RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r.

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim Obsługa instytucjonalna i uwarunkowania prawne Pomoc Techniczna Charakterystyka zmian w bezrobociu w 2008 roku Wpływ gospodarki regionu na rynek pracy Fundusz Pracy Środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu Dodatkowe środki Funduszu Pracy przyznane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wydatki z Funduszu Pracy Problematyka współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Wojewódzka Rada Zatrudnienia Realizacja programów rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Monitoring Regionalnego Rynku Pracy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja ZPORR Programy lokalne realizowane przez powiatowe urzędy pracy A. Praca i Środowisko B. Działania wspierające przygotowanie lub realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego (RPO) C. Działania wspierające rozwój zatrudnienia i działalności gospodarczej w oparciu o zasoby kulturowe D. Projekty wspierające łagodzenie skutków pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia Programy wojewódzkie realizowane w 2008 roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej A. Program 45/50 Plus B. Programy skierowane do osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców... 40

4 C. Programy z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych Europejski Program Edukacyjny Leonardo da Vinci Inne programy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Działalność promocyjno informacyjna Badania rynku pracy Badania statystyczne Badania socjologiczne A. SondaŜ wśród pracodawców województwa kujawsko pomorskiego B. Funkcjonowanie firm powstałych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej C. Analiza szkoleń organizowanych przez PUP oraz działalności szkoleniowej instytucji szkoleniowych w województwie kujawsko pomorskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej SłuŜba zastępcza Zatrudnienie obywateli polskich za granicą Praca w Niemczech Praca w Hiszpanii Zatrudnienie obywateli polskich w ramach Europejskich SłuŜb Zatrudnienia EURES w 2008 roku Krajowe pośrednictwo pracy Agencje zatrudnienia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Aktywizacja bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy Oferty pracy Podjęcia pracy Szkolenie bezrobotnych StaŜ Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace społecznie uŝyteczne Poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Struktura i bilans bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim Bezrobotne kobiety Bezrobocie na wsi Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku Ŝycia

5 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni według wieku i wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni według zawodów i specjalności PODSUMOWANIE TABELE SUMMARY IN ENGLISH SPIS TABEL 1. Stan i struktura bezrobocia Bezrobotni zarejestrowani w powiatach województwa kujawsko pomorskiego według płci Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy i zapowiedzi zwolnień oraz zwolnienia monitorowane Wykaz zakładów pracy, które zgłosiły do PUP zamiar zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni zamieszkali na wsi według płci Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2008 roku wg powiatów. 161

6 15. Bezrobotni, którzy ukończyli szkołę wyŝszą, do 27 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Długotrwale bezrobotni według powiatów Bilans długotrwale bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez wykształcenia średniego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego w 2008 roku według powiatów Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w 2008 roku według powiatów Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Dynamika zmian wśród bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Dynamika zmian wśród bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni cudzoziemcy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni zarejestrowani napływ i wyrejestrowani odpływ w 2008 roku Bilans bezrobotnych w kolejnych miesiącach 2008 roku Bilans bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2008 roku Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku według powiatów Oferty pracy najczęściej zgłaszane do pup w 2008 roku Szkolenia bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe szkoleń bezrobotnych w 2008 roku StaŜe bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program staŝu w 2008 roku

7 45. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program przygotowania zawodowego w 2008 roku Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku Osoby (z wyjątkiem młodzieŝy uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku według powiatów Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w 2008 roku według powiatów Prace społecznie uŝyteczne według powiatów w 2008 roku Bezrobotni według wieku Bezrobotni w powiatach według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni w powiatach według poziomu wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni w powiatach według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotne kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni w powiatach wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego według wielkich grup zawodów Zawody najczęściej spotykane wśród bezrobotnych grupy elementarne Poszukujący pracy oraz cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku w powiatach Osoby, które nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w 2008 roku Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy ogółem w 2008 roku wg powiatów (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia w 2008 roku według powiatów (w tys. zł) Wykaz wybranych analiz i publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2008 roku

8

9 WSTĘP Analiza pt. Rynek pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku przygotowana została w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Opracowanie charakteryzuje najwaŝniejsze cechy wojewódzkiego rynku pracy oraz przedstawia dynamikę zmian dokonujących się w tej dziedzinie. Analiza zawiera takŝe informacje o realizacji programów samorządu województwa oraz inicjatywach partnerów społecznych zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W zakresie informacji o strukturze i aktywizacji bezrobotnych wykorzystano dane ze sprawozdawczości sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok Wykorzystano równieŝ informacje przygotowane przez odpowiednie wydziały WUP. Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. Źródłem wszystkich tabel i wykresów w części tabelarycznej są: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy (wraz z załącznikami), MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz zestawienia własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Tablice i wykresy zostały przygotowane metodą komputerowych zestawień i agregacji danych. Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, dane mogą nie sumować się do 100%. ADMITTANCE Analysis Labour Market in Kujawsko Pomorskie Voivodship in the first half year 2008 was prepared by Department of Research and Analyses of Voivodship Labour Office in Toruń. A publication characterises major factors of regional labour market and shows a dynamic of changes achieving in this field. The analysis contains also information about realisation programmes of voivodship self government and initiatives of social partners tending to improvement a situation on the local labour markets. In range of information about structure and activation unemployed were used data from report made by Powiat Labour Offices using by realisation decree of Council of Ministers concern with statistic research of public statistics on year Also information prepared by suitable departments of Voivodship Labour Office (WUP) was used. The publication contains written parts and combination of data in tables. The source of all tables and graphs in tables are: MPiPS-01 Report of labour market (with appendix), MPiPS-02 Report of incomes and expenditures from Labour Fund and Voivodship s Labour Office in Toruń data combinations. Tables and diagrams were made by computer s combinations and adding of data. With regard for adaptation computer calculation data can t be added to 100 per cent. Przy publikacji danych WUP prosimy o podanie źródła When publishing the WUP data please indicate the source 1

10 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM 1.1. OBSŁUGA INSTYTUCJONALNA I UWARUNKOWANIA PRAWNE Instytucjonalną obsługą rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku zajmowały się: Wojewódzki Urząd Pracy oraz 20 Powiatowych Urzędów Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy funkcjonuje jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna i wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania samorządów powiatowych w tym zakresie realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Trzy z nich: w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku obejmują swym działaniem po dwa powiaty tzw. grodzki i ziemski. W Toruniu funkcjonują dwa PUP: osobno dla miasta Torunia i osobno dla powiatu toruńskiego. Według stanu w końcu 2008 r. w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko pomorskiego było zatrudnionych pracowników, w tym 977 kobiet (w końcu 2007 roku było to odpowiednio: osób, w tym 866 kobiet): PUP w Bydgoszczy 159 pracowników, w tym 107 kobiet PUP w Grudziądzu 116 pracowników, w tym 87 kobiet, PUP dla Miasta Torunia 80 pracowników, w tym 66 kobiet, PUP we Włocławku 115 pracowników, w tym 88 kobiet, PUP dla Powiatu Toruńskiego 68 pracowników, w tym 61 kobiet, PUP w Aleksandrowie Kujawskim 46 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Brodnicy 52 pracowników, w tym 43 kobiety, PUP w Chełmnie 36 pracowników, w tym 24 kobiety, PUP w Golubiu Dobrzyniu 30 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w Inowrocławiu 106 pracowników, w tym 84 kobiety, PUP w Lipnie 48 pracowników, w tym 39 kobiet, PUP w Mogilnie 39 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Nakle 63 pracowników, w tym 52 kobiety, PUP w Radziejowie 34 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Rypinie 42 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Sępólnie Krajeńskim 41 pracowników, w tym 28 kobiet, PUP w Świeciu nad Wisłą 48 pracowników, w tym 40 kobiet, PUP w Tucholi 40 pracowników, w tym 34 kobiety, PUP w Wąbrzeźnie 31 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w śninie 48 pracowników, w tym 40 kobiet. Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu pracowało 166 osób, w tym 124 kobiety (w analogicznym okresie roku poprzedniego 161 osób, w tym 121 kobiet): w Toruniu 138 osób, w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy 18 osób, w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku 10 osób. 2

11 Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyli w róŝnorodnych formach podnoszących ich kwalifikacje. Zewnętrzne szkolenia (łącznie dni szkoleniowe) dotyczyły m. in. takich zagadnień, jak: szkolenie uŝytkowników w zakresie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw TALGOS, metodologia oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zasady rozliczania wydatków i ewidencja księgowa w projektach realizowanych w ramach POKL , rozliczanie i kontrola projektów unijnych realizowanych w ramach projektów konkursowych POKL, szkolenie dla pracowników księgowości oraz osób zajmujących się rozliczaniem projektów realizowanych w ramach poddziałania i POKL, naruszenia prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE skutkujące korektami finansowymi, spotkanie poświęcone wymianie informacji na temat wdraŝania priorytetów komponentu regionalnego w województwie kujawsko pomorskim, warsztaty profesjonalnej obsługi klienta z elementami radzenia sobie ze stresem dla pracowników Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, zamówienia publiczne, aplikacje administracyjne. W 2008 roku 2 pracowników WUP ukończyło uzupełniające studia magisterskie (socjologia oraz rachunkowość przedsiębiorstw). W 2008 roku pracownicy WUP w Toruniu uczestniczyli w wielu wyjazdach zagranicznych. Były to m. in.: wizyta studyjna: Employment Week 2008, Bruksela (10 osób), konferencja: IV Europejskie Targi Pracy, Cypr (2 osoby), seminarium: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego TRESS, Rzym (2 osoby), wizyta studyjna: Aktywna polityka rynku pracy - dobre praktyki i doświadczenia hiszpańskie w wykorzystaniu funduszy dla rozwoju lokalnego rynku pracy, Hiszpania (13 osób,) wizyta w instytucji właściwej: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Irlandia (2 osoby), europejskie Targi Pracy dla sektora budowlanego, Islandia, (1 osoba), wizyta studyjna pt. "Competencies for labour marker", Ostrava/Czechy (1 osoba) wizyta studyjna: Udział dorosłych w kształceniu i szkoleniu zawodowym, Szkocja (1 osoba) wizyta studyjna - The Spanish system of vocational education and training for employment, Hiszpania (1 osoba). WUP w Toruniu był organizatorem szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W zakres szkoleń (łącznie 41 dni szkoleniowych) wchodziły m. in. następujące zagadnienia: monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, procedury zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego, aukcji elektronicznej i umów ramowych, 3

12 szkolenie dla pracowników koordynujących realizację projektów realizowanych w ramach Poddziałania i POKL w PUP, szkolenie liderów klubów pracy, szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za realizację usług rynku pracy i dla Dyrektorów PUP, szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami dla osób zajmujących się zagadnieniami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, szkolenie Kurs Inspiracji. W 2008 roku czterokrotnie nowelizowana była Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku: 1. ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), 2. ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), 3. ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), 4. ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). W dniu 25 kwietnia 2008 r. został o publikowany jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku i od tego momentu obowiązuje nowy dziennik promulgacyjny: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. Wprowadzone w 2008 r. zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczyły głównie przepisów z zakresu podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ustawy). Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) znowelizowano równieŝ przepisy dotyczące Funduszu Pracy poprzez zmianę art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dodanie art. 104a o treści: Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 17 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy naleŝy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056) dokonano zmiany przepisu art. 19 ust. 19 i zobowiązano marszałka województwa do przekazania w formie dokumentu elektronicznego, a nie jak było dotychczas w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw pracy 4

13 zbiorczej informacji z województwa dotyczącą informacji z zakresu działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 marca. W połowie 2008 r. rozpoczęto prace nad kolejną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W uzasadnieniu do tej nowelizacji podkreślono, iŝ ma ona na celu: ułatwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu lub rozpoczęcia działalności zawodowej, rozwój publicznych słuŝb zatrudnienia i doskonalenie pomocy oferowanej osobom fizycznym i pracodawcom, wprowadzenie projektów pilotaŝowych wprowadzających nowe formy pomocy, poprawę koordynacji tych działań na szczeblu ministra właściwego do spraw pracy. Projekt opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po wielu społecznych konsultacjach, dnia 7 października 2008 r. został przekazany pod obrady Rady Ministrów. Na posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. Rada Ministrów projekt ten przyjęła, natomiast dnia 22 października 2008 r. wpłynął on do Sejmu. Prace nad nowelizacją ustawy trwały w Parlamencie do dnia 19 grudnia 2008 r. Tego dnia, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dnia 12 stycznia 2009 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, natomiast dnia 17 stycznia 2009 r. dokonano jej publikacji w Dzienniku Ustaw Nr 6, poz. 33. Na mocy Uchwały Nr 51/700/08 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniony został Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy W związku z zakończeniem realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w nowym regulaminie zlikwidowano komórkę organizacyjną zajmująca się tym zagadnieniem tj. Wydziału SPO RZL. Realizacja w okresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która została powierzona WUP przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego na mocy Porozumienia z dnia 14 września 2007 r., spowodowała konieczność rozbudowy komórek organizacyjnych Wydziału PO KL o kwestie wdraŝania, monitorowania i promowania innowacyjności. W Wydziale utworzono: Stanowisko ds. WdraŜania i Monitorowania Priorytetu oraz Stanowisko ds. Projektów Innowacyjnych i Ponadnarodowych. Znaczne zwiększenie wpływających wniosków w zakresie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, spowodowało konieczność wyodrębnienia komórki organizacyjnej, w której przygotowywane są projekty decyzji przyznających świadczenia, wydawanych z upowaŝnienia Marszałka Województwa. Dlatego teŝ w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyodrębniono Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz Zespół EURES. 5

14 1.2. POMOC TECHNICZNA Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2008 roku korzystał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 3 Pomoc Techniczna, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet 10 Pomoc Techniczna. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w 2008 roku WUP w Toruniu dokończył realizację projektu w ramach Działania 3.1 c Wsparcie kadrowe dla SPO RZL 2007 rok termin realizacji projektu od 1 stycznia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. Wartość projektu ogółem ,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,25 zł. W 2008 roku finansowano koszty zatrudnienia 21 pracowników; wydatkowano kwotę ,20 zł. WUP w Toruniu w ramach Rocznego Planu Działań Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wykorzystał środki w wysokości ,96 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,10 zł na realizację działań określonych w: Rocznym Planie Szkoleń, (koszty szkoleń pracowników zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty studiów podyplomowych, koszty wyjazdu zagranicznego), Rocznym Planie Kosztów Instytucji (finansowanie kosztów wynagrodzeń dla 36 osób/etatów zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty wynajmu pomieszczeń, zakupu mebli, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego), Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych (koszty zakupu materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, materiałów promocyjnych, koszty spotkań informacyjno promocyjnych), Rocznym Planie Kosztów WdraŜania (koszty doradztwa i szkoleń, koszt obsługi KOP). 6

15 1.3. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W BEZROBOCIU W 2008 ROKU Rok 2008 był piątym rokiem z rzędu, kiedy odnotowano spadek liczby bezrobotnych, jednakŝe skala tego zjawiska była znacznie mniejsza, niŝ w dwóch poprzednich latach. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan w końcu roku Liczba bezrobotnych Rok zmiana osoby w % x x , , , , , , , , , ,5 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Jedynie w trzech miesiącach styczniu, listopadzie i grudniu wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, w pozostałych miesiącach poziom bezrobocia zmniejszał się. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2008 ROKU Stan w końcu miesiąca Miesiąc Liczba bezrobotnych Zmiana do miesiąca poprzedniego osoby w % styczeń ,9 luty ,1 marzec ,6 kwiecień ,9 maj ,2 czerwiec ,8 lipiec ,6 sierpień ,6 wrzesień ,9 październik ,9 listopad ,5 grudzień ,0 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (10,5%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,6%. 7

16 LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Bezrobotni Powiat zmiana 2007 rok 2008 rok w osobach w % Województwo razem ,5 Bydgoszcz powiat grodzki ,1 Bydgoszcz powiat ziemski ,5 Grudziądz powiat grodzki ,8 Grudziądz powiat ziemski ,7 Toruń powiat grodzki ,7 Toruń powiat ziemski ,6 Włocławek powiat grodzki ,9 Włocławek powiat ziemski ,7 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,4 Chełmno ,1 Golub Dobrzyń ,1 Inowrocław ,9 Lipno ,0 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,9 Radziejów ,4 Rypin ,4 Sępólno Krajeńskie ,6 Świecie ,6 Tuchola ,1 Wąbrzeźno ,3 śnin ,1 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy W 2008 roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 21 powiatach: największy względny spadek wystąpił w powiecie rypińskim (23,4%), najmniejszy w powiecie sępoleńskim (1,6%). W powiecie chełmińskim liczba bezrobotnych wzrosła o 9,1%, natomiast w powiecie radziejowskim o 2,4%. Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko pomorskim wyniosła w końcu 2008 roku 13,4% i była o 1,5 pkt. proc. niŝsza, niŝ w końcu poprzedniego roku (w tym 8

17 samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia zmniejszył się o 1,7 pkt. proc i w końcu grudnia 08 wyniósł 9,5%). STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Stopa bezrobocia 2007 rok 2008 rok Powiat zmiana w w % pkt. proc. Polska 11,2 9,5-1,7 Województwo kujawsko - pomorskie 14,9 13,4-1,5 Bydgoszcz powiat grodzki 6,2 4,9-1,3 Bydgoszcz powiat ziemski 11,0 9,1-1,9 Grudziądz powiat grodzki 20,0 19,0-1,0 Grudziądz powiat ziemski 24,1 22,8-1,3 Toruń powiat grodzki 6,3 6,0-0,3 Toruń powiat ziemski 15,9 13,9-2,0 Włocławek powiat grodzki 14,4 13,0-1,4 Włocławek powiat ziemski 22,2 20,6-1,6 Aleksandrów Kujawski 19,5 17,5-2,0 Brodnica 14,7 12,5-2,2 Chełmno 17,4 18,6 1,2 Golub Dobrzyń 18,0 16,1-1,9 Inowrocław 22,3 19,3-3,0 Lipno 22,4 21,6-0,8 Mogilno 20,2 19,1-1,1 Nakło nad Notecią 22,0 18,5-3,5 Radziejów 19,9 20,2 0,3 Rypin 19,2 15,3-3,9 Sępólno Krajeńskie 21,8 21,4-0,4 Świecie 16,1 15,6-0,5 Tuchola 18,5 15,9-2,6 Wąbrzeźno 19,4 17,5-1,9 śnin 21,9 21,2-0,7 Źródło: GUS Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w większości kategorii bezrobotnych według cech społeczno demograficznych. Dotyczy to zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: w tych grupach największy spadek odnotowano wśród długotrwale bezrobotnych (o 25,2%) i osób bez kwalifikacji 9

18 zawodowych (o 14,9%). JednakŜe wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (o 18,4%) oraz wśród bezrobotnych niepełnosprawnych (o 13,6%). Pomimo ogólnego spadku liczby bezrobotnych, w dalszym ciągu utrwala się struktura bezrobocia pod względem cech społeczno demograficznych: większość bezrobotnych (59,8%, wobec 61,7% przed rokiem) to kobiety, na wsi zamieszkuje 45,9% bezrobotnych (tak samo jak przed rokiem), osoby młode (do 25 roku Ŝycia) to 21,6% populacji zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 19,7%), natomiast długotrwale bezrobotni 55,0% (przed rokiem 65,7%). Prawo do zasiłku posiada 20,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 17,0%). W 2008 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,3% mniej niŝ w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2007 o 3,6% wzrosła liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy natomiast o 1,0% spadła liczba osób, które do rejestrów powiatowych urzędów pracy powróciły po raz kolejny. Wskaźnik napływu do bezrobocia (liczony jako stosunek liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2008 roku 139,3% (w roku ,4%, w 2000 r. 104,9%, w 2001 r. 87,4%, w 2002 r. 80,3%, w 2003 r. 81,5%, w 2004 r. 82,1%, w 2005 r. 93,2%, w 2006 r. 85,5%, w 2007 r. 107,5%). NajwyŜszą wartość wskaźnik ten osiągnął w Toruniu (216,9%), najniŝszą zaś w powiecie inowrocławskim (89,1%). W 2008 roku z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 11,6% mniej niŝ w roku poprzednim). NajwaŜniejszą przyczyną wyłączeń ( osoby, czyli 41,8%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osoby i 44,8%), przede wszystkim niesubsydiowanej (79,5% wszystkich podjęć pracy; w roku poprzednim 81,6%). Wskaźnik odpływu z bezrobocia (liczony jako stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2007 roku 149,8% (w 1999 r. 108,5%, w roku ,0%, w 2001 r. 71,4%, w 2002 r. 77,2%, w 2003 r. 81,3%, w 2004 r. 89,0%, w 2005 r. 99,0%, w 2006 r. 103,1%, w 2007 r. 130,5%). NajwyŜszą wartość tego wskaźnika odnotowano w Toruniu (220,6%), najniŝszą w powiecie inowrocławskim (104,9%). Wskaźnik płynności rynku pracy (wyraŝający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby bezrobotnych nowozarejestrowanych) wyniósł w 2007 roku 45,0% (w roku ,6%, w 2000 r. 43,6%, w 2001 r. 42,4%, w 2002 r. 48,1%, w 2003 r. 51,3%, w 2004 r. 51,9%, w 2005 r. 50,5%, w 2006 r. 57,8%, w 2007 r. 54,4%). Najlepiej pod tym względem kształtowała się sytuacja w powiecie inowrocławskim (58,6%), najgorzej we Włocławku (35,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2008 roku bezrobotnych (o 19,7% mniej niŝ w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 7,9% mniej niŝ w roku poprzednim): przede wszystkim były to roboty publiczne (7.257 osób, o 5,3% mniej niŝ w roku 2007) i prace interwencyjne 10

19 (2.889 osób, o 30,3% mniej). Działalność gospodarczą rozpoczęło bezrobotnych (o 7,8% więcej niŝ w roku poprzednim), a bezrobotnych podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (o 7,1% więcej). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2007 roku niewielką przewagę mieli męŝczyźni: kobiety stanowiły w tej grupie 49,5% (w roku poprzednim 48,1%). Szkolenia w 2008 roku rozpoczęło bezrobotnych (o 6,0% więcej niŝ w roku poprzednim), staŝe pracy osób (o 8,7% mniej), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotnych (o 9,7% więcej niŝ w roku 2007), a prace społecznie uŝyteczne osób (o 17,9% mniej). Łącznie w 2008 roku z róŝnych form aktywizacji zawodowej (subsydiowane zatrudnienie, szkolenia, staŝe pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace społecznie uŝyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 4,7% mniej niŝ w roku poprzednim). BEZROBOTNI OBJĘCI FORMAMI AKTYWNYMI W LATACH osoby rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 11

20 BILANS BEZROBOTNYCH W W LATACH rok 2007 rok L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE zmiana osoby w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,0 2. Bezrobotni zarejestrowani ,3 po raz pierwszy ,6 po raz kolejny (od 1990 r.) ,0 po pracach interwencyjnych ,4 po robotach publicznych ,5 po staŝu ,4 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,0 po szkoleniu ,7 po pracach społecznie uŝytecznych ,6 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,6 3a. podjęcie pracy ,6 1) niesubsydiowanej ,7 w tym pracy sezonowej ,7 2) subsydiowanej ,9 - prac interwencyjnych ,3 - robót publicznych ,3 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,1 - inne ,1 3b. rozpoczęcie szkolenia ,0 3c. rozpoczęcie staŝu ,7 3d. rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,7 3e. rozpoczęcie pracy społecznie uŝytecznej ,9 3f. niepotwierdzenie gotowości do pracy ,9 3g. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego ,3 3h. podjęcie nauki ,3 3i. ukończenie 60/65 lat ,2 3j. nabycie praw emerytalnych lub rentowych ,9 3k. nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego ,4 3l. inne ,9 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,5 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,3 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 12

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU Toruń, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU Toruń, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU Toruń, marzec 2008 rok SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Toruń, październik 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP.. 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY 2 1.1. Uwarunkowania prawne. 2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU Toruń, marzec 2007 r. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Toruń, wrzesień 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Uwarunkowania prawne... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Toruń, wrzesień 2007 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 9 2.1. Środki

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Toruń, wrzesień 2010 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Uwarunkowania prawne... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM W 2013 ROKU... 2 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TORUNIU W ROKU 2008 TORUŃ LUTY - 2009 ROK SPIS TREŚCI: 1. UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU TORUŃ, MARZEC 2006 ROK SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Toruń, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP.. 1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU TORUŃ, MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, kwiecień 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 PODSUMOWANIE... 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo