URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE"

Transkrypt

1 Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship

2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2010 (-.0 ISSN czmśm ROK XXXII YEAR XXXII KATOWICE 2010

3 KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO EDITORIAL BOARD OF THE STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO CZŁONKOWIE Edmund Czarski PRESIDENT Aurelia Hetmańska Grażyna Witkowska Ilona Małgorzata Ewa Dorota Andrzej Katarzyna Jolanta Dorota Mirosław Krystyna Elżbieta Renata Elżbieta Joanna Elżbieta SEKRETARZ VICE-PRESIDENTS MEMBERS Żurek Góralczyk Szafron Gwóźdź Marks Mynarek Sota Doniec Draszczyk Gloger Knoska Włodarska Pińczak Wieczorek Błasklewicz SECRETARY Anna Owczarek Tłumaczenie na język angielski Alicja Translation into English Pawłowska-Pal Redakcja merytoryczna i techniczna Zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach Editors and technical supervision Team of the Statistical Office in Katowice Projekt okładki Covern design Lidia Motrenko-Makuch Wykresy Graphs Daniela Ziętek ISSN Zam. 174/2010 Format B5 Nakład egz. Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych US When publishing SO data please Indicate the source Publikacja dostępna na CD Publication available on CD-ROM

4 PRZEDMOWA Urząd Statystyczny w Katowicach przekazuje najnowsze wydanie Rocznil<a Statystycznego Województwa Śląskiego 2010 prezentującego kompleksowy zestaw informacji charakteryzujących potencjał społeczno-ekonomiczny województwa oraz zachodzące w nim zmiany. Zakres i układ tematyczny Rocznika jest kontynuacją poprzednich edycji, nawiązuje do popularnych wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej" i Rocznika Statystycznego Województw, co pozwala na dokonywanie porównań w skali kraju, województw oraz analizę zjawisk w retrospekcji. Tablice tematyczne poprzedzają uwagi ogólne i metodyczne. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów. W obecnej edycji Rocznika dane statystyczne po raz pierwszy prezentowane są w układzie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 r. Wyrażam nadzieję, że publikacja będzie cennym źródłem informacji, przydatnym zarówno w procesach decyzyjnych na szczeblu regionalnym, naukowych analizach, jak również przybliży odbiorcom statystyczny obraz województwa. Polsko-angielska wersja publikacji dostępna jest także na płycie CD. Polecam również uwadze wydawnictwo Województwo Śląskie podregiony, powiaty, gminy stanowiące uzupełnienie Rocznika, zawierające dane w przekroju terytorialnym. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach dr EDMUND CZARSKI Katowice, grudzień 2010 r.

5 PREFACE The Statistical Office in Katowice presents the latest edition of the Statistical Yearbook of the Śląskie Voivodship 2010" presenting a complex set of information characterizing socio-economic potential of the voivodship and occurring changes. The subject matter and arrangement of the Yearbook is a continuation of previous editions, referring to popular publications of the Central Statistical Office: the "Statistical Yearbook of the Republic of Poland" and the Statistical Yearbook of the Regions. It gives a possibility to make comparisons on the level of the country and voivodships and to analyze occurrences in retrospection. Tables by themes are preceded by general notes and methodological notes. The edition is enriched by a graphic presentation in the form of maps and diagrams. In the current edition of the Yearbook statistical data are for the first time presented taking into account the new Polish Classification of Activities (PKD) I hope the publication will be a valuable source of information in the process of decision-making and formation of regional strategies, being simultaneously a statistical image of the voivodship for the potential reader. Polish-English version is also available on CD-ROhA. Moreover, I would like to recommend the Śląskie Voivodship Subregions, Powiats, Gminas being a supplement to the Yearbook, presenting data by territorial breakdown. Director of the Statistical Office in Katowice EDMUND CZARSKI, Ph.D. Katowice, December 2010

6 SPIS TREŚCI Przedmowa... Spis tablic I wykresów... Objaśnienia znaków umownych. Skróty... Uwagi ogólne... TABLICE PRZEGLĄDOWE I. Województwo na tle kraju w 2009 r... II. Ważniejsze dane o województwie (2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... III. Wybrane dane o podregionach (NTS 3) w 2009 r... CONTENTS Strona Page Preface List of tables and graphs Symbols. A bbreviations General n o te s REVIEW TABLES Voivodship on the background of the country in Major data on the voivodship {2000, 2003, 200A, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Selected data on subregions (NTS 3) in DZIAŁY I. Geografia... II. Stan I ochrona środowiska... III. IV. Podział administracyjny i samorząd terytorialny... Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości... V. Ludność. Wyznania religijne... VI. VII. Rynek pracy... Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych... VIII. Budżety gospodarstw domowych... IX. Infrastruktura komunalna. Mieszkania... X. Edukacja i wychowanie... XI. XII. XIII. XIV. Ochrona zdrowia i opieka społeczna... Kultura. Turystyka... Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne... Ceny... XV. Rolnictwo i leśnictwo... XVI. XVII. Przemysł i budownictwo... Transport i łączność... XVIII. Handel i gastronomia... XIX. Finanse przedsiębiorstw... XX. Finanse publiczne... XXI. XXII. XXIII. XXIV. Inwestycje. Środki trwałe... Rachunki regionalne... Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej... Wybrane dane o województwach... CHAPTERS Geography Environmental protection Administrative division and territorial self-government Public safety Justice Population. Religious denominations Labour market Wages and salaries. Social security benefrts Household budgets Municipal infrastructure. Dwellings Education Health and social w ork Culture. Tourism Science and technology. Information society Prices Agriculture and forestry Industry and construction Transport and communications Trade and catering Finances of enterprises Public finance Investments. Fixed assets Regional accounts Privatization. Entities of the national economy Selected data on voivodships in

7 SPIS TABLIC LIST OF TABLES DZIAŁ I. GEOGRAFIA CHAPTER I. GEOGRAPHY Tablica Table Strona Page Położenie geograficzne województwa... Geographic location of the voivodship. Powierzchnia i granice Area and borders... Układ pionowy powierzchni... Elevations... Dane meteorologiczne (2000, 2005, 2008, DZIAŁ II. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA CHAPTER II. ENVIRONMENTAL PROTECTIONON Uwagi ogólne... Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni województwa (2009, 2010)... Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i leóne na cele nieleśne (2000, 2005, 2008, 2009)... Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane (2000, 2005, 2008, 2009)... Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Powierzchnia i pobór wody do napełniania stawów rybnych (2000, 2005, 2008, 2009)... Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia z wodociągów (2008, 2 009)... Ściekł przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi (2000, 2005, 2008, 2009)... Jednostki odprowadzające ścieki według miejsca odprowadzania oraz wyposażenia w oczyszczalnie ścieków (2000, 2005, 2008, 2009)... Oczyszczalnie ścieków (2000, 2005, 2008, 2009)... Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza (2000, 2005, 2008, 2009)... Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza według sekcji i działów (2000, 2005, 2008, 2009)... Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza w zakładach szczególnie uciążliwych (2000, 2005, 2008, 2009)... Odpady wytworzone i nagromadzone oraz tereny ich składowania (2000, 2005, 2008, 2009)... Odpady według rodzajów (2008, 2009)... General notes Geodesic status and use of voivodship land (2009, 2010)... Agricultural land designated for non-agricultural purposes and forest land designated for non- -forest purposes (2000, 2005, 2008, 2009)... Devastated and degraded land requiring reclamation and management as well as reclaimed and managed land (2000, 2005, 2008, 2009)... Water withdrawal for needs of the national economy and population (2000, 2005, 2008, 2009)... Water consumption for needs of the national economy and population (2000, 2005, 2008, 2009)... Area and water withdrawal for filling up fishponds (2000, 2005, 2008, 2009).... 6(10) 85 Quality of water supplied to the population for consumption from waterworks (2008, 2009).... 7(11) 85 Industrial and municipal waste water discharged into waters or into the ground (2000, 2005, 2008, 2009)... Entities discharging waste water by place of discharge and waste water treatment plants possessed (2000, 2005, 2008, 2009). Waste water treatment plants (2000, 2005, 2008, 2009)... Emission and reduction of industrial air pollutants (2000, 2005, 2008, 2009)... Emission and reduction of industrial air pollutants by sections and divisions (2000, 2005, 2008, 2009)... Air pollution reduction systems in plants generating substantial air pollution (2000, 2005, 2008, 2009)... Generated and accumulated waste and their storage yards areas (2000, 2005, 2008, 2009)... Waste by type (2008, 2009)... X 76 1 (5) 82 2(6) 83 3(7) 83 4(8) 84 5(9) 84 8(12) 86 9(13) 86 10(14) (15) 88 12(16) 89 13(17) 91 14(18) 92 15(19) 93

8 Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona ( , 2008, 2009)... Tablica Table Strona Page Legally protected areas possessing unique environmental value (2000, 2005, 2008, 2009) (20) 94 Parki krajobrazowe (2000, 2005, 2008, 2009)... Scenic parks (2000, 2005, 2008, 2009)... 17(21) 95 Rezerwaty przyrody (2000, 2005, 2008, 2009)... Nature reserves (2000, 2005, 2008, 2009) 18(22) 96 Pomniki przyrody (2000, 2005, 2008, 2009)... Nature monuments (2000, 2005, 2008, 2009) 19(23) 96 Wymiar i wpływy z opłat i kar na celowe fundusze ekologiczne (2008, 2009)... Kierunki finansowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2008, 2009)... Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (ceny bieżące) (2000, 2005, 2008, 2009]... Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku oddania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2000, 2005, 2008, 2009) Rates and receipts from fees and fines to the ecological funds (2008, 2009)... 20(24) 97 Directions of financing of the Voivodship Environmental Protection and Water Management Funds (2008, 2009)... 21(25) 97 Outlays on fixed assets serving environmental protection and water management (current prices) [2000, 2005, 2008, 2009]... 22(26) 98 Tangible effects of investments in environmental protection and water management (2000, 2005, 2008, 2009) (27) 99 d zia ł 11!. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1 SAMORZĄD TERYTORIALNY CHAPTER III. ADMINISTRATIVE DIVISION AND TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT Uwagi ogólne... General notes... X 101 Jednostki administracyjne województwa (2000, 2005, 2008, 2009)... Administrative units of the voivodship (2000, 2005, 2008, 2009) (28) 103 Gminy w 2009 r... Gminas in (29) 103 Powiaty i miasta na prawach powiatu w 2009 r. Powiats and cities with powiat status in (30) 104 Radni organów jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r... Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej (2008, 2009)... Councillors of organs of local self-government entities in (31) 104 Paid employment, wages and salaries in the public administration (2008, 2009)... 5(32) 106 d zia ł IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI CHAPTER IV. PUBLIC SAFETY. JUSTICE Uwagi ogólne... General notes... X 107 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych (2000, 2005, 2008, 2009)... Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych według wybranych rodzajów przestępstw (2000, 2005, 2008, 2009)... Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (2000, 2005, 2008, 2009)... Ascertained crimes in completed preparatory proceedings (2000, 2005, 2008, 2009) (33) 109 Ascertained crimes in completed preparatory proceedings by selected type of crime (2000, 2005, 2008, 2009) (34) 109 Rates of detectability of delinquents in ascertained crimes (2000, 2005, 2008, 2009)... 3 (35) 110 Wpływ spraw do sądów powszechnych w 2009 r.... Incoming cases in common courts in (36) 110 Sprawy rodzinne w 2009 r... Family cases in (37) 111

9 DZIAŁ V. LUDNOŚĆ. WYZNANIA RELIGIJNE CHAPTER V. POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS Tablica Table Strona Page Uwagi ogólne... General notes... X 112 Ludność(2000, 2005, 2008, 2009)... Population (2000, 2005, 2008, 2009)... 1 (38) 115 Ludność według płci i wieku (2000, 2005, 2008, 2009)... Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2000, 2005, 2008, 2009)... Population by sex and age (2000, 2005, 2008, 2009)... 2(39) 115 Working and non-working age population (2000, 2005, 2008, 2009)... 3(40) 116 Miasta i ludność w miastach) (2008, 2009)... Towns and urban population (2008, 2009)... 4(41) 117 Gminy zamieszkane przez ludność wiejską (2008, 2009)... Gminas and rural population (2008, 2009)... 5(42) 117 Ruch naturalny ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Vital statistics (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(43) 118 Małżeństwa zawarte i rozwiązane (2008, 2009) Małżeństwa zawarte według wieku nowożeńców (2008, 2009)... Małżeństwa zawarte według poprzedniego stanu cywilnego nowożeńców (2008, 2009)... Maniages contracted and dissolved (2008, 2009)... 7(44) 119 Marriages contracted by age of bridegrooms and brides (2008, 2009)... 8(45) 119 Marriages contracted by previous marital status of bridegrooms and brides (2008, 2009)... 9(46) 121 Małżeństwa wyznaniowe (2008, 2009)... Church or religious marriages (2008, 2009) (47) 122 Rozwody według wieku małżonków w momencie wniesienia powództwa (2008, 2009)... Rozwody według liczby małoletnicti dzieci w małżeństwie (2008, 2009)... Divorces by age of spouses at the moment of filling petition for divorce (2008, 2009) (48) 122 Divorces by the number of underage children in the marriage (2008, 2009) (49) 124 Urodzenia (2008, 2009)... Births (2008, 2009) (50) 124 Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka oraz wieku matki (2008, 2009)... Płodność kobiet i współczynniki reprodukcji ludności (2000, 2005, 2008, 2009)... Zgony według płci i wieku zmarłycti (2008, 2009)... Live births by birth order and age of mother (2008, 2009)... 14(51) 125 Female fertility and reproduction rates of population (2000, 2005, 2008, 2009) (52) 126 Deaths by sex and age of deceased (2008, 2009) (53) 126 Zgony według przyczyn w 2008 r... Deaths by causes in (54) 127 Zgony niemowląt według płci i wieku (2008, 2009)... Infant deaths by sex and age (2008, 2009)... 18(55) 129 Zgony niemowląt według przyczyn w 2008 r... Infant deaths by causes in (56) 129 Zamacłiy samobójcze zarejestrowane przez policję (2000, 2005, 2008, 2009)... Suicides registered by police (2000, 2005, 2008, 2009) (57) 130 Przeciętne dalsze trwanie życia (2000, 2005, 2008, 2009)... Life expectancy (2000, 2005, 2008, 2009) (58) 131 Migracje wewnętrzne I zagraniczne ludności na pobyt stały (2008, 2009)... Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według kierunków (2008, 2009)... Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według płci i wieku migrantów (2000, 2005, 2008, 2009)... Intemal and international migrations of population for permanent residence (2008, 2009) (59) 131 Intemal migration of population for permanent residence by direction (2008, 2009) (60) 132 Intemal migration of population forpenmanent residence by sex and age of migrants (2000, 2005, 2008, 2009) (61) 132 Niektóre wyznania religijne w 2009 r... Selected religious denominations In (62) 133

10 UST OF TABLES AND GRAPHS c d zia ł VI. RYNEK PRACY CHAPTER VI. LABOUR MARKET Tablica Table strona Page Uwagi ogólne... General notes... X 135 Aktywnoić ekonomiczna ludnoici Economic activity o f the population Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej ( )... Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku oraz poziomu wyksztateenia w IV kwartale 2009 r... Economic activity of the population aged 15 and more (2008, 2009)... 1 (63) 144 Economic activity of the population aged 15 and more by age and educational level in IV quarter (64) 145 Pracujący Employment Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r.... Pracujący według statusu zatrudnienia (2000, 2005, 2008, 2009)... Employed persons in the national economy in (65) 146 Employed persons by employment status (2000, 2005, 2008, 2009).... 4(66) 147 Pracujący według sekcji w 2009 r... Employed persons by sections in (67) 149 Przeciętne zatrudnienie (2005,2006, 2007, )... PelnozatnjdnienI i niepełnozatrudnieni (2000, 2005, 2008,2009)... Average paid employment (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) (68) 150 Full- and part-time paid employment (2000, 2005, 2008, 2009).... 7(69) 151 Przyjęcia do pracy ( )... Hires (2000, 2005, 2008, 2009)... 8 (70) 152 Zwolnienia z pracy ( ) Tenninations (2000, 2005, 2008, 2009).... 9(71) 155 Miejsca pracy wolne i nowo utworzone ( )... Absolwenci podejmujący pierwszą pracę ( )... Job vacancies and newly created jobs (2008, 2009) (72) 157 School leavers starting work for the rirst time (2000, 2005, 2008, 2009) (73) 157 Bezrobocie Unemployment Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz oferty pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani (2000, 2005, 2008, 2009)... Bezrobotni zarejestrowani według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Wydatki Funduszu Pracy (2000, 2005, 2008, 2009)... Registered unemployed persons, unemployment rate as well as Job offers (2000, 2005, 2008, 2009) (74) Newly registered unemployed persons and persons removed from unemployment rolls (2000, 2005, 2008, 2009) (75) Registered unemployed persons by age, educational level, duration of unemployment and work seniority (2000, 2005, 2008, 2009) (76) Expenditures of the Labour Fund (2000, 2005, 2008,2009)... 15(77)

11 Warunki pracy Work conditions Tablica Table Strona Page Poszkodowani w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) (2008, 2009]... Wydarzenia i przyczyny wypadków przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) (2000, 2005, 2008, 2009]... Poszkodowani w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (2000, 2005, 2008, 2009)... Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (2000, 2005, 2008, 2009)... Persons injured in accidents at work (excluding private fanms in agriculture) [2008, 2009] (78) 162 Events and causes of accidents at work (excluding private famis in agriculture) [2000, 2005, 2008, 2009] (79) 163 Persons injured in accidents at work on private farms in agriculture (2000, 2005, 2008, 2009) 18 (80) 165 Persons woridng in hazardous conditions (2000, 2005, 2008, 2009)... 19(81) 165 Choroby zawodowe (2008, 2 009)... Occupational diseases (2008, 2009) (82) 167 Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (2000, 2005, 2008, 2009)... Świadczenia oraz średni koszt świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (2000, 2005, 2008, 2009)... Persons receiving benefits for work in harmful and strenuous conditions (2000, 2005, 2008, 2009) (83) 168 Occupational accidents and occupational diseases benefits (2000, 2005, 2008, 2009) 22 (84) 170 DZIAŁ VII. WYNAGRODZENIA. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH CHAPTER VII. WAGES AND SALARIES. SOCIAL SECURITY BENEHTS Uwagi ogólne... General notes... X 171 Wynagrodzenia Wages and salaries Wynagrodzenia brutto według sekcji (2000, 2005, 2008, 2009)... Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sekcji (2005, , 2009) Gross wages and salaries by sections (2000, 2005, 2008, 2009)... 1(85) 174 Average monthly gross wages and salaries in the national economy (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... 2(86) 176 Average monthly gross wages and salaries by sections (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)... 3(87) 177 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych Social security benefits Emeryci i renciści (2000, 2005, 2008, 2009) Retirees and pensioners (2000, 2005, 2008, 4(88) 179 Świadczenia emerytalne 1rentowe brutto (2000, 2005, )... Gross retirement pay and pension benefits (2000, 2005, 2008,^2009)... 5(89) 180

12 LIST OF TABLES AND GRAPHS 11 Tablica Strona d zia ł VIII. BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH CHAPTER VIII. HOUSEHOLD BUDGETS Table Page Uwagi ogólne... General notes... X 181 Gospodarstwa domowe (2008, 2009)... Households (2008, 2009) (90) 185 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych ( )... Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2008, 2009)... Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów żywnościowych na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2008, 2009)... Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty tna^ałego użytkowania (2008, 2009)... Average monthly per capita available income of households (2008, 2009)... 2(91) 185 Average monthly per capita expenditures of households (2008, 2009)... 3 (92) 186 Average monthly per capita consumption of selected foodstuffs in households (2008, 2009)... 4 (93) 186 Households furnished with selected durable goods (2008, 2009)... 5 (94) 187 d zia ł IX. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER IX. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS Uwagi ogólne... General notes... X 188 Infrastruktura komunalna Municipal Infrastructure Wodociągi i kanalizacja (2000, 2005, 2008, 2009)... Odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (2000, 2005, 2008, 2009)... Sieć gazowa oraz odbiorcy i zużycie gazu 2 sieci w gospodarstwach domowych (2008, 2009) Water-line and sewerage systems (2000, 2006, 2008, 2009)... 1 (95) 192 Consumers and consumption of electricity in households (2000, 2005, 2008, 2009)... 2 (96) 193 Gas-line system as well as consumers and consumption of gas from gas-line system in households (2008, 2009)... 3 (97) 193 Ogrzewnictwo (2008, 2009)... House-heating (2008, 2009)... 4 (98) 193 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (2008, 2009)... Population using water-line, sewerage and gas-line systems (2008, 2009)... 5(99) 194 Komunikacja miejska (2000, 2005, 2008, 2009) Urban transport (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(100) 194 Odpady komunalne i nieczystości ciekłe (2008, 2009)... Municipal waste and liquid waste (2008, 2009).. 7(101) 195 Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej (2000, 2005, 2008, 2009)... Generally accessible and estate area green belts (2000, 2005, 2008, 2009)... 8(102) 195 ^I«tzkanla Dwellings Zasoby mieszkaniowe (2008, 2009)... Dwelling stocks (2008, 2009)... 9(103) 196 ^^ szkania wyposażone w instalacje (2008, 2009)... Dwellings fitted with installations (2008, 2009)... 10(104) 196

13 Tablica Table Strona Page Mieszkania oddane do użytkowania (2000, 2005, 2008, 2009)... Dwellings completed (2000, 2005, 2008, 2009)... 11(105) 197 Mieszkania oddane do użytkowania według liczby izb (2000, 2005, 2008, 2009) Dwellings completed by number of rooms (2000, 2005, 2008, 2009)... 12(106) 198 DZIAŁ X. EDUKACJA 1 WYCHOWANIE CHAPTER X. EDUCATION Uwagi ogólne... General notes... X 199 Edukacja według szczebli kształcenia (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Szkoły według organów prowadzącycłi (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Uczący się języków obcycłi w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych (2008/09, 2009/10)... Uczący się języków obcych w szkołach dla dorosłych (2008/09, 2009/10)... Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2008/09, 2009/10)... Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (2000, 2005, 2008, 2009)... Internaty i bursy szkół dla dzieci i młodzieży (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Szkoły artystyczne dla dzieci i młodzieży (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Komputery w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz policealnych w roku szkolnym 2009/10... Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/ Licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/10] Licea profilowane dla młodzieży (bez szkół specjalnych) [2008/09, 2009/ Education by level (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/ (107) 205 Schools by school governing authority (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 2(108) 207 Pupils and students studying foreign languages in schools for children and youth and in postsecondary schools (2008/09, 2009/10)... 3(109) 211 Pupils and students studying foreign languages in schools for adults (2008/09, 2009/10), 4(110) 212 Education for people with special educational needs (2008/09, 2009/10)... 5(111) 213 Special educational centres, youth educational centres, youth socio-therapeutic centres and rehabilitation-education centres (2000, 2005, 2008, 2009)... 6(112) 214 Boarding-schools and dormitories for children and youth (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 7(113) 215 Art schools for children and youth (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 8(114) 215 Personal computers in schools for children and youth and in post-secondary schools in 2009/10 school y e a r... 9(115) 216 Primary schools for children and youth (excluding special schools) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... 10(116) 217 Lower secondary schools for children and youth (excluding special schools) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... 11(117) 219 Basic vocational schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 12(118) 221 General secondary schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 13(119) 221 Specialized secondary schools for youth (excluding special schools) [2008/09, 2009/10]... 14(120) 221

14 LIST OF TABLES AND GRAPHS 13 Tablica Table Strona Page Technika dla młodzieży (bez szkól specjalnych) [2008/09, 2009/10]... Szkoły policealne według form kształcenia (bez szkół specjalnych) [2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10]... Szkoły wyższe (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Studenci i absolwenci szkół wyższych według form studiów i typów szkół (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Cudzoziemcy - studenci i absolwenci według form studiów i typów szkół (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Studenci szkół wyższych otrzymujący stypendia (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Domy i stołówki studenckie (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... Technical secondary schools for youth (exduding special schools) [2008A)9, 2009/10] 16(121) 222 Post-secondary schools by type of education (excluding special schools) [2000/01, 2005/ /09, 2009/10]... 16(122) 223 Higher education institutions (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 17(123) 223 Students and graduates of higher education institutions by study forms and type of schools (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 18(124) 224 Foreigners - students and graduates by study forms and type of schools (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 19(125) 226 Students of higher education institutions receiving scholarships (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10)... 20(126) 227 Student dormitories and canteens (2000/01, 2005/06, 2008/09, 2009/10) (127) 227 Szkoły dla dorosłych (2008/09, 2009/10)... Schools for adults (2008/09, 2009/10)... 22(128) 228 Wychowanie przedszkolne (2000, 2005, 2008, 2009)... Pre-primary education (2000, 2005, 2008, 2009)... 23(129) 229 dzia ł XI. OCHRONA ZDROWIA 1 OPIEKA SPOŁECZNA CHAPTER XI. HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE Uwagi ogólne... General notes... X 230 Pracownicy medyczni (2000, 2005, 2008, 2009) Medical personnel (2000, 2005, 2008, 2009)... 1 (130) 234 Pracujący lekarze specjaliści (2008, 2009) Employed doctors specialists (2008, 2009)... 2(131) 234 Ambulatoryjna opieka zdrowotna (2000, ,2009)... Out-patient health care (2000, 2005, 2008, 2009)... 3(132) 235 Stacjonarna opieka zdrowotna (2000, 2005, 2008, 2009)... In-patient health care (2000, 2005, 2008, 2009) 4(133) 235 Szpitale ogólne (2000, 2005, 2008, 2009)... General hospitals (2000, 2005, 2008, 2009)... 5(134) 236 f^atownictwo medyczne i pomoc doraźna (2008, 2009)... Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne (2000, 2005, 2008, 2009)... Emergency medical services and first-aid (2008, 2009)... 6(135) 238 Pharmacies and pharmaceutical outlets (2000, 2005, 2008, 2009)... 7(136) 238 Krwiodawstwo ( ,2008, 2009)... Blood donation (2000, 2005, 2008, 2009)... 8(137) 239 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne 1zatrucia (2000, 2005, 2008, 2009)... Incidence of infectious diseases and poisonings (2000, 2005, 2008, 2009)... 9(138) 239 2tobki (2000,2005, 2008, 2009)... Nurseries (2000, 2005, 2008, 2009)... 10(139) 240 Placówki oplekui^czo-wychowawcze dla dzieci ifnłodzleży (2008, 2009)... Care and education centres for children and young people (2008, 2009) (140) 240 Rodziny zastępcze (2000, 2005,2008,2009)... Foster families (2000, 2005, 2008, 2009)... 12(141) 241

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R.

PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. PRODUCTION AND FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN 2009 PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNYMI W 2009 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH SYMBOLS Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Dash (-)

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012

KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKOW KULTURAW2012R. CULTUREIN2012 WARSZAWA WARSAW 2013 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE STATISTICAL

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji pod kierunkiem URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Agnieszki Ajdyn Autorzy opracowania: Graficzne wykonanie wykresów Daniel Koźmiński

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna)

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Poznań, 26 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo