RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r.

2

3 SPIS TREŚCI Wstęp Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim Obsługa instytucjonalna i uwarunkowania prawne Pomoc Techniczna Charakterystyka zmian w bezrobociu w 2008 roku Wpływ gospodarki regionu na rynek pracy Fundusz Pracy Środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu Dodatkowe środki Funduszu Pracy przyznane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wydatki z Funduszu Pracy Problematyka współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Wojewódzka Rada Zatrudnienia Realizacja programów rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt Monitoring Regionalnego Rynku Pracy Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja ZPORR Programy lokalne realizowane przez powiatowe urzędy pracy A. Praca i Środowisko B. Działania wspierające przygotowanie lub realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego (RPO) C. Działania wspierające rozwój zatrudnienia i działalności gospodarczej w oparciu o zasoby kulturowe D. Projekty wspierające łagodzenie skutków pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia Programy wojewódzkie realizowane w 2008 roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej A. Program 45/50 Plus B. Programy skierowane do osób bezrobotnych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców... 40

4 C. Programy z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych Europejski Program Edukacyjny Leonardo da Vinci Inne programy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Działalność promocyjno informacyjna Badania rynku pracy Badania statystyczne Badania socjologiczne A. SondaŜ wśród pracodawców województwa kujawsko pomorskiego B. Funkcjonowanie firm powstałych z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej C. Analiza szkoleń organizowanych przez PUP oraz działalności szkoleniowej instytucji szkoleniowych w województwie kujawsko pomorskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej SłuŜba zastępcza Zatrudnienie obywateli polskich za granicą Praca w Niemczech Praca w Hiszpanii Zatrudnienie obywateli polskich w ramach Europejskich SłuŜb Zatrudnienia EURES w 2008 roku Krajowe pośrednictwo pracy Agencje zatrudnienia Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Aktywizacja bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy Oferty pracy Podjęcia pracy Szkolenie bezrobotnych StaŜ Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace społecznie uŝyteczne Poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Struktura i bilans bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim Bezrobotne kobiety Bezrobocie na wsi Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku Ŝycia

5 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni według wieku i wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy i czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni według zawodów i specjalności PODSUMOWANIE TABELE SUMMARY IN ENGLISH SPIS TABEL 1. Stan i struktura bezrobocia Bezrobotni zarejestrowani w powiatach województwa kujawsko pomorskiego według płci Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy i zapowiedzi zwolnień oraz zwolnienia monitorowane Wykaz zakładów pracy, które zgłosiły do PUP zamiar zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni zamieszkali na wsi według płci Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2008 roku wg powiatów. 161

6 15. Bezrobotni, którzy ukończyli szkołę wyŝszą, do 27 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia według powiatów Bilans bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia w 2008 r. według powiatów Długotrwale bezrobotni według powiatów Bilans długotrwale bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w 2008 roku według powiatów Bezrobotni bez wykształcenia średniego według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych bez wykształcenia średniego w 2008 roku według powiatów Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według powiatów Dynamika zmian wśród bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w 2008 roku według powiatów Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Dynamika zmian wśród bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Dynamika zmian wśród bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w 2008 roku według powiatów Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni cudzoziemcy w 2008 roku według powiatów Bezrobotni zarejestrowani napływ i wyrejestrowani odpływ w 2008 roku Bilans bezrobotnych w kolejnych miesiącach 2008 roku Bilans bezrobotnych w 2008 r. według powiatów Wybrane kategorie bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2008 roku Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku według powiatów Oferty pracy najczęściej zgłaszane do pup w 2008 roku Szkolenia bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe szkoleń bezrobotnych w 2008 roku StaŜe bezrobotnych według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program staŝu w 2008 roku

7 45. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy według powiatów w 2008 roku Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program przygotowania zawodowego w 2008 roku Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku Osoby (z wyjątkiem młodzieŝy uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2008 roku według powiatów Organizatorzy i uczestnicy szkoleń oraz zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w 2008 roku według powiatów Prace społecznie uŝyteczne według powiatów w 2008 roku Bezrobotni według wieku Bezrobotni w powiatach według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni w powiatach według poziomu wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni w powiatach według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy ogółem według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotne kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i staŝu pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Bezrobotni w powiatach wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego według wielkich grup zawodów Zawody najczęściej spotykane wśród bezrobotnych grupy elementarne Poszukujący pracy oraz cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku w powiatach Osoby, które nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w 2008 roku Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy ogółem w 2008 roku wg powiatów (w tys. zł) Struktura wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia w 2008 roku według powiatów (w tys. zł) Wykaz wybranych analiz i publikacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2008 roku

8

9 WSTĘP Analiza pt. Rynek pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku przygotowana została w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Opracowanie charakteryzuje najwaŝniejsze cechy wojewódzkiego rynku pracy oraz przedstawia dynamikę zmian dokonujących się w tej dziedzinie. Analiza zawiera takŝe informacje o realizacji programów samorządu województwa oraz inicjatywach partnerów społecznych zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy. W zakresie informacji o strukturze i aktywizacji bezrobotnych wykorzystano dane ze sprawozdawczości sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok Wykorzystano równieŝ informacje przygotowane przez odpowiednie wydziały WUP. Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. Źródłem wszystkich tabel i wykresów w części tabelarycznej są: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy (wraz z załącznikami), MPiPS-02 Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz zestawienia własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Tablice i wykresy zostały przygotowane metodą komputerowych zestawień i agregacji danych. Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, dane mogą nie sumować się do 100%. ADMITTANCE Analysis Labour Market in Kujawsko Pomorskie Voivodship in the first half year 2008 was prepared by Department of Research and Analyses of Voivodship Labour Office in Toruń. A publication characterises major factors of regional labour market and shows a dynamic of changes achieving in this field. The analysis contains also information about realisation programmes of voivodship self government and initiatives of social partners tending to improvement a situation on the local labour markets. In range of information about structure and activation unemployed were used data from report made by Powiat Labour Offices using by realisation decree of Council of Ministers concern with statistic research of public statistics on year Also information prepared by suitable departments of Voivodship Labour Office (WUP) was used. The publication contains written parts and combination of data in tables. The source of all tables and graphs in tables are: MPiPS-01 Report of labour market (with appendix), MPiPS-02 Report of incomes and expenditures from Labour Fund and Voivodship s Labour Office in Toruń data combinations. Tables and diagrams were made by computer s combinations and adding of data. With regard for adaptation computer calculation data can t be added to 100 per cent. Przy publikacji danych WUP prosimy o podanie źródła When publishing the WUP data please indicate the source 1

10 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM 1.1. OBSŁUGA INSTYTUCJONALNA I UWARUNKOWANIA PRAWNE Instytucjonalną obsługą rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim w 2008 roku zajmowały się: Wojewódzki Urząd Pracy oraz 20 Powiatowych Urzędów Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy funkcjonuje jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna i wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania samorządów powiatowych w tym zakresie realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Trzy z nich: w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku obejmują swym działaniem po dwa powiaty tzw. grodzki i ziemski. W Toruniu funkcjonują dwa PUP: osobno dla miasta Torunia i osobno dla powiatu toruńskiego. Według stanu w końcu 2008 r. w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko pomorskiego było zatrudnionych pracowników, w tym 977 kobiet (w końcu 2007 roku było to odpowiednio: osób, w tym 866 kobiet): PUP w Bydgoszczy 159 pracowników, w tym 107 kobiet PUP w Grudziądzu 116 pracowników, w tym 87 kobiet, PUP dla Miasta Torunia 80 pracowników, w tym 66 kobiet, PUP we Włocławku 115 pracowników, w tym 88 kobiet, PUP dla Powiatu Toruńskiego 68 pracowników, w tym 61 kobiet, PUP w Aleksandrowie Kujawskim 46 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Brodnicy 52 pracowników, w tym 43 kobiety, PUP w Chełmnie 36 pracowników, w tym 24 kobiety, PUP w Golubiu Dobrzyniu 30 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w Inowrocławiu 106 pracowników, w tym 84 kobiety, PUP w Lipnie 48 pracowników, w tym 39 kobiet, PUP w Mogilnie 39 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Nakle 63 pracowników, w tym 52 kobiety, PUP w Radziejowie 34 pracowników, w tym 29 kobiet, PUP w Rypinie 42 pracowników, w tym 37 kobiet, PUP w Sępólnie Krajeńskim 41 pracowników, w tym 28 kobiet, PUP w Świeciu nad Wisłą 48 pracowników, w tym 40 kobiet, PUP w Tucholi 40 pracowników, w tym 34 kobiety, PUP w Wąbrzeźnie 31 pracowników, w tym 26 kobiet, PUP w śninie 48 pracowników, w tym 40 kobiet. Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu pracowało 166 osób, w tym 124 kobiety (w analogicznym okresie roku poprzedniego 161 osób, w tym 121 kobiet): w Toruniu 138 osób, w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy 18 osób, w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku 10 osób. 2

11 Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestniczyli w róŝnorodnych formach podnoszących ich kwalifikacje. Zewnętrzne szkolenia (łącznie dni szkoleniowe) dotyczyły m. in. takich zagadnień, jak: szkolenie uŝytkowników w zakresie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw TALGOS, metodologia oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zasady rozliczania wydatków i ewidencja księgowa w projektach realizowanych w ramach POKL , rozliczanie i kontrola projektów unijnych realizowanych w ramach projektów konkursowych POKL, szkolenie dla pracowników księgowości oraz osób zajmujących się rozliczaniem projektów realizowanych w ramach poddziałania i POKL, naruszenia prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE skutkujące korektami finansowymi, spotkanie poświęcone wymianie informacji na temat wdraŝania priorytetów komponentu regionalnego w województwie kujawsko pomorskim, warsztaty profesjonalnej obsługi klienta z elementami radzenia sobie ze stresem dla pracowników Publicznych SłuŜb Zatrudnienia, zamówienia publiczne, aplikacje administracyjne. W 2008 roku 2 pracowników WUP ukończyło uzupełniające studia magisterskie (socjologia oraz rachunkowość przedsiębiorstw). W 2008 roku pracownicy WUP w Toruniu uczestniczyli w wielu wyjazdach zagranicznych. Były to m. in.: wizyta studyjna: Employment Week 2008, Bruksela (10 osób), konferencja: IV Europejskie Targi Pracy, Cypr (2 osoby), seminarium: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego TRESS, Rzym (2 osoby), wizyta studyjna: Aktywna polityka rynku pracy - dobre praktyki i doświadczenia hiszpańskie w wykorzystaniu funduszy dla rozwoju lokalnego rynku pracy, Hiszpania (13 osób,) wizyta w instytucji właściwej: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Irlandia (2 osoby), europejskie Targi Pracy dla sektora budowlanego, Islandia, (1 osoba), wizyta studyjna pt. "Competencies for labour marker", Ostrava/Czechy (1 osoba) wizyta studyjna: Udział dorosłych w kształceniu i szkoleniu zawodowym, Szkocja (1 osoba) wizyta studyjna - The Spanish system of vocational education and training for employment, Hiszpania (1 osoba). WUP w Toruniu był organizatorem szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy. W zakres szkoleń (łącznie 41 dni szkoleniowych) wchodziły m. in. następujące zagadnienia: monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, procedury zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego, aukcji elektronicznej i umów ramowych, 3

12 szkolenie dla pracowników koordynujących realizację projektów realizowanych w ramach Poddziałania i POKL w PUP, szkolenie liderów klubów pracy, szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za realizację usług rynku pracy i dla Dyrektorów PUP, szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami dla osób zajmujących się zagadnieniami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, szkolenie Kurs Inspiracji. W 2008 roku czterokrotnie nowelizowana była Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku: 1. ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), 2. ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), 3. ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), 4. ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654). W dniu 25 kwietnia 2008 r. został o publikowany jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku i od tego momentu obowiązuje nowy dziennik promulgacyjny: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. Wprowadzone w 2008 r. zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczyły głównie przepisów z zakresu podejmowania przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ustawy). Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) znowelizowano równieŝ przepisy dotyczące Funduszu Pracy poprzez zmianę art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dodanie art. 104a o treści: Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 17 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy naleŝy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056) dokonano zmiany przepisu art. 19 ust. 19 i zobowiązano marszałka województwa do przekazania w formie dokumentu elektronicznego, a nie jak było dotychczas w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw pracy 4

13 zbiorczej informacji z województwa dotyczącą informacji z zakresu działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 marca. W połowie 2008 r. rozpoczęto prace nad kolejną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W uzasadnieniu do tej nowelizacji podkreślono, iŝ ma ona na celu: ułatwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu lub rozpoczęcia działalności zawodowej, rozwój publicznych słuŝb zatrudnienia i doskonalenie pomocy oferowanej osobom fizycznym i pracodawcom, wprowadzenie projektów pilotaŝowych wprowadzających nowe formy pomocy, poprawę koordynacji tych działań na szczeblu ministra właściwego do spraw pracy. Projekt opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po wielu społecznych konsultacjach, dnia 7 października 2008 r. został przekazany pod obrady Rady Ministrów. Na posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. Rada Ministrów projekt ten przyjęła, natomiast dnia 22 października 2008 r. wpłynął on do Sejmu. Prace nad nowelizacją ustawy trwały w Parlamencie do dnia 19 grudnia 2008 r. Tego dnia, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dnia 12 stycznia 2009 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, natomiast dnia 17 stycznia 2009 r. dokonano jej publikacji w Dzienniku Ustaw Nr 6, poz. 33. Na mocy Uchwały Nr 51/700/08 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lipca 2008 r. zmieniony został Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy W związku z zakończeniem realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w nowym regulaminie zlikwidowano komórkę organizacyjną zajmująca się tym zagadnieniem tj. Wydziału SPO RZL. Realizacja w okresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która została powierzona WUP przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego na mocy Porozumienia z dnia 14 września 2007 r., spowodowała konieczność rozbudowy komórek organizacyjnych Wydziału PO KL o kwestie wdraŝania, monitorowania i promowania innowacyjności. W Wydziale utworzono: Stanowisko ds. WdraŜania i Monitorowania Priorytetu oraz Stanowisko ds. Projektów Innowacyjnych i Ponadnarodowych. Znaczne zwiększenie wpływających wniosków w zakresie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, spowodowało konieczność wyodrębnienia komórki organizacyjnej, w której przygotowywane są projekty decyzji przyznających świadczenia, wydawanych z upowaŝnienia Marszałka Województwa. Dlatego teŝ w Wydziale Pośrednictwa Pracy i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wyodrębniono Oddział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz Zespół EURES. 5

14 1.2. POMOC TECHNICZNA Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2008 roku korzystał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 3 Pomoc Techniczna, oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet 10 Pomoc Techniczna. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w 2008 roku WUP w Toruniu dokończył realizację projektu w ramach Działania 3.1 c Wsparcie kadrowe dla SPO RZL 2007 rok termin realizacji projektu od 1 stycznia 2007 roku do 31 marca 2008 roku. Wartość projektu ogółem ,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,25 zł. W 2008 roku finansowano koszty zatrudnienia 21 pracowników; wydatkowano kwotę ,20 zł. WUP w Toruniu w ramach Rocznego Planu Działań Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wykorzystał środki w wysokości ,96 zł, w tym dofinansowanie z EFS ,10 zł na realizację działań określonych w: Rocznym Planie Szkoleń, (koszty szkoleń pracowników zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty studiów podyplomowych, koszty wyjazdu zagranicznego), Rocznym Planie Kosztów Instytucji (finansowanie kosztów wynagrodzeń dla 36 osób/etatów zajmujących się wdraŝaniem PO KL, koszty wynajmu pomieszczeń, zakupu mebli, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego), Rocznym Planie Działań Informacyjno-Promocyjnych (koszty zakupu materiałów promocyjnych, ogłoszeń w prasie, materiałów promocyjnych, koszty spotkań informacyjno promocyjnych), Rocznym Planie Kosztów WdraŜania (koszty doradztwa i szkoleń, koszt obsługi KOP). 6

15 1.3. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W BEZROBOCIU W 2008 ROKU Rok 2008 był piątym rokiem z rzędu, kiedy odnotowano spadek liczby bezrobotnych, jednakŝe skala tego zjawiska była znacznie mniejsza, niŝ w dwóch poprzednich latach. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan w końcu roku Liczba bezrobotnych Rok zmiana osoby w % x x , , , , , , , , , ,5 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Jedynie w trzech miesiącach styczniu, listopadzie i grudniu wystąpił wzrost liczby bezrobotnych, w pozostałych miesiącach poziom bezrobocia zmniejszał się. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2008 ROKU Stan w końcu miesiąca Miesiąc Liczba bezrobotnych Zmiana do miesiąca poprzedniego osoby w % styczeń ,9 luty ,1 marzec ,6 kwiecień ,9 maj ,2 czerwiec ,8 lipiec ,6 sierpień ,6 wrzesień ,9 październik ,9 listopad ,5 grudzień ,0 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Według stanu w dniu 31 grudnia 2008 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (10,5%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,6%. 7

16 LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Bezrobotni Powiat zmiana 2007 rok 2008 rok w osobach w % Województwo razem ,5 Bydgoszcz powiat grodzki ,1 Bydgoszcz powiat ziemski ,5 Grudziądz powiat grodzki ,8 Grudziądz powiat ziemski ,7 Toruń powiat grodzki ,7 Toruń powiat ziemski ,6 Włocławek powiat grodzki ,9 Włocławek powiat ziemski ,7 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,4 Chełmno ,1 Golub Dobrzyń ,1 Inowrocław ,9 Lipno ,0 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,9 Radziejów ,4 Rypin ,4 Sępólno Krajeńskie ,6 Świecie ,6 Tuchola ,1 Wąbrzeźno ,3 śnin ,1 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy W 2008 roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 21 powiatach: największy względny spadek wystąpił w powiecie rypińskim (23,4%), najmniejszy w powiecie sępoleńskim (1,6%). W powiecie chełmińskim liczba bezrobotnych wzrosła o 9,1%, natomiast w powiecie radziejowskim o 2,4%. Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko pomorskim wyniosła w końcu 2008 roku 13,4% i była o 1,5 pkt. proc. niŝsza, niŝ w końcu poprzedniego roku (w tym 8

17 samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia zmniejszył się o 1,7 pkt. proc i w końcu grudnia 08 wyniósł 9,5%). STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu roku Stopa bezrobocia 2007 rok 2008 rok Powiat zmiana w w % pkt. proc. Polska 11,2 9,5-1,7 Województwo kujawsko - pomorskie 14,9 13,4-1,5 Bydgoszcz powiat grodzki 6,2 4,9-1,3 Bydgoszcz powiat ziemski 11,0 9,1-1,9 Grudziądz powiat grodzki 20,0 19,0-1,0 Grudziądz powiat ziemski 24,1 22,8-1,3 Toruń powiat grodzki 6,3 6,0-0,3 Toruń powiat ziemski 15,9 13,9-2,0 Włocławek powiat grodzki 14,4 13,0-1,4 Włocławek powiat ziemski 22,2 20,6-1,6 Aleksandrów Kujawski 19,5 17,5-2,0 Brodnica 14,7 12,5-2,2 Chełmno 17,4 18,6 1,2 Golub Dobrzyń 18,0 16,1-1,9 Inowrocław 22,3 19,3-3,0 Lipno 22,4 21,6-0,8 Mogilno 20,2 19,1-1,1 Nakło nad Notecią 22,0 18,5-3,5 Radziejów 19,9 20,2 0,3 Rypin 19,2 15,3-3,9 Sępólno Krajeńskie 21,8 21,4-0,4 Świecie 16,1 15,6-0,5 Tuchola 18,5 15,9-2,6 Wąbrzeźno 19,4 17,5-1,9 śnin 21,9 21,2-0,7 Źródło: GUS Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w większości kategorii bezrobotnych według cech społeczno demograficznych. Dotyczy to zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: w tych grupach największy spadek odnotowano wśród długotrwale bezrobotnych (o 25,2%) i osób bez kwalifikacji 9

18 zawodowych (o 14,9%). JednakŜe wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (o 18,4%) oraz wśród bezrobotnych niepełnosprawnych (o 13,6%). Pomimo ogólnego spadku liczby bezrobotnych, w dalszym ciągu utrwala się struktura bezrobocia pod względem cech społeczno demograficznych: większość bezrobotnych (59,8%, wobec 61,7% przed rokiem) to kobiety, na wsi zamieszkuje 45,9% bezrobotnych (tak samo jak przed rokiem), osoby młode (do 25 roku Ŝycia) to 21,6% populacji zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 19,7%), natomiast długotrwale bezrobotni 55,0% (przed rokiem 65,7%). Prawo do zasiłku posiada 20,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 17,0%). W 2008 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,3% mniej niŝ w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2007 o 3,6% wzrosła liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy natomiast o 1,0% spadła liczba osób, które do rejestrów powiatowych urzędów pracy powróciły po raz kolejny. Wskaźnik napływu do bezrobocia (liczony jako stosunek liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2008 roku 139,3% (w roku ,4%, w 2000 r. 104,9%, w 2001 r. 87,4%, w 2002 r. 80,3%, w 2003 r. 81,5%, w 2004 r. 82,1%, w 2005 r. 93,2%, w 2006 r. 85,5%, w 2007 r. 107,5%). NajwyŜszą wartość wskaźnik ten osiągnął w Toruniu (216,9%), najniŝszą zaś w powiecie inowrocławskim (89,1%). W 2008 roku z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 11,6% mniej niŝ w roku poprzednim). NajwaŜniejszą przyczyną wyłączeń ( osoby, czyli 41,8%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osoby i 44,8%), przede wszystkim niesubsydiowanej (79,5% wszystkich podjęć pracy; w roku poprzednim 81,6%). Wskaźnik odpływu z bezrobocia (liczony jako stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w 2007 roku 149,8% (w 1999 r. 108,5%, w roku ,0%, w 2001 r. 71,4%, w 2002 r. 77,2%, w 2003 r. 81,3%, w 2004 r. 89,0%, w 2005 r. 99,0%, w 2006 r. 103,1%, w 2007 r. 130,5%). NajwyŜszą wartość tego wskaźnika odnotowano w Toruniu (220,6%), najniŝszą w powiecie inowrocławskim (104,9%). Wskaźnik płynności rynku pracy (wyraŝający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby bezrobotnych nowozarejestrowanych) wyniósł w 2007 roku 45,0% (w roku ,6%, w 2000 r. 43,6%, w 2001 r. 42,4%, w 2002 r. 48,1%, w 2003 r. 51,3%, w 2004 r. 51,9%, w 2005 r. 50,5%, w 2006 r. 57,8%, w 2007 r. 54,4%). Najlepiej pod tym względem kształtowała się sytuacja w powiecie inowrocławskim (58,6%), najgorzej we Włocławku (35,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2008 roku bezrobotnych (o 19,7% mniej niŝ w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 7,9% mniej niŝ w roku poprzednim): przede wszystkim były to roboty publiczne (7.257 osób, o 5,3% mniej niŝ w roku 2007) i prace interwencyjne 10

19 (2.889 osób, o 30,3% mniej). Działalność gospodarczą rozpoczęło bezrobotnych (o 7,8% więcej niŝ w roku poprzednim), a bezrobotnych podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (o 7,1% więcej). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2007 roku niewielką przewagę mieli męŝczyźni: kobiety stanowiły w tej grupie 49,5% (w roku poprzednim 48,1%). Szkolenia w 2008 roku rozpoczęło bezrobotnych (o 6,0% więcej niŝ w roku poprzednim), staŝe pracy osób (o 8,7% mniej), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bezrobotnych (o 9,7% więcej niŝ w roku 2007), a prace społecznie uŝyteczne osób (o 17,9% mniej). Łącznie w 2008 roku z róŝnych form aktywizacji zawodowej (subsydiowane zatrudnienie, szkolenia, staŝe pracy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace społecznie uŝyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 4,7% mniej niŝ w roku poprzednim). BEZROBOTNI OBJĘCI FORMAMI AKTYWNYMI W LATACH osoby rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 11

20 BILANS BEZROBOTNYCH W W LATACH rok 2007 rok L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE zmiana osoby w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,0 2. Bezrobotni zarejestrowani ,3 po raz pierwszy ,6 po raz kolejny (od 1990 r.) ,0 po pracach interwencyjnych ,4 po robotach publicznych ,5 po staŝu ,4 po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,0 po szkoleniu ,7 po pracach społecznie uŝytecznych ,6 3. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,6 3a. podjęcie pracy ,6 1) niesubsydiowanej ,7 w tym pracy sezonowej ,7 2) subsydiowanej ,9 - prac interwencyjnych ,3 - robót publicznych ,3 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia ,1 - inne ,1 3b. rozpoczęcie szkolenia ,0 3c. rozpoczęcie staŝu ,7 3d. rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,7 3e. rozpoczęcie pracy społecznie uŝytecznej ,9 3f. niepotwierdzenie gotowości do pracy ,9 3g. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego ,3 3h. podjęcie nauki ,3 3i. ukończenie 60/65 lat ,2 3j. nabycie praw emerytalnych lub rentowych ,9 3k. nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego ,4 3l. inne ,9 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,5 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,3 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 12

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo