BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI"

Transkrypt

1 mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie Jim Settle Jr. 3 Dua dynamika zmian na arenie mi dzynarodowej wraz z post puj!cym procesem globalizacji i jego skutkami, zmuszaj! wspó"czesny system bezpiecze#stwa pa#stwa do szybkiego reagowania na nieoczekiwanie pojawiaj!ce si nowe problemy, wyzwania i zagroenia. Analiza literatury przedmiotu dowodzi, e w zwi!zku z panuj!c! swobod! przep"ywu osób, towarów, informacji i kapita"u, bezpiecze#stwo kadego wspó"czesnego pa#stwa zaley coraz bardziej od wypracowania mechanizmów pozwalaj!cych skutecznie zapobiega$ i zwalcza$ zagroenia, których zasadnicze %ród"o stanowi cyberprzestrze#. Ogólno&wiatowa sie$ Internetu, wynaleziona zaledwie par dziesi cioleci temu, zd!y"a w znaczny sposób ewoluowa$. Jednak podobnie sta"o si z zagroeniami. Robaki i wirusy przekszta"ci"y si ze zwyk"ych niedogodno&ci w powane wyzwania bezpiecze#stwa oraz idealne narz dzia cyberszpiegostwa. Ataki DoS 4 czy DDoS 5, do tej pory postrzegane jako internetowa forma biernego blokowania dost pu, sta"y si narz dziem wojny informatycznej. Po upublicznieniu w czerwcu 2010 roku z"o&liwego oprogramowania (malware 6 ) Stuxnet 7, jednoznacznie potwierdzi"y si wcze&niejsze ostrzeenia ekspertów, 1 Centrum Doktryn i Szkolenia Si" Zbrojnych. 2 Centrum Doktryn i Szkolenia Si" Zbrojnych. 3 Wybitny ameryka#ski specjalista w zakresie przest pczo&ci komputerowej. Za"oyciel i by"y ju dyrektor FBI s National Computer Crime Squad (NCCS). Obecnie zajmuje si doradztwem w zakresie bezpiecze#stwa komputerowego. 4 Denial of Service odmowa us"ugi. 5 Distributed Denial of Service rozproszona odmowa us"ugi. Atak tego typu polega na blokowaniu dost pu do us"ugi przez zaj cie jej wszystkich wolnych zasobów, co powoduje przeci!enie i zawieszenie systemu. 6 Malicious Software z"o&liwe oprogramowanie; wszelkie aplikacje, skrypty maj!ce szkodliwe, przest pcze lub z"o&liwe dzia"anie. 7 Wirus Stuxnet ujawni" kolejny gigantyczny jako&ciowy skok w destrukcyjnym potencjale cyberwojennym. Latem 2010 roku media na ca"ym &wiecie donosi"y, e 45 tysi cy przemys"owych systemów kontroli Siemensa na ca"ym &wiecie zosta"o zainfekowanych specjalnie stworzonym wirusem typu Trojan, który mia" manipulowa$ procesami technicznymi, kluczowymi dla elektrowni nuklearnych w Iranie. Chocia ocena dokonanych zniszcze# w Iranie wci! pozostaje niejasna, pokaza"o to potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sob! z"o&liwe oprogramowanie atakuj!ce kluczowe systemy komputerowe zarz!dzaj!ce dostawami mediów energetycznych lub sieciami ruchu. Po raz pierwszy udowodniono, e cyberataki mog! powodowa$ rzeczywiste fizyczne zniszczenia i naraa$ ycie ludzi. Wi cej w: O. Theiler, Nowe zagro!enia: Wymiar cybernetyczny, Przegl!d NATO, September

2 e cybernetyka wcze niej czy pó!niej moe zosta" wykorzystana do przeprowadzania powanych ataków o mierciono nych konsekwencjach w realnym wiecie. Tak wi#c rozwój nowoczesnych technologii we wspó$czesnym wiecie, generuje wiele moliwo ci, ale i wiele zagroe%. Polska d&y do tego, by stawa" si# coraz nowocze niejszym i bardziej zinformatyzowanym krajem, lecz droga do tego stanu jest jeszcze d$uga. To jednak nie zmienia faktu, i zagroenia wyp$ywaj&ce z przestrzeni wirtualnej (cyberprzestrzeni) b#d& równie coraz bardziej oddzia$ywa" na wewn#trzne struktury pa%stwa, a tym samym na ca$& struktur# bezpiecze%stwa pa%stwa. 1. Wspóczesne podej cie do poj!cia bezpiecze"stwa pa"stwa paradygmat postzimnowojenny Prze$om XX/XXI wieku przyniós$ zasadnicze zmiany w postrzeganiu, okre laniu oraz zakresie przedmiotowym poj#cia bezpiecze%stwa pa%stwa. Do historii przechodzi tak szeroko podkre lana w czasach zimnowojennych, niegdy niemal absolutyzowana, p$aszczyzna polityczno-wojskowa jego rozumienia i realizowania, 8 b#d&ca konsekwencj& blisko pó$wiecznej konfrontacji pomi#dzy Uk$adem Warszawskim a NATO. Istot# tego typu pogl&dów stanowi$o polityczno-militarne rozumienie bezpiecze%stwa, g$ównie oparte na zaleno ciach wewn#trznego funkcjonowania pa%stwa, jego wewn#trznych struktur oraz gospodarki i polityki pa%stwa, determinuj&cych jego funkcjonowanie w warunkach przysz$ego konfliktu zbrojnego o charakterze globalnym z góry znanym przeciwnikiem. Zatem postrzeganie wojny, jako g$ównego determinantu zagroe% i nieszcz# " dla pa%stwa w p$aszczy!nie militarnej, politycznej, a take prawnej, w XXI wieku sta$o si# poj#ciem przestarza$ym i odbiegaj&cym od rzeczywistych uwarunkowa%, jakie maj& wp$yw na funkcjonowanie dzisiejszych pa%stw. 9 Wspó$cze nie instytucja pa%stwa staje si# gwarantem przetrwania oraz zabezpieczenia jednostek, spo$eczno ci w wymiarze lokalnym, jak i pa%stwowym. Mona wi#c uzna", e bezpiecze%stwo pa%stwa ulega przeobraaniu i jest poszerzane o nowe p$aszczyzny, warunkowane przez nieustaj&cy rozwój techniczny, gospodarczy i cywilizacyjny. W g$ównej mierze proces ten dokonywa" si# b#dzie w obszarach: ekonomicznym; 8 E. Haliak, J. Popiuk-Rysi%ska, Pastwo we wspó czesnych stosunkach mi!dzynarodowych, Warszawa 1995, s Por. J. Marczak, Bezpieczestwo narodowe, [w:] Bezpieczestwo narodowe Polski w XXI wieku Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2011, s

3 kulturowym; naukowo-technicznym; ekologicznym. Jednake pa stwo w tym procesie nadal pozostanie podmiotem bezpiecze stwa, którego rola b!dzie bezspornie dominuj"ca. 10 Rozwój cywilizacyjny pa stwa i wspó#praca mi!dzynarodowa powoduj", e poj!cie bezpiecze stwa zmienia$ si! b!dzie take w wymiarze przestrzennym, poniewa bezpiecze stwo pa stwa w dobie globalizacji zalee$ b!dzie nie tylko od wydarze w najbliszym otoczeniu, ale te w regionie, na kontynencie, a nawet na %wiecie. &wiadomo%$ tego powoduje zmian! rozumienia i postrzegania poj!cia bezpiecze stwa przez jednostk!, spo#eczno%$ lokaln", a nawet naród. Tworzy to jednocze%nie warunki do wzrostu rozumienia wspó#odpowiedzialno%ci za bezpiecze stwo pa stwa, konieczno%ci uczestnictwa i wspó#dzia#ania w realizacji zada maj"cych na celu zapewnienie pokoju i bezpiecze stwa poza granicami w#asnego pa stwa. Globalizacja wnosi wi!c nowe tre%ci do pojmowania bezpiecze stwa narodowego, zacieraj"c granic! mi!dzy wewn!trznym a zewn!trznym wymiarem bezpiecze stwa. Rosn"ca wspó#zaleno%$ mi!dzynarodowa we wspó#czesnym %wiecie cz!sto skutkuje nieprzewidywalno%ci" wielu zjawisk i ich pochodnych, których zasi!g nie jest ograniczony barierami geograficznymi, czy systemami politycznymi i gospodarczymi. W takim uk#adzie powi"za powstaj"ce zagroenia i ryzyka maj" charakter globalny, o ogromnym znaczeniu dla wszystkich spo#eczno%ci. Mona wi!c za#oy$, e wspó#czesne bezpiecze stwo podparte b!dzie przez wspó#czesny regionalizm 11, którego ranga i przes#anie odnosi$ si! b!dzie do szerszego globalnego poj!cia, jakim staje si! bezpiecze stwo. Bior"c pod uwag! dotychczasowe rozwaania naley stwierdzi$, e kluczowymi kategoriami opisuj"cymi obecnie poj!cie bezpiecze stwa s": 12 interesy podmiotu narodowego; cele operacyjne i strategiczne bezpiecze stwa; %rodowisko bezpiecze stwa; d#ugofalowe i bie"ce cele dzia#ania pa stwa; system bezpiecze stwa. 10 W. Kitler, Obrona narodowa III RP. Pojcie. Organizacja. System, Zeszyty Naukowe AON (dodatek), AON, Warszawa 2002, s W. Szyma ski, Globalizacja. Wyzwania i zagro enia, Warszawa 2001, s S. Koziej, Bezpiecze!stwo: Istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpiecze stwo Narodowe, 2011, nr 18, s

4 Pastwo osi ga swoje cele poprzez prowadzenie polityki bezpieczestwa odnosz c si! do przyj!tej przez swoje struktury strategii dzia"ania w sytuacjach zagro#e militarnych i pozamilitarnych, cz!sto o charakterze asymetrycznym. Zagro#enia bezpieczestwa danego pastwa pozostaj w $cis"ym zwi zku z zagro#eniami globalnymi. Katalog zagro#e rzutuj cy na bezpieczestwo jest w zasadzie to#samy z zagro#eniami, jakie towarzysz gwa"townemu rozwojowi technologii, a w konsekwencji post!powi cywilizacyjnemu. Reasumuj c, wspó"czesne poj!cie bezpieczestwa pastwa nale#y postrzega% w dwóch wymiarach: w wymiarze spo"ecznym i funkcjonalnym. Tylko takie podej$cie wraz z jednoczesnym tworzeniem struktur realizacyjnych 13, mo#e przygotowa% i zorganizowa% pastwo do przeciwdzia"ania wspó"czesnym zagro#eniom, w szczególno$ci zagro#eniom pochodz cych z cyberprzestrzeni. Pastwo, jako najwy#sza forma organizacji spo"ecznej, musi by% gwarantem bezpieczestwa, uzyskuj c ten cel poprzez celow i zorganizowan dzia"alno$% upowa#nionych organów pastwa, zmierzaj cych do sta"ego zapewnienia optymalnego bezpieczestwa narodowego, jak równie# i bezpieczestwa mi!dzynarodowego Cyberprzestrze jako nowe rodowisko bezpieczestwa Okre$lenia cyberprzestrze jako pierwszy w 1984 roku u#y" w swojej powie$ci amerykaski pisarz William Gibson na oznaczenie stanu halucynacji. Od tego czasu podejmowano wiele prób zdefiniowania cyberprzestrzeni 15 i niestety do dnia dzisiejszego nie wypracowano jednoznacznie i powszechnie akceptowanej definicji. W wi!kszo$ci uj!% inkluzywnych, cyberprzestrze pojmuje si! jako maj c charakter wirtualny (nieprzestrzenny w sensie fizycznym, aterytorialny i ageograficzny) ca"o$% istniej cych powi za powsta"ych i realizowanych, b d& przez technologie informatyczne oraz ich fizyczne manifestacje, b d& te# na ich podstawie. 16 Wed"ug Pierre'a Levy cyberprzestrze 13 R. Ku&niar, Mi dzy polityk! a strategi!, Warszawa 1994, s R. Zi!ba, Leksykon pokoju, Warszawa 1987, s Szerzej w: B. Schmitt (red.), Information Security. A New Challenge for the UE, Chaillot Paper, nr 76, EU- ISS, Paris Zob. równie# T. Shimeall, P. Williams, C. Dunlevy, Countering New Cyber War, NATO Review, Winter 2001/2002, s Por. A. Bógda"-Brzeziska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczestwa informacyjnego we wspó"czesnym #wiecie, ASPRA-JR, Warszawa 2003, s

5 ma charakter plastyczny, pynny, obliczalny z du! dokadno"ci! i przetwarzalny w czasie rzeczywistym, interaktywny i wreszcie wirtualny. 17 Ogólno"wiatowy zasi#g oraz mo liwo"$ natychmiastowego dost#pu z niemal dowolnego miejsca na Ziemi, w po!czeniu z niewielkimi kosztami u ytkowania, sprawi, e coraz wi#cej instytucji, a tak e indywidualnych osób decyduje si# przenosi$ ró ne elementy swojej codziennej dziaalno"ci do cyberprzestrzeni. Staa si# ona tym samym nowym obszarem, "rodowiskiem bezpiecze%stwa, w którym jak zwykle niektórzy ludzie d!! do osi!gni#cia swoistych celów, nie zawsze zgodnych z zasadami ycia spoecznego, normami etycznymi i prawnymi. 18 Wspócze"nie wielu u ytkowników Internetu nie wyobra a sobie ycia bez szybkiego dost#pu do naj"wie szych informacji i poczty elektronicznej, internetowej bankowo"ci, zakupów online, elektronicznej rezerwacji biletów czy kontaktu z rodzin! i znajomymi przez portale spoeczno"ciowe oraz internetowe komunikatory. Dost#pny - za pomoc! komputerów, telefonów komórkowych, tabletów, a nawet telewizorów Internet, sta si# jednym z podstawowych mediów, obok elektryczno"ci, gazu i bie!cej wody. Oczywi"cie s! konkretne przyczyny tego stanu rzeczy. Komputery usprawniaj! i uatwiaj! wykonywanie dowolnych prac, a Internet oferuje nieprzebrane bogactwo informacji na praktycznie ka dy temat oraz!czy ludzi w sposób, którego nie zapewnia aden wcze"niej stosowany "rodek komunikacji. Z pomoc! Internetu mog! wymienia$ my"li i pogl!dy osoby o ró nym poziomie wyksztacenia i statusie spoecznym, cz#sto nale!ce do ró nych kultur, u ywaj!ce ró nych j#zyków i przywi!zane do ró nych religii. 19 Dzisiaj mo na z penym przekonaniem mówi$, e cyberprzestrze% staa si# nowym "rodowiskiem bezpiecze%stwa 20, co w konsekwencji przekada si# na konieczno"$ dokonania licznych zmian, zarówno w pragmatyce, jak i w prawno-organizacyjnym wymiarze funkcjonowania systemów bezpiecze%stwa na "wiecie. W tym kontek"cie szczególnie istotne jest zrozumienie specyfiki, wielow!tkowo"ci zmian tego "rodowiska oraz aktywno"ci samych spoecze%stw w tym zakresie. 17 B. Gagnon, Are We Headed for a Cyber-9/11? : The American Failure in Cyberstrategy, Center for United States Studies of the Raoul Dandurand Chair of Strategic and Diplomatic Studies, Occasional Paper nr 5, Quebec 2004, s Por. T. Zieli%ski, rodowisko bezpiecze stwa mi!dzynarodowego w aspekcie sojuszniczych dzia"a ekspedycyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, 2010, nr 86, s Por. M. Grzelak, K. Liedel, Bezpiecze stwo w cyberprzestrzeni. Zagro#enia dla Polski zarys problemu, Bezpiecze%stwo Narodowe, 2012, nr 22, s Sownik podstawowych poj#$ na potrzeby Strategicznego Przegl!du Bezpiecze%stwa Narodowego (http://www.bbn.gov.pl/palm/pl/577/2630/zaktualizowano_10_stycznia_2011_r.html)

6 3. Specyfika dziaa w cyberprzestrzeni Wiemy ju, e cyberprzestrze to nowa p!aszczyzna (wymiar) aktywno"ci, w której wszelkie dzia!ania wykazuj# charakter specyficzny, zgo!a róni#cy si$ od "wiata rzeczywistego. Jednym s!owem oznacza to, e wiele podmiotów, czynników stanowi#cych w "wiecie rzeczywistym (realnym) pewn# si!$, w sferze wirtualnej nie stanowi nic lub ich znaczenie jest bardzo ograniczone. Powysze stwierdzenie stanowi zarazem punkt wyj"ciowy do dalszych rozwaa nad bezpiecze stwem pa stwa, poniewa sk!adowe, które decydowa!y o wi$kszym potencjale pa stw w ewentualnych tradycyjnych konfliktach z podmiotami pozbawionymi odpowiedniej bazy terytorialnej i ludzkiej, wraz z przeniesieniem rywalizacji do cyberprzestrzeni, trac# na znaczeniu albo staj# si$ nieistotne. W tym sensie cyberprzestrze, jako obszar dzia!ania i prowadzenia konfliktów, zdaniem M. Madeja, stanowi swego rodzaju korektor siy (ang. force equalizer), gdy równoway si!y pa stwowych i pozapa stwowych uczestników ewentualnego starcia, wzgl$dnie zmniejsza istniej#ce mi$dzy nimi dysproporcje. Cecha ta wynika z samej istoty cyberprzestrzeni, jej aterytorialnego i wirtualnego mimo zakorzenienia w fizycznej rzeczywisto"ci charakteru, powoduj#cego spadek niektórych czynników zapewniaj#cych przewag$ w "wiecie fizycznym takich jak: wi$ksze zasoby naturalne czy armia dysponuj#ca nowocze"niejszym sprz$tem. 21 Mniej wi$cej oznacza to, e specyfika cyberprzestrzeni determinuje odmienno"% podejmowanych w jej ramach dzia!a, jednake naley podkre"li%, e tylko cz$"% z czynników decyduj#cych o tej odmienno"ci wynika bezpo"rednio z samej istoty cyberprzestrzeni, natomiast inne s# pochodn# jej obecnej formy. Specyfika cyberprzestrzeni wzbudza wiele trudno"ci z dok!adnym zdefiniowaniem tego poj$cia. Jednake na podstawie prowadzonych analiz, obserwacji i bada nad cyberprzestrzeni#, okre"lono szereg charakterystycznych cech dzia!a w jej ramach, z których do najwaniejszych mona zaliczy%: aterytorialno"%, anonimowo"% oraz systematyczno"% i szeroki zasi$g. 21 Por. M. Madej, Zagro enia asymetryczne bezpiecze!stwa pa!stw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Mi$dzynarodowych, Warszawa 2007, s Zob. równie w: A. E. Eriksson, Information Warfare: Hype or Reality, The Nonproliferation Review, 1999, nr 3, s

7 3.1. Aterytorialno Aterytorialno cyberprzestrzeni sprawia, e wszelka aktywno jakiegokolwiek podmiotu w jej obszarze nie ma adnych ogranicze! przestrzennych w postaci np. granicy geograficznej, politycznej, etc. Oznacza to, e wszystkie dzia"ania w cyberprzestrzeni wymierzone bezporednio lub porednio w bezpiecze!stwo pa!stwa, instytucji, osoby prywatnej, mo na zainicjowa dos"ownie z ka dego miejsca na wiecie. Jedyne ograniczenie stanowi przepustowo "#cza internetowego, czyli mo liwo technicznego wejcia do cyberprzestrzeni. Ograniczenie to wynika z faktu, e pomi$dzy krajami i regionami wyst$puj# du e ró nice g$stoci znajduj#cych si$ na ich obszarze sieci teleinformatycznych, ich technicznych mo liwoci i niezawodnoci. Tym samym skala trudnoci i wymaganych nak"adów wi# #cych si$ z w"#czeniem do cyberprzestrzeni jest ró na w poszczególnych pa!stwach (tabela 1), ale i tak potwierdza si$ generalna zasada, e nawet przy tak technicznym zró nicowaniu, po"o enie geograficzne sprz$tu komputerowego staje si$ ma"o istotne, poniewa ka de urz#dzenie b$d#ce w danej chwili w sieci internetowej (host) posiada natychmiastowy i równoprawny status dost$pu do wszystkich elementów tej sieci. Oznacza to, e np. atak na system komputerowy jakiejkolwiek instytucji rz#dowej w Polsce mo na równie szybko i skutecznie przeprowadzi z budynku s#siaduj#cego z t# instytucj#, jak i z odleg"ego o tysi#ce kilometrów budynku (miejsca) na ca"ym wiecie. Stanowi to potwierdzenie tezy, e czynniki takie jak odleg"o i czas w przestrzeni wirtualnej stanowi# dzisiaj poj$cie wzgl$dne. Aterytorialno cyberprzestrzeni przek"ada si$ jednoczenie na koszty prowadzonych w niej dzia"a!. W zale noci od z"o onoci i zakresu prowadzonych dzia"a!, nak"ady wymagane do podj$cia dzia"a! w cyberprzestrzeni ograniczaj# si$ jedynie do kosztów nabycia odpowiedniego sprz$tu komputerowego, oprogramowania, zapewnieniu dost$pu do Internetu oraz zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiej$tnoci. Oznacza to, e przy niskich nak"adach mo na osi#gn# zdumiewaj#ce wyniki, np. pot$ ne straty finansowe zaatakowanego podmiotu. W tym miejscu nale y zaznaczy, e prawie adne pa!stwo na wiecie nie publikuje oficjalnych danych dotycz#cych strat wywo"anych niepo #dan# dzia"alnoci# w cyberprzestrzeni. Jest to oczywicie podyktowane wzgl$dami bezpiecze!stwa, gdy upublicznienie skali straty spowodowanych wrog# dzia"alnoci# w przestrzeni wirtualnej danego pa!stwa oznacza"oby przyznanie si$ do s"aboci swoich struktur teleinformatycznych, co zapewne poci#gn$"oby za sob# daleko id#ce konsekwencje, np. ponowienie ataku

8 i zdestabilizowanie kraju. Jednake, na podstawie corocznego raportu 22 firmy Symantec moemy stwierdzi, e skala strat finansowych poniesionych przez pa!stwa poszkodowane, tylko w 2011 roku wynios"a oko"o 400 mld dolarów! Zdaniem wielu ekspertów zajmuj#cych si$ problematyk# cyberprzestrzeni kwota ta znacznie ju przewyszy"a straty spowodowane przez dotychczasowego lidera dzia"a! niepo#danych narkobiznes (ok. 288 mld dolarów). %rednia pr$dko& dost$pu do Internetu wed"ug krajów &wiata 23 Tabela 1 Miejsce Kraj Prdko! (Mbps) Zmiana - %wiat 2,3 19% 1. Korea Po"udniowa 17,5 28% 2. Japonia 9,1 10% 3. Hongkong 9,1-2,6% 4. Holandia 8,2 18% 5. 'otwa 7,8 31% 6. Szwajcaria 7,3 29% 7. Irlandia 6,8 39% 8. Czechy 6,7 18% 9. Rumunia 6,4-8,5% 10. Belgia 6,1 10%. 13. Stany Zjednoczone 5,8 14%. 35. POLSKA 4,1 27% W odniesieniu do Polski, w powyszym raporcie mona doszuka si$ kilku ciekawych danych. Otó Polska znalaz"a si$ w czo"ówce pa!stw najbardziej zagroonych przest$pczo&ci# internetow# w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Ponadto, mniej wi$cej &rednio 6 dni w ci#gu roku potrzeba na rozwi#zywanie problemów i usuwanie szkód 22 Internet Security Threat Report 2011 Trends, Vol. 17, Symantec, April Opracowanie w"asne na podstawie raportu State of The Internet za IV kwarta" 2011 roku sporz#dzonego przez firm$ AKAMAI - jedn# z najwi$kszych firm na &wiecie zajmuj#c# si$ przechowywaniem danych i przy&pieszeniem pracy w Internecie. AKAMAI zarz#dza oko"o 20% ca"ego ruchu w Internecie i posiada serwerów w oko"o 71 krajach na &wiecie. Do 2858 klientów AKAMAI nale# m.in. takie &wiatowe marki, jak: Yahoo!, Airbus, Audi, BMW, ebay, Apple, Bundeskanzleramt (Niemcy), Philips, Red Bull, Logitech, Microsoft. G"ówna siedziba firmy znajduje si$ w Cambridge (Massachusetts) w USA, natomiast filia zlokalizowana jest w Landkreis München w Niemczech. Od listopada 2011 AKAMAI otworzy"o równie swoj# siedzib$ w Polsce (Kraków). State of The Internet przedstawia mi$dzy innymi &redni# pr$dko& "#czy internetowych na &wiecie oraz informuje nas, jak dua ich cz$& to "#cza szerokopasmowe (powyej 2 Mbps). W&ród krajów monitorowanych przez AKAMAI jest take Polska, wi$c moemy si$ przekona m.in. jak wypadamy na tle innych krajów. Warto doda, e wszystkie prezentowane dane dotycz# Internetu stacjonarnego i nie uwzgl$dniaj# danych z sieci komórkowych (mobilnego Internetu 3G/4G)

9 spowodowanych przez ataki w sieci, poniewa atak w sieci to nie tylko liczba ofiar, ale take stracony czas i powsta e koszty. Tak wi!c oprócz strat 2,9 mld z rocznie spowodowanych cyberprzest!pczo"ci# w Polsce, firma Symantec wyliczy a dodatkowe koszty w wysoko"ci 10,1 mld z, które stanowi# w a"nie wycen! czasu straconego przez ofiary cyberprzest!pstw. Na podstawie danych zebranych w 2011 roku w ponad 200 krajach mona wysun#$ tez!, e obecnie najpowaniejszym problemem sta si! wzrost liczby z o"liwego oprogramowania na urz#dzenia przeno"ne (tablety czy smartphony). Tylko w ubieg ym roku liczba luk w zabezpieczeniach urz#dze% mobilnych wzros a a o 93% w stosunku do roku 2010, a najwi!ksza liczba ataków skierowana by a przeciwko uytkownikom systemu Android. Oprócz zagroe% pojawiaj#cych si! na urz#dzeniach mobilnych, jednym z g ównych czynników wzrostu przypadków cyberprzest!pczo"ci jest rosn#ca popularno"$ witryn spo eczno"ciowych, jak: Facebook, Twitter, Nasza Klasa oraz brak ich ochrony Anonimowo Bardzo wan# cech# dzia alno"ci w przestrzeni wirtualnej jest moliwo"$ zachowania ca kowitej anonimowo"ci przez podmioty w niej operuj#ce. Jednake anonimowo"$ podmiotów nie wynika z samej istoty cyberprzestrzeni, ale przede wszystkim ze s abo"ci konstrukcji (a dok adniej mówi#c szkieletu) Internetu. Wynika to przede wszystkim z faktu, e pierwotnie sie$ Internet mia a s uy$ jako "rodek swobodnej i taniej komunikacji w ramach ograniczonej grupy uytkowników z wojskowych placówek badawczych w USA i co wane, Internetu nie tworzono z my"l# o potrzebie ochrony danych i sieci jako ca o"ci przed manipulacj# od wewn#trz. Nikt w tym okresie równie nie przypuszcza, e Internet zaw adnie "wiatem i stanie si! najwaniejszym medium wspó czesnego "wiata. Ponadto tzw. protokó TCP/IP 24 okre"laj#cy podstawowe zasady komunikowania si! i transferu danych w Internecie, formalnie umoliwia identyfikacj! uytkownika (a dok adniej mówi#c miejsca pod #czenia do sieci) poprzez IP address, jednake informacje te mona atwo zmodyfikowa$ 25. Kolejnym sprzymierze%cem anonimowo"ci w sieci jest, paradoksalnie mówi#c, zwi!kszanie transferu danych. Wzrost transferu danych powoduje, e obecnie nieop acalne i technicznie niemoliwe jest rejestrowanie oraz przechowywanie informacji pozwalaj#cych na identyfikacj! i "ledzenie jakiejkolwiek ilo"ci danych przesy anych przez 24 TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 25 W wielu wypadkach, ze wzgl!dów technicznych, tego rodzaju identyfikatory s# tymczasowe i nie nadaj# si! do odtworzenia, poniewa z jednego wej"cia moe korzysta$ jednocze"nie wiele urz#dze%, jak równie z tych urz#dze% moe korzysta$ wiele osób, np. komputer w kafejce internetowej

10 koszty. 27 Wielu ekspertów zajmuj#cych si! cyberprzestrzeni# potwierdza, $e zasi!g tego typu Internet. Zatem trudno identyfikacji sprawców jednoczenie przek ada si! na trudno ich wykrycia, a tym samym ograniczona zostaje do minimum zdolno pa"stw dotkni!tych negatywnymi nast!pstwami tych dzia a" do przeciwdzia ania im poprzez np. wykonanie odwetu, wymierzenie sprawiedliwoci, a zw aszcza udowodnienie winy Systemowo i szeroki zasi g Kolejn# istotn# cech# dzia a" w rodowisku cyberprzestrzeni jest systemowo i szeroki zasi!g. Zdaniem M. Madeja, ta cecha cyberprzestrzeni to konsekwencja stale powi!kszaj#cej si! g!stoci powi#za" konstytuuj#cych cyberprzestrze", jak równie$ pog!biaj#cej si! zale$noci od nich funkcjonowania znacznej cz!ci fizycznie istniej#cej infrastruktury krytycznej wspó czesnych pa"stw, podmioty dzia aj#ce w sferze wirtualnej mog# teoretycznie uzyska równoczesny dost!p do bardzo wielu elementów sieci, a nast!pnie negatywnie wp yn# na ich bezpiecze"stwo. 26 Nale$y s#dzi, $e skutki takich dzia a" mog# by w niektórych przypadkach bardzo z o$one i swoim zasi!giem obj# wiele podmiotów znajduj#cych si! w cyberprzestrzeni, w ca kowicie od siebie odleg ych regionach, a przy tym czas oddzia ywania na te podmioty mo$e by d ugotrwa y i wywo a ogromne dzia a" pot!guje tzw. monokulturowo wspó czesnej cyberprzestrzeni, tzn., $e stosowane procedury oraz jednolito oprogramowania, pomimo wzrostu efektywnoci i ekonomizacji funkcjonowania sieci teleinformatycznych, jednoczenie implikuj# zagro$enia bezpiecze"stwa tych sieci. 28 Reasumuj#c, nale$y stwierdzi, $e specyfika cyberprzestrzeni w znaczny sposób przek ada si! na aktywno i charakter podejmowanych w niej dzia a" przez ró$ne podmioty, m.in. pozapa"stwowe, które realnie rzecz ujmuj#c, stanowi# potencjalne najwi!ksze zagro$enie dla bezpiecze"stwa pa"stwa. Jednak$e wykorzystanie specyfiki cyberprzestrzeni i jej atrakcyjnoci przez te podmioty, zainteresowane przeniesieniem swej aktywnoci do sfery wirtualnej, uwarunkowane jest wieloma czynnikami, sporód których najwa$niejszym jest faktyczna techniczna mo$liwo zastosowania IT. 26 M. Madej, op. cit., s Teza ta wynika z tego, $e wszelkie dzia ania z u$yciem technologii informatycznej (ang. IT Information Technology), skierowane s#, nie jak s#dzono dotychczas na elementy sk adowe cyberprzestrzeni, ale na ich powi#zania, które w momencie ataku niszczy si! lub w znaczny sposób modyfikuje. 28 Szerzej w: B. Schmitt (red.), Information Security. A New Challenge for the UE, Chaillot Paper, nr 76, EU-ISS, Paris

11 Tabela 2 Lista TOP-10 najkosztowniejszych ataków hackerskich na wiecie 29 M-ce Rok Zdarzenie CIA jest odpowiedzialna za pot!n" eksplozj gazoci"gu na Syberii w 1982 roku. Swego czasu "The Washington Post" informowa#,!e ameryka$ska agencja, wykorzystuj"c d"!enia ZSRR do pozyskania zachodniej technologii, wys#a#a do Moskwy uszkodzone oprogramowanie komputerowe, które w efekcie doprowadzi#o do eksplozji. W wyniku wybuchu nikt nie zgin"#, jednak zachwia# on radzieck" gospodark". Amerykanie stworzyli komputerowy program, który mia# kierowa% prac" pomp i turbin, by w efekcie doprowadzi% do wzrostu cinienia i uszkodzi% ca#y gazoci"g. Strata [mld USD] nie do oszacowania Uznany przez ekspertów za nieskomplikowany wirus pod nazw" I Love You uszkodzi# w maju 2000 roku dziesi"tki milionów komputerów osobistych na wiecie. Epsilon, firma marketingowa zajmuj"ca si m.in. owymi kampaniami reklamowymi, w wyniku ataku hackerskiego utraci#a dane klientów ponad 50 firm, wród nich znalaz#y si sklepy Target i Best Buy, hotele Marriott i Hilton oraz telewizja kablowa TiVo. W ci"gu tylko 14 godzin (19 lipca 2001 roku) robak komputerowy o nazwie Code Red uszkodzi# komputerów, z czego 43% stanowi#y komputery w USA. Dane kart kredytowych, informacje personalne i kontaktowe blisko 77 mln u!ytkowników, a tak!e loginy i has#a zdobyli w#amywacze, atakuj"c sie% PlayStation Network. Amazon, ebay, Yahoo, Dell, E-trade oraz CNN ugi #y si pod ci!arem zmasowanego ataku. Autorem ataku okaza# si Michael Calce, nastolatek o pseudonimie Mafiaboy, z okolic kanadyjskiego Montrealu. 17-letni wówczas Niemiec Sven Jaschan zainfekowa# Internet jednym z najgro&niejszych wirusów w historii - Sasserem. Oprogramowanie wykorzysta#o dziur w us#udze systemu Windows - Local Security Authority Subsystem Service, odpowiadaj"cej za autoryzacj u!ytkowników. 8,5 4,0 2,6 1,0-2,0 1,2 0, Cyberprzest pcy, #ami"c szyfrowanie WEP, pod#"czyli si do sieci Wi-Fi sklepu firmy TJX i przez blisko pó#tora roku kopiowali przep#ywaj"ce przez ni" numery i has#a kart kredytowych. Wykradziono dane prawie 45 milionów osób. 0, Sie% supermarketów Hannaford Brothers w wyniku w#amania do jej infrastruktury informatycznej utraci#a numery ok. 4,2 mln kart kredytowych i debetowych nale!"cych do klientów sklepów. 0, Hakerzy zaatakowali Heartland Payment Systems, ameryka$sk" firm rozliczaj"c" transakcje kartami kredytowymi, która obs#ugiwa#a wówczas blisko 175 tys. sklepów i restauracji w USA. W wyniku tego przest pstwa zagro!onych zosta#o 100 mln rodków p#atniczych. 0, Opracowanie w#asne na podstawie: A. Fedorowicz, Wrogowie z cyberprzestrzeni, Focus Extra - Sekrety nauki, 10/2011, nr 6, s ; D. E. Denning, Information Technology and Security, [w:] M. E. Brown (red.), Grave New World: Security Challenges in the 21st Century, Georgetown University Press, Washington 2003, s ; Internet Security Threat Report 2011 Trends, Vol. 17, Symantec, April 2012; 2012 Threats Predictions, McAfee Labs Report

12 4. Zagroenia z cyberprzestrzeni zakres, metody oraz cele ich uycia Niew!tpliwie specyfika cyberprzestrzeni stanowi realne &ród%o tzw. zagroe" asymetrycznych 30, które maj! bezpo#rednie prze%oenie na bezpiecze"stwo kadego pa"stwa. Jednake operacje z wykorzystaniem IT ze wzgl$du na wielo# form, z%oono#, intensywno# i przede wszystkim celowo#, stanowi! zbiór wewn$trznie bardzo rónorodny. Powszechnie uwaa si$, e zagroeniaa z cyberprzestrzeni to zagroenia nieszczególnie wane, poniewa bior!c pod uwag$ np. systemy cywilne, nikt nie moe by poszkodowany i dozna uszczerbku na zdrowiu czy yciu na skutek ataku hackera czy przechwycenia jakichkolwiek informacji. Oczywi#cie tego typu opinie s! jak najbardziej nietrafione, poniewa atak hackerów np. na systemm informatyczny steruj!cy zasilaniem szpitala w energi$ elektryczn! moe doprowadzi do bezpo#redniego zagroenia ycia i zdrowia wielu przebywaj! cych w nim pacjentów. Wielkie zagroenia dla ycia i zdrowia ludzi wywo%a%by równie atak hackerów na system kontroli ruchu lotniczego. Jednak nie trzeba odwo%ywa si$ a do tak skrajnych przypadków, jak przedstawionych powyej, by stwierdzii, e obecnie nie wolno lekceway adnego zagroenia z cyberprzestrzeni, których przyczyny s! róne. Jakakolwiekk analiza tych przyczyn sprowadza si$ do stwierdzenia, e najwi$kszym &ród%em zagroe" wyst$puj!cych w cyberprzestrzeni jest technika albo ludzie. 31 Rys. 1. Podzia% zagroe" ze wzgl$ $du na wybrane kryteria Zagroeniee asymetryczne niekonwencjonalna metoda lub #rodek zmierzaj!cy do podwaenia lub zanegowania si%y przeciwnika i wykorzystania jego s%abych punktów z potencjalnie nieproporcjonalnym efektem. Definicja za NATO s Military Concept, Strategic Defense Review, 2001, s Por. R. Tadeusiewicz, Zagroenia w cyberprzestrzeni, Nauka, 2010, nr 4, s Opracowanie w%asne na podstawie: R. Tadeusiewicz, op. cit., s

13 4.1. Zagroenia techniczne W grupie zagroe pochodz!cych od strony techniki, do najcz"#ciej wyst"puj!cych naley awaria komputera. Skutki takiej awarii w zaleno#ci od wano#ci instytucji, w której si" znajduje, s! bardzo zrónicowane. Jednake najwi"kszym skutkiem jest ca$kowite sparaliowanie prac takiej instytucji, pozbawiaj!ce tak! instytucj" przede wszystkim zysku i prestiu. Na przyk$ad awaria komputera w duym banku spowoduje ca$kowite unieruchomienie bankowo#ci elektronicznej. Nie b"d! dzia$a% bankomaty, nie b"dzie moliwo#ci dokonania przelewów bankowych za pomoc! elektronicznego konta bankowego, bezuyteczne stan! si" karty kredytowe, etc. Dla zwyk$ego cz$owieka b"dzie to ju kataklizm, a co dopiero dla banku. Oczywi#cie kada szanuj!ca si" instytucja powinna mie% zdublowan! sie% informatyczn!. Przy takim zabezpieczeniu, w przypadku awarii komputera g$ównego, prace przejmuje komputer zapasowy, a jedynym problemem moe by% spadek wydajno#ci systemu (z regu$y komputer zapasowy ma mniejsz! moc obliczeniow!, ni komputer g$ówny). Jako przyk$ad wzorowego funkcjonowania systemu informatycznego opartego na dublowaniu danych moe pos$uy% system zabezpiecze przed skutkami awarii warszawskiej Gie$dy Papierów Warto#ciowych (GPW). Otó systemem informatycznym WARSET, 33 obs$uguj!cym wszystkie operacje na GPW steruje komputer g$ówny typu HP Integrity NonStop NS16000 z procesorami Itanium, posiadaj!cy znacznie rozbudowany system redundancji wewn"trznych elementów. Oznacza to, e w przypadku awarii jednego z nich nast"puje automatyczne prze$!czenie na inny potwierdzaj!c tym samym, e system ten jest odporny na jakiekolwiek b$"dy sprz"towe, b$"dy oprogramowania, etc. (tzw. cecha faulttolerant wspó$czynnik bezawaryjno#ci systemu równy prawie 100%). 34 Mówi!c o bezpiecze stwie sieci informatycznych przed zagroeniami zewn"trznymi nie mona zapomnie% o bezpiecze stwie danych znajduj!cych si" w tych sieciach, tym bardziej, e bywaj! komputery, w których warto#% danych przewysza setki, jak nie tysi!ce razy, warto#% samego komputera. A wiemy doskonale, e takie dane moemy utraci% w kadej chwili, np. na skutek fizycznego uszkodzenia dysku lub wadliwego oprogramowania. Aby uchroni% si" przed takimi zdarzeniami, stosuje si" np. macierze dyskowe typu RAID 35 albo bardziej skuteczn! metod" - tworzenie kopii bezpiecze stwa. 33 WARsaw Stock Exchange Trading System. 34 Szerzej w: J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks - nadmiarowa macierz niezalenych dysków) polega na wspó$pracy dwóch lub wi"cej dysków twardych w taki sposób, aby zapewni% dodatkowe moliwo#ci, nieosi!galne przy uyciu jednego dysku, jak i kilku dysków pod$!czonych jako oddzielne

14 Zdaniem R. Tadeusiewicza, kopie zapasowe (ze wzgl#du na strategie dodawania plików do tworzonej kopii) mo"na podzieli$ na: kopie pe!ne, kopie przyrostowe i kopie ró"nicowe. 36 Rys. 2. Tworzenie i wykorzystanie kopii pe!nej 37 Sporód ww. rodzajów kopiii zapasowych, kopie pe!ne s najbardziej k!opotliwe w sporz dzaniu, ale umo"liwiaj najszybsze odzyskanie sprawnoci systemu po awarii. Natomiast pozosta!e rodzaje charakteryzuj si# tym, "e w coraz mniejszym stopniu obci "aj administratorów systemu dodatkow prac zwi zan z tworzeniem tych kopii, ale te" coraz bardziej k!opotliwe jest odzyskanie danych, gdy ju" " nast pi awaria. 38 W tym miejscu nie mo"na pomin $ te" takiej kwestii technicznego zagro"enia, jakim jest utrata zasilania. Nag!a jego utrata mo"e przyczyni$ si# do utraty kontroli procesów (np. produkcyjnych) sterowanych przez komputer lub fizycznego uszkodzenia dysku (takie uszkodzeniee z regu!y prowadzi do utraty wa"nych danych znajduj cych si# # w komputerze). Dlatego te" powinno przyj $ si# za zasad#, "e system informatyczny musi by$ niezale"ny od sieci energetycznej. T# zasad# najcz#ciej realizuje si# poprzez zastosowanie awaryjnych sieci zasilania typu UPS lub generatorów pr du. 36 R. Tadeusiewicz, op. cit., s Opracowanie w!asne na podstawie: R. Tadeusiewicz, op. cit., s Ibidem, s

15 4.2. Zagroenia wywo ane celow! dzia alno"ci! cz owieka Coroczne raporty najwikszych organizacji monitoruj cych i przeciwdzia!aj cych wszelkim zagro"eniom w cyberprzestrzeni wskazuj jednoznacznie, "e najwicej zagro"e# w sieci wygenerowanych zostaje przez cz!owieka, który kieruje si ró"nymi pobudkami (patrz tabela 3). Tabela 3 Cele podmiotów stanowi cych zagro"enie z cyberprzestrzeni 39 Podmiot Cracker Przedstawiciel handlowy Biznesmen By!y pracownik Ksigowy Makler gie!dowy Oszust Szpieg Terrorysta Cel Testowanie bezpiecze#stwa oraz!amanie zabezpiecze# programów, systemów informatycznych. Kradzie" informacji Reklama swojej dzia!alno$ci, zwikszenie w!asnej wiarygodno$ci Zdobycie strategicznych informacji nt. zamierze# konkurencji Zemsta za zwolnienie z pracy Kradzie" pienidzy firmy Wykorzystywanie informacji klientów do prywatnej dzia!alno$ci gie!dowej Pozyskanie numerów kont bankowych, kart kredytowych, loginów i hase! Pozyskanie strategicznych informacji wojskowych i gospodarczych Destabilizacja atakowanego podmiotu. Dokonanie szkód nios cych za sob pot"ne straty finansowe zaatakowanego podmiotu Przyk!ady zawarte w tabeli 3. stanowi dowód na to, "e w czasie, gdy cyberprzestrze# staje si wirtualnym odzwierciedleniem fizycznej rzeczywisto$ci, przenikaj do niej równie" negatywne formy ludzkiej dzia!alno$ci. W zwi zku z tym, zagro"enia dla bezpiecze#stwa danej pa#stwowo$ci mo"emy podzieli% na dwie podstawowe grupy, które mog oddzia!ywa% na jego struktury w sposób równoleg!y: 40 grupa pierwsza to tradycyjne przestpstwa w sieciach! czno$ci elektronicznej, w których szczególnie popularnymi i czstymi formami s ró"nego rodzaju oszustwa i ich usi!owania. Do pope!niania oszustw na masow skal u"ywane s takie metody, jak: kradzie" to"samo$ci, phishing, spam oraz z!o$liwe wirusy. Rosn cym problemem staje si równie" nielegalny krajowy i midzynarodowy handel internetowy. Obejmuje on handel narkotykami, broni oraz zagro"onymi gatunkami zwierz t; 39 Opracowanie w!asne. Por. R. Tadeusiewicz, op. cit., s Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów KOM(2007) 267 wydany w Brukseli dnia 22 maja 2007 r. dotycz cy ogólnej strategii zwalczania cyberprzestpczo$ci (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2007:0267:fin:pl:html)

16 grupa druga to przestpstwa typowe dla sieci teleinformatycznych. W tej kwestii coraz czstsze staj si ataki na skal masow, skierowane przeciwko systemom informatycznym, organizacjom i osobom prywatnym. Ostatnio zaobserwowano równie! przypadki systematycznych, dobrze skoordynowanych bezpo"rednich masowych ataków na krytyczne infrastruktury informatyczne wielu pa#stw. Sytuacj pogarsza $ czenie technologii i coraz czstsze powi zania midzy systemami informatycznymi, co sprawia,!e s one bardziej podatne na takie ataki. Ataki te s czsto bardzo dobrze zorganizowane, a ich celem jest zdobycie okre"lonych informacji lub blokada systemów. Ponadto, wyra!one jest przekonanie,!e liczba zg$oszonych ataków jest zani!ona, przede wszystkim ze wzgldu na straty, jakie mog$oby przynie"% przedsibiorstwom upublicznienie informacji o problemach z bezpiecze#stwem. W kontek"cie rozwa!a# wp$ywu zagro!e# z cyberprzestrzeni na bezpiecze#stwo naszego pa#stwa, cennymi wskazówkami do dalszego dzia$ania nad popraw tego bezpiecze#stwa s$u!y coroczny raport o stanie bezpiecze#stwa cyberprzestrzeni Polski. Wed$ug najnowszego raportu, w Polsce w 2011 roku zarejestrowano 854 zg$oszenia, z czego tylko 249 zosta$o zakwalifikowanych jako faktyczne incydenty. Ró!nica ta wynika m.in. z faktu,!e cz"% tych incydentów stanowi tzw. false-positive pochodz ce z b$dnej interpretacji incydentu przez zg$aszaj cego ten incydent, jak równie! znaczna liczba tych incydentów pochodzi z automatycznych systemów raportuj cych, gdzie dopiero po rcznej weryfikacji mo!na stwierdzi%,!e zg$oszenie jest prawdziwe i zasadne. 41 Analiza rysunku 3. pozwala stwierdzi%,!e wikszo"% zarejestrowanych zagro!e# z cyberprzestrzeni w Polsce odpowiada ogólnym trendom "wiatowym, z których najpopularniejsze to: atak z u!yciem szkodliwego oprogramowania (malware, robaki 42, wirusy, etc.); spam 43 ; kradzie!e to!samo"ci; 41 Szerzej w: Raport o stanie bezpieczestwa cyberprzestrzeni RP w 2011, CERT.GOV.PL, Warszawa Samoreplikuj cy si program komputerowy, który rozprzestrzenia si we wszystkich sieciach pod$ czonych do zara!onego komputera poprzez wykorzystanie luk w systemie operacyjnym lub naiwno"ci u!ytkownika. Oprócz replikacji, robak mo!e pe$ni% dodatkowe funkcje, takie jak niszczenie plików, wysy$anie poczty (z regu$y spam) lub pe$nienie roli backdoor a lub konia troja#skiego. 43 Niechciane lub niepotrzebne wiadomo"ci elektroniczne. Istot spamu jest rozsy$anie du!ej ilo"ci informacji o jednakowej tre"ci do nieznanych sobie osób, gdzie nie jest istotna tre"% tych wiadomo"ci. Aby okre"li% wiadomo"% mianem spamu, musi ona spe$ni% jednocze"nie trzy nastpuj ce warunki: 1. Tre"% wiadomo"ci jest niezale!na od to!samo"ci odbiorcy; 2. Odbiorca nie wyrazi$ uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomo"ci. 3. Tre"% wiadomo"ci daje podstaw do przypuszcze#, i! nadawca wskutek jej wys$ania mo!e odnie"% zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzy"ci odbiorcy

17 blokowanie dost!!pu do usug (mail bomb, DoS, DDoS); ataki socjotechniczne (phishingg 44 ); atak ki i typu APT 45. SKANOWANIE A B!DYAPLIKACJIWEB W INNE N SPAM P NIEUPRAWNIONAZMIANAINFORMA M ACJI A W AMANIEDOAPLIKAM ACJI A WIRUS R B!DNAKONFIGUR RACJAURZADZER ENIA E ROBAKKOMPUTEROA OWY O KRADZIE"TO"SAMO$CI,PHISHS ING DZIA ANIEADMINÓW NIEUPRAWNIONELOGOWAN ANIE A IN"YNIERIASPO Y ECZNA Z OPROGRAMOWANIESZPIEGOWS A SKIE S NIEUPRAWN NNIONEWYKORZ YSTANIEZASOBÓW KO#TROJA# #SKI # DoS DDoS NIEUPRA AAWNIONYDOST!PDOINFORMA T ACJI A DYSKREDYTACJA,OBRA"A Y ANIE A WYKORZYSTANIELUKWSYSTEMIE BRAKKLASYFIKACJI A BOTNETS N Rys. 3. Incydenty 2011 roku podziaem na kategorie Rys. 3. Incydenty w 2011 roku z podziaem na kategorie r 44 p p f n Wyudzanie poufnych infor s rmacji poprzez t podszywanie si! p pod godn" zauf d fania osob! lub p in nstytucj!. 45 c APT (ang. zadvanced Pers sistent e Threat) t o atak tego typ ypu "czy narz!d w dzia ró nego typ p pu: socjotechnic n czne, programistyczne, a etc. Ataki wte ego typu przepro n owadzaj" zazwy nyczaj zorganizow a wane grupy dysp, ponuj"ce znaczn! nymi bud etami oraz czasem pozw walaj"cym n na zin r nfiltrowanie kon onkretnego celu ataku (instytucji, y firmy), a nast!!pnie precyzyjnego ( przeprowadzen y nia ataku, któr e rego celem mo e by$ kradz u ie strategiczny k ych informacji b lub uszkodzenie y(zniszczenie) sy ystemu kompute erowego. r Przyk nadem tego typu ataku jest atak z u yciem rob baka Stuxnet, który aw znacznym st sopniu opó#ni pr s rogram nuklearny w Iranie. 46 Raport o stanie a bezpieczes stwa, op. cit., s

18 Ponadto na rysunku 3, z punktu widzenia systemów administracji publicznej, niepokoi pozycja z kategori inne, poniewa liczba zdarze! w tej kategorii nie jest zidentyfikowana przez standardowe oprogramowanie i systemy bezpiecze!stwa. Oznacza to, e najprawdopodobniej s to ataki dok"adnie zaplanowane pod ktem czasu, miejsca i odpowiedniego narz#dzia, których g"ównym celem jest kradzie wa nych informacji przetwarzanych w systemach wewn#trznych i przypuszcza si#, e tego typu ataki b#d mia"y tendencj# wzrostow. Warto w tym miejscu wspomnie$ o systemie ARAKIS-GOV 47, który poprzez gromadzenie i analizowanie informacji potrafi z du dok"adno%ci okre%li$ geograficzne po"o enie &ród"a ataku wykonanego na polskie sieci administracji publicznej obj#te dzia"aniem systemu. We wspomnianym raporcie czytamy, e w roku 2011 system ARAKIS- GOV zarejestrowa" alarmy, w których a 32% adresów IP przypisano do Chin i ponad 26% do USA. 48 Powy sza analiza zagro e! z cyberprzestrzeni, których &ród"o stanowi technika albo cz"owiek sk"ania ku stwierdzeniu, e wraz ze wzrostem poziomu zabezpiecze! technicznych systemów teleinformatycznych, coraz cz#%ciej b#dziemy mieli do czynienia z atakami na najs"absze ogniwo tego systemu, jakim jest cz"owiek. Za potwierdzenie s"uszno%ci takiego rozumowania niech pos"u y fakt, e nadal najcz#%ciej wykorzystywanym medium ataku jest poczta , a w szczególno%ci prywatne konta ofiar. Dzieje si# tak, poniewa konta te s o wiele s"abiej monitorowane pod wzgl#dem bezpiecze!stwa za"czników, jak równie dost#p do nich omija zabezpieczenia poziomu korporacyjnego. Ponadto mo liwo%$ dost#pu do poczty prywatnej z poziomu komputera firmowego powoduje, e praktycznie wszystkie potencjalnie gro&ne za"czniki mog zosta$ zapisane na takim komputerze z omini#ciem ca"ej infrastruktury bezpiecze!stwa. Zdaniem autorów, unikni#cie jakichkolwiek zagro e! z cyberprzestrzeni nie b#dzie mo liwe bez zaanga owania jak najszerszego grona u ytkowników globalnej sieci, którzy %wiadomi niebezpiecze!stw z niej p"yncych, b#d skutecznie przyczyniali si# do ochrony tego %rodowiska. 47 System wczesnego ostrzegania przed zagro eniami w sieci Internet. Jego architektura oparta jest na rozproszonym zestawie sensorów instalowanych w chronionych instytucjach na styku sieci produkcyjnej z sieci Internet. Centraln cz#%$ systemu stanowi serwery dokonujce m.in. korelacji zdarze! otrzymanych z poszczególnych &róde", prezentujce wyniki analizy na witrynie WWW. Raport o stanie bezpieczestwa, op. cit., s Ibidem, s

19 5. Bezpieczestwo cyberprzestrzeni gwarantem bezpieczestwa pastwa Znaczenie rónorodnych zarówno rozpoznanych, jak i nadchodz cych zagroe! w cyberprzestrzeni nie jest jeszcze naleycie doceniane. Warto zatem zwróci" uwag# na s$owa dr. Malcolma Davisa z King s College w Londynie, eksperta ds. przysz$ej wojny, który bardzo trafnie okre%li$, e do trzech klasycznych teatrów dzia$a! wojennych: morza, ziemi i powietrza, dojdzie nied$ugo czwarty: cyberprzestrze!. Hakerzy, jak komandosi, maj najwi#ksz szans# dzia$ania poza lini wroga. &yjemy w czasach, gdy niemal wszystko jest kontrolowane przez komputery. Zatem dobrze wymierzony cyberatak b#dzie móg$ sparaliowa" nieprzyjacielsk armi#. 49 Maj c na wzgl#dzie aspekty codziennych przedsi#wzi#" we wspó$czesnych realiach nie moemy zapomina" o rozpoznanych dotychczas atakach na serwery rz dowe, wojskowe, bankowe, placówek naukowych, a take komputery osobiste. Dochodzi wówczas najcz#%ciej do ich blokady, zawirusowania, kradziey cennych informacji o charakterze strategicznym, ekonomicznym, marketingowym, a ostatnio take o charakterze politycznym. Budowa systemu prawnego, stanowi cego odpowied' pa!stwa na szanse i wyzwania zwi zane z jego obecno%ci w cyberprzestrzeni, jest zadaniem niezwykle z$oonym. Wynika to nie tylko z tempa zmian technologicznych, ale take ze szczególnego charakteru %rodowiska cyberprzestrzeni i jego interaktywnej natury. Kszta$tuj c normy prawne na poziomie krajowym, przepisy reguluj ce wspó$prac# mi#dzynarodow oraz strategie i polityki bezpiecze!stwa naley zatem uwzgl#dnia" te podstawowe wyzwania. Konieczno%" z jednej strony szybkiego reagowania, a z drugiej reagowania na zagroenia ze strony ma$ych, mobilnych grup, stanowi now jako%" w obszarze formu$owania przepisów reguluj cych funkcjonowanie pa!stwa w sferze bezpiecze!stwa. Nie mona zapomina", e cho" zagroenia w cyberprzestrzeni stanowi odmienn kategori# wyzwa! legislacyjno-organizacyjnych, to problemy, które stwarzaj, w znacznej mierze przypominaj te, generowane przez inne zagroenia asymetryczne, jak np. terroryzm. Analizuj c omówione zagroenia, $atwo dostrzec, e zasoby informacyjne, elementy infrastruktury teleinformatycznej Polski podlegaj tym samym trendom, co cyberprzestrze! na poziomie globalnym. Wraz z post#puj c informatyzacj pa!stwa, konieczne jest tworzenie skutecznych rozwi za! profilaktycznych, technicznych i organizacyjno-prawnych, pozwalaj cych chroni" jego obywateli. Troska i odpowiedzialno%" za utrzymanie 49 P. Zychowicz, Wirtualna trzecia wojna wiatowa, Rzeczpospolita z 5 wrze%nia 2007 r

20 bezpieczestwa i rozwój cyberprzestrzeni nie mog przy tym spoczywa! wy" cznie na w"adzach, które cz#$! zobowi za w tym zakresie powinny przenie$! na barki spo"eczestwa, sektora prywatnego i organizacji pozarz dowych. Do grona podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczestwa cyberprzestrzeni w Polsce zalicza si# m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej. 50 Ich wspólne dzia"anie powinno opiera! si# na: zabezpieczeniu krytycznej infrastruktury teleinformatycznej pastwa przed zagro%eniami p"yn cymi z cyberprzestrzeni; stworzeniu na poziomie krajowym spójnej polityki bezpieczestwa cyberprzestrzeni dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego; stworzeniu efektywnego systemu koordynacji umo%liwiaj cego wspó"prac# mi#dzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego w obszarze bezpieczestwa cyberprzestrzeni; opanowywaniu skutków incydentów komputerowych w celu minimalizowania ich kosztów; zwi#kszaniu $wiadomo$ci spo"ecznej w zakresie bezpieczestwa cyberprzestrzeni. Aby osi gn! te cele, konieczne jest podj#cie wielow tkowych dzia"a wymagaj cych wspó"pracy wszystkich zainteresowanych stron. Przede wszystkim nale%y zapewni! odpowiednie normy prawne, pozwalaj ce na skuteczne dzia"anie pastwa i jego instytucji w zakresie bezpieczestwa cyberprzestrzeni. Pocz tkiem tego procesu by"a inicjatywa Prezydenta RP, dotycz ca wprowadzenia poj#cia cyberprzestrzeni do polskiego systemu prawnego. Ustawa z 30 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Si Zbrojnych i zasadach jego podlego ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 51, pozwala Prezydentowi RP wprowadzi! jeden ze stanów nadzwyczajnych (w zale%no$ci od okoliczno$ci: stan kl#ski %ywio"owej, stan wyj tkowy lub stan wojenny), gdy np. atak cybernetyczny na system zarz dzania sieci energetyczn zagra%a bezpieczestwu pastwa. Jest wi#c konieczno$ci, aby prawne uregulowanie zasad ochrony oraz ustalenie obszarów odpowiedzialno$ci za ochron# polskiej cyberprzestrzeni i krytycznej infrastruktury teleinformatycznej by"y wpasowane w realny $wiat zagro%e z cyberprzestrzeni, poniewa% 50 Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej (http://cert.gov.pl/download.php?s=3&id=129). 51 Dz.U.2011, nr 222, poz

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 1. Informacje dotycz ce zespo u CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatno ci, zagro enia i

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo