SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ"

Transkrypt

1 Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski Watcz Polska tel fax nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ dla przetargu nieograniczonego na ustugi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nrl71, poz zwanej w tresci SIWZ u.p.z.p. INivNIER DLA PROJEKTU "KOMPLEKSOWE ROZWIJ.\ZANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ DLA M. WAtCZP/' WSPOtFINANSOWANEGO ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI ZATWIERDZONE PRZEZ: :~~~~J~~J~RA NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ZWIK WAlCZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6JNOSCI

2 CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW IDW L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Część 3 Opis przedmiotu zamówienia. KONTRAKT NR VI - INŻYNIER DLA PROJEKTU KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ DLA M. WAŁCZA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

3 CZEŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Spis treści: 1. Nazwa i adres Zamawiającego Oznaczenie wykonawcy Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Oferty częściowe, aukcja elektroniczna Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia Wymagania dotyczące wadium Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Zebranie wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty bez otwierania Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Oferta z rażąco niską ceną Uzupełnienie oferty Badanie ofert Wykluczenie wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia Unieważnienie postępowania Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Podwykonawstwo Wykaz załączników

4 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu Plac Polski Wałcz Polska 2. Oznaczenie wykonawcy Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony na usługi o wartości szacunkowej zamówienia powyżej EURO, prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - określane w dalszej części skrótem u.p.z.p. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz ). Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych i Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs- Conseils FIDIC), dalej zwany również czerwony FIDIC. Informacje ogólne: Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Wałcza. W ramach projektu przewidywana jest modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami ścieków, uzupełnienie systemu wodociągowego oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wałczu polegająca na modernizacji systemu napowietrzania ścieków oraz budowie komory stabilizacji tlenowej osadu, budowie składowiska osadu oraz budowie kolektora łączącego część mechaniczną i biologiczną oczyszczalni, jak również modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej. W ramach projektu wykonany zostanie monitoring i sterowanie pompowniami jak również monitoring i sterowanie na Stacji uzdatniania wody. Poza tym, w ramach projektu przewidywana jest dostawa wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji. Pełnienie funkcji Inżyniera dla niżej wymienionych kontraktów: Kontrakt 1 Opis Zadanie I Chełmińska, II Tysiąclecia i V Śródmieście Typ warunków kontraktowych Okres Robót Zasadniczych Okres Zgłaszania Wad Czerwony FIDIC do 40 miesięcy 12 miesięcy 3

5 2 Zadanie IV Chopina, VII Morzyce, IX Raduń, X Chrząstkowo, przepompownię na ul. Czerwony FIDIC do 40 miesięcy 12 miesięcy Krótkiej oraz sieć wodociągowa w ul. Ciasnej i Żeromskiego 3 Zadanie III oczyszczalnia ścieków, VIII Os. Żeromskiego oraz Czerwony FIDIC do 40 miesięcy 12 miesięcy przepompownię w ul. Kołobrzeskiej 4 Zadanie VI Dolne Miasto, nr XII ul. Bydgoska, nr XI Romet, nr XIIIB monitoring i sterowanie SUW, nr XIIIC Czerwony FIDIC do 40 miesięcy 12 miesięcy monitoring pompowni sieciowych oraz pompownię Dolne Miasto 5 Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia Dostawy do 8 miesięcy kanalizacji Zamawiający przewiduje zawarcie czterech niezależnych umów (kontraktów) na roboty budowlane oraz jeden na dostawy. Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV: Usługi zarządzania budową Doradcze usługi budowlane Usługi nadzoru budowlanego Usługi zarządzania projektem budowlanym Usługi inżynieryjne Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi architektoniczne i podobne i kontrolne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w III części SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 5. Oferty częściowe, aukcja elektroniczna Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4

6 7. Zmiany umowy W trybie art. 144 ust. 1 u.p.z.p przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących; 2. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich; 3. zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiajacego; 4. zmian poprawiających sprawność lub zwiekszających wartość ukończonych usług dla Zamawiającego; 5. Zmian zakresów i czasu trwania nadzorowanych kontraktów; 6. Rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. 8. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Termin realizacji zamówienia: Termin wykonania zamówienia: do r. plus 12 miesięczny okres gwarancyjny 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 5

7 Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); d) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenia złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich uczestników ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). 3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu- wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu/ Inżynier Kontraktu/ Inżynier w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej takich jak: SAPARD, ZPORR, PHARE, EFRR, ISPA, Fundusz Spójności itp., w tym co najmniej: - Zakończonej inwestycji polegającej na budowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej m 3 /d realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDC, tzw. czerwony FIDIC lub równoważne; - Zakończonej inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej o długości co najmniej mb realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDC, tzw. czerwony FIDIC lub równoważne. Asystent Inżyniera Kontraktu - wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Asystent Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Zespołu Inżyniera lub Inżyniera w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej; stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków), w tym co najmniej: - Zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej, oczyszczalnie ścieków) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDC, tzw. czerwony FIDIC lub równoważne o wartości co najmniej PLN netto. Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inżynier Rezydent lub Kierownik Zespołu lub Asystent Kierownika Zespołu lub Inżyniera (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych) w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno 6

8 ściekowej, w tym przynajmniej jednej zakończonej inwestycji prowadzonej według warunków kontraktowych FIDIC ( FIDC czerwony ) lub równoważnych, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o długości minimum mb lub kontrakcie obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej m 3 /d. Zastępca Inżyniera Rezydenta - wymagane wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Inżynier Rezydent lub Asystent Inżyniera Rezydenta lub Kierownik Zespołu lub Asystent Kierownika Zespołu lub Inżyniera (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC) w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno ściekowej, w tym przynajmniej jednej zakończonej inwestycji prowadzonej według warunków kontraktowych FIDIC (FIDIC czerwony) lub równoważnych, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o długości minimum mb lub kontrakcie obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i/lub rozbudowie i/lub modernizacji i/lub 3 przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej m /d. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć kontrakt (zawarty w ramach jednej umowy), w którym wszelkie roboty zostały zakończone (wydane zostało Świadectwo Wykonania) w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych). Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej (inżynier sanitarny) (2 osoby), posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych. Winien wykazać się samodzielnym nadzorowaniem (rozumianym jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik budowy i/lub Kierownik robót w zakresie gospodarki wodno - ściekowej) w branży sanitarnej obejmującego budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości co najmniej mb (w ramach jednej lub kilku robót budowlanych). Specjalista musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej (inżynier elektryk) (1 osoba), posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku inspektora nadzoru i/lub kierownika robót sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz układów AKPiA. Specjalista musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej (inżynier budowlany) (1 osoba), posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy. w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Specjalista musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Osoba musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej (wykształcenie minimum średnie techniczne) (1 osoba), posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku inspektora nadzoru robót drogowych i/lub kierownika robót 7

9 drogowych. Specjalista musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoba musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Specjalista ds. zamówień publicznych (1 osoba) - co najmniej 3 -letnie doświadczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziedzinie gospodarki wodno ściekowej, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych lub ustawą prawo zamówień publicznych opartych na wzorze umowy FIDIC lub równoważnej, w tym co najmniej trzech w ramach zamówień na roboty budowlane, których wartość kosztorysowa była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Specjalista ds. finansów i rozliczeń (2 osoby) wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej dwóch zakończonych kontraktach (zadaniach) z zakresu gospodarki wodno ściekowej o wartości robót budowlanych minimum PLN (bez podatku VAT) każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne oraz wykonaniu minimum jednego Raportu Końcowego całego Projektu przekazywanego do Instytucji Pośredniczącej. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć kontrakt (zawarty w ramach jednej umowy), w którym wszelkie roboty zostały zakończone (wydane zostało Świadectwo Wykonania) w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych). Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku gdy Kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz informacje o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz ze zm) oraz ustawy o 8

10 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Jeżeli Wykonawca wskaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc - rok ) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajne miesiące z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok ), wówczas zamawiający pominie skrajne lata. Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - jeżeli w okresie ostatnich trzech lat od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: pełnił funkcję Inżyniera na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach, realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych, w tym: - jeden kontrakt polegający na budowie/ rozbudowie / modernizacji/ przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min m 3 /d; - drugi kontrakt polegający na budowie sieci sanitarnej o długości co najmniej mb. wykonał minimum trzy usługi obejmujące opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami umowy FIDIC lub równoważnymi) dla robót budowlanych, których wartość kosztorysowa robót była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. pełnił usługę polegającą na Pomocy Technicznej w zakresie doradztwa organizacyjno prawnego dla projektu którego wartość kosztorysowa robót była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. Przez zakończoną budowę/inwestycję należy rozumieć kontrakt (zawarty w ramach jednej umowy), w którym wszelkie roboty zostały zakończone (wydane zostało Świadectwo Wykonania w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wystarczy wskazanie wykonanej usługi przez jednego, który spełnia dany warunek). Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej 9

11 10 walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. 4) Dysponują lub będą dysponować następującym potencjałem technicznym - wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami wymienionymi poniżej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego: Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów: System posiadany przez Inżyniera musi posiadać następujące funkcje i możliwości: - tworzenia i przekształcania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych; - zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi; - posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu; - przesyłać raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu; - możliwość przypisywania projektów (kontraktów) i procesów; - automatyczne tworzenie dokumentu z bazy do aplikacji np. Word; - automatyczne powiadamianie np. poprzez Outlook o obiegu dokumentu; - skanowania dokumentów papierowych; - dostępu przez Internet; - archiwizacji dokumentów; - tworzenia pism wychodzących (przez dostęp z Internetu) z możliwością wybierania sprawdzających, edytorów, osób podpisujących; - wyszukiwania dokumentów przychodzących i wychodzących on-line (przez Internet). W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym należy złożyć wykaz narzędzi i urządzeń lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 5) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody ze sprzedaży (netto) bez VAT wynoszące co najmniej ,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat innych dokumentów określających przychody - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Dla potwierdzenia spełniania tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego (-ch) dokumentów przez jednego z nich, który spełnia dany warunek. UWAGA!!! Zgodnie z 1 ust. 3) pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r z póź.zm. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz

12 form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający może żądać sprawozdania finansowego albo jego części za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, co zgodnie z art ) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 76, poz. 694 ze zm.) oznacza lata , lub lata w przypadku, gdy wykonawca rozpoczął działalność gospodarczą w drugiej połowie 2005 r i jego pierwszy rok obrotowy obejmuje okres drugiej połowy roku 2005 i 2006 rok włącznie. b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla potwierdzenia spełniania tego warunku przez Wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się złożenia tych dokumentów przez wszystkich uczestników podmiotu wspólnego, chyba, że jeden z uczestników podmiotu spełnia dany warunek. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach, o których mowa w niniejszym punkcie wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. 2. Stosownie do treści 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: - w pkt ).a), ).b) i ).c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; - w pkt ).a) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 2) dokumenty, o których mowa w pkt )a) i c) oraz w pkt )a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt )b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt )cyt. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 11

13 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt ) stosuje się odpowiednio. 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. 4. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach, o których mowa w niniejszym punkcie wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie oryginału pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej. 2. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia 3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi, 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 5. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 12. Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: ,00 PLN 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 12

14 c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie mogą w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium; do gwarancji winien być załączony odpis KRS Gwaranta oraz pełnomocnictwa osób, które podpisały gwarancję (w przypadku podpisania gwarancji przez osoby nie wpisane do KRS); i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. k) W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt ) b-e) winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu Plac Polski Wałcz 13

15 Bank PKO S.A. Nr konta Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w następujący sposób - oryginał wadium dołączyć do oryginału oferty a kopie wadium do kopii oferty. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w punkcie 11.1 niniejszej SIWZ. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 18. W przypadku załączenia oryginału wadium w innej dopuszczonej przez Zamawiającego formie do oryginału oferty Zamawiający zastrzega prawo odmowy zwrotu przedmiotowego dokumentu po zaistnieniu przesłanek określonych w art. 46 ust. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 97 ust. 1 UPZP. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 26 niniejszej IDW, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 14. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe. 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 14

16 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do złożenia oferty i dołączone do oferty. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby oraz numeru NIP. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (1 oryginał i 1 kopię - kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW. 4) Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, strony parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 15

17 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW oraz Formularz cenowy zadań kontraktowych, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej IDW, b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, d) Informacje o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień i aktualnych wpisów do właściwych izb samorządowych, e) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie zawartym w załączniku nr 3 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, f) Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie. g) rachunek zysków i strat a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat inny dokument potwierdzający przychody netto ze sprzedaży, h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. j) dowód wniesienia wadium, k) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW, 2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 1. Wyjaśnianie treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 16

18 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 2. Zmiany w treści SIWZ. 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 2) Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 4) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 5) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4) jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach; 6) Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 7) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 16. Zebranie wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ. 17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Pani Jolanta Żuk tel. nr Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, Plac Polski 1, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 grudnia 2009 r. do godz. 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 17

19 Zakład Wodociągów i Kanalizacji; Plac Polski 1; Wałcz Oferta w postępowaniu na INŻYNIERA DLA PROJEKTU KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ DLA M. WAŁCZA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI. Nie otwierać przed dniem: 14 grudnia 2009 r. godz. 10: Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 20. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza, Plac Wolności 1, Wałcz (sala nr 11): W dniu 14 grudnia 2009 r. o godz. 10: Tryb otwarcia ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; b) informacje dotyczące ceny zawartej w Formularzu Oferty, Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 22. Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 23. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed terminem związania 18

20 oferta, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 24. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 3. Jeżeli złożono ofetę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części 2 niniejszej IDW. 5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, stosowanie do art. 87 u.p.z.p. 25. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający, oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: Cena 100% 3. Zasady oceny kryterium Cena" (C). W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = ( Cmin : Ci ) x 100 gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; Cmin najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert; Ci cena badanej oferty "i"; 4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo