Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 26cdu3723 c3 DU ptu3669 b2 TU03668 Kredyty natychmiastowe pod zastaw wszelkich nieruchomoœci, gruntów rolnych, samochodów Tel. (061) Kom xbo2385 b1 BO02381 str. 3 26pap1858 b2 AP pap3444 b3 AP pap2497 b3 AP02491 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

2 26cap1890 c4 AP btu3598 b2 TU aap2805 a2 AP aap2707 a4 AP brk3576 b2 RK03581 str. 2 poniedzia³ek, 21 grudnia brk3390 b1 RK btu3683 b2 TU bdu3666 b2 DU03665

3 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 3 26cap3656 c3 BO brk3391 b1 RK crk3700 c4 RK erk3701 e5 RK03700

4 str. 4 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Wolsztyn Razem w Przysz³oœæ We wtorek, 8 grudnia 2009 roku w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie odby³a siê uroczystoœæ koñcz¹ca realizacjê projektu Razem w Przysz³oœæ wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Nikt z pracowników Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wolsztynie nie ma w¹tpliwoœci, e to udana inicjatywa, która zakoñczy³a siê sukcesem. G³ównym celem projektu by³a aktywizacja zawodowa kobiet chc¹cych powróciæ na rynek pracy.g³ówny cel jaki zosta³ postawiony to zwiêkszenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejêtnoœci umo liwiaj¹cych wejœcie na rynek pracy, zwiêkszenie motywacji do dzia³ania i ufnoœci we w³asne si³y, zwiêkszenie zdolnoœci komunikacyjnych oraz zmianê predyspozycji osobistych. Zaproszeni na spotkanie w³odarze gminy mieli okazjê osobiœcie przekonaæ siê o sukcesie realizacji programu. Na stole bowiem znalza³y siê potrawy przygotowane przez panie uczestnicz¹ce w warsztatach kulinarnych. Wolsztyn. Diamentowe Gody Pañstwa Laskowskich z Wolsztyna Wszystkiego najlepszego! Pañstwo Helena i Franciszek Laskowscy z Wolsztyna obchodz¹ w tym roku 60 rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego. Z tej okazji yczenia Szacownym Jubilatom z³o yli Burmistrz Wolsztyna - Andrzej Rogozinski oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Bernadeta Zamelczyk. Co siê szczêœciem nazwaæ mo e, niech los z nieba zsy³a. Dobry humor w ka dej porze, co dzieñ jakaœ radoœæ mi³a. Niespodzianka jakaœ b³oga niech spotyka w ka dej dobie. PrzyjaŸñ, mi- ³oœæ i pogoda uprzyjemnia ycie co dzieñ >VŒ< Wolsztyn. ¹cznik od ul. Garbarskiej do Komorowskiej w Wolsztynie Zakoñczono prace Wminiony poniedzia³ek 14 grudnia br. odby³ siê odbiór koñcowy inwestycji gminnej pod nazw¹ Budowa odcinka ulicy - ³¹cznika od ul. Garbarskiej do Komorowskiej w Wolsztynie. W kilku s³owach przypomnienia, w dniu 11 wrzeœnia 2009 r. wolsztyñski magistrat rozpisa³ postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego dla przed- Drodzy Jubilaci gratulujemy Wam tak d³ugiego i szczêœliwego po ycia!!! miotowego zadania okreœlaj¹c warunki uczestnictwa dla potencjalnych wykonawców. W dniu 2 paÿdziernika, tj. w dniu sk³adania ofert, z³o one zosta³y 4 oferty cenowe przez wykonawców ubiegaj¹cych siê o realizacjê zadania. Przeprowadzona weryfikacja i analiza z³o onych dokumentów we wszystkich ofertach wy³oni³y realizatora robót budowlanych, którym to po podpisaniu umowy w dniu 22 paÿdziernika br. zosta- CZ OWIEK CZ OWIEKOWI W kabaretach mo emy sobie artowaæ zarówno z polityków, jak i z chorej s³u by zdrowia. Wszak e œmiech to zdrowie. Nikt temu nie przeczy. Jednak obok bezczelnoœci z uœmiechem na twarzy przejœæ nam nie wypada. Wielu lekarzy i niektóre pielêgniarki zas³uguj¹ nie tylko na s³owa gorzkiej krytyki, ale przede wszystkim na pogardê! Wrzeszcz¹ na prawo i lewo, e chc¹ podwy ek, a co niektórzy nie wykonuj¹ godnie po³owy swoich obowi¹zków. Dodatkowo to w jaki sposób zwracaj¹ siê do pacjentów i ich rodzin wo³a o pomstê do nieba. Mam prawo tak pisaæ, bo doœwiadczy³am tego na w³asnej skórze. S¹ takie zawody, których podejmowaæ siê powinni ludzie z patetycznie mo e brzmi¹cym, ale naprawdê istotnym, powo³aniem. Nauczyciel, o³nierz, policjant, lekarz, pielêgniarka i kilka innych mieœci siê w tej teorii. Niestety coraz wiêcej ludzi przedk³ada dobra materialne ponad rzeczywiste predyspozycje do wykonywanej profesji. Dowodem na to niech bêdzie udzielona telewizji POLSAT wypowiedÿ jednego z lekarzy oddzia³u ginekologiczno-po³o niczego, który z cyniczn¹ wrêcz szczeroœci¹ stwierdzi³. e p³acimy [my pacjenci] za syrenkê, a chcemy jakoœci BMW. Mia³ tu nam myœli op³aty na fundusz zdrowotny, z którego im lekarzom wyp³aca siê pensje. To ju jest skandal! Wiêkszoœæ z nas ma œwiadomoœæ ile z pensji odci¹ga siê nam na tzw. ubezpieczenie zdrowotne. Wiemy, e w skali roku nie s¹ to ma³e pieni¹dze. A teraz przypomnijmy sobie ilu z nas faktycznie korzysta z publicznej s³u by zdrowia, a ile razy musimy i leczyæ siê prywatnie za niebagatelne sumy? Czyli co: p³acimy podwójnie, a lekarzom i tak ma³o? Jakim prawem mamy utrzymywaæ i siebie, i ich?! Pielêgniarki te nie zawsze s¹ mi³e i delikatne. W najwiêkszych szpitalach w kraju ich wra liwoœæ na cierpienie pacjentów, których rzeczywiœcie pod opiek¹ maj¹ wielu, siêga zera. Ju nie lada cudem jest uzyskanie od kadry medycznej jakichkolwiek informacji o swoim lub cz³onka rodziny stanie zdrowia. Najczêœciej zbywaj¹ nas tym, e wiedz¹, co robi¹. Pacjent, który ma to szczêœcie w nieszczêœciu trafiæ do placówki medycznej na d³u ej, musi obojêtnie, bez zadawania zbêdnych pytañ, poddaæ siê woli pielêgniarek i lekarzy, którzy niewiele t³umacz¹, jakie czeka go badanie i co za leki mu podaj¹. Najlepiej to niech swoje leki ma ze sob¹, bo szpital jak zwykle niedofinansowany. Najgorsze w tym wszystkim jest to, e wyrodne przyk³ady powy - szych zawodów kalaj¹ dobre imiê tych z nich, którzy uczciwie i z oddaniem wykonuj¹ swoj¹ pracê. Nie mogê przecie napisaæ, e jedynie na z³ych lekarzy i pielêgniarki trafia³am. Mo e to bêdzie zbyt daleko id¹ce generalizowanie, ale moim zdaniem wielu pracowników s³u by zdrowia pracuj¹cych w du ych miastach, mo e uczyæ siê podejœcia do pacjentów od swoich ma³omiasteczkowych i wiejskich kolegów. Na prowincji pacjent najczêœciej ma imiê i nazwisko, twarz i rodzinê. Nie jest tylko cz³owiekiem z pokoju nr 4. lub 7. Mo na siê t³umaczyæ tym, e w wiêkszych skupiskach ludzi trudniej ogarn¹æ iloœæ pacjentów, ale czy to oznacza, e w du ym mieœcie chory traci swe cz³owieczeñstwo? Czy mniej go boli i rzadziej potrzebuje ludzkiego podejœcia? Nie s¹dzê. Weronika Lewicka ³o Przedsiêbiorstwa Wielobran owego INSTERTECH z Wolsztyna. Zakres inwestycji obejmowa³ m.in. roboty zwi¹zane z przebudow¹ drogi o nawierzchni gruntowej na drogê o nawierzchni z kostki betonowej, w tym roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczo- wej, wykonanie podbudowy z kruszywa ³amanego gr. 18 cm, u³o enie nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych z kostki betonowej. Firma wykonawcza, wykona³a zadanie w za³o onym terminie za kwotê przesz³o ,00 z³. >VŒ< Koszt inwestycji to przesz³o ,00 z³, za które wykonano drogê o nawierzchni z kostki betonowej na d³ugoœci 125 m.

5 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 5 DO WYNAJÊCIA Z PRAWEM NABYCIA ICH NA W ASNOŒÆ POWIERZCHNIE BIUROWO-HANDLOWE Z PARKINGIEM W CENTRUM WOLSZTYNA TEL aap3692 a2 AP crk3727 c2 RK cbo834 c3 BO abo2724 a2 BO adu3677 a2 DU bap3697 b3 AP bap2939 b2 AP bap3692 b4 AP bap3674 b3 AP03673

6 str. 6 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Kaszczor Nagroda dla Stowarzyszenia RAZEM Jak informuje Urz¹d Gminy w Przemêcie, w jubileuszowej X edycji Konkursu Dzia³ania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich wœród nagrodzonych 35 projektów znalaz³ siê tak e projekt Aktywizacja mieszkañców na Szlaku Cysterskim Œcie kami miêdzykulturowymi zg³oszony przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszczorskiej, Wieleñskiej i Os³oninskiej Razem. - Nagrodê finansow¹ w wysokoœci 15 tys. z³ z r¹k Krystyny Poœledniej, Cz³onka Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego, Waldemara Witkowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Ewy Hoffmann - Zastêpcy Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odebrali przedstawiciele Stowarzyszenia Katarzyna Grzesik, Andrzej Szantyka oraz Dorota Gorzelniak Wójt Gminy Przemêt. Uroczystoœæ od- by³a siê 10 grudnia 2009 roku w Poznaniu. Do tegorocznej edycji Konkursu zg³oszono 44 projekty. Kapitu³a Konkursu przyzna³a nagrody pieniê ne i rzeczowe w dwóch kategoriach - promocja wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami a jednostkami im podleg³ymi, b¹dÿ organizacjami lub podmiotami gospodarczymi oraz promocja dzia- ³añ i inicjatyw spo³ecznych samorz¹dów lokalnych.- informuje urz¹d. (UG) S AWA SAMORZ DOWCY WYWALCZYLI PUCHAR Wsobotê 12 grudnia oko³o 40 samorz¹dowców ze Wscho wy, S³awy i Szlichtyngowej spotka³o siê by rozegraæ III Turniej Pi³ki Halowej. Zawody rozegrano w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie. Wyst¹pi³y trzy dru yny. Gra³y w systemie ka dy z ka dym, po 15 minut. Puchar prezesa Stowarzyszenia Nasze Miasto wywalczyli samorz¹dowcy ze S³awy, którzy mieli tê przewagê nad pozosta³ymi zawodnikami, e grywaj¹ razem i uczestnicz¹ w rozgrywkach. Drugie miejsce przy- Widzim. Kêb³owo. Œwiêtno Inwestycja w prezencie? Od drugiego tygodnia grudnia trwaj¹ prace drogowe w Widzimiu. To pocz¹tek realizacji inwestycji jak¹ jest modernizacja drogi powiatowej od Widzimia przez Kêb³owo do Œwiêtna. O tym, e modernizacja tej drogi by³a d³ugo oczekiwana i potrzebna, nie trzeba przekonywaæ mieszkañców wy ej wymienionych miejscowoœci, jak równie kierowców z niej korzystaj¹cych. Starania o modernizacjê drogi liczyæ nale y w latach. Obecny so³tys Widzimia, Lech Daleki, po objêciu so³ectwa, ju wiosn¹ 2007r. z³o y³ formalny wniosek o modernizacjê drogi do Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarz¹du Dróg. Opisa³ szczegó³owo fakt nie spe³niania przez t¹ droga podstawowych standardów technicznych. Droga z Widzimia do Kêb³owa jest za w¹ska, st¹d czêste kolizje. Niebezpieczna jest dla pieszych i rowerzystów. Du e auta niejednokrotnie zahacza³y o ga³êzie przydro nych drzew.- wylicza niedoskona³oœci Lech Daleki. Poparcie wielu Temat drogi z Widzimia do Kêb³owa poruszany by³ wielokrotnie na zebraniach wiejskich w Widzimiu. Obejmuj¹c funkcjê so³tysa postanowi³em, e sprawa tej drogi bêdzie dla mnie priorytetow¹.- wspomina Lech Daleki. Inicjatywa i starania Lecha Dalekiego spotka³y siê z du ym poparciem spo³ecznym mieszkañców Widzimia, Kêb³owa i Œwiêtna. Dziêkujê so³tysom okolicznych miejscowoœci za wsparcie i pomoc.- dodaje so³tys. Starania o modernizacjê drogi na³o y³y siê z mo liwoœci¹ skorzystania z funduszy Unii Europejskiej. Temat zosta³ podjêty przez starostwo i realizacja sta³a siê mo liwa. Do inicjatywy tej przy³¹czy³ siê równie burmistrz Andrzej Rogozinski i Rada Miej- pad³o gospodarzom ze Wschowy, a trzecie pi³karzom ze Szlichtyngowej. To by³ dobry dzieñ dla Leszka Or³owskiego, radnego ze S³awy, którego okrzykniêto Bramkarzem Turnieju. Królem Strzelców w tej edycji zosta³ Marek Szafer ze S³awy. Z. Komolka S AWA To ju tradycja, e policjanci powiatu wschowskiego uczestnicz¹ w akcji Œwiêty Miko³aj na drodze. Akcjê miko³ajkow¹ przeprowadzono 6 grudnia 2009r na terenie S³awy. W dzia³aniach uczestniczyli policjanci pionu prewencji s³awskiego komisariatu wspólnie z funkcjonariuszami Stra y Miejskiej w S³awie. Celem przeprowadzonych dzia³añ by³o dotarcie do œwiadomoœci wszystkich uczestników ruchu drogowego ska, która zdecydowa³a o rezerwacji w bud ecie œrodków na dofinansowanie co przyspieszy³o realizacjê inwestycji. poprzez celowe i humorystyczne oddzia³ywanie Œwiêtego Miko³aja, który w obecnoœci policjantów wrêcza³ niesfornym kierowcom rózgi i udziela³ reprymendy s³ownej, prawid³owo zachowuj¹cych siê uczestników ruchu drogowego na- Fina³ we wrzeœniu Choæ droga do realizacji zadania modernizacji drogi nie by³a ³atwa, to udany fina³ niezmiernie cieszy. Trwaj¹ prace, najpierw deszczówka, chodnik i nawierzchnia. Jeœli tylko pogoda pozwoli to prace bêd¹ postêpowaæ jedne po drugich. Fina³ inwestycji przewidziany jest na wrzesieñ 2010r. Postêpy prac na bie ¹co i osobiœcie monitoruje Lech Daleki. Ubolewam nad tym, e nie by³o konsultacji spo³ecznych dla mieszkañców Widzimia. Na trasie Kêb³owo- Œwiêtno wyciêto drzewa przy drodze. W Widzimiu drzewa zosta³y, a faktycznie s¹ problemem dla mieszkañców, oni te s¹ za ich likwidacj¹. mówi so³tys Lech Daleki. RÓZGA ZAMIAST MANDATU gradza³ s³odyczami. Tego typu dobrodziejstwo jest raz w roku. Z. Komolka

7 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 7 Nieostro ne omijanie Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, poruszaj¹ca siê land roverem kobieta omijaj¹c stoj¹cy na jezdni pojazd zmusi³a kieruj¹cego daewoo tico do zjechania na pobocze, w wyniku czego uderzy³ on w przydro ne drzewo. Do zdarzenia dosz³o w czwartkowy poranek na drodze pomiêdzy Powodowem i Siedlcem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. - Oko³o godz. 08:00 na drodze pomiêdzy Powodowem i Siedlcem kieruj¹ca land rowerem mieszkanka Wojciechowa podczas podjêtego manewru omijania stoj¹cego na jezdni pojazdu zjecha³a na lewy pas ruchu wprost przed daewoo tico, którym porusza³ siê mieszkaniec Podmokli Wielkich. Mê czyzna chc¹c unikn¹æ zderzenia zjecha³ na prawe pobocze, a nastêpnie uderzy³ w przydro ne drzewo. W wyniku zdarzenia mê czyzna dozna³ niegroÿnych obra eñ, bez szwanku wysz³a natomiast z kolizji kieruj¹ca land roverem. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. Sprawcê ukarano mandatem karnym.- relacjonuje przebieg wydarzeñ st. sier. Wojciech Adamczyk. Skradziono pi³ê Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp., policjanci z Rakoniewic powiadomieni zostali przez mieszkañca El - biecin o z³odziejach, którzy w nocy odwiedzili jego posesje sk¹d dokonali kradzie- y pi³y spalinowej. - W dniu 10 grudnia policjanci z Rakoniewic powiadomieni zostali o kradzie y pi³y spalinowej z terenu posesji w miejscowoœci El bieciny. Funkcjonariusze na miejscu zg³oszenia ustalili, e do kradzie y dosz³o w nocy z 08/ r gdzie sprawcy z pomieszczenia gospodarczego na terenie jednej z posesji w miejscowoœci El bieciny dokonali kradzie y pi³y spalinowej m-ki Sthil 180, wartoœci kilku set z³otych. Wszystkie osoby, które w godzinach wieczorowo nocnych przemieszcza³y siê po miejscowoœci El bieciny i widzia³y osobê b¹dÿ osoby dziwnie siê zachowuj¹ce proszone s¹ o kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Grodzisku Wlkp. pod numerem telefonu lub bezp³atnym numerem telefonu 997 lub apeluje komenda. Siedlec. Pracownicy okradali pracodawcê Roczny proceder udaremniony! Policjanci Wydzia³u Kryminalnego wolsztyñskiej jednostki zatrzymali trzech sprawców kradzie y miêsa, do której dosz³o na terenie Zak³adu Miêsnego w Siedlcu w czwartek 10 grudnia. - Sprawcami okazali siê trzej pracownicy firmy, którzy tego dnia ukradli oko³o 160 kilogramów miêsa ró nych gatunków. Jak ustalono przestêpczy proceder trwa³ co najmniej od roku, a zatrzymany towar stanowi³ niewielk¹ czêœæ miêsa skradzionego do tej pory. Prowadzone w ostatnich dniach postêpowanie pozwoli³o na przedstawienie mê czyznom zarzutów kradzie y.- mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. - Policjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP w Wolsztynie zatrzymali trzech mieszkañców powiatu wolsztyñskiego w wieku od 23 do 40 lat podejrzanych o kradzie miêsa z Zak³adu Miêsnego w Siedlcu. Zatrzymani mê czyÿni okazali siê byæ pracownikami firmy, w której dosz³o do przestêpstwa. Jak ustalono ujawniona kradzie nie by³a ich pierwszym wspólnym przedsiêwziêciem. W trakcie przes³uchañ oraz podjêtych w sprawie czynnoœci okaza³o siê bowiem, e podobnych czynów dopuszczali siê co naj- mniej od roku. W tym czasie mê - czyÿni kilka razy w miesi¹cu kradli od kilkudziesiêciu do niemal 300 kilogramów miêsa, które ukrywali w magazynach b¹dÿ ch³odniach, a nastêpnego dnia wywozili z terenu zak³adu. Ze skradzionego towaru domowym sposobem wyrabiali wêdliny, które nastêpnie sprzedawali dziel¹c siê zyskiem. W ci¹gu roku w ten sposób dokonali kradzie y oko³o 1,5 tony miêsa o wartoœci z³otych.- relacjonuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Trwaj¹ czynnoœci w sprawie wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci zwi¹zanych z kradzie ami, których dopuœcili siê podejrzani i nie mo na wykluczyæ kolejnych zatrzymañ. Sprawcom kradzie y za pope³nione przestêpstwo grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Nowa Wieœ.Mochy Policjantki dachowa³y Policyjny nieoznakowany opel, w którym jecha³y dwie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie oraz zatrzymany przez nie nietrzeÿwy rowerzysta, dachowa³ na trasie Nowa Wieœ-Mochy. Do tego zdarzenia dosz³o we wtorek, 8 grudnia. Nie znane s¹ dot¹d przyczyne zdarzenia. Jak informuje komenda badane s¹ okolicznoœci zdarzenia. Ze wstepnych ustaleñ wynika, e kieruj¹ca autem funkcjonariuszka wpad³a w poslizg, straci³a panowanie nad pojazdem i dachowa³a. Dwie policjantki i zatrzymany do kontroli nietrzeÿwy rowerzysta, który znajdowa³ siê w aucie zostali przewiezieni do wolsztyñskiego szpitala. Nikt nie zosta³ powa nie poszkodowany w zdarzeniu. O du ych stratach mo - na mówiæ w odniesieniu do policyjnego pojazdu. Auto zosta³o powa nie uszkodzone i z pewnoœci¹ w najbli szym czasie nie wróci do policyjnejs³u by. Nielegalna reklama Ekspansja reklamy, która towarzyszy dzisiejszym odbiorcom sprawia, e jest ona obecna niemal w ka dej sferze naszego ycia. - Nie zawsze jednak odbywa siê to zgodnie z obowi¹zuj¹cym w tej dziedzinie prawem. Tego typu sprzecznoœæ wysz³a na jaw podczas kontroli drogowej przeprowadzanej w miniony pi¹tek w Wolsztynie wobec kierowcy ciê arowego mercedesa.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. - W pi¹tek, 11 grudnia, ok.godz. 13:30 policjanci Referatu Ruchu Drogowego podczas kontroli przeprowadzanej na ul. Dworcowej w Wolsztynie ujawnili fakt reklamowania napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z zapisem Ustawy o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Jak ustalono reklama alkoholu zamieszczona na skrzyni ³adunkowej ciê- arowego mercedesa nie by³a opatrzona wymagan¹ w takim przypadku informacj¹ o szkodliwoœci produktu. Maksymalny wymiar kary przewidziany w takich sytuacjach to grzywna.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st.sier. Wojciech Adamczyk. Nieletni pomocnicy w³amywacza S³awscy policjanci zatrzymali 20- latka,który wspólnie z dwoma nieletnimi w³ama³ siê do citroena i ukrad³ CB radio. - Do zdarzenia dosz³o w nocy z 6 / 7 grudnia br. S³awie. 20-letni s³awianin wspólnie z dwoma nieletnimi postanowili w³amaæ siê do zaparkowanego przy ul. G³ogowskiej busa. Sprawcy po wy³amaniu zamków zabrali CB-radio wartoœci 200 z³. Nic wiêcej nie zdo³ali ukraœæ gdy zostali sp³oszeni przez przypadkowego œwiadka. Doros³emu sprawcy czynu policjanci przedstawili zarzut w³amania do którego siê przyzna³. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. Nieletnimi sprawcami czynu karalnego zajmie siê S¹d Rodzinny i Nieletnich we Wschowie.- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie.

8 str. 8 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Kradzie drewna Przedmiotem z³odziejskiego po ¹dania bywaj¹ ró nego rodzaju dobra materialne, które przestêpca rabuje na miejscu w³amania lub kradzie y. - Bywa, e kradzionym mieniem jest nawet drewno opa³owe. Do takiego zdarzenia dosz³o na jednej z posesji przy ul. Czereœniowej w Wieleniu.- mówi st.sier. Wojciech Adamczyk. - W niedzielê, 13 grudnia, ok.godz. 10:00 wolsztyñska jednostka zosta³a powiadomiona o kradzie y drewna opa³owego z terenu posesji przy ul. Czereœniowej w Wieleniu. Do zdarzenia dosz³o w noc poprzedzaj¹c¹ zdarzenie, kiedy to nieznani sprawcy weszli na posesjê, a nastêpnie dokonali kradzie y 10 m3 drewna o wartoœci oko³o 1300 z³otych. Osoby, które by³y ewentualnymi œwiadkami zdarzenia i mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawców kradzie y proszone s¹ o kontakt z KPP w Wolsztynie pod numerem telefonu lub 997. Czyn ten zagro ony jest kar¹ pozbawienia wolnoœci do 5 lat.- apeluje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Zaskoczy³ z³odzieja We wtorek, 8 grudnia, s³awscy policjanci zatrzymali 25-latka, który w³ama³ siê do mieszkania i nie zd¹- y³ uciec przed powrotem w³aœciciela. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolnoœci. - Zdarzenie mia³o miejsce 7 grudnia w godzinach popo³udniowych w S³awie. 25- letni g³ogowianin poprzez wy³amanie zamka w drzwiach dosta³ siê do mieszkania jednej z kamienic. Po wejœciu do wnêtrza zamkn¹³ siê w œrodku i spokojnie penetrowa³ pomieszczenia pakuj¹c wszystkie interesuj¹ce go przedmioty do torby foliowej. Na gor¹cym uczynku zasta³ go w³aœciciel mieszkania, który wróci³ w³aœnie od lekarza. Mê czyzna mia³ ju zapakowane w torbie DVD, ubrania oraz artyku³y spo ywcze o ³¹cznej wartoœci prawie 500 z³otych. W³aœciciel niezw³ocznie powiadomi³ policjê i funkcjonariusze zatrzymali z³odzieja. Sprawcy który nie po raz pierwszy znalaz³ siê w rekach policji grozi do 10 lat pozbawienia wolnoœci.- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. Wolsztyn. Turniej pod okiem policji Z Pyrkiem bezpieczniej Poniedzia³kowe przedpo- ³udnie, 7 grudnia, dla uczniów Szko³y Podstawowej nr 5 w Wolsztynie up³ynê³o pod znakiem œwietnej zabawy, a jednoczeœnie zaciêtej rywalizacji zwi¹zanej z uczestnictwem w turnieju prewencyjnym Z Pyrkiem bezpieczniej.- Dzieci mog³y wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹ uczestnicz¹c w konkurencjach sportowych oraz wiedz¹ teoretyczn¹ dotycz¹c¹ zasad szeroko rozumianego bezpieczeñstwa odpowiadaj¹c na pytania policjanta. Nie zabrak³o uœmiechu, nagród, upominków i pytañ o przysz³oroczne spotkanie pod patronatem sier anta Pyrka.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy policji, st. sier. Wojciech Adamczyk. - Od godziny 09:00 na zebranych czeka³a moc atrakcji. Turniej rozpoczê³y dzieci z zespo³u Promyki œpiewaj¹c pyrkow¹ piosenkê oraz zagrzewaj¹c do rywalizacji swoje kole anki i kolegów. Po artystycznej rozgrzewce do rywalizacji stanê³y dru yny klas 0-I i II-III podzielone na 8 zespo³ów. M³odsi uczniowie utworzyli dru yny Zebr, Stra aków, Lekarzy i Policjantów; starsi przyjêli nazwy znaków drogowych, i tak mogliœmy ogl¹daæ Znaki Ostrzegawcze, Znaki Zakazu, Znaki Nakazu oraz Znaki Informacyjne. Konkursowe zmagania mia³y charakter sprawnoœciowo-wiedzowy i obejmowa³y tematykê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa w drodze do szko³y, w trakcie zabawy, kontaktu z osobami obcymi, znajomoœci numerów alarmowych. Zaciêta rywalizacja przynios³a zwyciêstwo dru ynie Stra aków w grupie dzieci m³odszych i Znaków Informacyjnych wœród dzieci starszych, wygranymi byli jednak wszyscy uczestnicy. Upominki i dyplomy wrêczy³ Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziñski. Gratulacje wszystkim uczestnikom z³o yli tak e dyrektorzy obu szkó³ oraz cz³onkowie komisji konkursowej.- mówi rzecznik. Nagrod¹ dla wszystkich doros³ych by³y dzieciêce uœmiechy goszcz¹ce na twarzach wszystkich obecnych i proœby o nastêpny turniej Z Pyrkiem bezpieczniej. (KPP) Rakoniewice W trosce o bezpieczeñstwo We wtorek, 15 grudnia, Kierownik Posterunku Policji w Rakoniewicach wraz z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. uczestniczyli w apelu zorganizowanym przez pani¹ Dyrektor Zespo³u Szkolno- Gimnazjalnego w Rakoniewicach. - Spotkanie z uczniami by³o okazj¹ do zwrócenia uwagi na odpowiedzialnoœæ karn¹ nieletnich sprawców czynów karalnych, omawiaj¹c przy okazji czynniki wp³ywaj¹ce na przejawy demoralizacji nieletnich jakimi s¹ wagary, papierosy, alkohol czy œrodki odurzaj¹ce. W trakcie spotkania policjanci szczególn¹ uwa- gê zwracali na bezpieczeñstwo podczas korzystania ze œrodków pirotechnicznych /petard/ informuj¹c i zakup œrodków pirotechnicznych mo e odbywaæ siê tylko w obecnoœci osoby doros³ej, natomiast korzystanie z tych œrodków po przeczytaniu informacji o sposobie u ytkowania tylko w dwa dni w roku tj. w sylwestra i nowy rok. Spotkanie z uczniami by³o równie okazj¹ do przekazania uczniom doje d aj¹cym do szko³y rowerami kamizelek odblaskowych, które zak³adane na odzie wierzchni¹ niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do zwiêkszenia poprawy bezpieczeñstwa niechronionych u ytkowników ruchu drogowego. - informuje grodziska komenda. (KPP) 15- latek z³odziejem W œrodê, 9 grudnia, s³awscy policjanci ustalili z³odzieja Fiata Uno, okaza³ siê nim nastolatek, który w listopadzie br. w S³awie ukrad³ Peugota. Po raz kolejny zajmie siê nim Sêdzia S¹du Rodzinnego we Wschowie. - Do zdarzenia dosz³o w nocy z 4/5 grudnia br. w S³awie. Mieszkaniec miejscowoœci zg³osi³ na policji kradzie Fiata Uno. Jak siê okaza³o w³amywacz, po kradzie y uderzy³ pojazdem w drzewo powoduj¹c uszkodzenia karoserii na tyle powa ne, e by³ zmuszony porzuciæ samochód. Pokrzywdzony straty wyceni³ na 2000 z³. Jak ustalili policjanci zespo³u kryminalnego w S³awie czynu dokona³ 15- letni mieszkaniec S³awy, który jest znany funkcjonariuszom z tegorocznej listopadowej kradzie y Peugota. Nieletnim po raz kolejny zajmie siê S¹d Rodzinny i Nieletnich we Wschowie.- informuje Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. Omijanie z dachowaniem Z pozoru proste manewry w zale noœci od sytuacji na drodze potrafi¹ przysporzyæ uczestnikom ruchu ko³owego nie lada k³opotów. Przekona- ³a siê o tym kieruj¹ca osobowym mitsubishi mieszkanka Leszna, której podró zakoñczy³a siê dachowaniem. - W sobotê, 12 grudnia ok.godz. 07:00 na ul Wolsztyñskiej w Wieleniu poruszaj¹ca siê mitsubishi 28-letnia mieszkanka Leszna podczas omijania rowerzysty nie opanowa³a pojazdu i zjecha³a na lewe pobocze doprowadzaj¹c do wywrócenia, a nastêpnie dachowania swojego pojazdu. Policjanci skierowani na miejsce zdarzenia ustalili, e kobieta by³a trzeÿwa, a przyczyn¹ pechowego manewru by³o niedostosowanie prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze. Zdarzenie szczêœliwie nie spowodowa³o powa - niejszych obra eñ kieruj¹cej, która po udzieleniu jej pomocy medycznej zosta³a zwolniona do domu.- informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Poszukiwani œwiadkowie Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie prowadzi postêpowanie w sprawie zdarzenia drogowego zaistnia³ego w dniu r. (œroda) ok. godz. 06:30 na drodze pomiêdzy Star¹ D¹browa i Adamowem, w trakcie którego dosz³o do potr¹cenia rowerzysty. Mê czyzna na skutek uderzenia przez kieruj¹cego pojazdem nieustalonej marki, który odjecha³ z miejsca zdarzenia przewróci³ siê doznaj¹c urazu g³owy. Osoby, które by³y œwiadkami zdarzenia (szczególnie osoby, które bezpoœrednio po zdarzeniu udzieli³y pomocy rowerzyœcie) lub mog¹ce na podstawie posiadanych informacji przyczyniæ siê do ustalenia sprawcy potr¹cenia proszone s¹ o osobisty kontakt z KPP w Wolsztynie ul. Dworcowa 1 lub kontakt telefoniczny pod numerem lub 997.

9 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 9 26bap2847 b2 AP cbo3688 c3 BO bap2395 b2 AP bap2258 b2 AP02293 ywa Szopka Bo onarodzeniowa od 15 grudnia. Zapraszamy rodziny, szko³y, przedszkola , cbo3088 BO03185

10 str. 10 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Wolsztyn Kolejny Orlik otwarty MroŸny dzieñ 15 grudnia by³ uroczystym dla w³adÿ Powiatu Wolsztyñskiego, ale przede wszystkim dla dyrekcji i uczniów Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych w Wolsztynie. Oddano bowiem przy tej szkole do u ytku kolejny Orlik czyli zespó³ boisk sportowych w ramach rz¹dowego projektu OR- LIK W sk³ad kompleksu wchodz¹ boiska: do pi³ki no - nej oraz wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. To trzeci Orlik w powiecie i 102. w Wielkopolsce. Koszt inwestycji wyniós³ 739 tys. z³. 244 tys. z³ wy³o y³o Ministerstwo Sportu, 333 tys. z³ w³adze wojewódzkie, 162 tys. z³ pochodzi³o z bud etu powiatu. Poniewa przetarg na budowê kompleksu przyniós³ oszczêdnoœci w bud ecie, Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o wyremontowaniu istniej¹cych dojœæ do budynku szkolnego i boisk.- informuje starostwo powiatowe. Kargowa Œw. Miko³aj w przedszkolu Wponiedzia³ek, 7 grudnia, Burmistrz Kargowej Janusz K³ys razem z Kierownikiem Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kargowej Ann¹ Wierzbiñsk¹ odwiedzili Przedszkole Miejskie w Kargowej. W Przedszkolu goœci³y tak e dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego w Smolnie Wielkim. - Wszystkie przedszkolaki oczekiwa³y na przybycie Miko³aja, poniewa jak co roku w dniu 06 grudnia przypada jego œwiêto. W rolê Œw. Miko³aja wcieli³ siê Pan Burmistrz rozdaj¹c dzieciom s³odkie upominki ufundowane przez zak³ad produkcyjny Nestle. Dzieci z radoœci¹ zaprezentowa- ³y przed panem Burmistrzem kilka piosenek, dziêkuj¹c za s³odycze.- informuje gmina. (UG) Kêb³owo Turniej o puchar So³tysów Wniedzielê, 13 grudnia b.r. sala sportowa Gimnazjum w Keb³owie by³a aren¹ turnieju o puchar So³tysów wsi Kêb³owo, Stary Widzim i T³oki. - Podczas trwaj¹cego kilka godzin turnieju spotka³y siê dru- yny Degustator Kêb³owo, Brzoza Solec, Junior Kêb³owo, Czarne Kruki T³oki, Miœki Wroniawy, Eurocent Kêb³owo, S³omiñski Kaszczor i Blachdzik Wroniawy. W ostatecznym rozrachunku,po zaciêtym i pasjonuj¹cym meczu fina³owym, zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru yna Degustatora Kêb³owo.Miejsce drugie zajê³a Brzoza Solec a trzecie Eurocent Kêb³owo.Dru- yny te oprócz pami¹tkowych dyplomów otrzyma³y równie efektowne puchary.impreza by³a wspóln¹ inicjatyw¹ trzech so- ³ectw.Turniej oprócz promocji pi³ki no nej,to równie mo liwoœæ rywalizacji pomiêdzy dru ynami w bardzo dobrych warunkach,jakie zapewnia sala sportowa w Kêb³owie.- mówi so³tys Kêb³owa Bogdan Œwietliñski. So³tysi dziêkuj¹ za pomoc Panu Zenonowi Wieczorkowi,opiekunowi gimnazjalnej sali. (fot.tk)

11 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 11 Siedlec.Kradli i rozbierali auta Zlikwidowali dwie dziuple Jak informuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji, st.sierz. Wojciech Adamczyk, wolsztyñscy policjanci zlikwidowali dwie dziuple samochodowe zlokalizowane na terenie gminy Siedlec oraz zatrzymali cztery osoby zajmuj¹ce siê kradzie ¹ i rozbiórk¹ aut. Na miejscu zabezpieczone zosta³y m.in. dwa dostawcze mercedesy oraz czêœciowo rozmontowany volkswagen passat. Rozbita w ten sposób zosta³a grupa przestêpcza zajmuj¹ca siê kradzie ami samochodów na terenie Europy Zachodniej. Sukces wolsztyñskich stró ów prawa by³ mo liwy dziêki wielomiesiêcznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydzia³u Kryminalnego oraz wspó³pracy z policj¹ w Niemczech i Holandii. - Funkcjonariusze wolsztyñskiej jednostki zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczoœci samochodowej kilka miesiêcy temu wpadli na trop grupy przestêpczej kradn¹cej samochody na terenie Europy Zachodniej. Mechanizm dzia³ania przestêpców by³ zawsze taki sam: poszukiwanie i kradzie auta, a nastêpnie jego transport do Polski. Skradzione samochody trafia³y do jednej z dwóch stodó³ na terenie gminy Siedlec. Tu kolejni cz³onkowie grupy zajmowali siê ciêciem elementów karoserii, likwidacj¹ numerów identyfikacyjnych silników, demonta- w sprawie oraz wyjaœnienia z³o- one przez zatrzymanych pozwoli³ na ustalenie, e grupa ma na swoim koncie kradzie oko³o 30 samochodów. W dniu wczorajszym S¹d Rejonowy w Wolsztynie wobec 25-letniego wolsztynianina, który by³ g³ównym organizatorem przestêpczego procederu zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozosta³ej trójki zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i porêczenie maj¹tkowe.- mówi st.sier. Wojciech Adamczyk. Powiat Wolsztyn. Pierwsze zaka enia wirusem AH1N1 s¹ ju dwa przypadki 16-latka nie yje, 47- letnia kobieta jest w szpitalu tynie. - Drugi przypadek to kobieta w wieku 47 lat, która obecnie przebywa w szpitalu i jest leczona antywirusowo, u tej osoby tak- e wystêpuje dodatkowa choroba. Dwa inne badania pacjentów z powiatu wolsztyñskiego podejrzanych o zaka enie wirusem, nie potwierdzi³y jego obecnoœci, uzyskano wyniki ujemne.- mówi L. Kwinto. Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, od 1 grudnia tego roku, badania w kierunku obecnoœci wirusa pandemicznego wykonywane s¹ w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. - Badania prowadzone s¹ tak- e kierunku wirusów grypy sezonowej. Do tej pory z naszego powiatu przebadano siedem osób. W ka dym przypadku uzyskano wynik ujemny.- mówi Lidia Kwinto. W jaki sposób ustrzec siê przed wirusem? Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza radzi: Przede wszystkim prowadziæ zdrowy tryb ycia. Nale y pamiêtaæ o prawid³owej diecie i aktywnoœci fizycznej, spêdzaæ du o czasu na œwie ym powietrzu, Powiat Wolsztyn. Podejrzenia zachorowañ na grypê w liczbach em i sprzeda ¹ uzyskanych w ten sposób czêœci i podzespo- ³ów. Policjanci, którzy równoczeœnie przeprowadzili przeszukania obu dziupli odnaleÿli w nich dwa mercedesy sprintery, których przestêpcy nie zd¹ yli rozebraæ i czêœciowo rozmontowanego volkswagena passata. Zabezpieczono tak e niemal 1000 (!) innych przedmiotów pochodz¹cych ze skradzionych pojazdów, b¹dÿ stanowi¹cych elementy ich wyposa enia, w tym kilkadziesi¹t komputerów pok³adowych, tablice rejestracyjne, wyciête pola numerowe VIN oraz narzêdzia i przyrz¹dy elektroniczne umo liwiaj¹ce kradzie pojazdów. Zatrzymali tak e cztery osoby podejrzane o bezpoœredni udzia³ w przestêpczym procederze: 48-letniego mieszkañca gminy Siedlec w³aœciciela obu posesji, 20-letniego Mariusz K. Z Osowej Sieni oskar ony o spowo- dowanie po pijanemu wypadku, w którym zginê³y dwie osoby bêdzie wolny tak zdecydowa³ S¹d Okrêgowy w Zielonej Górze. 25-letni recydy- wista nie jest w oczach s¹du osob¹, któr¹ nale y izolowaæ do czasu procesu. Wczeœniej Mariusz K. Równie wpad³ na jeÿdzie po pijanemu. Mimo utraty prawa jazdy w dniu 4 lipca 2009 r oko³o godz w miejscowoœci Osowa Sieñ pow. Wschowski kierowa³ samochodem BMW nie zachowuj¹c nale ytej ostro noœci w trakcie manewru Jeden z zatrzymanych, 20-letni mieszkaniec gminy Rakoniewice. mieszkañca gminy Rakoniewice, 25-letniego mieszkañca Wolsztyna oraz mieszkaj¹c¹ tak e w Wolsztynie 44-letni¹ kobietê. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Materia³ zgromadzony Zatrzymanym przedstawiono zarzuty paserstwa za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Grypa to temat ostatnich miesiêcy, który nie schodzi z czo³ówek serwisów informacyjnych. Problem groÿnego wirusa grypy AH1N1, wywo³uj¹cego tzw. œwiñsk¹ grypê to problem ca- ³ego œwiata. Na terenie Powiatu Wolsztyñskiego potwierdzono ju dwa przypadki obecnoœci tego groÿnego wirusa. Niestety, jedna z zaka onych osób nie yje. - Na terenie naszego powiatu zarejestrowaliœmy 2 przypadki zaka enia wirusem AH1N1 potwierdzone laboratoryjnie, jeden zakoñczy³ siê zgonem. Wirus nie by³ jednak bezpoœredni¹ przyczyn¹ zgonu. By³a to 16 letnia dziewczynka, która mia³a dodatkowe schorzenie.- informuje Lidia Kwinto z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wolsz- S AWA- WSCHOWA SPRAWCA ŒMIERTELNEGO WYPADKU NA WOLNOŒCI wymijania z jad¹cym prawid³owo z naprzeciwka samochodem VW Passat doprowadzi³ do bocznego przetarcia pojazdów. Na skutek czego straci³ panowanie nad samochodem, zjecha³ na lewy pas jezdni, po czym wjecha³ do przydro nego rowu uderzaj¹c w betonowy przepust. W wyniku zdarzenia pasa erowie BMW 31-letni mieszkaniec Wschowy oraz 22-letnia mieszkanka pobliskiej miejscowoœci ponieœli œmieræ na miejscu, natomiast dwaj pozostali mê czyÿni w wieku 22 i 24 lata znajduj¹cy siê w pojeÿdzie doznali wstrz¹œnienia mózgu, z³amania koñczyn oraz ogólnych pot³uczeñ w zwi¹zku z czym zostali przewiezieni do szpitala we Wschowie. Kieruj¹ca samochodem VW Passat nie dozna³a adnych obra eñ. Dwie ofiary œmiertelne, jedna powa nie ranna, próba matactwa i wczeœniejszy wyrok za jazdê po pijanemu to kryminalny,,dorobek 25 -latka. Pocz¹tkowo trafi³ na krótko do aresztu, ale zosta³ z niego zwolniony decyzj¹ S¹du Rejonowego we Wschowie. Prokuratura we Wschowie za³o y³a za alenie, bo uwa a- ³a, e recydywista maj¹cy na sumieniu dwie œmiertelne ofiary i matacz¹cy w sprawie, powinien byæ izolowany przynajmniej do procesu, by nie utrudniaæ œledztwa. Za a- lenie rozpatrzy³ S¹d Okrêgowy w Zielonej Górze. On te uzna³, e Mariusz K. mo e do sprawy byæ na wolnoœci. Z. Komolka czêsto wietrzyæ pomieszczenia, unikaæ bliskiego kontaktu z osobami wykazuj¹cymi objawy grypopodobne, pozostaæ w domu je eli sami jesteœmy chorzy. Podczas kichania i kas³ania nale y zas³aniaæ usta i nos chusteczk¹. Nale y te pamiêtaæ o czêstym myciu r¹k ciep³¹ wod¹ z myd³em. - Obecnie w Polsce nie ma szczepionki przeciw nowej odmianie grypy, dlatego zaleca siê szczepienia przeciw grypie sezonowej aby zapobiec jednoczesnemu zaka eniu wirusem AH1N1 i wirusem grypy sezonowej. Przebieg choroby zale y przede wszystkim od odpornoœci danego organizmu. Im jest ona wiêksza tym ³agodniejszy przebieg. Objawy nowej grypy AH1N1 s¹ podobne jak w grypie sezonowej: gor¹czka, kaszel, ból gard³a, katar, bóle miêœniowe i stawowe, ból g³owy, dreszcze, mog¹ te wyst¹piæ wymioty i biegunka. W przypadku wyst¹pienia tych objawów nale y zg³osiæ siê do lekarza.- mówi L. Kwinto z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie.

12 str. 12 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Wolsztyn i okolice na dawnej pocztówce Dobry prezent pod choinkê Wydawnictwo Fortes wznowi³o wydanie albumu Artura Skorupinskiego pt. Wolsztyn i okolice na dawnej pocztówce, nagrodzonego przez Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych i Miêdzynarodowe Targi Poznañskie w ramach XIII Przegl¹du Ksi¹ ki Krajoznawczej i Turystycznej. Album jest kontynuacj¹ ksi¹ - ki Wolsztyn wczoraj i dziœ i zawiera ponad 150 widokówek prezentuj¹cych Ziemiê Wolsztyñsk¹ w latach , z których najstarsza pochodzi z koñca XIX wieku. Wydawnictwo ukaza³o siê w twardej oprawie, na powlekanym papierze kredowym. Wolsztyn i okolice na dawnej pocztówce to pe³en sentymentu spacer po dawnych ulicach Wolsztyna i okolicznych miejscowoœciach, podczas którego zaobserwowaæ mo na zmiany zachodz¹ce w architekturze na prze³omie wieków XIX i XX. Album przet³umaczony na jêzyk niemiecki cieszy siê bardzo du ym powodzeniem wœród mieszkañców Ziemi Wolsztyñskiej i turystów zagranicznych. Ze wzglêdu na parowozowe zainteresowania autora nowe wydanie Mochy Spotkanie z górnikiem Niezwyk³e spotkanie prze yli uczniowie mocheñskiej szko- ³y. Przyby³ do nich z wizyt¹ ojciec jednego z uczniów, który na codzieñ pracuje jako górnik w kopalni Halemba. M. Wita podczas spotkania opowiada³ o charakterze swojej pracy. O tym, e wykonywanie zawodu górnika nie nale y do ³atwych wiedz¹ wszyscy. Goœæ odpowiada³ na wiele pytañ. - Dziêkujemy panu M. Wita za to, e znalaz³ czas na spotkanie z uczniami i przybli enie nam trudów górniczej pracy.- mówi¹ organizatorzy spotkania. zosta³o poszerzone o dawne pocztówki o tematyce kolejowej i nie tylko. Prawdziwym rarytasem jest wieloobrazkowa karta pocztowa z widokami atrakcji turystycznych Wolsztyna, datowana na rok 1905, posiadaj¹ca na swoim rewersie dwa stemple pocztowe wolsztyñski z dat¹ 7 sierpnia 1905 i praski postawiony nastêpnego dnia. We wstêpie Artur Skorupinski pisze m.in. Lubimy je otrzymywaæ, ogl¹daæ, uwielbiamy szczególnie te, przychodz¹ce od osób bliskich. Têsknimy za ich dawnym urokiem, zachwycamy siê pomys³owoœci¹ wydawców. Pocztówki ktoœ powie, e to relikt przesz³oœci. W dobie powszechnego dostêpu do komputerów, sieci internetowej, telefonii komórkowej, nie ma czasu na karty pocztowe przynajmniej te Wniedzielê, 13 grudnia we Wroniawach odby- ³o siê uroczyste spotkanie Wigilijne dla stra aków z terenu powiatu. Uroczystoœæ rozpoczê³a msza œwiêta odprawiona przez miejscowego proboszcza. Nastêpnie wszyscy zgromadzeni udali siê na salê wiejsk¹, gdzie zasiedli do wspólnego sto³u. - W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, radni oraz ponad 100 stra aków z OSP. W spotkaniu uczestniczyli Komendant i Zastêpca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie. Przygotowanie uroczystoœci by³o mo liwe dziêki bardzo du emu zaanga owaniu druhów z OSP Wroniawy oraz pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra y, st.kpt. s³awomir Œnita. Goœcieszyn. Wigilia w Goœcieszynie tradycyjne. S¹ elektroniczne tañsze, szybciej docieraj¹ce do adresatów, czêsto zawieraj¹ce ruchomy obraz, dÿwiêk. Jednak mo e dlatego, e nie wymagaj¹ one od nadawcy zbyt du ego wysi³ku zwi¹zanego chocia by z rêcznym wypisaniem, naklejeniem znaczka a nastêpnie wys³aniem za pomoc¹ tradycyjnej poczty nie ciesz¹ a tak bardzo. Przegl¹daj¹c album zobaczymy jak wygl¹da³y kartki pocztowe dawniej i przy okazji przeniesiemy siê w œwiat magii kolorowych kartoników zapisanych przez mieszkañców Ziemi Wolsztyñskiej w czasach, kiedy kartka by³a wyj¹tkowym noœnikiem wiêzi miêdzyludzkich ³¹cz¹cych nadawcê z adresatem. W tym miejscu nale y jednak zauwa yæ, e tak jak elektroniczne ksi¹ ki nie wypar³y tych tradycyjnych tak i popularne sms-y nie stanowi¹ konkurencji dla kartek pocztowych, a jedynie kolejny bardzo atrakcyjny kana³ komunikacji. I niech tak zostanie. Album dostêpny jest na terenie Powiatu Wolsztyñskiego w ksiêgarniach Leszka Maruszewskiego i mo e stanowiæ znakomity prezent pod choinkê dla naszych bliskich. opr. Powiat Wolsztyn Spotkanie Op³atkowe Wminion¹ sobotê 12 grudnia br. w Domu Dziecka w Goœcieszynie odby³a siê uroczysta Wigilia Bo onarodzeniowa, w której przy wspólnym stole zasiedli oprócz dzieci i ich opiekunów licznie przybyli goœcie, którzy wspieraj¹ Dom Dziecka Droga. Jak co roku do Goœcieszyna przyjechali przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Lübben i przywieÿli ze sob¹ prezenty dla dzieci, które przygo- towa³o 70 rodzin z naszego zaprzyjaÿnionego miasta w Niemczech. By³y œwi¹teczne yczenia, tradycyjny op³atek i yczenia oraz umilony czas wystêpami artystycznymi przygotowanymi przez podopiecznych goœcieszyñskiej Drogi. >VŒ<

13 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 13 Wytnij i zachowaj sobie t¹ informacjê Policjanci pierwszego kontaktu Prezentujemy Pañstwu dzielnicowych z terenu gminy Siedlec i Przemêt. Dzielnicowi to swoistego rodzaju policjanci pierwszego kontaktu dla mieszkañców gminy. Warto wiedzieæ do kogo zwróciæ siê o pomoc i zostawiæ sobie tak¹ informacjê, aby w razie czego z niej skorzystaæ. S I E D L E C P R Z E M Ê T Rejon s³u bowy nr 7 - asp. Andrzej SIENKIEWICZ - tel Miejscowoœci: Kie³piny, Stara Tuchorza, Tuchorza, Nowa Tuchorza, Boruja, Belêcin, Mariankowo, Karna, Rejon s³u bowy nr 8 - st.sier. Przemys³aw BUDA - tel Miejscowoœci: Reklin, Reklinek, Kie³kowo, Ja yniec, Jaromierz, Kopanica, Ma³a Wieœ, Wielka, Wieœ, W¹chabno Rejon s³u bowy nr 9 - m³.asp. Szymon RAU - tel Miejscowoœci: Siedlec, Nieborza, Wojciechowo,. Chobienice, Grójec Ma³y, Grójec Wielki, Godziszewo, Zakrzewo, Rejon s³u bowy nr 10 - m³.asp. Waldemar UKASZKIE- WICZ - tel Miejscowoœci: B³otnica, Nowa Wieœ, Perkowo, Przemêt, Przemêt-Leœniczówka, Radomierz, Starkowo, Zaborowo. Rejon s³u bowy nr 11 - sier. Piotr KRALL - tel Miejscowoœci: Górsko, Kaszczor, Mochy, Olejnica, Os³onin, Solec, Solec Nowy, Œwiête Jezioro, Wieleñ, Wroniawy-Leœniczówka. Rejon s³u bowy nr 12 - sier. Daniel KUD ASZYK - tel Miejscowoœci: Barchlin, Biskupice, Biskupice-Katarzynki, Borek, BrzeŸniak, Bucz, Bucz Nowy, Dêbina, Kluczewo, Popowo Stare, Poœwiêtno, S¹czkowo, Siekowo, Siekówko, Soko³owice. Wolsztyn POLICJA CUP Wolsztyñscy stró e prawa w minion¹ sobotê, 12 grudnia, zorganizowali turniej pi³karski PO- LICJA CUP, który rozegrany zosta³ w Miejskiej Sali Sportowej Œwitezianka w Wolsztynie. - Swoje reprezentacje wystawi³y Wydzia³ Kryminalny i Referat Ruchu Drogowego oraz Wydzia³ Prewencji, który ze wzglêdu na najwiêksz¹ liczebnoœæ z³o ony by³ z dwóch dru yn. Sportowa rywalizacja obfitowa³a w nie lada emocje. Ostatecznie zwyciê yli mundurowi z starszej dru yny Wydzia³u Prewencji inkasuj¹c równoczeœnie trofea dla króla strzelców i najlepszego bramkarza.- informuje rzecznik prasowy komendy, st.sier. Wojciech Adamczyk. To pierwszy w historii wolsztyñskiej jednostki turniej pi³karski POLICJA CUP. - Sportowe zmagania przebiega³y systemem pucharowym promuj¹c awansem do kolejnych etapów zwyciêzców poszczególnych meczów. Wszyscy zawodnicy mogli liczyæ na doping ze strony zebranych, bowiem turniej by³ tak e okazj¹ do spotkania i wspólnej zabawy rodzin oraz przyjació³. Turniejowa rywalizacja pomimo sporych emocji, których dostarczy³a zawodnikom oraz kibicom przebiega³a w duchu fair play. Zwyciêstwo przypad³o dru ynie Wydzia- ³u Prewencji I, która w pokonanym polu pozostawi³a rywali z przeciwnych ekip. Wœród zwyciêzców znaleÿli siê tak e uhonorowani pucharami najskuteczniejszy strzelec oraz bramkarz.- informuje rzecznik. Turniej zakoñczy³ siê wrêczeniem pucharów i okolicznoœciowych dyplomów. Zwyciêska reprezentacja odebra³a nagrodê z r¹k Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie Zbigniewa Drzyma³y, nagrodê za drugie miejsce - puchar Starosty Wolsztyñskiego wrêczy³ dru ynie Wydzia³u Kryminalnego jego fundator Starosta Ryszard Kurp. - Z r¹k Starosty puchar ufundowany przez Wicestarostê Jacka Skrobisza odebra³a tak e dru- yna Wydzia³u Prewencji II, która zajê³a trzecie miejsce. Czwarta lokata, która przypad³a w udziale policjantom Referatu Ruch Drogowego nagrodzona zosta³a pucharem Przewodnicz¹cego NSZZ Policjantów KWP w Poznaniu Andrzeja Szarego, któr¹ wrêczy³ Kierownik RRD asp.sztab. Piotr Horowski. Doceniono tak e wysi³ki zawodników, których wp³yw na wyniki wszystkich rozegranych spotkañ by³ najwiêkszy najlepszego snajpera oraz bramkarza. W pierwszej kategorii zwyciê y³ Adam Kasprzyk z Wydzia³u Prewencji I, który nagrodzony zosta³ pucharem Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Krzysztofa Piaska wrêczonym przez Ryszarda Kurpa. Wœród bramkarzy bezkonkurencyjny okaza³ siê Micha³ Leœnik uhonorowany pucharem Kapelana o. dr Wojciecha Popielowskiego, który odebra³ z rak fundatora. Turniej okaza³ siê przys³owiowym strza- ³em w dziesi¹tkê i ma wszelkie szanse na sta³e wpisaæ siê w kalendarz wolsztyñskich policjantów. Nie jest równie wykluczone, e jego formu³a mo e poszerzyæ siê o dru yny spoza wolsztyñskiej jednostki.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. (KPP)

14 str. 14 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 Wolsztyn. Spotkanie op³atkowe Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych Cicha noc, œwiêta noc Wminion¹ œrodê 9 grudnia br. dorocznym zwyczajem Zarz¹d Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych zorganizowa³ w sali Bez Atu spotkanie op³atkowe z cz³onkami ko³a. Na przedpo³udniowe spotkanie zarz¹d ko³a zaprosi³ nie tylko ludzi nale ¹cych do organizacji. Wœród goœci spotkaæ mo na by³o m.in. Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. Spotkanie sta³o siê okazj¹ do ca³orocznych podsumowañ i wspomnieñ. By³y te yczenia zwi¹zane ze Œwiêtami Bo ego Narodzenia oraz tradycyjne ³amanie siê op³atkiem. >VŒ< Kêb³owo. Agnieszka Kêdziora na Mistrzostwach Œwiata Szwecja (Västeras) 2009 Wolsztyn Nowy parking przy starostwie W pi¹tek, 4 grudnia rozpoczê³y siê prace przy budowie parkingu dla samochodów obok budynku starostwa w Wolsztynie. Prace przy budowie parkingu posuwaj¹ siê w bardzo szybkim tempie dziêki zaanga owaniu Firmy oraz sprzyjaj¹cej aurze. Minimalne temperatury ujemne nie s¹ Agnieszka Kêdziora mieszkanka Kêb³owa, wychowanka klubu UKS JUNIOR KÊB OWO obecnie graj¹ca w barwach UKS AB- SOLWENT SIEDLEC znalaz³a uznanie w oczach trenera kadry narodowej seniorek unihokeja i w dniach grudnia 2009 zagra³a w Mistrzostwach Œwiata odbywaj¹cych siê w Szwecji. W rozegranych w szwedzkim Västeras mistrzostwach œwiata w unihokeju kobiet, reprezentacja Polski, prowadzona przez Bogdana Zajdziñskiego, zajê³a ósme miejsce. Po dwóch pora kach ze Szwajcari¹ i Rosj¹, Polki pokona- ³y Dunki 5:3, przegra³y z reprezentacj¹ Finlandii 3:6 i w emocjo- nuj¹cym meczu o siódme miejsce uleg³y Norwegii 5:6. Mecze Polski: Polska - Rosja 1:2 Szwajcaria - Polska 9:1 Dania - Polska 3:5 Polska - Finlandia 3:6 Dla Agnieszki mimo bardzo m³odego wieku s¹ to ju 4 Mistrzostwa Œwiata. Wczeœniej bra- ³a dwukrotnie udzia³ w Mistrzostwach Œwiata Juniorek w 2006 w Niemczech i 2008 w Polsce oraz raz na Mistrzostwach Œwiata Seniorek grupy B 2007 w Danii. Agnieszka w unihokeja gra od 9 roku ycia. Rozpoczyna³a od gry w polu, jednak w zwi¹zku ze zmianami przepisów rozpoczê³a przygodê z bramk¹. Jako bram- karka pierwsze sukcesy osi¹gnê- ³a w 2005 roku, podczas fina³ów MP juniorek m³odszych z swoim klubem z Kêb³owa zdoby³a wicemistrzostwo Polski, a sama zosta³a uznana najlepsz¹ bramkark¹ turnieju. Od tego te mo- - Docelowo powstanie 60 miejsc parkingowych z drogami dojazdowymi. Prace s¹ wykonywane przez Firmê Budowlan¹ Pana Mariusza Janika, któr¹ wy- ³oniono w drodze przetargu. Pomoc finansow¹ w wysokoœci PLN przy ogólnym koszcie budowy prawie PLN otrzymaliœmy od w³aœciciela firmy VIKA Pana Radomskiego. Mariankowo ywa szopka Woœrodku Amazonka w Mariankowie miêdzy Wolsztynem,a Nowym Tomyœlem zosta³a otwarta ywa szopka bo onarodzeniowa. To niezwyk³y si¹teczny akcent tworz¹cy spektakl ze zwierzêcymi aktorami w roli g³ównej. przeszkod¹ do realizacji tej inwestycji. Cieszy nas ten fakt, poniewa mamy pe³n¹ œwiadomoœæ o uci¹ liwoœci obecnego stanu rzeczy wobec petentów, za co serdecznie przepraszamy. - Starosta Wolsztyñski Ryszard Kurp. (ST.POW) Zobaczyæ mo na osio³ki, tresowan¹ œwinkê o imieniu Boczek. Nie zabrak³o równie owiec,lam, kucyka, kózki, emu, go³êbie oraz inne ptaki. Szopka organizowana jest ju trzeci rok z rzêdu. - Je eli ktoœ chcia³by dodatkowo zamówiæ przeja dzkê kucem lub kulig prosimy o wczeœniejszy kontakt. Bêdzie mo na napiæ siê równie kawy lub herbaty. Serdecznie zapraszamy.- mówi w³aœcicielka oœrodka Amazonka Dorota Utrata. Agnieszka Kêdziora (5 od lewej w I rzêdzie) z kole ankami z reprezentacji i trenerem. mentu rozpoczê³a siê jej kariera reprezentacyjna. Obecnie jest zawodniczk¹ UKS Absolwent Siedlec, jednoczeœnie zajmuje siê ju prac¹ z m³odszymi kole ankami trenuj¹c juniorki m³odsze i starsze w UKS JUNIOR KÊB O- WO. yczymy sukcesów. CZYTAJ co drugi poniedzia³ek REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom >VŒ< REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

15 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 15 Mamy siê czym pochwaliæ Warszawa goœci parowozowe piêknoœci! Artur Skorupiñski organizator konkursu Miss Œwiata Parowozów skorzysta³ z zaproszenia dyrektora Muzeum Kolejnictwa i Roku Chopinowskiego w Warszawie Ferdynanda Ruszczyca i zaprezentowa³ w olbrzymiej muzealnej hali w centrum Warszawy, na 120 fotogramach szeœcioletni¹ historiê wolsztyñskiego konkursu piêknoœci z misj¹. Czêœci¹ wystawy jest ekspozycja fotogramów pochodz¹cych z albumu Wolsztyñskie Parowozy w fotografii Artura Skorupinskiego. - Na pocz¹tku listopada Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zaproponowa³o du ¹ wystawê promuj¹c¹ konkurs Miss Œwiata Parowozów, który jako jedyny zwraca uwagê na zabytki techniki kolejowej w Polsce. - Jest mi tym bardziej mi³o, e propozycja pad³a ze strony dyrektora insty- tucji pañstwowej zarz¹dzanej przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, który docenia wk³ad ogromnej promocji Wolsztyna i jej ponad stuletniej parowozowni jaki daje nasz konkurs relacjonowany przez wszystkie licz¹ce siê media. Otwarcie wystawy cieszy³o siê du ym powodzeniem. Uczestniczyli w nim m.in.: dyrektor Roku Chopinowskiego 2010 Ferdynand Ruszczyc, prezes Biura Miss Polonia Warszawa Witold Asminowicz, prezes Fundacji Era Parowozów Miros³aw Szymañski, dyrektor Present Service portalu Rozk³ad Jazdy PKP Maciej Niepogodziñski, Miss Œwiata Parowozów i Vicemiss Polonia 2009 Katarzyna Suberska, Miss Polonia Województwa Lubuskiego Marta Napiera³a. Relacjê z wystawy mo na by³o obejrzeæ w Teleexpresie, wiadomoœciach TVN24 i Gazecie Wyborczej we wszystkich mediach pojawi³ siê Wolsztyn i parowozownia. Po czêœci oficjalnej mia³a miejsce promocja parowozowego albumu, a na koniec pokaz mody. Okazuje siê, e w Warszawie nasz konkurs cieszy siê du ¹ popularnoœci¹, a parowozowa wystawa w Muzeum Kolejnictwa przy ul. Towarowej 1, która potrwa do koñca stycznia prawdopodobnie jeszcze t¹ popularnoœæ zwiêkszy. opr. Wolsztyn Olimpiada dla uczniów We wtorek, 1 grudnia, obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS organizowany przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia. W Polsce zara onych jest ponad 10 tys. osób informuje Pañstwowy Instytut Higieny (PIH). Ponad 20 tys. Polaków nie wie, e jest nosicielami wirusa HIV ostrzega dr Anna Marzec-Bogus³awska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Jak uwa aj¹ eksperci przeprowadzaj¹cy badania dla PIH, ryzyko zmniejsza siê wœród ludzi wybieraj¹cych abstynencjê seksualn¹, pozostaj¹cych w sta³ych zwi¹zkach lub bêd¹cych dla siebie pierwszymi partnerami. Wirus HIV przez wiele lat nie daje adnych widocznych objawów, ale stopniowo niszczy uk³ad immunologiczny. Jego koñcow¹ postaci¹ jest AIDS, czyli zespó³ nabytego upoœledzenia odpornoœci, dopiero wtedy pojawiaj¹ siê objawy typowe dla chorób, które atakuj¹ organizm wskutek braku odpornoœci. Wirusem mo na zaraziæ siê przez krew lub kontakty seksualne; z zara onej kobiety w ci¹- y wirus mo e siê przenieœæ na nienarodzone jeszcze dziecko. Nie jest mo liwe pozbycie siê wirusa z organizmu, ale dziêki lekom mo liwe jest spowolnienie jego rozwoju i poprawa jakoœci ycia osób zara onych. Organizowanie Œwiatowego Dnia Walki z AIDS ma przede wszystkim na celu uœwiadomienie ludziom, jakie zagro enie niesie ze sob¹ wirus HIV i w jaki sposób mo na zapobiegaæ zara eniu, a tak e udowodnienie osobom chorym, e nie musz¹ byæ skazane na odosobnienie, poniewa przy zachowaniu odpowiednich zasad ostro noœci nie stanowi¹ dla innych zagro enia. Obecnie na ca³ym œwiecie jest ju prawie 38,6 miliona osób chorych na AIDS. Tylko w ubieg³ym roku 2,5 mln osób na ca³ym œwiecie zakazi³o siê wirusem HIV. Wed³ug statystyk, do chwili obecnej oko³o 30 mln osób zmar³o z powodu AIDS. W dniu 1 grudnia na ca³ym œwiecie, w tym i Polski, odbywaj¹ siê m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotycz¹ce profilaktyki HIV/AIDS. Z tej e okazji Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wolsztynie pod patronatem Urzêdu Miasta i Gminy w Wolsztynie zorganizowa³a Olimpiadê dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych pt. Czy wiesz wszystko o AIDS. Olimpiada, na któr¹ przyby³o 13 uczniów reprezentuj¹cych swoje placówki nauczania i wychowania odby³a siê w Bibliotece Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy w Wolsztynie przy ul. Gajewskich 48 w dniu r. o godz Uczniowie otrzymali zestaw sk³adaj¹cy siê z 17 pytañ testowych z ró n¹ iloœci¹ poprawnych odpowiedzi oraz jednego pytania otwartego, na których rozwi¹zanie mieli 50 minut. To w³aœnie pytanie otwarte pomog³o Komisji wy³oniæ zwyciêzcê, gdy poziom wiedzy by³ bardzo wyrównany. Ostatecznie zwyciêzc¹ okaza³ siê Karol Kochman ZSOiP w Wolsztynie, drugie miejsce zajê³a Ma³gorzata Piku- ³a Uczeñ ZSRiT w Powodowie, w czo³ówce znalaz³a siê równie Sylwia Szymanowska uczennica Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przemêcie, która zajê³a III miejsce. Dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów ufundo- Solec. Sportowe zmagania w powiecie Gwiazdkowe prezenty Minione dwa weekend y przynios³y wiele radoœci Zarz¹dowi Klubu Sportowego Brzoza z Solca. Zwa ywszy na okres przedœwi¹teczny, rzec mo na, i zawodnicy Brzozy ufundowali œwietne gwiazdkowe prezenty swemu zarz¹dowi. Mianowice, 5 grudnia br. uczniowie gimnazjum (notabene zawodnicy KS Brzoza) zdobyli wicemistrzostwo powiatu wolsztyñskiego w I Turnieju Pi³ki Halowej w Mochach. Tydzieñ póÿniej tj. 12 grudnia br. inna grupa m³odzie- y gimnazjalnej z klubu z Solca podczas turnieju w Kêb³owie zdoby³a wice-wice mistrzostwo powiatu. Tak e 12 grudnia Oldboy s Brzozy Solec zakwalifikowa³ siê do pó³fina³u mistrzostw Gminy Przemêt w siatkówce, natomiast dzieñ póÿniej tj. 13 grudnia br. dziewczyny z Brzozy zdoby³y wicemistrzostwo Gminy Przemêt w tej samej dyscyplinie. W tym samym dniu w Kêb³owie odby³ siê te Halowy Turniej Pi³ki No nej o puchar so³tysów wsi Kêb³owo Stary Widzim T³oki, gdzie seniorzy z KS Brzozy walczyli w finale z dru yn¹ z Kêb³owa ulegaj¹c im 0:1, tym samym zdobywaj¹c II miejsce. Takich prezentów chcia³oby siê dostawaæ jak najwiêcej - informuje w naszej rozmowie prezes Klubu Sportowego z Solca wraz z zarz¹dem. Dyplom za zajêcie II miejsca w Halowym Turniej Pi³ki No nej o puchar so³tysów wsi Kêb³owo Stary Widzim T³oki. Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, a tak e wszystkim tym osobom, które anga uj¹ siê bezgranicznie i przyk³adaj¹ w jakikolwiek sposób pomocn¹ d³oñ Zarz¹d Klubu Sportowego Brzoza serdecznie dziêkuje oraz yczy wszystkim zdrowych, spokojnych i weso³ych œwi¹t Bo ego Narodzenia oraz Szczêœliwego Nowego Roku >VŒ< wa³ Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn a wrêczy³a je w zastêpstwie pani Alina Molicka przedstawiciel Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie. opr.

16 str. 16 poniedzia³ek, 21 grudnia bdu3726 b3 DU cap3709 c3 AP cap3080 c1 AP btu3716 b2 TU btu3717 b2 TU cap3080 c1 AP btu3718 b2 TU03717

17 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str btu3720 b3 TU03719 Sprzedam - ci¹gnik URSUS ci¹gnik URSUS agregat aktywny 3m - opryskiwacz 12 Krukowiak - rozrzutnik obornika 2-osiowy Pierwszy w³aœciciel tel ant3705 a1 NT btu3678 b1 TU03677 Sprzedam Seicento 1,100 rok prod pierwsza rejestracja 2004 el. szyby, poduszka, imobilaizer opony zimowe + letnie przebieg 100 tys. tel , dzwoniæ po ant3704 a1 NT btu3591 b2 TU btu3261 b1 TU03254 Zatrudniê pracownika ochrony fizycznej z licencj¹ I lub II stopnia i z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci Wolsztyn i Augustowo, tel ant3703 a1 NT bbo3634 b2 BO03633 PRZETWÓRSTWO RYB WARZYW PI TEK SIEDLEC PIASKOWA 12 ZATRUDNI OSOBÊ Z BARDZO DOBR ZNAJOMOŒCI JÊZYKA NIEMIECKIEGO W MOWIE I W PIŒMIE DO DZIA U ZAKUPU I SPRZEDA Y (teksty specjalistyczne - bran a rybno-spo ywcza) MILE WIDZIANE DOŒWIADCZENIE Z ZAKRESU ZAKUPÓW I SPRZEDA Y, LOGISTYKI, PRAWO JAZDY KAT. B Dodatkowe wymagania: wykszta³cenie œrednie, dyspozycyjnoœæ, umiejêtnoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów, komunikatywnoœæ tel. 68) od do bap3686 b2 AP03685

18 str. 18 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE i CEMENTOWO -WAPIENNE TANIO, SOLIDNIE i SZYBKO tel bo3402 b2 BO03494 SPRZEDAM DZIA KÊ BUDOWLAN W CHOBIENICACH 7 ARÓW DZIA KA POSIADA WSZYSTKIE MEDIA, JEST CA A OP OTOWANA WY O ONA KOSTK TEL abo3702 a2 BO bbo3397 b1 26bbo3613 b1 BO brk3728 b2 RK brk3706 b2 RK03705 *ARAN OWANIE WNÊTRZ I WYSTAW SKLEPOWYCH *DEKORACJE ŒWI TECZNE *SPRZ TANIE WNÊTRZ *PORADY PLASTYCZNE TEL abo3653 a1 BO03652 CH ODNICE REGENERACJA Burmistrz Kargowej dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz ze zm.) informuje, e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 w dniu r. zosta³y podane do publicznej wiadomoœci wykazy nieruchomoœci po³o onych w Kargowej i Nowym Jaromierzu przeznaczonych do sprzeda y w drodze bezprzetargowej oraz przetargowej. 26bdu3730 b1 DU03729 ZATRUDNIÊ KIEROWCÓW ZE STA EM NA WYJAZDY ZA GRANICE KAT. B TEL bbo3715 b1 BO brk3711 b1 RK03710 FIRMA TRANSPORTOWA Z RAKONIEWIC ZATRUDNI KIEROWCÊ kat. C+E W RUCHU KRAJOWYM. WYMAGANE DOŒWIADCZENIE NA W.W. STANOWISKU. KONTAKT: TEL bbo3713 b1 BO03712 AUTO MYJNIA RÊCZNA kompleksowe mycie samochodów Pranie dywanów konkurencyjne ceny Zapraszamy Bar³o nia ul. Wolsztyñska tel bbo3651 b1 BO bdu3729 b3 DU03728 CH ODNIC I NAGRZEWNIC DO: -samochodów, -ci¹gników, -maszyn, -kombajnów SOLEC, UL. SZKOLNA 23 K/WOLSZTYNA ZAK AD CZYNNY: OD 8.00-DO Du a firma ogrodnicza w Niemczech zatrudni bezrobotne kobiety oraz studentów do zbioru owoców w okresie V - X 2010r. Zg³oszenia do koñca stycznia 2010r. pod nr tel a1nt bbk106 b2 BK0096 Autoryzowany punkt sprzeda y przyczep samochodowych i lawet CENY PRODUCENTA od 1053z³ firm: NEPTUN - WIOLA - BRENDERUP STEMA w ofercie zabudowa, nadruki,szybka realizacja zamówieñ MO LIWOŒÆ ZAKUPU NA RATY DAKOWY SUCHE k. BUKU lub ant3645 a1 NT03644

19 poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 19 Oferty pracy - Wolsztyn Poni ej prezentujemy najnowsze oferty pracy zg³oszone do PUP Wolsztyn. Informacja pod numerem telefonu wew. 113 i 114. blacharz samochodowy, mechanik samochodowy ; Auto Stêpczak; Siedlec murarz, tynkarz + prawo jazdy kat B; ; PPHU Welt-Mark-Bud; T³oki technik Radiolog, po³o na, pielêgniarka; p. Leœnik; Centrum Medyczne; Wolsztyn ul. Dworcowa pracownik Ogólnobudowlany; ; Zak³ad Ogólnobudowlany p. Jedliñski; Wolsztyn kierowca C+E; ; FUH Kluczewo pracownik gospodarczy + II gr. inwalidzka; ; BMC Hotels; Boszkowo pomoc kuchenna + II gr. inwalidzka; ; BMC Hotels; Boszkowo kucharz; ; BMC Hotels; Boszkowo kierowca kat. D- wymagana II gr. inwalidzka; ; BMC Hotels; Boszkowo pracownik dozoru i ochrony + II gr.inwalidzka; ; BMC Hotels; Boszkowo kelner + II lub III gr.inwalidzka; ; BMC Hotels; Boszkowo kierowca C+E; ; PT- Wiltrans; Wolsztyn telemarketer ( umowa o dzie³o ) ; Novar Wolsztyn kierowca C+E; ; Mur-Pol; Starkowo diagnosta; ; Auto-Serwis; Wolsztyn blacharz samochodowy; ; Zak³ad Blacharsko Lakierniczy; Stary Widzim mechanik Samochodowy; ; PW Romix; odyñ ul. G³ówna blacharz, dekarz, cieœla, stolarz, murarz; ; Max-Bud-Dach; Kêb³owo malarz; ; Panel-Gips; Stara D¹browa elektronik ( 2 letni sta pracy ) ; Zak³ad Us³ug Specjalistycznych; Wolsztyn automatyk (wyk. œrednie) ; Zak³ad Us³ug Specjalistycznych Wolsztyn rwacz pieczarek; Uprawa Pieczarek Siedlec ul. S³oneczna blacharz- dekarz; Us³ugi Blacharsko Dekarskie Kie³kowo murarz, Mik-Bud; Bucz hydraulik, , Instalatorstwo Us³ugi Wodno- Kanalizacyjne i Gaz, Karpicko pracownik Ogólnobudowlany; SOFCZYÑSKI Adamowo kierowca kat. D; ; Przedsiêbiorstwo Transportowe Wolsztyn spawacz, œlusarz, pomoc spawacza (do przyuczenia) Gorgiel Karpicko malarz, pomoc malarz (do przyuczenia) Gorgiel Karpicko kierowca C+E; ; PHU Kaletka; Koœcian pracownik ochrony z licencj¹; p. Lenarczyk Lespin Wolsztyn rwacz pieczarek ; Biegpol Chorzemin recepcjonistka + II lub III gr. inwalidzka; ; BMC Hotels Boszkowo murarz, œlusarz, spawacz, hydraulik; ; AKCES Bucz ul. Botaniczna 3 operator spycharki + uprawnienia ZPB Kaczmarek Mochy ul. Szkolna 15 p³ytkarz, malarz, pracownik ogólnobudowlany ; Us³ugi Budowlane p. Gonda; Kêb³owo ul. Nowa 27 telemarketer; Dan Wita Wolsztyn ul. R. Kocha 20 cieœla, dekarz, tynkarz, szpachlarz, murarz Firma Us³ugowo - Budowlana p. Skorupiñski Wolsztyn p³ytkarz, murarz Monter Komorowo 29 malarz, Szpachlarz, P³ytkarz + prawo jazdy kat. B Remi -Pol p. Pukacki Kêb³owo ul. Osiedlowa 23 murarz Mik - Bud p. Sadowski Bucz ul. Botaniczna 7 murarz Zak³ad Ogólnobudowlany p. Bartnowski Mochy ul. 3 Maja 9 robotnik Budowlany Us³ugi Remontowo - Budowlane p. Nêdza Radomyœl 33 gm. Wijewo kierowca kat C + E upr. na transport leœny Dêbowa Polska Siedlec ul. Wolsztyñska 56 blacharz - dekarz FACH - DOM Chobienice stolarz Tartak - Stolarnia Przemêt ul. Rzemieœlnicza 15 stolarz GST SERWIS p. Tarnionek Boruja 109 kierowca kat B, D + II gr. inwalidzka BMC HOTELS SP.z o.o. BOSZKOWO spawacz NAPREX p. Napiera³a Bucz pracownik produkcji ( ksi¹ eczka sanepidu ) p. Karolina Grygiel OLIMPIA POLSKA POZNAÑ Kaszczor ( dowóz z Wolsztyn bezp³atny ) kierowca kat. C+E US UGI TRANSPORTOWE WOLSZTYN ul. Konopnickiej kierowca kat. C, C + E Firma GORGIEL ul. Poznañska Karpicko sprz¹taczka Firma GORGIEL ul. Poznañska Karpicko nauczyciel j. angielskiego Zespó³ Szkó³ Gimnazjum i Szko³a Podstawowa Mochy ul. Szkolna 7 murarz, malarz Motel MONTA- NA Karpicko ul.wczasowa 73 operator maszyny Firestone Indrustrial Products Poland Berzyna 80 handlowiec + prawo jazdy kat. B p.raniœ PENSJONAT SIOD O WILCZE surdopedagog wykszt. Wy sze Przedszkole Bucz blacharz samochodowy Auto Handel p. Janusz Mochy stolarz, œlusarz, pracownik do klejenia ramek Us³ugowy Zak³ad Stolarski Chorzemin tapicer p. Orwat Us³ugowy Zak³ad Tapicerski Wolsztyn ul. R. Kocha 53 kucharz + prawo jazdy kat. B p.warych KAWIARNIA MOCCA CAFE Wolsztyn kucharz -rka, barman - nka (sta pracy mile widziany) p. Kwaœniewska Partner Kêdzia Wolsztyn ul. eromskiego 16 kosmetyczka p.walkowiak Salon Kosmetyczny DORIS Przemêt ul. Jagielloñska 35 lakiernik samochodowy p. Dutkiewicz Us³ugi Pojazdowe Œmigiel ul. Boczna 15 kierowca kat C + E; p. Bartkowiak Us³ugi Transportowe Wolsztyn ul. Okrê na 21 pielêgniarka œrodowiskowa, po³o na œrodowiskowa p. Mazgaj Henryk N ZOZ KÊB OWO, UL.STRADYÑSKA 4 pracownik fizyczny + prawo jazdy kat. B + upr. na wózek wid³owy p. Tomiak Justyna Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe Kopanica ul. Poniatowskiego 2 sprz¹taczka p. Janecki ( kontakt telefoniczny ) Firma JAWI Poznañ (praca na Basenie w Wolsztynie ) przedstawiciel handlowy+prawo jazdy B, pracownik biurowy -rozliczanie sklepów ZAK AD CUKIERNICZY KARPICKO U. PODGÓRNA13 sprzedawca ABKA WOLSZ- TYN, UL. 5 STYCZNIA pracownik biurowy + obs³uga komputera p. Paw³owska IN TRADER Sp. z o.o. Wolsztyn, ul. S³owackiego 12/14 menager p.skrzypek Szko³a Tañca Latina Wolsztyn ul. D¹browskiego 2 magazynier ZPS Kêdzia Wolsztyn ul. eromskiego 16 pracownik ogólnobudowlany p. Bojszczak US UGI REMONTOWO-BUDOWLANE Jaromierz 84 Istnieje mo liwoœæ naboru kandydatów do zawodowej s³u by wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych kontakt Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ Nowy Tomyœl p. Szurkowska Ewa tel Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu przeprowadza rekrutacjê absolwentów szkó³ œrednich i wy szych do wojskowego szkolnictwa zawodowego kontakt mjr mgr Lech Lotka tel w.221 w/w oferty aktualizowane s¹ na bie ¹co

20 str. 20 poniedzia³ek, 21 grudnia cbo3621 b2 BO cbo3630 c3 BO bap3616 b2 26cap3710 c5 AP bap3559 b2 AP bbo2088 b2 BO bap3696 b2 AP03695

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo