Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ... 11 Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów..."

Transkrypt

1 Spis treœci Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ Skarbnica nieskoñczonego ducha...16 Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów...17 Rozdzia³ 1 Wielka tajemnica cudotwórczej mocy...21 Klucz do najwiêkszej tajemnicy tego œwiata...24 Prawo do bogactwa duchowego i materialnego...25 Odkry³ moc swej podœwiadomoœci...26 Wierzy³a g³êboko w to, o czym myœla³a...28 Nosi³ w sobie klucz do sukcesu i uznania...30 Jak pewien poœrednik w handlu nieruchomoœciami ukszta³towa³ swe szczêœcie...32 Medytacja jako wsparcie w rozwoju wszelkiej mocy...33 STRESZCZENIE...34 Rozdzia³ 2 Jak wydobyæ cudown¹ moc...37 Wyszpera³ wewnêtrzne skarby...40 Pozna³a moc twórczego myœlenia...40 Sprezentuj chorym skarby nieskoñczonego ducha...42 Jesteœ panem a nie s³ug¹ swoich myœli...42 Twoja wyobraÿnia dzia³a jak magnes...43 Stañ siê doskona³ym mened erem swojej podœwiadomoœci Cudowna moc uwolni³a go od palenia...44 Wewnêtrzne uwolnienie...45 Mo esz sobie stworzyæ cudown¹ przysz³oœæ...46 Matka oddaje syna pod opiekê Bogu...46 Æwiczenie medytacyjne, które wzmocni twoj¹ wiarê w moc Boga STRESZCZENIE... 49

2 Rozdzia³ 3 Jak prawid³owo zastosowaæ zasadê wzrostu...51 Urzeczywistni³ siê mentalny obraz...54 Zaklina³ moc swojej podœwiadomoœci...55 Twórcza moc twoich myœli...56 Zasada sukcesu w interesach i w yciu zawodowym...57 Dlaczego bogaci bogac¹ siê a biedni biedniej¹...58 Odkryj zasadê obfitoœci...59 Zwróæ uwagê na bosk¹ hojnoœæ...59 Odkryj swoje wewnêtrzne bogactwo...60 Modlitwa o wzrost i obfitoœæ...61 STRESZCZENIE Rozdzia³ 4 Jak osi¹gn¹æ nieskoñczone bogactwa wewnêtrzne...65 Bogactwo mi³oœci...67 Bogactwo wiary...69 Bogactwo prawdziwej zamiast œlepej wiary...70 Bogactwo wszechobecnej mocy uzdrawiania...71 Zdumiewaj¹ce efekty bogactwa wiary...74 Bogactwo wyrozumia³oœci i dobroci...74 Bogactwo przebaczania...76 Bogactwo g³êbokiego przekonania...79 Modlitwa o wewnêtrzne bogactwo...80 STRESZCZENIE Rozdzia³ 5 Jak umys³ i wiara prowadz¹ ciê do bogactwa...85 Jaki jest twój stosunek do pieniêdzy...87 Wspania³e efekty nowego stosunku do pieniêdzy...88 Dlaczego, mimo e ciê ko pracowa³, ci¹gle brakowa³o mu pieniêdzy...89 Cztery kroki do duchowej akceptacji bogactwa...91 Przedstawiciel firmy piêciokrotnie podniós³ swoje prowizje Medytacja nad pozytywnym myœleniem...95 STRESZCZENIE... 96

3 Rozdzia³ 6 Jak skutecznie modliæ siê o bogactwo...99 Modlitwa uwolni³a j¹ od trosk finansowych Modlitwa zaowocowa³a zaskakuj¹cymi rezultatami Akceptacja boskoœci w cz³owieku zmieni³a jego ycie Dbaj o w³aœciwy nastrój duszy i umys³u Dziêki modlitwie zapewni³a sobie powodzenie Lekarka y³a w radosnym oczekiwaniu wszystkiego, co najlepsze Dobrodziejstwo g³êbokiej modlitwy Codzienna modlitwa budzi nadziejê na lepsze ycie STRESZCZENIE Rozdzia³ 7 Jak nastroiæ siê duchowo i mentalnie na dobrobyt Podœwiadomoœæ zawsze wybierze dominuj¹ce wyobra enie Spe³ni³y siê jej najwiêksze marzenia Jestem... w ten sposób uprzedzasz swoj¹ przysz³oœæ! Pani domu zmieni³a swoje ycie Piêkno i bogactwo jest tam, gdzie ty jesteœ Sytuacja zmienia siê tu i teraz! Napisz swoje najskrytsze marzenia Medytacja nad pozytywnym kodowaniem podœwiadomoœci STRESZCZENIE Rozdzia³ 8 Jak pos³u yæ siê moc¹ wyobraÿni Rysowa³a psychiczn¹ mapkê bogactwa Rozwi¹zanie sprawy zadowoli³o wszystkich Przewodnik zosta³ archeologiem WyobraŸnia boskim warsztatem Aktorka przezwyciê y³a lêk przed konkurencj¹ WyobraŸnia nagradza dobrobytem i szczêœciem B³yskotliwa kariera sprzedawcy cygar Sugestywna modlitwa w celu uaktywnienia wyobraÿni STRESZCZENIE

4 Rozdzia³ 9 Jak dziêki zasadzie nieskoñczonego wzrostu powiêkszyæ dobrobyt Kiedy uwierzy³ we wzrost, wzbogaci³ siê Kogo cieszy powodzenie innych, sam wzrasta Cudowne rozmno enie ostatniego dolara Wzrost w zasiêgu ka dego WyobraŸnia wyprzedzi³a przysz³oœæ Co hamowa³o jego wzrastanie i jak to zmieni³ Proœcie, a bêdzie wam dane Wzór medytacji nad przyjêciem sukcesu STRESZCZENIE Rozdzia³ 10 Jak otworzyæ bramê do skarbnicy nieskoñczonoœci Jak opuszczona ona i matka odkry³a Ÿród³o wszelkiego dobra Odnalaz³ drogê do prawdziwej samorealizacji Fizyk opowiada o swoim doœwiadczeniu Mo esz dzia³aæ cuda, by pomagaæ innym Nie zale a³o to od prze³o onych, lecz od jego mentalnoœci i postawy uczuciowej Medytacja nad wzmocnieniem prawid³owego postêpowania STRESZCZENIE Rozdzia³ 11 Jak¹ decyzjê podj¹æ, by osi¹gn¹æ cel Jak pijak uwolni³ siê od swojego przekleñstwa Do ciebie nale y wybór zdecyduj siê! Je eli sam nie podejmiesz decyzji, zadecyduj¹ inni Dokonuj wyborów w zgodzie z boskoœci¹, która jest w tobie Wszystko, co Bóg daje, nale y do ciebie Wprowadzenie do medytacji, które zapewni pokój, radoœæ i obfitoœæ STRESZCZENIE

5 Rozdzia³ 12 Jak wzmocniæ wewnêtrzny g³os Jej intuicja uratowa³a syna Po czym mo na rozpoznaæ g³os intuicji Co to jest intuicja Nie wsiadaj do tego samolotu! Uporczywe przeczucie ostrzeg³o j¹ Bóg nie opuszcza adnego cz³owieka Dyrektor banku opiera swoje decyzje na intuicji Nadzwyczaj niezwyk³e prze ycie Modlitwa o osi¹gniêcie wewnêtrznego spokoju STRESZCZENIE Rozdzia³ 13 Jak uwierzyæ we w³asne si³y Prawdziwe znaczenie wiary we w³asne si³y Nauczyciel uczy³ swoich uczniów wiary we w³asne si³y Bankrut odnalaz³ na nowo wiarê we w³asne si³y Kto posiada wiarê we w³asne si³y, ten d¹ y do doskona³oœci Jak wizualizacja pewnej wdowy sta³a siê rzeczywistoœci¹ W moim yciu rzeczywiœcie zdarzaj¹ siê cuda! Wiara we w³asne si³y jest ufnoœci¹ w Bogu modlitwa STRESZCZENIE Rozdzia³ 14 Jak odnaleÿæ drogê do szczêœliwej mi³oœci Aktor nauczy³ siê, jak bardziej pokochaæ siebie Lekarz zast¹pi³ prawo mi³oœci¹ Mi³oœæ jest spe³nieniem prawa Uzdrawiaj¹cy balsam mi³oœci Podstawy ka dego prawdziwego zwi¹zku mi³osnego Modlitwa usunê³a nagromadzon¹ przez lata gorycz Bóg jest mi³oœci¹ Mi³oœæ ³¹czy i uzdrawia Modlitwa, która umacnia w mi³oœci STRESZCZENIE

6 Rozdzia³ 15 Jak znaleÿæ drogê do zdrowia, wolnoœci i pokoju Jak leczyæ urazy duchowe Da³a synowi wolnoœæ sama równie sta³a siê wolna Nauczy³ siê rezygnowaæ i prawdziwie kochaæ Nerwica lêkowa ust¹pi³a, sta³ siê pogodnym cz³owiekiem Jak do biura powróci³a harmonia Dopiero wolnoœæ da³a pokój Modlitwa o wolnoœæ, pokój i harmoniê STRESZCZENIE Rozdzia³ 16 Czego mo e dokonaæ cicha kontemplacja Armator odkry³ psychologiczn¹ wartoœæ s³ów Biblii Cichym kontemplacjom zawdziêcza³ najlepsze pomys³y Cisza dostarczy³a jej wizji i intuicyjnej wiedzy Uzdrowienie d³ugotrwa³ej bezsennoœci Zazdroœæ by³a powodem wrzodów o³¹dka Student medycyny pokona³ lêk przed egzaminami Modlitwa o spokój wewnêtrzny STRESZCZENIE Rozdzia³ 17 Jak ju dzisiaj rozpocz¹æ ycie w obfitoœci Teraz jest odpowiedni czas Œwiadomie d¹ do dobrobytu B³ogos³awione uœwiadamianie sobie dobra Mo esz sobie dodaæ otuchy w ka dej chwili Tak dokonujesz wewnêtrznej przemiany Twoja codzienna modlitwa STRESZCZENIE

7 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 11 Wprowadzenie Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ

8 12 Potêga nieskoñczonego bogactwa

9 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 13 Z pewnoœci¹ zadawa³eœ sobie ju wczeœniej nieraz pytania w rodzaju: Dlaczego jeden cz³owiek jest wrêcz nieprzyzwoicie bogaty, inny zaœ biedny jak mysz koœcielna? Dlaczego tak siê dzieje, e jeden odnosi sukcesy w interesach, ktoœ inny natomiast w tej samej bran y notuje same pora ki? Dlaczego jeden cz³owiek, który modli siê o bogactwo, nie zostaje wys³uchany, natomiast modlitwy kogoœ innego w zadziwiaj¹cy sposób znajduj¹ odzwierciedlenie w rzeczywistoœci? Jak to jest, e ktoœ przez ponad rok próbuje bezskutecznie sprzedaæ swój dom, podczas gdy jego s¹siadowi udaje siê dokonaæ tego w ci¹gu paru dni? Dlaczego jednemu przedstawicielowi firmy w danym rejonie udaje siê zawrzeæ du o umów, podczas gdy drugiemu na tym samym terenie nie udaje siê to prawie wcale? Dlaczego jeden cz³owiek wspina siê szybko po drabinie sukcesów, kiedy inny przez ca³e swoje ycie daje z siebie praktycznie

10 14 Potêga nieskoñczonego bogactwa wszystko, a i tak w gruncie rzeczy niczego w rzeczywistoœci nie osi¹ga? Gdzie le y przyczyna tego, e jeden ma na tyle du o pieniêdzy, e mo e realizowaæ swoje cele i urzeczywistniaæ zamierzenia, a ktoœ inny ci¹gle z mozo³em musi wi¹zaæ koniec z koñcem. Dlaczego wœród wielu pobo nych, dobrotliwych ludzi typowe jest zjawisko ci¹g³ego niedoboru pieniêdzy, podczas gdy inni, tak e pobo ni ludzie, op³ywaj¹ w dostatki? Jak to jest, e wielu ateistów, którzy nie wierz¹ w Boga, odnosi sukcesy, op³ywa w dostatki i cieszy siê zdrowiem, a liczni mili, porz¹dni i naprawdê pobo ni yj¹ w ubóstwie i choruj¹? Dlaczego niektórzy ludzie daj¹ wiele, nie otrzymuj¹c w zamian nic, podczas gdy inni daj¹ i zbieraj¹ tego owoce? Dlaczego jeden yje w piêknej, luksusowej i otoczonej zieleni¹ willi, a drugi mieszka w wal¹cej siê ruinie lub w dzielnicy slumsów? Co powoduje, e bogaci s¹ coraz bogatsi, a biedni coraz bardziej ubodzy? Dlaczego jedna z dwu sióstr wysz³a szczêœliwie za m¹ i jest zadowolona, podczas gdy druga jest samotna, rozczarowana i rozgoryczona? Dlaczego przekonania jednego czyni¹ go bogatym, a innego nieudacznikiem? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w niniejszej ksi¹ - ce, która jest kluczem do bezgranicznego bogactwa wszechœwiata, w którym yjemy, i do jego obfitoœci. My, ludzie, jesteœmy tu na tej ziemi po to, aby wieœæ spe³nione, szczêœliwe ycie. Do tego potrzeba jednak pieniêdzy, aby móc zrealizowaæ wszystkie swoje zamierzenia i cele. Pieni¹dze powinny w twoim yciu swobodnie przep³ywaæ, a ty powi-

11 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 15 nieneœ ich mieæ coraz wiêcej do swojej dyspozycji, wiêcej, ni potrzebujesz na swoje utrzymanie. Jeœli w³aœciwie zastosujesz wspania³e regu³y myœlenia i wiary, zauwa ysz natychmiast tego efekty i wnios¹ one nieoczekiwane bogactwo do twojego ycia. Istniej¹ ³atwe i proste w zastosowaniu techniki oraz nieskomplikowane programy, przy pomocy których bêdziesz w stanie w praktyce natychmiast zastosowaæ sztukê odnoszenia sukcesów oraz bycia szczêœliwym. W ka dym z nastêpnych rozdzia³ów znajdziesz tego typu techniki i programy oraz uzyskasz dok³adne wskazówki, jak nieskoñczone bogactwo mo e otworzyæ przed tob¹ swe podwoje. W oparciu o wiele przyk³adów dowiesz siê, jak, bêd¹c biednym cz³owiekiem w wydawa³oby siê sytuacji bez wyjœcia, siêgn¹æ do skarbnicy podœwiadomoœci i dziêki temu znaleÿæ swe w³aœciwe miejsce w yciu oraz przyci¹gn¹æ do siebie te wszystkie bogactwa œwiata, których ka dy z nas potrzebuje do prowadzenia spe³nionego, szczêœliwego ycia. Pisz¹c tê ksi¹ kê, myœla³em o przedstawicielach firm, kierowcach autobusów, gospodyniach domowych, sekretarkach, biznesmenach, urzêdnikach, studentach, asystentach, a wiêc, rzecz ujmuj¹c krótko, o wszystkich, którzy potrzebuj¹ pieniêdzy i pragn¹ ich, aby zrealizowaæ swoje marzenia, d¹ enia i cele. Na podstawie opisanych w niniejszej ksi¹ ce, ³atwych i nieskomplikowanych w zastosowaniu, technik oka e siê dla ciebie rzecz¹ ca³kowicie prost¹ wpojenie swej podœwiadomoœci w³aœciwych zasad postêpowania; jeœli uda ci siê w odpowiedni sposób wt³oczyæ swojej podœwiadomoœci ideê bogactwa, prze yjesz realizacjê swego pomys³u w rzeczywistoœci i staniesz siê naprawdê bogaty. W taki w³aœnie prosty sposób mo na siê wzbogaciæ! Przytoczone tu przypadki dotycz¹ ludzi, którzy yj¹ i mieszkaj¹ zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach (jako e

12 16 Potêga nieskoñczonego bogactwa moje ksi¹ ki przet³umaczono i wydano w wielu nieanglojêzycznych krajach). Ludzie ci, stosuj¹c omawiane tu regu³y dotycz¹ce myœlenia i wiary, zanotowali wiele sukcesów i wzbogacili siê. Powinienem chyba w tym miejscu dodaæ, e wiêkszoœæ z nich by³a wyznawcami okreœlonej religii, jednak e znaleÿli siê wœród nich tak e i tacy, którzy sami siebie okreœlali jako ateistów bez jakichkolwiek przekonañ religijnych. Dziêki zastosowaniu opisanych w tej ksi¹ ce przeogromnych si³ duchowo-umys³owych rozwinêli siê znakomicie, stali siê w³aœciwie nowymi ludÿmi, którzy nowo zdobyte bogactwo wykorzystuj¹ po to, aby prowadziæ spe³nione ycie i aby dzieliæ swoje szczêœcie z innymi. O ile siê zorientowa³em z przeprowadzonych z nimi rozmów oraz z otrzymanych od nich listów, wywodz¹ siê oni ze wszystkich warstw spo³ecznych i ekonomicznych; niektórzy z nich prze yli ju nawet bankructwo. Byli bogaci lub zrealizowali wymarzone cele w yciu po prostu dziêki temu, e we w³aœciwy sposób wykorzystali si³y swej podœwiadomoœci. To da³o im mo liwoœæ pokonania wszelkich przeszkód, rozwiniêcia siê i zdobycia niewyobra alnego bogactwa. Skarbnica nieskoñczonego ducha Niniejsza ksi¹ ka, jak ju stwierdzi³em wczeœniej, da ci mo liwoœæ uszczkniêcia nieco z tej nieograniczonej i niewyczerpanej skarbnicy nieskoñczonego ducha, do której uzyskasz dostêp poprzez sw¹ podœwiadomoœæ. Bêdziesz zaskoczony tym, jak proste i jasne s¹ zasady i techniki, które bez adnego wysi³ku bêdziesz stosowaæ na co dzieñ. Jest takie, czêsto powtarzane stwierdzenie, które pewnie nieraz s³ysza³eœ: Dlaczego, mimo e ci¹gle siê modlê, nie otrzymujê adnej odpowiedzi?. Wielu ludzi otrzymuje coœ wrêcz zupe³nie przeciwnego w stosunku do tego, o co siê modl¹. Na kolejnych stronach tej ksi¹ ki

13 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 17 opisujê przyczyny takiego stanu rzeczy. Dziêki temu dowiesz siê, co musisz uczyniæ, aby sw¹ podœwiadomoœæ ukszta³towaæ w taki sposób, eby móc uzyskaæ wiarygodne odpowiedzi. Skarbnica twojego wnêtrza, przez które uzyskasz dostêp do nieskoñczonego ducha kosmicznego wymiaru, zawiera w sobie wszystkie te bogactwa, których potrzebujesz, aby prowadziæ prawdziwie szczêœliwe, spe³nione, pe³ne pogody ducha ycie bogactwa duchowe, cielesne i materialne. Jesteœ w stanie w trakcie swego ycia je urzeczywistniæ. Bóg daje nam bowiem [...] ku u ywaniu wszystkiego obficie [...] (Pierwszy list œw. Paw³a do Tymoteusza 6, 17). Kilka przyk³adów szczególnie niezwyk³ych sukcesów Poni ej pragnê przedstawiæ parê przypadków, które powinny ciê pobudziæ i uskrzydliæ. Ukazuj¹ one, jak osza³amiaj¹ce sukcesy osi¹gaj¹ rozczarowani yciem, chorzy i bez œrodków do ycia ludzie dziêki pozytywnemu przygotowaniu swojej podœwiadomoœci do uniwersalnej rzeczywistoœci umys³u. Jak pewien in ynier, stoj¹cy na progu bankructwa, prze³ama³ z³¹ passê i ju po paru dniach otrzyma³ wysok¹ po yczkê, która rozwi¹za³a jego wszelkie problemy (strona 40). Jak córka uœwiadomi³a sobie nieskoñczon¹ moc uzdrawiaj¹c¹ i, dokonuj¹c transfuzji wiary i zaufania, spowodowa³a cudowne duchowe i psychiczne wyleczenie swojej chorej matki (strona 40). Jak pewna m³oda kobieta-makler dziêki umiejêtnoœci wyobra enia sobie sukcesu i bogactwa wrêcz przyci¹gnê³a klientów, a wraz z nimi i dobrobyt (strona 43).

14 18 Potêga nieskoñczonego bogactwa Jak pewien bankier dziêki duchowemu i uczuciowemu spokojowi oraz intuicji uzyskuje wartoœciowe informacje dla siebie i swoich klientów (strona 188). Jak pewna pani psycholog, w przypadku której wydawa³o siê, i w wyniku procesu przegra swój spadek, odnios³a sukces dziêki w³aœciwemu przygotowaniu swej podœwiadomoœci (strona 45). Jak m³oda korespondentka pism zagranicznych przygotowa³a swoj¹ psychiczn¹ mapkê bogactwa, otrzyma³a niespodziewanie piêædziesi¹t tysiêcy dolarów, wziê³a udzia³ w podró y dooko- ³a œwiata i znalaz³a partnera na resztê swego ycia (strona 132). Jak pewna wdowa, która przez rok bezskutecznie próbowa³a sprzedaæ swój dom, przy pomocy opisanych w tej ksi¹ ce technik po trzech dniach znalaz³a kupca, który zaproponowa³ jej dok³adnie tak¹ cenê, jak¹ chcia³a (strona 136). Jak bezrobotna aktorka przy pomocy ukierunkowanego sposobu myœlenia i wiary otrzyma³a filmow¹ rolê ycia (strona 137). Jak pewien sprzedawca w sklepie tytoniowym dziêki prostej technice wyobraÿni odkry³ ropê naftow¹ i w ci¹gu paru miesiêcy zdoby³ maj¹tek (strona 138). Jak pewien sprzedawca, którego perspektywy na przysz³oœæ nie wygl¹da³y zbyt ró owo, awansowa³, otrzymuj¹c wysokie wynagrodzenie, na dyrektora ds. sprzeda y w znanym przedsiêbiorstwie. Sukces ten zawdziêcza³ opisanej w niniejszej ksi¹ ce technice wizualizacji (strona 115). Jak pewna m³oda Hiszpanka przy pomocy tej techniki zdoby³a dwa tysi¹ce dolarów i dziêki temu mog³a wraz ze swoj¹ matk¹ pojechaæ na wymarzon¹ wycieczkê do Meksyku (strona 117). Jest pewna naukowa teoria g³osz¹ca, e nale y ci siê wszystko, co dobre w yciu. Id¹c t¹ drog¹, dojdziesz prosto do celu. Mo esz zdobyæ

15 Co ta ksi¹ ka mo e ci daæ 19 tyle pieniêdzy, a nawet i wiêcej, ile potrzebujesz dla siebie i swojej rodziny. Pragnê ciê zapewniæ, e jeœli skrupulatnie i sumiennie zastosujesz metody zalecane w niniejszej ksi¹ ce, bêdziesz nie tylko siaæ, ale tak e i zbieraæ niwo, bêdziesz tak e prowadziæ prawdziwie bogate i przepe³nione szczêœciem ycie. To nie podlega dyskusji! Pozwól, aby ta ksi¹ ka sta³a siê twoim przewodnikiem. Czytaj j¹ stale, przestrzegaj dok³adnie zawartych w niej wskazówek, a z pewnoœci¹ z wielkim impetem otworzysz drzwi prowadz¹ce do lepszego, piêkniejszego i naprawdê zadowalaj¹cego ycia. Od tego momentu powinieneœ kroczyæ ku przysz³oœci opromieniony blaskiem nowej i prostej w zastosowaniu wiedzy, a wzejdzie dzieñ, kiedy ujrzysz, e zniknê³y wszelkie œlady strachu, a tak e obawa i lêk przed niepowodzeniem. Wtedy te twoim udzia³em stan¹ siê cuda nad cudami i bêdziesz cz³owiekiem bogatym tak ideowo, jak i materialnie. Staniesz siê kimœ, kim od dawien dawna chcia³eœ byæ.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ta ksi¹ ka jest ci potrzebna?

Dlaczego ta ksi¹ ka jest ci potrzebna? Dlaczego ta ksi¹ ka jest ci potrzebna? 9 Wprowadzenie Dlaczego ta ksi¹ ka jest ci potrzebna? 10 Nieskoñczone Ÿród³o twojej mocy Dlaczego ta ksi¹ ka jest ci potrzebna? 11 W ka dym cz³owieku drzemie nieskoñczona

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. Copyright by Złote Myśli & Anna Kopciowska, rok 2012 Autor: Anna Kopciowska

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013

Egzemplarz bezp³atny.pl.aids.gov www ISBN 978-83-87068-37-0 Warszawa 2013 www.aids.gov.pl Totalny luz bez szko³y i rodziców. Jest to tak e okres sprzyjaj¹cy zawieraniu nowych, nie zawsze przemyœlanych znajomoœci. Jest bardzo prawdopodobne, e wœród osób, które spotkasz, bêd¹

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka Ankieta ta została stworzona na potrzeby zdiagnozowania ilości rodziców zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/290/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda.

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda. Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter Gdy proroctwo zawodzi Koniec świata, który nie nastapił przełoż yła Małgorzata Hołda Wydawnictwo WAM Przedmowa Wyobraź sobie przez chwilę, że grupa osób

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo