RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r.

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim Obsługa instytucjonalna i uwarunkowania prawne Pomoc Techniczna Charakterystyka zmian w bezrobociu w 2008 roku Wpływ gospodarki regionu na rynek pracy Fundusz Pracy Środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu Dodatkowe środki Funduszu Pracy przyznane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wydatki z Funduszu Pracy Problematyka współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Wojewódzka Rada Zatrudnienia Realizacja programów rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Monitoring Regionalnego Rynku Pracy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja ZPORR Programy lokalne realizowane przez powiatowe urzędy pracy A. Praca i Środowisko B. Działania wspierające przygotowanie lub realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego (RPO) C. Działania wspierające rozwój zatrudnienia i działalności gospodarczej w oparciu o zasoby kulturowe D. Projekty wspierające łagodzenie skutków pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia Programy wojewódzkie realizowane w 2008 roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej A. Program 45/50 Plus B. Programy skierowane do osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców... 40

4 C. Programy z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych Europejski Program Edukacyjny Leonardo da Vinci Inne programy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Działalność promocyjno informacyjna Badania rynku pracy Badania statystyczne Badania socjologiczne A. SondaŜ wśród pracodawców województwa kujawsko pomorskiego B. Funkcjonowanie firm powstałych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej C. Analiza szkoleń organizowanych przez PUP oraz działalności szkoleniowej instytucji szkoleniowych w województwie kujawsko pomorskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej SłuŜba zastępcza Zatrudnienie obywateli polskich za granicą Praca w Niemczech Praca w Hiszpanii Zatrudnienie obywateli polskich w ramach Europejskich SłuŜb Zatrudnienia EURES w 2008 roku Krajowe pośrednictwo pracy Agencje zatrudnienia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Aktywizacja bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy Oferty pracy Podjęcia pracy Szkolenie bezrobotnych StaŜ Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace społecznie uŝyteczne Poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Struktura i bilans bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim Bezrobotne kobiety Bezrobocie na wsi Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku Ŝycia

5 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni według wieku i wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni według zawodów i specjalności PODSUMOWANIE TABELE SUMMARY IN ENGLISH SPIS TABEL 1. Stan i struktura bezrobocia Bezrobotni zarejestrowani w powiatach województwa kujawsko pomorskiego według płci Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy i zapowiedzi zwolnień oraz zwolnienia monitorowane Wykaz zakładów pracy, które zgłosiły do PUP zamiar zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni zamieszkali na wsi według płci Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2008 roku wg powiatów. 161

6 15. Bezrobotni, którzy ukończyli szkołę wyŝszą, do 27 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Długotrwale bezrobotni według powiatów Bilans długotrwale bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez wykształcenia średniego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego w 2008 roku według powiatów Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w 2008 roku według powiatów Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Dynamika zmian wśród bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Dynamika zmian wśród bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni cudzoziemcy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni zarejestrowani napływ i wyrejestrowani odpływ w 2008 roku Bilans bezrobotnych w kolejnych miesiącach 2008 roku Bilans bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2008 roku Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku według powiatów Oferty pracy najczęściej zgłaszane do pup w 2008 roku Szkolenia bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe szkoleń bezrobotnych w 2008 roku StaŜe bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program staŝu w 2008 roku

7 45. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program przygotowania zawodowego w 2008 roku Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku Osoby (z wyjątkiem młodzieŝy uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku według powiatów Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w 2008 roku według powiatów Prace społecznie uŝyteczne według powiatów w 2008 roku Bezrobotni według wieku Bezrobotni w powiatach według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni w powiatach według poziomu wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni w powiatach według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotne kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni w powiatach wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego według wielkich grup zawodów Zawody najczęściej spotykane wśród bezrobotnych grupy elementarne Poszukujący pracy oraz cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku w powiatach Osoby, które nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w 2008 roku Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy ogółem w 2008 roku wg powiatów (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia w 2008 roku według powiatów (w tys. zł) Wykaz wybranych analiz i publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2008 roku

8

9 WSTĘP Analiza pt. Rynek pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku przygotowana została w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Opracowanie charakteryzuje najwaŝniejsze cechy wojewódzkiego rynku pracy oraz przedstawia dynamikę zmian dokonujących się w tej dziedzinie. Analiza zawiera takŝe informacje o realizacji programów samorządu województwa oraz inicjatywach partnerów społecznych zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W zakresie informacji o strukturze i aktywizacji bezrobotnych wykorzystano dane ze sprawozdawczości sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok Wykorzystano równieŝ informacje przygotowane przez odpowiednie wydziały WUP. Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. Źródłem wszystkich tabel i wykresów w części tabelarycznej są: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy (wraz z załącznikami), MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz zestawienia własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Tablice i wykresy zostały przygotowane metodą komputerowych zestawień i agregacji danych. Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, dane mogą nie sumować się do 100%. ADMITTANCE Analysis Labour Market in Kujawsko Pomorskie Voivodship in the first half year 2008 was prepared by Department of Research and Analyses of Voivodship Labour Office in Toruń. A publication characterises major factors of regional labour market and shows a dynamic of changes achieving in this field. The analysis contains also information about realisation programmes of voivodship self government and initiatives of social partners tending to improvement a situation on the local labour markets. In range of information about structure and activation unemployed were used data from report made by Powiat Labour Offices using by realisation decree of Council of Ministers concern with statistic research of public statistics on year Also information prepared by suitable departments of Voivodship Labour Office (WUP) was used. The publication contains written parts and combination of data in tables. The source of all tables and graphs in tables are: MPiPS-01 Report of labour market (with appendix), MPiPS-02 Report of incomes and expenditures from Labour Fund and Voivodship s Labour Office in Toruń data combinations. Tables and diagrams were made by computer s combinations and adding of data. With regard for adaptation computer calculation data can t be added to 100 per cent. Przy publikacji danych WUP prosimy o podanie źródła When publishing the WUP data please indicate the source 1

10 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM 1.1. OBSŁUGA INSTYTUCJONALNA I UWARUNKOWANIA PRAWNE Instytucjonalną obsługą rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku zajmowały się: Wojewódzki Urząd Pracy oraz 20 Powiatowych Urzędów Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy funkcjonuje jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna i wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania samorządów powiatowych w tym zakresie realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Trzy z nich: w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku obejmują swym działaniem po dwa powiaty tzw. grodzki i ziemski. W Toruniu funkcjonują dwa PUP: osobno dla miasta Torunia i osobno dla powiatu toruńskiego. Według stanu w końcu 2008 r. w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko pomorskiego było zatrudnionych pracowników, w tym 977 kobiet (w końcu 2007 roku było to odpowiednio: osób, w tym 866 kobiet): PUP w Bydgoszczy 159 pracowników, w tym 107 kobiet PUP w Grudziądzu 116 pracowników, w tym 87 kobiet, PUP dla Miasta Torunia 80 pracowników, w tym 66 kobiet, PUP we Włocławku 115 pracowników, w tym 88 kobiet, PUP dla Powiatu Toruńskiego 68 pracowników, w tym 61 kobiet, PUP w Aleksandrowie Kujawskim 46 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Brodnicy 52 pracowników, w tym 43 kobiety, PUP w Chełmnie 36 pracowników, w tym 24 kobiety, PUP w Golubiu Dobrzyniu 30 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w Inowrocławiu 106 pracowników, w tym 84 kobiety, PUP w Lipnie 48 pracowników, w tym 39 kobiet, PUP w Mogilnie 39 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Nakle 63 pracowników, w tym 52 kobiety, PUP w Radziejowie 34 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Rypinie 42 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Sępólnie Krajeńskim 41 pracowników, w tym 28 kobiet, PUP w Świeciu nad Wisłą 48 pracowników, w tym 40 kobiet, PUP w Tucholi 40 pracowników, w tym 34 kobiety, PUP w Wąbrzeźnie 31 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w śninie 48 pracowników, w tym 40 kobiet. Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu pracowało 166 osób, w tym 124 kobiety (w analogicznym okresie roku poprzedniego 161 osób, w tym 121 kobiet): w Toruniu 138 osób, w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy 18 osób, w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku 10 osób. 2

11 Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyli w róŝnorodnych formach podnoszących ich kwalifikacje. Zewnętrzne szkolenia (łącznie dni szkoleniowe) dotyczyły m. in. takich zagadnień, jak: szkolenie uŝytkowników w zakresie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw TALGOS, metodologia oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zasady rozliczania wydatków i ewidencja księgowa w projektach realizowanych w ramach POKL , rozliczanie i kontrola projektów unijnych realizowanych w ramach projektów konkursowych POKL, szkolenie dla pracowników księgowości oraz osób zajmujących się rozliczaniem projektów realizowanych w ramach poddziałania i POKL, naruszenia prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE skutkujące korektami finansowymi, spotkanie poświęcone wymianie informacji na temat wdraŝania priorytetów komponentu regionalnego w województwie kujawsko pomorskim, warsztaty profesjonalnej obsługi klienta z elementami radzenia sobie ze stresem dla pracowników Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, zamówienia publiczne, aplikacje administracyjne. W 2008 roku 2 pracowników WUP ukończyło uzupełniające studia magisterskie (socjologia oraz rachunkowość przedsiębiorstw). W 2008 roku pracownicy WUP w Toruniu uczestniczyli w wielu wyjazdach zagranicznych. Były to m. in.: wizyta studyjna: Employment Week 2008, Bruksela (10 osób), konferencja: IV Europejskie Targi Pracy, Cypr (2 osoby), seminarium: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego TRESS, Rzym (2 osoby), wizyta studyjna: Aktywna polityka rynku pracy - dobre praktyki i doświadczenia hiszpańskie w wykorzystaniu funduszy dla rozwoju lokalnego rynku pracy, Hiszpania (13 osób,) wizyta w instytucji właściwej: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Irlandia (2 osoby), europejskie Targi Pracy dla sektora budowlanego, Islandia, (1 osoba), wizyta studyjna pt. "Competencies for labour marker", Ostrava/Czechy (1 osoba) wizyta studyjna: Udział dorosłych w kształceniu i szkoleniu zawodowym, Szkocja (1 osoba) wizyta studyjna - The Spanish system of vocational education and training for employment, Hiszpania (1 osoba). WUP w Toruniu był organizatorem szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W zakres szkoleń (łącznie 41 dni szkoleniowych) wchodziły m. in. następujące zagadnienia: monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, procedury zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego, aukcji elektronicznej i umów ramowych, 3

12 szkolenie dla pracowników koordynujących realizację projektów realizowanych w ramach Poddziałania i POKL w PUP, szkolenie liderów klubów pracy, szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za realizację usług rynku pracy i dla Dyrektorów PUP, szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami dla osób zajmujących się zagadnieniami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, szkolenie Kurs Inspiracji. W 2008 roku czterokrotnie nowelizowana była Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku: 1. ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), 2. ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), 3. ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), 4. ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). W dniu 25 kwietnia 2008 r. został o publikowany jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku i od tego momentu obowiązuje nowy dziennik promulgacyjny: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. Wprowadzone w 2008 r. zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczyły głównie przepisów z zakresu podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ustawy). Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) znowelizowano równieŝ przepisy dotyczące Funduszu Pracy poprzez zmianę art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dodanie art. 104a o treści: Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 17 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy naleŝy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056) dokonano zmiany przepisu art. 19 ust. 19 i zobowiązano marszałka województwa do przekazania w formie dokumentu elektronicznego, a nie jak było dotychczas w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw pracy 4

13 zbiorczej informacji z województwa dotyczącą informacji z zakresu działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 marca. W połowie 2008 r. rozpoczęto prace nad kolejną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W uzasadnieniu do tej nowelizacji podkreślono, iŝ ma ona na celu: ułatwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu lub rozpoczęcia działalności zawodowej, rozwój publicznych słuŝb zatrudnienia i doskonalenie pomocy oferowanej osobom fizycznym i pracodawcom, wprowadzenie projektów pilotaŝowych wprowadzających nowe formy pomocy, poprawę koordynacji tych działań na szczeblu ministra właściwego do spraw pracy. Projekt opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po wielu społecznych konsultacjach, dnia 7 października 2008 r. został przekazany pod obrady Rady Ministrów. Na posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. Rada Ministrów projekt ten przyjęła, natomiast dnia 22 października 2008 r. wpłynął on do Sejmu. Prace nad nowelizacją ustawy trwały w Parlamencie do dnia 19 grudnia 2008 r. Tego dnia, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dnia 12 stycznia 2009 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, natomiast dnia 17 stycznia 2009 r. dokonano jej publikacji w Dzienniku Ustaw Nr 6, poz. 33. Na mocy Uchwały Nr 51/700/08 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniony został Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy W związku z zakończeniem realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w nowym regulaminie zlikwidowano komórkę organizacyjną zajmująca się tym zagadnieniem tj. Wydziału SPO RZL. Realizacja w okresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która została powierzona WUP przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego na mocy Porozumienia z dnia 14 września 2007 r., spowodowała konieczność rozbudowy komórek organizacyjnych Wydziału PO KL o kwestie wdraŝania, monitorowania i promowania innowacyjności. W Wydziale utworzono: Stanowisko ds. WdraŜania i Monitorowania Priorytetu oraz Stanowisko ds. Projektów Innowacyjnych i Ponadnarodowych. Znaczne zwiększenie wpływających wniosków w zakresie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, spowodowało konieczność wyodrębnienia komórki organizacyjnej, w której przygotowywane są projekty decyzji przyznających świadczenia, wydawanych z upowaŝnienia Marszałka Województwa. Dlatego teŝ w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyodrębniono Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz Zespół EURES. 5

14 1.2. POMOC TECHNICZNA Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2008 roku korzystał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 3 Pomoc Techniczna, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet 10 Pomoc Techniczna. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w 2008 roku WUP w Toruniu dokończył realizację projektu w ramach Działania 3.1 c Wsparcie kadrowe dla SPO RZL 2007 rok termin realizacji projektu od 1 stycznia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. Wartość projektu ogółem ,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,25 zł. W 2008 roku finansowano koszty zatrudnienia 21 pracowników; wydatkowano kwotę ,20 zł. WUP w Toruniu w ramach Rocznego Planu Działań Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wykorzystał środki w wysokości ,96 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,10 zł na realizację działań określonych w: Rocznym Planie Szkoleń, (koszty szkoleń pracowników zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty studiów podyplomowych, koszty wyjazdu zagranicznego), Rocznym Planie Kosztów Instytucji (finansowanie kosztów wynagrodzeń dla 36 osób/etatów zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty wynajmu pomieszczeń, zakupu mebli, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego), Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych (koszty zakupu materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, materiałów promocyjnych, koszty spotkań informacyjno promocyjnych), Rocznym Planie Kosztów WdraŜania (koszty doradztwa i szkoleń, koszt obsługi KOP). 6

15 1.3. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W BEZROBOCIU W 2008 ROKU Rok 2008 był piątym rokiem z rzędu, kiedy odnotowano spadek liczby bezrobotnych, jednakŝe skala tego zjawiska była znacznie mniejsza, niŝ w dwóch poprzednich latach. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan w końcu roku Liczba bezrobotnych Rok zmiana osoby w % x x , , , , , , , , , ,5 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Jedynie w trzech miesiącach styczniu, listopadzie i grudniu wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, w pozostałych miesiącach poziom bezrobocia zmniejszał się. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2008 ROKU Stan w końcu miesiąca Miesiąc Liczba bezrobotnych Zmiana do miesiąca poprzedniego osoby w % styczeń ,9 luty ,1 marzec ,6 kwiecień ,9 maj ,2 czerwiec ,8 lipiec ,6 sierpień ,6 wrzesień ,9 październik ,9 listopad ,5 grudzień ,0 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (10,5%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,6%. 7

16 LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Bezrobotni Powiat zmiana 2007 rok 2008 rok w osobach w % Województwo razem ,5 Bydgoszcz powiat grodzki ,1 Bydgoszcz powiat ziemski ,5 Grudziądz powiat grodzki ,8 Grudziądz powiat ziemski ,7 Toruń powiat grodzki ,7 Toruń powiat ziemski ,6 Włocławek powiat grodzki ,9 Włocławek powiat ziemski ,7 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,4 Chełmno ,1 Golub Dobrzyń ,1 Inowrocław ,9 Lipno ,0 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,9 Radziejów ,4 Rypin ,4 Sępólno Krajeńskie ,6 Świecie ,6 Tuchola ,1 Wąbrzeźno ,3 śnin ,1 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy W 2008 roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 21 powiatach: największy względny spadek wystąpił w powiecie rypińskim (23,4%), najmniejszy w powiecie sępoleńskim (1,6%). W powiecie chełmińskim liczba bezrobotnych wzrosła o 9,1%, natomiast w powiecie radziejowskim o 2,4%. Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko pomorskim wyniosła w końcu 2008 roku 13,4% i była o 1,5 pkt. proc. niŝsza, niŝ w końcu poprzedniego roku (w tym 8

17 samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia zmniejszył się o 1,7 pkt. proc i w końcu grudnia 08 wyniósł 9,5%). STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Stopa bezrobocia 2007 rok 2008 rok Powiat zmiana w w % pkt. proc. Polska 11,2 9,5-1,7 Województwo kujawsko - pomorskie 14,9 13,4-1,5 Bydgoszcz powiat grodzki 6,2 4,9-1,3 Bydgoszcz powiat ziemski 11,0 9,1-1,9 Grudziądz powiat grodzki 20,0 19,0-1,0 Grudziądz powiat ziemski 24,1 22,8-1,3 Toruń powiat grodzki 6,3 6,0-0,3 Toruń powiat ziemski 15,9 13,9-2,0 Włocławek powiat grodzki 14,4 13,0-1,4 Włocławek powiat ziemski 22,2 20,6-1,6 Aleksandrów Kujawski 19,5 17,5-2,0 Brodnica 14,7 12,5-2,2 Chełmno 17,4 18,6 1,2 Golub Dobrzyń 18,0 16,1-1,9 Inowrocław 22,3 19,3-3,0 Lipno 22,4 21,6-0,8 Mogilno 20,2 19,1-1,1 Nakło nad Notecią 22,0 18,5-3,5 Radziejów 19,9 20,2 0,3 Rypin 19,2 15,3-3,9 Sępólno Krajeńskie 21,8 21,4-0,4 Świecie 16,1 15,6-0,5 Tuchola 18,5 15,9-2,6 Wąbrzeźno 19,4 17,5-1,9 śnin 21,9 21,2-0,7 Źródło: GUS Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w większości kategorii bezrobotnych według cech społeczno demograficznych. Dotyczy to zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: w tych grupach największy spadek odnotowano wśród długotrwale bezrobotnych (o 25,2%) i osób bez kwalifikacji 9

18 zawodowych (o 14,9%). JednakŜe wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (o 18,4%) oraz wśród bezrobotnych niepełnosprawnych (o 13,6%). Pomimo ogólnego spadku liczby bezrobotnych, w dalszym ciągu utrwala się struktura bezrobocia pod względem cech społeczno demograficznych: większość bezrobotnych (59,8%, wobec 61,7% przed rokiem) to kobiety, na wsi zamieszkuje 45,9% bezrobotnych (tak samo jak przed rokiem), osoby młode (do 25 roku Ŝycia) to 21,6% populacji zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 19,7%), natomiast długotrwale bezrobotni 55,0% (przed rokiem 65,7%). Prawo do zasiłku posiada 20,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 17,0%). W 2008 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,3% mniej niŝ w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2007 o 3,6% wzrosła liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy natomiast o 1,0% spadła liczba osób, które do rejestrów powiatowych urzędów pracy powróciły po raz kolejny. Wskaźnik napływu do bezrobocia (liczony jako stosunek liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2008 roku 139,3% (w roku ,4%, w 2000 r. 104,9%, w 2001 r. 87,4%, w 2002 r. 80,3%, w 2003 r. 81,5%, w 2004 r. 82,1%, w 2005 r. 93,2%, w 2006 r. 85,5%, w 2007 r. 107,5%). NajwyŜszą wartość wskaźnik ten osiągnął w Toruniu (216,9%), najniŝszą zaś w powiecie inowrocławskim (89,1%). W 2008 roku z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 11,6% mniej niŝ w roku poprzednim). NajwaŜniejszą przyczyną wyłączeń ( osoby, czyli 41,8%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osoby i 44,8%), przede wszystkim niesubsydiowanej (79,5% wszystkich podjęć pracy; w roku poprzednim 81,6%). Wskaźnik odpływu z bezrobocia (liczony jako stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2007 roku 149,8% (w 1999 r. 108,5%, w roku ,0%, w 2001 r. 71,4%, w 2002 r. 77,2%, w 2003 r. 81,3%, w 2004 r. 89,0%, w 2005 r. 99,0%, w 2006 r. 103,1%, w 2007 r. 130,5%). NajwyŜszą wartość tego wskaźnika odnotowano w Toruniu (220,6%), najniŝszą w powiecie inowrocławskim (104,9%). Wskaźnik płynności rynku pracy (wyraŝający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby bezrobotnych nowozarejestrowanych) wyniósł w 2007 roku 45,0% (w roku ,6%, w 2000 r. 43,6%, w 2001 r. 42,4%, w 2002 r. 48,1%, w 2003 r. 51,3%, w 2004 r. 51,9%, w 2005 r. 50,5%, w 2006 r. 57,8%, w 2007 r. 54,4%). Najlepiej pod tym względem kształtowała się sytuacja w powiecie inowrocławskim (58,6%), najgorzej we Włocławku (35,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2008 roku bezrobotnych (o 19,7% mniej niŝ w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 7,9% mniej niŝ w roku poprzednim): przede wszystkim były to roboty publiczne (7.257 osób, o 5,3% mniej niŝ w roku 2007) i prace interwencyjne 10

19 (2.889 osób, o 30,3% mniej). Działalność gospodarczą rozpoczęło bezrobotnych (o 7,8% więcej niŝ w roku poprzednim), a bezrobotnych podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (o 7,1% więcej). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2007 roku niewielką przewagę mieli męŝczyźni: kobiety stanowiły w tej grupie 49,5% (w roku poprzednim 48,1%). Szkolenia w 2008 roku rozpoczęło bezrobotnych (o 6,0% więcej niŝ w roku poprzednim), staŝe pracy osób (o 8,7% mniej), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotnych (o 9,7% więcej niŝ w roku 2007), a prace społecznie uŝyteczne osób (o 17,9% mniej). Łącznie w 2008 roku z róŝnych form aktywizacji zawodowej (subsydiowane zatrudnienie, szkolenia, staŝe pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace społecznie uŝyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 4,7% mniej niŝ w roku poprzednim). BEZROBOTNI OBJĘCI FORMAMI AKTYWNYMI W LATACH osoby rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 11

20 BILANS BEZROBOTNYCH W W LATACH rok 2007 rok L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE zmiana osoby w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,0 2. Bezrobotni zarejestrowani ,3 po raz pierwszy ,6 po raz kolejny (od 1990 r.) ,0 po pracach interwencyjnych ,4 po robotach publicznych ,5 po staŝu ,4 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,0 po szkoleniu ,7 po pracach społecznie uŝytecznych ,6 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,6 3a. podjęcie pracy ,6 1) niesubsydiowanej ,7 w tym pracy sezonowej ,7 2) subsydiowanej ,9 - prac interwencyjnych ,3 - robót publicznych ,3 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,1 - inne ,1 3b. rozpoczęcie szkolenia ,0 3c. rozpoczęcie staŝu ,7 3d. rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,7 3e. rozpoczęcie pracy społecznie uŝytecznej ,9 3f. niepotwierdzenie gotowości do pracy ,9 3g. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego ,3 3h. podjęcie nauki ,3 3i. ukończenie 60/65 lat ,2 3j. nabycie praw emerytalnych lub rentowych ,9 3k. nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego ,4 3l. inne ,9 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,5 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,3 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 12

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU Toruń, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU Toruń, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU Toruń, marzec 2008 rok SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM W 2013 ROKU... 2 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Toruń, wrzesień 2007 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 9 2.1. Środki

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Toruń, wrzesień 2010 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Uwarunkowania prawne... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TORUNIU W ROKU 2008 TORUŃ LUTY - 2009 ROK SPIS TREŚCI: 1. UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2005 ROKU TORUŃ, MARZEC 2006 ROK SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU TORUŃ, MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, kwiecień 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 PODSUMOWANIE... 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM...

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2006 ROK I SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Informacji, Analiz Badali i RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 24 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 24 R. INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY WZROST LICZBY BEZROBOTNYCH ZWOLNIENIA Z ZAKŁADÓW PRACY POWROTY Z ZAGRANICY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r.

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r. Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Toruń, 19 czerwca 2013 r. Wykorzystywane źródła danych Wykorzystywane dane z aplikacji Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w październiku 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w październiku 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu sprawozdawczego Osoby do 12 miesięcy sprawozdawczym nauki w okresie od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA - kod 325905 Opiekunka dziecięca to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA Nr IV/75/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1 . INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE K O W A L kod 722101 OPIS ZAWODU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2000 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2000 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2000 ROKU TORUŃ LUTY 2001 R. UWAGI METODYCZNE Publikacja niniejsza przygotowana została w Wydziale Informacji, Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2014 I 2015 Toruń, kwiecień 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2014 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo