Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdańsk 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdańsk 2015"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gdańsk 2015

2 Sprawozdanie z realizacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 roku Przyjęty w dniu 29 listopada 2012 roku Uchwałą Nr XXXII/694/12 Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki w zakresie poprawy stanu psychicznego mieszkańców Gdańska oraz umożliwienia im udziału w życiu społecznym. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, demografię, poziom zasobów opieki psychiatrycznej, zróżnicowane problemy zdrowotne i społeczne program ten łączy w działający system zadania, które są już są realizowane w Mieście jako odrębne projekty na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i nimi zagrożonych, osób uzależnionych, dotkniętych przemocą, rodzin dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób bezdomnych, osób bezrobotnych. Program ukierunkowuje działania podejmowane w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego w ramach programów miejskich obejmujących promocję i profilaktykę zdrowia, profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków, szkolnych programów profilaktycznych, czy innych programów systemu integracji społecznej. Program ma strategiczny charakter i planuje kontynuację wymienionych wyżej działań podejmowanych w Gminie Miasta Gdańska w latach ubiegłych oraz nowych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym uzależnionych, dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych. Przyjęty kierunek budowy programu porządkuje niejako działania podejmowane w Gdańsku w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Program jest spójny z kierunkami Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 oraz Programu Operacyjnego Gdańsk Moje Miasto i realizuje zadania zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata jest realizowany przy udziale instytucji miejskich i sektora organizacji pozarządowych przez szczegółowe programy i projekty, które są odpowiedzią na określone cele i zadania Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego przypisane samorządom: Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; 1.2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 1.3 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi; 1.4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

3 Cele szczegółowe: 2.1 Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2.2 Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 2.3 Aktywizacja zawodowa osób z zburzeniami psychicznymi 2.4 Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I POŻYTKU PUBLICZNEGO Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym W roku 2014 cel główny 1 był realizowany poprzez programy i projekty związane z zapobieganiem zaburzeniom psychicznym. Na realizację zadań ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą i organizacji pozarządowych. Zadanie Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu zapobiegania depresji u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem było realizowane przez 4 organizacje pozarządowe, łącznie uczestniczyło w nich 381 osób dorosłych: Fundacja Wsparcia społecznego ORENDA - Sztuka Pomagania program dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Altzheimera - Warsztaty Usprawniające, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń - Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu zapobiegania depresji u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem, Pomorska Fundacja ETOH - Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem. Celem wszystkich projektów była promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez zapewnienie osobom opiekującym się osobami z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi kompleksowego i wielostronnego wsparcia oraz dostarczenie im wiedzy i informacji przydatnych w radzeniu sobie z opieką nad tymi pacjentami, co pozwoli zapobiegać występowaniu wypalenia zawodowego, a przede wszystkim rozwojowi zaburzeń depresyjnych. Możliwość spotkania diagnostyczno terapeutycznego z lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą umożliwiała szybką interwencję w chwilach kryzysu psychicznego. Różnorodne formy wsparcia i pomocy: terapie indywidualne i grupowe, grupy wsparcia, warsztaty psychoterapeutyczne służyły udostępnieniu kompleksowej pomocy opiekunom osób zaburzonych psychicznie, w tym uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Terapeutyczna praca ze stanami frustracji, bezsilności, złości, lęku, przygnębienia i smutku, długotrwałym stresem i depresją oraz bezsennością i wypaleniem zawodowym, warsztaty w celu nauki konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, miały na celu zachowanie względnie dobrego stanu fizycznego i psychicznego chorych i opiekunów. Pakiet specjalistycznych działań edukacyjnych, psychoterapeutycznych i terapeutycznych stanowił skuteczne narzędzie przeciwdziałania pogłębiania się stresu i stanów depresyjnych wśród opiekunów (często jedynych) osób chorych z zaburzeniami psychicznymi, somatycznymi i otępiennymi. Bardzo ważnym celem projektów było przeciwdziałanie uzależnieniu i pomoc w życiu w trzeźwości, zapobieganie wystąpienia depresji

4 u opiekunów pacjentów z przewlekłymi chorobami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, poprzez zapewnienie szybkiego, wielostronnego i dostosowanego do sytuacji i potrzeb beneficjentów działania pomocowego. W celu zapobiegania depresji uczestnicy psychoterapii indywidualnej, warsztatów i grup terapeutycznych pracowali nad rozwiązaniem swoich głównych problemów, nad zmniejszeniem napięcia emocjonalnego, zwiększeniem poczucia własnej wartości, lepszym radzeniem sobie ze stresem oraz poprawieniem swojego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym. Prowadzone były warsztaty wsparcia psychologicznego dla opiekunów ukierunkowane na radzenie sobie w sytuacjach trudnych (w tym fitness mózgu - ćwiczenia usprawniające procesy pamięci). Bardzo ważnym elementem projektów było położenie nacisku na formy opieki zapobiegające hospitalizacjom, poprzez wczesne wykrywanie depresji, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Miesiące trwania projektów przyniosły wdrożenie planu wsparcia beneficjentów opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionym od alkoholu w oparciu o cele zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizowano plan wsparcia, aktywizacji i przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (opiekunów) oraz osób uzależnionych od alkoholu i ich otoczenia, poprzez poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej. Po zdiagnozowaniu kompleksowym społecznej i zdrowotnej sytuacji beneficjentów przeprowadzono psychoedukacje najbliższego otoczenia opiekunów osób chorych psychicznie i uzależnionych oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych. Działania zminimalizowały ryzyko marginalizacji i izolacji społecznej i zawodowej beneficjentów, nastąpiła poprawa jakości życia ich i osób chorych oraz poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, złagodzenie skutków stresu i stanów depresyjnych opiekunów osób z chorobą Alzheimera, lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rodzinie i środowisku, spowolnienie procesu niepełnosprawności osób chorych. Przeprowadzone indywidualne terapie w domach chorych wpłynęły na polepszenie stanu psychofizycznego chorych i lepsze ich funkcjonowanie w środowisku. Nastąpiło zmniejszenie częstotliwości występowania zaburzeń nastroju i tym podobnych następstw trudności związanych z długotrwałą opieką nad osobami z chorobami psychicznymi i uzależnieniami, przedłużenie w czasie funkcjonowania osób chorych w społeczeństwie, unikanie dożywotniego pobytu w placówkach psychiatrycznych całodobowej opieki. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób chorujących psychicznie. Przeciwdziałanie uzależnieniu i pomoc w życiu w trzeźwości. Specjalistyczne porady telefoniczne i na forum internetowym przygotowywały opiekunów do sprawowania funkcji opiekuńczych. Zrealizowane projekty były też dużym krokiem w kierunku stworzenia skoordynowanego i efektywnego systemu wsparcia opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi (współpraca z MOPR, poradniami zdrowia psychicznego, oddziałami dziennymi opieki psychiatrycznej, Klubami Samopomocy itp.). Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Cel główny 2 był realizowany poprzez programy i projekty związane z organizacją systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Zadanie Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem w celu szczegółowym 2.2 Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego realizowały 4 podmioty organizacje pozarządowe i pożytku społecznego mające w swoim zakresie działania związane z ochrona zdrowia psychicznego: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" - Wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem

5 Pomorska Fundacja ETOH - Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonym uzależnieniem Fundacja Rozwoju Rodziny rodzicdziecko.pl - Grupa terapeutyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci Fundacja Wsparcia społecznego ORENDA - RAZEM RAŹNIEJ Łącznie uczestniczyło w nich 164 osób dorosłych. Projekty były realizowane w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej psychiatrycznej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku (społecznym, rodzinnym, zawodowym) poprzez wprowadzenie środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej wśród beneficjentów mieszkańców Miasta Gdańska oraz koordynacji różnych form pomocy i opieki dla tych osób. Ważnym celem programów była walka z wykluczeniem i degradacją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz ich rodzin i wsparcie osób chorych poprzez kompleksową poradę psychologiczną i psychospołeczną w celu rozwiązania bądź zmniejszenia dolegliwości istniejących problemów. Pomoc psychologiczna skierowana była do osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych bądź zagrożonych od alkoholu, DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików), a także z problemami rodzinnymi, konfliktami w rodzinie, trudnościami funkcjonowania w społeczeństwie, trudnościami w znalezieniu pracy itp. Zapewnienie szybkiego i wielostronnego, dostosowanego do sytuacji i potrzeb pacjentów działania; zwłaszcza dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi i uzależnionych od alkoholu, przy rozwoju różnorodnych zintegrowanych form oparcia społecznego umożliwiło przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji, aktywizację osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług medycznych, socjalnych, aktywizujących i zapewniło respektowanie podmiotowości osoby zaburzonej psychicznie, uzależnionej, lub zagrożonej uzależnieniem. Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gdańska obejmowała zaburzenia psychiczne typu nerwice lekowe, stany depresyjne, stany depresyjne w sytuacjach kryzysowych, gdy brakuje skutecznych sposobów zaradczych oraz umiejętności interpersonalnych (rozpad związku, brak umiejętności wychowawczych, sytuacje przemocy, odrzucenia, dyskryminacji). Zapewnienie szybkiej interwencji w momencie kryzysu psychicznego oraz objęcie kompleksową opieką psychiatryczną i psychologiczną osoby zaburzone psychiczne i ich rodziny zapewniło wsparcie funkcjonowania osób chorych w społeczeństwie w celu uniknięcia długotrwałej hospitalizacji. Realizacja programów umożliwiła zwiększenie dostępności do usług medycznych, socjalnych i aktywizujących dostosowanych do indywidualnie zdiagnozowanego problemu osoby chorej. Realizacja programów wpłynęła na zmniejszenie izolacji i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, ich otoczenia i rodzin znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego oraz osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. Różnorodne formy terapii (indywidualna, grupowa, warsztaty, obozy terapeutyczne gdzie pacjenci pracowali nad rozwiązaniem głównych problemów osobistych, nad zmniejszeniem napięcia emocjonalnego, zwiększeniem poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem przy zwiększonym współudziale rodziny w rozwiązywaniu problemów i pełnym respektowaniu podmiotowości osoby zaburzonej psychicznie, uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem miały na celu zapobieganie wykluczeniu i degradacji społecznej osób chorujących psychicznie i uzależnionych i przedłużanie w czasie funkcjonowania osób chorych w społeczeństwie co pozwoliło niejednokrotnie na unikniecie długotrwałego lub dożywotniego pobytu w placówkach całodobowej opieki psychiatrycznej. Powyższe działania realizowane w ramach programów wpłynęły na znaczną poprawę funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie i/lub uzależnionych od alkoholu w życiu rodzinnym i społecznym. Działania programów połączone były ze współpracą i integracją z już istniejącymi środowiskowymi formami pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi Poradniami Zdrowia Psychicznego, Środowiskowymi Domami Pomocy, Klubami Samopomocy, Oddziałami Dziennymi i z lokalnymi instytucjami (MOPR) w celu stworzenia skoordynowanego i efektywnego systemu wsparcia.

6 Łącznie w powyższych programach wzięło udział 545 osób dorosłych Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadań dla organizacji pozarządowych wyniosły zł (finansowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Obszar Nr 3 Interwencja Zdrowotna oraz z budżetu Gminy Miasta Gdańska). PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Cel główny 1 był realizowany poprzez programy zdrowotne związane z zapobieganiem zaburzeniom psychicznym. Zadanie otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych: Opracowanie i wdrożenie programu zdrowotnego z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i zburzeniom lękowym uwzględniającego specyficzne potrzeby grup ryzyka realizowały dwa podmioty: NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ - Będzie Dobrze Nadmorskie Centrum Medyczne - Zdążyć z Pomocą Uśmiechnij się Znowu I Adresatami powyższych programów zdrowotnych były osoby dorosłe zagrożone depresją, samobójstwem i zaburzeniami lękowymi, w tym uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu. Programy miały na celu zmniejszenie nasilenia problemu zdrowotnego związanego w grupie docelowej poprzez poprawę jakości życia osób zagrożonych depresją, samobójstwem i zaburzeniami lękowymi, w tym zagrożonych uzależnieniem, a poprzez wsparcie i profilaktykę zdrowotną zmniejszenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Działania programów z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i zaburzeniom lękowym uwzględniające specyficzne potrzeby grup ryzyka obejmowały wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych, lękowych i zagrożeń samobójstwem. Projekty zakładały zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji, zaburzeń lękowych oraz zagrożenia uzależnieniem poprzez zidentyfikowanie u pacjenta cech predysponujących do jej wystąpienia w przyszłości oraz redukcja tychże czynników poprzez zastosowane działań interwencyjnych, konsultacji psychiatrycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych warsztatów psychoedukacyjno terapeutycznych, udział i konsultacje specjalisty terapii uzależnień oraz sesji terapii rodzinnej. Rezultatem działań podjętych w ramach programów był większy dostęp pacjentów do szerokiej i zróżnicowanej oferty terapeutycznej (różnorodnych rodzajów terapii indywidualnej i grupowej dostosowanej do specyfiki problemów, grupy wiekowej itp.). Poprzez szybkie reagowanie i wsparcie pacjentów w kryzysach nastąpiło skrócenie okresu od wystąpienia objawów do podjęcia interwencji specjalistycznej. Zapewnienie pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom zagrożonych wystąpieniem depresji, zaburzeń lękowych, zagrożonych samobójstwem pozwoliło na zmniejszenie nasilenia problemu zdrowotnego w grupie docelowej, poprawę jakości życia osób zagrożonych depresją stworzyło warunki do prawidłowego rozwoju osobowości i było skutecznym zabiegiem przeciwdziałania izolacji społecznej. Pomoc terapeutyczna i medyczna przyczyniła się również do poprawy stanu zdrowia psychosomatycznego (nerwice wegetatywne). Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób grupy docelowej, przyczyniło się więc znacznie do zmniejszenia poważnych szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Nastąpiła również zmiana postaw społecznych i przekonań wobec osób zagrożonych depresją, samobójstwem i zaburzeniami lękowymi, w tym zagrożonych uzależnieniem w środowisku lokalnym. Interwencje pracownika socjalnego

7 polegające na pomocy w środowisku społecznym w zakresie usamodzielnienia, odzyskania i umocnienia zdolności do prawidłowego i zadawalającego funkcjonowania w społeczeństwie były ważnym elementem psychoedukacyjnym programów. Działaniami programów objęte było 145 osób dorosłych. Powyższe programy finansowane były z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w ramach Obszaru Nr 3 Interwencja Zdrowotna oraz z budżetu Miasta Gdańska w kwocie zł. Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym Cel główny 1 był realizowany poprzez programy zdrowotne realizujące cel szczegółowy: Upowszechnienie Środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w zadaniach: I. Zadanie otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych: Opracowanie projektu uszczegółowienia programu zdrowotnego poszerzającego zróżnicowanie i unowocześnienie oparcia społecznego w zakresie psychiatrii środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem oraz jego wdrożenie i realizację realizowały dwa podmioty prowadzące działalność leczniczą wyłonione w otwartym konkursie ofert: NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ Program zdrowotny Wyjść Poza Mury NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie Elżbieta Potwardowska Krajewska Życie na Nowo Realizowane programy zdrowotne miały na celu zapewnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej adekwatnej do stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, poprawę stanu psychicznego pacjenta, przeciwdziałanie i zapobieganie kolejnym hospitalizacjom oraz inwalidyzacji, poprawę funkcjonowania psychospołecznego i umiejętności społecznych. Nawiązanie współpracy z pacjentem, jego rodziną i osobami z najbliższego otoczenia zakładało jej utrzymanie również po zakończeniu programu. Działania terapeutyczne prowadziły do wypracowania poprawy w zakresie funkcjonowania pacjenta w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej, by umożliwić prawidłowe funkcjonowanie w środowisku poprzez usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych, zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, uzyskanie zdolności do niezależnego życia społecznego, poprawę umiejętności społecznych, zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego stylu życia (przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, zwiększanie ich wiedzy i umiejętności), zmniejszenie lęku przed opuszczaniem azylu domowego, a także do zwiększenia aktywności zawodowej. W przypadku osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem konsultacje

8 terapeuty uzależnień oraz różne formy terapii nakierowane były na zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji, zwiększenia zdolności do samokontroli. Programy zapewniły dostęp do różnorodnych świadczeń zdrowotnych (medycznych i terapeutycznych): lekarskie wizyty domowe, porady lekarskie diagnostyczne/ terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, terapię grupową i terapię grupową psychoedukacyjną, które umożliwiły adresatom programów nabycie nowych kompetencji przez pacjentów pozwalających na zbudowanie nowej wizji życia, poprawę umiejętności społecznych poprzez treningi umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami wysokiego ryzyka. Wizyty domowe i opieka terapeutyczna nad pacjentem w domu umożliwiła włączenie leczenia seniorów i psychoedukację dla rodzin pacjentów i ich opiekunów. Wzmocnienie wsparcia społecznego w zakresie psychiatrii środowiskowej dzięki wprowadzeniu modelu integracyjnej psychoterapii uzależnień umożliwiło pacjentom z podwójną diagnozą udział w terapiach nastawionych na zmotywowania do leczenia, (również terapia podtrzymująca After Care ) i na wzmacnianie pacjentów w kierunku zachowania abstynencji, zwiększania zdolności do samokontroli i do trwałego utrzymywania abstynencji oraz zapobiegania nawrotom uzależnienia. Wczesne wykrywanie problemów i zaburzeń psychicznych umożliwiło zmniejszenie koniecznych hospitalizacji i pozwoliło kontynuować opiekę terapeutyczną, a wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych pozwoliło na ograniczenie ilości prób samobójczych i samobójstw, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów wynikających z leczenia i inwalidyzacji pacjentów i ich rodzin. Zapewnienie wsparcia i pomocy pacjentom grupy docelowej i ich rodzinom z najbliższego otoczenia w zakresie psychiatrii środowiskowej w aspekcie społecznym wpłynęło na zmniejszenie problemu stygmatyzacji i izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także na zwiększenie świadomości i zmian stereotypowego, krzywdzącego postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi. Działaniami programów objęte były 172 osoby dorosłe. Wymienione programy finansowane były z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w ramach Obszaru Nr 3 Interwencja Zdrowotna oraz z budżetu Miasta Gdańska w kwocie zł. II. Zadanie otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych: Realizacja programu w zakresie psychiatrii środowiskowej w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem realizowały dwa podmioty prowadzące działalność leczniczą wyłonione w otwartym konkursie ofert: NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego WRZESZCZ Program zdrowotny Bliżej Siebie Nadmorskie Centrum Medyczne - Zdążyć z Pomocą Uśmiechnij się Znowu III Realizowane programy zdrowotne miały na celu zapewnienie pomocy i wsparcia dla pacjentów grupy docelowej i ich rodzin w zakresie kompleksowej, specjalistycznej środowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej adekwatnej do stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, poprawę stanu psychicznego pacjenta, przeciwdziałanie i zapobieganie kolejnym hospitalizacjom oraz inwalidyzacji, poprawę funkcjonowania psychospołecznego i umiejętności społecznych. Podstawowe zadania wiązały się z zapewnieniem kompleksowej opieki psychiatrycznej, geriatrycznej i psychoterapeutycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, pacjentom geriatrycznym, uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom oraz opiekunom. Porady lekarskie diagnostyczne ambulatoryjne /środowiskowe rozpoczynały proces

9 diagnostyczno terapeutyczny kontynuowany w procesie leczenia poprzez porady terapeutyczne psychiatryczne, psychoterapię indywidualną ambulatoryjno środowiskową (przy pogłębionej diagnostyce osobowości), psychoterapię indywidualną nastawioną na pracę z podstawowymi problemami i trudnościami uczestnika prowadzoną według określonej metody, warsztaty psychoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne, sesje wsparcia psychospołecznego, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz porady psychologiczno terapeutyczne. Kluczowymi działaniami w programach były przeprowadzane w zależności od potrzeb beneficjentów wizyty domowe, udzielane przez lekarza psychiatrę oraz terapeutę, sesje psychoterapii indywidualnej udzielanej przez certyfikowanego psychoterapeutę w środowisku, przy współudziale pielęgniarki środowiskowej, w miejscu zamieszkania pacjenta. Ten rodzaj opieki mieli zapewniony pacjenci wymagający leczenia psychiatrycznego w domu ze względu na choroby somatyczne (lub dementywne) wiek oraz z innych przyczyn, ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania społecznego. Wymieniona grupa beneficjentów była objęta również opieką specjalisty geriatry. Bardzo istotne dla prawidłowej realizacji programów było utworzenie różnorodnych grup terapeutycznych dostosowanych do potrzeb beneficjentów dla osób po przejściu psychozy, z rozpoznaniem zaburzeń lękowych oraz z lękiem społecznym, osób z zaburzeniami odżywiania, seniorów i osób z chorobami dementywnymi, uzależnionych, współuzależnionych, DDA, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, członków rodzin osób uzależnionych osób z rodzin dysfunkcyjnych celem poprawy funkcjonowania w rożnych sferach deficytowych. W ramach programu realizowano świadczenia medyczne przy zastosowaniu katalogu interwencji terapeutycznych: grupowej i indywidualnej pracy terapeutycznej oraz z zakresu lecznictwa odwykowego ( dla osób z podwójną diagnozą). W celu redukcji i łagodzenia problemów oraz trudności powodujących dysfunkcjonalność rodziny stanowiące ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych była prowadzona terapia rodzin. Dzięki specyfice holistycznej opieki środowiskowej zwiększyła się możliwość szybkiego reagowania i wsparcia pacjentów w kryzysach. W wyniku psychoterapii i leczenia farmakologicznego uzyskano zmniejszenie nasilenia objawów zaburzeń oraz poprawę jakości życia u większości świadczeniobiorców i ich rodzin oraz zwiększoną się motywację beneficjentów programu do działań w różnych sferach życia. Dostęp pacjentów do szerokiej i zróżnicowanej oferty terapeutycznej poprzez terapię w poradni i miejscu zamieszkania umożliwił zapewnienie beneficjentom programu kompleksowej opieki i pomocy, co pozwoliło na uzyskanie znacznie lepszych efektów w leczeniu i dało możliwość pracy nad problemami i deficytami w różnych sferach, zapewniło ciągłość procesu terapeutycznego i pozwoliło uzyskać zmniejszenie objawów zaburzeń i poprawę psychospołecznego funkcjonowania pacjentów z grupy docelowej w znacznie krótszym czasie, zapobiegając degradacji i marginalizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach programów, w wyniku podjętych działań osiągnięto również zmniejszenie problemu stygmatyzacji i izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także zwiększenie świadomości i zmian stereotypowego postrzegania osób chorujących psychicznie. Realizacja programów, dzięki uzyskaniu znacznej redukcji szkód zdrowotnych, psychicznych i somatycznych zmniejszyła znacząco częstotliwość hospitalizacji psychiatrycznych wśród objętych nim pacjentów, co oznacza obniżenie społecznych kosztów leczenia. Trwająca przez cały okres realizacji programów współpraca z jednostkami MOPR w Gdańsku (min. interwencje pracowników socjalnych) i Psychiatrycznymi Oddziałami Dziennymi była prowadzona w celu wypracowania systemu kompleksowej psychiatrycznej opieki środowiskowej w Mieście. Łącznie w powyższych programach wzięło udział 689 osób dorosłych Środki finansowe przeznaczone na wykonanie wymienionych zadań wyniosły zł, (finansowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Obszar Nr 3 Interwencja Zdrowotna oraz z budżetu Gminy Miasta Gdańska). Koszt wszystkich zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą wyniósł zł. Uczestniczyło w nich 1006 osób.

10 Podsumowując w roku 2014 w programach realizujących zadania Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata wzięło udział 1551 osób. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadań dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz organizacji pozarządowych wyniosły zł (finansowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Obszar Nr 3 Interwencja Zdrowotna oraz z budżetu Gminy Miasta Gdańska).

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GDAŃSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GDAŃSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z GDAŃSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 W ROKU 2014 I. REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ I ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel główny 1 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cel główny 1 Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Opracowanie i dystrybucja materiałów edukacyjno informacyjnych opartych na wiedzy naukowej dotyczących promocji zdrowia psychicznego adresowanych do rodziców, dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdańsk 2014

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdańsk 2014 Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gdańsk 2014 Sprawozdanie z realizacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 roku Dla Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży Prezydent Miasta Gdańska ogłasza ostateczne wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 217-22,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi POMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNO- LECZNICZE Gdańsk, ul.srebrniki 5a? Projekt międzyresortowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi REALIZATORZY: 1.FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Nazwy zadań ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 stycznia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <> na lata

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <<Moja Rodzina>> na lata Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 Na podstawie art.19 pkt. 1 i art. 112 ust.9 ustawy o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Zwierzyn na lata 2015-2018. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 Urząd Gminy Gać 275; 37-207 Gać; www.gac.itl.pl/gmina 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.1 Zasoby instytucjonalne w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.

PODSTAWA PRAWNA : Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Katolickim Zespole Edukacyjnym - Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata 2016 2020 Wstęp Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017

I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia kwietnia 2017 I EDYCJA HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO 13 stycznia 2017 9 kwietnia 2017 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali dydaktycznej XI oddziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo