ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH"

Transkrypt

1 ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przedstawiona Radzie Wydziału Farmaceutycznego w celu uzyskania stopnia doktora nauk farmaceutycznych Promotor rozprawy dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. Gdańsk 2014

2 STRESZCZENIE Choroby pasożytnicze wywoływane przez pierwotniaki stanowią poważne obciążenie dla opieki zdrowotnej. Endemiczne głównie w tropikalnych regionach świata o najniższym statusie ekonomiczno-społecznym, zajmują wiodące miejsce wśród dziesięciu głównych przyczyn utraty zdrowia i wczesnych zgonów. Brak skuteczności dostępnych chemioterapeutyków wobec zróżnicowanych stadiów rozwojowych pasożytów oraz ich zmienność antygenowa, prowadząca do rozwoju lekooporności, skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Szczególną uwagę wielu środowisk naukowych skupiają peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMPs), będące głównym elementem wrodzonego układu odpornościowego organizmów wielokomórkowych. Elementy strukturalne warunkujące ich przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą aktywność zostały dobrze poznane, niewiele jednak wiadomo na temat ich zdolności przeciwpasożytniczych. Celem pracy było zaprojektowanie i otrzymanie nowych syntetycznych peptydów w oparciu w właściwości AMPs o potencjalnej aktywności wobec postaci inwazyjnych pierwotniaków wywołujących choroby tj.: leiszmanioza, trypanosomoza czy malaria. Określono także ich potencjał cytotoksyczny wobec ludzkich fibroblastów (MRC-5 SV2 ) i zdolności hemolityczne wobec ludzkich erytrocytów. Ponadto, podjęto próbę analizy wpływu wprowadzonych modyfikacji strukturalnych na aktywność przeciwpasożytniczą i przeciwbakteryjną tej grupy związków. Zaprojektowane peptydy otrzymano metodą syntezy na nośniku stałym wg strategii Fmoc/tBu, a następnie zanalizowano i oczyszczono przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-HPLC). Tożsamość związków potwierdzono dzięki spektrometrii mas MALDI-TOF. Testy określające właściwości przeciwpasożytnicze i przeciwbakteryjne, a także charakter cytotoksyczny peptydów zostały wykonane metodą seryjnych rozcieńczeń w pożywce płynnej w zakresie stężeń 0,25-64 M. Rezultaty przedstawiono w postaci wartości IC 50 wyrażonej jako średnia arytmetyczna z wyników uzyskanych z dwóch niezależnych eksperymentów odchylenie standardowe (SD). Sprecyzowano również wartości minimalnego stężenia, przy którym peptydy wykazywały zdolność do hemolizy ludzkich erytrocytów (MHC). Ponadto, wyznaczono wartości indeksu selektywności (SI) jako stosunek IC 50 aktywności cytotoksyczej peptydów do 2

3 STRESZCZENIE IC 50 aktywności przeciwpasożytniczej lub przeciwbakteryjnej, który jest kluczowym parametrem na etapie identyfikacji nowych związków, jako potencjalnych leków przeciwpasożytniczych. Na podstawie uzyskanych danych zaobserwowano, że żaden z otrzymanych peptydów nie wykazywał charakteru cytotoksycznego i hemolitycznego w zakresie działania terapeutycznego. Potwierdzono, że wzrost ładunku peptydu spowodowany obecnością zasadowych reszt aminokwasowych i redukcja heliakalnego oraz hydrofobowego charakteru związku prowadziły do spadku jego aktywności hemolitycznej i zwiększenia stopnia selektywności wobec zdrowych komórek. Ponadto, część związków odznaczała się wysokim potencjałem przeciwpasożytniczym, a wartości IC 50 określające ich aktywność wobec S. aureus i E. coli była znacznie niższe niż dla konwencjonalnych antybiotyków tj.: erytromycyna czy chloramfenikol. Stwierdzono, że przyłączenie układu steroidowego (reszty kwasu deoksycholowego, DOCA) do peptydu pozbawionego natywnych wiązań disulfidowych pozwala na zachowanie jedynie aktywności przeciwbakteryjnej. Wprowadzenie pojedynczego wiązania disulfidowego do struktury związku, a także zamiana reszty fenyloalaniny na resztę kwasu p-aminobenzoesowego (PABA) może stanowić skuteczną metodę, prowadzącą do wzrostu selektywnego charakteru związku. Wysoki potencjał przeciwpasożytniczy i przeciwbakteryjny, a także brak cytotoksycznych i hemolitycznych właściwości wybranych analogów może przesądzić o potencjalnym ich wykorzystaniu w terapii kombinowanej z powszechnie stosowanymi chemioterapeutykami. Scharakteryzowanie wpływu wprowadzonych modyfikacji strukturalnych na aktywność biologiczną otrzymanych peptydów może znacznie ułatwić dalsze poszukiwanie aktywnych związków. 3

4 SUMMARY Parasitic diseases caused by Protozoa are a serious burden for health care. Endemic mainly in tropical regions of the world with the lowest socio-economic status, occupy the leading place among ten major causes of health problems and premature death. Lack of efficacy of available chemotherapeutic agents to different developmental stages of the parasites and their antigenic variation, leading to drug resistance, induce the need to search for alternative solutions. Antimicrobial peptides (AMPs), constituting the main component of the innate immune system of multicellular organisms, attract attention of many research groups. Structural features ensuring their antibacterial and antifungal activity are well known, but little is known about their antiparasitic properties. The aim of this study was to develop and prepare novel synthetic peptides based on AMPs properties with potential activity against invasive forms of protozoa causing the diseases such as leishmaniasis, trypanosomiasis and malaria. Their cytotoxic potential against human fibroblasts (MRC-5 SV2 ) and haemolytic activity against human erythrocytes was determined. Additionally, an attempt has been made to analyze the impact of structural modifications on the antiparasitic and antibacterial activity of this group of compounds. The designed peptides were obtained by solid phase peptide synthesis (SPPS) using Fmoc/tBu strategy, and then analyzed and purified by reversed-phase highperformance liquid chromatography (RP-HPLC). Identity of the compounds was confirmed by MALDI-TOF mass spectrometry. Tests for the antiparasitic and antibacterial activities, and cytotoxic character of the peptides have been carried out by serial dilution method in a liquid medium over the concentration range of 0,25-64 M. The results are presented as IC 50 values expressed as the arithmetic mean of two independent experiments standard deviation (SD). The minimum concentration at which the peptides were able to hemolyze the human erythrocytes (MHC) was also determined. Furthermore, the values of the selectivity index (SI) were calculated as the ratio of IC 50 of cytotoxic activity of the peptides to the IC 50 of antiparasitic or antibacterial activity, which is a crucial parameter for identifying the new compounds as potential antiparasitic drugs. 4

5 SUMMARY The data showed that none of the peptides had cytotoxic and haemolytic character over the range of their therapeutic concentrations. It was confirmed that the increase in charge of the peptide due to the presence of basic amino acid residues and reduction of its hydrophobic and helical nature decreased its haemolytic activity and increased the degree of selectivity towards health human cells. Moreover, some compounds possessed high antiparasitic potential, while IC 50 values indicating their activity against S. aureus and E. coli were much lower than for conventional antibiotics such as erythromycin or chloramphenicol. It has been found that the attachment of the steroid skeleton (deoxycholic acid residue, DOCA) to a peptide devoid of native disulphide bonds preserves only the antimicrobial activity. The introduction of a single disulfide bond to a peptide structure, and the substitution of phenylalanine residue with p-aminobenzoic acid (PABA) may be an effective method, leading to an increase in compound selectivity. High antiparasitic and antibacterial potential of some peptides, as well as the lack of cytotoxic and haemolytic effect on human cells allow to suggest their potential use in combination therapy with commonly used chemotherapeutic agents. Characterization of the effect of structural modifications on the biological activity of the peptides can greatly facilitate further search for new active compounds. 5

6 1. Cox F.E.G. History of human parasitology. Clin. Microbiol. Rev. 15, 2002, Deryło A. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Zhang Y., MacArthur C., Mubila L., Baker S. Control of neglected tropical diseases needs a long-term commitment. BMC Med. 8, 2010, art. No doi: / Hotez P.J., Savioli L., Fenwick A. Neglected tropical diseases of the Middle East and North Africa: review of their prevalence, distribution and opportunities for control. PLoS Negl. Trop. Dis.6, 2012, art. No doi: /journal.pntd Zofou D., Nyasa R.B., Nsagha D.S., Ntie-Kang F., Meriki H.D., Assob J.C.N., Kuete V. Control of malaria and other vector-borne protozoa diseases in the tropics: enduring challenges despite considerable progres and achievements. Infect. Dis. Poverty 3, 2014, art. No doi: / Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka. Bielsko-Biała, -medica Press, Astelbauer F., Walochnik J. Antiprotozoal compounds: state of the art. And new developments. Int. J. Antimicrob. Agents. 38, 2011, Murphy S.C., Shott J. P., Parikh S., Etter P., Prescott W.R., Stewart V.A. Review article: Malaria Diagnostics in clinical trials. Am. J. Trop. Hyg. 89, 2013, Askling H.H., Bruneel F., Burchard G., Castelli F., Chiodini P.L., Grobusch M.P., Lopez- Velez R., Paul M., Petersen E., Popescu C., Ramharter M., Schlagenhauf P. Management of imported malaria in Europe. Malar. J. 11, 2012, art. No doi: / Stępień M. Malaria in Poland in Przegl. Epidemiol. 67, 2013, Barret M.P., Croft S.L. Management of trypanosomiasis and leishmaniasis. Br. Med. Bull. 104, 2012, Nakayima J., Nakao R., Alhassan A., Mahama G., Afakye K., Sugimoto C. Molecular epidemiological studies on animal trypanosomiases in Ghana. Parasit. Vectors. 5, 2012, art. No doi: / Pawłowski Z.S., Stefaniak J. Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, World Health Organization. Control and surveillance of human African trypanosomiasis. WHO Tech. Rep. Ser. 984, 2013, McGwire B.S., Olson C.L., Tack B.F., Engman D.M. Killing of African Trypanosomes by antimicrobial peptides. JID 188, 2003,

7 16. Balana-Fouce R., Reguera R.M., Cubria J.C., Ordonez D. The pharmacology of Leishmaniasis. Gen. Pharmac. 30, 1998, Tiuman T.S., Santos A.O., Ueda-Nakamura T., Dias Filho B.P., Nakamura C.V. Recent advances in leishmaniasis treatment. Int. J. Infect. Dis. 15, 2011, Gerald N., Mahajan B., Kumar S. Mitosis in the human malaria parasites Plasmodium falciparum. Eucaryot. Cell. 10, 2011, Collier L., Balows A., Sussman M. Topley&Wilson s Microbiology and microbial infections. London, Arnold Ayisi N.K., Appiah-Opong R., Gyan B., Bugyei K., Ekuban F. Plasmodium falciparum: Assessment of selectivity of action of chloroquine, Alchornea cordifolia, Ficus polita, and other drugs by a tetrazolium based colorimetric assay. Malar. Res. Treat. 2011, 2011, art. No doi: /2011/ McMorran B.J., Marshall V.M., de Graff C., Drysdale K.E., Shabbar M., Smyth G.K., Corbin J.E., Alexander W.S., Foote S.J. Platelets kill intraerythrocytic malarial parasites and mediate survival to infection. Science 6, 2009, Mackintosh C.L., Beeson J.G., Marsh K. Clinical features and pathogenesis of severe malaria. Trends. Parasitol. 20, 2004, Autino B., Corbett Y., Castelli F., Taramelli D. Pathogensis of malaria in tissues and blood. Mediterr. J. Hematol. Infect. Dis. 4, 2012, art. No doi: /MJHID de Souza W., de Carvalho T.M., Barrias E.S. Review on Trypanosoma cruzi: Host cel interaction. Int. J. Cell Biol. 2010, 2010, art. No doi: /2010/ Barrias E.S., de Carvalho T.M., de Souza W. Trypanosoma cruzi: entry into mammalian host cells and parasitophorous vacuole formation. Front. Immunol. 4, 2013, art. No doi: /fimmu World Health Organization. Control of Chagas disease.who Tech. Rep. Ser. 905, Geneva 2002, Kennedy P.G.E. Clinical features, diagnosis and treatment of human African trypanosomiasis (sleeping sickness). Lancet. Neurol. 12, 2013, Stockdale C., Swiderski M.R., Barry D.J., McCulloch R. Antigenic variation in Trypanosoma brucei: joining the DOTs. PLoS Biol. 6, 2008, art. No. doi: /journal.pbio Stich A., Abel P.M., Krishna S. Human African trypanosomiasis. BMJ 325, 2002, Kennedy P.G.E. Difficulties in diagnostic staging of human African trypanosomiasis. J. Neuroparasitol. 2, 2011,

8 31. Sundar S., Rai M. Laboratory diagnosis of visceral leishmaniasis. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 9, 2002, Assche T.V., Deschacht M., Inocencio da Luz R.A., Maes L., Cos P. Leishmania - macrophage interactions: Insights into the redox biology. Free Radic. Biol. Med. 51, 2011, Mohebali M. Visceral leishmaniasis in Iran: Review of the epidemiological and clinical features. Iran. J Parasitol. 8, 2013, Chappuis F., Sundar S., Hailu A., Ghalib H., Rijal S., Peeling R.W., Alvar J., Boelaert M. Visceral leishmaniasis: what are the needs for diagnosis, treatment and control?. Nat. Rev. Microbiol. 5, 2007, Stich A., Ponte-Sucre A., Holzgrabe U. Do we need new drugs against African trypanosomiasis? Lancet. Infect. Dis. 13, 2013, Keiser J., Stich A., Burri C. New drugs for the treatment of human African trypanosomiasis: research and development. Trends. Parasitol. 17, 2001, Otoguro K., Iwatsuki M., Ishiyama A., Namatame M., Nishihara-Tukashima A., Shibahara S., Kondo S., Yamada H., Omura S. Promising lead compounds for novel antiprotozoals. J. Antibiot. (Tokyo) 63, 2010, Shaji J., Jain V. Solid lipid nanoparticles: a novel carrier for chemotherapy. Int. J. Pharmacy and Pharm. Sci. 2, 2010, Jain K., Sood S., Gowthmarajan K. Lipid nanocarriers and molecular targets for malaria chemotherapy. Curr. Drug Targets 15, 2014, Davis A.J., Kedzierski L. Recent advances in antileishmanial drug development. Curr. Opin. Investig. Drugs 6, 2005, Barret M.P., Mottram J.C., Coombs G.H. Recent advances in indentifying and validating drug targets in trypanosomes and leishmanias. Trends Microbiol. 7, 1999, Fairlamb A.H., Ridley R.G., Vial H.J. Drugs against parasitic diseases: R&D methodologies and issues. Discoveries and drug development. WHO 2003, Peng Y., Keenan S.M., Welsh W.J. Structural model of Plasmodium CDK, Pfmrk, a novel target for malaria therapeutics. J. Mol. Graph. Model. 24, 2005, Mackiewicz P., Gagat P., Bodył A. Genomika protistów bardzo zróżnicowanych, ale słabo poznanych eukariotów. Biotechnologia 4, 2010, Padmanaban G. Drug targets in malaria parasites. Adv. Biochem. Engin/Biotechnol. 84, 2003,

9 46. Padmanaban G., Nagaraj V.A., Rangarajan P.N. Drugs and drug targets against malaria. Curr. Sci. 92, 2007, Aguiar A.C., Rocha E.M., Souza N.B., Franca T.C.C., Krettli A.U. New approaches in atimalarial drug discovery and development: a review. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 107, 2012, Maya J.D., Cassels B.K., Iturriaga-Vasquez P., Ferreira J., Faundez M., Galanti N., Ferreira A., Morello A. Mode of action of natural and synthetic drugs against Trypanosoma cruzi and their interaction with the mammalian host. Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 146, 2007, Regules J.A., Cummings J.F., Ockenhouse C.F. The RTS,S vaccine candidate for malaria. Expert Rev. Vaccines 10, 2011, Biamonte M.A., Wanner J., Le Roch K.G. Recent advances in malaria drug discovery. Bioorg. Med. Chem. Lett. 23, 2013, Rodgers J., Jones A., Gibaud S., Bradley B., McCabe C., Barret M.P., Gettinby G., Kennedy P.G.E. Melarsoprol cyclodextrin inclusion complexes as promising oral candidates for the treatment of human African trypanosomiasis. PLoS Negl. Trop. Dis. 5, 2011, art. No doi: /journal.pntd Machado F.S., Tanowitz H.B., Teixeira M.M. New drugs for neglected infectious diseases: Chagas disease. Br. J. Pharmacol. 160, 2010, Castro J.A., de Mecca M.M., Bartel L.C. Toxic side effects of drugs used to treat Chagas disease (American trypanosomiasis). Hum. Exp. Toxicol. 25, 2006, Roberts W.L., Mcmurray W.J., Rainey P.M. Characterization of the antimonial antileishmanial agent meglumine antimonate (Glucantime). Antimicrob. Agents Chemother. 42, 1998, Neelagiri S., Kumar S., Singh S. Tools for antileishmanial drug discovery and drug development. Curr. Res. Infor Pharm Sci. 11, 2010, Ouellette M., Drummelsmith J., Papadopoulou B. Leishmaniasis: drugs in the clinic, resistance and new developments. Drug Resist. Updat. 7, 2004, Singh N. Drug resistance mechanisms in clinical isolates of Leishmania donovani. Indian J. Med. Res. 123, 2006, Cobb S.L., Denny P.W. Antimicrobial peptides for leishmaniasis. Curr. Opin. Investig. Drugs. 11, 2010, Doonan S. Białka i peptydy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Jakubke H.D., Jeschkeit H. Aminokwasy, peptydy, białka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

10 61. Galdiero S., Falanga A., Cantisani M., Vitiello M., Morelli G., Galdiero M. Peptide-lipid interactions: experiments and applications. Int. J. Mol. Sci. 14, 2013, Marino S.M., Gladyshev V.N. Analysis and functional prediction of reactive cysteine residues. J. Biol. Chem. 287, 2012, Andrès E., Dimarcq J.K. Peptides antimicrobiens cationiques: de l étude de l immunité innée à la production de médicaments.mise à jour. Med. Mal. Infect. 37, 2007, Korting H.C., Schollmann C., Stauss-Grabo M., Schafer-Korting M. Antimicrobial peptides and skin: a paradigm of translational medicine. Skin Pharmacol. Physiol. 25, 2012, Baltzer S.A., Brown M. Antimicrobial peptides promising alternatives to conventional antibiotics. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 20, 2012, Boman H.G. Antibacterial peptides: basic facts and emerging concept. J. Intern. Med. 254, 2003, Mangoni M.L., Shai Y. Short native antimicrobial peptides and engineered ultrashort lipopeptides: similarities and differences in cel specifities and modes of action. Cell. Mol. Life. Sci. 68, 2011, Zasloff M., Martin B., Chen H.C. Antimicrobial activity of synthetic magainin peptides and several analogues. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85, 1988, Pretzel J., Mohring F., Rahlfs S., Becker K. Antiparasitic peptides. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 135, 2013, Guani-Guerra E., Santos-Mendoza T., Lugo-Reyes S.O., Teran L.M. Antimicrobial peptides: General overview and clinical implications in human health and disease. Clin. Immunol. 135, 2010, Nizet V., Gallo R.L. Cathelicidins and innate defense against invasive bacterial infection. Scand. J. Infect. Dis. 35, 2003, Silva P.M., Gonçalves S., Santos N.C. Defensins: antifungal lessons from eukaryotes. Front. Microbiol. 5, 2014, art. No doi: /fmicb Żyłowska M., Wyszyńska A., Jagusztyn-Krynicka E.K. Defensyny peptydy o aktywności przeciwbakteryjnej. Post. Mikrobiol. 50, 2011, Lazaridis T., He Y., Prieto L. Membrane interactions and pore formation by the antimicrobial peptide protegrin. Biophys. J. 104, 2013, Bolintineanu D.S., Kaznessis Y.N. Computational studies of protegrin antimicrobial peptides: a review. Peptides 32, 2011,

11 76. Otvos L Jr. The short proline-rich antibacterial peptide family. Cell Mol. Life Sci. 59, 2002, Stalmans S., Wynendaele E., Bracke N., Knappe D., Hoffmann R., Peremans K., Polis I., Burvenich C., De Spiegeleer B. Blood-brain barrier transport of short proline-rich antimicrobial peptides. Protein Pept. Lett. 21, 2014, Zhou Y., Peng Y. Synergistic effect of clinically used antibiotics and peptide antibiotics against gram-positive and gram-negative bacteria. Exp. Ther Med. 6, 2013, Raaijmakers J.M., Bruijn I., Nybroe O., Ongena M. Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics. FEMS Microbiol. Rev. 34, 2010, Shai Y., Makovitzky A., Avrahami D. Host defense peptides and lipopeptides: modes of action and potential candidates for the treatment of bacterial and fungal infections. Curr. Protein Pept. Sci. 7, 2006, Pirri G., Guliani A., Nicoletto S.F., Pizzuto L., Rinaldi A.C. Lipopeptides as antiinfectives: a practical perspectives. Cent. Eur. J. Biol. 4, 2009, Mandal S.M., Barbosa A.E.A.D., Franco O.L. Lipopeptides in microbial infection control: scope and reality for industry. Biotechnol. Adv. 31, 2013, Kulkarni M.M., Karafova A., Kamysz W., Schenkman S., Pelle R., McGwire B.S. Secreted Trypanosome cyclophilin inactivates lytic insect defense peptides and induces parasites calcineurin activation and infectivity. J. Biol. Chem. 288, 2013, Torrent M., Pulido D., Rivas L., Andreu D. Atimicrobial peptide action on parasites. Curr. Drug Targets 13, 2012, Cirimotich C.M., Dong Y., Clayton A.M., Sandiford S.L., Souza-Neto J.A., Mulenga M., Dimopoulos G. Natural microbe-mediated refractoriness to Plasmodium infection in Anopheles gambiae. Science 332, 2011, Boulanger N., Bulet P., Lowenberger C. Antimicrobial peptides in the interactions between insects and flagellate parasites. Trends Parasitol. 22, 2006, Trabulo S., Cardoso A.L., Cardoso A.M., Morais C.M., Jurado A.S., Pedroso de Lima M.C. Cell-penetrating peptides as nucleic acid delivery systems: from biophysics to biological applications. Curr. Pharm. Des. 19, 2013, Shai Y. Mechanism of the binding, insertion and destabilization of phospholipid bilayer membranes by -helical antimicrobial and cel non-selective membrane-lytic peptides. Biochim. Biophys. Acta 1462, 1999, Jelinek R., Kolusheva S. Membrane interactions of host-defense peptides studied in model systems. Curr. Protein Pept. Sci. 6, 2005,

12 90. Brandenburg L.O., Merres J., Albrecht L.J., Varoga D., Pufe T. Antimicrobial peptides: multifunctional drugs for different applications. Polymers 4, 2012, Nicolas P. Multifunctional host defense peptides: intracelullar targeting antimicrobial peptides. FEBS J. 276, 2009, Bahar A.A., Ren D. Antimicrobial peptides. Pharmaceuticals (Basel.) 6, 2013, Brogden N.K., Brogden K.A. Will new generations of modified antimicrobial peptides improve their potential as pharmaceuticals? Int. J. Antimicrob. Agents. 38, 2011, Mitchell A.R. Bruce Merrifield and solid-phase peptide synthesis: a historical assessment. Biopolymers. 90, 2008, Pushpanathan M., Gunasekaran P., Rajendhran J. Antimicrobial peptides: versatile biological properties. Int. J. Pept. 2013, 2013, art. No doi: /2013/ Silverman R.B. Chemia organiczna w projektowaniu leków. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Witt K.A., Gillespie T.J., Huber J.D., Egleton R.D., Davis T.P. Peptide drug modifications to enhance bioavailability and blood-brain barrier permeability. Peptides 22, 2001, Rivera D.G., Vasco A.V., Echemendía R., Concepción O., Pérez C.S., Gavín J.A., Wessjohann L.A. A multicomponent conjugation strategy to unique N-steroidal peptides: first evidence of the steroidal nucleus as a β-turn inducer in acyclic peptides. Chem. Eur. J. 20, 2014, Wimley W.C., Hristova K. Antimicrobial peptides: successes, challenges and unanswered questions. J. Membrane Biol. 239, 2011, Ronga L., Verdié P., Sanchez P., Enjabal C., Maurras A., Jullian M., Puget K., Martinez J., Subra G. Supported oligomethionine sulfoxide and Ellman s reagent for cysteine Bridges formation. Amino Acids 44, 2013, Harwig S.S.L., Waring A., Yang H.J., Cho Y., Tan L., Lehrer R.I. Intramolecular disulfide bonds enhance the antimicrobial and lytic activities of protegrins at physiological sodium chloride concentrations. Eur. J. Biochem. 240, 1996, Hwang H., Hyun S., Kim Y., Yu J. Reduction of helical content by insertion of a disulfide bond to an antimicrobial peptide with decreased hemolytic activity. Chem.Med.Chem. 8, 2013, Atherton E., Sheppard R.C. Solid phase peptide synthesis: A practical approach (The practical approach series). Oxford, Oxford University Press,

13 105. Mergler M., Durieux J.P. The Bachem practice of SPPS: Tips and tricks from the experts at Bachem. Bachem AG, Fields G.B., Noble R. L. Solid phase peptide synthesis utilizing 9 fluorenyl methoxycarbonyl amino acids. Int. J. Pept. Protein. Res. 35, 1990, Chan W.C., White P.D. Fmoc solid phase peptide synthesis. A practical approach. New York, Oxford University Press, Shelton P.T., Jensen K.J. Linkers, resins, and general procedures for solid phase peptide synthesis. Methods for Molecular Biology Peptide synthesis and applications. New York, Humana Press, NovaBiochem. The fine art of solid phase synthesis including synthesis notes and the polimer supported reagents handbook. NovaBiochem, Germany 2002/ Christensen T. Qualitative test for monitoring coupling completeness in solid phase peptide synthesis using chloranil. Acta Chem. Scand. Ser. B 33, 1979, Kamysz E., Sikorska E., Karafova A., Dawgul M. Synthesis, biological activity and conformational analysis of head-to-tail cyclic analogues of LL37 and histatin 5. J. Pept. Sci. 18, 2012, Dick F. Acid cleavage/deprotection in Fmoc/tBu solid-phase peptide synthesis. Methods in molecular biology 35. Peptide synthesis protocols. New Jersey, Humana Press, Carpino L.A., Shroff H., Triolo S.A., Mansour E.M.E., Wenschuh H., Albericio F. The 2,2,4,6,7- pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl group (Pbf) as arginine side chain protectant. Tetrahedron Lett. 34, 1993, Boulègue C., Musiol H.J., Prasad V., Moroder L. Synthesis of cysteine-rich peptides. Chem. Today 24, 2006, Wang X.Y, Wang Q., Huang X.Y., Wang T., Yu X.Q. Synthesis of small cyclic peptides containing disulfide bond. Arkivoc 2006, 2006, Cos P., Vlietinck A.J., Berghe D.V., Maes L. Anti-infective potential of natural products: How to develop a stronger in vitro proof-of-concept. J. Ethnopharmacol. 106, 2006, Huschtscha L.I., Holliday R. Limited and unlimited growth of SV40-transformed cells from human diploid MRC-5 fibroblasts. J. Cell Sci. 63, 1983, Sikora E. Nieśmiertelność, starzenie i śmierć komórek. Rola protoonkogenów, onkogenów i antyonkogenów. Post. Bioch. 39, 1993, Mesia K., Cimanga R.K., Dhooghe L., Cos P., Apers S., Totté J., Tona G.L., Pieters L., Vlietinck A.J., Maes L. Antimalarial activity and toxicity evaluation of a quantified Nauclea pobeguinii extract. J. Ethnopharmacol. 131, 2010,

14 120. Trager W., Jensen J.B. Human malaria parasites in continous culture. J. Parasitol. 91, 2005, Desjardins R.E., Canfield C.J., Haynes J.D., Chulay J.D. Quantitative assessment of antimalarial activity in vitro by a semiautomated microdilution technique. Antimicrob. Agents Chemother. 16, 1979, Mothana R.A., Al.-Musayeib N.M., Al.-Ajmi M.F., Cos P., Maes L. Evaluation of the in vitro antiplasmodial, antileishmanial, and antitrypanosomal activity of medicinal plants used in Saudi and Yemeni tradicional medicine. Evid. Based Complement Alternat. Med. 2014, 2014, art. No. doi /2014/ Ehata M.T., Phuati A.M., Lumpu S.N., Munduku C.K., Phongi D.B., Lutete G.T., Kabangu O.K., Kanyanga R.C., Matheeussen A., Cos P., Apers S., Pieters L., Maes L., Vlietinck A.J. In vitro antiprotozoal and cytotoxic activity of the aqueous extract, the 80% methanol extract and its fractions from the seeds of Brucea sumatrana Roxb. (Simaroubaceae) growing in Democratic Republic of Congo. Chin. Med. 3, 2012, El Bissati K., Zufferey R., Witola W.H., Carter N.S., Ullman B., Mamoun C.B. The plasma membrane permease PfNT1 is essential for purine salvage in the human malaria parasite Plasmodium falciparum. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 2006, Makler M.T., Ries J.M., Williams J.A., Bancroft J.E., Piper R.C., Gibbins B.L., Hinrichs A.D. Parasite lactate dehydrogenase as an assay for Plasmodium falciparum drug sensitivity. Am. J. Trop. Med. Hyg. 48, 1993, Makler M.T., Henrichs A.D. Measurement of the lactate dehydrogenase activity of Plasmodium falciparum as an assessment of parasitemia. Am. J. Trop. Med. Hyg. 48, 1993, Krzysztoń Russjan J., Książek I., Anuszewska E. Porównanie użyteczności testów MTT i EZ4U stosowanych do oceny cytotoksyczności ksenobiotyków. Farm. Pol. 65, 2009, TDR, Lead discovery for drugs. Business Plan , BL 3, Buckner F.S., Verlinde C.L., La Flamme A.C., Van Voorhis W.C., Efficient technique for screening drugs for activity against Trypanosoma cruzi using parasites expressing beta galactosidase. Antimicrob. Agents Chemother. 40, 1996, Le Senne A., Muelas Serrano S., Fernandez Portillo C., Escario J.A., Gomez Barrio A. Biological characterization of a β Galactosidase expressing clone of Trypanosoma cruzi CL strain. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 97, 2002, Manual.pdf 132. Berg M., Kohl L., Van der Veken P., Joossens J., Al.-Sabi M.I., Castagna V., Giannese F., Cos P., Versées W., Steyaert J., Grellier P., Haemers A., Degano M., Maes L., de 14

15 Koning H.P., Augustyns K. Evaluation of nucleoside hydrolase inhibitors for treatment of African trypanosomiasis. Antimicrob. Agents Chemother. 54, 2010, Ponte-Sucre A., Díaz E., Padrón-Nieves M. Drug resistance in Leishmania parasites. Consequences, molecular mechanisms and possible treatments. Wiedeń, Springer Räz B., Iten M., Grether-Bühler Y., Kaminsky R., Brun R. The Alamar Blue assay to determine drug sensitivity of African trypanosomes (T. b. rhodesiense and T. b. gambiense) in vitro. Acta Trop. 68, 1997, O Brien J., Wilson I., Orton T., Pognan F. Investigation of Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity. Eur. J. Biochem. 267, 2000, Promega. Technical Bulletin CellTiter-Blue Cell Viability Assay. Instructions for use of products G8080, G8081, G8082. USA Hirumi H., Hirumi K. Continous cultivation of Trypanosoma brucei blood stream forms in a medium containing a low concentration of serum protein without feeder cel layers. J. Parasitol. 75, 1989, Falcão S.I., Vale N., Cos P., Gomes P., Freire C., Maes L., Vilas-Boas M. In vitro evaluation of Portuguese Propolis and floral sources for antiprotozoal, antibacterial and antifungal activity. Phytother. Res. 28, 2014, da Luz R.I., Vermeersch M., Dujardin J.C., Cos P., Maes L. In vitro sensitivity testing of Leishmania clinical field isolates: preconditioning of promastigotes enhances infectivity for macrophage host cells. Antimicrob. Agents Chemother. 53, 2009, Barcia J.J. The Giemsa stain: its history and applications. Int. J. Surg. Pathol. 15, 2007, Monzote L., Cuesta-Rubio O., Fernandez M.C., Hernandez I.M., Fraga J., Perez K., Kerstens M., Maes L., Cos P. In vitro antimicrobial assessment of Cuban propolis extracts. Mem Inst Oswaldo Cruz 107, 2012, Albericio F. Developments in peptide and amide synthesis. Curr. Opin. Chem. Biol. 8, 2004, Chandrudu S., Simerska P., Toth I. Chemical methods for peptide and protein production. Molecules 18, 2013,

16 147. Wittrup K.D. Disulfide bond formation and eucaryotic secretory productivity. Curr. Opin. Biotechnol. 6, 1995, Kent S.B.H., Mitchell A.R., Engelhard M., Merrifield R.B. Mechanisms and prevention of trifluoroacetylation in solid-phase peptide synthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 1979, Neurath H. The proteins composition, structure, and functions V I. New York, Academic Press INC., Mant C.T., Chen Y., Yan Z., Popa T.V., Kovacs J.M., Mills J.B., Tripet B.P., Hodges R.S. HPLC analysis and purification of peptides. Methods Mol. Biol. 386, 2007, Jeong J., Jung Y., Na S., Jeong J., Lee E., Kim M., Choi S., Shin D., Paek E., Lee H., Lee K. Novel oxidative modifications in redox-active cysteine residues. Mol. Cell Proteomics 10, 2011, No. doi: /mcp.M Savary B.J., Vasu P. Routine identity confirmation of recombinant proteins by MALDI- TOF mass spectrometry. Methods Mol. Biol. 824, 2012, Koszałka P., Kamysz E., Wejda M., Kamysz W., Bigda J. Antitumor activity of antimicrobial peptides against U937 histiocytic cell line. Acta Biochim. Pol. 58, 2011, Huang Y., He L., Li G., Zhai N., Jiang H., Chen Y. Role of helicity of -helical antimicrobial peptides to improve specifity. Protein Cell. 5, 2014, Abbassi F., Raja Z., Oury B., Gazanion E., Piesse C., Sereno D., Nicolas P., Foulon T., Ladram A. Antibacterial and leishmanicidal activities of temporin SHd, a 17-residue long membrane-damaging peptide. Biochimie 95, 2013, Matsuzaki K. Control of cell selectivity of antimicrobial peptides. Biochim. Biophys. Acta 1788, 2009, Tam J.P., Wu C., Yang J.L. Membranolytic selectivity of cysteine-stabilized cyclic protegrins. Eur. J. Biochem. 267, 2000, Rivas L., Luque-Ortega J.R., Andreu D. Amphibian antimicrobial peptides and Protozoa: Lessons from parasites. Biochim. Biophys. Acta 1788, 2009, Pink R., Hudson A., Mouriès M.A., Bendig M. Opportunities and challenges in antiparasitic drug discovery. Nat. Rev. Drug Discov. 4, 2009, Bell A. Antimalarial peptides: The long and the short of it. Curr. Pharm. Des. 17, 2011, Takeshima K., Chikushi K.K.L., Yonehara S., Matsuzaki K. Translocation of analogues of the antimicrobial peptides magainin and buforin across human cel membranes. J. Biol. Chem. 278, 2003,

17 162. Rousselle C., Clair P., Lefauconnier J.M., Kaczorek M., Scherrmann J.M., Temsamani J. New advances in the transport of doxorubicin through the blood-brain barrier by a peptide vector-mediated strategy. Mol. Pharmacol. 57, 2000, Vermeer L.S., Lan Y., Abbate V., Ruh E., Bui T.T., Wilkinson L.J., Kanno T., Jumagulova E., Kozlowska J., Patel J., McIntyre C.A., Yam W.C., Siu G., Atkinson A., Lam J.K.W., Bansal S.S., Drake A.F., Mitchell G.H., Mason A.J. Conformational flexibility determines selectivity and antibacterial, antiplasmodial, and anticancer potency of -helical peptides. J. Biol. Chem. 287, 2012, Kückelhaus S.A., Leite J.R.., Muniz-Junqueira M.I., Sampaio R.N., Bloch Jr. C., Tosta E.C. Antiplasmodial and antileishmanial activities of phylloseptin-1, an antimicrobial peptide from the skin secretion of Phyllomedusa azurea (Amphibia). Exp. Parasitol. 123, 2009, Radzishevsky I., Krugliak M., Ginsburg H., Mor A. Antiplasmodial activity of lauryllysine oligomers. Antimicrob. Agents Chemother. 51, 2007, Alawadi D.Y., Saadeh H.A., Kaur H., Goyal K., Sehgal R., Hadda T.B., ElSawy N.A., Mubarak M.S. Metronidazol derivatives as a new class of antiparasitic agents: synthesis, prediction of biological activity, and molecular properties. Med. Chem. Res. 23, 2014, art. No doi: /s Fieck A., Hurwitz I., Kang A.S., Durvasula R. Trypanosoma cruzi: synergistic cytotoxicity of multiple amphipathic anti-microbial peptides to T. cruzi and potential bacterial hosts. Exp. Parasitol. 125, 2010, Huang C.M., Chen H.C., Zierdt C.H. Magainin analogs effective against pathogenic protozoa. Antimicrob. Agents Chemother. 34, 1990, Björn C., Håkansson J., Myhrman E., Sjöstrand V., Haug T., Lindgren K., Blencke H.M., Stensvåg K., Mahlapuu M. Anti-infectious and anti-inflammatory effects of peptide fragments sequentially derived from the antimicrobial peptide centrocin 1 isolated from the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis. AMB Express. 13, 2012, art. No doi: / Leite J.R., Silva L.P., Rodrigues M.I., Prates M.W., Brand G.D., Lacava B.M., Azevedo R.B., Bocca A.L., Albuquerque S., Bloch C Jr. Phylloseptins: a novel class of antibacterial and anti-protozoan peptides from the Phyllomedusa genus. Peptides 26, 2005, Pinto E.G., Pimenta D.C., Antoniazzi M.M., Jared C., Tempone A.G. Antimicrobial peptides isolated from Phyllomedusa nordestina (Amphibia) alter the permeability of plasma membrane of Leishmania and Trypanosoma cruzi. Exp. Parasitol. 135, 2013, Harrington J.M., Widener J., Stephens N., Johnson T., Francia M., Capewell P., Macleod A., Hajduk S.L. The plasma membrane of bloodstream-form African trypanosomes 17

18 confers susceptibility and specificity to killing by hydrophobic peptides. J. Biol. Chem. 285, 2010, Wędrychowicz H. Sposoby unikania skutków odpowiedzi immunologicznej żywiciela wykorzystywane przez pasożyty. KOSMOS 54, 2005, Harrington J.M. Antimicrobial peptide killing of African Trypanosomes. Parasite Immunol. 33, 2011, Nwaka S., Besson D., Ramirez B., Maes L., Matheeussen A., Bickle Q., Mansour N.R., Yousif F., Twonson S., Gokool S., Cho-Ngwa F., Samje M., Misra-Bhattacharya S., Murthy P.K., Fakorede F., Paris J.M., Yeates C., Ridley R., Van Voorhis W.C., Geary T. Integrated dataset of screening hits against multiple neglected disease pathogens. PLoS Negl. Trop. Dis. 5, 2011, art. No: doi: /journal.pntd Andrews K.T., Fisher G., Skinner-Adams T.S. Drug repurposing and human parasitic protozoan diseases. Int. J. Parasitol. Drugs Drug Resist. 24, 2014, Kulkarni M.M., McMaster W.R., Kamysz E., Kamysz W., Engman D.M., McGwire B.S. The major surface-metalloprotease of the parasitic protozoa, Leishmania, protects against antimicrobial peptide-induced apoptotic killing. Mol. Microbiol. 62, 2006, Kulkarni M.M., Karafova A., Kamysz W., McGwire B.S. Design of protease-resistant pexiganan enhances antileishmanial activity. Parasitol. Res. 113, 2014, McGwire B.S., Kulkarni M.M. Interactions of antimicrobial peptides with Leishmania and trypanosomes and their functional role in host parasitism. Exp. Parasitol. 126, 2010, Mangoni M.L., Saugar J.M., Dellisanti M., Barra D., Simmaco M., Rivas L. Temporins, small antimicrobial peptides with leishmanicidal activity. J. Biol. Chem. 280, 2005, Chadbourne F.L., Raleigh C., Ali H.Z., Denny P.W., Cobb S.L. Studies on the antileishmanial properties of the antimicrobial peptides temporin A, B, and 1Sa. J. Pept. Sci. 17, 2011, Brand G.D., Santos R.C., Arake L.M., Silva V.G., Veras L.M., Costa V., Costa C.H., Kuckelhaus S.S., Alexandre J.G., Feio M.J., Leite J.R. The skin secretion of the amphibian Phyllomedusa nordestina: a source of antimicrobial and antiprotozoal peptides. Molecules 18, 2013, Nizet V. Antimicrobial peptide resistance mechanisms of human bacterial pathogens. Curr. Issues Mol. Biol. 8, 2006,

19 185. Malina A., Shai Y. Conjugation of fatty acids with different lengths modulates the antimicrobial and antifungal activity of a cationic biologically inactive peptide. Biochem. J. 390, 2005, Laverty G., Gilmore B. Cationic antimicrobial peptide cytotoxicity. SOJ Microbiol. Infect. Dis. 2, 2014, art. No. doi: Bellini A.M., Vertuani G., Cavazzini G. Antibacterial activity of the derivatives of dehydro- and deoxy-cholic acids (author s transl.). Ann. Sclavo. 18, 1976, Bellini A.M., Vertuani G., Quaglio M.P., Cavazzini G. Bile acid derivatives with antimicrobial activity. Farmaco. Sci. 34, 1979, Lohan S., Cameotra S.S., Bisht G.S. Systematic study of non-natural short cationic lipopeptides as novel broad-spectrum antimicrobial agents. Chem. Biol. Drug Des. 82, 2013, Gregoriadis G. Liposome technology: Entrapment of drugs and other materials into liposomes V II. New York, Informa Healthcare USA, Inc., Moore K.S., Wehrli S., Roder H., Rogers M., Forrest J.N. Jr, McCrimmon D., Zasloff M. Squalamine: an aminosterol antibiotic from the shark. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 1993, Lara D., Feng Y., Bader J., Savage P.B., Maldonado R.A. Anti-trypanosomatid activity of ceragenins. J. Parasitol. 96, 2010, Epand R.F., Savage P.B., Epand R.M. Bacterial lipid composition and the antimicrobial efficacy of cationic steroid compounds (ceragenins). Biochim. Biophys. Acta. 1768, 2007, Epand R.M., Epand R.F., Savage P.B. Ceragenins (cationic steroid compounds), a novel class of antimicrobial agents. Drug News Perspect. 21, 2008, Savage P.B., Li C., Taotafa U., Ding B., Guan Q. Antibacterial properties of cationic steroid antibiotics. FEMS Microbiol. Lett. 217, 2002, Wade D., Silberring J., Soliymani R., Heikkinen S., Kilpeläinen I., Lankinen H., Kuusela P. Antibacterial activities of temporin A analogs. FEBS Lett. 479, 2000, Kamysz W., Nadolski P. Przeciwbakteryjna aktywność peptydów ze skóry płazów. Ann. Acad. Med. Gedan. 35, 2005, Cardoso M.H., Cobacho N.B., Cherobim M.D., Pinto M.F.C., Santos C., Maximiano M.R., de Barros E.G., Dias S.C., Franco O.L. Insights into the antimicrobial activities of unusual antimicrobial peptide families from amphibian skin. J. Clin. Toxicol. 4, 2014, art. No. doi: /

20 199. Ge Y., MacDonald D.L., Holroyd K.J., Thornsberry C., Wexler H., Zasloff M. In vitro antibacterial properties of pexiganan, an analog of magainin. Antimicrob. Agents Chemother. 43, 1999, Mosca D.A., Hurst M.A., So W., Viajar B.S., Fujii C.A., Falla T.J. IB-367, a protegrin peptide with in vitro and in vivo activities against the microflora associated with oral mucositis. Antimicrob. Agents Chemother. 44, 2000, Barańska-Rybak W., Cirioni O., Dawgul M., Sokołowska-Wojdyło M., Naumiuk L., Szczerkowska-Dobosz A., Nowicki R., Roszkiewicz J., Kamysz W. Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive Staphylococcus aureus isolated from the patients with neoplastic and inflammatory erythrodermia. Chemother. Res. Pract. 2011, 2011, art. No doi: /2011/ Mangoni M.E., Aumelas A., Charnet P., Roumestand C., Chiche L., Despaux E., Grassy G., Calas B., Chavanieu A. Change in membrane permeability induced by protegrin 1: implication of disulphide bridges for pore formation. FEBS Lett. 383, 1996,

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej 35 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej Antimicrobial peptides an important element of natural immunity PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, AGATA MĘKAL, WIESŁAW DEPTUŁA Katedra

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3 4, 237 248 MICHAŁ W. ŁUCZAK, HANNA DRZEWIECKA, PAWEŁ P. JAGODZIŃSKI CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Medicina Veterinaria. Weterynaria

Medicina Veterinaria. Weterynaria ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Medicina Veterinaria Weterynaria 7(3) 2008 Bydgoszcz Kraków Lublin Olsztyn Poznań Siedlce Szczecin Warszawa

Bardziej szczegółowo

LUIZA JEDLINA-PANASIUK

LUIZA JEDLINA-PANASIUK Tom 54 2005 Numer 1 (266) Strony 123 130 LUIZA JEDLINA-PANASIUK Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa e-mail: luiza@twarda.pan.pl PRÓBY WYKORZYSTANIA SZCZEPIONEK

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERPRETACJI WYNIKÓW OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW - ZALECENIA EKSPERTÓW EUCAST

ZASADY INTERPRETACJI WYNIKÓW OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW - ZALECENIA EKSPERTÓW EUCAST Europejski Komitet d/s Oznaczania Lekowrażliwości EUAST Zasady interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów - zalecenia ekspertów EUAST, wersja 1, kwiecień 2008. ZASADY INTERPRETAJI

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604

ZESZYTY NAUKOWE WE WROCŁAWIU. nr 604 ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i hodowla zwierząt biology and animal breeding LXXV ZESZYTY NAUKOWE uniwersytetu przyrodniczego WE WROCŁAWIU nr 604 Biologia i

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY FLORĄ JELITOWĄ I PASOŻYTAMI GRYZONI

WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY FLORĄ JELITOWĄ I PASOŻYTAMI GRYZONI POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 2, 121 125 http://www.pm.microbiology.pl WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY FLORĄ JELITOWĄ I PASOŻYTAMI GRYZONI Karolina Kowalkowska 1, Anna Okulewicz 1 * Zakład Parazytologii, Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Praca oryginalna Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Wpływ edukacji multimedialnej chorego na przebieg pooperacyjny po hernioplastyce The influence of multimedia

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth J Stoma 2011, 64, 8: 620-630 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth Ocena wpływu biernego palenia na zawartość

Bardziej szczegółowo

Kompleks polisacharydowy jagód Goji (Lycium barbarum) jako element fitoterapii przegląd literatury

Kompleks polisacharydowy jagód Goji (Lycium barbarum) jako element fitoterapii przegląd literatury Borgis *Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska Kompleks polisacharydowy jagód Goji (Lycium barbarum) jako element fitoterapii przegląd literatury Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo