INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI"

Transkrypt

1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ I INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI TEKST JEDNOLITY PO MODYFIKACJI Z DNIA R. Zatwierdzam: Prezes Zarz du /-/ Zbigniew W grzyn Milicz, dnia r. Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy sp. z o.o. Adres: Milicz, Rynek 21 tel/fax S d Rejonowy Wroc aw Fabryczna KRS , Kapita zak adowy ,00 z Konto B.S. Milicz , NIP:

2 2 SPIS TRE CI 1. Nazwa i adres Zamawiaj cego Terminologia Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia cz ciowe Zamówienia uzupe niaj ce Informacja o ofercie wariantowej Czas trwania zamówienia Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spe nienia tych warunków: Dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenia zamówienia wykonawcy Wykonawcy maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Oferta wspólna Wadium Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania Kontraktu Waluta oferty i waluta, w jakiej b dokonywane zap aty Opis sposobu przygotowania oferty Wyja nianie i zmiany w tre ci Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób z enia oferty Zmiany lub wycofanie z onej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty bez otwierania Termin zwi zania ofert Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Oferta z ra co nisk cen Uzupe nienie wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze lub dokumentów Tryb oceny ofert Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post powania Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia Uniewa nienie post powania rodki ochrony prawnej Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wzory Formularzy, wykazów i o wiadcze do czonych do Instrukcji dla Wykonawców... 32

3 3 1. Nazwa i adres Zamawiaj cego. Zamawiaj cym w niniejszym post powaniu o udzielenia zamówienia jest: Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy sp. z o.o. PL Milicz, Rynek Terminologia. Terminologia przyj ta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ ) jest zgodna z ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759), dalej zwan PZP (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówie publicznych znajduje si na stronach internetowych Urz du Zamówie Publicznych pod nast puj cym adresem internetowym: oraz z definicjami zapisanymi w Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót in ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj cego, o których mowa poni ej w p. 4. Termin Wykonawca oznacza osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadaj osobowo ci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert lub zawar a Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego. Termin Kontrakt nale y odnie tak e do umowy w rozumieniu obowi zuj cych w Polsce przepisów prawa, w szczególno ci w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz PZP. W tym post powaniu termin Kontrakt jest u ywany zamiennie z terminem umowa. 3. Tryb udzielenia zamówienia. 3.1 Post powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759 ze zmianami) o warto ci szacunkowej zamówienia wi kszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówie publicznych. 3.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dost pna jest na stronie internetowej Zamawiaj cego (www.pgkdolinabaryczy.pl) od dnia zamieszczenia og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej do up ywu terminu sk adania ofert. 3.3 J zykiem post powania o udzielenie niniejszego zamówienia jest j zyk polski. Ca a korespondencja wymieniana pomi dzy Wykonawcami a Zamawiaj cym prowadzona dzie w j zyku polskim w formie pisemnej, zgodnie z zapisami p Przedk adaj c swoj ofert w ramach niniejszego post powania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowi zuje si przyj w ca ci i bez zastrze Szczególne i Ogólne Warunki Kontraktu, stanowi ce integraln cz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstaw realizacji zamówienia odst puj c tym samym od jakichkolwiek w asnych warunków sprzeda y. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest cz ci zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz i dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszanej grawitacyjno-t ocznej (m.in. kolektor, pompownie, studzienki i system monitorowania) wraz z

4 4 kana ami bocznymi w 9 miejscowo ciach zlewni Oczyszczalni cieków Milicz (dalej jako O Milicz): Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn jako cz I. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz obejmuje swoim zasi giem 12 miejscowo ci (Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn, Niesu owice, S awoszowice, Wa kowa oraz Kolonia Kobia ka). Zakres Robót obejmuje budow oko o 55 km kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, która w podziale na miejscowo ci przedstawiona zosta a w poni szej tabeli, przy czym dane podane w tabeli nale y traktowa jako warto ci szacunkowe. Miejscowo Kanalizacja grawitacyjna [m] Kanalizacja t oczna [m] Kana y boczne [m] Mi ochowice Grabownica Stawiec wi toszyn Razem kanalizacja [m] Pompownie cieków [szt] Gogo owice Duchowo Kaszowo Ruda Milicka Czatkowice RAZEM W ramach zamówienia nale y wykona tak e roboty odtworzeniowe, Próby Ko cowe, wszelkie inne czynno ci oraz dokumenty (w tym dokumentacj powykonawcz ) niezb dne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiaj cego pozwolenia na u ytkowanie. Roboty nale y wykona zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacj Projektow, wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Na Roboty sk adaj si Roboty Sta e (podstawowe) i Roboty Tymczasowe (definicje Robót Sta ych i Robót Tymczasowych zawarte s w Warunkach Kontraktu) oraz prace towarzysz ce. Robotami Tymczasowymi przy realizacji niniejszego zamówienia s m.in.: roboty rozbiórkowe, wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania Robót, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem gruntu. Do prac towarzysz cych zaliczaj si prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza oraz inne prace niezb dne do wykonania Robót podstawowych (Sta ych), a niezaliczone do Robót Tymczasowych. Ponadto przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S awoszowice Ruda Milicka Grabownica, na którym wyst pi a kolizja z wykonan cie rowerow, zosta przedstawiony w opracowaniach: Aneks do projektu wykonawczego, miejscowo Grabownica cie ka rowerowa nr

5 oraz Aneks do projektu wykonawczego, miejscowo Ruda Milicka cie ka rowerowa nr Sie kanalizacji sanitarnej na tym odcinku nale y wykonywa uwzgl dniaj c zmiany wprowadzone w aneksach do poszczególnych projektów wykonawczych. Szczegó owe wymagania Zamawiaj cego dotycz ce wykonania i odbioru Robót okre lone s w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Niesu owice i Nowy Zamek nie jest obj ta niniejszym zamówieniem. W zwi zku z powy szym nie nale y uwzgl dnia w wycenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Niesu owice i Nowy Zamek nawet je eli w dokumentacji przetargowej znajd si dane dla tego zadania Przedmiot zamówienia wed ug kodów Wspólnego S ownika Zamówie (CPV): Roboty Budowlane Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii ciekowej i wodnej Kategorie robót: Urz dzenia do przesy u danych Roboty w zakresie burzenia Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Roboty w zakresie odwadniania gruntu Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Inne instalacje elektryczne 4.4. Zamówienie b dzie realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót in ynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiaj cego, przygotowane i opublikowane przez Mi dzynarodow Federacj In ynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (pierwsze wydanie 1999 r. w j zyku angielskim, czwarte wydanie angielskopolskie niezmienione 2008 r., w t umaczeniu SIDIR) Roboty winny zosta wykonane i uko czone zgodnie z prawem obowi zuj cym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno ci: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony rodowiska, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego. Uznaje si, i z enie oferty oznacza, e Wykonawca zapozna si i przyj do wiadomo ci warunki kontraktowe ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapozna si ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi zuj cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mog w jakikolwiek sposób

6 6 wp yn na, lub dotyczy dzia i czynno ci obj tych ofert i wynikaj cym z niej Kontraktem. 5. Zamówienia cz ciowe Niniejsze zamówienie stanowi cz zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz, które w ca ci obejmuje budow sieci kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowo ciach w zlewni O Milicz. Niniejsze zamówienie (cz I zadania) dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej w 9 z 12 miejscowo ci obj tych zadaniem inwestycyjnym tj. dotyczy nast puj cych miejscowo ci - Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn. Cz II zadania obejmowa a b dzie budow sieci kanalizacji sanitarnej w pozosta ych 3 miejscowo ciach O Milicz tj. w miejscowo ciach Niesu owice, S awoszowice i Wa kowa. 6. Zamówienia uzupe niaj ce Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych. 7. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 8. Czas trwania zamówienia Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesi ce i obejmuje: (i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 1 miesi c (licz c od daty podpisania Kontraktu, tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpocz cia Robót). (ii) Czas na Uko czenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesi cy (Czas na Uko czenie Robót liczony jest od Daty Rozpocz cia); oraz (iii) Okres Zg aszania wad, który wynosi 12 miesi cy (liczony od daty wystawienia wiadectwa Przej cia, potwierdzaj cego prawid owe uko czenie ca ci Robót). 9. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spe nienia tych warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce: Posiadania uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie; Posiadania wiedzy i do wiadczenia w tym zakresie Wykonawca musi wykaza wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, nast puj cych robót budowlanych: (i) wybudowanie co najmniej 30km sieci kanalizacji grawitacyjnej, w tym co najmniej 0.2km takich sieci metod bezwykopow ; (ii) wybudowanie co najmniej 1km ruroci gu t ocznego kanalizacji sanitarnej ci nieniowej lub sieci wodoci gowej; (iii) wybudowanie co najmniej m 2 nawierzchni, w tym: co najmniej 5.000m 2 z kostki brukowej na podbudowie, co najmniej 5.000m 2 z kostki brukowej z kamienia naturalnego (granit, bazalt, itp.) na podbudowie i co najmniej m 2 z betonu asfaltowego.

7 7 Zamawiaj cy nie wymaga, aby roboty budowlane wymienione powy ej w p. (i), (ii), (iii) by y wykonane w ramach jednego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane b dzie ich czne do wiadczenie. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - wykazu wykonanych robót, - dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zakresie warunkiem udzia u w post powaniu jest wskazanie osób, które b uczestniczy w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjali ci Wykonawcy: Wykonawca musi wskaza osoby, które b uczestniczy y w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjali ci Wykonawcy, oraz poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykszta cenia i do wiadczenia, niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakres wykonywanych przez nich czynno ci: (i) Przedstawiciel Wykonawcy, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne lub ekonomiczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie w zarz dzaniu kontraktami na roboty jako kierownik projektu lub na równowa nym stanowisku (Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy), w tym co najmniej jednym kontraktem na roboty z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej o warto ci nie mniejszej ni PLN (bez VAT); (ii) Kierownik Budowy, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik budowy obiektów z zakresu ochrony rodowiska, w tym przy budowie sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej w ramach przynajmniej jednego kontraktu na roboty o warto ci nie mniejszej ni PLN (bez VAT); - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych; (iii) dwóch Kierowników robót z zakresu in ynierii sanitarnej, z których ka dy musi posiada : - wykszta cenie rednie lub wy sze techniczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót przy budowie co najmniej 20km sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych; (iv) Kierownik robót drogowych, posiadaj cy: - wykszta cenie rednie lub wy sze techniczne;

8 8 - co najmniej 3-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót drogowych; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami w specjalno ci drogowej; (v) Kierownik robót elektrycznych, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne; - co najmniej 3-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót elektrycznych; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagane w tym punkcie okresy do wiadczenia zawodowego, nale y liczy do up ywu terminu sk adania ofert. Wymagany okres lub 5-letniego lub 3-letniego do wiadczenia zawodowego nale y rozumie odpowiednio jako okres cznie lub 60 miesi cy lub 36 miesi cy pozostawiania na wymaganym dla danego specjalisty stanowisku kierowniczym (stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynika z tre ci ujawnianej w za czniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga si podania dok adnych dat rozpocz cia i zako czenia robót, którymi kierowa dany specjalista. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza si równowa ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa stwach, na zasadach okre lonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzgl dnieniem postanowie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63, poz. 394 z pó n. zm.). Wszystkie wymienione powy ej osoby winny posiada bieg znajomo j zyka polskiego. Zamawiaj cy dopuszcza zmian tego wymogu wy cznie w przypadku, gdy Wykonawca na asny koszt zapewni t umacza j zyka polskiego, który zapewni sta e i bieg e t umaczenie w kontaktach pomi dzy Zamawiaj cym a personelem Wykonawcy, a tak e zapewni umaczenie na bie co wszystkich dokumentów zwi zanych z realizacj przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawc, jak i dostarczonych przez Zamawiaj cego. Wykonawca zatrudniaj c t umacza winien wzi pod uwag, i z uwagi na ony zakres przedmiotu zamówienia, t umacz ten winien by bieg y w bezb dnym i jednoznacznym t umaczeniu zagadnie technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiaj cy nie dopuszcza czenia pe nienia poszczególnych funkcji przez jedn osob. W przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b dzie ich czny potencja kadrowy oraz czne kwalifikacje i do wiadczenie.

9 9 Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - wykazu osób, które b uczestniczy w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o osobach, które b uczestniczy w wykonaniu niniejszego zamówienia Znajdowania si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia - W szczególno ci Wykonawca musi spe nia cznie nast puj ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana b dzie ich czna sytuacja ekonomiczna i finansowa): (i) Wykonawca musi wykaza redni obrót roczny przychód netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów za ostatnie trzy lata obrotowe tj. za rok 2011, 2010 oraz 2009, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy za ten okres, w wysoko ci nie mniejszej ni PLN; (ii) posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysoko ci co najmniej PLN; (iii) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci na co najmniej PLN. W przypadku z enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj cych dane w innych walutach ni okre lono w powy szych punktach, dane finansowe zostan przeliczone na stosown walut wed ug redniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania si og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich. Je eli dniem publikacji og oszenia jest sobota Zamawiaj cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiaj cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowi zanych do sporz dzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów okre laj cych przychody netto ze sprzeda y, - informacji z banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej. - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci 9.2. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu wykonawcy sk adaj nast puj ce dokumenty: W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawc wiedzy i do wiadczenia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) wykazu wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln ) w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone;

10 10 Wykaz powinien by sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców.. Zamawiaj cy zaleca, aby dokumenty przedk adane wraz z powy szym wykazem zawiera y co najmniej: - wskazanie, e Wykonawca sk adaj cy ofert w niniejszym post powaniu wykona roboty budowlane, których dotyczy dokument; - wskazanie podmiotu zamawiaj cego, na rzecz którego roboty budowlane zosta y wykonane, oraz jego opini potwierdzaj, e roboty te zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone; - daty (rozpocz cia i uko czenia) i miejsce wykonania W celu potwierdzenia warunku dysponowania potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia (Za cznik 4) (ii) informacji na temat kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia Kluczowych Specjalistów, a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci. Zamawiaj cy zaleca, aby informacje dotycz ce wykszta cenia, do wiadczenia i kwalifikacji ka dego ze wskazanych Kluczowych Specjalistów zosta y przedstawione w formie yciorysu zawodowego (CV), którego wzór stanowi za cznik nr 5 do cz ci I SIWZ - IDW (iii) pisemnego zobowi zania innych podmiotów do udost pniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, je eli w wykazie osób Wykonawca wskaza osoby, którymi dzie dysponowa, (iv) o wiadczenia Wykonawcy potwierdzaj cego posiadanie przez Kierownika budowy i Kierowników robót uprawnie budowlanych dla wszystkich osób, dla których jest to wymagane zgodnie z zapisami j.w W celu potwierdzenia warunku znajdowania si przez wykonawc w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) W celu potwierdzenia spe niania warunku opisanego w pkt ppkt (i) Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, którzy w imieniu wszystkich wykazywa b spe nienie tego warunku) zobowi zani s przed sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe. W sytuacji, kiedy wykonawca prowadzi dzia alno gospodarcz krócej ni trzy lata, zobowi zany jest przedstawi sprawozdanie finansowe za okres prowadzonej dzia alno ci. Ponadto, je eli sprawozdanie finansowe badane by o przez bieg ego rewidenta, wykonawca zobowi zany jest przedstawi opini bieg ego rewidenta na temat badanego sprawozdania. Wykonawcy niezobowi zanego do sporz dzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów okre laj cych obroty (rozumiane jako przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów) za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy za ten okres, z których mo na uzyska dane, o których mowa powy ej.

11 11 (ii) W celu potwierdzenia posiadania rodków finansowych lub zdolno ci kredytowej w wymaganej kwocie, Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, którzy w imieniu wszystkich wykazywa b spe nianie tego warunku) zobowi zany jest przed informacj banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawion nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert (Zamawiaj cy zaleca, aby informacja taka zosta a z ona w oparciu o wzór pisma do czonego do wzoru wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu stanowi cego za cznik nr 1 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, aczkolwiek przedstawienie informacji nie odpowiadaj cej wzorowi, z której jednocze nie b wynika wnioskowane dane finansowe b dzie dzia aniem prawid owym i nie b dzie dyskwalifikowa o oferty). (iii) W celu potwierdzenia spe niania warunku posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci na co najmniej PLN - polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców, ka dy z nich musi z przedmiotowy dokument, przy czym cznie musz spe nia wymaganie Zamawiaj cego w odniesieniu do kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci) Ponadto Wykonawca z y o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu stanowi ce za cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia Wykonawca mo e z wspólne o wiadczenie dotycz ce wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Jednocze nie Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo z enia odr bnego o wiadczenia, o którym mowa powy ej, przez ka dego z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, ale tylko w przypadku, gdy ka dy z nich indywidualnie spe nia wszystkie warunki udzia u w post powaniu Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia W przypadku z enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj cych dane w innych walutach ni okre lono w poszczególnych podpunktach pkt 9 niniejszych Instrukcji, dane finansowe zostan przeliczone na stosown walut wed ug redniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania si og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich. Je eli dniem publikacji og oszenia jest sobota Zamawiaj cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiaj cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

12 W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY ZAMAWIAJ CY DA NAST PUJ CYCH DOKUMENTÓW: O wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post powania (za cznik nr 2 do IDW) Aktualnego odpisu z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Uwaga! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia do oferty nale y do czy wymagane w punkcie 10 niniejszych IDW dokumenty dotycz ce wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Ocena spe nienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y spe nia nie spe nia. Nie spe nienie chocia by jednego warunku, skutkowa b dzie wykluczeniem wykonawcy. 11. Wykonawcy maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Je eli, w przypadku wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z tym e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze - zast puje si je

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027-2011 data 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Zakup asysty technicznej dla produktów (licencji) firmy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 5 2012-05-29 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych i gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI GOCZAŁKÓW

II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI GOCZAŁKÓW Strzegom: Kontrakt II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI GOCZAŁKÓW w ramach projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom Numer ogłoszenia: 158063-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241313&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lzk-lancut.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Zawidów: Usuwanie skutków powodzi - remont dróg na terenie Gminy Zawidów Numer ogłoszenia: 220934-2011; data zamieszczenia: 28.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_jedrzejow/zamowienia_publiczne Jędrzejów: Budowa ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: biuletyn.abip.pl/dps-gizycko/ Dom Pomocy Społecznej w Giżycku: Remont i modernizacja poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na wykonanie usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-14 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: DOSTAWY PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 2012-08-09 14:20 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa i montaż klimatyzatorów, nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33. Ełk: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych polegających na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Gorzów Wielkopolski: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sądu

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 349026-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-06-18 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi (Strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Kompleksowe ubezpieczenie SWPZZPOZ im. dr B. Borzym w Radomiu Numer ogłoszenia: 262499-2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public 1 z 5 2013-05-16 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public Czerwonak: Sadzenie drzew, krzewów i bylin, załoŝenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Siedlce: ZP/6 - Odzież/2012 Numer ogłoszenia: 481202-2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa Zamawiającego: 1. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego, Radom ul. Zbrowskiego 104 2. Wodociągi Miejskie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pimb.com.pl zakładka Przetargi Kobyłka: Wykonanie projektu budowlanego i przeniesienie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: remont wentylacji - klimatyzacji skarbca zasilającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl Siemiatycze: Dostawa samowyładowczego samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: 34300-2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie Muchoborskiego Ogrodu Dzieci dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 6 2016-02-17 09:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: II przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno, woj. Nowe Warpno: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie Numer ogłoszenia: 346994-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

posadzek (PCV+ płyta OSB gr. 6mm) na klatkach schodowych i korytarzach, wykonanie posadzki

posadzek (PCV+ płyta OSB gr. 6mm) na klatkach schodowych i korytarzach, wykonanie posadzki Strona 1 z 5 Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile Numer ogłoszenia: 193654-2011; data zamieszczenia: 11.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwarszawy.pl Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 300 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety Elektronicznej Legitymacji Studenckiej Numer ogłoszenia: 179753-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina. 1 z 5 2012-09-12 07:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ulanmajorat.bip.gmina.pl Ulan-Majorat: Wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Numer ogłoszenia: 232535-2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo