Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ... 11 Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów..."

Transkrypt

1 Spis treœci Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...17 Rozdzia³ 1 Wielka tajemnica cudotwórczej mocy...21 Klucz do najwiêkszej tajemnicy tego œwiata...24 Prawo do bogactwa duchowego i materialnego...25 Odkry³ moc swej podœwiadomoœci...26 Wierzy³a g³êboko w to, o czym myœla³a...28 Nosi³ w sobie klucz do sukcesu i uznania...30 Jak pewien poœrednik w handlu nieruchomoœciami ukszta³towa³ swe szczêœcie...32 Medytacja jako wsparcie w rozwoju wszelkiej mocy...33 STRESZCZENIE...34 Rozdzia³ 2 Jak wydobyæ cudown¹ moc...37 Wyszpera³ wewnêtrzne skarby...40 Pozna³a moc twórczego myœlenia...40 Sprezentuj chorym skarby nieskoñczonego ducha...42 Jesteœ panem a nie s³ug¹ swoich myœli...42 Twoja wyobraÿnia dzia³a jak magnes...43 Stañ siê doskona³ym mened erem swojej podœwiadomoœci Cudowna moc uwolni³a go od palenia...44 Wewnêtrzne uwolnienie...45 Mo esz sobie stworzyæ cudown¹ przysz³oœæ...46 Matka oddaje syna pod opiekê Bogu...46 Æwiczenie medytacyjne, które wzmocni twoj¹ wiarê w moc Boga STRESZCZENIE... 49

2 Rozdzia³ 3 Jak prawid³owo zastosowaæ zasadê wzrostu...51 Urzeczywistni³ siê mentalny obraz...54 Zaklina³ moc swojej podœwiadomoœci...55 Twórcza moc twoich myœli...56 Zasada sukcesu w interesach i w yciu zawodowym...57 Dlaczego bogaci bogac¹ siê a biedni biedniej¹...58 Odkryj zasadê obfitoœci...59 Zwróæ uwagê na bosk¹ hojnoœæ...59 Odkryj swoje wewnêtrzne bogactwo...60 Modlitwa o wzrost i obfitoœæ...61 STRESZCZENIE Rozdzia³ 4 Jak osi¹gn¹æ nieskoñczone bogactwa wewnêtrzne...65 Bogactwo mi³oœci...67 Bogactwo wiary...69 Bogactwo prawdziwej zamiast œlepej wiary...70 Bogactwo wszechobecnej mocy uzdrawiania...71 Zdumiewaj¹ce efekty bogactwa wiary...74 Bogactwo wyrozumia³oœci i dobroci...74 Bogactwo przebaczania...76 Bogactwo g³êbokiego przekonania...79 Modlitwa o wewnêtrzne bogactwo...80 STRESZCZENIE Rozdzia³ 5 Jak umys³ i wiara prowadz¹ ciê do bogactwa...85 Jaki jest twój stosunek do pieniêdzy...87 Wspania³e efekty nowego stosunku do pieniêdzy...88 Dlaczego, mimo e ciê ko pracowa³, ci¹gle brakowa³o mu pieniêdzy...89 Cztery kroki do duchowej akceptacji bogactwa...91 Przedstawiciel firmy piêciokrotnie podniós³ swoje prowizje Medytacja nad pozytywnym myœleniem...95 STRESZCZENIE... 96

3 Rozdzia³ 6 Jak skutecznie modliæ siê o bogactwo...99 Modlitwa uwolni³a j¹ od trosk finansowych Modlitwa zaowocowa³a zaskakuj¹cymi rezultatami Akceptacja boskoœci w cz³owieku zmieni³a jego ycie Dbaj o w³aœciwy nastrój duszy i umys³u Dziêki modlitwie zapewni³a sobie powodzenie Lekarka y³a w radosnym oczekiwaniu wszystkiego, co najlepsze Dobrodziejstwo g³êbokiej modlitwy Codzienna modlitwa budzi nadziejê na lepsze ycie STRESZCZENIE Rozdzia³ 7 Jak nastroiæ siê duchowo i mentalnie na dobrobyt Podœwiadomoœæ zawsze wybierze dominuj¹ce wyobra enie Spe³ni³y siê jej najwiêksze marzenia Jestem... w ten sposób uprzedzasz swoj¹ przysz³oœæ! Pani domu zmieni³a swoje ycie Piêkno i bogactwo jest tam, gdzie ty jesteœ Sytuacja zmienia siê tu i teraz! Napisz swoje najskrytsze marzenia Medytacja nad pozytywnym kodowaniem podœwiadomoœci STRESZCZENIE Rozdzia³ 8 Jak pos³u yæ siê moc¹ wyobraÿni Rysowa³a psychiczn¹ mapkê bogactwa Rozwi¹zanie sprawy zadowoli³o wszystkich Przewodnik zosta³ archeologiem WyobraŸnia boskim warsztatem Aktorka przezwyciê y³a lêk przed konkurencj¹ WyobraŸnia nagradza dobrobytem i szczêœciem B³yskotliwa kariera sprzedawcy cygar Sugestywna modlitwa w celu uaktywnienia wyobraÿni STRESZCZENIE

4 Rozdzia³ 9 Jak dziêki zasadzie nieskoñczonego wzrostu powiêkszyæ dobrobyt Kiedy uwierzy³ we wzrost, wzbogaci³ siê Kogo cieszy powodzenie innych, sam wzrasta Cudowne rozmno enie ostatniego dolara Wzrost w zasiêgu ka dego WyobraŸnia wyprzedzi³a przysz³oœæ Co hamowa³o jego wzrastanie i jak to zmieni³ Proœcie, a bêdzie wam dane Wzór medytacji nad przyjêciem sukcesu STRESZCZENIE Rozdzia³ 10 Jak otworzyæ bramê do skarbnicy nieskoñczonoœci Jak opuszczona ona i matka odkry³a Ÿród³o wszelkiego dobra Odnalaz³ drogê do prawdziwej samorealizacji Fizyk opowiada o swoim doœwiadczeniu Mo esz dzia³aæ cuda, by pomagaæ innym Nie zale a³o to od prze³o onych, lecz od jego mentalnoœci i postawy uczuciowej Medytacja nad wzmocnieniem prawid³owego postêpowania STRESZCZENIE Rozdzia³ 11 Jak¹ decyzjê podj¹æ, by osi¹gn¹æ cel Jak pijak uwolni³ siê od swojego przekleñstwa Do ciebie nale y wybór zdecyduj siê! Je eli sam nie podejmiesz decyzji, zadecyduj¹ inni Dokonuj wyborów w zgodzie z boskoœci¹, która jest w tobie Wszystko, co Bóg daje, nale y do ciebie Wprowadzenie do medytacji, które zapewni pokój, radoœæ i obfitoœæ STRESZCZENIE

5 Rozdzia³ 12 Jak wzmocniæ wewnêtrzny g³os Jej intuicja uratowa³a syna Po czym mo na rozpoznaæ g³os intuicji Co to jest intuicja Nie wsiadaj do tego samolotu! Uporczywe przeczucie ostrzeg³o j¹ Bóg nie opuszcza adnego cz³owieka Dyrektor banku opiera swoje decyzje na intuicji Nadzwyczaj niezwyk³e prze ycie Modlitwa o osi¹gniêcie wewnêtrznego spokoju STRESZCZENIE Rozdzia³ 13 Jak uwierzyæ we w³asne si³y Prawdziwe znaczenie wiary we w³asne si³y Nauczyciel uczy³ swoich uczniów wiary we w³asne si³y Bankrut odnalaz³ na nowo wiarê we w³asne si³y Kto posiada wiarê we w³asne si³y, ten d¹ y do doskona³oœci Jak wizualizacja pewnej wdowy sta³a siê rzeczywistoœci¹ W moim yciu rzeczywiœcie zdarzaj¹ siê cuda! Wiara we w³asne si³y jest ufnoœci¹ w Bogu modlitwa STRESZCZENIE Rozdzia³ 14 Jak odnaleÿæ drogê do szczêœliwej mi³oœci Aktor nauczy³ siê, jak bardziej pokochaæ siebie Lekarz zast¹pi³ prawo mi³oœci¹ Mi³oœæ jest spe³nieniem prawa Uzdrawiaj¹cy balsam mi³oœci Podstawy ka dego prawdziwego zwi¹zku mi³osnego Modlitwa usunê³a nagromadzon¹ przez lata gorycz Bóg jest mi³oœci¹ Mi³oœæ ³¹czy i uzdrawia Modlitwa, która umacnia w mi³oœci STRESZCZENIE

6 Rozdzia³ 15 Jak znaleÿæ drogê do zdrowia, wolnoœci i pokoju Jak leczyæ urazy duchowe Da³a synowi wolnoœæ sama równie sta³a siê wolna Nauczy³ siê rezygnowaæ i prawdziwie kochaæ Nerwica lêkowa ust¹pi³a, sta³ siê pogodnym cz³owiekiem Jak do biura powróci³a harmonia Dopiero wolnoœæ da³a pokój Modlitwa o wolnoœæ, pokój i harmoniê STRESZCZENIE Rozdzia³ 16 Czego mo e dokonaæ cicha kontemplacja Armator odkry³ psychologiczn¹ wartoœæ s³ów Biblii Cichym kontemplacjom zawdziêcza³ najlepsze pomys³y Cisza dostarczy³a jej wizji i intuicyjnej wiedzy Uzdrowienie d³ugotrwa³ej bezsennoœci Zazdroœæ by³a powodem wrzodów o³¹dka Student medycyny pokona³ lêk przed egzaminami Modlitwa o spokój wewnêtrzny STRESZCZENIE Rozdzia³ 17 Jak ju dzisiaj rozpocz¹æ ycie w obfitoœci Teraz jest odpowiedni czas Œwiadomie d¹ do dobrobytu B³ogos³awione uœwiadamianie sobie dobra Mo esz sobie dodaæ otuchy w ka dej chwili Tak dokonujesz wewnêtrznej przemiany Twoja codzienna modlitwa STRESZCZENIE

7 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 11 Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ

8 12 Potêga nieskoñczonego bogactwa

9 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 13 Z pewnoœci¹ zadawa³eœ sobie ju wczeœniej nieraz pytania w rodzaju: Dlaczego jeden cz³owiek jest wrêcz nieprzyzwoicie bogaty, inny zaœ biedny jak mysz koœcielna? Dlaczego tak siê dzieje, e jeden odnosi sukcesy w interesach, ktoœ inny natomiast w tej samej bran y notuje same pora ki? Dlaczego jeden cz³owiek, który modli siê o bogactwo, nie zostaje wys³uchany, natomiast modlitwy kogoœ innego w zadziwiaj¹cy sposób znajduj¹ odzwierciedlenie w rzeczywistoœci? Jak to jest, e ktoœ przez ponad rok próbuje bezskutecznie sprzedaæ swój dom, podczas gdy jego s¹siadowi udaje siê dokonaæ tego w ci¹gu paru dni? Dlaczego jednemu przedstawicielowi firmy w danym rejonie udaje siê zawrzeæ du o umów, podczas gdy drugiemu na tym samym terenie nie udaje siê to prawie wcale? Dlaczego jeden cz³owiek wspina siê szybko po drabinie sukcesów, kiedy inny przez ca³e swoje ycie daje z siebie praktycznie

10 14 Potêga nieskoñczonego bogactwa wszystko, a i tak w gruncie rzeczy niczego w rzeczywistoœci nie osi¹ga? Gdzie le y przyczyna tego, e jeden ma na tyle du o pieniêdzy, e mo e realizowaæ swoje cele i urzeczywistniaæ zamierzenia, a ktoœ inny ci¹gle z mozo³em musi wi¹zaæ koniec z koñcem. Dlaczego wœród wielu pobo nych, dobrotliwych ludzi typowe jest zjawisko ci¹g³ego niedoboru pieniêdzy, podczas gdy inni, tak e pobo ni ludzie, op³ywaj¹ w dostatki? Jak to jest, e wielu ateistów, którzy nie wierz¹ w Boga, odnosi sukcesy, op³ywa w dostatki i cieszy siê zdrowiem, a liczni mili, porz¹dni i naprawdê pobo ni yj¹ w ubóstwie i choruj¹? Dlaczego niektórzy ludzie daj¹ wiele, nie otrzymuj¹c w zamian nic, podczas gdy inni daj¹ i zbieraj¹ tego owoce? Dlaczego jeden yje w piêknej, luksusowej i otoczonej zieleni¹ willi, a drugi mieszka w wal¹cej siê ruinie lub w dzielnicy slumsów? Co powoduje, e bogaci s¹ coraz bogatsi, a biedni coraz bardziej ubodzy? Dlaczego jedna z dwu sióstr wysz³a szczêœliwie za m¹ i jest zadowolona, podczas gdy druga jest samotna, rozczarowana i rozgoryczona? Dlaczego przekonania jednego czyni¹ go bogatym, a innego nieudacznikiem? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w niniejszej ksi¹ - ce, która jest kluczem do bezgranicznego bogactwa wszechœwiata, w którym yjemy, i do jego obfitoœci. My, ludzie, jesteœmy tu na tej ziemi po to, aby wieœæ spe³nione, szczêœliwe ycie. Do tego potrzeba jednak pieniêdzy, aby móc zrealizowaæ wszystkie swoje zamierzenia i cele. Pieni¹dze powinny w twoim yciu swobodnie przep³ywaæ, a ty powi-

11 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 15 nieneœ ich mieæ coraz wiêcej do swojej dyspozycji, wiêcej, ni potrzebujesz na swoje utrzymanie. Jeœli w³aœciwie zastosujesz wspania³e regu³y myœlenia i wiary, zauwa ysz natychmiast tego efekty i wnios¹ one nieoczekiwane bogactwo do twojego ycia. Istniej¹ ³atwe i proste w zastosowaniu techniki oraz nieskomplikowane programy, przy pomocy których bêdziesz w stanie w praktyce natychmiast zastosowaæ sztukê odnoszenia sukcesów oraz bycia szczêœliwym. W ka dym z nastêpnych rozdzia³ów znajdziesz tego typu techniki i programy oraz uzyskasz dok³adne wskazówki, jak nieskoñczone bogactwo mo e otworzyæ przed tob¹ swe podwoje. W oparciu o wiele przyk³adów dowiesz siê, jak, bêd¹c biednym cz³owiekiem w wydawa³oby siê sytuacji bez wyjœcia, siêgn¹æ do skarbnicy podœwiadomoœci i dziêki temu znaleÿæ swe w³aœciwe miejsce w yciu oraz przyci¹gn¹æ do siebie te wszystkie bogactwa œwiata, których ka dy z nas potrzebuje do prowadzenia spe³nionego, szczêœliwego ycia. Pisz¹c tê ksi¹ kê, myœla³em o przedstawicielach firm, kierowcach autobusów, gospodyniach domowych, sekretarkach, biznesmenach, urzêdnikach, studentach, asystentach, a wiêc, rzecz ujmuj¹c krótko, o wszystkich, którzy potrzebuj¹ pieniêdzy i pragn¹ ich, aby zrealizowaæ swoje marzenia, d¹ enia i cele. Na podstawie opisanych w niniejszej ksi¹ ce, ³atwych i nieskomplikowanych w zastosowaniu, technik oka e siê dla ciebie rzecz¹ ca³kowicie prost¹ wpojenie swej podœwiadomoœci w³aœciwych zasad postêpowania; jeœli uda ci siê w odpowiedni sposób wt³oczyæ swojej podœwiadomoœci ideê bogactwa, prze yjesz realizacjê swego pomys³u w rzeczywistoœci i staniesz siê naprawdê bogaty. W taki w³aœnie prosty sposób mo na siê wzbogaciæ! Przytoczone tu przypadki dotycz¹ ludzi, którzy yj¹ i mieszkaj¹ zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach (jako e

12 16 Potêga nieskoñczonego bogactwa moje ksi¹ ki przet³umaczono i wydano w wielu nieanglojêzycznych krajach). Ludzie ci, stosuj¹c omawiane tu regu³y dotycz¹ce myœlenia i wiary, zanotowali wiele sukcesów i wzbogacili siê. Powinienem chyba w tym miejscu dodaæ, e wiêkszoœæ z nich by³a wyznawcami okreœlonej religii, jednak e znaleÿli siê wœród nich tak e i tacy, którzy sami siebie okreœlali jako ateistów bez jakichkolwiek przekonañ religijnych. Dziêki zastosowaniu opisanych w tej ksi¹ ce przeogromnych si³ duchowo-umys³owych rozwinêli siê znakomicie, stali siê w³aœciwie nowymi ludÿmi, którzy nowo zdobyte bogactwo wykorzystuj¹ po to, aby prowadziæ spe³nione ycie i aby dzieliæ swoje szczêœcie z innymi. O ile siê zorientowa³em z przeprowadzonych z nimi rozmów oraz z otrzymanych od nich listów, wywodz¹ siê oni ze wszystkich warstw spo³ecznych i ekonomicznych; niektórzy z nich prze yli ju nawet bankructwo. Byli bogaci lub zrealizowali wymarzone cele w yciu po prostu dziêki temu, e we w³aœciwy sposób wykorzystali si³y swej podœwiadomoœci. To da³o im mo liwoœæ pokonania wszelkich przeszkód, rozwiniêcia siê i zdobycia niewyobra alnego bogactwa. Skarbnica nieskoñczonego ducha Niniejsza ksi¹ ka, jak ju stwierdzi³em wczeœniej, da ci mo liwoœæ uszczkniêcia nieco z tej nieograniczonej i niewyczerpanej skarbnicy nieskoñczonego ducha, do której uzyskasz dostêp poprzez sw¹ podœwiadomoœæ. Bêdziesz zaskoczony tym, jak proste i jasne s¹ zasady i techniki, które bez adnego wysi³ku bêdziesz stosowaæ na co dzieñ. Jest takie, czêsto powtarzane stwierdzenie, które pewnie nieraz s³ysza³eœ: Dlaczego, mimo e ci¹gle siê modlê, nie otrzymujê adnej odpowiedzi?. Wielu ludzi otrzymuje coœ wrêcz zupe³nie przeciwnego w stosunku do tego, o co siê modl¹. Na kolejnych stronach tej ksi¹ ki

13 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 17 opisujê przyczyny takiego stanu rzeczy. Dziêki temu dowiesz siê, co musisz uczyniæ, aby sw¹ podœwiadomoœæ ukszta³towaæ w taki sposób, eby móc uzyskaæ wiarygodne odpowiedzi. Skarbnica twojego wnêtrza, przez które uzyskasz dostêp do nieskoñczonego ducha kosmicznego wymiaru, zawiera w sobie wszystkie te bogactwa, których potrzebujesz, aby prowadziæ prawdziwie szczêœliwe, spe³nione, pe³ne pogody ducha ycie bogactwa duchowe, cielesne i materialne. Jesteœ w stanie w trakcie swego ycia je urzeczywistniæ. Bóg daje nam bowiem [...] ku u ywaniu wszystkiego obficie [...] (Pierwszy list œw. Paw³a do Tymoteusza 6, 17). Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów Poni ej pragnê przedstawiæ parê przypadków, które powinny ciê pobudziæ i uskrzydliæ. Ukazuj¹ one, jak osza³amiaj¹ce sukcesy osi¹gaj¹ rozczarowani yciem, chorzy i bez œrodków do ycia ludzie dziêki pozytywnemu przygotowaniu swojej podœwiadomoœci do uniwersalnej rzeczywistoœci umys³u. Jak pewien in ynier, stoj¹cy na progu bankructwa, prze³ama³ z³¹ passê i ju po paru dniach otrzyma³ wysok¹ po yczkê, która rozwi¹za³a jego wszelkie problemy (strona 40). Jak córka uœwiadomi³a sobie nieskoñczon¹ moc uzdrawiaj¹c¹ i, dokonuj¹c transfuzji wiary i zaufania, spowodowa³a cudowne duchowe i psychiczne wyleczenie swojej chorej matki (strona 40). Jak pewna m³oda kobieta-makler dziêki umiejêtnoœci wyobra enia sobie sukcesu i bogactwa wrêcz przyci¹gnê³a klientów, a wraz z nimi i dobrobyt (strona 43).

14 18 Potêga nieskoñczonego bogactwa Jak pewien bankier dziêki duchowemu i uczuciowemu spokojowi oraz intuicji uzyskuje wartoœciowe informacje dla siebie i swoich klientów (strona 188). Jak pewna pani psycholog, w przypadku której wydawa³o siê, i w wyniku procesu przegra swój spadek, odnios³a sukces dziêki w³aœciwemu przygotowaniu swej podœwiadomoœci (strona 45). Jak m³oda korespondentka pism zagranicznych przygotowa³a swoj¹ psychiczn¹ mapkê bogactwa, otrzyma³a niespodziewanie piêædziesi¹t tysiêcy dolarów, wziê³a udzia³ w podró y dooko- ³a œwiata i znalaz³a partnera na resztê swego ycia (strona 132). Jak pewna wdowa, która przez rok bezskutecznie próbowa³a sprzedaæ swój dom, przy pomocy opisanych w tej ksi¹ ce technik po trzech dniach znalaz³a kupca, który zaproponowa³ jej dok³adnie tak¹ cenê, jak¹ chcia³a (strona 136). Jak bezrobotna aktorka przy pomocy ukierunkowanego sposobu myœlenia i wiary otrzyma³a filmow¹ rolê ycia (strona 137). Jak pewien sprzedawca w sklepie tytoniowym dziêki prostej technice wyobraÿni odkry³ ropê naftow¹ i w ci¹gu paru miesiêcy zdoby³ maj¹tek (strona 138). Jak pewien sprzedawca, którego perspektywy na przysz³oœæ nie wygl¹da³y zbyt ró owo, awansowa³, otrzymuj¹c wysokie wynagrodzenie, na dyrektora ds. sprzeda y w znanym przedsiêbiorstwie. Sukces ten zawdziêcza³ opisanej w niniejszej ksi¹ ce technice wizualizacji (strona 115). Jak pewna m³oda Hiszpanka przy pomocy tej techniki zdoby³a dwa tysi¹ce dolarów i dziêki temu mog³a wraz ze swoj¹ matk¹ pojechaæ na wymarzon¹ wycieczkê do Meksyku (strona 117). Jest pewna naukowa teoria g³osz¹ca, e nale y ci siê wszystko, co dobre w yciu. Id¹c t¹ drog¹, dojdziesz prosto do celu. Mo esz zdobyæ

15 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 19 tyle pieniêdzy, a nawet i wiêcej, ile potrzebujesz dla siebie i swojej rodziny. Pragnê ciê zapewniæ, e jeœli skrupulatnie i sumiennie zastosujesz metody zalecane w niniejszej ksi¹ ce, bêdziesz nie tylko siaæ, ale tak e i zbieraæ niwo, bêdziesz tak e prowadziæ prawdziwie bogate i przepe³nione szczêœciem ycie. To nie podlega dyskusji! Pozwól, aby ta ksi¹ ka sta³a siê twoim przewodnikiem. Czytaj j¹ stale, przestrzegaj dok³adnie zawartych w niej wskazówek, a z pewnoœci¹ z wielkim impetem otworzysz drzwi prowadz¹ce do lepszego, piêkniejszego i naprawdê zadowalaj¹cego ycia. Od tego momentu powinieneœ kroczyæ ku przysz³oœci opromieniony blaskiem nowej i prostej w zastosowaniu wiedzy, a wzejdzie dzieñ, kiedy ujrzysz, e zniknê³y wszelkie œlady strachu, a tak e obawa i lêk przed niepowodzeniem. Wtedy te twoim udzia³em stan¹ siê cuda nad cudami i bêdziesz cz³owiekiem bogatym tak ideowo, jak i materialnie. Staniesz siê kimœ, kim od dawien dawna chcia³eœ byæ.

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Bardzo proste prawo przyci¹gania. Dowiedz siê, czego pragniesz... i zdob¹dÿ to!

Bardzo proste prawo przyci¹gania. Dowiedz siê, czego pragniesz... i zdob¹dÿ to! Bardzo proste prawo przyci¹gania. Dowiedz siê, czego pragniesz... i zdob¹dÿ to! Autor: Marie Diamond T³umaczenie: Hanna Karkos ISBN: 978-83-246-1642-8 Tytu³ orygina³u: The Very Simple Law of Attraction:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek

MASTER OF ECONOMY. Andrzej Kurek MASTER OF ECONOMY Andrzej Kurek Blue Eyes Enterprise irma za³o ona przez Annê Bruthansow¹ ze S³owacji. Pocz¹tkowo by³a to jedna z wielu agencji modelek Fi hostess obs³uguj¹ca niewielkie imprezy i promocje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo