Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL"

Transkrypt

1 Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność, którą harcerz potrafi posłużyć się w razie potrzeby. Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Służy budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwia przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności i ćwiczenie zaradności oraz uczy rzetelności w działaniu. Przyznanie sprawności jest uznaniem umiejętności harcerza w danej dziedzinie. Zdobyte sprawności wskazują, że harcerz wykonał określone zadania, zdobył niezbędne umiejętności z pewnej dziedziny i potrafi z nich korzystać. Sprawności odgrywają ważną rolę w harcerskim wychowaniu. Aby w pełni wykorzystać możliwości wychowawcze, jakie stwarza zdobywanie sprawności, drużynowy powinien wiedzieć, że zdobywając je harcerz: zdobywa konkretną wiedzę i umiejętności; rozwija swoje zdolności; odkrywa nowe zainteresowania; uczy się zaradności, przedsiębiorczości i rzetelności; uczy się szacunku dla ludzkiej pracy; sprawdza swoje możliwości. Wybór sprawności zależy od indywidualnej decyzji harcerza. Zadaniem drużynowego jest przedstawienie harcerzom oferty sprawności i stworzenie warunków do ćwiczenia wybranych przez nich umiejętności. Drużynowy powinien także troszczyć się o to, aby zdobywanie sprawności umożliwiało harcerzom osiągnięcie pewnego zasobu podstawowych umiejętności z różnych 1

2 dziedzin, potrzebnych w codziennym życiu, przydatnych społecznie wspierających rozwój młodego człowieka. i wszechstronnie Drużynowy powinien motywować do zdobywania sprawności. Musi przy tym pamiętać, że nieuzasadnione obniżanie wymagań podważa wychowawczy sens sprawności. Do zadań drużynowego należy także troska o to, aby zdobyte przez harcerzy umiejętności znalazły zastosowanie w ich codziennym życiu oraz w pracy drużyny. 2 Wymagania sprawności Każda sprawność składa się z wymagań, dotyczących poznania lub zrozumienia określonej dziedziny oraz z zadań, umożliwiających ćwiczenie, sprawdzenie i zaprezentowanie konkretnych umiejętności. Każda sprawność opisana jest w postaci 4-5 wymagań, wyrażonych najczęściej za pomocą czasowników wykonał, pokazał, przedstawił, zorganizował, przygotował lub innych wskazujących na zadaniowy charakter wymagania. Podstawowy zestaw sprawności, zatwierdzony przez Naczelnika Organizacji Harcerzy ZHPnL, zawiera wymagania sprawności, dotyczących tradycyjnych obszarów harcerskiego działania, odpowiadających na wyzwania współczesnego życia, rozwijających najpopularniejsze dziedziny zainteresowań harcerzy. 3 Poziomy sprawności Sprawności występują w czterech poziomach trudności. Sprawności oznaczone jedną gwiazdką - dla początkujących w danej dziedzinie. Pozwalają zdobyć podstawowe harcerskie umiejętności lub na poziomie elementarnym poznać jakąś inną dziedzinę. 2

3 Ich zdobywanie nie wymaga szczególnych predyspozycji i warunków ani długiego czasu próby. Sprawności te najbardziej odpowiednie są dla harcerzy. Sprawności oznaczone dwiema gwiazdkami - dla pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności, rozwijających swoje zainteresowania. Motywują do zdobywania podstawowej wiedzy z wybranej dziedziny poza programem pracy drużyny lub zastępu i do samodzielnego poszukiwania możliwości ich praktycznego wykorzystania. Mogą je zdobywać harcerze oraz harcerze starsi. Sprawności oznaczone trzema gwiazdkami zakładają zdobycie ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, wymagają umiejętności samodzielnego, konsekwentnego doskonalenia się w tej dziedzinie, a także zorganizowania do działania innych (np. zastępu, drużyny, klasy). Najbardziej odpowiednie są dla harcerzy starszych. Sprawności mistrzowskie wymagają umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym (w przypadku dziedzin związanych z aktywnością zawodową), liczącym się w dorosłym życiu. Mogą stanowić istotny atut przy podejmowaniu pracy zawodowej. Sprawności mistrzowskie stanowią świadectwo zaawansowanych zainteresowań i dużej aktywności społecznej w wybranej dziedzinie. Przeznaczone są dla wędrowników. Osoby, które zdobyły sprawności mistrzowskie, to potencjalni eksperci (w drużynie, w szczepie, w hufcu), służący pomocą zdobywającym sprawności niższego stopnia. W niektórych dziedzinach odpowiednikiem sprawności mistrzowskich są uprawnienia związkowe, państwowe, specjalistyczne, potwierdzenia umiejętności wydawane przez odpowiednie instytucje (np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, odznaki turystyki kwalifikowanej, uprawnienia żeglarskie). Wymagania kolejnych sprawności mogą stanowić program indywidualnego rozwoju harcerza w wybranej dziedzinie drogę dochodzenia do mistrzostwa. Drogę tę można rozpocząć od sprawności dowolnego poziomu, najlepiej odpowiadającej etapowi rozwoju, zaangażowaniu, poziomowi zainteresowań, wiedzy i umiejętności harcerza. 4 Tworzenie sprawności poza podstawowym zestawem 3

4 Drużyny, szczepy i hufce mogą opracowywać własne sprawności. Wymagania tych sprawności należy opracowywać zgodnie z realnymi zapotrzebowaniami środowiska, przytrzymując się tradycji oraz kierując się zasadą wychowawczą i kształcącą sprawności. Należy również określić ich poziom i zaprojektować znak graficzny. Opracowane w środowiskach sprawności po zatwierdzeniu w środowisku należy przesyłać do Głównej Kwatery w celu ich upowszechnienia. Drużyny mogą tworzyć własne programy sprawności, o ile to jest potrzebne w ich pracy. Sprawności drużyn nie powinny jednak zastępować istniejących uprawnień czy odznak specjalistycznych ani zawierać wymagań związanych ze zdobyciem takich uprawnień lub odznak. 5 Zasady i tryb zdobywania sprawności Harcerz zdobywa sprawności indywidualnie, działając w zastępie i drużynie. W czasie zdobywania sprawności harcerz powinien korzystać z pomocy fachowców, książek i czasopism (to odnosi się szczególnie do sprawności oznaczonych dwiema lub trzema gwiazdkami oraz mistrzowskich). Po dokonaniu wyboru sprawności harcerz zgłasza drużynowemu (zastępowemu, przybocznemu) chęć jej zdobywania, układa indywidualny plan jej zdobywania i przygotowuje kartę próby. Sprawność przyznaje drużynowy na wniosek rady drużyny. Wskazane jest korzystanie przy tym z pomocy i opinii posiadaczy sprawności co najmniej tego samego poziomu (w przypadku sprawności jedno-, dwu- i trzygwiazdkowych), lub harcerzy specjalistów w danej dziedzinie i innych fachowców spoza drużyny (w przypadku sprawności mistrzowskich). Zdobycie sprawności ogłasza się w rozkazie drużynowego i potwierdza umieszczeniem na mundurze znaczka sprawności w ciągu najwyżej 2 tygodni od dnia rozkazu. Jeśli w ciągu tego czasu harcerz nie potrafił lub nie zdążył umieścić znaczek sprawności sprawność jest anulowana. Sprawności jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe, tworzące jeden ciąg tematyczny (np. higienista *, sanitariusz **, ratownik ***), mają taki sam znak graficzny. Poziom trudności może być oznaczany odpowiednim kolorem obwódki znaczka: 4

5 sprawności jednogwiazdkowe kolor granatowy; sprawności dwugwiazdkowe kolor zielony; sprawności trzygwiazdkowe kolor czerwony; sprawności mistrzowskie kolor czarny; sprawności mistrzowskie, honorowe kolor złoty. Sprawności oznacza się za pomocą kółek o średnicy 30 mm z odpowiednim symbolem graficznym, noszonych na prawym rękawie munduru. 6 Wszelkie zagadnienia nieomówione w niniejszym regulaminie jest do decyzji Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy. 5

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu sprawności Organizacji Harcerzy ZHPnL Podstawowy zestaw sprawności harcerskich SAMARYTAŃSKIE HIGIENISTA * Założył opatrunek, nakleił plaster z opatrunkiem, zabandażował kończynę, wykorzystał w opatrywaniu chustę trójkątną. Zabezpieczył się przed przeziębieniem, odmrożeniem. Zaradził w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę. Zmierzył temperaturę, wie, jaka jest prawidłowa temperatura ciała. Poznał alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać. SANITARIUSZ ** Poznał zasady kompletowania apteczki. Skompletował apteczkę osobistą. Prawidłowo postąpił w przypadku: krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia, konieczności unieruchomienia kończyny, konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych. Pełnił służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie. Prawidłowo sprawdził tętno. RATOWNIK *** Skompletował torbę pierwszej pomocy dla drużyny na rajd, wycieczkę lub biwak. Zaradził w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością). Zaradził w przypadku utraty przytomności. Ułożył poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował różne sposoby nasobnego przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym, pokonał kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia). 6

7 Brał udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej, opiekował się chorym. Podstawą do przyznani sprawności mistrzowskich są uprawnienia, zdobyte podczas kursów pierwszej pomocy medycznej. PRZYRODNICZE PRZYRODNIK * Rozpoznał po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew). Rozpoznał na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych na Litwie i w Polsce. Uczestniczył w wycieczce do lasu, ułożył i przedstawił w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie. Samodzielnie lub z zastępem zasadził drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole. PRZYJACIEL PRZYRODY ** Wskazał na mapie Litwy i Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Wyjaśnił cele, dla których je utworzono. Uczestniczył w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Brał udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych. ZNAWCA PRZYRODY *** Skompletował biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej. Poznał zasady ekologicznego obozowania. Zastosował je w praktyce. Wziął udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego. 7

8 Przygotował i przeprowadził zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji. Zapoznał się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych. EKOLOG (SPRAWNOŚĆ MISTRZOWSKA) Poznał systematykę roślin i zwierząt. Poznał rośliny i zwierzęta chronione na Litwie i w Polsce. Przedstawił w interesującej formie bogactwo litewskich i polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi. Wskazał zagrożenia występujące w litewskich i polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt. Poznał zasady ekologicznego obozowania. Zastosował je w praktyce. Wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie. PUSZCZAŃSKIE ROBINSON ** Przeprowadził w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca. W dowolnej formie udokumentował swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentował je na zbiórce zastępu. Przygotował dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu. Wraz z kolegą biwakował w pobliżu obozu przez 24 godziny. LEŚNY CZŁOWIEK *** Odbył samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu, odnalazł wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody. Korzystając z samotności przemyślał swoje dotychczasowe życie harcerskie. Powrócił niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał podczas wędrówki. W czasie tej wędrówki znalazł ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom z drużyny. TRZY PIÓRA (SPRAWNOŚĆ MISTRZOWSKA) 8

9 1. Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby milczenia, głodu i samotności przez kolejne trzy doby: w czasie pierwszej doby powstrzymał się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów (z wyjątkiem czystej wody), uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych; w czasie drugiej doby zachował całkowite milczenie; trzecią dobę spędził w lesie nie spostrzeżony/na przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym. KUCHARSKIE KUCHCIK * 1. Przygotował w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej. Zadbał o estetyczny wygląd polowego stołu. Przestrzegał zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał z nimi zastęp. Przygotował śniadanie lub kolację dla domowników. Przygotował podwieczorek według własnego pomysłu. KUCHARZ ** 1. Prawidłowo posługiwał się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem). Ułożył urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny. Przygotował obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając. Wybrał miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził ją funkcjonalnie. KUCHMISTRZ *** Rozplanował i urządził blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku. Kierował co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie. Poznał zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych. Ułożył wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyliczył podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety. Przygotował młodszych do próby na sprawność kuchcika. 9

10 LOGISTYCZNE FINANSOWE OSZCZĘDNY * Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe. Zaoszczędził pieniądze na wybrany przez siebie cel. Współuczestniczył w organizowaniu akcji zarobkowej. Wymienił surowce wtórne, które zbierał i segregował. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami. SKARBNIK ** Poznał przepisy finansowe ZHPnL obowiązujące drużynę. Opracował preliminarz finansowy imprezy drużyny. Zorganizował akcję zarobkową zastępu. Przyjął składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał do książki finansowej drużyny. Nauczył się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny. FINANSISTA *** Opracował plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił swoją koncepcję radzie drużyny. Przygotował i zrealizował projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania. Zarządzał finansami biwaku drużyny: przygotował preliminarz; właściwie rozliczył wydatki. Przedstawił młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi. Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią: - uprawnienia samodzielnego księgowego/samodzielnej księgowej; - uprawnienia do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. LOGISTYCZNE OBOZOWE SOBIERADEK OBOZOWY * Rozbił samodzielnie mały namiot. 10

11 Uczestniczył w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim. Samodzielnie wykonał przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów. Rozpalił ogień w bezpiecznym miejscu i zatarł dokładnie ślady po zakończeniu ogniska. TECHNIK OBOZOWY ** Umiejętnie posługiwał się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych. Zbudował urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości. Wraz z zastępem rozstawiał namioty różnego typu i wielkości. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył, naprawiał, talkował). WYGA OBOZOWY *** Uczestniczył w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny. Kierował rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty. Zapoznał się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych. Budował urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę. Brał udział w kwaterce obozowej. LOGISTYCZNE GOSPODARCZE MAJSTERKLEPKA * Skompletował zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać. Oczyścił przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich. Skleił rozbitą porcelanę, plastik, metal przedstawił swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu. Wykonał proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka. 11

12 GOSPODARZ ** Opiekował się harcówką przez okres próby: dokonał w niej drobnych napraw lub zaproponował nowe funkcjonalne i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia. Konserwował sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy. Skompletował sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu. Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał udział w spisie z natury. Prowadził magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją. KWATERMISTRZ *** Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny. Uczestniczył w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał o zaplecze dla obozu. Był odpowiedzialny za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu szczepu. Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu. Nauczył młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. LOGISTYK (SPRAWNOŚĆ MISTRZOWSKA) Odpowiadał za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował niezbędne dokumenty. Pełnił funkcję kwatermistrza lub zaopatrzeniowca na obozie. Przygotował preliminarz i współuczestniczył w rozliczeniu obozu. Podsumował roczną działalność drużyny pod względem organizacyjnym: przeprowadził inwentaryzację, ocenił ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował i uzupełnił dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił radzie drużyny. Wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie. TERENOZNAWCZE OBSERWATOR * Wyznaczył strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew. 12

13 Poruszał się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność. Rozpoznał w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów. Uczestniczył w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych. Zapamiętał przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił nią samodzielnie bez błądzenia. TERENOZNAWCA ** Ocenił prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie. Dokonał pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki. Trafił do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy. Poprowadził patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie. Wytypował w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie. TOPOGRAF *** Wyznaczył strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka. Trafił według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach. Uzyskał informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta. Przeszkolił młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych. KARTOGRAF (SPRAWNOŚĆ MISTRZOWSKA) Wykonał z pamięci szkic sytuacyjny terenu. Dokonał pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonał dokładny plan. Wykreślił mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp. Przygotował trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami. 13

14 Przeprowadził w drużynie szkolenie z zakresu terenoznawstwa. Wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie. ŁĄCZNOŚCIOWE GONIEC * Wskazał drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości. Dostarczył list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie. Nadał na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę. Bezbłędnie przekazał meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności. Odebrał i wysł wiadomość pocztą internetową. ŁĄCZNIK ** Znalazł w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą. Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał łączność w terenie. Wykonał przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse a. Opracował własny szyfr dla zastępu (drużyny). ZWIADOWCA *** W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony. Przeprowadził zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń. Nawiązał łączność za pomocą radia CB, przekazał informacje zdobyte podczas zwiadu. Przeprowadził w zastępie (drużynie) szkolenie z łączności. Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie. HARCE HARCOWNIK * 14

15 1. Uczestniczył w 5 grach terenowych, przestrzegał zasad w nich obowiązujących. 2. Poznał 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć. Uczestniczył razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami. Brał udział w Imprezie na Orientację, grze ekologicznej lub biegu patrolowym. ORGANIZATOR HARCÓW ** Przeprowadził 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących. Zorganizował dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie. Zorganizował mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie. MISTRZ HARCÓW *** Przedstawił zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby. Przeprowadził po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie lub dla dzieci spoza ZHPnL. Przygotował trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich. Nauczył młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole. Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią: - uprawnienia animatora pedagogiki; - uprawnienia sędziego imprez na orientację. KRAJOZNAWCZE WSKAZIDROGA * W czasie gry lub zwiadu terenowego poprowadził zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 km, odszukał wyznaczony obiekt. Na planie zaznaczył nazwy ulic i placów oraz ważne obiekty ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż pożarną, posterunek policji itp. 15

16 Poznał najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą itp.) i opowiedział o nim na zbiórce zastępu. Wyszukał interesujące informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie oraz przedstawił je zastępowi w dowolnej formie. PRZEWODNIK PO... ** mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp. Kanon wymagań sprawności: Poznał historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem lub miejscem. Opracował trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał projekt folderu turystycznego o niej. Nawiązał niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu propozycji trasy wycieczkowej. Przeprowadził dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę opracowaną przez siebie trasą. KRAJOZNAWCA *** Oprowadził trzy wycieczki po swoim mieście (okolicy), wykazując się znajomością jego historii, zabytków i ciekawych obiektów. Pokierował sporządzeniem informacji o walorach turystycznych okolicy na podstawie zajęć terenowych i literatury (geografia i historia okolicy, system połączeń komunikacyjnych, przemysł i rolnictwo, obiekty historyczne i przyrodnicze, sztuka, zwyczaje ludowe itp.). Zaplanował cykl wycieczek do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym, posługując się mapami i przewodnikami. Zorganizował dla młodszych zwiad etnograficzny lub konkursy np.: znajomości stylów architektonicznych, z zakresu historii ruchu krajoznawczego, historii sztuki regionu, itp. Uczestniczył w trzech wycieczkach krajoznawczych w różnych regionach Litwy lub Polski. TURYSTYCZNE ŁAZIK * Skompletował ekwipunek turystyczny. 16

17 Uczestniczył w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp. Poprawnie spakował plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie. Poznał zasady poruszania się po drogach. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachował pogodę ducha, mimo trudów wędrowania. TRAMP ** Odbył co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania. Poznał zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego). Nocował w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska. Zorganizował biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia śladów. WĘDROWIEC *** Przedstawił na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne na Litwie i w Polsce. Zorganizował dla drużyny wycieczki o różnej tematyce, m.in. krajoznawcze, przyrodnicze, historyczne. W czasie obozów wędrownych zainteresował się historią poznawanych miejsc i ludzi tam żyjących. Zorganizował rajd według opracowanego przez siebie programu i nieznanej dla uczestników trasy. Funkcje sprawności mistrzowskich pełnią: Uprawnienia: przewodnik po obiekcie np. po Zamku Dolnym w Wilnie; przewodnik po mieście np. po Wilnie; przewodnik terenowy np. po regionie; przewodnik górski po danym paśmie; przodownik turystyki pieszej; przodownik turystyki górskie.j JĘZYKOWE 17

18 JĘZYKOZNAWCA * Wyraża się poprawnie, nauczył się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego, języka litewskiego i słownika poprawnej polszczyzny. Nauczył się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: litewskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. W wybranym przez siebie języku obcym nauczył się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek). Uczy się systematycznie wybranego języka obcego. W rozmowie potocznej nie będzie używał wyrazów zapożyczonych i śmieciowych. TŁUMACZ ** Pogłębił w czasie próby znajomość języka obcego. Przetłumaczył na język polski kilka gier skautowych. Przetłumaczył na język litewski jedną grę harcerską. Napisał słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy. Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał innym porozumieć się w języku, którego się uczy. POLIGLOTA *** Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka. Przetłumaczył artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku. Nauczył młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych. Zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew. Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią certyfikaty językowe. NAUKOWE SZPERACZ * Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużył się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem. Zlokalizował wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji. 18

19 Przeprowadził wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentował go na zbiórce zastępu. W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrał ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom. POSZUKIWACZ ** Wybrał dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem. Zorganizował wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jego zainteresowań. Przeprowadził zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu. Wykazał się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Litwy i Polski. BADACZ *** Wykazał się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.). W interesujący sposób przedstawił dziedzinę swoich zainteresowań. Spopularyzował w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości. Zorganizował młodzieżową lub harcerską debatę naukową na wybrany przez siebie temat. SPORTOWE SPORTOWIEC * Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił nazwiska swoich ulubionych sportowców. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę. Zademonstrował swój zestaw ćwiczeń treningowych. Zorganizował spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował film o życiu sportowców. Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do zdobywania następujących sprawności 19

20 [NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ ** Uprawia wybraną dyscyplinę sportu. Zademonstrował swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu. Zorganizował dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.). Uczestniczył kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki. OLIMPIJCZYK *** Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem. Uczestniczył w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki. Spopularyzował ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie). Reprezentował szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny. PŁYWACKIE MŁODY PŁYWAK * Przepłynął 100 m, w tym połowę na plecach. Wytrzymał pod wodą 20 sekund. Nauczył się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową. Poznał zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli. PŁYWAK ** Przepłynął 200 m, w tym połowę na plecach. Skoczył do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął pod lustrem wody 10 m. Wyciągnął przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą. Nauczył młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego. Poznał zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego. PŁYWAK DOSKONAŁY *** 1. Przepłynął 600 m w wodzie stojącej, lub 1000 m z prądem co najmniej dwoma stylami. 20

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH

HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH HUFIEC ZHP NOWY SĄCZ Namiestnictwo Harcerskie HUFCOWY REGULAMIN SPRAWNOŚCI HARCERSKICH Opracowała phm. Monika Kierczyńska Zatwierdzony do realizacji Rozkazem Komendanta Hufca L.7/2013 z dnia 31.05.2013

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich Podstawowy zestaw sprawności harcerskich Samarytańskie HIGIENISTA HIGIENISTKA * 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich Samarytańskie Podstawowy zestaw sprawności harcerskich HIGIENISTA HIGIENISTKA * 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy 1 Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

1. Uczestniczyliśmy w pięciu czynach Niewidzialnej Ręki (pięć palców dłoni).

1. Uczestniczyliśmy w pięciu czynach Niewidzialnej Ręki (pięć palców dłoni). SPRAWNOŚCI GRUPOWE ZUCHOWE NIEWIDZIALNA RĘKA 1. Uczestniczyliśmy w pięciu czynach Niewidzialnej Ręki (pięć palców dłoni). 2. Bawiliśmy się w drużynę Niewidzialnej Ręki lub Brygadę Pożytecznego Działania,

Bardziej szczegółowo

Samarytańskie. 1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki i skompletował/a apteczkę osobistą 2. Prawidłowo postąpił/aw przypadku:

Samarytańskie. 1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki i skompletował/a apteczkę osobistą 2. Prawidłowo postąpił/aw przypadku: Higienista * Higienistka * Samarytańskie 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną 2. Zaradził/a sobie w przypadku skaleczenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE

SPRAWNOŚCI HARCERSKIE Uchwała nr 38/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego sprawności harcerskie Na podstawie 61 ust. 2, pkt. 2) Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia,

Bardziej szczegółowo

Ochotniczka / Młodzik

Ochotniczka / Młodzik S t r o n a 1 Karta Próby Ochotniczka / Młodzik Imię i Nazwisko: Data otwarcia próby i numer rozkazu: Data zamknięcia próby i numer rozkazu: Opiekun próby: Wymaganie Zadanie Termin realizacji Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki

Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Ochotniczka swym postępowaniem w pracy zastępu i drużyny, w domu i w najbliższym otoczeniu stara się zasłużyć na miano harcerki Druhna:... Opiekunka stopnia:... Zastęp:... II POSTAWA. 1. Idea. a/ uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Puszczańskie. Kucharskie. Logistyczne Finansowe

Puszczańskie. Kucharskie. Logistyczne Finansowe Samarytańskie Podstawowy zestaw sprawności harcerskich HIGIENISTA / HIGIENISTKA * 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich 1 Działając na podstawie 64 pkt 3 ust. 1 Statutu ZHP oraz wypełniając

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis

Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis Karta Próby na stopień harcerski w 33 WDH Dżungla Imię i nazwisko.. Zastęp. Wnioskuję o otwarcie próby na stopień tropicielki Wymagania Data uzyskania Podpis Zdobycie 3 sprawności jednogwiazdkowych: 1....

Bardziej szczegółowo

Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika

Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika 1 Karta próby na 1 stopień: ochotniczki / młodzika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY ZESTAW SPRAWNOŚCI HARCERSKICH

PODSTAWOWY ZESTAW SPRAWNOŚCI HARCERSKICH PODSTAWOWY ZESTAW SPRAWNOŚCI HARCERSKICH Samarytańskie HIGIENISTA HIGIENISTKA * 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Hufiec Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów Szczep 40 WDHiZ 40 Warszawska Drużyna Harcerzy WYWIADOWCA Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia

Bardziej szczegółowo

WYWIADOWCA. Idea stopnia. Wymagania stopnia

WYWIADOWCA. Idea stopnia. Wymagania stopnia WYWIADOWCA Idea stopnia W swojej służbie wywiadowca, szuka harcerskiej przygody, tropi teraźniejszość i przeszłość. Wyrabia swoją spostrzegawczość, sprawność i szybką orientację. W harcach osiąga wprawę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy I Drużyny Harcerskiej im. Wincentego Witosa działającej w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny,

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14

Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14 Karta próby na stopień Młodzika/Ochotniczki 2013/14 Czuwaj! Na zbiórce przed obozowej podzieliliśmy wymagania na stopień na 5 głównych działów: 1. Notatnik Tutaj musicie sami wyszukać informacje do punktów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI KTÓRE DLA KOGO?

SPRAWNOŚCI KTÓRE DLA KOGO? SPRAWNOŚCI Poziom trudności: I stopnia jednogwiazdkowe -* II stopnia dwugwiazdkowe -** Kto może zdobywać i kiedy? KTÓRE DLA KOGO? - Harcerki i harcerze - Harcerki i harcerze, którzy zdobyli sprawność jednogwiazdkową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 73/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowego zestawu sprawności harcerskich 1 Działając na podstawie 64 pkt 3 ust. 1 Statutu ZHP oraz wypełniając

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich Podstawowy zestaw sprawności harcerskich Samarytańskie HIGIENISTA HIGIENISTKA * 1. ZałoŜył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandaŝował/a kończynę, wykorzystał/a 2. w opatrywaniu chustę trójkątną.

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika

Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika 1 Karta próby na stopień: samarytanki / ćwika Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY STOPNIE PROGRAM PRÓBY NA STOPIEŃ ASPIRANTA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2013 Główna Kwatera Harcerzy 2013 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY

Bardziej szczegółowo

Karta próby na 2 stopień: tropicielki / wywiadowcy

Karta próby na 2 stopień: tropicielki / wywiadowcy 1 Karta próby na 2 stopień: tropicielki / wywiadowcy Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE

PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Bożena Niemiec, Anna Waksmundzka, Maria Pawlica Urszula Hanula, Anna Stronczek PROJEKT EDUKACYJNY ŚLADAMI CZARNYCH STÓP. CZYLI ŁYSOGÓRY I PONIDZIE UCZESTNICY: KLASY 1-6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE ORGANIZACJA HARCEREK

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE ORGANIZACJA HARCEREK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE ORGANIZACJA HARCEREK REGULAMIN STOPNI HARCEREK Październik, 1998 r. ... O, Wy! Leśni harcerze, pamiętajcie o tym, że oznaki i stopnie, których udzielamy za sprawność,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY

ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY M a ł o p o l s k a C h o r ą g i e w H a r c e r z y Zespół Wizytacyjny ARKUSZ WIZYTACYJNY AKCJI ZIMOWEJ DRUŻYNY HARCERZY Dane informacyjne o drużynie: Drużyna: Drużynowy: Dane informacyjne o zimowisku:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części PROGRAM WYCHOWAWCZY Celem programu wychowawczego jest wychowanie światłego człowieka, o otwartym umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.10/94 z dnia 25.09.1994 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-07-1994/09/25 2 Załącznik nr 1 do Rozkazu

Bardziej szczegółowo

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Związek Harcerstwa Polskiego I Szczep Harcerski Czarne Stopy Hufiec Chorzów Im. Obrońców Chorzowa Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Opracował: pwd. Krzysztof HRH Cel: - Przygotowanie harcerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu REGULAMIN WYCIECZEK Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu I. Cele organizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres wiadomości

Szczegółowy zakres wiadomości KURS NA ORGANIZATORA TURYSTYKI ODDZIAŁU PTTK SZANIEC W SKIERNIEWICACH Szczegółowy zakres wiadomości Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych grup turystycznych oraz organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III Opracowała - Małgorzata Rutkowska Dział wychowawczy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Cele wychowawcze -Poznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn) umie okazywać

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BIEŻYNIU Wizja naszego przedszkola Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i przedszkola stwarzamy mu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasze

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wycieczki górskie. Zasady organizacji wycieczek górskich

Wycieczki górskie. Zasady organizacji wycieczek górskich Wycieczki górskie Zasady organizacji wycieczek Wycieczka górska - każda forma wypoczynku i aktywności turystycznej, organizowana niezależnie od pory roku, na terenach położonych powyżej 600 m nad poziomem

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy WYCIECZKI SZKOLNE Poradnik dla wychowawcy Akty prawne Cele wycieczek Formy wycieczek Zasady organizacji wycieczek dokumentacja wycieczek Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 1/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIEDLCU z dnia 8 maja 2015 roku W SPRAWIE: WPROWADZENIA REGULAMINU WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCU Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03

Przedmiotowy System Oceniania. Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw. Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Przedmiotowy System Oceniania Przysposobienie obronne, Edukacja dla bezpieczeństw Zespół Przedmiotowy Wych-fiz i PO 2012-09-03 Opracowanie: mgr R.Strumiński mgr G.Gabryel I Elementy wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane Obowiązujące rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty dot. organizacji wycieczek wraz z wzorem (załączniki ) Karty Wycieczki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze wzorem Formularza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Załącznik Nr 5 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w II LO w Jaworznie Opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU SZKOLNEGO LAUREATA NAUKI ORAZ TYTUŁU NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH NAUCZANIA Szkolny Laureat Nauki 1. Nagrodą Szkolnego Laureata Nauki jest Złoty klucz

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PLAN WYCHOWAWCZYCH KLASA I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym, rozumie obowiązujące w nim zasady i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Wypoczynek dzieci i młodzieży. Dz.U.2016.452 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH PROCEDURA ORGANIZO WA NIA WY C IECZEK SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLIŃCU ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzeni MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo