Zakład Unieszkodliwiania Tel Odpadów Komunalnych Fax Ostróda POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA"

Transkrypt

1 Zakład Unieszkodliwiania Tel Odpadów Komunalnych Fax RUDNO Sp. z o.o. Rudno Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko - etap II Zatwierdził: Ostróda, r... Specyfikacja niniejsza zawiera [78] stron. 1

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Część III Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 2

3 Spis treści CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Tryb udzielania zamówienia: Definicje Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Licytacja elektroniczna Dynamiczny system zakupów Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia Wadium Wysokość wadium Forma wadium Miejsce i sposób wniesienia wadium Termin wniesienia wadium Zwrot wadium Utrata wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Informacje ogólne Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego oraz informacja o zaliczkach Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe Forma oferty Zawartość oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Wyjaśnianie treści SIWZ Zmiany w treści SIWZ Zebranie wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

4 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty Zmiana złożonej oferty Wycofanie złożonej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty bez otwierania Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Wizyta na przyszłych placów budów Kryteria oceny ofert Oferta z rażąco niską ceną Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Unieważnienie postępowania Wymagania z art.29 ust. 4 ustawy Pzp Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykaz załączników do niniejszych IDW Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie z art.22 ust Załącznik nr 2A oświadczenie z art. 24 ust Załącznik nr 2B oświadczenie z art. 24 ust1. pkt 2) Załącznik Nr 3 doświadczenie wykonawcy Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania Załącznik nr 4A do SIWZ oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień CZĘŚĆ - II SIWZ- wzór umowy Załącznik nr 3 do umowy nr... z dnia... - sposób płatności CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Terminy i skróty Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta: Zamawiający: Opis Projektu: Cele projektu: Źródła finansowania Informacje o Kontraktach wchodzących w skład niniejszego zamówienia Ogólny zakres robót Harmonogram realizacji Cele umowy Cel ogólny

5 Cele szczegółowe Informacje ogólne dotyczące umowy Odpowiedzialność Wykonawcy Ogólne obowiązki Wykonawcy Szczegółowy zakres zadań Inżyniera Kontraktu Raportowanie Wymagania odnośnie sprawozdań Przedkładanie i zatwierdzanie raportów postępu Wsparcie Zamawiającego dla Inżyniera Logistyka i rozkład w czasie Podstawowe akty prawne

6 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 1 Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, Rudno 17, Ostróda, 2. Adres do korespondencji: Ostróda, ul. Stępowskiego 10, Tel , Fax Adres 4. Strona internetowa 5. Godziny urzędowania: pon.- pt. od 7.00 do Tryb udzielania zamówienia: 1. Przetarg nieograniczony na usługi o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - określane w dalszej części skrótem u.p.z.p. lub ustawa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z późn. zm). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649). 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). 5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r.nr 156,poz z późn. zm.) 6) Kodeks cywilny 7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz.U ) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie (M.P ) 6

7 3 Definicje. 1. Zamawiający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, Rudno 17, Ostróda, 2. Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 3. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 5. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt.13) ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach. 6. Wykonawca podmiot określony w art. 2 pkt. 12) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 4 Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług funkcji Inżyniera kontraktu dla projektowania i robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko II etap 2. Inżynier będzie obsługiwał 4 kontrakty na projektowanie i roboty budowlane żółty FIDIC obejmujące: 1) Kontrakt nr 1 Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych msc. Rudno gm. Ostróda 2)Kontrakt nr 3a Stacje przeładunkowe w msc. Lipowiec gm. Kurzętnik 3)Kontrakt nr 3b Stacja przeładunkowa w msc. Połwieś gm. Zalewo 4)Kontrakt nr 3c Stacja przeładunkowa w msc. Iława gm. Miejska Iława 3. Celem działania jest prawidłowe zarządzenie i nadzór Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko etap II 4. Celem głównym Umowy z Inżynierem Kontraktu jest zapewnienie prawidłowego wykonania wszystkich zadań objętych Kontraktami i uzyskanie zaplanowanych efektów przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji. Aby cel ten osiągnąć, Inżynier Kontraktu musi ściśle współpracować z personelem Zamawiającego. 5. Usługi Inżyniera Kontraktu powinny zapewnić: 1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, 2) dyscyplinę wydatkowania nakładów, 3) zakończenia Robót w wyznaczonym terminie i przy akceptowanym przez Inwestora budżecie. 6. Inżynier Kontraktu powinien osiągnąć powyższe cele poprzez: 1) prawidłową organizację i koordynację Robót 2) prawidłowe administrowanie i zarządzanie Robotami 3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym 4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami 5) zapewnienie zgodności realizacji Robót z polskim Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi 6) skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy Robót spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów budowlanych i wykonywanych robót 7) zapewnienie zgodności realizacji Robót z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, 7

8 8) prawidłowy nadzór nad odbiorami Robót i rozruchem Budowy 9) właściwe rozliczenie poszczególnych zadań inwestycyjnych 10) właściwy nadzór w zakresie zgłaszania i usuwania wad 11) konsekwentne egzekwowanie od Wykonawców Robót wykonywania ich obowiązków wynikających z Kontraktu. Ponadto Zamawiający oczekuje, że Inżynier Kontraktu wykaże się niezbędną wiedzą, pilnością i starannością dla wypełniania swoich obowiązków przewidzianych w Umowie. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV Usługi nadzoru budowlanego Dodatkowe przedmioty: CPV Usługi zarządzania budową, CPV Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 9. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5 Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6 Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 7 Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych oraz nie będzie zawierał umowy ramowej 8 Licytacja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej 9 Dynamiczny system zakupów Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 10 Termin wykonania zamówienia. 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktów będących przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 81 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z Inżynierem projektu. 2. Na okres określony w pkt. 1 składa się: a) ETAP I weryfikacja programu funkcjonalno-użytkowego max 1 miesiąc do czasu ogłoszenia przetargu na roboty. b) Etap II wsparcie Zamawiającego w trakcie przetargów na roboty max 10 tygodni trwania procedury przetargowej c) Etap III nadzór i rozliczenie kontraktu i całego Projektu max. 42 m-cy od rozpoczęcia robót, w tym: 33 m-cy wykonywania robót w okresie podstawowym, 8m-cy ewentualnego przedłużenia realizacji robót, 1 m-c na rozliczenie końcowe d) Etap IV - okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny wraz z okresem rękojmi 36miesięcy 8

9 3. Rozpoczęcie I Etapu nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego programu funkcjonalnoużytkowego, które planowane jest po podpisaniu umowy z Inżynierem. 4. Realizacja Etapu II będzie ściśle związana z planowanymi przetargami zmierzającymi do wyboru wykonawcy robót 5. Rozpoczęcie III Etapu nastąpi w dniu przystąpienia wykonawców robót do ich realizacji. Planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to r. 6. Terminy określone w ust. 2 są terminami szacowanymi i mogą ulec przesunięciu. 11 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Art. 22 ust. 1 art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył realizację, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez usługę odpowiadającą rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, należy rozumieć realizację kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego lub inżyniera projektu lub Inwestora zastępczego obejmującej budowę lub przebudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt.1) ustawy Prawo budowlane z wyjątkiem obiektów małej architektury., która była realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę o wartości usługi min zł brutto. (Wartości podane w dokumentach w innej walucie niż w złotych polskich, zamawiający (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). oraz złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia zgodnie załącznikiem nr 2do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie): W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 9

10 załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie oraz oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty oraz oświadczenia. 3)Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1. Potencjał kadrowy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wskażą do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: a) Kierownik Zespołu - inżynier Rezydent posiadający: - Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub ekonomiczne - Posiadający doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (tj. kierownika zespołu, inżyniera rezydenta) przy minimum 1 zrealizowanym projekcie (umowie kontraktowej) obejmującym budowę lub przebudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt.1) ustawy Prawo budowlane z wyjątkiem obiektów małej architektury, realizowanym zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC lub innymi równoważnymi. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski np. PRINCE II Przez warunki kontraktowej równoważne do FIDIC na gruncie niniejszej SIWZ rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np/ warunki kontraktowe UAV, UAV,-GC- (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy),, JCT lub GMB (Wielka Brytania). b) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: - wykształcenie wyższe lub średnie, - Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/róbt. - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności c) Specjalista ds. rozliczeń posiadający: - Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne lub ekonomiczne, - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlanych (wykonywanie obmiarach, wykonywanie kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów); - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (tj. specjalisty ds. rozliczeń), tym przy minimum 1 projekcie zrealizowanym zgodnie z Warunkami kontraktowymi wg FIDIC lub innymi równoważnymi. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski np. PRINCE II Przez warunki kontraktowej równoważne do FIDIC 10

11 na gruncie niniejszej SIWZ rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np/ warunki kontraktowe UAV, UAV,-GC- (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy),, JCT lub GMB (Wielka Brytania) d) Inspektor nadzoru specjalności sanitarnej, posiadającego: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności - Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót. - posiadający doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków (z wyjątkiem oczyszczalni przydomowych) i instalacji z zakresu gospodarki odpadami na stanowisku kierownika budowy/robót robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego. e) Inspektora nadzoru w specjalności eklektycznej i elektroenergetycznej, posiadającego: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności - Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w branży elektroenergetycznej i AKPIA f) Specjalistę ds. automatyki i zmaszynowienia (technolog), posiadającego: - Wykształcenie wyższe - posiadający doświadczenie w realizacji (jako odpowiedzialny za realizację) lub nadzorze co najmniej jednego zakończonego zadania obejmującego dostawę, montaż, oraz rozruch mechaniczny i technologiczny (uczestnictwo w rozruchu), obiektu z zakresu gospodarki odpadami lub gospodarki wodo-ściekowej lub innego obiektu w którym ciąg technologiczny składał się z przenośników transportu wewnętrznego i innych urządzeń sterowanych automatycznie z jednego miejsca, zakończonego odbiorem końcowym. g) Inspektora w specjalności drogowej, posiadającego: - wykształcenie wyższe lub średnie - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w branży drogowej. 11

12 h) Inspektora branży telekomunikacyjnej, posiadającego: - wykształcenie wyższe lub średnie - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w branży telekomunikacyjnej. i) Specjalista ds. zamówień publicznych - Wykształcenie wyższe - Co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych, w tym przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 2 przetargów na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych o wartości równych lub większych niż określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych tj. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi oficjalnych publikacji wspólnot Europejskich, Zamawiający dopuszcza jednocześnie pełnienie przez 1 osobę funkcji określonych ppkt.3.1 lit. a),b), c); d),g); e), f), g), h), i) pod warunkiem posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i uprawnień. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy) 3.2. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami nt. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (wg załącznika nr 4A) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 12

13 3.3. potencjał techniczny: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2, o którym mowa w 12 ust.1 pkt.1) IDW, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 12 ust.1 pkt.1) IDW 4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 4.1. przedstawił informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Wartości podane w dokumentach w innej walucie niż w złotych polskich, zamawiający (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymagane jest przedłożenie przedmiotowej informacji dotyczącej tych podmiotów. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonej do oferty Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości oraz oświadczenia wymienionego w 12 ust.1 pkt.1 IDW 4.2. złożą oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2, o którym mowa w 12 ust.1 pkt.1) IDW, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 12 ust.1 pkt.1) SIWZ Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentu dotyczącej sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganego w ppkt.4.1 może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty oraz oświadczenia, 13

14 5)wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. W zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w 12 ust. 3 pkt. 1),2),3),4),5),6) IDW 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia powyższych warunków nie później niż na dzień składania ofert. 4. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 12 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oryginał). (wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ 2)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w` okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ) 3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ) 4)Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (wg załącznika nr 4A) 5)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, 14

15 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 12 polega na zasobach innych podmiotów określonych w Art. 26 ust.2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów wymaganych dokumentów. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (oryginał) ( wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich), 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wg wzoru Załącznika nr 2B). (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich), 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich); 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich); 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich), 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 15

16 albo składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich), 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 12. ust. 3 pkt. 2)-4) i 6) IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 12. ust. 3 pkt. 5) IDW składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4)-8) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 12 ust. 3 pkt. 2)-6) IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w 12 ust.3 pkt. 2)-6) IDW. 5) Dokumenty, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 16

17 przedłożonego dokumentu. 5. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13 Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego dla jakiego porozumienie zostało zawarte, 2) oznaczenie czasu trwania porozumienia obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia porozumienia przez któregokolwiek z wykonawców do czasu wykonania zamówienia, 4) zakaz zmian w porozumieniu bez zgody Zamawiającego, 5) porozumienie winno upoważniać jednego z wykonawców we wszystkich sprawach związanych z ofertą i umową o realizacje zamówienia. 4. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 14 Wadium Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 PLN Słownie: dwanaście tysięcy złotych.pln Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu 17

18 współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji obejmujący co najmniej okres związania ofertą, e) zapis że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3) W dokumencie wadialnym składanym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powinno być wskazane w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Millenium Nr konta: Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty, zaleca się aby kopia dokumentu wadium, była załączona do oferty. 3) Dokument stanowiący dowód wpłaty wadium powinien być również podpisany przez Wykonawcę osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) zaistniała przesłanka zawarta w art. 46 ust. 4a. 18

19 2) Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3) Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkować będzie, na mocy ustawy, wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp. 3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium Nr konta: ) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawa Pzp 7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w wysokości 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 19

20 16 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego oraz informacja o zaliczkach. 1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17 Opis sposobu przygotowania oferty. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione w odpowiedniej formie przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo