URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE"

Transkrypt

1 Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship

2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2010 (-.0 ISSN czmśm ROK XXXII YEAR XXXII KATOWICE 2010

3 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO CZŁONKOWIE Edmund Czarski PRESIDENT Aurelia Hetmańska Grażyna Witkowska Ilona Małgorzata Ewa Dorota Andrzej Katarzyna Jolanta Dorota Mirosław Krystyna Elżbieta Renata Elżbieta Joanna Elżbieta SEKRETARZ VICE-PRESIDENTS MEMBERS Żurek Góralczyk Szafron Gwóźdź Marks Mynarek Sota Doniec Draszczyk Gloger Knoska Włodarska Pińczak Wieczorek Błasklewicz SECRETARY Anna Owczarek Tłumaczenie na język angielski Alicja Translation into English Pawłowska-Pal Redakcja merytoryczna i techniczna Zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach Editors and technical supervision Team of the Statistical Office in Katowice Projekt okładki Covern design Lidia Motrenko-Makuch Wykresy Graphs Daniela Ziętek ISSN Zam. 174/2010 Format B5 Nakład egz. Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych US When publishing SO data please Indicate the source Publikacja dostępna na CD Publication available on CD-ROM

4 PRZEDMOWA Urząd Statystyczny w Katowicach przekazuje najnowsze wydanie Rocznil<a Statystycznego Województwa Śląskiego 2010 prezentującego kompleksowy zestaw informacji charakteryzujących potencjał społeczno-ekonomiczny województwa oraz zachodzące w nim zmiany. Zakres i układ tematyczny Rocznika jest kontynuacją poprzednich edycji, nawiązuje do popularnych wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej" i Rocznika Statystycznego Województw, co pozwala na dokonywanie porównań w skali kraju, województw oraz analizę zjawisk w retrospekcji. Tablice tematyczne poprzedzają uwagi ogólne i metodyczne. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów. W obecnej edycji Rocznika dane statystyczne po raz pierwszy prezentowane są w układzie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 r. Wyrażam nadzieję, że publikacja będzie cennym źródłem informacji, przydatnym zarówno w procesach decyzyjnych na szczeblu regionalnym, naukowych analizach, jak również przybliży odbiorcom statystyczny obraz województwa. Polsko-angielska wersja publikacji dostępna jest także na płycie CD. Polecam również uwadze wydawnictwo Województwo Śląskie podregiony, powiaty, gminy stanowiące uzupełnienie Rocznika, zawierające dane w przekroju terytorialnym. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach dr EDMUND CZARSKI Katowice, grudzień 2010 r.

5 PREFACE The Statistical Office in Katowice presents the latest edition of the Statistical Yearbook of the Śląskie Voivodship 2010" presenting a complex set of information characterizing socio-economic potential of the voivodship and occurring changes. The subject matter and arrangement of the Yearbook is a continuation of previous editions, referring to popular publications of the Central Statistical Office: the "Statistical Yearbook of the Republic of Poland" and the Statistical Yearbook of the Regions. It gives a possibility to make comparisons on the level of the country and voivodships and to analyze occurrences in retrospection. Tables by themes are preceded by general notes and methodological notes. The edition is enriched by a graphic presentation in the form of maps and diagrams. In the current edition of the Yearbook statistical data are for the first time presented taking into account the new Polish Classification of Activities (PKD) I hope the publication will be a valuable source of information in the process of decision-making and formation of regional strategies, being simultaneously a statistical image of the voivodship for the potential reader. Polish-English version is also available on CD-ROhA. Moreover, I would like to recommend the Śląskie Voivodship Subregions, Powiats, Gminas being a supplement to the Yearbook, presenting data by territorial breakdown. Director of the Statistical Office in Katowice EDMUND CZARSKI, Ph.D. Katowice, December 2010

6 SPIS TREŚCI Przedmowa... Spis tablic I wykresów... Objaśnienia znaków umownych. Skróty... Uwagi ogólne... TABLICE PRZEGLĄDOWE I. Województwo na tle kraju w 2009 r... II. Ważniejsze dane o województwie (2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... III. Wybrane dane o podregionach (NTS 3) w 2009 r... CONTENTS Strona Page Preface List of tables and graphs Symbols. A bbreviations General n o te s REVIEW TABLES Voivodship on the background of the country in Major data on the voivodship {2000, 2003, 200A, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Selected data on subregions (NTS 3) in DZIAŁY I. Geografia... II. Stan I ochrona środowiska... III. IV. Podział administracyjny i samorząd terytorialny... Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości... V. Ludność. Wyznania religijne... VI. VII. Rynek pracy... Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych... VIII. Budżety gospodarstw domowych... IX. Infrastruktura komunalna. Mieszkania... X. Edukacja i wychowanie... XI. XII. XIII. XIV. Ochrona zdrowia i opieka społeczna... Kultura. Turystyka... Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne... Ceny... XV. Rolnictwo i leśnictwo... XVI. XVII. Przemysł i budownictwo... Transport i łączność... XVIII. Handel i gastronomia... XIX. Finanse przedsiębiorstw... XX. Finanse publiczne... XXI. XXII. XXIII. XXIV. Inwestycje. Środki trwałe... Rachunki regionalne... Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej... Wybrane dane o województwach... CHAPTERS Geography Environmental protection Administrative division and territorial self-government Public safety Justice Population. Religious denominations Labour market Wages and salaries. Social security benefrts Household budgets Municipal infrastructure. Dwellings Education Health and social w ork Culture. Tourism Science and technology. Information society Prices Agriculture and forestry Industry and construction Transport and communications Trade and catering Finances of enterprises Public finance Investments. Fixed assets Regional accounts Privatization. Entities of the national economy Selected data on voivodships in

7 SPIS TABLIC LIST OF TABLES DZIAŁ I. GEOGRAFIA CHAPTER I. GEOGRAPHY Tablica Table Strona Page Położenie geograficzne województwa... Geographic location of the voivodship. Powierzchnia i granice Area and borders... Układ pionowy powierzchni... Elevations... Dane meteorologiczne (2000, 2005, 2008, DZIAŁ II. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA CHAPTER II. ENVIRONMENTAL PROTECTIONON Uwagi ogólne... Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa (2009, 2010)... Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leóne na cele nieleśne (2000, 2005, 2008, 2009)... Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane (2000, 2005, 2008, 2009)... Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Powierzchnia i pobór wody do napełniania stawów rybnych (2000, 2005, 2008, 2009)... Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia z wodociągów (2008, 2 009)... Ściekł przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi (2000, 2005, 2008, 2009)... Jednostki odprowadzające ścieki według miejsca odprowadzania oraz wyposażenia w oczyszczalnie ścieków (2000, 2005, 2008, 2009)... Oczyszczalnie ścieków (2000, 2005, 2008, 2009)... Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2008, 2009)... Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza według sekcji i działów (2000, 2005, 2008, 2009)... Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza w zakładach szczególnie uciążliwych (2000, 2005, 2008, 2009)... Odpady wytworzone i nagromadzone oraz tereny ich składowania (2000, 2005, 2008, 2009)... Odpady według rodzajów (2008, 2009)... General notes Geodesic status and use of voivodship land (2009, 2010)... Agricultural land designated for non-agricultural purposes and forest land designated for non- -forest purposes (2000, 2005, 2008, 2009)... Devastated and degraded land requiring reclamation and management as well as reclaimed and managed land (2000, 2005, 2008, 2009)... Water withdrawal for needs of the national economy and population (2000, 2005, 2008, 2009)... Water consumption for needs of the national economy and population (2000, 2005, 2008, 2009)... Area and water withdrawal for filling up fishponds (2000, 2005, 2008, 2009).... 6(10) 85 Quality of water supplied to the population for consumption from waterworks (2008, 2009).... 7(11) 85 Industrial and municipal waste water discharged into waters or into the ground (2000, 2005, 2008, 2009)... Entities discharging waste water by place of discharge and waste water treatment plants possessed (2000, 2005, 2008, 2009). Waste water treatment plants (2000, 2005, 2008, 2009)... Emission and reduction of industrial air pollutants (2000, 2005, 2008, 2009)... Emission and reduction of industrial air pollutants by sections and divisions (2000, 2005, 2008, 2009)... Air pollution reduction systems in plants generating substantial air pollution (2000, 2005, 2008, 2009)... Generated and accumulated waste and their storage yards areas (2000, 2005, 2008, 2009)... Waste by type (2008, 2009)... X 76 1 (5) 82 2(6) 83 3(7) 83 4(8) 84 5(9) 84 8(12) 86 9(13) 86 10(14) (15) 88 12(16) 89 13(17) 91 14(18) 92 15(19) 93

8 Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona ( , 2008, 2009)... Tablica Table Strona Page Legally protected areas possessing unique environmental value (2000, 2005, 2008, 2009) (20) 94 Parki krajobrazowe (2000, 2005, 2008, 2009)... Scenic parks (2000, 2005, 2008, 2009)... 17(21) 95 Rezerwaty przyrody (2000, 2005, 2008, 2009)... Nature reserves (2000, 2005, 2008, 2009) 18(22) 96 Pomniki przyrody (2000, 2005, 2008, 2009)... Nature monuments (2000, 2005, 2008, 2009) 19(23) 96 Wymiar i wpływy z opłat i kar na celowe fundusze ekologiczne (2008, 2009)... Kierunki finansowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008, 2009)... Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (ceny bieżące) (2000, 2005, 2008, 2009]... Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku oddania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2000, 2005, 2008, 2009) Rates and receipts from fees and fines to the ecological funds (2008, 2009)... 20(24) 97 Directions of financing of the Voivodship Environmental Protection and Water Management Funds (2008, 2009)... 21(25) 97 Outlays on fixed assets serving environmental protection and water management (current prices) [2000, 2005, 2008, 2009]... 22(26) 98 Tangible effects of investments in environmental protection and water management (2000, 2005, 2008, 2009) (27) 99 d zia ł 11!. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1 SAMORZĄD TERYTORIALNY CHAPTER III. ADMINISTRATIVE DIVISION AND TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT Uwagi ogólne... General notes... X 101 Jednostki administracyjne województwa (2000, 2005, 2008, 2009)... Administrative units of the voivodship (2000, 2005, 2008, 2009) (28) 103 Gminy w 2009 r... Gminas in (29) 103 Powiaty i miasta na prawach powiatu w 2009 r. Powiats and cities with powiat status in (30) 104 Radni organów jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r... Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej (2008, 2009)... Councillors of organs of local self-government entities in (31) 104 Paid employment, wages and salaries in the public administration (2008, 2009)... 5(32) 106 d zia ł IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI CHAPTER IV. PUBLIC SAFETY. JUSTICE Uwagi ogólne... General notes... X 107 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych (2000, 2005, 2008, 2009)... Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych według wybranych rodzajów przestępstw (2000, 2005, 2008, 2009)... Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (2000, 2005, 2008, 2009)... Ascertained crimes in completed preparatory proceedings (2000, 2005, 2008, 2009) (33) 109 Ascertained crimes in completed preparatory proceedings by selected type of crime (2000, 2005, 2008, 2009) (34) 109 Rates of detectability of delinquents in ascertained crimes (2000, 2005, 2008, 2009)... 3 (35) 110 Wpływ spraw do sądów powszechnych w 2009 r.... Incoming cases in common courts in (36) 110 Sprawy rodzinne w 2009 r... Family cases in (37) 111

9 DZIAŁ V. LUDNOŚĆ. WYZNANIA RELIGIJNE CHAPTER V. POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS Tablica Table Strona Page Uwagi ogólne... General notes... X 112 Ludność(2000, 2005, 2008, 2009)... Population (2000, 2005, 2008, 2009)... 1 (38) 115 Ludność według płci i wieku (2000, 2005, 2008, 2009)... Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2000, 2005, 2008, 2009)... Population by sex and age (2000, 2005, 2008, 2009)... 2(39) 115 Working and non-working age population (2000, 2005, 2008, 2009)... 3(40) 116 Miasta i ludność w miastach) (2008, 2009)... Towns and urban population (2008, 2009)... 4(41) 117 Gminy zamieszkane przez ludność wiejską (2008, 2009)... Gminas and rural population (2008, 2009)... 5(42) 117 Ruch naturalny ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Vital statistics (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(43) 118 Małżeństwa zawarte i rozwiązane (2008, 2009) Małżeństwa zawarte według wieku nowożeńców (2008, 2009)... Małżeństwa zawarte według poprzedniego stanu cywilnego nowożeńców (2008, 2009)... Maniages contracted and dissolved (2008, 2009)... 7(44) 119 Marriages contracted by age of bridegrooms and brides (2008, 2009)... 8(45) 119 Marriages contracted by previous marital status of bridegrooms and brides (2008, 2009)... 9(46) 121 Małżeństwa wyznaniowe (2008, 2009)... Church or religious marriages (2008, 2009) (47) 122 Rozwody według wieku małżonków w momencie wniesienia powództwa (2008, 2009)... Rozwody według liczby małoletnicti dzieci w małżeństwie (2008, 2009)... Divorces by age of spouses at the moment of filling petition for divorce (2008, 2009) (48) 122 Divorces by the number of underage children in the marriage (2008, 2009) (49) 124 Urodzenia (2008, 2009)... Births (2008, 2009) (50) 124 Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka oraz wieku matki (2008, 2009)... Płodność kobiet i współczynniki reprodukcji ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Zgony według płci i wieku zmarłycti (2008, 2009)... Live births by birth order and age of mother (2008, 2009)... 14(51) 125 Female fertility and reproduction rates of population (2000, 2005, 2008, 2009) (52) 126 Deaths by sex and age of deceased (2008, 2009) (53) 126 Zgony według przyczyn w 2008 r... Deaths by causes in (54) 127 Zgony niemowląt według płci i wieku (2008, 2009)... Infant deaths by sex and age (2008, 2009)... 18(55) 129 Zgony niemowląt według przyczyn w 2008 r... Infant deaths by causes in (56) 129 Zamacłiy samobójcze zarejestrowane przez policję (2000, 2005, 2008, 2009)... Suicides registered by police (2000, 2005, 2008, 2009) (57) 130 Przeciętne dalsze trwanie życia (2000, 2005, 2008, 2009)... Life expectancy (2000, 2005, 2008, 2009) (58) 131 Migracje wewnętrzne I zagraniczne ludności na pobyt stały (2008, 2009)... Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków (2008, 2009)... Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według płci i wieku migrantów (2000, 2005, 2008, 2009)... Intemal and international migrations of population for permanent residence (2008, 2009) (59) 131 Intemal migration of population for permanent residence by direction (2008, 2009) (60) 132 Intemal migration of population forpenmanent residence by sex and age of migrants (2000, 2005, 2008, 2009) (61) 132 Niektóre wyznania religijne w 2009 r... Selected religious denominations In (62) 133

10 UST OF TABLES AND GRAPHS c d zia ł VI. RYNEK PRACY CHAPTER VI. LABOUR MARKET Tablica Table strona Page Uwagi ogólne... General notes... X 135 Aktywnoić ekonomiczna ludnoici Economic activity o f the population Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej ( )... Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku oraz poziomu wyksztateenia w IV kwartale 2009 r... Economic activity of the population aged 15 and more (2008, 2009)... 1 (63) 144 Economic activity of the population aged 15 and more by age and educational level in IV quarter (64) 145 Pracujący Employment Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.... Pracujący według statusu zatrudnienia (2000, 2005, 2008, 2009)... Employed persons in the national economy in (65) 146 Employed persons by employment status (2000, 2005, 2008, 2009).... 4(66) 147 Pracujący według sekcji w 2009 r... Employed persons by sections in (67) 149 Przeciętne zatrudnienie (2005,2006, 2007, )... PelnozatnjdnienI i niepełnozatrudnieni (2000, 2005, 2008,2009)... Average paid employment (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) (68) 150 Full- and part-time paid employment (2000, 2005, 2008, 2009).... 7(69) 151 Przyjęcia do pracy ( )... Hires (2000, 2005, 2008, 2009)... 8 (70) 152 Zwolnienia z pracy ( ) Tenninations (2000, 2005, 2008, 2009).... 9(71) 155 Miejsca pracy wolne i nowo utworzone ( )... Absolwenci podejmujący pierwszą pracę ( )... Job vacancies and newly created jobs (2008, 2009) (72) 157 School leavers starting work for the rirst time (2000, 2005, 2008, 2009) (73) 157 Bezrobocie Unemployment Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz oferty pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani (2000, 2005, 2008, 2009)... Bezrobotni zarejestrowani według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Wydatki Funduszu Pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Registered unemployed persons, unemployment rate as well as Job offers (2000, 2005, 2008, 2009) (74) Newly registered unemployed persons and persons removed from unemployment rolls (2000, 2005, 2008, 2009) (75) Registered unemployed persons by age, educational level, duration of unemployment and work seniority (2000, 2005, 2008, 2009) (76) Expenditures of the Labour Fund (2000, 2005, 2008,2009)... 15(77)

11 Warunki pracy Work conditions Tablica Table Strona Page Poszkodowani w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) (2008, 2009]... Wydarzenia i przyczyny wypadków przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) (2000, 2005, 2008, 2009]... Poszkodowani w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (2000, 2005, 2008, 2009)... Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (2000, 2005, 2008, 2009)... Persons injured in accidents at work (excluding private fanms in agriculture) [2008, 2009] (78) 162 Events and causes of accidents at work (excluding private famis in agriculture) [2000, 2005, 2008, 2009] (79) 163 Persons injured in accidents at work on private farms in agriculture (2000, 2005, 2008, 2009) 18 (80) 165 Persons woridng in hazardous conditions (2000, 2005, 2008, 2009)... 19(81) 165 Choroby zawodowe (2008, 2 009)... Occupational diseases (2008, 2009) (82) 167 Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (2000, 2005, 2008, 2009)... Świadczenia oraz średni koszt świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (2000, 2005, 2008, 2009)... Persons receiving benefits for work in harmful and strenuous conditions (2000, 2005, 2008, 2009) (83) 168 Occupational accidents and occupational diseases benefits (2000, 2005, 2008, 2009) 22 (84) 170 DZIAŁ VII. WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CHAPTER VII. WAGES AND SALARIES. SOCIAL SECURITY BENEHTS Uwagi ogólne... General notes... X 171 Wynagrodzenia Wages and salaries Wynagrodzenia brutto według sekcji (2000, 2005, 2008, 2009)... Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sekcji (2005, , 2009) Gross wages and salaries by sections (2000, 2005, 2008, 2009)... 1(85) 174 Average monthly gross wages and salaries in the national economy (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... 2(86) 176 Average monthly gross wages and salaries by sections (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... 3(87) 177 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych Social security benefits Emeryci i renciści (2000, 2005, 2008, 2009) Retirees and pensioners (2000, 2005, 2008, 4(88) 179 Świadczenia emerytalne 1rentowe brutto (2000, 2005, )... Gross retirement pay and pension benefits (2000, 2005, 2008,^2009)... 5(89) 180

12 LIST OF TABLES AND GRAPHS 11 Tablica Strona d zia ł VIII. BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH CHAPTER VIII. HOUSEHOLD BUDGETS Table Page Uwagi ogólne... General notes... X 181 Gospodarstwa domowe (2008, 2009)... Households (2008, 2009) (90) 185 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych ( )... Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2008, 2009)... Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2008, 2009)... Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty tna^ałego użytkowania (2008, 2009)... Average monthly per capita available income of households (2008, 2009)... 2(91) 185 Average monthly per capita expenditures of households (2008, 2009)... 3 (92) 186 Average monthly per capita consumption of selected foodstuffs in households (2008, 2009)... 4 (93) 186 Households furnished with selected durable goods (2008, 2009)... 5 (94) 187 d zia ł IX. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER IX. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS Uwagi ogólne... General notes... X 188 Infrastruktura komunalna Municipal Infrastructure Wodociągi i kanalizacja (2000, 2005, 2008, 2009)... Odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (2000, 2005, 2008, 2009)... Sieć gazowa oraz odbiorcy i zużycie gazu 2 sieci w gospodarstwach domowych (2008, 2009) Water-line and sewerage systems (2000, 2006, 2008, 2009)... 1 (95) 192 Consumers and consumption of electricity in households (2000, 2005, 2008, 2009)... 2 (96) 193 Gas-line system as well as consumers and consumption of gas from gas-line system in households (2008, 2009)... 3 (97) 193 Ogrzewnictwo (2008, 2009)... House-heating (2008, 2009)... 4 (98) 193 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (2008, 2009)... Population using water-line, sewerage and gas-line systems (2008, 2009)... 5(99) 194 Komunikacja miejska (2000, 2005, 2008, 2009) Urban transport (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(100) 194 Odpady komunalne i nieczystości ciekłe (2008, 2009)... Municipal waste and liquid waste (2008, 2009).. 7(101) 195 Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej (2000, 2005, 2008, 2009)... Generally accessible and estate area green belts (2000, 2005, 2008, 2009)... 8(102) 195 ^I«tzkanla Dwellings Zasoby mieszkaniowe (2008, 2009)... Dwelling stocks (2008, 2009)... 9(103) 196 ^^ szkania wyposażone w instalacje (2008, 2009)... Dwellings fitted with installations (2008, 2009)... 10(104) 196

13 Tablica Table Strona Page Mieszkania oddane do użytkowania (2000, 2005, 2008, 2009)... Dwellings completed (2000, 2005, 2008, 2009)... 11(105) 197 Mieszkania oddane do użytkowania według liczby izb (2000, 2005, 2008, 2009) Dwellings completed by number of rooms (2000, 2005, 2008, 2009)... 12(106) 198 DZIAŁ X. EDUKACJA 1 WYCHOWANIE CHAPTER X. EDUCATION Uwagi ogólne... General notes... X 199 Edukacja według szczebli kształcenia (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Szkoły według organów prowadzącycłi (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Uczący się języków obcycłi w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych (2008/09, 2009/10)... Uczący się języków obcych w szkołach dla dorosłych (2008/09, 2009/10)... Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2008/09, 2009/10)... Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (2000, 2005, 2008, 2009)... Internaty i bursy szkół dla dzieci i młodzieży (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Szkoły artystyczne dla dzieci i młodzieży (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych w roku szkolnym 2009/10... Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/ Licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/10] Licea profilowane dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/ Education by level (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ (107) 205 Schools by school governing authority (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 2(108) 207 Pupils and students studying foreign languages in schools for children and youth and in postsecondary schools (2008/09, 2009/10)... 3(109) 211 Pupils and students studying foreign languages in schools for adults (2008/09, 2009/10), 4(110) 212 Education for people with special educational needs (2008/09, 2009/10)... 5(111) 213 Special educational centres, youth educational centres, youth socio-therapeutic centres and rehabilitation-education centres (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(112) 214 Boarding-schools and dormitories for children and youth (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 7(113) 215 Art schools for children and youth (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 8(114) 215 Personal computers in schools for children and youth and in post-secondary schools in 2009/10 school y e a r... 9(115) 216 Primary schools for children and youth (excluding special schools) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... 10(116) 217 Lower secondary schools for children and youth (excluding special schools) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... 11(117) 219 Basic vocational schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 12(118) 221 General secondary schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 13(119) 221 Specialized secondary schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 14(120) 221

14 LIST OF TABLES AND GRAPHS 13 Tablica Table Strona Page Technika dla młodzieży (bez szkól specjalnych) [2008/09, 2009/10]... Szkoły policealne według form kształcenia (bez szkół specjalnych) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... Szkoły wyższe (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Studenci i absolwenci szkół wyższych według form studiów i typów szkół (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Cudzoziemcy - studenci i absolwenci według form studiów i typów szkół (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Studenci szkół wyższych otrzymujący stypendia (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Domy i stołówki studenckie (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Technical secondary schools for youth (exduding special schools) [2008A)9, 2009/10] 16(121) 222 Post-secondary schools by type of education (excluding special schools) [2000/01, 2005/ /09, 2009/10]... 16(122) 223 Higher education institutions (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 17(123) 223 Students and graduates of higher education institutions by study forms and type of schools (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 18(124) 224 Foreigners - students and graduates by study forms and type of schools (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 19(125) 226 Students of higher education institutions receiving scholarships (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 20(126) 227 Student dormitories and canteens (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10) (127) 227 Szkoły dla dorosłych (2008/09, 2009/10)... Schools for adults (2008/09, 2009/10)... 22(128) 228 Wychowanie przedszkolne (2000, 2005, 2008, 2009)... Pre-primary education (2000, 2005, 2008, 2009)... 23(129) 229 dzia ł XI. OCHRONA ZDROWIA 1 OPIEKA SPOŁECZNA CHAPTER XI. HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE Uwagi ogólne... General notes... X 230 Pracownicy medyczni (2000, 2005, 2008, 2009) Medical personnel (2000, 2005, 2008, 2009)... 1 (130) 234 Pracujący lekarze specjaliści (2008, 2009) Employed doctors specialists (2008, 2009)... 2(131) 234 Ambulatoryjna opieka zdrowotna (2000, ,2009)... Out-patient health care (2000, 2005, 2008, 2009)... 3(132) 235 Stacjonarna opieka zdrowotna (2000, 2005, 2008, 2009)... In-patient health care (2000, 2005, 2008, 2009) 4(133) 235 Szpitale ogólne (2000, 2005, 2008, 2009)... General hospitals (2000, 2005, 2008, 2009)... 5(134) 236 f^atownictwo medyczne i pomoc doraźna (2008, 2009)... Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne (2000, 2005, 2008, 2009)... Emergency medical services and first-aid (2008, 2009)... 6(135) 238 Pharmacies and pharmaceutical outlets (2000, 2005, 2008, 2009)... 7(136) 238 Krwiodawstwo ( ,2008, 2009)... Blood donation (2000, 2005, 2008, 2009)... 8(137) 239 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne 1zatrucia (2000, 2005, 2008, 2009)... Incidence of infectious diseases and poisonings (2000, 2005, 2008, 2009)... 9(138) 239 2tobki (2000,2005, 2008, 2009)... Nurseries (2000, 2005, 2008, 2009)... 10(139) 240 Placówki oplekui^czo-wychowawcze dla dzieci ifnłodzleży (2008, 2009)... Care and education centres for children and young people (2008, 2009) (140) 240 Rodziny zastępcze (2000, 2005,2008,2009)... Foster families (2000, 2005, 2008, 2009)... 12(141) 241

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH STATISTICAL OFFICE IN KIELCE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP 2012 ROK XXXVIII KIELCE YEAR XXXVIII KIELCE

Bardziej szczegółowo

zamieszczonych informacji do porównań dynamicznych, szereg danych zaprezentowano w odniesieniu

zamieszczonych informacji do porównań dynamicznych, szereg danych zaprezentowano w odniesieniu PRZEDMOWA Urząd Statystyczny w Białymstoku przekazuje Państwu trzynastą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia

Bardziej szczegółowo

EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ. Elżbieta Bednarska. Edited and setting Analysis Division of Statistical Office

EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ. Elżbieta Bednarska. Edited and setting Analysis Division of Statistical Office ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ PRZEWODNICZĄCA PRESIDENT Elżbieta Bednarska CZŁONKOWIE MEMBERS Edward Bedlechowicz Mariola Chrobot Waldemar

Bardziej szczegółowo

Urzędu Statystycznego w Katowicach. Editorial Title-Plan. of the Statistical Office in Katowice

Urzędu Statystycznego w Katowicach. Editorial Title-Plan. of the Statistical Office in Katowice PLAN WYDAWNICZY PLAN WYDAWNICZY Urzędu Statystycznego w Katowicach 2015 Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Katowice roczniki statystyczne statistical yearbooks ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) THE DIVISION OF ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) REGIONY (NTS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU STATISTICAL OFFICE IN OPOLE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE OPOLSKIE VOIVODSHIP 2012 OPOLE 2012 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007

A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007 A N E K S WYBRANE DANE WEDŁUG PKD 2007 A N N E X SELECTED DATA BY PKD 2007 ANEKS Uwagi ogólne 1. Dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 opracowanej na podstawie Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Rocznik Statystyczny

Rocznik Statystyczny Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY STATISTICAL OFFICE IN BYDGOSZCZ Statistical Yearbook 2012 Kujawsko-Pomorskie Voivodship ROK XIII BYDGOSZCZ YEAR XIII

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU STATISTICAL OFFICE IN OPOLE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE OPOLSKIE VOIVODSHIP 2013 OPOLE 2014 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2006 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

PRESIDENT. Anna Koska. Janina Kuźmicka. MEMBERS Monika Bartel, Sylwia Hulbój, Danuta Michoń, Maria Mołodowicz, Magdalena Skalik, Teresa Waldera

PRESIDENT. Anna Koska. Janina Kuźmicka. MEMBERS Monika Bartel, Sylwia Hulbój, Danuta Michoń, Maria Mołodowicz, Magdalena Skalik, Teresa Waldera ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY REDAKTOR GŁÓWNY CZŁONKOWIE Anna Koska Janina Kuźmicka PRESIDENT EDITOR-IN-CHIEF MEMBERS Monika Bartel, Sylwia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 209 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOK OFTHEREGIONS-POLAND 20lat 1789 209 Polskiej StatystykiPublicznej GŁÓWNYURZĄDSTATYSTYCZNY CENTRALSTATISTICALOFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XX YEAR XX KRAKÓW 2013 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE

INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE INFORMATOR STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 2014 STATISTICAL BROCHURE SPIS CONTENS Powierzchnia City area... 4-5 Ludność Population... 6-8 Aktywność zawodowa mieszkańców Labour market...8-10 Gospodarka miasta Municipal

Bardziej szczegółowo

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Dominik Rozkrut REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Renata Wronkowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XX PUBLIC FINANCES Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

Anna Pazdan. Renata Wronkowska. Mirosława Brzezińska, Małgorzata Radlińska, Bernadeta Wasilewska, Maria Witek. Ewa Kacperczyk.

Anna Pazdan. Renata Wronkowska. Mirosława Brzezińska, Małgorzata Radlińska, Bernadeta Wasilewska, Maria Witek. Ewa Kacperczyk. GRUDZIEŃ 2005 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Anna Pazdan REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR - IN - CHIEF Renata Wronkowska

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XIX YEAR XIX KRAKÓW 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VII CHAPTER VII WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WAGES AND SALARIES. SOCIAL SECURITY BENEFITS

DZIAŁ VII CHAPTER VII WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WAGES AND SALARIES. SOCIAL SECURITY BENEFITS DZIAŁ VII WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE CHAPTER VII WAGES AND SALARIES. SOCIAL SECURITY BENEFITS Uwagi ogólne General notes Wynagrodzenia 1. Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość

Bardziej szczegółowo

Plan wydawniczy. Editorial Title-Plan. Urzedu Statystycznego w Katowicach. of the Statistical Office in Katowice

Plan wydawniczy. Editorial Title-Plan. Urzedu Statystycznego w Katowicach. of the Statistical Office in Katowice Plan wydawniczy Urzedu Statystycznego w Katowicach Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Katowice 2013 roczniki statystyczne statistical yearbooks ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES 1. Prezentowane w Roczniku dane jeśli nie zaznaczono inaczej dotyczą całej gospodarki narodowej. 2. Informacje o województwie oraz w podziale na miasta i wieś podano w każdorazowym

Bardziej szczegółowo

TABLICE PRZEGLĄDOWE. I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) POWIE AR OCHRONA ENVIRONMENTAL

TABLICE PRZEGLĄDOWE. I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) POWIE AR OCHRONA ENVIRONMENTAL TABLICE PRZEGLĄDOWE I. WAŻNIEJSZE DANE O SZCZECINIE (cd.) MAJOR DATA ON SZCZECIN (cont.) WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2006 2007 2008 POWIE AR Powierzchnia w km 2 (stan w dniu 31 XII)... 301 301 301 301 301

Bardziej szczegółowo

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP

II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP 40 Tablice przeglądowe II. GDYNIA NA TLE TRÓJMIASTA I WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO GDYNIA AGAINST THE BACKGROUND OF TRI-CITY AND POMORSKIE VOIVODSHIP Gdańsk Sopot POWIERZCHNIA. LUDNOŚĆ AREA. POPULATION Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY WROCŁAW

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY WROCŁAW URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2012 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY 2012 WROCŁAW 2012 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP 2011 ROK XII YEAR XII KRAKÓW 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ISTICAL BROCHURE INFORMATOR STATYSTYCZNY STATISTICAL BROCHURE BIAŁYSTOK 2015 BIAŁYSTOK 201

INFORMATOR STATYSTYCZNY ISTICAL BROCHURE INFORMATOR STATYSTYCZNY STATISTICAL BROCHURE BIAŁYSTOK 2015 BIAŁYSTOK 201 OR NY ISTICAL BROCHURE BIAŁYSTOK 2015 INFORMATOR STATYSTYCZNY INFORMATOR STATISTICAL BROCHURE STATYSTYCZNY BIAŁYSTOK 201 SPIS CONTENS Powierzchnia City area...4-5 Ludność Population... 6-8 Aktywność zawodowa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska

Dominik Rozkrut. Renata Wronkowska 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN SZCZECIN PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Dominik Rozkrut REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Renata Wronkowska CZŁONKOWIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW STATISTICAL YEARBOOK OF THE REGIONS - POLAND GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WARSZAWA WARSAW KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWIE MAJOR DATA ON THE VOIVODSHIP

I. WAŻNIEJSZE DANE O WOJEWÓDZTWIE MAJOR DATA ON THE VOIVODSHIP Uwaga. Przeliczeń danych na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) za lata 2000 i 2001 dokonano przy przyjęciu skorygowanej liczby ludności uwzględniającej wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA STATISTICAL YEARBOOK OF KRAKÓW ROK XVII YEAR XVII KRAKÓW 2007 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY. msr

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY. msr URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW WROCŁAWIA 2010 1921 STATISTICAL YEARBOOK OF WROCŁAW CITY msr WROCŁAW 2010 * «1 # URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Danuta Komarowska

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka. REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Danuta Komarowska ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU EDITORIAL BOARD OF STATISTICAL OFFICE IN WROCŁAW PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka REDAKTOR GŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Danuta Komarowska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów.

Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów. OPOLE 2010 Opracowanie publikacji: zespół pracowników Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Wydziału Badań Ankietowych; Wydziału Rejestrów Pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego EWY

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK STATYSTYCZNY GDANSKA

ROCZNIK STATYSTYCZNY GDANSKA 2007 ROCZNIK STATYSTYCZNY GDANSKA STATISTICAL YEARBOOK OF GDANSK CITY Urz¹d Statystyczny w Gdañsku Statistical Office in Gdañsk ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący President Janusz Łyskawa

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010

URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010 URZ D STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ZMIANY SPO ECZNO-GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU BRZESKIEGO W LATACH 2004-2010 Lipiec, 2012 URZĄD STATYSTYCZNY w KRAKOWIE ZMIANY SPOŁECZNO GOSPODARCZE OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Informacje i opracowania statystyczne WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. ISBN 978-83-88102-91-2 Katowice, listopad 2009 r. 2 Warunki życia ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY STATISTICAL OFFICE IN BYDGOSZCZ PODREGIONY POWIATY GMINY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY STATISTICAL OFFICE IN BYDGOSZCZ PODREGIONY POWIATY GMINY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY STATISTICAL OFFICE IN BYDGOSZCZ PODREGIONY POWIATY GMINY 2016 SUBREGIONS POWIATS GMINAS ROK XIII BYDGOSZCZ 2016 YEAR XIII ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP ISSN 2084-7130

Bardziej szczegółowo

Łódź w liczbach / Łódź in figures

Łódź w liczbach / Łódź in figures 2012 2012 Fot. źródło: archiwum Urzędu Miasta Łodzi / Photo source: Archive of the City of Łódź Office Spis treści Table of contents 1/ Powierzchnia Area 1.1. Powierzchnia miasta w 2011 r. Area in 2011

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo