WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE"

Transkrypt

1 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2012/2013 TEST ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE Numer identyfikacyjny Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa Imię i nazwisko... Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa Razem Punkty do uzyskania 70 w % Punkty uzyskane Czas trwania testu: 90 minut bez przerw INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW: Masz przed sobą test, który zawiera zadania otwarte i zamknięte. Pamiętaj! W pytaniach zamkniętych naleŝy podkreślić prawidłową odpowiedź. W sytuacji, gdy uznasz, Ŝe źle zaznaczyłaś/eś odpowiedź skreśl ją i podkreśl prawidłową. MoŜe być tylko jedna poprawka! Czytaj uwaŝnie kaŝde polecenie. POWODZENIA! 1

2 Zadanie 1 (0 1 pkt) Faktyczną władzę w Korei Północnej sprawuje obecnie: A. Kim Ir Sen B. Kim Dzong Nam C. Kim Dzong Il D. Kim Dzong Un Zadanie 2 (0 1 pkt) Jaki budynek zaprezentowano na poniŝszym zdjęciu? A. Siedzibę ONZ w Nowym Jorku B. Parlament Europejski w Brukseli C. Kwaterę Główną NATO D. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze źródło: Zadanie 3 (0 4 pkt) Rozwiń podane skróty: GPW PKB KNF. UOKiK Zadanie 4 (0 5 pkt) Określ, czy podane zdanie jest prawdziwe (P), czy fałszywe (F) wpisując litery P lub F w puste miejsce tabeli SprzedaŜ państwowego majątku prywatnym przedsiębiorcom to nacjonalizacja Gdy gospodarka się rozwija i kurs akcji rośnie na giełdzie trwa bessa Jedną z funkcji pieniądza jest mierzenie wartości towarów Makler to osoba pośrednicząca w transakcjach giełdowych Płacenie podatków nie jest obowiązkiem wszystkich dorosłych obywateli Polski 2

3 Zadanie 5 (0 1 pkt) Na zdjęciu zaprezentowano znanego rosyjskiego dysydenta: A. Aleksandra Litwinienkę B. Borisa Berezowskiego C. Jurija śirkowa D. Michaiła Chodorkowskiego źródło: Zadanie 6 (0 1 pkt) Dwuizbowy parlament rosyjski składa się z: A. Zgromadzenia Federalnego i Dumy Narodowej B. Dumy Państwowej i Rady Federacji C. Wspólnoty Niepodległych Państw i Rady Moskiewskiej D. Soboru Ziemskiego i Zjazdu Deputowanych Ludowych Zadanie 7 (0 4 pkt) Do podanych dat, dopisz imię i nazwisko osoby sprawującej urząd prezydenta w Rosji od 4 III 2012 Zadanie 8 (0 1 pkt) Pełna nazwa niemieckiej partii politycznej CDU to: A. Wolna Partia Demokratyczna B. Socjalistyczna Partia Niemiec C. Unia Chrześcijańsko Demokratyczna D. Unia Chrześcijańsko Społeczna 3

4 Zadanie 9 (0 1 pkt) W Niemczech kanclerz głowa rządu federalnego wybierany jest: A. przez niŝszą izbę parlamentu Bundestag B. przez wyŝszą izbę parlamentu Bundesrat C. w wyborach powszechnych D. przez prezydenta Zadanie 10 (0 5 pkt) PoniŜsza mapa przedstawia Jugosławię, państwo które rozpadło się pod koniec XX i na początku XXI wieku w wyniku krwawych wojen. Jakie obecne niepodległe państwa kryją się pod literami A G? WskaŜ 5 z 7 państw wskazanych na mapie. Podpowiedzią mogą być, zamieszczone na mapie komunistyczne godła tych państw. A -... C -. E -. G -. źródło: B -.. D -.. F

5 Zadanie 11 (0 4 pkt) Napisz, jakie pojęcia kryją się pod podanymi opisami: Zbrojny zamach stanu, którego uczestnicy dąŝą do obalenia dotychczasowej władzy Określony czas, przez który najwyŝsze organy państwa, wybrane w demokratycznych wyborach wykonują swoje zadania Szczególna forma społecznego protestu polegająca na świadomym naruszeniu prawa, które przez wielu obywateli uwaŝane jest za wyjątkowo krzywdzące Osoba ubiegająca się o załatwienie danej sprawy w urzędzie Zadanie 12 (0 3 pkt) Na świecie istnieją dwa modele nabywania obywatelstwa. Wyjaśnij na czym polegają: A. Zasada krwi..... B. Zasada ziemi.... W Polsce obowiązuje zasada.. Zadanie 13 (0 5 pkt) Przeczytaj poniŝszy tekst źródłowy i odpowiedz na pytania. Wykorzystaj takŝe wiedzę pozaźródłową. Zbiór instrukcji i regulaminów ( ): ( ) 1. Jesteśmy prawdomówni i Ŝyczliwi dla innych. Staramy się brać przykład z wodza Rewolucji Październikowej Włodzimierza Ilicza Lenina, który jest wzorem prawdziwego człowieka. 2. Poznaliśmy Ŝycie i działalność W. I. Lenina. Wiemy, dlaczego nazywano go przyjacielem dzieci. Wiemy, jak była tworzona i co zawierała gazeta Iskra. Nauczyliśmy się co najmniej 10 słów po rosyjsku. Wiemy, w co i jak bawią się radzieckie zuchy oktabriata. 3. Bawiliśmy się w redakcję gazety Zuchowa Iskierka. Z okazji rewolucji wydaliśmy specjalny numer gazety. 4. Wykonaliśmy zuchową drukarnię, czcionki drukarskie i farby do druku Zuchowej Iskierki. Zrobiliśmy laurki, na których wysłaliśmy pozdrowienia do radzieckich oktiabriat z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. 5

6 5. Opracowaliśmy własny szyfr, za pomocą którego potrafimy się porozumiewać i przekazać wiadomości. Nauczyliśmy się piosenki o W. I. Leninie. Śpiewaliśmy piosenkę oktabriat o maleńkiej gwiazdce. PoniŜszy regulamin został wydany w okresie: A. II Rzeczypospolitej B. II wojny światowej C. PRL D. III Rzeczypospolitej Rewolucja, o której mowa w tekście wybuchła w roku: A B C D Regulamin nazywa W. I. Lenina: A. sprawiedliwym przywódcą B. wzorem cnót i moralności C. przyjacielem dzieci D. maleńką gwiazdką Włodzimierz Ilicz Lenin, o którym mowa w tekście zmarł: A. przed zakończeniem I wojny światowej B. przed utworzeniem Związku Radzieckiego C. po podpisaniu pokoju polsko rosyjskiego w Rydze D. po wybuchu II wojny światowej Periodyczna gazeta Iskra, wydawana w latach w Szwajcarii, której redaktorem naczelnym był W. I. Lenin była organem: A. Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji B. Rosyjskiej Partii Komunistycznej C. Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego D. Wolnej Rosji 6

7 Zadanie 14 (0 1 pkt) Podatek dochodowy w wysokości 32% muszą płacić w Polsce: A. wszyscy obywatele bez względu na zarobki B. wszystkie osoby zatrudnione w instytucjach państwowych C. kaŝda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą D. jedynie obywatele osiągający najwyŝsze dochody Zadanie 15 (0 2 pkt) Wpisując litery w odpowiednie miejsca tabeli przyporządkuj pasujące opisy do podanych modeli rynku: A. cena jest niezaleŝna od firmy B. firmy dąŝą do zdobywania nowych klientów C. nie ma moŝliwości wyboru produktu czy usługi D. firma ma bardzo duŝy wpływ na cenę produktu E. Istnieje nieograniczona swoboda wejścia na rynek F. na rynku istnieje wiele firm G. Istnieje duŝy wybór produktów i usług H. na rynku jest tylko jeden dostawca I. Wejście na rynek nowych firm jest bardzo ograniczone lub zerowe J. Brak motywacji do zdobywania nowych klientów Konkurencja doskonała Monopol Zadanie 16 (0-1 pkt) Zaznacz fałszywą odpowiedź: A. Bundestag jest ogólnonarodowym organem przedstawicielskim w RFN B. Ordynacja wyborcza do parlamentu europejskiego opiera się na zasadach: powszechności, bezpośredniości, równości i tajności C. Połowa deputowanych do Bundestagu jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych według systemu większościowego, w związku z tym wyborca jest uprawniony do jednego głosu 7

8 Zadanie 17 (0 1 pkt) Zatwierdzeniem ocen uczniów na koniec roku szkolnego zajmuje się: A. Rada Szkoły B. Dyrektor C. Rada Pedagogiczna D. Rada Samorządu Uczniowskiego Zadanie 18 (0 1 pkt) W obecnym podziale administracyjnym Federacji Rosyjskiej nie znajdziemy: A. okręgów autonomicznych B. republik C. prowincji D. obwodów Zadanie 19 (0 5 pkt) Do podanych w tabeli przywódców dopisz państwo, w którym sprawowali rządy: Imię i nazwisko przywódcy Państwo FRANCISCO FRANCO AUGUSTO PINOCHET MAO ZEDONG BENITO MUSSOLINI MIKLÓS HORTHY 8

9 Zadanie 20 (0 4 pkt) W jakich państwach zostały wybite zaprezentowane poniŝej monety? źródło: źródło: źródło: źródło: Zadanie 21 (0 1 pkt) Znana piosenkarka Shakira oraz piłkarz Barcelony Pique wzięli udział w charytatywnej sesji zdjęciowej aby wesprzeć organizację: A. UNICEF B. WHO C. Lekarze bez granic D. Czerwony KrzyŜ źródło: 9

10 Zadanie 22 (0 1 pkt) Najmłodsze państwo w Europie Kosowo ogłosiło swoją niepodległość: A. 1 maja 1993 roku B. 24 maja 2000 roku C. 1 lutego 2004 roku D. 17 lutego 2008 roku źródło: Zadanie 23 (0 3 pkt) Wyjaśnij pojęcia: APATRYDZI SECESJA.... OPOZYCJA... Zadanie 24 (0 1 pkt) Organizacja pozarządowa, do której załoŝenia potrzeba co najmniej 15 osób, realizująca liczne cele wyznaczone przez swoich członków to: A. Fundacja B. Stowarzyszenie C. Organizacja non profit D. Wolontariat Zadanie 25 (0 1 pkt) Współcześnie system rządów autorytarnych występuje najczęściej: A. w państwach Ameryki Południowej B. w tzw. krajach Trzeciego Świata C. w państwach wysoko rozwiniętych D. w byłych republikach radzieckich 10

11 Zadanie 26 (0 8 pkt) Dopasuj podane imiona i nazwiska polityków z lat 80 i 90. XX wieku do zdjęć. Uwaga, w tabelce znajdziesz dwie postacie, których nie będzie na zdjęciach! Boris Jelcyn, Tony Blair, Bill Clinton, Michaił Gorbaczow, David Cameron, Jacques Chirac, Silvio Berlusconi, George Bush, Helmuth Kohl, Nicolas Sarkozy źródło wszystkich zdjęć: 11

12 Zadanie 27 ( 0-4pkt) Dopasuj właściwą długość kadencji prezydenta do odpowiedniego kraju (wpisz w tabelę po jednym przykładzie z państw wymienionych poniŝej): Rumunia, Łotwa, Włochy, Polska Bułgaria, Grecja, Portugalia, Austria, USA, Portugalia, Czechy, Litwa, Republika Federalna Niemiec, Słowacja, Rosja, Ukraina, Estonia, Słowenia. Kadencja prezydenta 7 lat Państwo 6 lat 5 lat 4 lata 12

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY. Zaznacz prawidłową odpowiedź: ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zadanie 1. Kto prowadzi obrady na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu w Polsce? a) Marszałek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006 FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsiębiorców wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, 2006 Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii (*): 00 800

Bardziej szczegółowo

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE X KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 8 STYCZNIA 2013 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 6 stron. 2. Masz 75 minut na

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę wyborów

! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę wyborów ! Projekt i opracowanie graficzne Darek Kondefer! Redakcja Katarzyna Bartuzi Copyright by Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe Wydanie pierwsze, Warszawa 2014! Każdy głos się liczy Wędrówka przez krainę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej

Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej OMÓWIENIA 66 WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo