Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza"

Transkrypt

1 Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno - gospodarczej Miasta Kalisz Sfera przestrzenna Charakterystyka lokalizacji Miasta Uwarunkowania historyczne Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze Fauna i flora Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej Edukacja ekologiczna Zagospodarowanie przestrzenne Obiekty zabytkowe Układ drogowy i komunikacyjny Pozostała infrastruktura Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej Sfera gospodarcza Zagadnienia gospodarcze Branża turystyczna Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej Sfera społeczna Mieszkańcy Rynek pracy Pomoc społeczna w Kaliszu Oświata Przestępczość na terenie Kalisza Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Kalisza Identyfikacja problemów w sferze społecznej Sfera mieszkaniowa Mieszkalnictwo Identyfikacja problemów w sferze mieszkaniowej Podstawowe dane statystyczne dotyczące sfer przestrzennej, gospodarczej, społecznej i mieszkaniowej Kalisza Analiza SWOT Cele rewitalizacji i odniesienie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju regionu i Miasta Cele rewitalizacji Odniesienie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju kraju, regionu i Miasta Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Strategia Rozwoju Kraju

3 3.2.3.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku Strategia Rozwoju Kalisza na lata Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Kalisza na lata Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata Konsultacje Społeczne Obszary objęte rewitalizacją Metodologia wyznaczenia obszarów dysfunkcyjnych Analiza wskaźnikowa wskazanych obszarów analitycznych (kryteria ZPORR i URBAN II) Obszar I: Wojciecha Jabłkowskiego Obszar II: Wał Piastowski Obszar III: Ulica Żytnia Obszar IV: Ulica Fabryczna Obszar V: Stawiszyńska Warszawska Obszar VI: Aleja Wojska Polskiego - Fryderyka Chopina - Piskorzewie Analiza obszarów dysfunkcyjnych pod kątem kryteriów wsparcia mieszkalnictwa Obszar I: Wojciecha Jabłkowskiego Obszar IV: Ulica Fabryczna Obszar V: Stawiszyńska Warszawska Propozycje zagospodarowania wyznaczonych obszarów dysfunkcyjnych 91 Spis tabel 95 Spis wykresów 96 3

4 1. Wprowadzenie (1) W strategicznej wizji rozwoju Kalisza, określającej miasto jako przedsiębiorcze i obywatelskie - najstarsze polskie miasto, konkurencyjne we wspólnej Europie - poprawa jakości życia w mieście stanowi jeden z czterech podstawowych celów strategicznych.. (2) Istotne znaczenie w realizacji tego celu przypisano działaniom ukierunkowanym na kompleksową odnowę zdegradowanych fragmentów miasta, w tym obszarów poprzemysłowych i powojskowych, mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta oraz aktywizację społeczności lokalnej w obszarach kryzysowych. Stanowią one przedmiot szeroko pojętej rewitalizacji miasta, zorientowanej na poprawę warunków życia mieszkańców, ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych oraz podniesienie bezpieczeństwa publicznego. (3) Przedmiotową analizę sporządza się na potrzeby Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza (dalej też zamiennie ZPROM i Plan) w celu wyznaczenia, w oparciu o szczegółową diagnozę miasta, obszarów kryzysowych, określenia celów rewitalizacji i przedstawienia propozycji zagospodarowania tych obszarów pod kątem ich rewitalizacji. (4) ZPROM opracowuje się w celu ukierunkowania działań rewitalizacyjnych oraz stworzenia warunków do modernizacji tkanki miejskiej, poprawy ładu i estetyki przestrzeni publicznej na wyznaczonych obszarach rewitalizacji oraz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych. (5) ZPROM ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzennej, społecznej, gospodarczej i mieszkaniowej. Jest kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji obszaru miasta oraz marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu, poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z polityką lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania, ustalenie długofalowych działań na przyszłość w zakresie rewitalizacji obszarów kryzysowych miasta. (6) ZPROM tworzy warunki do ubiegania się o środki z programu Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA). JESSICA jest innowacyjnym instrumentem finansowym, powołanym do życia wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy. Ma na celu wsparcie finansowe inwestycji miejskich realizowanych na obszarach uznanych za zdegradowane, stwarzających szansę na rozwój i tworzenie miejsc pracy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. (7) Prace nad analizą przeprowadzono we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta, członkami Zespołu ds. rewitalizacji. Bazowano na dokumentach planistycznych, strategicznych i programowych miasta i regionu oraz bezpośrednich informacjach z Urzędu Miasta i jednostek podległych miastu. (8) W ramach prac dokonano opisu diagnozującego miasto w sferach przestrzennej, społecznej, gospodarczej i mieszkaniowej, przeprowadzono analizę kryterialną wskazanych obszarów kryzysowych, wyznaczono obszary dysfunkcyjne oraz przedstawiono propozycje ich zagospodarowania celem rewitalizacji. Ponadto, przeprowadzono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy Kalisza mogli wskazać główne, ich zdaniem, przyczyny degradacji miasta. 4

5 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno - gospodarczej Miasta Kalisz 2.1. Sfera przestrzenna Charakterystyka lokalizacji Miasta (9) Kalisz usytuowany jest w centralno zachodniej Polsce, w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Sąsiaduje z powiatami kaliskim, ostrowskim oraz pleszewskim. Położony jest na skrzyżowaniu dróg północ-południe i wschód-zachód oraz na jednym z głównych szlaków kolejowych z zachodu Europy na wschód. Powierzchnia miasta wynosi ok. 70 km 2. (10)W latach miasto było siedzibą województwa kaliskiego. Obecnie, jako miasto na prawach powiatu, Kalisz jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, zlokalizowanym pomiędzy dużymi miastami kraju (Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią). (11)Kalisz jest jednym z czterech miast na prawach powiatu województwa wielkopolskiego. Z dniem 1 stycznia 2000 roku w granice administracyjne miasta włączono sołectwa Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia. (12)Kalisz utrzymuje partnerskie kontakty z miastami: Hautmont - Francja, Heerhugowaard Holandia, Erfurt, Hamm Niemcy, Kamieniec Podolski Ukraina, Preston, Southampton - Wielka Brytania, Adria Włochy, Martin Słowacja, Tongeren, La Louviere Belgia Uwarunkowania historyczne (13)Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, położonym na historycznym Szlaku Bursztynowym, ważnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym, pełniącym w południowej Wielkopolsce ważne funkcje przemysłowe, usługowe i kulturalnooświatowe. (14)Ślady osadnictwa i aktywności człowieka na obszarze dzisiejszego miasta sięgają schyłkowego paleolitu (około r. p.n.e.). Już w okresie neolitu ( r. p.n.e.) tereny te zamieszkiwała ludność kilku kultur ceramiki wstęgowej kłutej, lendzielskiej, pucharów lejkowatych, ceramiki grzebykowo-dołkowej i ceramiki sznurowej. Znaleziska z epok brązu ( r. p.n.e.) oraz żelaza (650 r. p.n.e. 500 r. n.e.) świadczą o zamieszkiwaniu tych obszarów przez ludność kultury łużyckiej i pomorskiej. W okresie lateńskim epoki żelaza (400 r. p.n.e. - 35/40 r. n.e.), ok. I w. p.n.e. na tereny podkaliskie przybyli celtyccy Bojowie, przynosząc ze sobą wyższą kulturę rolniczą (intensywniejsze metody uprawy ziemi, nowe narzędzia pracy) i materialną (np. produkcję naczyń toczonych, zaczątki bednarstwa, szklarstwa czy złotnictwa). Aleksandryjski geograf, astronom i matematyk Ptolemeusz w dziele Nauka geograficzna (ok. 145 r. n.e.) wśród miejscowości na szlaku bursztynowym, wymienił Kalisię, identyfikowaną przez badaczy z Kaliszem. (15)Okres wpływów rzymskich (35/ n.e.) pozostawił liczne ślady importów naczynia z brązu wyroby szklane, biżuterię, monety rzymskie, co potwierdza znaczenie kaliskiego centrum osadniczego jako ośrodka wymiany zarówno z ludnością zamieszkującą tereny, jak i plemionami germańskimi oraz prowincjami cesarstwa 5

6 rzymskiego. Badania archeologiczne oraz liczne znaleziska stanowią postawę do identyfikacji Kalisii ze skupiskiem osad z początków naszej ery, w granicach współczesnego miasta, odległych od siebie o 1-3 km i położonych w dolinie Prosny i jej dopływów. (16)W okresie wczesnego średniowiecza, aż do schyłku XIII w., kaliskie centrum osadnicze tworzył zespół kilku członów osadniczych na lewym brzegu Prosny na Zawodziu (gród wraz z osadami). W czasach państwa wczesnopiastowskiego ze względu na położenie na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych, rangę polityczną i militarną grodu książęcego i kasztelańskiego, stanowiło ono jeden z głównych ośrodków kształtującej się państwowości polskiej. (17)Najstarsza wzmianka o Kaliszu w polskich źródłach pisanych pojawiła się w XII w. w Kronice Polaków autorstwa Galla Anonima. Kronikarz umieścił zapis o zajęciu w 1106 r. przez Bolesława Krzywoustego grodu usytuowanego wśród licznych odnóg Prosny (Zawodzie). (18)W połowie XII wieku, za panowania księcia Mieszka Starego, chroniąc się przed prześladowaniami w Czechach i Niemczech, do Kalisza przybyli pierwsi Żydzi. Już w XIII w. zorganizowana tu była gmina żydowska (kahał), jedna z najznaczniejszych w Wielkopolsce i na ziemiach polskich. Świadectwem ówczesnego znaczenia gminy żydowskiej był tzw. statut kaliski nadany Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 r. Po przeniesieniu centrum osadniczego Kalisza, Żydzi zamieszkali w jego południowozachodniej części, pomiędzy bramą Piskorzewską a Końskim Targiem. (19)Około 1257r. Bolesław Pobożny ulokował Kalisz na prawie niemieckim w jego średzkiej odmianie. Była to pierwsza lokacja na prawie średzkim dokonana w Wielkopolsce. (20)Proces kształtowania się układu przestrzennego średniowiecznego miasta trwał około 100 lat i zakończył się w poł. XIV w. Na czasy Kazimierza Wielkiego ( ) przypadło zakończenie budowy murów miejskich i rozbudowa zamku. (21)Wraz z powstaniem miasta, poza jego murami obronnymi, poczęły kształtować się przedmieścia, Toruńskie, Wrocławskie. Charakteryzowała je luźna i rozproszona zabudowa, w większości drewniana, rozlokowana prawie wyłącznie przy głównych drogach do miasta. W okresie od końca XIII wieku do końca XVII wieku powstawały na nich murowane obiekty, istotne dla prestiżu miasta. (22)W XIV w. Kalisz został stolicą województwa i pełnił tę rolę do 1793r. Rozkwit miasta, zwłaszcza w sferach architektonicznej i intelektualnej, przypadł na okres XV i XVI wieku. Ważne znaczenie dla Kalisza miało sprowadzenie Jezuitów oraz ufundowanie kolegium i kościoła przez Stanisława Karnkowskiego, prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego. O jego ówczesnej randze świadczy fakt, iż w Kaliszu zawarto w 1343r. pokój z Krzyżakami, w wyniku którego Polska odzyskała Ziemię Dobrzyńską i Kujawy. (23)Do rozbiorów Kalisz był miastem wojewódzkim w Prowincji Poznańskiej. Po drugim rozbiorze Polski, w latach , znalazł się pod rządami pruskimi. Do miasta, wraz z administracją zaborcy, przybyła znaczna grupa kolonistów niemieckich. 6

7 (24)W latach miasto zdobywało pozycję prężnego ośrodka włókiennictwa (m.in. fabryki braci Repphanów, W. D. Przechadzkiego, I. Neumarka), a po 1830r. także przemysłu odzieżowego i spożywczego. (25)W początkach XIX w. Kalisz należał do najbogatszych miast Królestwa. Był też ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym. Ożywieniu towarzyszył intensywny ruch budowlany organizowany głównie przez J. Radoszewskiego oraz architektów Sylwestra Szpilowskiego (ok ) i Franciszka Reinsteina ( ). Po 1820 r., zgodnie z wprowadzonymi przepisami, rozbudowa miasta poczęła przebiegać w sposób planowy. W okresie tym powstały liczne klasycystyczne gmachy użyteczności publicznej budynki 4 rogatek (zachowała się jedynie rogatka wrocławska) trybunał, teatr, szkoła wojewódzka, przebudowa kompleksu pojezuickiego na siedzibę władz wojewódzkich, korpus kadetów, dzwonnica przy kolegiacie Wniebowzięcia NMP, a także domy mieszczańskie i zabudowania fabryczne. Utworzono duży plac zwany zamkowym, na którego skraju w II poł. XIX w. stanęła cerkiew św. Piotra i Pawła (rozebrana w latach 20-tych XX w.); drugi plac św. Józefa powstał obok kolegiaty, po wyburzeniu części stojących tu budynków. Wytyczona została także ulica Sukiennicza, którą poprzez ogrody franciszkańskie doprowadzono do Prosny i połączono z Aleją Józefiny mostem Trybunalskim. (26)Na przełomie XIX i XX w. rozwój miasta przyśpieszyło uzyskanie w 1902 r. połączenia kolejowego z Łodzią i Warszawą, a w 1906 r. z Ostrowem Wielkopolskim. Wtedy też powstało kilka reprezentacyjnych budowli. W 1888 r. rozpoczęto wg proj. J. Chrzanowskiego budowę gmachu ratusza. Na tyłach kolegiaty stanął budynek Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego (oddany do użytku w 1902 r.). W Alei Józefiny, obok Trybunału, wybudowano Bank Ziemi Kaliskiej (wg proj. Rogera Sławskiego), zaś nieopodal Mostu Kamiennego Bank Kredytowy (wg proj. H. Kudera). (27)Kres pomyślnemu rozwojowi miasta przyniosła I wojna światowa. W początkach sierpnia 1914 r. Kalisz został spalony i zburzony przez wkraczające wojska pruskie. Zabudowa historycznego centrum w 95% legła w gruzach przestały istnieć gmachy użyteczności publicznej, ratusz, teatr oraz całe pierzeje ulic z zabudową mieszkalną. Szczęśliwie ocalały obiekty sakralne, ucierpiała jedynie świątynia poreformacka. Miasto na skutek tej klęski wyludniło się - pozostało zaledwie 5 tyś. mieszkańców. Zarówno kaliszanie, jak i architekci polscy uznali odbudowę Kalisza za sprawę niezwykle istotną dla polskiej historii i kultury. W 1915 r. Koło Architektów w Warszawie ogłosiło konkurs na odbudowę miasta. Jednak nie zrealizowano żadnej z konkursowych propozycji. Podobnie było z pierwszym planem zagospodarowania przestrzennego miasta opracowanego przez architekta miejskiego S. Pajzderskiego i kolejnym opracowanym przez W. Michalskiego. Wobec tego, że przedłożone plany nie zostały zatwierdzone przez władze miejskie, odbudowę podjęto według planów przyjętych jeszcze w 1917 r. (28)Zniszczenia dokonane przez wojska pruskie w 1914 r. sprawiły, że Kalisz spadł do rangi miast powiatowych. Jednakże systematycznie odbudowany i rozbudowany, rozwijał się jako ośrodek przemysłowy i handlowy. Podczas II wojny światowej Kalisz włączono do Rzeszy. (29)Bezpowrotnie zniszczone zostało wielowiekowe dziedzictwo Żydów kaliskich: wielka synagoga przy ul. Nadwodnej (ob. ul. Parczewskiego), synagoga nowa (tzw. Reformowana) przy ul. Krótkiej, mykwa (łaźnia rytualna) przy ul. Piskorzewskiej, istniejący od XIII w. cmentarz żydowski na Rypinku. Z pożogi wojennej ocalały: 7

8 zabudowa dawnej dzielnicy żydowskiej, zajmującej znaczący obszar miasta, objęty ulicami: Nowy Rynek, ul. Parczewskiego (d. Nadwodna), ul. Złotą (zwana dawniej Żydowską), a także ul. Chopina i Kanonicka oraz cmentarz żydowski (tzw. Nowy) przy ob. ul. Podmiejskiej, wytyczony w pocz. XIX w. Rzeczywistość wielokulturowego, wielonarodowego Kalisza i jego mieszkańców odeszła w przeszłość. (30)W okresie powojennym Kalisz rozwijał się wielokierunkowo, jako ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i oświatowy. Poszerzały się też jego granice administracyjne, tworząc warunki do przestrzennego rozwoju. (31)W dziejach Wielkopolski Kalisz zasłynął z przemysłu włókienniczego, koronkarskiego, garbarskiego, skórzanego, spożywczego, lotniczego i muzycznego. Jako ośrodek intelektualny zapisał się osiągnięciami w dziedzinie literatury dzięki twórczości Adama Asnyka, Marii Konopnickiej i Marii Dąbrowskiej. Historia kaliskiego teatru utożsamiana jest z nazwiskiem Wojciecha Bogusławskiego. W gronie kaliskich animatorów życia naukowego i kulturalno oświatowego znaleźli się m.in.: Stefan Szolc - Rogoziński, Stefan i Agaton Gillerowie, Cezary Biernacki, Józef Raciborski, Adam Chodyński, Melania i Alfons Parczewscy oraz wiele innych wybitnych osobowości. (32)W latach r. Kalisz był siedzibą województwa. Od 1 stycznia 1999r. posiada status miasta na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. (33)Na terytorium Kalisza wyróżnia się następujące typy jednorodnych pod względem osadniczym i funkcyjnym obszarów: (a) Historyczne Centrum, ukształtowane w okresie średniowiecza, (b) Obszar zabudowy wielorodzinnej (głównie z XIX i z XX w.), okalający Centrum, (c) Obszar zabudowy z II połowy XX w., położony pomiędzy historycznym Centrum a zachodnią obwodnicą i dworcem kolejowym, (d) Obszar nowej zabudowy wielorodzinnej, rozbudowujący się i przewidziany do dalszego rozwoju, (e) Obszary przemysłowe i przemysłowo-składowe, (f) Obszar Winiar i Szczypiorna, oddalone od Centrum i łączące funkcję mieszkaniową z przemysłową i usługową, (g) Obszary istniejącej intensywnej zabudowy jednorodzinnej oraz przewidziane do dalszej zabudowy tego typu, (h) Obszary mało intensywnej zabudowy jednorodzinnej i gospodarki rolnej. 8

9 Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze (34)Miasto Kalisz położone jest na obszarze Wysoczyzny Kaliskiej, wchodzącej w skład Niziny Południowowielkopolskiej. Obszar charakteryzuje się łagodnym klimatem. (35)Kalisz położony jest w regionie będącym najcieplejszym obszarem Polski, o stosunkowo niskich opadach atmosferycznych. Jednocześnie posiada rozwiniętą sieć dolin rzecznych, będących kanałami przewietrzania miasta, co sprawia, że posiada względnie korzystne warunki dla osadnictwa. (36)Miasto leży w obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym w sieci ECONET PL, którego osią jest rzeka Prosna. Tworzy ona wraz z kanałami Bernardyńskim i Rypinkowskim oraz dopływami (Pokrzywnicą, Swędrnią) Kaliski Węzeł Wodny. Mniejszymi ciekami są Piwonka i Krępica. (37)Wraz z systemem obszarów chronionego krajobrazu (OCHK), Doliny rzeki Swędrni na północnym wschodzie, Doliny rzeki Prosny na południowym wschodzie i Doliny rzeki Ciemnej na północnym zachodzie, kaliska część doliny Prosny zapewnia ciągłość systemu przyrodniczego o wysokiej aktywności przyrodniczej. Integralną częścią tego systemu są powierzchnie leśne i zbiorniki wodne (Las Winiarski położony na wschodzie miasta, Las Wolica oraz sztuczny zbiornik retencyjny Szałe, leżące tuż za wschodnią granicą miasta), które podnoszą atrakcyjność rekreacyjną i ekologiczną miasta. (38)W bezpośrednim sąsiedztwie miasta, na granicy OCHK Doliny rzeki Swędrni wskazany został potencjalny obszar ochrony siedlisk NATURA 2000 Dolina Swędrni. Obszar biegnący wzdłuż rzeki Swędrni w kierunku wschodnim, poza granicą administracyjną miasta Kalisza, jest miejscem lęgów wielu gatunków ptaków wodnych. (39)Do terenów o bardzo wysokich walorach przyrodniczych zaliczają się: (a) Dolina rzeki Swędrni, (b) Kompleks leśny Winiary, (c) Rezerwat Torfowisko Lis, (d) Starorzecze Prosny Bzizie w Rajskowie. (40)Kalisz posiada przewagę gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas IVa i IVb, nie mniej udział gleb II i III klasy bonitacyjnej jest znaczny i wynosi 26,7% użytków rolnych. Najlepsze gleby występują na osiedlach: Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, Kolonia Majków, Tyniec w rejonie Swędrni oraz Chmielnik Fauna i flora (41)W granicach administracyjnych miasta istnieją obszary prawnie chronione (4,7ha to rezerwaty przyrody). W mieście zlokalizowanych jest 48 pomników przyrody. (42)Około 0,7% ogólnej powierzchni miasta zajmują lasy. Dominującym ogniwem drzewostanu są siedliska borowe, gdzie gatunkiem najczęściej występującym jest sosna, zajmująca 92,2% powierzchni lasu. Atrakcją turystyczną są liczne kompleksy leśne z 9

10 unikalnymi drzewostanami jodły i okazałe odmiany paproci Długosza królewskiego. Na wytyczonym pieszym szlaku (Pólko, Rożdżały, Winiary) zobaczyć można 714 gatunki roślin, w tym 19 chronionych. (43)Na terenie Kalisza występują liczne tereny zielone, w tym: (a) Park Miejski, o pow. 22,23ha, liczący ok. 164 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, w tym 28 pomników przyrody. Największy udział w drzewostanie parkowym mają klony pospolite (18%), olsze czarne (11%), dęby szypułkowe (5,4%) i lipy szerokolistne (4,2%). Obecne są również bardzo interesujące gatunki obce, między innymi dwa dorodne okazy miłorząbu chińskiego, tulipanowiec amerykański, glediczja trójcierniowa i tzw. bezbronna, jesiony amerykańskie, magnolie i orzechy. Z gatunków iglastych występują dekoracyjne egzemplarze sosny wejmutki, oryginalne formy cyprysika nutkajskiego i daglezji sinej, (b) Park Przyjaźni, o pow. 11,13ha, utworzony w latach siedemdziesiątych w wyniku rekultywacji glinianek. Na terenie Parku rośnie kilka tysięcy krzewów, m. in. jaśminowce, tawuły, forsycje, irgi. Wśród drzew dostępne są: klony, lipy, jawory, kasztanowce i wierzby, (c) Park w Szczypiornie o pow. 5,6ha, jest parkiem podworskim, położonym w południowej części starego Szczypiorna. Liczy 39 gatunków i odmian drzew. Na uwagę zasługują stara aleja kasztanowców i olbrzymi platan. W drzewostanie dominują lipy, dęby, jesiony i akacje, (d) Park im. Rodziny Wiłkomirskich o pow. 2,74ha, jest parkiem podworskim, położonym pomiędzy ul. S. Wyspiańskiego i J. Tuwima, na krawędzi pradoliny Prosny. Wśród drzew dominują: jesiony, dęby, graby, kasztanowce, buki i akacje. W ostatnich latach dokonano licznych nasadzeń krzewów, (e) Planty Miejskie o pow. 2,5ha, rozciągają się od ul. Wodnej do Placu Kilińskiego, między ulicami Parczewskiego i Babiną. Stanowią element pierścienia zieleni w mieście. Dominują gatunki drzew: wierzba, topole, akacje, klony, lipy i jesiony. Z krzewów występują: śnieguliczka, berberys, ognik, forsycje, tamaryszek, tawuły, (f) Teren zieleni nad Krępicą o pow. 2,5ha, położony pomiędzy ul. Kulisiewicza i osiedlem Złoty Stok. Liczy ok. 300 drzew. Wśród nich dominują brzozy, lipy, klony, olchy i dęby. Z drzew iglastych należy wymienić: sosny, świerki, jodły, cyprysiki i modrzewie. Dostępnych jest ok krzewów (m.in. jaśminowiec, żarnowiec, dereń, perukowiec, tawuła), (g) Ogród Dydaktyczny na os. Majków o pow. 29,068m 2 położony na tyłach Cmentarza Wojskowego. Liczy 550 krzewów (ognik, jaśminowiec, tawuła) oraz drzewa, w tym: akacje, klony i jarzęby. (h) Ogródek Jordanowski, teren rekreacyjno - wypoczynkowy o powierzchni m 2 położony pomiędzy ul. Częstochowską i Wioślarską. Liczy ok. 32 gatunków drzew i krzewów. Z drzew przeważają dęby, klony, lipy i akacje, z krzewów tawuła, śnieguliczka i suchodrzew. 10

11 Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń Ochrona powietrza (44)Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza dokonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych, prowadzonych na terenie miasta przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Ma na celu uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na danym obszarze i wskazania terenów, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Pozwala na określenie obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub - w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające podjęcia dodatkowych badań. (45)Wyniki badań monitoringowych z 2005 wskazały na poważny problem w zakresie stanu aerosanitarnego powietrza w mieście. Powiat grodzki Kalisz został zaklasyfikowany do klasy C, co z uwagi na ponadnormatywne stężenia średnioroczne i 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10, skutkowało koniecznością opracowania programu ochrony powietrza. (46)Dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego w Kaliszu w latach prezentuje poniższa tabela. Parametr Tabela 1. Wskaźniki jakości powietrza atmosferycznego w Kaliszu w latach Jednostka Dopuszczalna wartość średnioroczna SO2 [μg/m3] 20, ,9 NO2 [μg/m3] 40, ,7 pył zaw. (PM-10) [μg/m3] 40,0 40,8 Pb (ołów) [μg/m3] 0, benzen [μg/m3] 5, ,82 częstość przekroczeń 24h PM10 56,9 [n] x35/rok Źródło: Informacja WIOŚ w Poznaniu oraz WSSE Oddział w Kaliszu, 2008r. (47)Jak wynika z tabeli w analizowanym okresie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego uległo poprawie. (48)Działania służące ochronie powietrza i ograniczeniu skutków zanieczyszczeń polegały w szczególności na: (a) Uspokojeniu ruchu samochodowego, głównie w centrum miasta, gdzie notuje się szczególnie wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, (b) Zaprojektowaniu zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, (c) Utrzymaniu obecnych i tworzeniu nowych kanałów przewietrzania miasta w oparciu o doliny rzeczne Prosny i jej dopływów oraz większe obszary otwarte (zwłaszcza w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta), 34,

12 (d) Modernizacji urządzeń technicznych zabezpieczających środowisko przed emisją pyłową i gazową największych źródeł zanieczyszczeń, (e) Rozbudowie sieci gazowej na ternach osiedli domów jednorodzinnych, gdzie nie występuje możliwość podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ochrona wód (49)Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowiły zanieczyszczenia obszarowe, których źródłem były przede wszystkim: (a) Rolnictwo, co wynikało głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), (b) Hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach, (c) Niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej. (50)Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych, należały głównie: bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo gospodarczych do cieków wodnych (na nieskanalizowanych obszarach), zrzuty ścieków z obszarów przemysłowych, a także zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego). (51)Główne kierunki działań na rzecz ochrony i właściwego wykorzystania wód to: (a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kalisza, maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych), (b) Ochrona otuliny biologicznej rzek, jako niezbędnego filtra biologicznego, (c) Ochrona zbiorników wód stojących wraz z obrzeżami przed zanieczyszczeniami i zaśmiecaniem oraz wykorzystanie ich do celów rekreacyjnych, (d) Ochrona istniejących systemów drenarskich na użytkach rolnych na terenie osiedli Szczypiorno, Nosków, Dobrzec, Kolonia Sulisławice, Majków, Winiary, (e) Regulacja i utrzymanie Piwonki i Krępicy pełniących istotną rolę w odprowadzaniu nadmiaru wód opadowych i roztopowych z miasta, (f) Budowa polderów zalewowych w zlewni Piwonki i Krępicy, (g) Właściwe kształtowanie zabudowy dolin rzecznych celem umożliwienia prawidłowej wentylacji miasta, (h) Zagospodarowanie brzegów Prosny umożliwiające wykorzystanie rzeki do celów żeglugi turystycznej. 12

13 Hałas (52)Głównym źródłem hałasu na terenie Kalisza był ruch samochodowy. W szczególności dotyczył on centrum i głównych tras przelotowych miasta (Wojska Polskiego, Łódzka, Wrocławska, Częstochowska). (53)W celu zmniejszenia uciążliwości wywołanych przez hałas, założono się m.in: (a) Odciążenie centrum Kalisza poprzez zmianę organizacji ruchu, wyznaczenie stref ograniczających lub zakazujących ruch pojazdów w centrum miasta, (b) W przypadkach uzasadnionych wprowadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych wzdłuż dróg najbardziej uciążliwych z punktu widzenia poziomu hałasu, (c) Wyznaczania nowych terenów mieszkaniowych w odpowiedniej odległości od ciągów komunikacyjnych i obiektów przemysłowych emitujących ponadnormatywny hałas Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Ochrona powietrza (54) Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata zakłada realizację celu średniookresowy do 2011 roku, zdefiniowanego jako: Poprawa stanu czystości powietrza i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa poprzez realizację następujących kierunków działań: (a) Rozwój lokalnego monitoringu powietrza na terenie miasta Kalisza, (b) Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go ekologicznymi nośnikami energii, (c) Zwiększenie ilości energii otrzymywanej ze źródeł energii odnawialnych, (d) Eliminacja uciążliwości transportu drogowego, (e) Ograniczanie strat energii cieplnej na przesyle w ciepłowniczych magistralach dosyłowych. Ochrona wód (55)Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata zakłada realizację: (a) Celu średniookresowego do 2011 rok, zdefiniowanego jako: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez realizację następujących kierunków działań: 13

14 (i) Monitoring istotnych zrzutów ścieków przemysłowych do kanalizacji, (ii) Porządkowanie gospodarki ściekowej, (b) Celu średniookresowego do 2011 rok, zdefiniowanego jako: Zapewnienie mieszkańcom Kalisza dobrej jakości wody do picia poprzez realizację następujących kierunków działań: (i) Doskonalenie monitoringu systemów pomiarowych zużycia wody, (ii) Rozbudowa i eksploatacja sieci wodociągowej, (iii) Optymalizacja zużycia wody do celów przemysłowych. Hałas (56)Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata zakłada realizację celu średniookresowego do 2011, zdefiniowanego jako: Ograniczenie hałasu w mieście do obowiązujących poziomów poprzez realizację następujących kierunków działań: (a) Opracowanie programów kształtowania klimatu akustycznego w mieście, (b) Ograniczanie hałasowych uciążliwości motoryzacyjnych i inne działania na rzecz poprawy klimatu akustycznego Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej (57)Zadania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej są realizowane przede wszystkim poprzez ustanawianie różnych prawnych form ochrony, takich jak: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, pomniki przyrody. (58)Ze wskazanych form ochrony przyrody na terenie Kalisza na koniec 2009r. występowały: (a) Rezerwat przyrody Torfowisko Lis, o pow. 4,71ha, utworzony w celu zachowania torfowiska przejściowego z bogatą i rzadką roślinnością, ważny ze względów naukowych, zabytkowych i dydaktycznych, (b) Pomniki przyrody - 60 drzew objętych ochroną pomnikową (47 ustanowionych przez Wojewodę Wielkopolskiego, 13 - przez Radę Miejską). Spośród pomników przyrody ustanowionych przez Wojewodę: 28 szt. znajdowało się na terenie Parku Miejskiego, 4 szt. na terenie Cmentarza Ewangelickiego, 2 szt. na terenie Cmentarza Miejskiego, 13 szt. na pozostałych terenach. Dominującymi gatunkami drzew były: wiąz szypułkowy, topola późna, buk zwyczajny i dąb szypułkowy. Pomniki przyrody ustanowione przez Radę Miejską to 13 dębów szypułkowych rosnących na skwerze w pobliżu Muzeum Ziemi Kaliskiej, 14

15 (c) Las ochronny Winiary - kompleks leśny o pow. ok. 219,2 ha, przylegający do sztucznego zbiornika Szałe, położony tuż poza granicami miasta. Przez teren lasu przebiega ścieżka dydaktyczno przyrodnicza. (59)Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata zakłada realizację: (a) Celu średniookresowego do 2011, zdefiniowanego jako: Ochrona i zachowanie zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej poprzez realizację następujących kierunków działań: (i) Opracowanie strategii gospodarowania zasobami przyrody na terenach miejskich, (ii) Zachowanie istniejących zasobów zieleni miejskiej, (iii) Rozwój terenów zieleni miejskiej, (b) Celu średniookresowego do 2011, zdefiniowanego jako: Ochrona kompleksów leśnych poprzez realizację następujących kierunków działań: (i) Zachowanie trwałości lasów, (ii) Zagospodarowanie lasów Edukacja ekologiczna (60)Celem edukacji ekologicznej jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości działań na rzecz ochrony przyrody. Edukacja ekologiczna skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. (61)Edukację ekologiczną na terenie Kalisza prowadzą głównie placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto, dzieci i młodzież uczestniczą w rozmaitych programach oraz akcjach ekologicznych typu: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, itp. (62)Treści proekologiczne przekazywane są także za pośrednictwem środków masowego przekazu (telewizji, prasy, radia, Internetu). Media, poprzez sposób ukazywania problemów ekologicznych, poszerzają grono zwolenników oraz podnoszą poziom ogólnej wiedzy na temat ochrony środowiska. (63)Cel średniookresowy do roku 2011 w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych brzmi: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych (64)Dla realizacji tego celu przyjęto następujące kierunki działań: (a) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, (b) Zwiększenie aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska, 15

16 (c) Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska Zagospodarowanie przestrzenne (65)WG danych GUS na koniec 2009r. miasto Kalisz zajmowało powierzchnię 6.942ha. (66)Na przyjęte kierunki zagospodarowania Kalisza zasadniczy wpływ maja cele rozwoju i uwarunkowania ich realizacji, wynikające z istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego miasta i wpływu regionalnego i krajowego otoczenia na miasto, a także założenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zgłoszone wnioski i wydane decyzje administracyjne. (67)Z punktu widzenia układu przestrzennego miasto rozwija po obydwu stronach Prosny, wokół kształtowanego już centrum. Zakłada się uzupełnianie i intensyfikację oraz restrukturyzację istniejącego zainwestowania. W tym zakresie kluczowe znaczenie ma wybudowanie nowych odcinków wałów ochronnych wzdłuż Prosny w północnej części miasta oraz wzdłuż Swędrni. (68)Dane dotyczące obecnej i docelowej struktury użytkowania gruntów w Kaliszu prezentuje poniższa tabela. Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Kaliszu Lp. Rodzaj użytkowania Stan obecny Stan docelowy (ha) (%) (ha) (%) 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym rezydencjonalnej i zagrodowej) 2 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 1094,40 15, ,15 20, ,06 5,48 3 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 287,90 4,15 425,74 6,14 4 Tereny zabudowy usługowej 212,78 3,07 429,54 6,19 5 Tereny obiektów handlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 8 ustawy o pizp z dnia 27 marca 2003 r. 97,34 1,40 135,57 1,96 6 Tereny zabudowy produkcyjno usługowej ,07 6,75 7 Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej 334,85 4,83 99,15 1,43 8 Tereny sportu i rekreacji 25,42 0,37 68,51 0,99 9 Tereny komunikacji 459,39 6,62 525,37 7,58 10 Tereny infrastruktury technicznej 4,94 0,07 8,68 0,13 11 Tereny przestrzeni publicznej 1,15 0,02 1,92 0,03 12 Tereny zieleni urządzonej (w tym tereny ogrodów działkowych) 205,14 2,96 366,23 5,28 13 Cmentarze 35,08 0,51 56,28 0,81 16

17 Tereny zainwestowane 2758,39 39, ,27 63,52 14 Tereny rolnicze 3344,12 48, ,49 24,38 15 Tereny zieleni niskiej 442,73 6,38 434,57 6,27 16 Lasy 265,30 3,83 281,21 4,04 17 Tereny wód powierzchniowych - śródlądowych 123,80 1,79 123,80 1,79 Tereny niezainwestowane 4175,95 60, ,07 36,48 RAZEM: 6934,34 100, ,34 100,00 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza (69)Dotychczasowy stan zainwestowania i zagospodarowania przestrzennego miasta w sposób zasadniczy determinuje przyszły układ funkcjonalno - przestrzenny i wpływa na przeznaczenie terenów rozwojowych Kalisza. (70)Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Kaliszu objętych jest ponad 1.100ha terenów miejskich. W opracowaniu są kolejne plany miejscowe obejmujące kilkaset hektarów. (71)Listę obszarów objętych planami prezentuje poniższa tabela. Tabela 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kalisza Lp. Obszary objęte planami Data uchwalenia 1 MPZP Parafialna MPZP terenu w rejonie ulic Długiej, Grzybowej i Szerokiej Zmiany MPOZP miasta Kalisza dla terenu kopalni iłów Winiary MPZP Cmentarz Komunalny MPZP terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta MPZP Tereny Przydworcowe MPZP terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego MPZP Poznańska MPZP w rejonie ulicy Wysokiej MPZP terenu Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek MPZP dla osiedla Dobrzec MPZP Tyniec MPZP Chmielnik część południowa

18 14 MPZP terenu ograniczonego ulicami Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną Trasą Bursztynową MPZP terenu w rejonie ulicy Owsianej MPZP dla osiedla Dobrzec Północ 1 Korczak MPZP terenów położonych na osiedlu Rajsków MPZP dla Dobrzec Zachód część południowa MPZP dla strefy usługowo handlowej w rejonie Al. Wojska Polskiego MPZP Sulisławice Kolonia Sulisławice MPZP Serbinowska Młynarska II MPZP w rejonie ulic: Celtycka Słowiańska MPZP Chmielnik północ W opracowaniu 24 MPZP Las Winiarski W opracowaniu 25 MPZP Zawodzie W opracowaniu 26 MPZP zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Toporowej W opracowaniu 27 MPZP w rejonie ulicy Braci Niemojowskich W opracowaniu 28 MPZP Huby W opracowaniu 29 MPZP Dobrzec Zachód W opracowaniu 30 MPZP Tereny Przydworcowe II W opracowaniu 31 MPZP terenu w rejonie ulic Długiej, Grzybowej i Szerokiej II W opracowaniu 32 MPZP Wieża Ciśnień Nie rozpoczęty 33 MPZP terenu w rejonie ulic: Gościnna, Domowa Nie rozpoczęty 34 MPZP terenu w rejonie ulicy Godebskiego Nie rozpoczęty 35 MPZP Zachodnia Nie rozpoczęty Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza (72)Definiuje się następujące założenia rozwoju przestrzennego Kalisza: (a) Rozwój przestrzenny Kalisza w większym stopniu wynikać będzie ze wzrostu standardów zamieszkania i wypoczynku niż ze wzrostu liczby ludności, (b) Dla rozwoju mieszkalnictwa wyznaczono tereny głównie w rejonie dzielnic i osiedli: Huby, Celtycka Słowiańska, Piwonice, Sulisławice, Szczypiorno, Dobrzec, Majków, Chmielnik, Tyniec Północ i Lis, (c) Dla wszystkich terenów występowania zabudowy mieszkaniowej, tak jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, wskazuje się konieczność dogęszczania i koncentracji, 18

19 (d) Dla terenów produkcyjno usługowych i techniczno produkcyjnych zakłada się restrukturyzację i rehabilitację oraz intensyfikację poprzez wprowadzanie nowych podmiotów gospodarczych. (73)Za problemowe uznano następujące obszary: (a) Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wodą 100-letnią, (b) Obszary o bardzo trudnych warunkach posadowienia budynków, (c) Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji Obiekty zabytkowe (74)Dziedzictwo kulturowe Kalisza tworzą: (a) Złożony układ przestrzenny, stanowiący rezultat długotrwałego, poddawanego odmiennym wpływom, procesu urbanizacyjnego, w tym: (i) zachowany w ogólnych zarysach średniowieczny układ urbanistyczny zawierający relikty obwodu warownego i obiekty sakralne z okresu gotyku i baroku; (ii) nakładający się na miasto i poszerzający jego obszar zespół regulacji inwestycji z okresu zaboru pruskiego oraz czasów departamentu i województwa z okresu Królestwa Polskiego w postaci Alei Luizy Józefiny ob. Al. Wolności, budynków rządowych, wojskowych, oświatowych, publicznych, przemysłowych, penitencjarnych, powstaniem Nowego Rynku, ul. Babina, Parku Miejskiego i Kanałów Bernardyńskiego i Rypinkowskiego; (iii) inwestycje z okresu miasta gubernialnego z k. XIX w. i przełomu XIX/XX w. (projekt rozwoju miasta B. Bukowińskiego): kolej z , powstanie zachodnich przedmieść z przełomu XIX/XX w.; (iv) odbudowa miasta w czasach II Rzeczypospolitej, nadająca śródmieściu wyjątkowy charakter poprzez realizacje projektów uznanych architektów m.in. S. Pajzderskiego, W. Michalskiego i M. Lalewicza; (v) przekształcone w końcu XIX i 1 ćw. XX w. późnośredniowieczne przedmieścia (Toruńskie i Wrocławskie). (b) Struktury osadnicze, położone w obrębie obecnego terytorium miejskiego, lecz odrębne pod względem historycznej genezy, włączane funkcjonalnie bądź administracyjnie w granice miasta od XIX w., (c) Budowle uznane za zabytkowe oraz dominanty przestrzenne, do których zaliczają się: (i) Bazylika mniejsza d. kolegiata Wniebowzięcia NMP (wieża barokowa), (ii) Kościół św. Mikołaja (wieża neogotycka), (iii) Ratusz, 19

20 (iv) Kościół franciszkański św. Stanisława (od strony Prosny), (v) Zespół więzienia na Tyńcu z 1844 r., (vi) Kościół św. Gotarda na Rypinku z lat 1908/10, (vii) Dawna fabryka B. Repphana przy pl. Kilińskiego, (viii) Dawna wieża ciśnień z 1920 r. u zbiegu ul. Górnośląskiej i Legionów dla Kalińca, (ix) Dawna wieża ciśnień w rejonie dworca PKP. (d) Obszar miasta lokacyjnego, obecnie centrum staromiejskie, objęty ochroną konserwatorską. Średniowieczny układ sieci ulicznej i zwartej zabudowy Kalisza jest czytelny, pomimo zniszczeń powstałych w 1914r. Owalnicowe jądro z prostokątnym rynkiem pośrodku oraz ciągi komunikacyjne biegnące po bokach owalnicy z południowego - zachodu na północny wschód (ul. Śródmiejska, Zamkowa, Mariańska i św. Stanisława), zbiegające się u przeprawy przez Prosnę - dawniej u Bramy Toruńskiej od strony północno wschodniej i Bramy Wrocławskiej od południowo-zachodniej. Schemat dopełnia zachowane regularne rozplanowanie szachownicowe czterech bloków przeciętych ulicami, po 2 stronach rynku. Ratusz usytuowany jest na rynku. Zabudowę przyrynkową oraz pierzejową ulic Śródmiejskiej, Zamkowej, Mariańskiej, św. Stanisława, Piskorzewskiej, Kanonickiej i Złotej tworzą budynki mieszkalne z lat 20- i 30-tych XX w., dwu- i trzypiętrowe, wieloosiowe, z dachami krytymi ceramiczną dachówką karpiówką. W obrębie zachowanego reliktu obwodu warownego znajdują się obiekty sakralne z okresu gotyku i baroku od. pn. zlokalizowano kościół św. Mikołaja (który w 1992 roku podniesiony został do godności katedry) wraz z dawnym klasztorem kanoników laterańskich (ob. budynek domu parafialnego), od wsch. przy pl. św. Józefa 7 znajduje się Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Sanktuarium św. Józefa) oraz kompleks gmachów pojezuickich (ob. siedziba Starostwa Powiatowego) wraz z kościołem pojezuickim (ob. Garnizonowym), natomiast w części południowej zlokalizowany jest klasztor i kościół (pw. św. Stanisława) franciszkanów. (75)Do zabytków Kalisza zaliczają się także kamienice objęte wpisami do rejestru zabytków, pochodzące głównie z końca XIX i I ćw. XX w. Są to dwu- i trzykondygnacyjne kamienice z oficynami, często z przekształconymi elewacjami w poziomie parteru. Jednym z najcenniejszych obiektów w tej grupie jest tzw. dom pod aniołami przy ul. Mostowej 4. (76)Z dawnych zespołów dworskich i folwarcznych włączonych w obręb obecnego miasta do rejestru wpisane są dwór i park na Majkowie (klasycystyczny, z pocz. XIX w., obecnie siedziba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu oraz Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka). (77)Ponadto, w Kaliszu ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków objęte są 3 inne parki i ogrody, w tym: Park Miejski (zał. w 1798 r.), park w dzielnicy Szczypiorno oraz ogrody, przy willi ul. Niecała 5 i Widok 80 oraz 4 cmentarze - trzy z nich, rzymskokatolicki tzw. Miejski założony w 1807 roku, ewangelicki funkcjonujący od 1790 roku oraz greko-prawosławny założony w 1786 roku położone są przy rogatce wrocławskiej. W chwili założenia ulokowane poza obrębem miasta, obecnie włączone w 20

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo