarnie są dzielone między nimi, zależnie od wysokości ich udziału. Ze względu na skalę i możliwości skumulowania dużych środków pieniężnych, fundusze powiernicze pozwalają zbudować taki portfel papierów wartościowych, który byłby nieosiągalny dla drobnego inwestora, który jest ograniczony barierą wiedzy oraz posiadanego kapitału inwestycyjnego. Realizowana jest tu zasada dywersyfikacji portfela i minimalizacji ryzyka, którą szczegółowo przedstawiono w części III książki. Fundusze powiernicze dzieli się na zamknięte i otwarte. Fundusze zamknięte mają stabilną liczbę uczestników, którzy są akcjonariuszami funduszu lokującego kapitał w papiery wartościowe. Otwarte fundusze powiernicze ułatwiają inwestorowi lokowanie w papiery wartościowe zwalniając go z konieczności oceny atrakcyjności lokat w akcje. Inwestor lokujący pieniądze na rynku kapitałowym poprzez fundusz otwary nie staje się jego akcjonariuszem jak w funduszu zamkniętym, ale jedynie udziałowcem. Polega to na kupowaniu jednostek uczestnictwa w funduszu, które są nieoprocentowane i niezbywalne. Wycofanie się z inwestycji następuje jedynie w drodze umorzenia jednostek uczestnictwa, które nie może być przez fundusz w żaden sposób ograniczone. Na polskim rynku kapitałowym funkcjonują aktualnie otwarte fundusze powiernicze: Pionieer, Korona, Eurofundusz. Najdłużej na polskim rynku funkcjonuje fundusz powierniczy Pionieer, który oferuje trzy fundusze, a na wiosnę 1997 roku planuje uruchomić czwarty, fundusz inwestujący w nieruchomości. Narodowe Fundusze Inwestycyjne są efektem Programu Powszechnej Prywatyzacji, który powstał w latach i jest projektem prywatyzacji kapitałowej małych i średnich przedsiębiorstw państwowych. Wdrożenie Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pozwoliło na stworzenie lepszych warunków do restrukturyzacji przedsiębiorstw ułatwiając dostęp do kapitału zarówno krajowego jak i zagranicznego. Na polskim rynku kapitałowym pojawiło się 15 funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych bardzo popularnych w krajach wysoko rozwiniętych. Narodowe Fundusze Inwestycyjne w swym kształcie organizacyjno-prawnym są funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Najogólniej rzecz biorąc należy je traktować jako instytucje finansowe, które

16 Rynek kapitałowy 17 lokują pieniądze, pochodzące od prywatnych lub instytucjonalnych inwestorów, w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, w tym w papiery wartościowe na rynku kapitałowym. Narodowe Fundusze Inwestycyjne posiadają analogiczne zalety jak fundusze powiernicze. Narodowe Fundusze Inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku. Komisja Papierów Wartościowych jest to instytucja powołana do regulowania i nadzorowania rynku kapitałowego oraz ochrony interesów inwestorów. Z urzędu komisja licencjonuje podmioty działające w publicznym obrocie papierami wartościowymi. Ponieważ rynek kapitałowy, ze względu na metody i techniki działania na nim, wielość instrumentów oraz różnorodność podmiotów, jest niezmiernie skomplikowany i wymaga on odpowiedniej kontroli i regulacji - powołano Komisję Papierów Wartościowych. Do zadań Komisji należy między innymi nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochrona interesów inwestorów. Komisja Papierów Wartościowych, jako jedyna instytucja w Polsce, ma prawo dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu, zapewniając inwestorom otrzymanie wszelkich zgodnych z prawem informacji potrzebnych do podejmowania decyzji inwestycyjnej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest najważniejszą częścią rynku wtórnego, na której handluje się dopuszczonymi do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Na giełdzie w sytuacjach odpowiednio atrakcyjnych dla inwestora dochodzi do alokacji kapitału, która jest niezmiernie ważna dla rozwoju gospodarki. Osoby i instytucje posiadające nadwyżki środków pieniężnych decydują się na ulokowanie ich w sferze produkcji lub usług bądź nabywają papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa (aktualnie są to obligacje). W wyniku transakcji giełdowych następuje przemieszczanie środków pieniężnych i udostępnianie ich tym, którzy mają możliwości ich efektywnego wykorzystania. Na giełdzie na rynku wtórnym nie następuje zasilanie w kapitał emitentów papierów wartościowych, ale dochodzi do kupna i sprzedaży wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych. Giełda papierów wartościowych chociaż nie zwiększa kapitału emitentów to ma dla nich bardzo duże znaczenie. Jest ona przede wszystkim źródłem informacji. Kształtowanie się kursu akcji jest przecież rynkową wyceną ich wartości, wahania kursu informują o koniunkturze i dekoniunkturze w gospodar-

17 18 Instytucje i instrumenty... ce i branży emitenta. Jeżeli doda się do tego strukturę akcjonariatu emitent może na tej podstawie podejmować ważne decyzje dotyczące rozwoju spółki (na przykład emisja nowych akcji czy obligacji). Funkcje giełdy papierów wartościowych można przedstawić w trzech następujących punktach: mobilizacja kapitału w zależności od sposobu i skuteczności działania rynku wtórnego, inwestor podejmuje decyzje inwestycji w papiery wartościowe lub postanawia ulokować swoje pieniądze w inny atrakcyjniejszy sposób (na przykład zakup nieruchomości lub waluty). transformacja kapitału - kapitał może przybierać różne formy w zależności od sytuacji na rynku i atrakcyjności poszczególnych lokat. wycena kapitału akcje na rynku pierwotnym sprzedawane są po cenie emisyjnej. Na giełdzie do transakcji dochodzi po cenie rynkowej, która jest efektem określonego popytu i podaży. Cena rynkowa może być podstawą do wyceny wartości kapitału, a odniesiona do ceny emisyjnej pozwala na ocenę wyceny majątku dokonanej prze emitenta. Na giełdzie notowane są akcje spółek, które spełniają określone warunki, które dotyczą wielkości notowanej spółki, liczby wyemitowanych akcji czy struktury akcjonariatu. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje również rynek równoległy. Warunki dopuszczenia do notowania na tym rynku są łagodniejsze niż na rynku podstawowym, zaś reguły funkcjonowania są takie same jak na rynku podstawowym. Domy maklerskie są to instytucje, za których pośrednictwem emitenci sprzedają papiery wartościowe na rynku pierwotnym, a inwestorzy dokonują obrotu na rynku wtórnym. Transakcje na rynku papierów wartościowych zawierane są za pośrednictwem maklerów zatrudnionych w domach maklerskich. Osoby wykonujące zawód maklera muszą posiadać licencję wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych. Domy maklerskie są jedyną instytucją, która ma prawo zajmować się obrotem publicznym. Dom maklerski działa na rynku kapitałowym zawsze we własnym imieniu na rachunek klienta lub własny. W pierwszym przypadku jest pośrednikiem, a jego dochodem jest prowizja maklerska od przeprowadzonej transakcji. W Polsce prowizja jest płacona tylko od zrealizowanego częściowo lub w całości zlecenia i jest taka sama przy kupnie oraz sprzedaży. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest instytucją, która przez system zdematerializowanych papierów wartościowych ma za-

18 Rynek kapitałowy 19 pewnić bezpieczeństwo ich obrotu, nadzór nad zgodnością wielkości emisji z ilością papierów wartościowych w obiegu. Ponieważ na rynku kapitałowym przedmiotem obrotu są prawa zawarte w papierach wartościowych forma jaką przyjmuje sam papier wartościowy ma charakter wtórny. W Polsce występują papiery zdematerializowane. Oznacza to, że wszelkie dane o papierze wartościowym zawarte są w zbiorczym odcinku papieru wartościowego. Fakt posiadania papieru wartościowego przez inwestora zapisany jest w pamięci komputera, a zmiana prawa własności jest dokonywana również w pamięci komputera. Właśnie ten system obrotu oparty na dematerializacji papierów wartościowych wymusza istnienie depozytu papierów wartościowych. Ustawowe zadania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych można przedstawić w następujących punktach: przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, rejestr kont depozytowych dla uprawnionych do przechowywania papierów wartościowych w depozycie, rejestracja zmian stanu posiadania na kontach depozytowych w wyniku transakcji między uprawnionymi, nadzór nad zgodnością wielkości emisji i ilości papierów wartościowych w obiegu, obsługa kont depozytowych wynikająca z realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, wystawianie świadectw depozytowych. Centralna Tabela Ofert (CeTO) jest to element regulowanego wtórnego publicznego obrotu pozagiełdowego. W Polsce jest to najmłodsza instytucja rynku kapitałowego, która rozpoczęła działalność w czwartym kwartale 1996 roku. Rynek pozagiełdowy z natury rzeczy ma być alternatywą dla giełdy. Jest on niewątpliwie związany z większym ryzykiem inwestycyjnym i mniejszymi wymaganiami wobec emitentów ze strony instytucji iynku kapitałowego. Podstawowym dokumentem stanowiącym dla inwestora źródło wiedzy o emitencie jest nie prospekt emisyjny, ale memorandum informacyjne. O dopuszczeniu spółki na CeTO decyduje Komisja Papierów Wartościowych. Intencją kierownictwa CeTO jest aby w tym obrocie pojawiły się nie tylko podmioty doskonale prosperujące i bogate (na przykład Polisa S.A. notowana również na giełdzie na rynku podstawowym), ale też dopiero poszukujące miejsca na rynku kapitałowym i kapitałów na rozwój, w które inwestowanie wiąże się z większym ryzykiem (na przykład spółki parterowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych).

19 20 Instytucje i instrumenty Instrumenty rynku kapitałowego Na rynku kapitałowym dochodzi do ustawicznego przemieszczania się kapitałów pieniężnych. Jest to obok systemu bankowego i budżetu najsprawniejszy układ redystrybucji dochodów w gospodarce. Jego efektywność zależy od stosowanych na nim instrumentów finansowych. Klasycznymi instrumentami rynku kapitałowego są akcje i obligacje. Mniej znane w Polsce są transakcje financial futures i forward, opcje oraz swapy walutowe i procentowe. Akcja jest papierem wartościowym udziałowym. Akcja jako papier wartościowy stwierdza udział jego posiadacza w spółce akcyjnej, a tym samym i w jej kapitale. Akcje mogą być przedmiotem obrotu, a więc ulegać przenoszeniu, zbyciu, darowiźnie, dziedziczeniu itp. W okresie istnienia spółki akcyjnej właściciel akcji w zwykłych warunkach ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, przeznaczonych do podziału przez walne zgromadzenie. Taki zysk jaki przynosi akcja jest nazywany dywidendą. Obok akcji zwykłych spółki mogą wypuszczać akcje o szczególnych uprawnieniach dla akcjonariuszy. Są to akcje uprzywilejowane. Akcje spełniają dwie podstawowe funkcje ekonomiczne: są formą pozyskiwania kapitału przez spółki akcyjne oraz z punktu widzenia akcjonariusza instrumentem inwestowania bez podjęcia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. O sposobach wyceny akcji i istocie zmiennego dochodu z uwagi na zmieniający się kurs akcji traktuje dalsza część książki. Instrumentem finansowym ściśle związanym z akcją jest prawo poboru. Prawo poboru występuje przy emisji nowych akcji i oznacza prawo do zakupu nowych akcji po cenie emisyjnej w określonej proporcji. Prawo to może być sprzedawane lub kupowane na rynku. Obligacja jest papierem wartościowym dłużnym inkorporującym wierzytelności pieniężne. W odróżnieniu od akcji obligacja jest przede wszystkim instrumentem pożyczkowym pełniącym równocześnie funkcję instrumentu lokat. Obok akcji jest to podstawowy instrument finansowania inwestycyjnego w Polsce. Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (wierzyciela) i zapłaci kwotę pieniężną oraz ustalone oprocentowanie w sposób i w terminach określonych w obligacji. Obligacja jako instrument długu stanowi pożyczkę udzieloną emitentowi przez obligatariusza, w klasycznym przypadku daje uprawnienie do stałego oprocentowania płatnego przed dywidendą i ma pierwszeństwo

20 Rynek kapitałowy 21 do zapłaty w przypadku likwidacji emitenta. Obligacje mogą być zbywane po cenie ustalonej między zbywającym i nabywcą obligacji. Czasami emitent może określić w obligacji warunki ograniczające obrót obligacją, ze względu na przedmiot dodatkowego świadczenia. Najważniejsze cechy większości obligacji to: termin wykupu; jest to dzień, począwszy od którego obligacja podlega wykupowi, wartość nominalna; jest to wartość, którą posiadacz obligacji otrzymuje od emitenta po upływie terminu wykupu. Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji obligacji. Ze względu na: źródła regulacji prawnej; wyróżnia się obligacje regulowane przepisami ustawy o obligacjach i unormowane przepisami innych aktów prawnych (na przykład prawa bankowego), przedmiot zobowiązania emitenta; wyróżnia się obligacje zawierające inkorporowane w nich wierzytelności wyłącznie pieniężne i obligacje zawierające oprócz tych wierzytelności także zobowiązania do świadczeń dodatkowych, legitymację prawną i sposób przenoszenia tytułu własności do praw majątkowych; wyróżnia się obligacje na okaziciela (są notowane na giełdzie) i obligacje imienne, podmiot emitujący; wyróżnia się obligacje emitowane przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną, organizacje społeczne posiadające osobowość prawną, które oprócz działalności statutowej prowadzą działalność gospodarczą, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, gminy, Skarb Państwa, banki i Narodowy Bank Polski, materialną formę obligacji; wyróżnia się obligacje materialne i zdematerializowane, sposób oprocentowania; wyróżnia się obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu, indeksowane i o kuponie zerowym, gwarancje udzielone nabywcom; wyróżnia się obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone. W obrocie gospodarczym obligacje pełnią wiele funkcji. Najważniejsza z punktu widzenia emitenta jest funkcja kredytowa, ponieważ obligacje pozwalają emitentowi uzyskać środki pieniężne do dyspozycji na określony czas ze źródeł pozabankowych. Z reguły oprocentowanie obligacji jest niższe od oprocentowania kredytu bankowego. W takim układzie obligacje pozwalają na przykład na realizację inwestycji, która posiada stopę zwrotu wyższą niż oprocentowanie obligacji.

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo