INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI"

Transkrypt

1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ I INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI TEKST JEDNOLITY PO MODYFIKACJI Z DNIA R. Zatwierdzam: Prezes Zarz du /-/ Zbigniew W grzyn Milicz, dnia r. Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy sp. z o.o. Adres: Milicz, Rynek 21 tel/fax S d Rejonowy Wroc aw Fabryczna KRS , Kapita zak adowy ,00 z Konto B.S. Milicz , NIP:

2 2 SPIS TRE CI 1. Nazwa i adres Zamawiaj cego Terminologia Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia cz ciowe Zamówienia uzupe niaj ce Informacja o ofercie wariantowej Czas trwania zamówienia Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spe nienia tych warunków: Dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenia zamówienia wykonawcy Wykonawcy maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Oferta wspólna Wadium Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania Kontraktu Waluta oferty i waluta, w jakiej b dokonywane zap aty Opis sposobu przygotowania oferty Wyja nianie i zmiany w tre ci Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób z enia oferty Zmiany lub wycofanie z onej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty bez otwierania Termin zwi zania ofert Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Oferta z ra co nisk cen Uzupe nienie wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze lub dokumentów Tryb oceny ofert Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku post powania Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia Uniewa nienie post powania rodki ochrony prawnej Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wzory Formularzy, wykazów i o wiadcze do czonych do Instrukcji dla Wykonawców... 32

3 3 1. Nazwa i adres Zamawiaj cego. Zamawiaj cym w niniejszym post powaniu o udzielenia zamówienia jest: Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy sp. z o.o. PL Milicz, Rynek Terminologia. Terminologia przyj ta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ ) jest zgodna z ustaw z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759), dalej zwan PZP (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówie publicznych znajduje si na stronach internetowych Urz du Zamówie Publicznych pod nast puj cym adresem internetowym: oraz z definicjami zapisanymi w Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót in ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj cego, o których mowa poni ej w p. 4. Termin Wykonawca oznacza osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadaj osobowo ci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert lub zawar a Kontrakt w sprawie zamówienia publicznego. Termin Kontrakt nale y odnie tak e do umowy w rozumieniu obowi zuj cych w Polsce przepisów prawa, w szczególno ci w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz PZP. W tym post powaniu termin Kontrakt jest u ywany zamiennie z terminem umowa. 3. Tryb udzielenia zamówienia. 3.1 Post powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 roku, poz. 759 ze zmianami) o warto ci szacunkowej zamówienia wi kszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówie publicznych. 3.2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dost pna jest na stronie internetowej Zamawiaj cego (www.pgkdolinabaryczy.pl) od dnia zamieszczenia og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej do up ywu terminu sk adania ofert. 3.3 J zykiem post powania o udzielenie niniejszego zamówienia jest j zyk polski. Ca a korespondencja wymieniana pomi dzy Wykonawcami a Zamawiaj cym prowadzona dzie w j zyku polskim w formie pisemnej, zgodnie z zapisami p Przedk adaj c swoj ofert w ramach niniejszego post powania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowi zuje si przyj w ca ci i bez zastrze Szczególne i Ogólne Warunki Kontraktu, stanowi ce integraln cz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstaw realizacji zamówienia odst puj c tym samym od jakichkolwiek w asnych warunków sprzeda y. 4. Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest cz ci zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz i dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszanej grawitacyjno-t ocznej (m.in. kolektor, pompownie, studzienki i system monitorowania) wraz z

4 4 kana ami bocznymi w 9 miejscowo ciach zlewni Oczyszczalni cieków Milicz (dalej jako O Milicz): Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn jako cz I. Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz obejmuje swoim zasi giem 12 miejscowo ci (Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn, Niesu owice, S awoszowice, Wa kowa oraz Kolonia Kobia ka). Zakres Robót obejmuje budow oko o 55 km kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej, która w podziale na miejscowo ci przedstawiona zosta a w poni szej tabeli, przy czym dane podane w tabeli nale y traktowa jako warto ci szacunkowe. Miejscowo Kanalizacja grawitacyjna [m] Kanalizacja t oczna [m] Kana y boczne [m] Mi ochowice Grabownica Stawiec wi toszyn Razem kanalizacja [m] Pompownie cieków [szt] Gogo owice Duchowo Kaszowo Ruda Milicka Czatkowice RAZEM W ramach zamówienia nale y wykona tak e roboty odtworzeniowe, Próby Ko cowe, wszelkie inne czynno ci oraz dokumenty (w tym dokumentacj powykonawcz ) niezb dne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiaj cego pozwolenia na u ytkowanie. Roboty nale y wykona zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacj Projektow, wymaganiami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Na Roboty sk adaj si Roboty Sta e (podstawowe) i Roboty Tymczasowe (definicje Robót Sta ych i Robót Tymczasowych zawarte s w Warunkach Kontraktu) oraz prace towarzysz ce. Robotami Tymczasowymi przy realizacji niniejszego zamówienia s m.in.: roboty rozbiórkowe, wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas wykonywania Robót, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem gruntu. Do prac towarzysz cych zaliczaj si prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza oraz inne prace niezb dne do wykonania Robót podstawowych (Sta ych), a niezaliczone do Robót Tymczasowych. Ponadto przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S awoszowice Ruda Milicka Grabownica, na którym wyst pi a kolizja z wykonan cie rowerow, zosta przedstawiony w opracowaniach: Aneks do projektu wykonawczego, miejscowo Grabownica cie ka rowerowa nr

5 oraz Aneks do projektu wykonawczego, miejscowo Ruda Milicka cie ka rowerowa nr Sie kanalizacji sanitarnej na tym odcinku nale y wykonywa uwzgl dniaj c zmiany wprowadzone w aneksach do poszczególnych projektów wykonawczych. Szczegó owe wymagania Zamawiaj cego dotycz ce wykonania i odbioru Robót okre lone s w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Niesu owice i Nowy Zamek nie jest obj ta niniejszym zamówieniem. W zwi zku z powy szym nie nale y uwzgl dnia w wycenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach Niesu owice i Nowy Zamek nawet je eli w dokumentacji przetargowej znajd si dane dla tego zadania Przedmiot zamówienia wed ug kodów Wspólnego S ownika Zamówie (CPV): Roboty Budowlane Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii ciekowej i wodnej Kategorie robót: Urz dzenia do przesy u danych Roboty w zakresie burzenia Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Roboty w zakresie odwadniania gruntu Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Inne instalacje elektryczne 4.4. Zamówienie b dzie realizowane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót in ynieryjno-budowalnych projektowanych przez Zamawiaj cego, przygotowane i opublikowane przez Mi dzynarodow Federacj In ynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (pierwsze wydanie 1999 r. w j zyku angielskim, czwarte wydanie angielskopolskie niezmienione 2008 r., w t umaczeniu SIDIR) Roboty winny zosta wykonane i uko czone zgodnie z prawem obowi zuj cym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno ci: Prawem Budowlanym i Prawem ochrony rodowiska, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego. Uznaje si, i z enie oferty oznacza, e Wykonawca zapozna si i przyj do wiadomo ci warunki kontraktowe ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapozna si ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowi zuj cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mog w jakikolwiek sposób

6 6 wp yn na, lub dotyczy dzia i czynno ci obj tych ofert i wynikaj cym z niej Kontraktem. 5. Zamówienia cz ciowe Niniejsze zamówienie stanowi cz zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni O Milicz, które w ca ci obejmuje budow sieci kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowo ciach w zlewni O Milicz. Niniejsze zamówienie (cz I zadania) dotyczy budowy kompletnej sieci kanalizacji sanitarnej w 9 z 12 miejscowo ci obj tych zadaniem inwestycyjnym tj. dotyczy nast puj cych miejscowo ci - Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn. Cz II zadania obejmowa a b dzie budow sieci kanalizacji sanitarnej w pozosta ych 3 miejscowo ciach O Milicz tj. w miejscowo ciach Niesu owice, S awoszowice i Wa kowa. 6. Zamówienia uzupe niaj ce Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych. 7. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 8. Czas trwania zamówienia Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesi ce i obejmuje: (i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 1 miesi c (licz c od daty podpisania Kontraktu, tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpocz cia Robót). (ii) Czas na Uko czenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesi cy (Czas na Uko czenie Robót liczony jest od Daty Rozpocz cia); oraz (iii) Okres Zg aszania wad, który wynosi 12 miesi cy (liczony od daty wystawienia wiadectwa Przej cia, potwierdzaj cego prawid owe uko czenie ca ci Robót). 9. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spe nienia tych warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe niaj warunki dotycz ce: Posiadania uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie; Posiadania wiedzy i do wiadczenia w tym zakresie Wykonawca musi wykaza wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, nast puj cych robót budowlanych: (i) wybudowanie co najmniej 30km sieci kanalizacji grawitacyjnej, w tym co najmniej 0.2km takich sieci metod bezwykopow ; (ii) wybudowanie co najmniej 1km ruroci gu t ocznego kanalizacji sanitarnej ci nieniowej lub sieci wodoci gowej; (iii) wybudowanie co najmniej m 2 nawierzchni, w tym: co najmniej 5.000m 2 z kostki brukowej na podbudowie, co najmniej 5.000m 2 z kostki brukowej z kamienia naturalnego (granit, bazalt, itp.) na podbudowie i co najmniej m 2 z betonu asfaltowego.

7 7 Zamawiaj cy nie wymaga, aby roboty budowlane wymienione powy ej w p. (i), (ii), (iii) by y wykonane w ramach jednego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane b dzie ich czne do wiadczenie. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - wykazu wykonanych robót, - dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym zakresie warunkiem udzia u w post powaniu jest wskazanie osób, które b uczestniczy w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjali ci Wykonawcy: Wykonawca musi wskaza osoby, które b uczestniczy y w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjali ci Wykonawcy, oraz poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykszta cenia i do wiadczenia, niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakres wykonywanych przez nich czynno ci: (i) Przedstawiciel Wykonawcy, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne lub ekonomiczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie w zarz dzaniu kontraktami na roboty jako kierownik projektu lub na równowa nym stanowisku (Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy), w tym co najmniej jednym kontraktem na roboty z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej o warto ci nie mniejszej ni PLN (bez VAT); (ii) Kierownik Budowy, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik budowy obiektów z zakresu ochrony rodowiska, w tym przy budowie sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej w ramach przynajmniej jednego kontraktu na roboty o warto ci nie mniejszej ni PLN (bez VAT); - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych; (iii) dwóch Kierowników robót z zakresu in ynierii sanitarnej, z których ka dy musi posiada : - wykszta cenie rednie lub wy sze techniczne; - co najmniej 5-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót przy budowie co najmniej 20km sieci kanalizacyjnej lub wodoci gowej; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych; (iv) Kierownik robót drogowych, posiadaj cy: - wykszta cenie rednie lub wy sze techniczne;

8 8 - co najmniej 3-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót drogowych; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami w specjalno ci drogowej; (v) Kierownik robót elektrycznych, posiadaj cy: - wykszta cenie wy sze techniczne; - co najmniej 3-letnie (do up ywu terminu sk adania ofert) do wiadczenie jako kierownik robót elektrycznych; - uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagane w tym punkcie okresy do wiadczenia zawodowego, nale y liczy do up ywu terminu sk adania ofert. Wymagany okres lub 5-letniego lub 3-letniego do wiadczenia zawodowego nale y rozumie odpowiednio jako okres cznie lub 60 miesi cy lub 36 miesi cy pozostawiania na wymaganym dla danego specjalisty stanowisku kierowniczym (stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynika z tre ci ujawnianej w za czniku nr 5 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga si podania dok adnych dat rozpocz cia i zako czenia robót, którymi kierowa dany specjalista. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza si równowa ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa stwach, na zasadach okre lonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzgl dnieniem postanowie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63, poz. 394 z pó n. zm.). Wszystkie wymienione powy ej osoby winny posiada bieg znajomo j zyka polskiego. Zamawiaj cy dopuszcza zmian tego wymogu wy cznie w przypadku, gdy Wykonawca na asny koszt zapewni t umacza j zyka polskiego, który zapewni sta e i bieg e t umaczenie w kontaktach pomi dzy Zamawiaj cym a personelem Wykonawcy, a tak e zapewni umaczenie na bie co wszystkich dokumentów zwi zanych z realizacj przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawc, jak i dostarczonych przez Zamawiaj cego. Wykonawca zatrudniaj c t umacza winien wzi pod uwag, i z uwagi na ony zakres przedmiotu zamówienia, t umacz ten winien by bieg y w bezb dnym i jednoznacznym t umaczeniu zagadnie technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz zasobach kadrowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiaj cy nie dopuszcza czenia pe nienia poszczególnych funkcji przez jedn osob. W przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b dzie ich czny potencja kadrowy oraz czne kwalifikacje i do wiadczenie.

9 9 Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - wykazu osób, które b uczestniczy w realizacji niniejszego zamówienia, - informacji o osobach, które b uczestniczy w wykonaniu niniejszego zamówienia Znajdowania si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia - W szczególno ci Wykonawca musi spe nia cznie nast puj ce warunki (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana b dzie ich czna sytuacja ekonomiczna i finansowa): (i) Wykonawca musi wykaza redni obrót roczny przychód netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów za ostatnie trzy lata obrotowe tj. za rok 2011, 2010 oraz 2009, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy za ten okres, w wysoko ci nie mniejszej ni PLN; (ii) posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysoko ci co najmniej PLN; (iii) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci na co najmniej PLN. W przypadku z enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj cych dane w innych walutach ni okre lono w powy szych punktach, dane finansowe zostan przeliczone na stosown walut wed ug redniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania si og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich. Je eli dniem publikacji og oszenia jest sobota Zamawiaj cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiaj cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Ocena spe niania warunku zostanie dokonana wg formu y: spe nia nie spe nia, na podstawie z onego przez Wykonawc : - o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, - rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowi zanych do sporz dzania rachunku zysków i strat - innych dokumentów okre laj cych przychody netto ze sprzeda y, - informacji z banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej. - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci 9.2. W celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu wykonawcy sk adaj nast puj ce dokumenty: W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawc wiedzy i do wiadczenia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) wykazu wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln ) w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone;

10 10 Wykaz powinien by sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców.. Zamawiaj cy zaleca, aby dokumenty przedk adane wraz z powy szym wykazem zawiera y co najmniej: - wskazanie, e Wykonawca sk adaj cy ofert w niniejszym post powaniu wykona roboty budowlane, których dotyczy dokument; - wskazanie podmiotu zamawiaj cego, na rzecz którego roboty budowlane zosta y wykonane, oraz jego opini potwierdzaj, e roboty te zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone; - daty (rozpocz cia i uko czenia) i miejsce wykonania W celu potwierdzenia warunku dysponowania potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) wykazu osób (Kluczowych Specjalistów), które b uczestniczy w wykonywaniu zamówienia (Za cznik 4) (ii) informacji na temat kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia Kluczowych Specjalistów, a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci. Zamawiaj cy zaleca, aby informacje dotycz ce wykszta cenia, do wiadczenia i kwalifikacji ka dego ze wskazanych Kluczowych Specjalistów zosta y przedstawione w formie yciorysu zawodowego (CV), którego wzór stanowi za cznik nr 5 do cz ci I SIWZ - IDW (iii) pisemnego zobowi zania innych podmiotów do udost pniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, je eli w wykazie osób Wykonawca wskaza osoby, którymi dzie dysponowa, (iv) o wiadczenia Wykonawcy potwierdzaj cego posiadanie przez Kierownika budowy i Kierowników robót uprawnie budowlanych dla wszystkich osób, dla których jest to wymagane zgodnie z zapisami j.w W celu potwierdzenia warunku znajdowania si przez wykonawc w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów: (i) W celu potwierdzenia spe niania warunku opisanego w pkt ppkt (i) Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, którzy w imieniu wszystkich wykazywa b spe nienie tego warunku) zobowi zani s przed sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe. W sytuacji, kiedy wykonawca prowadzi dzia alno gospodarcz krócej ni trzy lata, zobowi zany jest przedstawi sprawozdanie finansowe za okres prowadzonej dzia alno ci. Ponadto, je eli sprawozdanie finansowe badane by o przez bieg ego rewidenta, wykonawca zobowi zany jest przedstawi opini bieg ego rewidenta na temat badanego sprawozdania. Wykonawcy niezobowi zanego do sporz dzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów okre laj cych obroty (rozumiane jako przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów) za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy za ten okres, z których mo na uzyska dane, o których mowa powy ej.

11 11 (ii) W celu potwierdzenia posiadania rodków finansowych lub zdolno ci kredytowej w wymaganej kwocie, Wykonawca (ten lub ci z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, którzy w imieniu wszystkich wykazywa b spe nianie tego warunku) zobowi zany jest przed informacj banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, wystawion nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert (Zamawiaj cy zaleca, aby informacja taka zosta a z ona w oparciu o wzór pisma do czonego do wzoru wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu stanowi cego za cznik nr 1 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców, aczkolwiek przedstawienie informacji nie odpowiadaj cej wzorowi, z której jednocze nie b wynika wnioskowane dane finansowe b dzie dzia aniem prawid owym i nie b dzie dyskwalifikowa o oferty). (iii) W celu potwierdzenia spe niania warunku posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci na co najmniej PLN - polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców, ka dy z nich musi z przedmiotowy dokument, przy czym cznie musz spe nia wymaganie Zamawiaj cego w odniesieniu do kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci) Ponadto Wykonawca z y o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu stanowi ce za cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia Wykonawca mo e z wspólne o wiadczenie dotycz ce wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Jednocze nie Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo z enia odr bnego o wiadczenia, o którym mowa powy ej, przez ka dego z Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln, ale tylko w przypadku, gdy ka dy z nich indywidualnie spe nia wszystkie warunki udzia u w post powaniu Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia W przypadku z enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj cych dane w innych walutach ni okre lono w poszczególnych podpunktach pkt 9 niniejszych Instrukcji, dane finansowe zostan przeliczone na stosown walut wed ug redniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania si og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich. Je eli dniem publikacji og oszenia jest sobota Zamawiaj cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiaj cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

12 W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY ZAMAWIAJ CY DA NAST PUJ CYCH DOKUMENTÓW: O wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post powania (za cznik nr 2 do IDW) Aktualnego odpisu z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Aktualnego za wiadczenia w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnego za wiadczenia w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Uwaga! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia do oferty nale y do czy wymagane w punkcie 10 niniejszych IDW dokumenty dotycz ce wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Ocena spe nienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y spe nia nie spe nia. Nie spe nienie chocia by jednego warunku, skutkowa b dzie wykluczeniem wykonawcy. 11. Wykonawcy maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Je eli, w przypadku wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy pzp, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z tym e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze - zast puje si je

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo