Want2Learn Chcę się uczyć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Want2Learn Chcę się uczyć"

Transkrypt

1 PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice 1

2 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji zawodowej. Opracowanie jest pierwszą częścią produktu na który składają się: Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji zawodowej ; Wykonanie techniczne; Raport z wdrożenia (w ramach raportu utrzymanie beneficjenta). Autorzy publikacji: Praca zbiorową pod redakcją Grzegorza Zajączkowskiego (KANA Gliwice) Autorzy opracowania testów: Grzegorz Zajączkowski (KANA Gliwice) (Redakcja całości) Barbara Kuwaczka (Rozdz , 5.1,5.9) Joanna Lewicka (Rozdz , ) Agnieszka Matulewicz (Rozdz. 2,3) Wersja publikacji z dnia 15 listopada 2007r. Nazwy oraz znaki towarowe wszystkich firm i ich produktów w niniejszej publikacji zostały użyte jedynie w celu ich identyfikacji. Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące tego projektu prosimy wysyłać na adres: (c) Copyright by KANA (R) Gliwice

3 Spis treści 1. Wstęp Wspomagająca rola testów internetowych w procesie doradztwa zawodowego Definicja doradztwa na odległość Definicja doradztwa zawodowego Definicja doradztwa zawodowego realizowanego metodą zdalną na odległość Dlaczego nie można realizować testów bez obecności doradcy Testy jako element wspomagający proces poradnictwa Opracowanie testów samoidentyfikacji zawodowej podstawy teoretyczne Testy modułu samoidentyfikacji zawodowej Sytuacje stresowe - test Badanie samooceny - test Czy jestem przedsiębiorczy? test Jakie posiadam zdolności? - test Preferencje zawodowe test Sytuacje stresowe interpretacja testu Badanie samooceny - interpretacja testu Czy jestem przedsiębiorczy? interpretacja testu Jakie posiadam zdolności? - interpretacja testu Preferencje zawodowe interpretacja testu TEST: CZY UMIESZ PODEJMOWAC DECYZJE CZY UMIESZ PODEJMOWAC DECYZJE - Interpretacja SPRAWDZ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ ZAWODOWĄ- TEST SPRAWDZ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ ZAWODOWĄ- Interpretacja ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH -test ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH -intepretacja Moduł samoidentyfikacji zawodowej wersja porównawcza angielska Stressful situations - test self-assessment test Am I enterprising? test Professional preferences test Stressful situations interpretation of the test self-assessment check interpretation of the test Am I enterprising? interpretation of the test What kind of abilities do I have? - interpretation of the test Professional preferences interpretation of the test TEST: CAN YOU MAKE A DECISION CHECK UP YOUR PROFESSIONAL PERSONALITY - TEST QUESTIONNARIE ON PROFESSIONAL INCLINATIONS Bibliografia

4 1. Wstęp Opracowanie Moduł samoidentyfikacji zawodowej jest innowacyjnym zastosowaniem automatycznych aplikacji elearningowych trzeciej generacji do wsparcia procesu doradztwa zawodowego Głównym celem ich opracowanie jest stworzenie miejsca w którym uczestnicy szkoleń elearningowych Want2Learn będą mogli zastanowić się nad swoimi umiejętnościami i kompetencjami poprzez wykonanie szeregów testów wskazujących im ich ogólne predyspozycje zawodowe. Odpowiedzi testów tak są skonstruowane aby wywołać autorefleksje u ich odbiorców. Testy te mają także na tyle atrakcyjną formę iż są także pewną formą psychozabawy z sobą. Z drugiej strony archiwizacja wyników testów umożliwia szersze badania statystyczne predyspozycji beneficjentów ostatecznych projektów oraz porównania ich np.: z predyspozycjami beneficjentów projektów innych partnerów Ponadnarodowych Equal Hugin. Opracowanie jest pierwszą częścią produktu na który składają się: Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji zawodowej (niniejsze opracowanie); Wykonanie techniczne; Raport z wdrożenia Raport zawiera także angielską wersję testów przekazanych partnerom partnerstwa ponadnarodowego. Dodatkową, ale bardzo cenną cechą tych materiałów jest fakt, iż prezentowana wiedza może stać się inspiracją dla nowych projektów edukacyjnych i społecznych szczególnie dla inicjatyw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania (np.: w ramach odpowiednich priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Materiały te zostały tak skonstruowane, aby uniknąć szczegółowych aspektów technologicznych, gdyż te zmieniają się praktycznie z dnia na dzień. 4

5 2. Wspomagająca rola testów internetowych w procesie doradztwa zawodowego Definicja doradztwa na odległość Definicja doradztwa zawodowego Wraz ze zmianami polityczno gospodarczymi w Polsce po roku 1989 pojawiła się paląca potrzeba udzielania pomocy w wyborze zawodu i ścieżek kształcenia. Niezbędnym stało się powołania na nowo zawodu doradcy zawodowego, który w państwach zachodnich był już od dawna usankcjonowany. W Polsce zawód doradca zawodowy został oficjalnie nazwany poprzez wpisanie go do Klasyfikacji zawodów i specjalności w 1995r. aktem prawnym zatwierdzającym formalnie ten zawód. 1 W materiałach używanych przez Krajowy Urząd Pracy i w Systemie Urzędów Pracy używany jest termin poradnictwo zawodowe, definiowany w następujący sposób: Jest to proces, w którym doradca pomaga klientowi (osobie poszukującej) w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Proces, w którym doradca i klient pracują wspólnie, aby klient mógł osiągnąć lepsze zrozumienie samego siebie i wiedzę o świecie pracy i mógł bardziej realistycznie wybrać, zmienić lub dostosować się do wymagań, jakie stawia praca 2. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym poradnictwa zawodowego w Systemie Urzędów Pracy i Centrów Informacji i Planowania Kariery poradnictwo jest określone jako działania polegające na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy; udzielaniu porad ułatwiających wybór zawodu, w których wykorzystywane są standardowe 1 Bożena Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, W-wa W. Trzeciak, Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy, Służba Pracownicza, 6 (292), VI.1997 za A.Banka, Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy. 5

6 metody dotyczące badania zainteresowań i uzdolnień; inspirowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad 3. W materiałach źródłowych autorzy posługują się również dwoma pojęciami - poradnictwo" i doradztwo". Wanda Rachalska 4 we wstępie do opracowania materiałów konferencyjnych stwierdza, że duży problem sprawia ujednolicenie używanej przez referujących autorów terminów poradnictwo i doradztwo. Według autorki różnica leży w relacji między doradcą a radzącym się. Niektórzy autorzy używają obu terminów zamiennie, najczęściej jednak przyjmuje się, że różnice między tymi dwoma pojęciami zasadzają się na dostrzeganiu problemu przez radzącego się bądź przez doradcę. W poradnictwie problem rodzi się" w świadomości radzącego się, natomiast w doradztwie - w świadomości doradcy. Również zdaniem B. Wojtasik 5 najważniejsza różnica dotyczy uwypuklenia roli doradcy w procesie doradzania. W poradnictwie rola ta nie jest tak mocno zaznaczona - radzący się i doradca są raczej współpartnerami, istotna jest dobrowolność korzystania z porad. Natomiast w doradztwie radzący się jest bardziej bierny, aktywność leży po stronie doradcy, szczególnie podkreślona zostaje czynność przekonywania, wpływu osobistego, a nawet nakłaniania. Działania doradcy zawodowego zależą od przyjęcia określonych znaczeń terminów orientacja i poradnictwo zawodowe. W przypadku, gdy przyjmuje się definicję terminu orientacja w szerokim znaczeniu, doradca zawodu będzie jawił się jako wychowawca, który działa świadomie i celowo, wychowując uczniów do samodzielnego podjęcia decyzji zawodowej. Podobnie implikuje określanie zadań doradcy zawodu rozumienie terminu poradnictwo zawodowe". Jeżeli przyjmie się definicję w wąskim znaczeniu, doradca zajmie się przede wszystkim udzielaniem porad zawodowych, badaniem przydatności zawodowej, poznawaniem ucznia. Natomiast przyjęcie tego terminu w znaczeniu szerokim zmienia zadania doradcy zawodu, czyniąc je tożsame z tymi, które zostały wymienione wcześniej przy określaniu szeroko rozumianej orientacji zawodowej. 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń dla bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy. Dz. U. Nr 12, poz W. Rachalska, Wstęp, Poradnictwo zawodowe w wymiarze europejskim, Materiały pokonferencyjne, Częstochowa, B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno - psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa

7 Na podstawie używanego terminu poradnictwo zawodowe w systemie urzędów pracy można przyjąć definicję terminu doradca zawodowy zaproponowaną przez B. Wojtasik 6 w wąskim znaczeniu tego terminu: Doradca zawodu to ten, kto przez wspólną interakcję z radzącym się udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru zawodu i szkoły. Pomoc doradcy zawodu może polegać na formułowaniu porad zawodowych lub/i udzielaniu informacji zawodowej, podawaniu wskazówek, instrukcji, sugestii bądź też na dawaniu oparcia psychicznego czy oświetlaniu pola problemowego związanego z wyborem, zdobyciem, wyuczeniem się lub wykonywaniem zawodu Definicja doradztwa zawodowego realizowanego metodą zdalną na odległość Przeprowadzone na terenie Niemiec dwa badania dotyczące potrzeb klientów zainteresowanych mobilnością edukacyjną i zawodową wykazały, że istnieje duże zapotrzebowanie na poradnictwo zawodowe przez telefon, czy też inne formy poradnictwa na odległość 7. Możliwości poradnictwa na odległość to oszczędność czasu doradcy, pozwala na szybkie rozwiązanie podstawowych problemów klienta, rozszerza zakres poradnictwa zawodowego oraz zmniejsza obawy klienta związane z kontaktem ze służbami zatrudnienia. Z drugiej strony proces doradczy jest częściej przerywany i większa jest presja czasu, również dlatego, że coraz więcej klientów ma dostęp do usług poradnictwa. Dodatkowo, często brak jest odpowiednich warunków technicznych. Zazwyczaj problemy związane z wyborem drogi zawodowej i podejmowane w tym zakresie decyzje mają charakter bardzo złożony i w związku z tym można je sklasyfikować jako sytuacje słabo zdefiniowane. Rzadko istnieje jedno tylko słuszne rozwiązanie i jasno określony cel lub też gwarancja skuteczności danego kierunku działania. 6 Bożena Wojtasik, Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznastwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Poradnictwo zawodowe na odległość, Rozwój metodologii poradnictwa/katalog metod poradnictwa zawodowego na odległość z podręcznikiem szkoleniowym i koncepcją szkolenia, Warszawa, 2004 r., oryginalna nazwa Distance Counselling Development of a counselling methodology/a catalogue of methods for vocational distance counselling including a training manual and a training concept,. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. 7

8 Takie procesy podejmowana decyzji zazwyczaj wiążą się z silnymi emocjami, tj.: presja wywołana problemem, stres spowodowany otrzymaną informacją, strach przed podjęciem złej decyzji oraz wątpliwości, czy wybrana alternatywa jest właściwa. 8

9 2.2. Dlaczego nie można realizować testów bez obecności doradcy Cechy procesu poradnictwa wymienione powyżej wskazują na to, że jest to proces interaktywny, angażujący dwóch partnerów osobę, która w procesie decyzyjnym na podstawie doradztwa ma wybrać odpowiedni dla siebie zawód, oraz doradcę, który proces decyzyjny ma wspomóc zapewniając jak największą ilość potrzebnych informacji nie tylko związanych z atrybutami rynku pracy, ale także związanych z cechami osobowościowymi osoby radzącej się. W tym celu przeprowadzane są różnego rodzaju testy badające szeroki zakres cech jednostkowych osoby radzącej się. Wydawać by się mogło, że takie testy mogą być udostępnione w internecie i osoby zainteresowane po ich rozwiązaniu i otrzymaniu wyników uzyskają potrzebną i poszukiwaną wiedzę. Jednakże testy pomagające określić predyspozycje i preferencje osób poszukujących informacji w zakresie doradztwa zawodowego wymagają skonsultowania i omówienia ich wyników ze specjalistą. Często wyniki podane przez system po zliczeniu testu są niezrozumiałe lub niewystarczające dla osób diagnozujących się. Uzyskane za pomocą testu informacje dają niepełny obraz sytuacji, a często mylnie zinterpretowane mogą wprowadzić w błąd, co powoduje nieefektywność i szkodliwość tego rodzaju procesu samodzielnego badania. Testy psychometryczne można stosować tylko wtedy, gdy ma się pewność, iż dana osoba została specjalnie przeszkolona do ich zastosowania. Poza tym przy wypełnianiu takiego testu konieczne jest wsparcie profesjonalisty, który pomaga w interpretacji wyników. Niektóre źródła dotyczące rynku pracy również wymagają konsultacji, komentarzy profesjonalistów, by znaleźć w nich sens. Takie zasoby zyskują w konsultacjach indywidualnych, tj. bezpośrednie konsultacje, które same w sobie są specjalistycznym zasobem 8. 8 Doradztwo zawodowe przez Internet jak zacząć? Jak się do tego zabrać?, Marcus Offer 2002, NICEF 9

10 2.3. Testy jako element wspomagający proces poradnictwa Istnieje jednak wiele testów umieszczonych w sieci Internet, które pozwalają na ogólne i wstępne rozpoznanie swojej osoby w kontekście wyboru zawodu. Są one oparte o algorytmy zliczające odpowiedzi i na zakończenie wyświetlają wyniki. Internet odgrywa obecnie główną rolę w komputerowym doradztwie zawodowym jako narzędzie informacyjne, zaawansowana technologicznie książka elektroniczna czy narzędzie oceny. Możliwość zrobieni testu wraz z interpretacją doradcy zawodowego. Tam, gdzie jest ono w dużym stopniu widziane jako działalność, w ramach której ekspert (doradca zawodowy) ocenia klienta (studenta, ucznia), pomoc komputerowa skierowana jest na wspieranie tego konkretnego etapu doradztwa zawodowego. W szerokim zakresie, taka sytuacja ma miejsce na przykład w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Francji. Z drugiej zaś strony, w niektórych krajach europejskich większy nacisk kładziony jest na funkcję informacyjną doradztwa zawodowego. Student jest zachęcany do wyszukiwania zawodowych i edukacyjnych możliwości - samodzielnie lub z pomocą doradcy. Tak jest w przypadku Niemiec, krajów Skandynawskich oraz w pewnym 10

11 stopniu Wielkiej Brytanii i Włoch. To, co jest dostępne w Internecie na temat doradztwa, w większości wypadków nie jest niczym nowym ani nawet zaprojektowanym specjalnie dla Internetu. W ten sposób, Internet oferuje doradztwo często szybkie (choć czasem zdecydowanie nie), oparte na dobrze znanych pomysłach i teoriach doradztwa. Obraz ten jest jednak bardziej skomplikowany: odpowiadające programy komputerowe często posiadają obszerne bazy danych, a programy tego typu często są zaopatrzone w pewnego rodzaju narzędzia służące samoocenie, która stanowi opcję wyjściową. Tak więc, generalnie, jako że większość dużych krajów Europy posiada szeroką gamę programów mających służyć pomocą w czterech aspektach procesu doradczego, tj.: samoocenie zdobywaniu informacji dopasowaniu siebie i możliwości podjęciu decyzji różnice między nimi tkwią w tym, na którym z powyższych aspektów są one skoncentrowane (w niektórych przypadkach obejmują wszystkie cztery). Pełen opis różnych typów programów europejskich można znaleźć w opracowaniach Offera (1996 & 1997) które zawierają również opisy kilku gier i programów symulacyjnych przeznaczonych dla różnorodnych zastosowań w edukacji i doradztwie zawodowym. 9 W internecie powstają szerokie bazy narzędzi pomocnych do pełnego i efektywnego poradnictwa zawodowego. Wszystkie one jednak zakładają działania związane z udziałem dwóch stron procesu poradnictwa. Tego rodzaju bazy ułatwiają i poszerzają zakres procesu, gdyż doradca ma szeroki wachlarz różnych narzędzi diagnostycznych zależnie od wymagań sytuacji, teorii i metody wybranej do procesu doradczego. W Europie przykłady sieciowych baz danych sięgają od międzynarodowych wyszukiwarek pracy (na przykład Online Career Centre, Monster Board i wiele innych) do takich jak ORTELIUS (język francuski; obejmuje informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w Europie, programów studiów, transferu punktów itp.), czy ESTIA (www.estia.educgoteborg.se) brama z bazą w Szwecji łączący Szwecję, Finlandię, Francję i Wielką Brytanię; oparty na trzech pod-projektach obejmujących 11

12 grupy dyskusyjne ( newsgroups ), pocztę elektroniczną, elektroniczne biuletyny informacyjne, video-konferencje itp.; dotyczące możliwości edukacji, pracy i kariery. Przedsięwzięcie skoncentrowane wyraźnie na wymianie doświadczeń na polu wykorzystywania Internetu w dziedzinie doradztwa zawodowego w Europie Konstruktywistyczne podejście wymaga zróżnicowanej i elastycznej pomocy komputerowej sterowanej przez wrażliwego, świetnie wyszkolonego i profesjonalnego doradcę posiadającego w zasięgu ręki różnorodne programy, do wyboru. Jedne mogą dawać klientowi bezpośredni dostęp do zawodowych i edukacyjnych baz danych w Internecie; drugie mogą być odpowiednie do wspierania procesu podejmowania decyzji i pracy nad dylematami; jeszcze inne mogą symulować wycinki rzeczywistości, by ułatwić klientowi wypróbowanie różnych opcji i umożliwić konfrontację z ich konsekwencjami. Żaden olbrzymi, zbiorczy, wielofunkcyjny program nie sprawdzi się przy tym scenariuszu. Złożony świat wymaga elastycznych odpowiedzi i rozwiązań. Pakiet mini-programów, których część lub całość będzie dostępna w Internecie, a każdy z nich będzie specjalnie zaprojektowany do obsługi poszczególnych gałęzi doradztwa, stanowią szkielet scenariusza, który jest już bardzo bliski realizacji. 9 dr Peter Plant, Duński Uniwersytet Edukacji, Kopenhaga, Internet w doradztwie zawodowym: Konstrukcje i auka 12

13 Nowe sposoby pomagania osobom radzącym się przy podejmowaniu decyzji zawodowych w postaci skonstruowania ich własnej koncepcji rzeczywistości i w procesie uczenia się w odniesieniu do tejże koncepcji, wykorzystują swobodny dostęp do najbardziej różnorodnych baz danych oraz rozbudowanych programów wspierających proces odejmowania decyzji, przy jednoczesnej pomocy oddanego i pełnego empatii doradcy. 13

14 3. Opracowanie testów samoidentyfikacji zawodowej podstawy teoretyczne Wybór zawodu w obecnej rzeczywistości nie jest łatwym procesem. W obliczu szerokiej gamy zawodów, wymagań i nieustannych zmian w technice i organizacji pracy młody człowiek stoi przed trudnym wyborem. Świadomość siebie- swoich mocnych i słabych stron, wysoka samoocena, wiara we własne możliwości oraz wiedza o istniejących pracach i zawodach stanowi podstawę do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. W osiągnięciu takiej wiedzy pomagają specjalnie przygotowani ku temu doradcy zawodowi, powstaje coraz więcej programów społecznych wspomagających samoświadomość i autorefleksję oraz pomagających w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Istnieje wiele ciekawych teorii wyboru zawodu, które opisują i wyjaśniają zachowania zawodowe człowieka. Próbują one udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego człowiek wybiera dany zawód, jakie są jego warunki rozwoju zawodowego, czy może on mieć satysfakcję z wybranego zawodu lub jakie czekają go niepowodzenia. Najstarsza teoria F. W. Parsonsa mówi, że wybór zawodu jest decyzją jednorazową. Zdaniem autora uczeń musi poznać świat pracy i siebie. Zainteresowania, zdolności, możliwości, temperament powinny odpowiadać wymaganiom danego zawodu. Teoria ta nie odpowiada na pytanie, dlaczego ludzie wybierają określone zawody. Teoria ta skupia się na problemie: jaki zawód człowiek powinien wybrać. Wybór zawodu według autora jest związany z wewnętrznymi cechami człowieka, natomiast nie uwzględnia on ważnego czynnika, jakim jest zewnętrzne otoczenie. Kolejna z teorii dała duży wkład w rozwój poradnictwa zawodowego. Pozwoliła bowiem na podział zawodów na związane z rzeczami i związane z ludźmi. Wskazała jak ważne są doświadczenia rodzinne i potrzeby dziecka w podejmowaniu decyzji zawodowej. Teoria A.Roe 14

15 przedstawia dwa modele człowieka wybierającego zawód. Pierwszy to radzący się, który jest zdeterminowany społecznie. Tu za najbardziej dominujące przy wyborze zawodu autorka uznaje wpływy społeczne innych osób, a szczególnie wpływy rodziny. Omawia trzy powszechnie znane typy zachowań rodziców mające wpływ na późniejszy wybór zawodu przez dziecko, są to: akceptacja, koncentracja, unikanie. Zdaniem a. Roe przyszłe zawody związane z pracą z ludźmi wybierają jednostki, które jako dzieci były akceptowane, których rodzice emocjonalnie koncentrowali się na dziecku. Natomiast postawa unikania przyjęta przez rodziców skłania dzieci do wyboru zawodu związanego z rzeczami gdzie nie będą musiały wchodzić w kontakt z człowiekiem. Drugi model przyjęty w tej teorii to model jednostki, którą kierują emocje, własne potrzeby i dążenia. Potrzeby zależne są od wielu czynników: od genotypu, doświadczeń życiowych, poczucia satysfakcji czy frustracji i nade wszystko od tego jak kształtowali je rodzice. Odwołując się do teorii hierarchii potrzeb Maslowa, A. Roe ustala inną ich kolejność (fizjologiczne bezpieczeństwa, przynależności i miłości, znaczenia, respektu, szacunku do samego siebie i niezależności, informacji, zrozumienia, piękna, samorealizacji) i twierdzi, że nasze potrzeby zawodowe są związane z chęcią realizacji nie zaspokojonych przez rodziców potrzeb w okresie dzieciństwa. Jedną z najbardziej popularnych teorii wyboru zawodu jest teoria J. L. Hollanda. Wśród wielu teorii starających się wyjaśnić dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów zawodowych wyróżnić należy teorię cech i czynników, która podkreśla interpersonalny charakter kariery zawodowej i związanego z nią stylu życia. Głównym przedstawicielem tej teorii jest J. L. Holland, psycholog amerykański, który stworzył heksagonalny model zbieżności (lub dopasowania) osobowości jednostki i jej otoczenia (środowiska pracy). Teoria Hollanda, zwana osobowościową traktuje wybór zawodu jako specyficzny proces, odpowiedni dla określonej fazy biograficznej człowieka. Wybór zawodu, zdaniem Hollanda jest wyrazem dojrzałości osobowości. Człowiek dokonując wyboru kieruje się rozsądkiem, stąd też istotne jest samopoznanie poprzedzające sam akt podejmowania decyzji zawodowej. Wg Hollanda zbieżność lub stopień dopasowania osobowości jednostki i jej konkretnego otoczenia są pomocne w przewidywaniu różnych zachowań zawodowych, takich jak osiągnięcia w pracy, dostosowanie zawodowe lub satysfakcja z wykonywanej pracy. 15

16 Holland akceptując model człowieka zdeterminowanego społecznie, wyróżnia sześć typów osobowości: realistyczny, badawczy, społeczny, konwencjonalny, przedsiębiorczy i artystyczny. 10 Autor podkreśla wagę kontaktów międzyludzkich w przebiegu kariery zawodowej. Wybór zawodu zdaniem Hollanda jest wyrazem dojrzałości osobowości. Autor uważa, że wytwarzanie się sześciu typów osobowości kształtuje się pod wpływem społecznym, głównie pod wpływem rodziny. Każdy typ osobowości szuka dla siebie odpowiedniego środowiska wśród ludzi. Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości i środowiska pracy. Sześć typów osobowości Hollanda: 1. Typ społeczny szuka środowiska innych ludzi. Osoby należące do tego typu preferują takie zajęcia, które zorientowane są na pouczanie i pomaganie. Typ społeczny ma emocjonalny stosunek do problemów ludzkich. Oznacza się żeńskimi cechami, zdolnościami werbalnymi, elokwencją, społeczną odpowiedzialnością, zdolnością do pracy z ludźmi. Charakterystyczne zawody dla tego typu to: pedagog, nauczyciel, doradca, psycholog kliniczny, sędzia dla nieletnich, lekarz, pielęgniarka itp. 2. Typ realistyczny, preferuje czynności, które podkreślają jego siłę fizyczną, koordynację ruchową, zręczność. Uzdolniony technicznie, mechanicznie. Dąży do rozwiązywania konkretnych zadań, jest twardy, agresywny, męski. Zawody, które wybiera to: mechanik, elektryk inżynier, rolnik. 3. Typ intelektualny skupia się na zadaniach abstrakcyjnych. Próbuje zrozumieć siebie i organizować świat. Jest introwertyczny, cechuje go egoizm. Ludzie o tym typie osobowości wybierają zawody: badacza, antropologa, matematyka, fizyka. chemika, astronoma, programista komputerowy itd. 4. Typ konwencjonalny zwany także konformistycznym, w swoich dążeniach kieruje się takimi wartościami jak władza i autorytet. Jest zorganizowany, praktyczny, uległy. Eksponuje swoje cele i siebie. Żyje jednak według poglądów i wskazówek innych ludzi. Uchyla się od rozwiązywania konfliktowych sytuacji, szczególnie w stosunkach interpersonalnych. Wybiera zawody takie jak: kasjer, księgowy, operator, sekretarka, stenograf, bibliotekarz, statystyk, pracownik banku itd. 10 R. Lamb, P. Hurst, dr R. Kennedy; Interpretacja i wykorzystanie testów uzdolnień i zainteresowań w poradnictwie zawodowym. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Pomoc specjalistyczna dla Polski. Krajowy Urząd Pracy, maj 1996r., materiały powielone, str

17 5. Typ przedsiębiorczy jest typem pobudzającym innych do działania. Przejawia zdolności werbalne. Jest agresywny, interesuje go siła, status przywódcy. Unika sytuacji wymagających od niego długiego intelektualnego wysiłku. Do tego typu zaliczamy: prawnika, przedsiębiorcę, urzędnika rządowego i innych. 6. Typ estetyczno-artystyczny, twórczy, o rozwiniętej wyobraźni i estetyce, introwersyjny, niedostatecznie poddany socjalizacji, pełen emocjonalnego niepokoju. Zaliczamy tu: kompozytora, śpiewaka, pisarza, malarza, dyrygenta. Wyróżnienie przez Hollanda sześciu typów osobowości doprowadziło do sformułowania pierwszego założenia, w myśl którego każda osoba posiada cechy każdego typu (lub w jego terminologii, modelu idealnego) występujące hierarchicznie w malejącym natężeniu. Najsilniejsza zbieżność jednostki z jednym typem, tzw. typem dominującym, rozwija się na podstawie doświadczeń życiowych i ma decydujący wpływ na przebieg kariery zawodowej danej osoby, np. ktoś może posiadać bardzo wiele cech wspólnych z typem badawczym, w średnim stopniu odpowiadać typowi realistycznemu oraz w niewielkim stopniu przypominać pozostałe typy. Wszystkie typy stanowią integralną część osobowości człowieka, a dominujący wpływ niektórych z nich w znacznym stopniu wynika ze szczególnego charakteru otoczenia jednostki. Do opracowanych przez siebie sześciu typów osobowości Holland dodaje drugie założenie: istnieje sześć typów środowisk pracy: realistyczne, badawcze, społeczne, konwencjonalne, przedsiębiorcze i artystyczne. Każde środowisko przyciąga konkretne typy osobowości, np. realistyczny typ osobowości jest dominujący w realistycznym środowisku pracy (czyli większość pracowników należy do kategorii realistycznej, a reszta ma osobowość będącą mieszanką pozostałych typów). Trzecim założeniem Hollanda jest twierdzenie, że ludzie poszukują takiego środowiska pracy, które umożliwi im realizację własnych umiejętności, wyrażanie wartości, cech charakteru, preferowanych ról oraz będzie zgodne z ich postrzeganiem samego siebie. Jeżeli zatem poszukiwanie odpowiedniego środowiska pracy nie kończy się sukcesem, jednostka odczuwa konflikt, frustrację, ma niskie osiągnięcia i niski poziom satysfakcji z pracy. Zdaniem badacza, sytuacja taka ma miejsce, gdy np. silny typ społeczny pracuje w realistycznym środowisku lub też silny typ artystyczny znajdzie się w środowisku konwencjonalnym. 17

18 Czwarte założenie teorii zawarte jest w stwierdzeniu, że zachowanie jednostki jest determinowane interakcją jej osobowości i środowiska, w którym funkcjonuje. W wyniku tej interakcji mogą pojawiać się takie efekty jak np. wysoki poziom kompetencji, zadowolenie z pracy lub też zmiana pracy, brak zadowolenia itp. Piąte założenie teorii Hollanda dotyczy zbieżności. Jednostka, której osobowość podobna jest do określonego typu, wymaga określonego środowiska pracy. Na przykład silne podobieństwo osobowości jednostki do typu przedsiębiorczego wskazuje na jej skłonności do zawodów i środowisk typu przedsiębiorczego. Wykorzystując sześciokąt Hollanda, doradca i klient mogą ustalić jeden z czterech stopni zbieżności osobowości ze środowiskiem (pierwszy najwyższy stopień zbieżności, drugi stopień zbieżności oraz trzeci i czwarty stopień zbieżności). Pojęcie zbieżności pomaga klientowi zrozumieć dynamikę kariery zawodowej i daje mu możliwość unikania w przyszłości problemów związanych z brakiem zbieżności. Szóste założenie teorii określane jest jako stopień związku wzajemnych elementów we wzorcu osobowości lub modelach środowiska. Są trzy stopnie spójności: wysoki, średni i niski. Na przykład jednostka o wysokim poziomie spójności w swoim wzorcu osobowości charakteryzuje się wysokim stopniem zintegrowania własnego ja. Oznacza to, że jej zainteresowania, system wartości, cechy charakteru, umiejętności oraz postrzeganie świata są harmonijne i zgodne. Zachowania jednostki są przewidywalne i jest ona w stanie opierać się wpływom zewnętrznym, np. jednostka której osobowość jest bliska typom realistycznemu i badawczemu (RB), charakteryzuje się wysokim poziomem spójności, posiada cechy właściwe obu typom, tzn. brak u niej skłonności do kontaktów społecznych gdyż preferuje czynności związane z rzeczami (przedmiotami). Siódme założenie teorii Hollanda związane jest ze stopniem, w którym jednostka lub środowisko są jasno określone. W badaniu testowym otrzymuje się jasno zarysowany profil z dużą dozą podobieństwa do jednego lub dwóch typów osobowości oraz niewielkim stopniem podobieństwa do innych typów. 18

19 Pojęcie zróżnicowania można także odnieść do środowiska pracy. Jasno zarysowane środowisko charakteryzuje się jednym typem pracownika, natomiast w środowisku niezróżnicowanym, znajdziemy pracowników odpowiadających wszystkim sześciu typom osobowości. Ostatnie, ósme założenie teorii Hollanda związane jest z pojęciem tożsamości zawodowej. Klient o wysokim poczuciu tożsamości ma jasny i stabilny obraz swoich celów, zainteresowań, cech osobowości i umiejętności. Przedstawiony model teoretyczny Hollanda 11 w wystarczającym stopniu wyjaśnia zachowania zawodowe jednostki. Zarówno w ciągu ostatnich dziesięcioleci, jak i obecnie teoria karier zawodowych Hollanda cieszyła i nadal cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Sprzyja temu przełożenie założeń teorii na język praktycznych narzędzi w postaci: Zeszytu do Samobadania (ZdS) i Kwestionariusza Preferencji Zawodowych (KPZ), co nadaje im wartość teoretyczną i praktyczną. Zeszyt do Samobadania umożliwia bowiem jednostce samodzielnie przeprowadzać badania, samodzielnie obliczać wyniki i dokonywać ich interpretacji. Osoba badana określa swój profil (kod sumaryczny) w celu ustalenia podobieństwa osobowości do wymienionych sześciu typów. W oparciu o kod sumaryczny klient sam wyszukuje z Przewodnika po zawodach 12 te zawody, które odpowiadają jego kodowi uzyskanemu w badaniach ZdS-em. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (KPZ) jest inwentarzem osobowości i zainteresowań, ocenia szeroki zakres informacji na temat jednostki na podstawie dokonywanego przez nią wyboru zawodów, które lubi i tych których nie lubi. Dane na temat zawodów lubianych i nielubianych udzielane przez osobę badaną są źródłem bogatych informacji odnośnie cech osobistych klienta, umożliwiają bowiem ustalenie kodu sumarycznego KPZ, zainteresowań, jakości relacji międzyludzkich, systemu wartości, postrzegania samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz modeli, z którymi jednostka się identyfikuje. Holland twierdzi, iż rzadko występują czyste typy osobowościowe, stąd też wynika różnorodność w preferencjach zawodów przez ludzi i możliwość dokonania zmiany zawodu. 11 Opracowany na podstawie tłumaczenia ekspertów amerykańskich R. Lamba, P. Hursta i dr R. Kennedego: Interpretacja... op. cit.. 12 Zbiór zawodów z przypisanymi typami Hollanda. 19

20 Inną ciekawą teorię wyboru zawodu prezentuje E. Ginzberg. Wyróżnia on trzy okresy w procesie wyboru zawodu. Są to: 1. Okres fantazji trwający od 10 do 11 roku życia. 2. Okres próbny przypadający na okres od 11 do 16 roku życia, a w nim podokresy: a) Zainteresowań b) Zdolności c) Wartości d) Przejściowy 3. Okres realistyczny trwający od 17 do 18 roku życia, a w nim podokresy: a) Eksploracji b) Krystalizacji c) Specyfikacji Ginzberg uważa, że tendencje do wyboru zawodu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, a z czasem rozwijają się i dojrzewają. Zdaniem autora człowiek jest jednostką kierującą się swoimi potrzebami, dążeniami, ulegającą naciskom społecznym, a także racjonalnie podchodzącą do wyboru zawodu. Człowiek szuka kompromisu między swymi pragnieniami a możliwościami. Inną teorią, w której widać wpływ psychologii rozwojowej, wyróżniającej okresy: wzrostu, poszukiwań, utrzymania i schyłku życia człowieka która podkreśla, że rozwój zawodowy jest procesem rośnięcia i uczenia się, jest teoria D.E. Supera. Jest najpełniejszą i najdokładniej opracowaną teoretycznie, jak również empirycznie teorią. Teoria rozwoju zawodowego D.E. Supera opiera się na następujących twierdzeniach 13 : 1. Ludzie różnią się w swoich zdolnościach, zainteresowaniach i osobowościach. 2. Ludzie kwalifikują się przez swoją charakterystykę do kilku zawodów. 13 Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego - Nr 3 Urząd Pracy 1994r. 20

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy teoretyczne Warsztat doradcy zawodowego Włodzimierz Trzeciak Narodowe Forum Doradztwa Kariery Tarnobrzeg,14-15.09.2013r. Osobowościowa teoria

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Anna Paszkowska-Rogacz OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Plan wykładu Model heksagonalny osobowości Charakterystyka typów osobowości zawodowej Narzędzia do badania typu osobowości zawodowej John

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA I. KONCEPCJA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ 1. Realistyczny(R) 2. Badawczy(I) 3. Konwencjonalny(C) 4. Przedsiębiorczy(E) 5. Artystyczny(A) 6. Społeczny(S) TYP OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego

Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami Elwira Zadęcka Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego Wybór zawodu wyznacza kierunek kształcenia wyznacza kierunek i stopień rozwoju osobowości umożliwia przynależność

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości:

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości: Osobowość zawodowa Teoria osobowości zawodowych Hollanda, znana szerzej jako teoria Hollanda jest już dość leciwym, ale jednym z najpopularniejszych pojęć w doradztwie zawodowym. Trudno odmówić mu słuszności,

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania doradcy zawodowego w szkole dla dorosłych. opracowała Bożena Belcar

Rola i zadania doradcy zawodowego w szkole dla dorosłych. opracowała Bożena Belcar Rola i zadania doradcy zawodowego w szkole dla dorosłych opracowała Bożena Belcar Na spotkaniu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku opracowano Memorandum o kształceniu ustawicznym Główne założenia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE Opracowały: Katarzyna ZIĘTARA Halina KLISZ 1. str. 1 / 7 I. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM GAJU 1 WSTĘP Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego

Bardziej szczegółowo

Pokonując granice WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE

Pokonując granice WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE Pokonując granice Opracowanie: Sylwia Zabłocka-Śledzka Joanna Naumczyk-Rakucka WSTĘP Wybór przyszłego zawodu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W BRANIEWIE Na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 1 Wstęp Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych życiowych decyzji. W klasie trzeciej gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. W WCIES, marzec 2017

Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018. W WCIES, marzec 2017 Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 W WCIES, marzec 2017 Doradztwo zawodowe wrzesień 2017/2018 Realizacja doradztwa zawodowego w dotychczasowej formie wg.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych L.p. DZIAŁ TEMATYCZNY/ OBSZAR TREŚCI KSZTAŁCENIA/ TEMAT CEL ODBIORCA EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY 1. Samoocena/ samopoznanie Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.12.2016 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

dziecka + gotowość owocne spotkanie

dziecka + gotowość owocne spotkanie Gotowość szkolna: gotowość dziecka + gotowość szkoły y = owocne spotkanie dr Karolina Appelt Instytut Psychologii UAM tematyka wykładu: -co to znaczy być gotowym, co to jest gotowość szkolna, jakie są

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Rok szkolny 2017/2018 1 Podstawy prawne Programu Doradztwa Zawodowego: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Dzień dobry, Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest rozpoznanie Pana/Pani motywacji do udziału w Projekcie. Typ i źródło motywacji decyduje często

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ

MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH MŁOKOZZ Test opracowany i wydany w ramach projektu Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH Warszawa, 2012 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU (1) We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje oraz poziom zaangażowania w coraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno zawodowego I. Struktura programu: 1.Tytuł: Poznaj siebie i swój przyszły zawód lub Podróż w przyszłość lub Kim będę, kiedy dorosnę 2. Podstawa prawna programu:(akty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 ul. Noakowskiego 6, 00-666 Warszawa WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna. II. Wstęp i podstawowe pojęcia z zakresu orientacji, poradnictwa

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE

PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE PEDAGOGIKA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE RÓŻNICE PROGRAMOWE Przedmiot: Psychologia różnic indywidualnych [w przygotowaniu] [w przygotowaniu] Przedmiot: Teoretyczne podstawy doradztwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY GIMNAZJUM W SIERAKOWIE im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego I. Wprowadzenie Wybór zawodu jest jedną z najistotniejszych decyzji w życiu człowieka, tym bardziej,

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy

Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy Opis zasobu: Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy, prowadzony był przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU Zadania szczegółowe Formy i metody realizacji Termin realizacji Realizacja Sposób dokumentowania Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Katarzyna Rewers Dawid Gdańsk, 30 listopad 2011 Dane statystyczne z rynku pracy Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE Uzasadnienia programu akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU na rok szkolny 2017/2018 Opracował: Doradca zawodowy Natalia Nowicka 1 1. Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego PROSTO DO SUKCESU NA RYNKU PRACY Rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018 Opracowała: mgr Renata Baran WSTĘP Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową spowodowane

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery Szkolny Ośrodek Kariery 1 Spis treści Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego.... 3 Założenia Szkolnego Ośrodka Kariery... 4 Cele programu... 4 Adresaci... 5 Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo