Wydawnictwo bezp atne. ISSN: Data: Numer: 16/384 Nak ad: W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str."

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska. str. 10 Inwestycje przebiegajà zgodnie z planem Krzysztof Augustyniak prowadzi w Wheeler Triathlon MTB Tour. W telegraficznym skrócie str.16 W telegraficznym skrócie Lubin Do nieszcz Êliwego wypadku dosz o w jednym z fitness klubów w lubiƒskiej galerii Cuprum Arena. Podczas za ywania relaksacyjnej kàpieli w basenie utopi si 47-letni m czyzna. Prawdopodobnie dosta zawa u serca, straci przytomnoêç i osunà si na dno basenu. Policja wyklucza dzia anie osób trzecich. KGHM Józef Czyczerski, Marek Budziak i Bogus aw Szarek sà kandydatami miedziowej SolidarnoÊci w wyborach do Rady Nadzorczej KGHM. Swoich przedstawicieli w po owie sierpnia og osi tak e Zwiàzek Zawodowy Pracowników Przemys u Miedziowego. Z wystawienia w asnego kandydata zrezygnowa natomiast Zwiàzek Zawodowy Pracowników Do owych. Legnica 10 miesi cy wi zienia w zawieszeniu na dwa lata - taki wyrok us ysza 59- letni Jacek K., by y komendant legnickiego hufca ZHP, oskar ony o wy udzenie pieni dzy i podrabianie faktur. Sàd nakaza mu tak e zwrot skradzionych z Choràgwi DolnoÊlàskiej pieni dzy. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. G ogów Niecodziennego odkrycia dokonali budowlaƒcy przy ul. wirki i Wigury w G ogowie. Podczas prac przy jednej z posesji wykopali ludzkie koêci. Pochodzà najprawdopodobniej z czasów II Wojny Âwiatowej. Pod szkieletem znaleziono tak e pocisk artyleryjski, który zosta niezw ocznie usuni ty przez saperów. KGHM Do groênego zdarzenia dosz o w rejonie kopalni ZG Rudna Pó nocna metrów pod ziemià na oddziale G-23 by wstrzàs o sile tzw. siódemki, w wyniku którego rannych zosta o pi ciu górników. W momencie zdarzenia w rejonie zagro enia przebywa o àcznie 12 górników. Legnica 38-letni legniczanin odpowie przed sàdem za molestowanie seksualne swoich dwóch ma oletnich pasierbic. Koszmar sióstr trwa kilka miesi cy. Prawda wysz a na jaw dzi ki pracownikom Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo- ecznej, którzy zainteresowali si dziwnym zachowaniem jednej z ofiar. Ojczymowi - pedofilowi grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolnoêci. Pawe Greƒ str.3 Odszed wielki trener i wspania y cz owiek Z wielkim alem przyjà em wiadomoêç o Êmierci Andrzeja Nowakowskiego, wybitnego trenera, a tak e wspania ego cz owieka, który w pami ci wszystkich fanów koszykówki w Polkowicach zapisa si na zawsze. Andrzej Nowakowski pracowa w Polkowicach trzy i pó roku. W tym czasie dwukrotnie wywalczy historyczne bràzowe medale mistrzostw Polski. Wybitny szkoleniowiec by asystentem Tomasza Herkta w reprezentacji Polski, która w 1999 roku wywalczy a Mistrzostwo Europy. Andrzej Nowakowski by nie tylko wybitnym trenerem, ale przede wszystkim cudownym, pe nym pogody ducha, ciep a cz owiekiem. Doprawdy ludzi takich jak On nie ma wêród nas ju wielu. Reprezentowa pewien typowy dla pokolenia wojennego model cz owieka. Zawsze gotowy do niesienia pomocy, umiejàcy s uchaç innych, przepe niony màdroêcià i do- Êwiadczeniem, majàcy dystans do siebie i wykonywanej przez siebie pracy, potrafiàcy dostrzegaç pi kno w najprostszych rzeczach. By tak e cz owiekiem wielkiej klasy i kultury osobistej, pe nym pozytywnej energii. To jeden z najmàdrzejszych ludzi, jakich pozna em w yciu i czuj si w obowiàzku podzi kowaç Mu za to, e dane mi by o przeprowadziç z nim wiele rozmów, bo by y one êród em wiedzy, której oceniç nie sposób. Te rozmowy w du ej mierze ukszta towa y mój charakter. Za to wszystko trenerze serdecznie dzi kuj majàc w pami ci Twà uêmiechni tà twarz. Takiego Ci zapami tam na zawsze. Jeszcze raz, dzi kuj za wszystko. Spoczywaj w pokoju. Roman Tomczak

2 2 Gazeta Polkowicka Burmistrzowi strzeli a 18-nastka Wies aw Wabik osiàgnà... pe noletnoêç. Od 18 lat pracuje w Urz dzie Gminy Polkowice. Choç wczeêniej tego nie planowa, bo chcia byç maklerem, wróci po studiach do rodzinnego miasta i zwiàza swojà karier z samorzàdem. DziÊ wspomina swoje pierwsze kroki w urz dzie... - Praca w magistracie mia a byç tylko na chwil? - I tak, i nie. B dàc na ostatnim roku studiów rozglàda em si ju za pracà i rozwa a em powrót do rodzinnych Polkowic, ale pierwszà rozmow kwalifikacyjnà odby em w KGHM, gdzie szukano ekonomistów na nowo tworzone stanowiska finansowe. Po rozmowie nie by em pewny, czy mam t prac i coê skusi o mnie, aby dzieƒ póêniej pójêç na rozmow do Urz du Gminy, gdzie potrzeby kadrowe do zarzàdzania aktywami, by y równie du- e jak w miedziowej spó ce. - Pami ta Pan t rozmow? - Wskoczy em w Êlubny garnitur (Êmiech) i poszed em na nià pe en optymizmu. W moim obecnym gabinecie przeprowadzili jà Emilian Staƒczyszyn i Andrzej TatuÊko. Moi rozmówcy, ku mojemu zaskoczeniu, zapytali, czy mog przyjêç jutro do pracy. Rzutem na ta- Êm kolejnego dnia, czyli 1 sierpnia, pracowa em w urz dzie. Jak zaczà em pracowaç w magistracie wydawa o si, e to b dzie tylko na chwil, bo ponoç prac trzeba zmieniaç co kilka lat. I choç zosta em tutaj na d u ej, mam wra enie, jakbym pracowa w kilku firmach, bo kilka razy zmienia- em wydzia y i stanowiska. - Bardzo si Pan zmieni od tego czasu? - Jak patrz na moich wspó pracowników, to wydaje mi si, e te lata nie min y. A jednak. Min o a lat. Mnie przyby o kilka siwych w osów na g owie. - Czy widzi si Pan w urz dzie na rok przed emeryturà? - To bardzo trudne pytanie, bo przecie wiele zale y od mieszkaƒców. JeÊli mia bym podsumowaç wszystkie lata pracy w urz dzie to uwa am, e dwa ostatnie by y bardzo udane, a ju na pewno w ca ej swojej karierze nie czerpa em z niej tak du ej satysfakcji. W du ej mierze wynika to z dobrej wspó pracy z radnymi, którzy sà przecie najbli ej lokalnej spo eczno- Êci. Poczàtki burmistrza w Urz dzie wspominajà... Krystyna Marków Sekretarz Gminy Polkowice Z Wies awem Wabikiem jakiê czas dzieliliêmy jeden pokój w urz dzie i wspominam ten okres bardzo dobrze. Pami tam, e obecny burmistrz zawsze mia optymistyczne podejêcie do pracy i nie ba si wyzwaƒ. By specjalistà od nowinek technicznych i ch tnie wprowadza je w ycie. Wszystkie jego awanse by y zas u one. Katarzyna Biedrzycka Pami tam pierwszy dzieƒ w pracy Wies awa Wabika. Przyszed do nas (wydzia finansowy - przyp. red.) sympatyczny m ody cz owiek, ochoczo nastawiony do pracy i przede wszystkim z g owà pe nà pomys ów. Mia rozbrajajàcy uêmiech i ciep y g os. By bardzo lubiany przez wspó pracowników. Emilian Staƒczyszyn Przewodniczàcy Rady Miejskiej w Polkowicach Doskonale pami tam rozmow kwalifikacyjnà z Wies awem Wabikiem. Przyszed ambitny m ody cz owiek, który ujà mnie tym, e naprawd chcia pracowaç, a wr cz do tej pracy si rwa. Mia wiele pomys ów i przeczuwa em, e b dzie nam si dobrze pracowa o. Patrzàc na przebieg jego kariery zawodowej jest mi naprawd bardzo mi o. Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. Wed ug polkowiczan, inicjatorów przedsi wzi cia, potrzeba stworzenia miejsca zabaw i treningów dla psów, jest ogromna. W miejscu gdzie powstanie skwer, tj. przy ul. Ociosowej, jest du y wybieg dla czworonogów. To jedyne takie miejsce w okolicy. Z czasem, podczas spotkaƒ z inicjatorami apelu, pod którym podpisa o si ponad 300 osób, zawnioskowano o stworzenie parku dla zwierzàt. - Wielu w aêcicieli wi kszych psów, poddawa o je tresurze w pobliskim Lubinie, gdzie istnieje specjalny gaj z urzàdzeniami do takich çwiczeƒ. PomyÊleliÊmy, e warto by oby stworzyç takie miejsce w Polkowicach, aby nasze psy doskonali y umiej tnoêci, a przy tym mia y miejsce do zabawy, której przecie potrzebujà - mówi Marek Czarny, w aêciciel golden retrivera o imieniu Jaskier. Jak si okazuje, takich miejsc jest w Polsce ca kiem sporo, i, co wa ne, cz sto tworzone sà systemem gospodarczym. - Obserwujàc istniejàce parki zauwa yliêmy, e przy ich projektowaniu stawia si na proste i niedrogie rozwiàzania. Okazuje si, e z kilku opon, s upków i platform mo na zaaran owaç wspania y gaj zabawowy dla czworonogów - mówi Renata Dembek, wiceburmistrz Polkowic. àka przy ul. Ociosowej zostanie ogrodzona i podzielona na dwie kwatery - dla psów du ych i ma ych. B dà tam te awki dla w aêcicieli i, oczywi- Êcie, urzàdzenia zabawowe dla czworonogów. - Ustalone zostanà zasady korzystania z tego skweru, aby obecnoêç w parku by a wy àcznie przyjemnoêcià. Musimy bowiem pami taç, o zachowaniu czystoêci i zasad bezpieczeƒstwa - psy Z ycia gminy Powstanie park dla zwierzàt Z inicjatywy mieszkaƒców powstanie specjalny wybieg dla czworonogów. B dzie to miejsce zabaw dla psów - du ych i ma ych, a przede wszystkim miejsce spotkaƒ ich w aêcicieli. Takie miejsca istniejà m.in. w Krakowie i Warszawie. W codziennym yciu, przyt oczeni obowiàzkami nie myêlimy o chorobie, a tak e konsekwencjach, które mogà z niej wyniknàç. Tym bardziej nie zastanawiamy si nad ewentualnymi formalnoêciami, z którymi trzeba si zmierzyç po Êmierci osoby bliskiej. Tymczasem cz sto okazuje si, e rzeczywistoêç pisze scenariusze, które nas zaskakujà. Dlatego warto byç przygotowanym na ka dà okolicznoêç. Zapewne wi kszoêç z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, e wglàd do dokumentacji medycznej to nie jest prosta sprawa nawet dla m a, czy ony. Potrzebne sà stosowne dokumenty, o które warto zatroszczyç si zawczasu. - Ka dy pacjent mo e upowa niç osob bliskà lub trzecià do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia. Potrzebne jest wype nienie stosownych oêwiadczeƒ. Ta sama procedura jest stosowana w przypadku udost pniania dokumentacji medycznej znajdujàcej si w zak adach opieki zdrowotnej. To niezwykle wa ne, zw aszcza w sytuacji choroby bàdê Êmierci, kiedy dokumentacja medyczna mo e okazaç si potrzebna przy prowadzeniu ró nego rodzaju spraw spadkowych, ubezpieczeniowych czy te realizacji zobowiàzaƒ osoby chorej lub zmar ej. Wówczas, je eli pacjent nie z o- y takiego oêwiadczenia zak ad opieki zdrowotnej nie ma prawa b dà biegaç bez smyczy, lecz w kagaƒcach, a do ich w aêcicieli b dzie nale a obowiàzek posprzàtania nieczystoêci - dodaje Renata Dembek, wiceburmistrz Polkowic. Obecnie koncepcja aran acji parku jest konsultowana z mieszkaƒcami. Po stworzeniu projektu i wy onieniu wykonawcy przedsi wzi cia, jeszcze w tym roku rozpocznie si budowa skweru, tj. jego ogradzanie i zagospodarowanie. Polkowice ju od kilku lat prowadzà szerokà kampani s u àcà podniesieniu ÊwiadomoÊci w aêcicieli czworonogów i zach ceniu ich do sprzàtania nieczystoêci po swoich pupilach. W mie- Êcie stworzono m.in. azyle dla zwierzàt ze specjalnymi pojemnikami na nieczystoêci. Bezp atnie rozdajemy ponadto zestawy do sprzàtania odchodów zwierz cych. Ewa Szczeciƒska To bardzo wa ne oêwiadczenia W recepcji Polkowickiego Centrum Us ug Zdrowotnych mo na sk adaç oêwiadczenia o upowa nieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych Êwiadczeniach zdrowotnych lub wyra enia braku takiej zgody. Naprawd warto to zrobiç. udost pniç dokumentacji medycznej nikomu, nawet najbli szej rodzinie. Prawo do wglàdu mo na uzyskaç wówczas tylko i wy àcznie postanowieniem Sàdu Powszechnego. Warto o tym pami taç - mówi Mariola KoÊmider, dyrektor PCUZ. Druki oêwiadczeƒ mo na pobraç u pracownika rejestracji w Polkowickim Centrum Us ug Zdrowotnych. Mo na jà tak e Êciàgnàç ze strony internetowej PCUZ - znajdujà si w zak adce Do pobrania. Wype nione oêwiadczenia, z o one w rejestracji, zostanà w àczone do indywidualnej dokumentacji pacjenta. Archiwum

3 Nasze tematy Gazeta Polkowicka 3 Inwestycje przebiegajà zgodnie z planem W Polkowicach realizowane sà obecnie trzy du e inwestycje - przebudowa Parku Miejskiego, budowa ronda na skrzy owaniu ulic Kardyna a Kominka i 3 Maja oraz budowa k adki nad drogà krajowà nr 3 w pobli u marketu Tesco. SprawdziliÊmy jak one przebiegajà. W nowym parku b dà ciekawe urzàdzenia zabawowe. Od listopada ubieg ego roku trwajà prace zwiàzane z kompleksowà przebudowà Parku Miejskiego. Wzbudzajà one uzasadnione zainteresowanie mieszkaƒców. Póki co prace przebiegajà zgodnie z planem. Zakres prac wykonywanych przez wy onionà w drodze przetargu firm Pro-Infra jest bardzo obszerny i obejmuje ca o- Êciowà przebudow tego miejsca. Od listopada, gdy je rozpocz to park przeszed gruntownà metamorfoz. DziÊ do wykonania zosta o ju niewiele. Zdecydowana wi kszoêç urzàdzeƒ zabawowych zosta a zamontowana. Projekt pod nazwà Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach uzyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoÊlàskiego na lata (priorytet Miasta ). Kwota dofinansowania to oko o 2 mln 200 tys. z. Wszystkie z o one przez gmin dokumenty zosta y pozytywnie zweryfikowane w Urz dzie Marsza kowskim i obecnie gmina czeka na umow z Województwem DolnoÊlàskim. Jej podpisanie powinno nastàpiç jeszcze w sierpniu. - Przebudowa Parku Miejskiego przebiega zgodnie z planem, nie ma adnych opóênieƒ. Stosujemy wiele technologii, które sà w Polsce nowoêcià. W Parku b dzie du o zieleni, zró nicowany teren. Nie chcia bym zdradzaç za wielu tajemnic dotyczàcych tego, jak to miejsce b dzie wyglàdaç, bo to ma byç niespodzianka dla mieszkaƒców Polkowic. Powiem tylko tyle, e na terenie Parku b dà mi dzy innymi ska ki wspinaczkowe dla dzieci, podêwietlana fontanna, a tak e wiele innych ciekawych miejsc - Budowa ronda powoli dobiega koƒca. mówi nam Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. Przy okazji przebudowy warto wspomnieç, e przy projektowaniu parku uwzgl dniono potrzeby osób starszych i niepe nosprawnych. Park stanie si dla nich bardziej przyjazny poprzez wprowadzenie wielu udogodnieƒ komunikacyjnych. Poprawià one komunikacj zarówno osób poruszajàcych si na wózkach jak i kobiet z ma ymi dzieçmi oraz osób starszych. WartoÊç prac zwiàzanych z przebudowà parku to niemal 5,8 mln. z. Planowany termin oddania parku do u ytku to wiosna przysz ego roku. Zgodnie z planem przebiega tak e budowa czwartego ronda w Polkowicach. Powstaje ono na skrzy owaniu ulic Kard.B.Kominka i G ogowskiej. Prace powoli zbli ajà si ku koƒcowi. Skrzy owanie nadal jest wy àczone z ruchu, ale wykonawca realizuje prace zgodnie z za o onym harmonogramem.- Zgodnie z umowà zakoƒczenie ma nastàpiç w po owie wrzeênia, ale trudno jest dziê okreêliç dat oddania go do u ytku. Chcemy, aby odby o si to szybciej ni przewiduje umowa, ze wzgl du na rozpoczynajàcy si rok szkolny, który oznacza zwi kszeniu ruchu komunikacyjnego w mieêcie ñ mówi Marzena Olejnik, pe nomocnik burmistrz ds. gospodarczych. Warto dodaç, e koszt tej inwestycji to 1,1 mln z, w tym 209 tys. z pochodzi z bud etu paƒstwa. Gmina wspólnie z powiatem polkowickim pozyska a dotacj ze Êrodków ministerialnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeƒstwo - Dost pnoêç - Rozwój. Równie zgodnie z planem przebiega najwi ksza realizowana obecnie inwestycja miejska ñ budowa k adki nad drogà krajowà nr 3. Bioràc pod uwag fakt, i nigdy dotàd nie realizowano tutaj budowy obiektu mostowego, pierwszy jej etap przebiega bez zarzutu. Pomaga w tym sprzyjajàca aura. Obecnie zakoƒczono budow piàtego filara, na którym osadzona zostanie k adka. Realizowana jest budowa filara nr 6 i 7 w okolicach marketu Tesco. Jednak, jak podkreêla burmistrz Polkowic, przed nami najwa niejszy i najtrudniejszy etap - budowa cz Êci naziemnej. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji inwestycji jest to, i ma ona przebiegaç bez wstrzymania ruchu na krajowej trójce. Jak si dowiedzieliêmy, wykonawca ubiega si o cz Êciowe zaj cie drogi krajowej. Koszt ca ej inwestycji to 4,3 mln z. Termin jej zakoƒczenia to luty 2013 roku. Ewa Szczeciƒska Chcemy mieç grunt na medal Gmina Polkowice dosta a si do II etapu konkursu, w którym wy aniane sà najatrakcyjniejsze tereny inwestycyjne w Polsce. Do presti owego konkursu Grunt na medal 2012 gmina przystàpi a w maju tego roku. Jest to ju piàta edycja konkursu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem Ministra Gospodarki i dziennika ekonomicznego Puls Biznesu, który promuje tereny pod inwestycje. Pierwszy etap konkursu ju za nami. W tym roku w szranki stan o 200 gmin, które àcznie przys a y do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 304 oferty. Polkowice znalaz y si w gronie 99 terenów inwestycyjnych, które przesz y do II etapu konkursu. Województwo dolnoêlàskie w II etapie reprezentowaç b dà równie Gmina Miejska Boles awiec, Gromadka / Os a, Kobierzyce / Magnice, Jelenia Góra, Âwidnica i Jawor. Etap II konkursu ma na celu rozpoznania terenów i wy onienie spoêród nich 16 zwyci zców. Polkowice w aênie przesz y audyt terenu inwestycyjnego zg oszonego do konkursu. Co zyskamy zwyci ajàc konkurs? - Laureaci majà mo liwoêç promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji. Wyró nione dzia ki b dà rekomendowane w pierwszej kolejnoêci inwestorom zagranicznym. Ponadto dany teren b dzie sygnowany logiem Grunt na medal, co równie mo na wykorzystaç w promocji terenów inwestycyjnych - mówi Urszula a ewska, dyrektor Wydzia u Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy UG Polkowice.. Komisja konkursowa zamierza wizytowaç tereny do koƒca paêdziernika. W ka dym z województw wybrany zostanie jeden najlepszy grunt na medal. Wyniki konkursu poznamy 15 listopada. Dodam, e zg oszony przez nas teren inwestycyjny to obszar o wielkoêci 33 ha przy drodze krajowej nr 3. àcznie gmina Polkowice posiada do zagospodarowania niemal 100 ha terenów inwestycyjnych. W2007 roku w drugiej edycji konkursu Gmina na medal Polkowice zaj y I miejsce. Ewa Szczeciƒska

4 4 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci, og oszenia» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Duma i uprzedzenie Za mundurem panny sznurem - mówi polskie przys owie. Jak wyglàda o to w Polkowicach, mieêcie przez ponad sto lat garnizonowym, i ile by o w tych relacjach sznura, a ile munduru - o tym traktuje dzisiejsza opowieêç. Mówiàc krótko, relacje te sprowadza y si do dwóch skrajnych odczuç - mi oêci i nienawiêci do królewskich dragonów. Ka dy bowiem oddzia liczàcy kilkuset o nierzy i tyle samo koni, by ogromnym obcià eniem dla ka dego magistratu, a ju zw aszcza dla tak ma ego i niezamo nego, jakim by y Polkowice na prze omie XVIII/XIX w. Ciàg e utarczki z o nierzami o ukradziony owies albo uwodzenie cudzych on, uzupe nia y skargi na prostackie zachowanie, pijackie burdy i zadeptane przez konie ogrody. Nie by o atwo, ale za to nie by o te nudno. o nierze dawali mieszkaƒcom poczucie wzgl dnego bezpieczeƒstwa, okazjonalnà pomoc przy ci kich pracach budowlanych, czy polowych oraz - co nie jest bez znaczenia - powód do dumy. Kolorowe mundury i u aƒska fantazja na dobre spoi y si z historià tego miasta. Wiemy przecie z licznych przekazów ikonograficznych, jak barwnie prezentowa y si armie ancient regime u osiemnastowiecznej Europy. Wystarczy przypomnieç sobie epopej napoleoƒskà. A to przecie m. in. z Francuzami walczy y pruskie regimenty w bitwie pod Jenà i Auestaedt w 1806 r. Ale jak w aêciwie huzarzy znaleêli si w ma ych, prowincjonalnych Polkowicach? To proste. Jak pami tamy Anton Lessel, bogaty mieszczanin polkowicki, wyratowa przypadkiem ze Êmiertelnej opresji króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II (zwanego póêniej nies usznie Wielkim), kiedy tego w 1763 r. Austriacy otoczyli pod Tarnówkiem. W zamian za cudowne ocalenie (król podobno ucieka niesiony na plecach przez Lessela), w adca Prus obieca, e zostawi w Polkowicach swój regiment dragonów. Obietnicy dotrzyma. Kawaleria pruska, co wykaza y wojny Êlàskie ( ), poczàtkowo nie by a w armii pruskiej doceniana. Zmieni to dopiero Fryderyk II, wprowadzajàc do tego rodzaju formacji nowe rozwiàzania taktyczne oraz nowoczesne uzbrojenie. Do tych zalicza y si m. in. coraz doskonalsze szable - znak rozpoznawczy ka dego u ana, ale i karabinki, wypierajàce coraz Êmielej lance z konnych armii. Do najpopularniejszych karabinków w armii pruskiej nale a- y Mausery (M1871) oraz nieco póêniejsze i zarazem nowoczeêniejsze Werdery (M1849). Na prze omie wieków zastàpi y je karabinki systemu Dreysera. Pu ki kawalerii tworzone by y z najlepszych rekrutów w asnych, w miar mo liwoêci ochotników. Wszystko dlatego, e specyfika tej s u by u atwia a dezercj, zaê do zadaƒ pruskiej kawalerii nale a o wówczas m. in. zapobieganie dezercji w szeregach piechoty. Stàd bra y si liczne przyk ady, dziê mo e odbierane jako zabawne, otaczania kawalerià w asnych oddzia ów znajdujàcych si w marszu, zw aszcza przedzierajàcych si przez trudny i wyczerpujàcy teren leêny. Do najs ynniejszych pu ków pruskich jazdy nale a 7. Pu k Huzarów (Siebten Husaren Regiment), dowodzony przez p k. Piotra Ma achowskiego, Polaka. Jednak to nie oni, a huzarzy z 5. Pu ku Bayreuth uwa ani byli za najlepszà tego typu jednostk w armii królewskiej, a póêniej cesarskiej. Roman Tomczak Urlop pe ny pracy Tego lata w polkowickiej fabryce Volkswagena korzysta si z urlopów, przeprowadza bie àce naprawy, dokonuje przebudowy linii produkcyjnych i utrzymuje sta y, wysoki poziom dostaw do USA. I to wszystko w jednym czasie. Volkswagen nadal odnotowuje wzrost sprzeda y swoich samochodów na ca ym Êwiecie. Od stycznia do czerwca koncern sprzeda prawie 4,5 mln. pojazdów, czyli o 9 proc. wi cej ni w tym samym okresie roku ubieg ego. Rosnàce zainteresowanie samochodami marek koncernu sprawia, e mimo okresu urlopowego, zak ady produkcyjne koncernu na ca- ym Êwiecie produkujà pe nà parà. Nie inaczej jest w polkowickiej fabryce silników wysokopr nych. - W tym roku w okresie urlopowym musimy pogodziç ze sobà cztery wa ne kwestie: zas u ony wypoczynek naszych pracowników, naprawy i remonty, przebudowy pod zbli ajàcà si produkcj silnika nowej generacji oraz koniecznoêç utrzymania ciàg oêci dostaw do Stanów Zjednoczonych - mówi Jacek Rostkowski, dyrektor produkcji w Volkswagen Motor Polska. Nie przeszkadza to jednak w realizacji tzw. korytarza urlopowego, który potrwa jak zwykle szeêç tygodni. - Korytarz urlopowy to okres przestoju zak adów w montowniach ca ego koncernu. - W tym czasie zwykle zatrzymywana jest produkcja. Okres ten poszczególne zak ady wykorzystujà zale nie od potrzeb - wyjaênia dyrektor Rostkowski. - Jednak u nas, mimo rosnàcych zamówieƒ na silniki z Polkowic oraz mnóstwa prac remontowych do wykonania, to dzi ki w aêciwej organizacji pracy praktycznie wszystkim pracownikom naprzemiennie uda si wybraç w tym czasie na urlopy - podkreêla. W Polkowickiej fabryce silników wysokopr nych ju w przysz ym roku ruszy produkcja najnowoczeêniejszego silnika wysokopr nego w technologii zabudowy modu owej (silnik MDB). Silnik ten àczy ze sobà liczne nowoczesne rozwiàzania techniczne, b dàc przy tym jeszcze bardziej przyjaznym dla Êrodowiska. Jak zapowiadajà w adze Koncernu, poziom zu ycia paliwa w nowych silnikach b dzie ni szy o ok. 10 proc. w porównaniu z produkowanymi obecnie. Obni y si równie emisja spalin. tom Roman Tomczak

5 RozmaitoÊci, og oszenie Gazeta Polkowicka 5 Niepe nosprawni tysiàc metrów pod ziemià Wizyt w ZG Rudna i zjazd pod ziemi poprzedzi a prezentacja dotyczàca wydobycia miedzi i szkolenie BHP. Pod ziemià czeka- y na goêci samochody Land Rover, dzi ki którym wszystkie osoby uczestniczàce w wycieczce trafi y na oddzia C1. Podopieczni WTZ po raz pierwszy zobaczyli na w asne oczy warstwy wydobywcze, proces kotwienia oraz zrzucania urobku z taêmy. - Nasi podopieczni latali ju samolotem, pobijali rekordy Polski, Êpiewali z gwiazdami polskiej muzyki, ale wizyta w kopalni jest dla nich naprawd niesamowitym prze yciem. Uczestnicy pytani przez kadr pracowniczà ZG Rudna o wra enia, za du o nie opowiadali, ale zaznaczyli, e milczenie spowodowane jest ogromem prze yç. Ka dy uczestnik potwierdzi, e móg by zjechaç tam jeszcze raz. Wyjazd bez wàtpienia by niesamowitym wydarzeniem, i pozytywnie wp ynà na proces rehabilitacji uczestników. Dla tych, którzy naprawd chcà pracowaç W ciàgu ostatnich szeêciu lat, na terenie naszej gminy skorzysta o z niej kilkaset osób. Prace spo ecznie u yteczne sà dla wielu z nich trampolinà do prawdziwej, sta ej pracy. Podopieczni Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Polkowicach wiedzà ju jak wyglàda praca górnika. Grupa niepe nosprawnych zjecha a kilometr pod ziemi i zwiedzi a kopalni Polskiej Miedzi. Dla nich to by a jedna z najwi kszych przygód w yciu - mówi Edyta P dzisz, kierownik Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Polkowicach. - Nasi podopieczni, gdy otrzymali certyfikaty poêwiadczajàce Archiwum WTZ zjazd 1000 metrów pod ziemi rozpiera a ich duma. Za niesamowite wra enia odwdzi czyli si podarunkiem zrobionym w pracowni ceramicznej - by to wagonik symbolizujàcy prac górników. To by o skromne podzi kowanie za wspania e prze ycia. Zjazd odby si dzi ki ogromnej uprzejmoêci Miros awa Laskowskiego, dyrektora ZG Rudna, za co serdecznie dzi kujemy - zakoƒczy a kierowniczka WTZ. WTZ w Polkowicach jest wspó finansowany ze Êrodków Urz du Gminy w Polkowicach i Starostwa Powiatu Polkowickiego. KoK - Nasi podopieczni latali ju samolotem, pobijali rekordy Polski, Êpiewali z gwiazdami polskiej muzyki, ale wizyta w kopalni jest dla nich naprawd niesamowitym prze yciem. Uczestnicy pytani przez kadr pracowniczà ZG Rudna o wra enia, za du o nie opowiadali, ale zaznaczyli, e milczenie spowodowane jest ogromem prze yç. Ka dy uczestnik potwierdzi, e móg by zjechaç tam jeszcze raz - mówi Edyta P dzisz, kierownik WTZ. Program prac spo ecznie u ytecznych umo liwia gminom w ca ej Polsce niesienie pomocy osobom d ugotrwale niezatrudnionym. Nie wszystkie samorzàdy potrafià i chcà skorzystaç z tego narz dzia. Niektóre realizujà to zadanie w okrojonej formie. Na tym tle na uwag zas uguje aktywnoêç gminy Polkowice i podleg ego mu OÊrodka Pomocy Spo ecznej. To tutaj od ponad szeêciu lat realizowane jest zadanie pomocy osobom niezatrudnionym w znalezieniu pracy. - Program ten kierujemy do osób korzystajàcych z naszych us ug, bezrobotnych, zarejestrowanych oczywiêcie w Powiatowym Urz dzie Pracy i oczywiêcie takich, które t prac naprawd chcà podjàç - wyja- Ênia Beata Pu awska, dyrektor OPS w Polkowicach. Wa ne jest tak e, aby osoba ubiegajàca si o wykonywanie pracy spo ecznie u ytecznej, mia a ustabilizowana sytuacj rodzinnà. - Chodzi m. in. o to, aby by o z kim zostawiç dzieci na czas wykonywania pracy. Ale je- Êli nie ma takiej mo liwoêci, to my ze swojej strony mo emy zapewniç miejsce dla dziecka w swojej Êwietlicy Êrodowiskowej - zapewnia dyrektor Pu awska. Oferta pracy w ramach projektu prac spo ecznie u ytecznych jest innà, ni materialna pomocà udzielana bezrobotnym, ale pomocà nie mniej - a mo e nawet bardziej - wartoêciowà. - Praca socjalna pomaga w usamodzielnieniu si od instytucji paƒstwowych i mówiàc kolokwialnie - wzi cia swojego losu we w asne r ce - uwa a dyrektor polkowickiego OPS. - Skierowana jest wi c do tych osób, które naprawd chcà zmieniç swoje dotychczasowe ycie. Jak pokazujà statystyki, wi kszoêç osób korzystajàcych z dobrodziejstwa prac spo ecznie u ytecznych to osoby d ugotrwale bezrobotne, s abo wykwalifikowane albo majàce za sobà bardzo d ugi okres w którym nie wykonywali swojego zawodu. Program prac spo ecznie u ytecznych daje im szans powrotu na rynek pracy. - Program zak ada Êwiadczenie pracy przez czterdzieêci godzin miesi cznie. W praktyce oznacza to dwie godziny pracy dziennie - wyjaênia Beata Pu awska. Najcz - Êciej osoby obj te tym programem zajmujà si prostymi pracami porzàdkowymi na terenie placówek oêwiatowych, firm i organizacji pomocy spo ecznej. Za Êwiadczonà pracy otrzymujà na koniec miesiàca kwot 292 z. Koszty wynagrodzeƒ za prace spo ecznie u yteczne w ca oêci ponosi gmina Polkowice. Jak podkreêlajà osoby zaanga owane w realizacj tego projektu na terenie gminy Polkowice, nie kwota wynagrodzenia jest tu najwa niejsza, ale szansa na dalszy rozwój zawodowy osób obj tych programem, a nawet zdobycie sta ej pracy. - Oko o 15 proc. osób, które poprzez nasz oêrodek pracowa y za relatywnie niskà pensj, w konsekwencji zosta o zatrudnionych albo przez swojego dotychczasowego pracodawc, albo przez inny podmiot na terenie gminy - zwraca uwag Beata Pu awska. Za sukces mo na uznaç tak e fakt, e do wspó pracy w realizacji tego programu uda o si OPS-owi pozyskaç wszystkie placówki oêwiatowe na terenie naszej gminy. Ka da osoba bezrobotna, która podlega ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ministerialnemu rozporzàdzeniu w sprawie organizowania prac spo ecznie u ytecznych, zanim zg osi si po takà pomoc do OPS-u, powinna odpowiedzieç sobie na kilka pytaƒ. - Chodzi o samoocen w asnych mo liwoêci, znalezienie mocnych stron i predyspozycji potencjalnego beneficjenta programu. JeÊli jednak ktoê ma z tym k opoty, mo emy takà osob skierowaç do doradcy zawodowego w urz dzie pracy - zapewnia Beata Pu awska. Obecnie z programu prac spo ecznie u ytecznych na terenie naszej gminy korzysta ok. 60 osób. Roman Tomczak

6 6 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci, og oszenie O niwach i nie tylko Przed laty praca na roli wyglàda a zupe nie inaczej ni dziê. Wi kszoêç robót trzeba by o wykonywaç r cznie, bo nie by o stosownych maszyn. O dawnych zwyczajach niwnych mo na by o dowiedzieç si podczas warsztatów tworzenia wianków i wieƒców do ynkowych, które odby y si w elaznym MoÊcie. Gospodynià czwartkowego spotkania by a Alina muda, so tys Pieszkowic, znana z tego, e kultywuje tradycje zwiàzane z polskà wsià. Nam pani Alina opowiada a o tradycjach niwnych. Ci kà prac na roli w czasach, gdy nie by o maszyn doskonale pami ta radna z terenów wiejskich Maria Kowalczyk, która nie tylko pi knie opowiada a, ale tak e zaprezentowa a, jak kiedyê pos ugiwano si cepem. Dzi ki pani Marii uczestnicy warsztatów mogli poznaç dawne metody m ócenia i przesiewania zbo- a. Dzieci i m odzie mia y okazj poznaç jak ich rodzice i dziadkowie przygotowywali si do niw. Przy okazji w ramach pogadanek na temat bezpieczeƒstwa pt. Spotkanie z Panem Parasolem najm odsi uczestnicy mogli dowiedzieç si, jakie zagro enia czyhajà na nich w czasie wakacji i nie tylko, a tak e, co najwa niejsze, jak im zapobiegaç. niwa to przede wszystkim ci ka praca. Wie o tym doskonale ka dy, kto choç raz bra w nich udzia. Aby mieç dostatecznie du o si y do wykonywania niezb dnych prac konieczne jest spo ywanie posi ków. Uczestnicy warsztatów mogli skosztowaç mi dzy innymi pysznego placka na grabiach, a tak e gaszàcej pragnienie kawy zbo owej z mlekiem od krowy. Te specja y zosta y przygotowane przez panià Alin wraz z córkà. Ka dy z uczestników móg samodzielnie przekonaç si o tym, jak smakujà dawne specja y. Sàdzàc po Burmistrz Polkowic og asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoêci gruntowej po o onej w granicach dzia ki nr 99/5 w obr bie elazny Most Opisana wy ej nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich d ugów i obcià eƒ. Na dzia ce zlokalizowane sà pozosta oêci po obiekcie budowlanym, teren w cz Êci zadrzewiony. Ze wzgl du na ograniczenia planu miejscowego, tj. nieprzekraczalnà lini zabudowy 10 m od drogi - dzia ka nie stanowi samodzielnej dzia ki budowlanej. 1. Przetarg odb dzie si dnia 10 wrzeênia 2012 r. o godzinie w Urz dzie Gminy Polkowice - ul. Rynek 18 - sala konferencyjna. 2. W przetargu mogà wziàç udzia osoby, które wp acà wymagane wadium na konto Urz du Gminy Polkowice nr w PKO BP SA O/Polkowice. Uczestnicy przetargu zobowiàzani sà przed o yç komisji przetargowej nast pujàce tym, jak wiele osób zajada o si ciastem i zapija o kawà zbo owà oraz prawdziwym domowym kompotem ich smak przypad uczestnikom warsztatów do gustu. Mo na by o tak e przyjrzeç si z bliska ludowym strojom. Niektóre z nich pami ta y naprawd odleg e czasy. Zespó Ludowy Sobinianki zaprezentowa tak e kilka utworów muzycznych, które sprawi y, e czas sp dzony na warsztatach by czasem niezwykle mi ym i przyjemnym. Jako, e czwartkowe warsztaty uczy y tworzenia wianków i wieƒców do ynkowych nie mog o si obejêç bez ich przygotowania. Wieniec do- ynkowy zostanie zaprezentowany podczas Do ynek Powiatowych, które odb dà si w tym roku, 16 wrze- Ênia w Gaworzycach. Podczas pracy pomocnych rad u yczy a Pani Teresa Fuczy o z Nowej Wsi Lubiƒskiej, która przygotowywaniem wieƒców zajmuje si od kilkudziesi ciu lat. W trakcie warsztatów dzieci mog y pomalowaç sobie twarze, a tak e przyozdobiç swoje g owy wiankami. Z tej mo liwoêci skorzysta o wielu milusiƒskich, którzy pe ni radoêci wrócili do swoich domów po zakoƒczeniu warsztatów. Dla osób starszych wydarzenie by o doskona à okazjà do przypomnienia sobie m odzieƒczych lat, a m odsza cz Êç uczestników mia a niecz stà okazj do poznania tradycji zwiàzanych ze niwami. dokumenty: potwierdzenie bankowe wniesienia wadium; dokument to samoêci; aktualny odpis z KRS lub z innego w aêciwego rejestru; w przypadku cudzoziemców odpis z w aêciwego rejestru przet umaczony przez t umacza przysi g ego; pe nomocnictwo do udzia u w przetargu. 3. Wymagane wadium uczestnicy przetargu winni wp aciç w terminie do 4 wrzeênia 2012 r. 4. Wp acone wadium zostanie: 4.1. zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg, 4.2. zwrócone po przetargu, je eli osoba wp acajàca wadium nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemne wskazane konto bankowe, 4.3. ulegnie przepadkowi, je eli osoba, która wygra przetarg nie stawi si w oznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej - sprzeda y. 5. Organizator przetargu zawiadomi osob ustalonà jako Nabywca nieruchomoêci o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda y najpóêniej w ciàgu 21 dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. 6. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomoêci zobowiàzana jest wylicytowanà cen sprzeda y nieruchomoêci, pomniejszonà o wp acone wadium, wp aciç na konto Urz du Gminy Polkowice nr w PKO BP SA O/Polkowice najpóêniej dzieƒ przed zawarciem umowy sprzeda y. 7. Cudzoziemcy, zgodnie z ustawà z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz ze zm.), w przypadku wygrania przetargu zobowiàzani sà przed zawarciem umowy sprzeda y uzyskaç zgod na nabycie nieruchomoêci w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. 8. Koszty notarialne i sàdowe ponosi Nabywca nieruchomoêci. 9. Niezb dnà infrastruktur, w razie potrzeby jej przebudow, Nabywca nieruchomoêci wykona we w asnym zakresie i na w asny koszt w porozumieniu z w aêcicielami sieci. Bli szych informacji udziela Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami, ul. Rynek 19, pok. 10, tel

7 Rozmowa z Katarzynà Grzybowskà reprezentantkà Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, zawodniczkà MKSTS DWSPiT PolkP olkowice owice By am stanowczym dzieckiem - Czy powo anie do polskiej reprezentacji olimpijskiej by- o dla Ciebie zaskoczeniem? - Zaskoczeniem nie by o, poniewa trener kadry powo- a mnie wczeêniej na kwalifikacje olimpijskie, wi c raczej spodziewa am si, e pojad na Igrzyska jako trzecia zawodniczka dru yny. Jednak szczerze musz przyznaç, e dopóki nie by o oficjalnej informacji, ca y czas podchodzi am do tego tematu z dystansem. - Twoim zdaniem, sam wyjazd na Igrzyska Olimpijskie jest dla sportowca sukcesem? - MyÊl, e dla wi kszoêci sportowców tak. W tenisie sto owym bardzo ci ko wywalczyç kwalifikacj, a na samych Igrzyskach dominujàce w tej dyscyplinie sà Azjatki. Blokujà drog do medalu, dlatego ju sam wyjazd do Londynu by wielkim osiàgni ciem. - Kiedy dowiedzia aê si, e pojedziesz do Londynu, pomyêla aê: musz wypoczàç przed takim wyzwaniem, czy jeszcze trenowaç? - Na samym poczàtku pomyêla am o tym, e bardzo ma o czasu pozosta o do wyjazdu, a ja musz jeszcze dopracowaç wiele elementów mojej gry. Zacz am wyliczaç, co jeszcze mog zrobiç lepiej, czego mog si nauczyç. Dopiero kilka dni póêniej, kiedy emocje opad y, dotar o do mnie, e najpierw powinnam dobrze si zregenerowaç i na- adowaç baterie, eby spokojnie wytrzymaç ca y cykl przygotowaƒ. - Do Londynu jecha aê po medal? - Przede wszystkim jecha- am, eby zagraç najlepiej jak potrafi, ale gdzieê w g bi siebie wierzy am i widzia am polskà dru yn stojàcà na podium, bo ju nie raz pokazywa yêmy, e staç nas na bardzo du o i wierzy am, e jeêli ka da z nas zagra na najwy szym poziomie to b dzie ogromna szansa na zdobycie medalu. - Bywa, e boisz si przeciwniczek? - Gdy by am m odsza to przychodzi y takie myêli: Rany, z nià to jeszcze nie wygra- am i wtedy jeszcze bardziej stresowa am si podczas gry. Teraz staram si myêleç w zupe nie inny sposób. Najwa niejsze jest, eby do ka dej gry podejêç dobrze skoncentrowanym i wykorzystaç wszystko, co si potrafi. Wtedy zwyci stwo przyjdzie samo, nawet z tymi strasznymi przeciwniczkami, a pora ka te tak nie boli, bo ma si ÊwiadomoÊç, e da o si z siebie wszystko. - Intensywny doping pomaga Ci w grze, czy wr cz przeciwnie? - Bardzo lubi taki doping, kiedy cala sala zagrzewa mnie do walki i cieszy si razem ze mnà po ka dym zdobytym punkcie. To taki dodatkowy wiatr w agle, ÊwiadomoÊç, e kibicom podoba si mecz. Szkoda, e w tenisie sto owym tak rzadko zdarza si zape niona po brzegi sala. - Jakie masz sposoby, eby si zmotywowaç do walki? - Nie mam adnych konkretnych sposobów. Mam wiele motywacji wewn trznej i to sprawia, e zawsze walcz o ka dà pi k. MyÊl te, e w tym temacie du à rol odgrywa fakt, e bardzo nie lubi przegrywaç, a to motywujàca cecha charakteru. - W aêciwie dlaczego postanowi aê graç w tenisa sto owego, a nie na przyk ad uprawiaç lekkoatletyk? Jak to by o? - Kiedy mia am 8 lat, by am z rodzinà na wczasach i tam mieliêmy stó do tenisa. OczywiÊcie wtedy nikt nie chcia ze mnà graç, ale bardzo mi si spodoba ten sport, dlatego po powrocie do domu poprosi am tat, eby zapisa mnie do klubu. Pami tam, e kiedy pierwszy raz przyszliêmy na sal, trafiliêmy na trening seniorów i ju wtedy wiedzia- am, e chc graç tak jak oni. Rodzice myêleli, e na pewno po jakimê czasie znudzi mi si granie i b d chcia a robiç coê innego. Ale nigdy to nie nastàpi o i do dziê bardzo si ciesz, e by am takim stanowczym dzieckiem. - Jakie znaczenie majà dla Ciebie Polkowice? To tylko siedziba klubu, w którym grasz czy coê wi cej? - Polkowice to niewielkie miasteczko, ale ma wspania y klimat. Bardzo lubi tu przyje d aç. Tak e ludzie, którzy otaczajà mnie podczas moich pobytów w Polkowicach sà yczliwi i jeszcze nigdy nie spotka am si z odmowà z ich strony, jeêli chodzi o o pomoc w rozwiàzaniu jakiegoê problemu. Mi dzy innymi dlatego przed u a am ju dwukrotnie mój kontrakt z polkowickim klubem. - MyÊlisz, e Polkowice to dobre miejsce na studia? - To co mnie zawsze zadziwia w tym mieêcie to fakt, e tam si prawie wszyscy znajà. Wi c jeêli ktoê lubi rodzinnà atmosfer to Polkowice sà doskona ym miejscem na rozpocz cie studiów. Mo na tam znaleêç spokój potrzebny do nauki, ale te oderwaç si czasem od ksià ek i poczuç studenckie ycie. - Kiedy pojedziesz na wakacje w tym roku? - Ze wzgl du na Igrzyska moje wakacje by y w tym roku nieco wczeêniej. Mia am dwa tygodnie wolnego w pierwszej po owie czerwca. MyÊl, e by to wystarczajàcy okres czasu, abym wypocz a i nabra a si na przygotowania. - Jak si relaksujesz po meczach, po sezonie - aktywnie czy raczej biernie? - W trakcie sezonu mam bardzo ma o wolnego czasu, wi c jeêli ju znajd czas na relaks, to lubi si porzàdnie wyspaç, iêç na spacer z ch opakiem lub wybraç si na zakupy. Po sezonie najcz Êciej mówi sobie, e oto nadszed czas na leniuchowanie, ale ju trzeciego dnia siadam na rower, id na basen lub wymy- Êlam inny sposób na aktywne sp dzanie czasu, bo mój organizm niestety inaczej nie potrafi. - Jaki jest twój cel na najbli sze lata? - Moim celem jest dalsze rozwijanie umiej tnoêci, awans przynajmniej do pierwszej pi çdziesiàtki na Êwiecie i za cztery lata zakwalifikowanie si na Igrzyska w turnieju indywidualnym. Rozmawia JAN WALCZAK Sierpieƒ nr 17 Wykonajà badania DWSPiT w Polkowicach realizuje na zlecenie Centrum Monitoringu Spo ecznego i Kultury Obywatelskiej - Instytucji Kultury Województwa DolnoÊlàskiego - badania jakoêci ycia mieszkaƒców Dolnego Âlàska Badania, które przeprowadzà naukowcy z polkowickiej szko y wy szej b dà nosi y tytu JakoÊç ycia mieszkaƒców regionu Dolnego Âlàska - aspiracje i style ycia DolnoÊlàzaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej. Autorem koncepcji badawczej jest dr Micha Nowosielski. Ca oêç badaƒ zostanie zakoƒczona sporzàdzeniem raportu, który b dzie gotowy do koƒca listopada 2012 r. Zastosowane zostanie ca e spektrum nowoczesnych metod badawczych, które pozwoli zdiagnozowaç poziom zadowolenia z ycia mieszkaƒców województwa dolno- Êlàskiego. Ankieterzy na potrzeby badania odwiedzà m.in mieszkaƒców regionu, zostanà przeprowadzone równie rozmowy z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i pozarzàdowego oraz studia przypadku. Z terenu powiatu polkowickiego do udzia u w anonimowym badaniu zostanà zaproszone 23 osoby. W sumie respondenci b dà pochodzili z 28 powiatów Dolnego Âlàska, uszeregowanych w pi ciu podregionach. Reprezentatywnymi miastami o odmiennej specyfice spo eczno-gospodarczokulturowej b dà: Polkowice, Zgorzelec i Karpacz. Celem badania jest poznanie m.in. wp ywu cz onkostwa Polski w UE na wybrane sfery ycia mieszkaƒców województwa, wskazanie dzia aƒ w adz samorzàdowych, dost pu do nowoczesnych technologii, okreêlenie poziomu zadowolenia mieszkaƒców województwa, form sp dzania czasu wolnego, relacji mi dzyludzkich, a nawet ocena poziomu stresu doêwiadczanego w ró nych sytuacjach ycia przez DolnoÊlàzaków. DWSPiT w Polkowicach b dzie koordynowa a ca oêç tych badaƒ, a tak e opracuje raport koƒcowy. - Dzi ki zastosowaniu najnowoczeêniejszych metod badawczych uzyskamy wiedz, która pozwoli w adzom wojewódzkim podejmowaç skuteczniejsze dzia ania, s u àce poprawie jakoêci ycia mieszkaƒców Dolnego Âlàska - mówi Dariusz Zajàc wicekanclerz DWSPiT, nadzorujàcy realizacj badaƒ. Obecnie DWSPiT koƒczy realizacj innego wa nego projektu - badaƒ dotyczàcych Polkowic, g ównie po 1990 r. Ich efekty zostanà opublikowane jeszcze w tym roku na amach dziewi ciotomowego wydawnictwa. (jawa)

8 Pierwszy rzàd, siedzà od lewej: Marcin Martynowicz, Karol Fryzowicz, Ariel Famulski, Przemys aw ukasik, Przemys aw Kazimierczak, Kacper Bosacki, Damian Primel, Dawid Âliwiƒski, Rafa Kusowski. Rzàd Êrodkowy, stojà od lewej: Krzysztof Osiƒski - trener bramkarzy, Bart omiej Majewski - II trener, Adam Buczek - I trener, Marcin Niemasz, Szymon Szymik, Adrian Krysian, Maciej Bancewicz, Szymon So tyƒski, Rafa Karmelita, Piotr Faltyƒski - masa ysta, Piotr Wójcik - kierownik dru yny Rzàd trzeci, ostatni, stojà od lewej: Sebastian KwaÊniewski, Patryk Bry a, Przemys aw Szuszkiewicz, Szymon Skrzypczak, Mateusz Bartków, Piotr Kasiƒski, Dawid Wac awczyk, Mateusz Szczepaniak, Mariusz Szuszkiewicz. KS Polkowice - JESIE 2012 Pawe Greƒ

9 KS POLKOWICE 2012 Gazeta Polkowicka 9 Kadra KS Polkowice runda jesienna sezonu 2012/ Damian Primel 6. Sebastian KwaÊniewski 11. Rafa Karmelita 16. Ariel Famulski 21. Karol Fryzowicz ur Calisia Kalisz numer koszulki 1 ur Iskra Kochlice numer koszulki 14 ur Wychowanek numer koszulki 21 ur Zag bie Lubin ME numer koszulki 9 ur Wcyhowanek numer koszulki Przemys aw ukasik 7. Maciej Bancewicz 12. Przemek Szuszkiewicz 17. Rafa Kusowski 22. Piotr Kucharzak ur ur ur ur ur Aberdeen Wychowanek Âàsk Wroc aw Zag bie Lubin ME Miedê Legnica numer koszulki 33 numer koszulki 16 numer koszulki 13 numer koszulki 17 numer koszulki 3 3. Przemek Kazimierczak 8. Dawid Âliwiƒski 13. Szymon So tyƒski 18. Szymon Skrzypczak 23. Rafa Darda ur ur ur ur ur Lechia Dzier oniów Zag bie Lubin ME Zag bie Lubin ME Ruch Radzionków Wigry Suwa ki numer koszulki 33 numer koszulki 4 numer koszulki 7 numer koszulki 11 numer koszulki 2 4. Patryk Bry a 9. Dawid Wac awczyk 14. Adrian Krysian 19. Mateusz Bartków I Trener - Adam Buczek ur r. w Lubinie ur Zag bie Lubin ME numer koszulki Piotr Kasiƒski ur Wychowanek numer koszulki Mariusz Szuszkiewicz ur Odra Opole numer koszulki Marcin Martynowicz ur Zag bie Lubin ME numer koszulki Mateusz Szczepaniak Praca szkoleniowa: Jest szkoleniowcem I klasy - UEFA A. Jako trener prowadzi m.in. Zag bie Lubin w M odej Ekstraklasie (2x Mistrzostwo Polski ME), drugi zespó miedziowych w trzeciej lidze i Iskr Kochlice. W minionym sezonie pe ni równie funkcj asystenta pierwszego trenera Zag bia - Pavla Hapala. II trener - Bart omiej Majewski ur ur ur ur Trener Bramkarzy - Krzysztof Osiƒski Wychowanek numer koszulki 18 Czarni agaƒ numer koszulki 10 Zag bie Lubin ME numer koszulki 15 Zag bie Lubin ME numer koszulki 5 Masa ysta - Piotr Faltyƒski Kierownik I zespo u - Piotr Wójcik Terminarz meczów KS Polkowice w rundzie jesiennej 2012/2013 Kolejka wrzeênia MKS Kluczbork - KS Polkowice godz Kolejka 1-10 sierpnia KS Polkowice - Rozwój Katowice godz Kolejka paêdziernika Elana Toruƒ - KS Polkowice godz Kolejka 2-15 sierpnia KS Polkowice - Lech Rypin godz Kolejka sierpnia MKS O awa - KS Polkowice godz Kolejka 4-25 sierpnia KS Polkowice - Polonia Bytom godz Kolejka 5-31 sierpnia Chrobry G ogów - KS Polkowice godz.18:30 Kolejka 6-8 wrzeênia KS Polkowice - Bytovia Bytów godz Kolejka 8-19 wrzeênia KS Polkowice - Energetyk ROW Rybnik godz Kolejka 9-22 wrzeênia Górnik Wa brzych - KS Polkowice godz., 17:00 Kolejka wrzeênia KS Polkowice - Raków Cz stochowa godz Kolejka paêdziernika Ruch Zdzieszowice - KS Polkowice r. godz Kolejka paêdziernika KS Polkowice - Tur Turek godz Kolejka paêdziernika Chojniczanka Chojnice -KS Polkowice godz Kolejka 15-3 listopada KS Polkowice - Jarota Jarocin godz Kolejka listopada Zag bie Sosnowiec - KS Polkowice 10 listopada, 17:00 Kolejka listopada KS Polkowice - Gryf Wejherowo godz Tekst: Pawe Greƒ Zdj cia:

10 10 Gazeta Polkowicka Kultura Polkowice miastem kobiet Drugie spotkanie w ramach cyklu Na wysokich obcasach zorganizowane przez Polkowickie Centrum Animacji cieszy o si du ym zainteresowaniem mieszkanek Polkowic. Tym razem warsztaty dotyczy y technik wiza u.» BIBLIOTEKA POLECA W sobot, 28 lipca w Galerii Rynek 26 odby a si pogadanka polkowiczanek z Izà Kwiatkowskà, dyplomowanà wiza ystkà. -Inicjatywa adresowana jest do kobiet, które lubià kreatywnie sp dzaç wolny czas i chcia yby wykorzystaç lato na zmiany lub udoskonalenie swojego wizerunku - mówi Agnieszka B aszczyk z PCA. Do godziny 18 wn trze lokalu zape ni o si paniami w ró nym wieku, które po àczy a ch ç poszerzenia wiedzy i umiej tnoêci w dziedzinie makija u. Spotkanie by o modelowym po àczeniem przyjemnego z po ytecznym. Polkowiczanki pozna y podstawy i techniki make-upu oraz nauczy y si identyfikowaç pasujàce do nich barwy. - Prowadzàca podpowiedzia a uczestniczkom m.in. jaki makija jest odpowiedni na wieczór, a jak powinny malowaç si do pracy, które kolory pasujà do ich typu urody. Opowiedzia a o podstawowych b dach, których powinnyêmy unikaç i pokaza a krok po kroku jak wykonaç perfekcyjny makija. Przedstawi a tak e zasady doboru podk adu i pudru, przeprowadzi a analiz kolorystycznà ka dej z paƒ, proponujàc im odpowiednie barwy cieni, pomadek, ró u - opowiada Agnieszka B aszczyk. Fachowe porady i zalecenia do- Êwiadczonej wiza ystki to nie wszystko, bo podczas spotkania Iza Kwiatkowska wykona a makija codzienny i wieczorowy. By te pokaz slajdów z najwa niejszymi informacjami. Dzi ki wspania ej atmosferze towarzyszàcej zaj ciom wi kszoêç paƒ aktywnie uczestniczy a w warsztatach. Zadawa y pytania dotyczàce make-upu, codziennej piel gnacji skóry, a tak e produktów do makija u. Wystàpienie nie zakoƒczy o spotkania- po wyk adzie i dyskusji nadszed czas na pojedyncze konsultacje z kosmetyczkà. Kolejne zaj cia dla kobiet odb dà si równie w galerii 11 sierpnia. Tym razem dotyczyç b dà regu stylizacji za pomocà strojów, dopasowania ubioru do figury i trendów panujàcych w modzie. Bezp atne bilety mo na odebraç w OÊrodku Kultury i Galerii Rynek 26. Paulina MiÊ Archiwum PCA Klepisko po raz szósty Ju za nieco ponad tydzieƒ, w sobot (18 sierpnia) odb dzie si kolejna edycja Przeglàdu Kapel Ludowych Klepisko organizowanego przez Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Dzia aƒ Alternatywnych. - A trudno uwierzyç, e pierwsza edycja naszego przeglàdu mia a miejsce w 2007 roku. Ten czas minà niemal niepostrze enie. Za ka dym razem staramy si, aby organizowana przez nas impreza by a lepsza. Mieszkaƒcy Suchej Górnej przyzwyczaili si ju do tego przeglàdu. Ka dego roku wiele osób przychodzi, by przyglàdaç si wyst pom kapel ludowych - mówi nam Barbara Szewczyk, prezes SATi- DA. W poprzednim roku zwyci zcà Klepiska okaza si zespó folklorystyczny z Krzeczyna Wielkiego Lubin. Z kolei najlepszà przyêpiewk na Suchà Górnà zaprezentowa a kapela Kàdzio eczka z Lutomi Dolnej. Kto wygra tym razem? - Trudno odpowiedzieç na to pytanie. Tym bardziej, e w konkursowe szranki stanie 11» JESTEM, WI C PISZ Prometeusz pe en niejasnoêci Z wielkim zaciekawieniem, ale jednoczeênie nie mniejszà obawà uda em si do kina, by obejrzeç nowy film Ridleya Scotta. Przywiod a mnie tam ciekawoêç, a tak e magia nazwiska, wszak stworzony przez tego samego re ysera Obcy po dziê jest dla mnie filmem wyjàtkowym, jednym z najwa niejszych, jakie dane mi by o skonsumowaç. Oczekiwania wobec Prometeusza mia em wi c doêç du e, ale przyznaj uczciwie, e raczej nie przypuszcza em, i obejrz coê na miar Obcego. Tak jakoê si bowiem sk ada, e wraz ze wzrostem nak adów na filmy oraz rozwojem technologii maleje umiej tnoêç budowania czegoê co wypada nazwaç filmowym klimatem. Oglàdajàc Obcego ba em si straszliwie. Nerwy mia em napi te do granic mo liwoêci, a poczucie klaustrofobii nie odpuszcza o nawet kilka dni po pierwszym seansie, a tak e po dziesiàtkach kolejnych. Oglàdajàc Prometeusza nie ba em si w ogóle, w sumie to bli ej mi by o do Êmiechu ni strachu. Fabu a filmu jest bowiem mocno niekonsekwentna, pozostawia zbyt wiele wàtków niewyjaênionych, jest tak e bardzo niespójna. Dowiadujemy si choçby, e niejacy In ynierowie stworzyli nas, czyli ludzi na swoje podobieƒstwo. Zrobili to rozpuszczajàc swoje DNA, z którego to my, ludzie powstaliêmy. Szkoda, e Scott nie zada sobie trudu, by choç w króciutkiej scence objaêniç jak niby do tego dosz o. Mamy co prawda pokazane jak jeden z In ynierów rozpuszcza swoje cia o w wodzie, co ma byç symbolicznym poczàtkiem ycia na Ziemi. Rozumiem, e to takie kreacjonistyczne przedstawienie aktu powstania cz owieka, który zosta stworzony po to, by owi twórcy zespo ów ludowych. Zresztà nie ma to tak wielkiego znaczenia. Najwa niejsze, aby uczestnicy przeglàdu dobrze si bawili - przyznaje Barbara Szewczyk. Za ka dym razem Klepisku towarzyszy wiele atrakcji. Nie inaczej b dzie i tym razem. Przeglàd rozpocznie si od przemarszu barwnego korowodu zespo ów i kapel ludowych. Ponadto ka dy, kto zdecyduje si w sobot odwiedziç atrakcyjnie po o ony park w Suchej Górnej b dzie móg zobaczyç wyroby ludowego rzemios a, które b dà eksponowane na specjalnych stoiskach. Przygotowano tak e inne atrakcje, mi dzy innymi przejazdy bryczkà dla ch tnych oraz liczne gry i zabawy. - Od samego poczàtku staramy si, aby organizowany przez nas przeglàd by wydarzeniem ciekawym, dostarczajàcym widzom wielu niezapomnianych wra eƒ. W prace przygotowawcze anga ujà si ludzie b dàcy autentycznymi pasjonatami. Rokrocznie zainteresowanie ze strony zespo- ów ludowych jest du e, zatem chyba udaje nam si stworzyç fajnà atmosfer. Warto przekonaç si osobiêcie, jak wyglàda Klepisko i przyjêç na nasz przeglàd. Wszystkich ch tnych serdecznie zapraszam - koƒczy Barbara Szewczyk. Tegoroczna edycja przeglàdu odb dzie si, jak ju wspominaliêmy wczeêniej, 28 sierpnia. Przemarsz barwnego korowodu zespo ów ludowych zaplanowano na 14.30, a o rozpocznà si przes uchania uczestników. przyjrzeli si, jak ich dzie o poradzi sobie z yciem. Gdy okaza o si, e radzi sobie Êrednio, to postanowili go unicestwiç, co si nie uda o. Oczekiwa bym jednak, by owo powstanie cz owieka przedstawiono w sposób, który odpowiedzia by choçby na to fundamentalne pytanie, jak do tego dosz o. Niestety takiej odpowiedzi nie dosta em. Nie rozumiem te jak g ówna bohaterka àczy deklarowanà wiar w Boga z wiarà w kosmitów, którzy stworzyli Êwiat. Dostrzegam pewnà subtelnà sprzecznoêç. Podobnych, kompletnie niespójnych logicznie wàtków jest w filmie wi cej, co nie oznacza, e jest to dzie o kompletnie nieudane. Ratujà je pi kne zdj cia. Filmem wybitnym Prometeusz jednak na pewno nie jest, co nie zmienia tego, e masowemu widzowi mo e przypaêç do gustu.

11 KUPI LCD 32 cale i laptop 17 cali (Samsung) Tel Kupi ka de auto, rozbite i w ca oêci. Wydaj dokumenty do Wydzia u Komunikacji, transport za darmo, gotówka od r ki. Tel SPRZEDAM Og oszenia Og oszenia drobne Mieszkanie przy ul. Kolejowej o pow. 75 m2. Nowy budynek, IV pokoje, II p.,komfortowo wykoƒczone, balkon. Cena do uzgodnienia. Tel Dzia k mieszkaniowo-us ugowà w Polkowicach Dolnych (okolice ul. Nagietkowej). Wymiary oko o 32 na 63 m ( oko o 2000 m2) Tel Mieszkanie spó dzielcze, w asnoêciowe w Chocianowie, 3 pokoje, 63 m2, 2 pi tro, balkon. Tel Samochód Toyota Yaris, stan bardzo dobry, cena do negocjacji. Tel Lodówk w bardzo dobrym stanie, cena do negocjacji. Tel Sprzedam lub zamieni mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe, 2 pokojowe w Polkowicach. Tel Dom poniemiecki w Pogorzeliskach, pow. 92 m2, strych do adaptacji, zabudowania gospodarcze, dzia ka 35 arów. Cena 260 tys. do negocjacji. Tel Dzia k w Trzebczu, ok. 13 a, do uzgodnienia area, media, Êrodek wioski, dojazd z drogi asfalowej, cena za ar 3000 z, do negocjacji. Tel Grunty rolne, ok. 1,38 h, w tym àka, cena do uzgodnienia. Tel Mieszkanie 3-pokojowe, Lubin Ustronie, 62m2, 4 pi tro, po remoncie. Cena do negocjacji Tel Atrakcyjnà dzia k budowlanà w Komornikach, media przy dzia ce, droga dojazdowa, centrum wioski. Tel Ceg rozbiórkowà, po ówki gratis, cena do uzgodnienia, stan cegie bardzo dobry. Tel Mieszkanie na osiedlu Gwarków, pow. 47,6 m2. Cena: 164 tys. z., do negocjacji. Tel Domek letniskowy w S awie, o pow. 45 m2, w pe ni wyposa ony. Cena do uzgodnienia. Tel Dom w Polkowicach na osiedlu Polanka, cena: 387 tys. z otych. Tel yto dankowskie diament, jednoroczne. Cena: 1000 z za ton. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe w bloku, 62.1 m2, III pi tro, 3 pokoje, ul. Skalników. Tel Tanio sprzedam 100 mb siatki leênej. Tel Spacerówk dla bliêniaków typu jamnik, stan bardzo dobry. Tanio. Tel Dom wolnostojàcy na dzia ce 10 a., stan surowy, otwarty, Sobin. Tel Mieszkanie przy ul. Paderewskiego o pow. 58 m2, balkon, niskie op aty. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe w Polkowicach, 86 m2, wie owiec, IV p., 4 pokoje, bez balkonu, pom. gospodarcze. Tel Mieszkanie bezczynszowe, czteropokojowe, na rynku. Tel Dzia k rekreacyjnà nad jeziorem wieleƒskim w Os oninie, 10 arów. Tel Sprzedam tanio dzia k budowlanà w J drzychowie, po o nà w Êrodku wsi, przy drodze do Polkowic. Tel Dom na wsi, 15 km od G ogowa, pow. 150 m2 (4 pokoje) + dzia ka rolna 1,9 ha. Tel Dzia k budowlanà w Trzebczu, 6 arów, w pe ni uzbrojona, atrakcyjne po o enie. Droga dojazdowa asfaltowa. Tel Mieszkanie 2- pokojowe, 50m2, ul. Legnicka. Tel Sprzedam domek letniskowy w S awie. Drewniany, 45 m2, 2 pokoje, kuchnia, azienka, taras w pe ni wyposa ony. Cena 45 tys. z. Tel Pilnie sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na Osiedlu Ustronie w Lubinie.Cena do negocjacji Tel Tanio sprzedam dwa fotele i mebloêciank (szafa, biblioteczka i witryna) Tel Dzia k budowlanà, 12 arów, Polkowice Dolne, 7300 z za ar. Tel Ksià ki do pierwszej i drugiej klasy gimnazjum (Gimnazjum nr 1), u ywane. Tel Wózek Bexa, trzyfunkcyjny, niebieski. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, 62 m2, 3 pokoje, III p., ul. Wo odyjowskiego. Cena 220 tys. do negocjacji. Tel. (76) ó eczko dzieci ce i wózek spacerowy dzieci cy (ma o u ywany). Tel Rower górski, bia y, na ko ach 24, stan bardzo dobry. Cena 250 z, do negocjacji. Tel Tanio sprzedam dzia ki mieszkalno-us ugowe w Sobinie: 0,3 ha, 0,6 ha, 1 h. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe, 47,6 m2, parter, wie owiec. Cena 165 tys. z. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, 62,80 m2, wys. 3,4 m, w bardzo dobrym punkcie, Chopina 14a. Niezale ne wejêcie prosto z chodnika. Tel Mieszkanie IV p., 2 pokoje, 40 m2, lub zamieni na wi ksze do III p., oraz dwie dzia ki ogrodowe na Relaksie i Barbarce. Tel. (76) Dzia ka w Sobinie o pow. 8,8 ara, media. Tel Gara przy ul. Polnej w bardzo dobrym stanie, zmieniona brama nowa i nowy dach - bez pràdu. Tel Dzia k nr 322 znajduje si na terenie POD Miedzianka w bardzo atrakcyjnym i zacisznym miejscu pod lasem. Dzia ka jest typowo rekreacyjna rosnà na niej drzewa i krzewy owocowe, a tak e ozdobne. Tel Sprzedam lub wynajm mieszkanie o pow 62,1 m2,przestronne, s oneczne z balkonem, IX pi tro - adne widoki z okien. 3 ustawne pokoje, kompletnie wyposa ona kuchnia umeblowany pokój dzienny oraz przedpokój z funkcjonalnymi szafami wn kowymi. Tel Mieszkanie, ul. Hubala, 66,6 m2, parter, dwa balkony. Tel , Dom 139 m2, ul. Ma kowskiego. Tel , Piec Philips do pizzy, elektryczny, na 360 V, dwukomorowy na 8 pizz o wielkoêci 24 cm. Tel Mieszkanie w asnoêciowe dwupokojowe, o pow. 39,5 m2, II pi tro, ul. Górników. Dwa pokoje, azienka, kuchnia, przedpokój. Wolne od zaraz. Cena do uzgodnienia. Tel KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... Sprzedam mieszkanie w asnoêciowe na os. Centrum. Tel Dzia k budowlanà w Sobinie, pow. 8,8 ara, media. Tel Dzia k budowlanà, 11 arów, z pozwoleniami, w Sobinie. Tel Meble, dzieci co-m odzie owe. Cena 700 z. Tel Dom na wsi do remontu, dzia ka 33 ary, cena do negocjacji. Tel Dzia k budowlanà w ukowie, wszystkie media na dzia ce plus droga dojazdowa. Tel Dzia k, ogród Barbarka, 4.5 ara, murowana, zagospodarowana altana, woda i pràd. Nr 232. Tel Sprzedam lub wynajm mieszkanie przy ul. Ociosowej, 83 m2, na II pi trze, po remoncie, komfortowe i przestronne, sk adajàce si z: 3 pokoi, kuchni po àczonej z 4 pokojem jako jadalnia, du ej azienki po àczonej z toaletà, garderoby, pokoju do pracy, balkonu. Do mieszkania przynale y du a piwnica. Tel lub ha pola ornego wraz ze stajnià i stodo à w Mileszynie, gm. P c aw. Tel. (13) Dzia k budowlanà 40 ar wraz z budynkiem mieszkalnym w Sieroszowicach. Tel. (13) Dom w Polkowicach, os. Staszica. Cena 409 tys. z. Tel Dom w zabudowie szeregowej, na osiedlu M odych, pow. 300 m2, cena: 540 tys. z. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 72 m2, I pi tro przy ul. Skalników, po remoncie, 3 pokoje, jadalnia, kuchnia umeblowana, azienka, balkon. Do mieszkania przynale y piwnica oraz komórka. Cena do uzgodnienia. Tel , Atrakcyjne dzia ki budowalne 10-arowe w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do negocjacji. Tel Ziemi 30 a, okolice Zimnej Wody (ko o Legnicy), ziemia jest uzbrojona. Tel ZAMIENI Kawalerk na mieszkanie 2- pokojowe lub wynajm. Tel Mieszkanie 84 m2 (4 pokoje) na mniejsze 2- pokojowe lub na dom jednorodzinny. Tel mieszkania jedno i dwupokojowe na 1 wi ksze trzypokojowe. Tel Mieszkanie dwupokojowe (38,5 m2) na jednopokojowe w Polkowicach Tel Odstàpi mieszkanie TBS- partycypacja (110 tys. z ), 62 m2, dwupoziomowe, 2 pokoje, kuchnia z jadalnià, ul. Moniuszki. Tel Zamieni mieszkanie 1-pokojowe o pow. 30 m2 (komunalne, nie w asnoêciowe) na wi ksze 2-pokojowe, nie w asnoêciowe, z dop atà. Mo- e byç zad u one. Tel , po godz PRACA Aquapark Polkowice zatrudni doêwiadoczonych ratowników WOPR w stopniu ratownik wodny. Tel Przyjm osoby (najch tniej murarzy lub malarzy) do obróbki okien. Obróbka Gold Band lub p yta GK. Praca na terenie Polkowic. Tel Poszukuj pracy w charakterze opiekunki do dzieci na terenie Polkowic. Posiadam doêwiadczenie z dzieçmi. Tel WYNAJM Posiadam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe przy ul. Miedzianej. Tel Posiadam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe, 32 m2, od zaraz. Kaucja 1000 z, odst pne op aty licznikowe. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, Polkowice, ul. Miedziana. Tel Posiadam do wynaj cia mieszkanie 3 pokojowe w Polkowicach przy ul. Skalników, 53 m., Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe, blok ul. Sztygarska, II p. Od paêdziernika. Tel Mieszkanie 3 pokojowe, ul. Górników. Mieszkanie po remoncie (kafle, panele), jasna, du a kuchnia, piwnica. Od wrzeênia, op aty + odst pne. Tel Mieszkanie 3-pokojowe. cz Êciowo umeblowane, kuchnia luksusowo wyposa ona, balkon. Os. Centrum, I pi tro. Tel Mam do wynaj cia lokal na dzia alnoêç u ytkowà, pow. 24 m2, ul. 11 lutego. 700 z /m-c. Tel Posiadam do wynaj cia pokoje dla firm. Tel Posiadam do wynaj cia lokal na dzia alnoêç us ugowà, usytuowany w rynku. Tel Posiadam do wynaj cia pokoje w Ko obrzegu. Cena 25 z /doba. 10 minut do pla y. Tel lub Poszukuj zacisznego mieszkania lub pokoju w dobrej lokalizacji. W zamian oferuj nauk j zyków obcych na najwy szym poziomie. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie, pow. 44 m2, III p., od koƒca sierpnia. Tel Wynajem mieszkaƒ dla firm, osób prywatnych, na komunie, wesela, pow. 50 m2 wraz z aneksem kuchennym, z mo liwoêcià robienia posi ków, w centrum. Wystawiam faktury VAT. Tel , Mam do wynaj cia lokal 80 m2 w Polkowicach na dzia alnoêç gastronomiczno-handlowà lub innà, ul. 3 maja. Tel Pokoje goêcinne w Grzybowie ko o Ko obrzegu w atrakcyjnych cenach. Tel US UGI Masa leczniczy i modelujàcy sylwetk, likwidujàcy cellulit, w domu u klienta (Polkowice - G ogów - Lubin), Tel Zaopiekuje si dzieckiem. Równie odprowadz i przyprowadz dziecko z przedszkola, zaj ç. Tel Us ugi remontowe- p ytki, panele, malownie, tynki ozdobne, hydraulika, elektryka. Tel Wykonuje us ugi ogólnobudowlane, solidnie i tanio. Tel Gazeta Polkowicka 11 Zarzàd Polkowickiego TBS Sp. z o.o. informuje, e dysponuje wolnà powierzchnià pod tablic reklamowà na elewacji budynku przy ul. Moniuszki Zgodnie z Zarzàdzeniem nr 3/06 Prezesa Zarzàdu taryfy op at za tablice reklamowe i informacyjne umieszczane na budynkach Spó ki wynoszà: do 1m2 330,00 z, od 1m2 do 3 m2 660,00 z, od 3m2 do 5m2 990,00 z, od 5m2 do 10m ,00 z, od 10m2 do 15m ,00 z, od 15m2 do 20m ,00 z, powy ej 20m ,00 z. Podane ceny sà cenami netto. Na stronie mo na zapoznaç si z mapkà usytuowania budynku oraz rysunkiem elewacji z zaznaczonà wolnà powierzchnià. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz nw. nieruchomoêci przeznaczonej do oddania w dzier aw : - lokal u ytkowy o pow. 5 m2, po o ony przy ul. Ratowników 2 w Polkowicach. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz nieruchomoêci o pow. 9 m2, po o onej w granicach cz Êci dzia ki nr 96/1 w obr bie uków, przeznaczonej do oddania w najem pod eksploatacj zlokalizowanej przez najemc stacji alarmowej LSA-10. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) Indywidualne nauczanie matematyki, zakeres szko y podstawowej, gimnazjum i liceum, przygotowanie do matury. Tel Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki samochodowej i pokojowej u klienta. Tel. (76) , Udziel profesjonalnie i tanio korepetycji z chemii, zakres gimnazjum i liceum. Student 3 roku chemii. Tel Szybko i tanio rozlicz VAT za materia y budowlane (remont, budowa). Tel Firma kosmetyczna szuka przedstawicieli na terenie Polkowic, Lubina i G ogowa. Tel Angielski, niemiecki, szwedzki. Wszystkie poziomy nauczania. Tel , po Spawanie plastiku, polerowanie lamp, usuwanie rys i wgnieceƒ w karoserii. Tel Korepetycje z matematyki (udziela nauczyciel). Tel Protezy z bowe, reperacje, uszczelnienia, wykonawstwo. Ma kowskiego 10. Tel Audyty, Êwiadectwa energetyczne, projekty co i wod-kan. Tel Komputerowa geometria kó, ustawianie zbie noêci, naprawa zawieszeƒ. Tel Nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej. Tel ÂwinoujÊcie, pokoje do wynaj cia. 2-4 osobowe. cena do 30 z /dob od osoby. Tel , (91) Us ugi komputerowe, dojazd do twojego domu! Tel Mechanika samochodowa. Polna 1c. Tel Sezonowa wymiana opon - najtaniej w Polkowicach, ul. Polna 1c. Tel Problem z zakupem komputera? Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis komputerów, sieci, systemów operacyjnych i oprogramowania. Tel Monta instalacji CO, wod-kan, uk adów solarnych, klimatyzacji, pomp ciep a. Monta piecy i instalacji gazowych. Tel

12 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino 9-12 sierpnia KOT W BUTACH animowany, fantasy, USA, b.o., 90 min/11 z PO ÓW SZCZ ÂCIA W JEMENIE dramat, komedia, polityczny, Wielka Brytania, od 12 lat, 111 min/12 z 16-17, 19 sierpnia 18.00, SZEPTY horror, thriller, Wielka Brytania, od 18 lat, 107 min/12 z sierpnia MNIAM animacja, komedia, Malezja, b.o., 78 min/12 z OWCY G ÓW krymina, thriller, Niemcy, Norwegia, od 15 lat, 98 min/ 12 z Imprezy WYDARZENIA NA WYSOKICH OBCASACH - cykl warsztatów dla kobiet Stylowa i pi kna - spotkanie ze stylistkà i personal shopperkà 11 sierpnia, godz Galeria Rynek 26, wst p wolny WIECZÓR SZANTY & COUNTRY wystàpià:brasy (szanty), John Kentucky Band (country) 18 sierpnia, godz Kino, wst p: 1 z AKCJA LATO WEHIKU EM CZASU PRZEZ ÂWIAT zaj cia i warsztaty dla dzieci (w wieku od 7 lat) poniedzia ek - piàtek, , wst p bezp atny, obowiàzujà wcze- Êniejsze zapisy 2 lipca - 24 sierpnia STREFA M ODZIE Y - warsztaty artystyczne dla m odzie y Warsztaty plastyczne - OÊrodek Kultury, wst p wolny malarstwo sztalugowe (16 sierpnia), witra (21 sierpnia), Warsztaty taneczne ze Staszkiem i Ernestem Korotyƒskimi - uczestnikami programu You Can Dance sierpnia, Kino, godz.14.00, cena: 10 z, zapisy: tel WYSTAWY ARCHITEKTURA I NATURA wystawa poplenerowa III Pleneru Malarskiego, odbywajàcego si w ramach Dni Polkowic sierpnia - Galeria Rynek 26, wst p wolny STUDIUM G OWY - GÓRNIK wystawa poplenerowa V Pleneru Rzeêbiarskiego, odbywajàcego si w ramach Dni Polkowic sierpnia - Rynek, wst p wolny WYSTAWA PRACOWNI PLASTYCZNYCH POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI Witra, Malarstwo Sztalugowe, Dzieci ca Pracownia Plastyczna, Ceramika, Bi uteria Ceramiczna 1-31 sierpnia - Galeria Na Pi trze Galeria Rynek 26 wtorek-êroda: czwartek-niedziela: sta a ekspozycja prac lokalnych artystów - punkt informacji turystycznej - sprzeda biletów na wydarzenia kulturalne - kawiarnia (oferuje wybór kaw i herbat, goràcà czekolad, ciasta i desery) Si ownia Baseny Zewn trzne, ul. 3 Maja Si ownia czynna: poniedzia ek-piàtek, godz , sobota, godz bilet normalny 8 z, bilet ulgowy 6 z, karnet normalny 70 z, karnet ulgowy 55 z Cafe Bar OÊrodek Kultury (ul. Skalników 4) poniedzia ek-piàtek, oferuje szeroki wybór kaw i herbat, grzanki, tosty, hamburgery, hot-dogi Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej, Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7, tel Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 12, 28, 41, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Ambulatorium chirurgiczne, tel Gabinet zabiegowy Codziennie , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota (ostry dy ur) Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) Poradnia dla Kobiet tel APTEKA CENTRUM TEL GRUPA AL-ANON spotkania otwarte: ka dy poniedzia ek o godz. 18 OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz Babel Polkowice, ul. Browarna. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , wrzesieƒ tak e soboty , Tel Lingua Viva ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel , Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych Magic School Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel , Globe Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Hotel Polkowice ul. Hubala 24. tel Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (076) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , , (POSTÓJ TAXI) (076) Apteki Lista dy urów aptek jest dost pna na stronie internetowej: w zak adce Apteki. Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Gminna Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych informuje, e nastàpi a zmiana siedziby : Najbli sze posiedzenia Komisji odbywajà si w OÊrodku Pomocy Spo ecznej w Polkowicach ul. Lipowa 1 w pokoju nr 103 (I pi tro), w dniach: 3,4,5 wrzeênia, 1,2,3 paêdziernika, 5,6,7 listopada,, 3,4,5 grudnia 2012 r. w godz do Korespondencj nale y kierowaç na adres: Polkowice, ul. Rynek 1. Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.206), tel Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz nieruchomoêci o pow. 33,4034 ha, po- o onej w granicach dzia ki nr: 178, 180 i 182/6 w obr bie 2 miasta Polkowice, przeznaczonej do dzier awy na cele rolnicze. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykazy dotyczàce: - wydzier awienia na rzecz dotychczasowego dzier awcy cz Êci dzia ki o nr geod. 123/9 o pow. 640 m2, po o onej we wsi Tarnówek - z przeznaczeniem na ogród przydomowy, - wydzier awienia cz Êci dzia ki o nr geod. 166/76 o pow. 450 m2, po o onej w Polkowicach przy ul. Sosnowej - z przeznaczeniem na ogród przydomowy, Informacje na temat wykazów mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel , » PROGRAM TELEWIZJI POLKOWICE Poniedzia ek - Czwartek Ca odobowa emisja programu lokalnego program lokalny TV Polkowice lokalne wiadomoêci sportowe program wspólny telewizji lokalnych sieci TV Vectra blok planszowo - informacyjny Emisja programu powtarzana jest co godzin w systemie dobowym. Codziennie przedstawiane sà nowe propozycje programu lokalnego i sieci TV Vectra Âroda GoÊç w studio - tu po informacjach lokalnych - wywiady ze znanymi i interesujàcymi osobami w Polkowicach. Piàtek Twoje Miasto Polkowice blok planszowo - informacyjny program Bez Monta u Sobota - Niedziela Program Bez Monta u - przedstawiane sà najwa niejsze wydarzenia minionego tygodnia w Polkowicach. Powtórki co godzin w systemie dobowym. Wszystkie programy telewizji mo na obejrzeç na bie àco w internecie na stronie Biuro Reklam i Og oszeƒ TV Polkowice, ul. K.B. Kominka 6 tel

13 Sport Gazeta Polkowicka 13 Pi karze dali z siebie wszystko Zanim polkowiczanie zmierzyli si z wroc awskim Âlàskiem, w pierwszej rundzie Pucharu Polski, czarno - zieloni wyeliminowali Legi II Warszawa. Pojedynek z mistrzem M odej Ekstraklasy by pierwszym oficjalnym meczem w tym sezonie dla KS Polkowice. WczeÊniej polkowiczanie rozegrali szeêç gier kontrolnych, w których odnotowali: trzy zwyci stwa, dwa remisy i jednà pora k z Dynamo Drezno. Mimo obiecujàcej dyspozycji podopiecznych Adama Buczka, niewielu si spodziewa o, e w kolejnej rundzie Pucharu Polski rywalem wroc awskiego Âlàska b dzie zespó z Polkowic. Od pierwszych minut m ody zespó KS Polkowice zagra bez kompleksów z dru ynà, która w zesz ym sezonie wywalczy a tytu mistrza Polski, a obecnie rozgrywa mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Postawa naszego zespo- u w meczu 1/16 PP by a naprawd godna pochwa y. Podopieczni Adama Buczka przez pe ne dziewi çdziesiàt minut gryêli traw. Niestety futbol bywa przewrotny i po ostatnim gwizdku arbitra z awansu do kolejnej fazy Pucharu Polski mogli si cieszyç wroc awianie. Zwyci ski gol dla podopiecznych Oresta Lenczyka pad w 31. minucie meczu. DoÊrodkowanie Mateusza Cetnarskiego doskonale wykorzysta Cristian Diaz, który pewnie skierowa Takich emocji na stadionie przy ul. Kopalnianej nie by o od dawna. W Polkowicach gospodarze podejmowali dru yn mistrza Polski - Âlàsk Wroc aw. Mimo bardzo ambitnej gry naszego m odego zespo u, do kolejnej fazy Pucharu Polski awansowali pi karze ze stolicy Dolnego Âlàska. pi k do siatki KS Polkowice. Po stracie bramki nasz zespó nie za ama ràk, tylko przeprowadza wzmo one ataki na bramk Âlàska. Po zmianie stron polkowiczanie zupe nie zdominowali zespó mistrza Polski. Z ka dà up ywajàcà minutà przewaga KS Polkowice stawa a si coraz bardziej widoczna. Ambitna gra naszego zespo u wytràci a z rytmu pi karzy Âlàska Wroc aw, którzy nie tylko ostro grali, ale wielokrotnie wybijali pi k na oêlep. Bez wàtpienia bohaterem w dru ynie mistrza Polski by ich bramkarz Rafa Gikiewicz, który wie- lokrotnie ratowa swój zespó przed utratà bramki. W 59. minucie meczu bliski strzelenia bramki by Szymon Skrzypczak. Niestety golkiper przyjezdnych kolejny raz popisa si kapitalnà interwencjà. CzujnoÊç Gikiewicza sprawdzali równie Adrian Krysian i Patryk Bry a, lecz ponownie Âlàsk móg mówiç o du ym szcz Êciu. W koƒcówce meczu na placu gry pojawi si Rok Elsner i za jego sprawà mistrzowie Polski oddali pierwszy strza na bramk drugoligowego KS Polkowice w tej cz Êci spotkania. Ostatecznie spotkanie pomi dzy KS Polkowice a Âlàskiem Wroc aw zakoƒczy o si skromnym, jednobramkowym zwyci stwem podopiecznych Oresta Lenczyka. Po ostatnim gwizdku arbitra polkowicka publicznoêç podzi kowa a za walk m odym zawodnikom z Polkowic. Warte odnotowania jest, e w tym meczu w pierwszym zespole zadebiutowa siedemnastoletni wychowanek KS Polkowice - Rafa Karmelita. Spotkaniu przyglàda si równie nowy kibic - krecik. Maskotka klubu nie tylko dopingowa a swój zespó, ale równie serdecznie pozdrawia a wszystkich fanów polkowickiej jedenastki. Ju jutro (10.08) KS Polkowice 0-1 Âlàsk Wroc aw Cristian Diaz 31 KS Polkowice: Damian Primel - Karol Fryzowicz (81 Rafa Kusowski), Dawid Wac awczyk, Rafa Darda, Dawid Âliwiƒski - Szymon So tyƒski (68 Rafa Karmelita), Mateusz Bartków (58 Sebastian Kwa- Êniewski), Adrian Krysian, Patryk Bry a, Maciej Bancewicz - Szymon Skrzypczak. Âlàsk Wroc aw: Rafa Gikiewicz - Tadeusz Socha, Rafa Grodzicki, Marek Wasiluk, Patrik Mraz - Pawe Garyga (64 Waldemar Sobota), Tomasz Jod owiec, Dalibor Stevanoviç (87 Rok Elsner), ukasz Gikiewicz, Mateusz Cetnarski - Cristian DÌaz (65 Sylwester Patejuk). podopieczni Adama Buczka rozegrajà pierwszy mecz o mistrzostwo II ligi zachodniej. Rywalem KS Polkowice b dzie Rozwój Katowice. - Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do przyjêcia na stadion. Nasz m ody zespó potrzebuje wsparcia. Ostatnie mecze pokaza y, e dru yna KS Polkowice walczy i chce wygrywaç. Zatem emocji sportowych nie zabraknie - mówi Jan Wierzbicki, rzecznik prasowy KS Polkowice. Poczàtek spotkania w piàtek o godz. 17 na stadionie przy ul. Kopalnianej. Pawe Greƒ Burmistrz Polkowic og asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda lokalu u ytkowego przy ul. Ratowników 4-6 w Polkowicach wraz z udzia em w cz Êciach wspólnych budynku i dzia ce, która zostanie oddana w u ytkowanie wieczyste do dnia r. 1. Oznaczenie nieruchomoêci Lokal po o ony w budynku wielolokalowym przy ul. Ratowników 4-6 w Polkowicach (obr b 1), w granicach dzia ki nr dzia ki 224/3 o pow. 951 m2 Ksi ga wieczysta (gruntowa) - nr LE1U/ /1 Opisana nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich zobowiàzaƒ i obcià eƒ. 2. Opis lokalu Lokal o powierzchni u ytkowej 20,82 m2 usytuowany w przyziemiu budynku wielolokalowego, sk adajàcy si z czterech pomieszczeƒ u ytkowych (dwa pomieszczenia posiadajà wysokoêç 2,35 m i dwa pomieszczenia wysokoêç 2,00 m); Lokal posiada instalacj elektrycznà ca kowicie zniszczonà, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, brak ogrzewania. Standard lokalu - bardzo niski; Udzia w nieruchomoêci wspólnej i we wspó u ytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 0,510 % 3. Przeznaczenie nieruchomoêci i sposób jej zagospodarowania Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - nieruchomoêç po o ona w jednostce terenowej 12 MW,U o funkcji podstawowej: istniejàce osiedle wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i us ug towarzyszàcych Lokal przeznaczony na cele inne ni mieszkalne 4. Cena sprzeda y nieruchomoêci oraz wysokoêç op at i termin ich wnoszenia. Wywo awcza cena sprzeda y wynosi ,00 z (s ownie: trzynaêcie tysi cy z otych), w tym: - cena lokalu stanowi 95,38 % ceny wywo awczej - cena udzia u w gruncie stanowi 4,62 % ceny wywo awczej Cena nieruchomoêci osiàgni ta w przetargu obejmuje cen lokalu oraz cen udzia u w gruncie przynale nego do lokalu, która stanowi podstaw do ustalenia op at z tytu u u ytkowania wieczystego. W celu odr bnego ustalenia tych cen przyjmuje si proporcje jakie zachodzà mi dzy nimi w cenie wywo awczej. Op aty z tytu u u ytkowania wieczystego gruntu wynoszà: - pierwsza op ata - 25 % ceny gruntu osiàgni tej w przetargu, - op aty roczne - 3 % ceny gruntu osiàgni tej w przetargu. Op aty roczne wnosi si przez ca y okres u ytkowania wieczystego do 31 marca ka dego roku, liczàc od roku nast pnego po zawarciu umowy notarialnej. Op aty te mogà byç aktualizowane w przypadku zmiany wartoêci gruntu, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o podatku od towarów i us ug (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) sprzeda nieruchomoêci zwolniona jest z podatku VAT; zgodnie z art. 29 ust. 5a i art. 41 ust. 1, w zwiàzku z art. 146a pkt.1 ustawy o podatku od towarów i us ug pierwsza op ata i op ata roczna za u ytkowanie wieczyste gruntu opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokoêci 23 %. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomoêci zobowiàzana b dzie - najpóêniej do dnia zawarcia umowy notarialnej - wp aciç na wskazane konto Urz du Gminy Polkowice osiàgni tà w przetargu cen nieruchomoêci stanowiàcà cen lokalu oraz pierwszà op at z tytu u u ytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT w wysokoêci 23 %. 5. Minimalne postàpienie ceny wywo awczej Minimalne postàpienie ceny wywo awczej wynosi 130,00 z. (s ownie: sto trzydzieêci z otych) Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. 6. Wadium W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium w wysokoêç 1.300,00 z (s ownie: jeden tysiàc, trzysta z otych) p atne w walucie polskiej na rachunek bankowy Urz du Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia 20 wrzeênia 2012 r. Uczestnicy przetargu zobowiàzani sà przed o yç komisji przetargowej nast pujàce dokumenty: potwierdzenie bankowe wniesienia wadium; dokument to samoêci; aktualny odpis z KRS lub z innego w aêciwego rejestru; w przypadku cudzoziemców odpis z w aêciwego rejestru przet umaczony przez t umacza przysi g ego; pe nomocnictwo do udzia u w przetargu. Wp acone wadium zostanie: a) Zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. b) Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. c) Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej. 7. Miejsce oraz termin przetargu Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 18 - sala konferencyjna dnia 26 wrzeênia 2012 r. o godz Zawarcie umowy notarialnej Umowa notarialna sprzeda y nieruchomoêci nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich nw. warunków: a) wygrania przetargu, b) otrzymania zgody na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców - Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z pó n. zm., c) zap aty wylicytowanej ceny (cena lokalu oraz pierwsza op ata z tytu u u ytkowania wieczystego gruntu wraz z podatkiem VAT 23 %), pomniejszonej o wp acone wadium - najpóêniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu powiadomi osob ustalonà jako Nabywca nieruchomoêci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóêniej w ciàgu 21 dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. Je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoêci nie przystàpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu mo e odstàpiç od zawarcia umowy, a wp acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sàdowe ponosi Nabywca nieruchomoêci. Nabywa nieruchomoêci przejmuje nieruchomoêç w stanie istniejàcym. Lokal mo na oglàdaç w uzgodnieniu z jego administratorem Przedsi biorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibà: ul. Ma a 1, Polkowice. Bli szych informacji udziela Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami, ul. Rynek 19, pok. 10, tel

14 14 Gazeta Polkowicka Sport, og oszenia Kasabijew przegra z kontuzjà Arsen Kasabijew zawodnik KPC Górnika Polkowice wraca do Polski bez medalu. Gruzin z polskim paszportem z powodu kontuzji wycofa si z konkursu podnoszenia ci arów podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Sztangista od d u szego czasu zmaga si z urazem kolana, który niestety ponownie odezwa si podczas jednej z prób na pomoêcie. Polskie nadzieje medalowe w podnoszeniu ci arów by y pok adane przede wszystkim w Arsenie Kasabijewie. Mieszkajàcy od dziesi ciu lat w Polsce sztangista startowa ju po raz trzeci w Igrzyskach Olimpijskich. Najbli ej zdobycia krà ka by w Pekinie, gdzie uplasowa si na czwartym miejscu. Zawodnik polkowickiego Górnika reprezentowa wówczas Gruzj. W zmaganiach rangi olimpijskiej Kasabijew w Londynie po raz pierwszy startowa z orze kiem na piersi. W 2010 roku, czyli niespe na rok po otrzymaniu polskiego obywatelstwa od nie yjàcego prezydenta Lecha Kaczyƒskiego, wywalczy z oty medal dla Polski na Mistrzostwach Âwiata w Miƒsku. Niestety tym razem Arsenowi nie uda o si kolejny raz zdobyç krà ka dla swojej, nowej ojczyzny. Zawodnik KPC Górnika Polkowice przyjecha do Londynu narzekajàc na problemy z wi zad ami kolan. Polkowicki sztangista rozpoczà zawody od udanego podejêcia do 170 kg. Póêniej dwa razy spali 174 kg i wi cej na pomoêcie si nie pojawi. Po rwaniu Kasabijew by dziewiàty i podjà decyzj o rezygnacji z dalszej rywalizacji. - Nie by o sensu nara aç si na pogorszenie urazu - powiedzia Kasabijew dla Polskiej Agencji Prasowej. W londyƒskiej hali ExCeL triumfowa rok m odszy od niego Ilin. JednoczeÊnie poprawi rekord globu w dwuboju fenomenalnym rezultatem 418 kg i wymaza z tabel osiàgni cie Szymona Ko eckiego z podrzutu kg (Polak mia 232 kg). Inny z naszych reprezentantów - Krzysztof Zwarycz by siódmy. Debiutujàcy na Igrzyskach Olimpijskich 22-latek z Górnika Polkowice startowa w kategorii wagowej do 77 kg. Ostatecznie m ody sztangista zaliczy 150 kg w rwaniu i 182 kg w podrzucie, co w dwuboju da o mu 332 kg. Zwyci zcà w tej grupie by Chiƒczyk Lu Xiaojun, który uzyska w dwuboju a 379 kg ( ) i poprawi rekord Êwiata o 19 kg. Pawe Greƒ 20 sierpnia,

15 Sport Gazeta Polkowicka 15 Magda Sad ecka wygra a Podlasie MTB Tour W zaliczanym do presti owego cyklu Merida MTB Marathon zawodniczka naszej zawodowej grupy CCC Polkowice nie mia a sobie równych. Na starcie zawodów stan o 871 zawodników. Uczestnicy rywalizacji musieli zmagaç si nie tylko z w asnymi s aboêciami oraz rywalami, ale tak e z wyjàtkowo niesprzyjajàcà aurà. By o bowiem goràco oraz parno, a ponadto niemal bezwietrznie. Dodatkowo, trasa w SupraÊlu z du à iloêcià podjazdów, jest jednà z bardziej wymagajàcych w cyklu Merida MTB Marathon. By o wi c ci ko, co podkreêlali nawet doêwiadczeni zawodnicy. WÊród kobiet na dystansie Mega najlepsza okaza a si nasza zawodniczka Magdalena Sad ecka. Z dziesi ciominutowà stratà, na drugiej pozycji przyjecha a Urszula Luboiƒska (PTU Eclipse BikeTires.pl). Trzecia by a Maja Busma (MYBIKE.PL). KoK Burmistrz Polkowic og asza przetarg ustny nieograniczony na dzier aw lokalu u ytkowego przy ul. Ratowników 6 w Polkowicachstanowiàcego w asnoêç Gminy Polkowice Przetarg odb dzie si dnia 19 wrzeênia 2012 r. o godz w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 18 (budynek kamienicy - sala konferencyjna) Do przetargu mogà przystàpiç osoby, które w okreêlonym terminie wniosà wadium oraz przed o à Komisji przetargowej: * dowód wp aty wadium, * dowód to samoêci, * w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego lub za- Êwiadczenie o wpisie do rejestru dzia alnoêci gospodarczej oraz w aêciwe pe nomocnictwa, dowody to samoêci osób reprezentujàcych podmiot. Wadium nale y wp aciç na konto Urz du Gminy Polkowice w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice nr Termin wniesienia wadium - do dnia 13 wrzeênia 2012 r. Wp acone wadium zostanie: * zaliczone na poczet czynszu dzier awnego, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg, * zwrócone po przetargu, je eli osoba wp acajàca wadium nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe, * ulegnie przepadkowi, je eli osoba, która wygra przetarg nie stawi si do zawarcia umowy dzier awy. Przetarg uwa a si za zakoƒczony wynikiem negatywnym, je eli aden z uczestników przetargu nie zaoferuje postàpienia ponad cen wywo awczà czynszu dzier awnego. Uwagi: * do wylicytowanego czynszu dzier awnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokoêci 23 %, * czynsz p atny b dzie do 25 dnia ka dego miesiàca, * umowa dzier awy zawarta b dzie na czas nieokreêlony, * miesi czny okres wypowiedzenia umowy dzier awy, * wysokoêç czynszu waloryzowana b dzie raz do roku o wskaênik inflacji podawany przez Prezesa GUS, * dzier awca zobowiàzany b dzie do ponoszenia wszelkich kosztów zwiàzanych z u ytkowaniem lokalu, w tym: op aty za media, ubezpieczenie, op aty publiczno-prawne, koszty zarzàdu nieruchomoêcià wspólnà, * dzier awca zobowiàzany b dzie do uiszczenia kaucji zabezpieczajàcej w wysokoêci trzykrotnego czynszu najpóêniej w dniu zawarcia umowy dzier awy - na konto wskazane przez administratora lokalu - Przedsi biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach z siedzibà: Polkowice, ul. Ma a 1. Szczegó owe warunki dzier awy lokalu okreêlone sà w projekcie umowy dzier awy, z którym mo na zapoznaç si u administratora lokalu - kontakt: Przedsi biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach - Dzia Zarzàdzania NieruchomoÊciami, Polkowice, ul. Dàbrowskiego 2, tel ; Umowa dzier awy zawarta zostanie z administratorem lokalu - w terminie 21 dni od dnia podpisania protoko u z przetargu. W sprawie dokonania ogl dzin lokalu nale y kontaktowaç si z administratorem lokalu. Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz du Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 10, tel Taciak bezkonkurencyjny W Wo ominie odby si Memoria im. Stanis awa Królaka. Na starcie stan li kolarze ze wszystkich polskich zawodowych grup, a klasà dla siebie okaza si Mateusz Taciak, który zwyci y pewnie. Ostatnie dni to bardzo dobre wyst py Mateusza Taciaka z naszej zawodowej grupy CCC Polsat Polkowice. Najpierw zaliczy on triumf w bardzo mocno obsadzonym WyÊcigu Dooko- a Mazowsza, a potem powi kszy swojà kolekcj pucharów za zwyci stwo dok adajàc do niej trofeum wywalczone w Memoriale Stanis awa Królaka. W Wo ominie kolarze mieli do pokonania 60 kilometrów na 50 rundach, z Sztab szkoleniowy naszej grupy ju myêli o kolejnym sezonie. Pierwszym kolarzem, który podpisa kontrakt na przysz y rok jest Mateusz Nowak, jeden z bardziej uzdolnionych kolarzy m odego pokolenia. - Od pewnego czasu przyglàda- em si poczynaniom. Ten m ody kolarz z ekipy KTK Kalisz, ma solidne przygotowanie torowe i od jakiegoê czasu bardzo dobrze radzi sobie na szosie. W bie àcym sezonie postawi em na spore odm odzenie ekipy, co jak pokazujà wyniki by o dobrym rozwiàzaniem. M odzi kolarze szybko doskonalà swoje umiej tnoêci kolarskie korzystajàc z doêwiadczenia kolarzy starszych, bardziej doêwiadczonych, co w konsekwencji przek ada si na wymierne wyniki sportowe ca ej ekipy. Chcia bym ten sposób prowadzenia ekipy kontynuowaç w kolejnych latach. Mateusz Nowak bardzo pasuje mi do tej koncepcji organizacji grupy CCC Polsat Polkowice i dlatego podj liêmy decyzje o podpisaniu z nim kontraktu - mówi nam Piotr Wadecki, dyrektor sportowy ekipy CCC Polsat Polkowice. Mateusz Nowak, mimo swojego m odego wieku ma na koncie kilka znaczàcych osiàgni ç. Wi kszoêç z Mateusz Nowak b dzie jeêdzi w pomaraƒczowej koszulce nich dotyczy bie àcego sezonu. Jednym z nich jest zaj cie 2. miejsca w klasyfikacji generalnej, niedawno zakoƒczonego WyÊcigu Dooko a Mazowsza. KoK których ka da liczy a 1200 metrów. Trasa wiod a kr tymi i doêç wàskimi uliczkami wokó Rynku. Losy wygranej zawodnik naszej grupy rozstrzygnà na swojà korzyêç uciekajàc na jednym z okrà eƒ i jadàc przez spory dystans samotnie. Wówczas uzbiera tyle punktów za zwyci stwa na kolejnych okrà eniach, e wystarczy o to do tego, aby cieszyç si z wygranej. Taciak wyprzedzi na mecie Mateusza Komara z ekipy BDC MarcPol oraz swojego klubowego koleg Sylwestra Janiszewskiego. Klasyfikacj dru ynowà kryterium wygra a ekipa CCC Polsat Polkowice. Kolejny start Mateusz Taciak wraz z kolegami z grupy ma zaplanowany na najbli szà sobot (11. bm.) Wówczas na rundach wokó Suchej Beskidzkiej odb dzie si jednodniowy Memoria im. Henryka aska. KoK Utalentowany 20-latek z Kalisza b dzie reprezentowa barwy naszej zawodowej grupy kolarskiej od przysz ego roku. PRZYJD NA TURNIEJ Do 17 sierpnia 2012 r. przed u ono rekrutacj dru yn do sportowego Turnieju Gramy fair - kibicujemy z klasà Gmina Polkowice zaprasza wszystkich polkowiczan do udzia u w turnieju sportowympn.: Gramy fair - kibicujemy z klasà. Nie zwlekaj! organizuj swojà dru yn i zg oê jà do Urz du Gminy Polkowice, Rynek 2 pok. 5. Gwarantujemy doskona à zabaw, wspania e emocje, liczne atrakcje i... super nagrody!!! Twoja dru yna zostanie zaprezentowana na wielkoformatowym billboardzie!!! Nie przegap - zosta y tylko dwa miejsca!!! To jedyny taki Turniej w naszym mieêcie!!! Archiwum CCC Polsat Polkowice

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo