Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006"

Transkrypt

1 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter

2 SPIS TREÂCI Stanowisko ETF w sprawie bezpieczeƒstwa na morzu str. 3 WiadomoÊci ze Êwiata str. 8 Podatki od dochodów marynarzy str. 11 Jeszcze o bezpieczeƒstwie eglugi str. 15 SpecjalnoÊci marynarskie na platformach wiertniczych str. 16 W skrócie str. 18 Narz dzia ochronne zasobów rybnych na Ba tyku str. 20 Równe mo liwoêci str. 21 Plenarne spotkanie ACFA str. 22 Giganty na morzu str. 23 Telefon do domu str. 24 List otwarty str. 26 Manifestacja niezadowolenia w Szczecinie str. 27 Wydawca Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ SolidarnoÊç Adres redakcji Szczecin, ul. Szarotki 8 tel. (91) fax (91) R kopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca, za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Druk Drukarnia MISIURO Gdaƒsk-Brzeêno ul. Gdaƒska 29, tel./fax (58) Od redakcji Drodzy Czytelnicy! Oddajemy do Waszych ràk kolejny numer Biuletynu Morskiego. Na samym poczàtku przepraszamy za blisko miesi czne opóênienie, ale pod koniec kwarta- u i na poczàtku kwietnia tyle si dzia o, e chcieliêmy Was o tym poinformowaç jak najszybciej. Niestety, nie zdà yliêmy wydaç go przed Âwi tami Wielaknocnymi. Bijàc si w piersi prosimy przyjàç choç spóênione, lecz nie mniej szczere yczenia wszelkiej pomyêlnoêci. Te tak bardzo wiosenne Âwi ta symbolizujà odrodzenie, zwyci stwo. yczymy wszystkim i sobie równie, aby ruch zwiàzkowy, a szczególnie nasza SolidarnoÊç znowu by a silna i zwyci ska. Wierzymy, e w tych czasach gdy poniewierana jest godnoêç ludzka i prawa pracownicze, b dàc solidarni w SolidarnoÊci zwyci ymy. Ostatnio coraz cz Êciej i g oêniej mówi si o bezpieczeƒstwie na morzu. Przedstawiamy materia y traktujàce ten temat z ró nej perspektywy. W obszernym artykule przedstawiamy g ówne tezy oficjalnego stanowiska ETF przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego. O bezpieczeƒstwie, a w aêciwie niebezpieczeƒstwie pracy na morzy Êwiadczà nie tylko wypadki i katastrofy. Narastajàca fala piractwa, wraz z pot gujàcym si okrucieƒstwem takich napadów ka e ju biç na alarm. Zaj a si tym IMO proponujàc poprawki do konwencji, o czy równie piszemy. Przedstawiamy przy tym stanowisko naszej Sekcji. Kwiecieƒ to okres kiedy przypominamy sobie, e niestety trzeba p aciç podatki. W sytuacji marynarzy, którzy ca y czas lub jego wi kszà cz Êç pracujà poza granicami kraju niekiedy stanowi to powa ny problem. Aby troszeczk rozjaêniç t skomplikowanà materi, publikujemy artyku poêwi cony podatkom, wraz z przyk adami rozliczeƒ. Mamy nadziej, e b dzie on przydatny naszym czytelnikom. Pogarszajàca si sytuacja pracowników w praktycznie ka dej bran y, rosnàce bezrobocie, rozlewajàca si fala ubóstwa, a nierzadko i n dzy powoduje, e cierpliwoêç w znoszeniu obietnic rzàdzàcych ju si wyczerpuje. Wyrazem tego jest manifestacja, która odby a si w Szczecinie 6 kwietnia. Organizowali jà i uczestniczyli w niej praktycznie przedstawiciele wszystkich zwiàzków zawodowych. Ârodowisko marynarzy zrzeszonych w SolidarnoÊci by o dobrze widoczne. Przedstawiamy zdj cia z tego protestu i pe ny tekst listu otwartego naszej Sekcji do Premiera, przedstawiajàcy postulaty Êrodowiska marynarzy. Szerzej o tych postulatach napiszemy w nast pnym numerze. W bie àcym wydaniu znajdziecie równie inne materia y, które mamy nadziej b dà dla Was interesujàce. Zamierzamy na sta e wprowadziç takie dzia y jak WiadomoÊci (w tym numerze tylko ze Êwiata) oraz krótkie informacje w dziale W skrócie. Prosimy o Waszà opini. Oczekujemy Waszych uwag dotyczàcych publikowanych przez nas materia ów, sugestii jakie tematy mamy poruszyç, a byç mo e propozycji konkretnych artyku ów Waszego autorstwa. yczymy przyjemnej lektury Redakcja Biuletynu Morskiego 2 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

3 Stanowisko ETF w sprawie bezpieczeƒstwa na morzu Ostatnie katastrofy morskie i ich skutki, gównie dla Êrodowiska, z najg oêniejszym ubieg orocznym zatoni ciem u wybrze y Hiszpanii tankowca Prestige spowodowa y wzrost zainteresowania problematykà bezpieczeƒstwa na morzu równie u polityków Unii Europejskiej. Europejska Federacja Transportowców (ETF) w dniu 18 lutego 2004 roku przedstawi a na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego swoje oficjalne stanowisko na temat bezpieczeƒstwa na morzu. Dokument ten zawiera dwie g ówne cz Êci. W pierwszej z nich dokonana zosta a ocena dotychczasowych decyzji podj tych po ostatnich katastrofach, w drugiej proponuje dzia ania, które zdaniem zwiàzkowców nale y podjàç, aby ryzyko katastrof zmniejszyç do minimum. DECYZJE PODJ TE W WYNIKU OSTATNICH WYPADKÓW NA MORZU POMIJAJÑ ISTOT PROBLEMU! Pomimo przewozu ponad 90 procent Êwiatowego handlu, egluga jako dziedzina gospodarki zbyt cz sto umyka uwadze, a problemy, które jà n kajà i usi owania poprawy jej bezpieczeƒstwa w przysz oêci sà zauwa ane dopiero gdy zdarzy si wypadek. ETF uwa a, e pomimo ogromnego wp ywu, jaki wywar a katastrofa tankowca Prestige na opini publicznà, bardzo ma o uczyniono dla zdefiniowania podstawowych problemów, które cz sto sà sprowadzane do najmniejszego wspólnego mianownika. Nawet gorzej. Podejmowane w poêpiechu reakcje mogà nawet pogorszyç sytuacj. Stajemy przed niebezpieczeƒstwem posiadania jeszcze wi kszej iloêci uregulowaç rozmywajàcych istniejàce wymagania. Jedno jest ju pewne. Utrata Prestiga b dzie mia a daleko idàce konsekwencje dla eglugi. Uwa amy, e wiele z nich b dzie niekorzystne. Zamiast poprawy bezpieczeƒstwa, niektóre z dzia aƒ legislacyjnych przyniesie odwrotny skutek i po prostu pogorszy istniejàce negatywne trendy. Podwójne poszycie kad ubów tankowców Komisja Europejska, która przewodzi w tworzeniu nowych prawnych regulacji w odpowiedzi na katastrof Prestige a zrobi a wiele dla zwrócenia uwagi na koniecznoêç eksploatacji tankowców z podwójnym poszyciem kad uba. Zosta o przyspieszone wejêcie w ycie przepisów eliminujàcych z eksploatacji tankowce z kad ubami jednowarstwowymi, na dzieƒ 21 paêdziernika 2003 roku. Oznacza to, e tego typu tankowce, przewo àce rop naftowà czy ci kie oleje, b dà rugowane z unijnych portów czy kotwicowisk, a zbudowane w roku 1980 i wczeêniej majà zakaz zawijania do portów UE i podnoszenia bandery krajów Unii Europejskiej. W dzia aniach tych, nakaz budowy tankowców z kad ubami o podwójnym poszyciu, jawi si jako panaceum na problemy, których jaskrawym odzwierciedleniem by y katastrofy Prestige a i Eriki. Jednak e ju teraz pojawiajà si wàtpliwoêci dotyczàce takiego rozwiàzania, a zwiàzane na przyk ad z inspekcjà, eksploatacjà, zwi kszonà mo liwoêcià korozji. Wielu powa nych specjalistów i organizacji, w àczajàc w to towarzystwa ubezpieczeniowe, armatorów, operatorów tankowców wyra a przypuszczenie, e tankowce o podwójnym poszyciu kad uba w aêciwie nie sà bezpieczne. ETF uwa a, e o wiele wi kszy nacisk powinien byç po o ony na eksploatacj statków, gdy kiepsko utrzymywany i êle prowadzony tankowiec o podwójnym kad ubie stwarza wi ksze potencjalne niebezpieczeƒstwo ni dobrze utrzymywany i w aêciwie eksploatowany tankowiec o pojedynczym kad ubie. Ponadto zwracajà uwag na koniecznoêç sprawdzenia, czy w d ugim okresie eksploatacji tankowce o podwójnym poszyciu kad uba b dà bezpieczniejsze od klasycznych. BIULETYN MORSKI nr 1/2004 3

4 Stanowisko ETF... Warto te pami taç, e wypadki tankowców sà powodowane w pierwszym rz dzie czynnikami ludzkimi, a nie konstrukcyjnymi. WejÊcia na mielizn czy kolizje w ogólnej liczbie wypadków stanowià prawie 50 procent, podczas gdy oko o 11 procent to uszkodzenia kad uba. Ponadto tankowce to nie jedyny typ statków, który ulega wypadkom. Polityczny szum wokó katastrofy Prestige a przys oni fakt, ze w aênie przemys budowy tankowców poczyni w ostatnich 25 latach znaczàce post py w zakresie bezpieczeƒstwa eglugi. Ostatnie wypadki statków handlowych na wodach europejskich, w których zgin li ludzie, nie osiàgn y nawet w przybli eniu tego poziomu zainteresowania co sprawa Prestige a Zakazane rejony Innym niepokojàcym dzia aniem wynikajàcym z katastrofy Prestige a jest coraz cz stsza odmowa wp ywania uszkodzonym statkom na bezpieczne wody. PodejÊcie typu nie na moje podwórko nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Najbardziej spektakularnym przyk adem jest tankowiec Castor, który sp dzi 40 dni przep ywajàc 1000 mil, cz sto w niekorzystnych warunkach, po odmowie wydania zgody na wejêcie na bezpieczne wody przez siedem krajów, kiedy okaza o si, e ma p kni cie w poszyciu kad uba na wysokoêci pok adu wielkoêci 26 m. Castor nie by odosobnionym przyk adem. Zbyt wiele krajów zawraca uszkodzone statki ze swych wód. KilkanaÊcie takich zdarzeƒ mia o ostatnio miejsce w krajach takich jak USA, Afryka Po udniowa, Francja czy Hiszpania. Mimo tych incydentów daje si zauwa yç pewien post p w koncepcji wyznaczania uzgodnionych miejsc schronieƒ dla uszkodzonych statków. W rzeczywistoêci jednak zasada ta jest cz sto trudna do realizacji z powodu jednostronnych decyzji niektórych paƒstw zakazujàcych przejêcia przez niektóre statki ich 200 milowych wy àcznych stref ekonomicznych. Nara anie niektórych typów statków w stanie awarii na d u szà podró w chwili obecnej zwi ksza ryzyko dla tych statków i ich za óg. Hiszpanii odrzucajà powtarzajàce si apele o zredukowanie wyznaczonej na kwot 2 milionów funtów kaucji. ETF uwa a, e inne przyk ady kapitanów i oficerów stajàcych si koz ami ofiarnymi obwinianymi za wypadki pokazujà po raz kolejny koniecznoêç stworzenia uzgodnionych w skali mi dzynarodowej narz dzi w celu ochrony marynarzy przed krzywdzàca kryminalizacjà. Takie ich traktowanie uniemo liwia przedstawianie zawodu marynarza w pozytywnym Êwietle, co w konsekwencji mo e spowodowaç odp yw wysoko kwalifikowanych i doêwiadczonych marynarzy. Skutek b dzie odwrotny do zamierzonego. Z powodu braku przejrzystoêci wokó rzeczywistej w asnoêci i zarzàdzania statkami, czego przyk adem jest sprawa Prestige a, kapitan pozostaje cz sto jedynà osobà, którà mo na pociàgnàç do odpowiedzialnoêci. D ugi areszt kapitana Mangourasa, wyznaczenie olbrzymiej kaucji za jego uwolnienie, Êwietnie ilustruje to niebezpieczeƒstwo. ETF zauwa a równie, e w adze i sàdy b dà ró nie interpretowa y rol kapitanów czy oficerów, którzy mogli spowodowaç lub przyczyniç si do nielegalnego zanieczyszczenia celowo lub poprzez powa ne zaniedbania. Przypadek kapitana Mangourasa pokazuje, jak cz sto mo e byç sporna linia graniczna mi dzy tym co Kryminalizacja Po ponad roku od zatoni cia Prestige a jego kapitan jest ciàgle w areszcie w Hiszpanii. Pomimo, e odegra on znaczàcà rol w próbach uratowania statku nara ajàc swoje ycie, e wykaza profesjonalizm i odwag sp dzajàc siedem godzin na pok adzie dziobowym pomagajàc w zak adaniu cum holowniczych przy stanie morza 9 10, kapitan Apostolos Mangouras zosta aresztowany natychmiast po zejêciu na làd po zatoni ciu statku. W adze 4 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

5 niektórzy rozumiejà jako zaniedbanie, a inni przez wykonywanie profesjonalnego sàdownictwa. Z tego powodu ETF wyra a zadowolenie z przyj cia przez Parlament Europejski w dniu 13 stycznia 2004 roku raportu, który dochodzi do podobnych wniosków. ETF widzi rol kar jako cz Êç spójnego programu antybodêców dla tych, którzy lekcewa à mi dzynarodowe regulacje i zani ajà jakoêç dzia ania. Kary takie powinny byç skierowane przeciwko tym, którzy sà rzeczywiêcie odpowiedzialni. Powinny one byç oparte raczej na zasadzie zach t a nie zniech cania, na przyk ad przez nak adanie sankcji na armatorów, operatorów czy czarterujàcych statki, które zosta y zatrzymane po negatywnych wynikach inspekcji port state control. Badania przyczyn wypadków Brak wyczerpujàcego, niezale nego raportu z badaƒ przyczyny katastrofy Prestige a rok po utracie statku jest powa nà sprawà i obrazuje podstawowe zaniedbania w badaniach wypadków w systemie tanich bander. Jest powszechnie znany fakt, e wi ksza cz Êç 162 paƒstw cz onków Mi dzynarodowej Organizacji Pracy regularnie zaniedbuje obowiàzek publikacji niezale nych raportów o przyczynach wypadków morskich. Willem de Ruiter, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Morskiego ujawni ostatnio kuriozalnà statystyk, z której wynika, e oko o 70 procent wypadków morskich w ogóle nie jest badane. Zaniedbania te oznaczajà, e nie tylko wiele praktycznych lekcji bezpieczeƒstwa pozostaje nieznanych, lecz oznacza równie mo liwoêç podejmowania b dnych dzia aƒ zmierzajàcych do zapobiegania w przysz oêci takim zdarzeniom. ETF uwa a, e najistotniejszà sprawà jest wzmo enie nacisku na paƒstwa bandery aby zastosowa y wymagania wynikajàce z raportów badaƒ, oraz na o enie sankcji na te paƒstwa, które tego nie robià. W konkluzji ETF jest zdania, e istnieje potrzeba debaty i zwi kszenia bezpieczeƒstwa w takich dziedzinach, jak starzejàcy si tona, standardy projektowania i budowy statków, planowanie miejsc schronienia, inspekcji Port State Control, podwójnego poszycia kad ubów i temu podobnych. CO JESZCZE NALE Y ZROBIå? Doceniajàc podj te dotychczas dzia ania, ETF uznaje je za daleko niewystarczajàce. Aby zapewniç wi ksze bezpieczeƒstwo na morzu zdaniem federacji nale y pilnie podjàç dalsze dzia ania. PrzejrzystoÊç w asnoêci statków Dyskusja wywo ana wypadkiem Prestige a, jak wiele poprzednich, unika najistotniejszego punktu, a mianowicie e jest to skutek eksploatacji statków nie spe niajàcych podstawowych standardów. Organizacja Wspó pracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) przeprowadzi a badania i wykaza a jak ci, którzy wybrali dzia alnoêç na marginesie mi dzynarodowych przepisów morskich mogà zmniejszyç koszty eksploatacyjne o ponad po ow. Oszcz dnoêci uzyskiwane z tego tytu u mo na straciç w ciàgu kilku tygodni poprzez areszt statku w porcie, je eli zostanie zastosowany. Istnieje pewna liczba podstawowych problemów w zakresie tworzenia i stosowania globalnego prawa, je- Êli ma nastàpiç istotny post p w bezpieczeƒstwie na morzu i ochronie Êrodowiska morskiego. Paƒstwa bandery odgrywajà pierwszoplanowà rol w stosowaniu prawa mi dzynarodowego i ustalaniu narodowoêci statku. Prawo mi dzynarodowe równie daje pierwszeƒstwo paƒstwu bandery. Zasada ta jest ta naturalna i wystarcza aby w idealnym Êwiecie. Podstawowym problemem jest fakt, e wiele paƒstw bandery nie ma mo liwoêci w stosowaniu minimalnych mi dzynarodowych standardów. Tak wi c mamy sytuacj gdzie paƒstwa nadbrze ne nie majà jurysdykcji na statkami a pastwa bandery nie korzystajà z niej. Jest jasne, e sytuacja ta jest niemo liwa do utrzymania i musi si zmieniç. Zwolennicy systemu tanich bander dowodzà, ze nie ma znaczenia jakà bander statek podnosi. Jednak e z pewnoêcià ma w stosunku do marynarzy i ich najbli szych. Marynarze yjà i pracujà na statku a prawo mi dzynarodowe stanowi, e statek posiada narodowoêç bandery jakà podnosi. Jest to bardzo istotne dla za óg oraz mo liwoêci korzystania przez nich z praw cz owieka i praw zwiàzków zawodowych. Artyku 94 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS) ustala obowiàzki paƒstwa bandery i wymaga aby paƒstwo bandery skutecznie wykonywa o swojà jurysdykcj i kontrol w dziedzinie administracyjnej, technicznej i socjalnej nad statkami podnoszàcymi ich bander. G ównym problemem jest fakt, e rejestry statków sta y si interesem. atwoêç i brak formalnoêci zwiàzanych z przeflagowaniem statków na tanie bandery jest zaskakujàca. Zauwa ono nawet pilne rejestracje przez internet. Nale y sobie zadaç pytanie o sens koncepcji BIULETYN MORSKI nr 1/2004 5

6 Stanowisko ETF... sprawowania suwerennej w adzy przez paƒstwa bandery. Patrzàc na to z szerszej perspektyw rejestry tanich bander sà powiàzane ze statkami pirackimi, statkami fantomami, nielegalnym, nie uregulowanym i nie rejestrowanym rybo ówstwem, praniem brudnych pieni dzy, przemytem ludzi i najcz Êciej z mi dzynarodowym terroryzmem. Generalnie tanie bandery to tworzenie pozornych firm i ca kowity brak przejrzystoêci. Element ludzki W tej dziedzinie ETF jest bardzo rozczarowana ostatnim komunikatem Komisji w zwiàzku z katastrofà Prestige a (Bezpieczniejsze morze; walka trwa 21 paêdziernika 2003). Komunikat zawiera 13 stron szczegó owych propozycji w sprawie poprawy bezpieczeƒstwa i adna z nich nie dotyczy szkoleƒ marynarzy, ich doêwiadczenia i roli czynnika ludzkiego w wypadkach morskich, który jak wielokrotnie si ju przekonali- Êmy jest nieod àcznà cz Êcià 80 procent wypadków. Zobowiàzania paƒstwa bandery prowadzà do àdania, aby istnia y rzeczywiste powiàzania mi dzy paƒstwem bandery a statkiem. Przy braku tych powiàzaƒ trudno rozwa aç, jak paƒstwa bandery mogà dotrzymywaç tych mi dzynarodowych zobowiàzaƒ i wprowadzaç karanie za nieprzestrzeganie norm i standardów bez wzgl du na to, gdzie one wyst pujà. Pomimo szumnych obietnic niektórych rejestrów tanich bander dotyczàcych poprawy zgodnoêci z mi dzynarodowymi standardami, jest pytanie czy sam system na to pozwala. Wyglàda na to, e kraje posiadajàce tanie bandery podejmujà jedynie kroki w celu u atwienia usuwania statków z w asnych rejestrów. Nie rozwiàzuje to wcale problemu lecz jedynie odsuwa go gdzieê w inne miejsce. Dokumenty MOP i codzienne doêwiadczenia wielu marynarzy pokazujà, e istnieje znaczàcy deficyt miejsc pracy w egludze. Jakie wi c kraje tanich bander b dà popiera y wzmocnienie kontroli wype niania zobowiàzaƒ dotyczàcych warunków bezpieczeƒstwa i socjalnych na statkach? Jest jasnym, e wype nianie w pe ni i efektywnie przez paƒstwa bandery wszystkich cià àcych na nich obowiàzków jest istotà procesu poprawy i dopóki nie zostanie to osiàgni te, kultura bezpieczeƒstwa czy sprzyjanie jakoêci eglugi pozostanie nieosiàgalnym marzeniem. Mi dzynarodowa Komisja ds. eglugi (ICONS International Commission on Shipping) w swoim raporcie na temat wa noêci wymiaru socjalnego na sub-standardowych statkach pisze: Dla tysi cy wspó czesnych marynarzy ycie w morzu jest nowoczesnym niewolnictwem a ich miejsca pracy to statki niewolników. ETF nawo uje Parlament Europejski, aby wezwa Komisj do uwzgl dnienia elementu ludzkiego przy opracowywaniu nowego pakietu przepisów, które sà zapowiadane na rok Port State Control (PSC) ETF popiera sankcje karne nak adane przez PSC na sub-standardowe statki w àczajàc w to zakaz prze adunków lecz wyra a równie swoje dezaprobat z tego powodu, e propozycja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie nie zosta a zrealizowana w pe nej formie. Zakaz zawijania do europejskich portów statkom pod banderami paƒstw b dàcych na szczycie paryskiej czarnej listy MOU przynios oby bez wàtpienia lepsze efekty ni kompromis Rady w sprawie ukierunkowania na statki wysokiego ryzyka. Uwa amy, e pomijanie przez PSC elementu ludzkiego, szczególnie w Êwietle zapisów Konwencji 147 MOP powinno byç jak najszybciej rozwiàzane. Droga ku temu wiedzie przez ratyfikacj przez paƒstwa cz on- 6 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

7 kowskie Konwencji 180 (dotychczas ratyfikowana jedynie przez 15 krajów z czego 9 to kraje z UE) i Protoko- u do Konwencji 147 (ratyfikowany przez 10 krajów, z czego 8 z UE). W zwiàzku z wprowadzaniem w ycie instrumentów MOP powinny byç tworzone bazy danych, uzupe nianych podczas inspekcji PSC o dane dotyczàce zdrowia, bezpieczeƒstwa i warunków socjalnych za óg. Oprócz tego ETF zwraca Parlamentowi uwag na wa nà rol jakà odgrywajà w bezpieczeƒstwie statków us ugi pilota owe. Nale y zobowiàzaç pilotów do informowania o sub-standardowych warunkach je eli takie zastanà na statkach. Indywidualne prawa cz owieka Przepisy mi dzynarodowe jasno okreêlajà odpowiedzialnoêç armatora statku i nadrz dnà w tym rol kapitana. W rzeczywistoêci dzisiejsze realia zarzàdzania flotà oznaczajà, e w adza kapitana i Êrodki b dàce do jego dyspozycji sà silnie ograniczone. Mimo, e intencjà konwencji SOLAS jest ochrona kapitanów i oficerów, nie jest ona im w stanie pomóc w podj ciu decyzji o odmowie wyp yni cia, gdy uznajà statek za niebezpieczny. ETF odnotowuje wiele przypadków, gdy wyflagowanie statków z tradycyjnych rejestrów pozbawia marynarzy ich podstawowych praw obywatelskich i korzyêci socjalnych, dlatego powinny byç stworzone mechanizmy regulujàce ochron podstawowych praw marynarzy. ETF uwa a równie, e powinny byç wprowadzone zach ty dla cz onków za óg, aby informowali one w adze, gdy sami znajdà si na burcie niebezpiecznego statku. Rewizja zasad bezpiecznej obsady za ogowej W ostatnich kilku latach przeci tna obsada za ogowa zmniejszy a si o po ow. Praktycznie brak ju za óg jednej narodowoêci, a na statkach zatrudniani sà marynarze mówiàcy niekiedy pi cioma czy szeêcioma j zykami. Wp yw zm czenia i zasady trzymania wacht sà zdefiniowane w konwencji STCW 95. Wytyczne konwencji 180 MOP zawierajà podobne zasady lecz mogà one byç trudniejsze do zastosowania przy aktualnych minimalnych obsadach etatowych jakie ustalajà paƒstwa bandery. Mi dzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zrewidowa a zasady ustalania bezpiecznej obsady etatowej, jednak, zdaniem ETF, nie odzwierciedlajà one rzeczywistoêci eksploatacji statków. Dwuznaczna i elastyczna natura tych uregulowaƒ prawnych w dalszym ciàgu pozwala paƒstwom bandery eksploatowaç statki przy nierealistycznej obsadzie etatowej. Zm czenie zosta o uznane za g ównà przyczyn wypadków morskich. Badania przyczyn wejêcia na mielizn na wodach brytyjskich wykaza y, e w okresie 10 lat, w 60 takich przypadkach jednym z czynników by y albo niskie kwalifikacje wachtowych albo ich brak. Badania przyczyn zatoni cia ma ej bunkierki Jambo z 7 osobowà za ogà wykaza o, e dosz o do niego dlatego, e pe niàcy wacht na mostku I oficer zasnà i nie zmieni na czas kursu, podczas gdy obserwator pracowa w messie. Inspektorzy stwierdzili, e I oficer zasnà z powodu du ego przem czenia, spowodowanego nieregularno- Êcià wacht, ze wzgl du na cz ste zawijanie do portu w celu za adunku i roz adunku cargo, za które odpowiedzialny jest I oficer. Ogólnie rzecz bioràc, zwi ksza si liczba obowiàzków, co jest spowodowane zmniejszaniem si liczby cz onków za óg. Powoduje to wi ksze obcià enie pracà a co za tym idzie roênie poziom zm czenia i ryzyko wypadków. Bioràc pod uwag mi dzynarodowà natur przemys u eglugowego i koniecznoêç unikni cia wypaczenia zasad konkurencji w wyniku nieuczciwej konkurencji, nale y zwróciç szczególnà uwag na zabezpieczenie rozsàdnego i skutecznego poziomu obsady etatowej na statkach. Szkolenie i poziom umiej tnoêci za ogi Jednym z efektów redukcji kosztów za ogowych jest obcinanie kosztów szkoleƒ. Spadek iloêci szkoleƒ w tradycyjnie morskich krajach wp ynà na brak w systemie tanich bander sta ego êród a wykwalifikowanych marynarzy. Pogorszy o to dodatkowo mo liwoêç stosowania tzw. bia ej listy krajów, w których szkoleniowe i administracyjne standardy odbiegajà od uznanych na Êwiecie. B dziemy wielokrotnie powtarzaç, e 80 procent wypadków jest powodowanych czynnikiem ludzkim. Najlepszy statek mo e byç uznany za sub-standardowy je- eli za oga jest êle wyszkolona, niedoêwiadczona czy niekompetentna. Komisja powinna wprowadzaç takie bodêce dla armatorów, aby zatrudniali i szkolili narodowe za ogi. Powinno si równie wp ywaç na mi dzynarodowy przemys eglugowy do poszukiwania sposobów, dzi ki którym ci ar szkoleƒ móg by byç cz Êciowo ponoszony przez tych którzy korzystajà ze sta ego dop ywu wykwalifikowanych i doêwiadczonych kadr. Henryk Stachowiak foto archiwum BIULETYN MORSKI nr 1/2004 7

8 WiadomoÊci ze Êwiata Konsultacje z Norwegià Po d ugich negocjacjach Komisja Europejska dzia ajàca w imieniu paƒstw Unii Europejskiej oraz Norwegia dosz y w dniu 24 stycznia 2004 roku do porozumienia w sprawie mo liwoêci wspólnych po owów na rok Brak wczeêniej tego porozumienia spowodowa, e dzia alnoêç po owowa Norwegów na wodach Unii oraz paƒstw UE na wodach norweskich zosta a od 1 stycznia wstrzymana. Uzgodniono, e wymiana kwot po owowych pi ciu z siedmiu gatunków (których dotyczy y rozmowy) b dzie dokonywana na dotychczasowych zasadach. TrudnoÊci pojawi y si w dwóch sprawach. Po pierwsze, UE musia a znaleêç sposób wyrównania przy rozdziale ton dorsza na Morzu Barentsa. Norwegia i Rosja uzgodni y wzrost kwot po owowych dla tego stada, z czego na Uni przypad o zwi kszenie o ton. Porozumienie zosta o osiàgni te w momencie, gdy Dania i Francja zaoferowa y przekazanie Norwegii cz Êç ich kwot po owowych krewetek na tych wodach w wysokoêci 330 ton. Druga sprawa, to niezadowolenie wyra one przez Norwegi ze sposobu ustalenia w grudniu 2003 przez Komisj tymczasowych kwot we wspólnie zarzàdzanych stadach, bez okresowych konsultacji z Norwegià. G ówna uwaga Norwegii dotyczy znaczàcego wzrostu na Morzu Pó nocnym kwot na plamiaka. Uzgodniono nieznaczne obni enie kwot z do ton. Poza tym Komisja zamierza zaproponowaç konkretne dzia ania zwiàzane ze stosowanie porozumieƒ, majàce na wzgl dzie zwi kszenie ochrony dorsza. UE b dzie musia a równie znaleêç sposób prowadzenia w przysz oêci okresowych konsultacji z partnerami w sprawie zarzàdzania wspólnymi stadami. (na podstawie: DG Fisheries press releases) Porozumienie rybackie z Wyspami Salomona Unia Europejska i Wyspy Salomona zawar y nowe dwustronne porozumienie rybackie na wst pny okres trzech lat. Porozumienie to wejdzie w ycie 1 stycznia 2005 roku i dotyczy mo liwoêci po owowych, szczególnie tuƒczyków, przez statki unijne owiàce na wodach Wysp Salomona. Porozumienie to ustala równie zasady partnerstwa mi dzy obiema stronami z uwzgl dnieniem okreêlenia szczegó ów polityki rybackiej Wysp i metod jej wprowadzania w ycie. Porozumienie przewiduje, e 30 procent wk adu finansowego Unii, czyli Euro rocznie, b dzie zu- yte do realizacji uzgodnionego wspólnego planu dzia- aƒ majàcego na celu wzmocnienie odpowiedzialnego rybo ówstwa na wodach krajowych. Stan zasobów rybnych w strefie po owowej Wysp Salomona b dzie wspólnie monitorowany w oparciu o dane naukowe. W pierwszym roku od wejêcia w ycie umowy zgod na po owy uzyskajà 4 sejnery i 10 long-linerów unijnych. Od drugiego roku liczba ta b dzie mog a ulec zwi kszeniu w zale noêci od badaƒ naukowych stanu stad. Statki b dà pochodzi y z Hiszpanii i Francji. WielkoÊç po owów przez statki unijne okreêlono na ton rocznie. Kwota wk adu finansowego ( Euro rocznie) b dzie mog a byç zwi kszona od drugiego roku o Euro za ka dà otrzymanà dodatkowà licencj po owowà. Wyznaczone owiska znajdujà si poza strefà 30 mil od wybrze y, aby nie kolidowaç z lokalnym rybo ówstwem przybrze nym. Ca à dzia alnoêç po owowa musi byç zgodna z zasadami okreêlonymi w tzw. Umowie z Palau. Dotyczy to g ównie narz dzi po owowych i pozosta ych standardów. Statki unijne b dà podlega y monitoringowi i kontroli Wysp Salomona oraz zobowiàzane b dà do raportowania wy adunków. 8 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

9 Porozumienie z Wyspami Solomona jest drugim, jakie zawar a Unia Europejska z paƒstwami basenu Pacyfiku. Pierwsze by o podpisane w 2002 roku z Kiribati. Porozumienia te sà jednoczeênie ilustracjà nowego podejêcia UE do umów rybackich z krajami trzecimi. Zgodnie ze zreformowanà Wspólnà Politykà Rybackà, dotychczasowe dwustronne umowy w sprawie dost pu do owisk b dà przekszta cane w umowy partnerskie, majàce na celu równie rozszerzanie zasad odpowiedzialnego rybo ówstwa i pomoc paƒstwom rozwijajàcym si w budowaniu i wzmacnianiu w asnego przemys u rybnego. (na podstawie: DG Fisheries press release) ITF odzyskuje miliony dla za óg Siedmiuset marynarzy ze statków wycieczkowych Olimpia Explorer oraz Olimpia Voyager sà bogatsi o àcznie oko o 5 milionów USD. Jest to rezultat sze- Êciu tygodni dzia ania ITF. Po otrzymaniu nale nych im pieni dzy z tytu u p ac wynikajàcych z umów o prac, nale noêci urlopowych oraz odpraw pieni nych, za ogi powróci y do domów. W tym samym czasie statki pozosta y w portach Long Beach i Miami. Zosta y one aresztowane przez wierzycieli, mi dzy innymi niemiecki bank KFW, do czasu sp acenia przez armatorów przeterminowanych nale noêci. ITF chwali wspó prac z armatorami i bankiem pracuje obecnie nad odzyskaniem zaleg ych nale noêci dla greckiej za ogi, która przebywa na urlopach i mo e potrzebowaç prawnej interwencji w jej imieniu. Dzia ania przedstawicieli ITF na statkach sà pomocà dla afilianta, jakim jest PNO (Pan-helleƒska Federacja Marynarzy). Poszukujà oni mo liwoêci zawarcia bezpiecznej ugody z armatorem, Royal Olympic Cruises Lines, i wierzycielami. Stephen Cotton, sekretarz specjalnego dzia u marynarskiego ITF powiedzia : Zarówno armator jak i bank majà do odegrania odpowiedzialnà i znaczàcà rol w osiàgni ciu porozumienia. Mamy nadziej, e uzyskamy podobne rozwiàzanie w stosunku do zaleg ych roszczeƒ za óg b dàcych na urlopach. (na podstawie: ITF news on line) w pracach prze adunkowych w portach pracownikom z tego rejestru. Holenderski minister zatrudnienia i spraw socjalnych, Aart Jan de Geus, który og osi ten zamiar, na spotkaniu z delegacjà przedstawicieli krajowej centrali zwiàzków zawodowych powiedzia, e jest on przeciwny dawania jakichkolwiek przywilejów zarejestrowanym portowcom. Sekretarz Sekcji Dokerów ITF Kees Marges stwierdzi, e ruch ten jest sprzeczny z mi dzynarodowym standardem regulujàcym prac portowców, jakim jest Konwencja 137 i mo e spowodowaç ryzyko zniszczenia trójstronnego modelu spo ecznego, stanowiàcego kamieƒ w gielny narodowej stabilnoêci i dobrobytu. Poza tym, w czasach, gdy wzrasta znaczenie bezpieczeƒstwa a mi dzynarodowe standardy sà wa niejsze ni kiedykolwiek, jaki sygna pójdzie z Holandii do Narodów Zjednoczonych, których MOP jest istotnà cz - Êcià? pyta Kees Marges. Je eli dojdzie faktycznie do deratyfikacji Konwencji 137 przez rzàd holenderski, b dzie to oznacza o, e pracodawcy w portach b dà mogli wynajmowaç niedoêwiadczonych i tanich pracowników, w miejsce portowców, dla ochrony których powsta a w aênie ta Konwencja. Zwiàzki zawodowe pot piajà Rzàd Holandii Rzàd holenderski og osi ostatnio zamiar deratyfikacji (odstàpienie od ratyfikacji) Konwencji MOP Nr 137, dotyczàcej spo ecznych nast pstw wprowadzenia nowych metod w czynnoêciach manipulacyjnych w portach. Konwencja ta nak ada obowiàzek prowadzenia rejestru pracowników portowych i daje pierwszeƒstwo BIULETYN MORSKI nr 1/2004 9

10 WiadomoÊci ze Êwiata... Traktujemy bardzo powa nie ten prowokacyjny krok i b dziemy robili to, czego rzàd holenderski nie robi konsultacje i planowanie przysz oêci konkluduje Kees Marges. (na podstawie: ITF news on line) na ca ym Êwiecie, nasze najg bsze wspó czucie wszystkim ludziom i pracownikom w Hiszpanii, którzy ucierpieli z powodu tego Êmiertelnego ataku terrorystycznego na niewinnych ludzi. ITF wyra a równie swoje stanowcze poparcie dla wszystkich dzia aƒ, które zapewnià, e odpowiedzialni za to zostanà oddani w r ce sprawiedliwoêci. Wzrost piractwa Zgodnie z raportem Mi dzynarodowego Biura Morskiego Mi dzynarodowej Izby Gospodarczej (ICC IMB International Chamber of Commerces International Maritime Bureau) gwa townie wzros a liczba przypadków piractwa w porównaniu z latami poprzednimi. W roku2002 odnotowano 370 przypadków zbrojnych napaêci na statki, natomiast w roku 2003 ju 445 takich zdarzeƒ. Jednocze- Ênie wzrasta przemoc w stosunku do za óg. W ostatnim roku straci o ycie 21 marynarzy (chocia liczba ta mo e wzrosnàç do 92, jeêli uwzgl dnimy fakt, e 71 marynarzy i pasa erów zosta o uznanych za zaginionych), pobitych zosta o 40 a rannych 88 osób. RównoczeÊnie liczba napadów z u yciem broni palnej wzros a do 100, a 359 marynarzy zosta o porwanych jako zak adnicy. Komentujàc ciàgle rosnàcà liczb i przemoc pirackich ataków, David Cockroft, Sekretarz Generalny ITF powiedzia, e haƒbà jest i w 21 wieku pozwala si istnieç temu zjawisku a nawet rosnàç. Koszty ponoszone na prewencj powinny byç inwestycjà a nie ci arem, powinny byç bodêcem dla operatorów do stosowania na statkach systemów bezpieczeƒstwa i zapewnienia odpowiedniego do koniecznoêci obserwacji poziomu obsady za ogowej. Nadszed czas aby paƒstwa od o y y na bok dum narodowà i rozpocz y wspó prac w likwidacji tej plagi, nawet jeêli ma to oznaczaç zaproszenie okr tów marynarek wojennych innych paƒstw na swoje wody terytorialne powiedzia D. Cockroft. (na podstawie: ITF news on line 26/02/2004) Atak terrorystyczny w Hiszpanii ITF i jego cz onkowie, wspólnie z ICFTU (International Confederation of Free Trade Union) oraz z ca ym Êwiatowym ruchem zwiàzkowym wystosowali oêwiadczenie wyra ajàce wspó czucie dla wszystkich, którzy ucierpieli w strasznym ataku bombowym w Madrycie w dniu 11 marca. Atak by skierowany na trzy stacje kolei dojazdowej w stolicy Hiszpanii i spowodowa Êmierç co najmniej 173 ludzi i rany u setek innych. Pot piajàc atak, Sekretarz Generalny ITF David Cockroft powiedzia : Otrzymawszy tà straszliwà wiadomoêç, chcielibyêmy wyraziç w imieniu cz onków ITF JeÊli jest cokolwiek, co ITF mo e zrobiç aby pomóc naszym hiszpaƒskim afiliantom w tym trudnym czasie, prosimy si do nas zwracaç bez skr powania (na podstawie: ITF news on line 11/03/1004) W àczenie pracowników do administracji w Iraku Misja Êwiatowych zwiàzków zawodowych prowadzona przez ICFTU wezwa a do autentycznego w àczenia zwiàzków zawodowych w proces opracowywania ram prawa pracy w Iraku. W koƒcu lutego powróci a delegacja, w sk ad której wchodzili równie przedstawiciele ITF, z 10 dniowej podró y rozpoznawczej po Iraku. W czasie tej podró y rozmawiano równie z pracownikami i dzia aczami zwiàzkowymi w ca ym kraju. Odby- y si równie spotkania mi dzy innymi z Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych, czy pracodawcami. W czasie rozmów misja silnie akcentowa a koniecznoêç udzia u zarówno zwiàzków zawodowych jak i pracodawców w tworzeniu nowego prawa pracy. Mog oby to pomóc w po o eniu solidnego fundamentu pod przysz y dialog spo eczny. Z kolei MOP odgrywajàca pierwszoplanowà rol w tworzeniu podstaw prawnych mog aby zapewniç, e tworzone akty prawne by yby zgodne i dostosowane do mi dzynarodowych standardów. Silny ruch zwiàzkowy b dzie kluczowym oparciem dla rozwoju demokracji w kraju i zapewnieniu sprawiedliwoêci spo ecznej oraz zrównowa onego i trwa ego rozwoju ekonomicznego powiedzia Guy Ryder, sekretarz generalny ICFTU. (na podstawie: ITF news on line 18/03/2004) 10 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

11 Podatki od dochodów marynarzy Jak co roku w kwietniu, poniewa up ywa termin sk adania zeznaƒ (PIT) zastanawiamy si nad podatkami. W dyskusjach o podatkach dochodowych marynarzy wynika cz sto problem, jak sà opodatkowane dochody uzyskiwane poza granicami Polski. Poniewa temat podatków jest bardzo szeroki i zdecydowanie wykracza poza ramy tego artyku u, a w chwili obecnej wi kszoêç polskich marynarzy pracuje na statkach obcych bander, skupimy si g ównie na sprawie podatków od dochodów uzyskanych za granicà oraz metodach unikania podwójnego opodatkowania. Od 1 stycznia 2004 w doêç istotny sposób zmieni y si niektóre przepisy podatkowe, które najbardziej interesujà marynarzy pracujàcych poza krajem. W artykule tym zostanà omówione zasady obowiàzujàce w stosunku do dochodów osiàgni tych w ubieg ym roku i przestawimy kierunki zmian w roku bie àcym. Polska zawar a dotychczas oko o 80 umów i konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykaz tych paƒstw podajemy w dalszej cz Êci artyku u. Postanowienia tych umów dotyczà osób fizycznych, których obejmuje nieograniczony obowiàzek podatkowy przynajmniej w jednym z umawiajàcych si paƒstw. Poniewa w Polsce obowiàzuje nieograniczony obowiàzek podatkowy, nie jest istotne czy w drugim paƒstwie istnieje taki sam obowiàzek czy ograniczony. Obowiàzek podatkowy Podstawowym aktem prawnym regulujàcym obowiàzki podatkowe ka dego z nas jest ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona praktycznie co roku zmieniana. Zmiany te dotyczà generalnie stawek podatkowych obowiàzujàcych w nast pnym roku kalendarzowym oraz okreêlajà zakres ró nego rodzaju ulg i zwolnieƒ. Przepisy tej ustawy nie dotyczà jednak niektórych przychodów, najcz Êciej opodatkowanych wed ug innych przepisów lub zwolnionych od podatku, jak na przyk ad przychodów z dzia alnoêci rolniczej, spadków i darowizn itp. Zgodnie z artyku em 3 tej ustawy, osoby fizyczne, je- eli majà miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegajà nieograniczonemu obowiàzkowi podatkowemu, czyli majà obowiàzek p acenia podatków od ca oêci swoich dochodów bez wzgl du na rodzaj i miejsce po o enia êróde przychodów. W artykule 4a ustawy znajduje si zapis najbardziej interesujàcy Êrodowisko marynarzy pracujàcych na statkach obcych armatorów. Artyku ten mówi, e zasad nieograniczonego obowiàzku podatkowego stosuje si... z uwzgl dnieniem umów w sprawie zapobie enia podwójnemu opodatkowaniu, których stronà jest Rzeczypospolita Polska. Nale y zwróciç uwag, e w sprawach podatkowych nie jest istotne obywatelstwo lecz miejsce zamieszkania. W chwili obecnej polscy marynarze w zasadzie majà miejsce zamieszkania w Polsce, lecz po wejêciu do Unii Europejskiej otworzy si mi dzy innymi mo liwoêç atwiejszego zamieszkania w dowolnym kraju UE. Warto wi c na to zwróciç uwag. Przedmiotowy zakres zawartych przez Polsk umów dotyczy g ównie podatków od dochodu i podatków od majàtku, które sà pobierane na rzecz jednego z paƒstw. Poza tym majà one zastosowanie równie do wszystkich podatków tego samego rodzaju lub podobnych, które ju po podpisaniu umowy b dà dopiero wprowadzone w ycie. Pomimo, i niektóre umowy majà tak e zastosowanie do podatku majàtkowego, to w przypadku osoby mieszkajàcej w Polsce dotyczà one jedynie podatku dochodowego. Poniewa w naszym kraju nie obowiàzuje typowy podatek majàtkowy, unormowania umów majà zastosowanie jedynie w tym kraju, z którym Polska zawar a umow. Umowy mi dzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania BIULETYN MORSKI nr 1/

12 Podatki... W zakresie opodatkowania dochodów umowy wyodr bniajà ró ne ich kategorie. Najbardziej nas interesujàca, to kategoria dochodów z pracy najemnej. Je eli w umowie nie zosta a okreêlona jakaê kategoria dochodów to majà zastosowanie uregulowania odnoszàce si do innych dochodów. Jednak nie wszystkie umowy obejmujà swym zakresem t kategori. Sytuacja taka wyst puje w umowach zawartych z Malezjà, Sri Lankà, Tajlandià i USA. W takim przypadku paƒstwa pozwalajà na ich opodatkowanie wed ug wewn trznego ustawodawstwa. Wyst puje wówczas sytuacja podobna do tej, jaka mia aby miejsce, gdyby paƒstwa nie zawar y w ogóle umowy. W takim przypadku majà zastosowanie wewn trzne Êrodki eliminacji podwójnego opodatkowania. Jakie to sà Êrodki? Metody unikania podwójnego opodatkowania Najprostszym sposobem eliminacji podwójnego opodatkowania jest przyznanie tylko jednemu paƒstwu prawa do opodatkowania danego dochodu. Wyrazem takiego uregulowania sà postanowienia umów, które okre- Êlajà, e dany dochód podlega opodatkowaniu (lub mo- e podlegaç opodatkowaniu) tylko w jednym paƒstwie. OkreÊlenie takie nie oznacza jednak, e podatnik mo e dokonaç wyboru paƒstwa, w którym zap aci podatek. Nale y go rozumieç w ten sposób, e paƒstwo w którym zosta osiàgni ty dochód ma prawo opodatkowaç go bez wzgl du na to, czy b dzie on podlegaç opodatkowaniu w drugim paƒstwie, czyli w paƒstwie gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jej wersji obowiàzujàcej w roku 2003 zawiera mi dzy innymi zapisy o zwolnieniu od podatku dochodów: uzyskanych z tytu u dzia alnoêci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde przychodów po o onych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je eli umowa mi dzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stronà, tak stanowi; uzyskanych z tytu u dzia alnoêci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze êróde przychodów po o onych w paƒstwie, z którym Rzeczypospolita Polska nie zawar a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, je eli zosta y one opodatkowane w tym paƒstwie podatkiem tego samego rodzaju. Mamy tutaj do czynienia z dwoma rodzajami dochodów, które dotychczasowe przepisy zwalniajà od podatku. Wynika z tego, e je eli w roku 2003 uzyskiwaliêmy tylko powy sze dochody i nie uzyskaliêmy adnych opodatkowanych w Polsce dochodów, to za ubieg y rok w ogóle nie musimy sk adaç PIT-a. Analiza zawartych przez Polsk umów pozwala na wyró nienie dwóch g ównych metod eliminacji podwójnego opodatkowania. Jest to metoda wy àczenia i metoda zaliczenia. Sposób ich stosowania okreêla ustawa w art. 27 ust. 8 i 9. Na czym metody te polegajà? Metoda wy àczenia Polega ona na tym, e jedno paƒstwo rezygnuje z opodatkowania danego dochodu, a wi c zwalnia go z opodatkowania. Jednak fakt osiàgania dochodów za granicà ma wp yw na wysokoêç stopy podatkowej stosowanej do dochodów osiàganych w kraju. Metoda ta stosowana jest w sytuacji, gdy umowa mi dzynarodowa wyraênie stanowi o zwolnieniu z podatku lub gdy nie by o umowy mi dzy Polskà a krajem, w którym dochód zosta uzyskany. Przyk ad: Jan K. podlegajàcy w 2003 roku w Polsce nieograniczonemu obowiàzkowi podatkowemu i osiàgajàcy w Polsce dochody z tytu u umowy o prac, osiàga tak e dochód z majàtku nieruchomego w Portugalii. W przypadku majàtku nieruchomego w umowie mi dzy Polskà a i Portugalià przewidziano zwolnienie tego dochodu od opodatkowania w Polsce. Z tytu u zatrudnienia w Polsce Jan K. otrzyma od p atnika za 2003 rok PIT-11, w którym zosta y wykazane: przychód 72500,- z, koszty uzyskania przychodu 1199,52 z, dochód 71300,48 z, zaliczka na podatek dochodowy 6196,01 z, sk adki na ubezpieczenia spo eczne 13753,86 z oraz sk adka na ubezpieczenia zdrowotne 4891,21 z. Z tytu u posiadania w Portugalii majàtku nieruchomego Jan K. w roku 2003 osiàgnà dochód w przeliczeniu na z ote w wysokoêci 41225,- z. Obliczenie nale nego podatku za rok 2003 przedstawia si nast pujàco: a) dochód uzyskany w Polsce 71300,48 z + dochód uzyskany w Portugalii 41225,- z = àczny dochód osiàgni ty w 2003 roku ,48 z. b) podatek dochodowy wed ug obowiàzujàcej w 2003 roku skali podatkowej wyniesie 33002,67 z c) stopa procentowa podatku obliczonego od àcznego dochodu uzyskanego w Polsce i za granicà wyniesie 29,33% [(33002,67:112525,48)x100] d) nale ny podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w Polsce wyniesie 16878,42 z [(71300, ,86)x29,33%] e) sk adka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 4891,21 z podatek po odliczeniu sk adki 11987,21 z [16878, ,21] f) suma zaliczek pobrana przez p atnika 6196,01, kwota do zap aty 5791,20 z [11978, ,01] Metoda zaliczenia Polega ona na tym, e jedno z paƒstw zalicza podatek zap acony za granicà na rzecz podatku nale nego, obliczonego od sumy wszystkich dochodów krajowych 12 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

13 i zagranicznych. W przypadku osób mieszkajàcych w Polsce zaliczenie to ma charakter proporcjonalny. oznacza to, e odliczeniu podlega tylko ta cz Êç podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w paƒstwie obcym. Przyk ad Przyjmujemy za o enia z poprzedniego przyk adu w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce (razem z wysokoêcià skali podatkowej). Natomiast w Portugalii Jan K. osiàgnà dochody z tytu u praw do znaku towarowego (umowa z Portugalià w tym przypadku przewiduje metod zaliczenia) w wysokoêci 41225,- z i zap aci podatek w wysokoêci 7420,50 z. W takim przypadku rozliczenie podatku dochodowego b dzie przedstawia o si w sposób nast pujàcy: a) razem dochód za rok 2003 wyniesie ,48 z, b) sk adki na ubezpieczenia spo eczne 13753,86 z, c) podstawa obliczenia podatku 98771,62 z [112525, ,86] d) podatek dochodowy 27501,13 z, e) podatek zap acony za granicà 7420,50 z podatek po odliczeniu 20080,63 z [27501, ,50] f) sk adki na ubezpieczenia zdrowotne 4891,21 podatek po odliczeniach 15189,42 z [20080, ,21] g) zaliczki pobrane przez p atnika 6196,01 z podatek do zap aty 8933,41 z [15189, ,01] Podatek zap acony w Portugalii podlega w tym przypadku odliczeniu w ca oêci, gdy nie przekracza on kwoty 10075,35 z, odpowiadajàcej tej cz Êci podatku, jaka przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w Portugalii. Kwot, która nie mo na przekroczyç w omawianym przyk adzie oblicza si nast pujàco: (27501,13 x 41225,00): ,48 = 10075,35 Do przyk adów stosowania obu metod wybrano Portugali i dwie kategorie dochodów (dochód z majàtku nieruchomego i dochód z praw do znaku towarowego) ró niàce si metodami unikania podwójnego opodatkowania w Polsce, które przewiduje umowa z tym krajem. W obu przyk adach mo na by zastosowaç inne kategorie dochodów, lub taki sam podatek (na przyk ad od dochodów z pracy najemnej) który umowy z ró nymi paƒstwami traktujà ró nie (zwalniajà taki dochód od opodatkowania w Polsce albo zaliczajà zap acony za granicà podatek). Nie chcieliêmy jednak komplikowaç i tak ju niezbyt prostej materii rozliczeƒ podatkowych. Zmiany w podatkach w roku 2004 Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowa y, e nie wszystkie zasady wy ej opisane b dà mia y zastosowanie w rozliczeniach z fiskusem za rok bie àcy. Co si zmieni o? Przede wszystkim z katalogu dochodów zwolnionych od podatku wy àczono dochody uzyskane za granicà w krajach, z którymi Polska nie zawar a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w krajach, z którymi zawarta taka umowa przewidywa a zwolnienie od podatku. W dalszym ciàgu b dzie mia a jednak zastosowanie metoda wy àczenia, jednak tylko w odniesieniu do dochodów osiàganych w krajach, gdzie zawarta przez Polsk umowa przewiduje zastosowanie takiej metody. Je eli uzyskaliêmy dochody (i zap aciliêmy od nich podatek) w krajach, z którymi Polska nie zawar a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to od 2004 roku b dzie mia a zastosowanie metoda zaliczenia. Poza tym od poczàtku tego roku metoda ta ma zastosowanie nawet w tych przypadkach, je eli sà to nasze jedyne dochody. Zwracamy na to szczególnà uwag, poniewa b dziemy ju musieli si z tych dochodów rozliczaç z fiskusem. Radzimy zbieraç dokumenty, szczególnie dotyczàce wysokoêci zarobków i kwoty zap aconych podatków. Urz dy skarbowe b dà mog y àdaç ich okazania. Poza tym zlikwidowano mo liwoêci szeregu zwolnieƒ od podatku czy mo liwoêci odliczeƒ od dochodów. Bardziej szczegó owo zajmiemy si tymi przypadkami i ogólnie ustawà o podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych numerach naszego biuletynu. Paƒstwa z którymi Polska zawar a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Dla u atwienia orientacji podajemy wykaz paƒstw, z którymi Polska zawar a umowy lub konwencje w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Poza tym w wykazie podaliêmy metody unikania w Polsce podwójnego opodatkowania stosowane do podatków od dochodów z pracy najemnej. BIULETYN MORSKI nr 1/

14 Podatki... - Albania wy àczenie - Australia zaliczenie - Austria wy àczenie - Bangladesz wy àczenie - Belgia wy àczenie - Bia oruê wy àczenie - Bu garia wy àczenie - Chiny wy àczenie - Chorwacja wy àczenie - Cypr wy àczenie - Czechy wy àczenie - Dania zaliczenie (w stosunku do dochodów marynarzy obowiàzuje metoda wy àczenia) - Egipt zaliczenie - Estonia wy àczenie - Filipiny wy àczenie (dochody marynarzy opodatkowane w ca o- Êci w Polsce) - Finlandia zaliczenie - Francja wy àczenie - Grecja wy àczenie - Hiszpania wy àczenie - Holandia zaliczenie - Indie wy àczenie - Indonezja wy àczenie - Irlandia wy àczenie - Islandia zaliczenie - Izrael wy àczenie - Japonia wy àczenie - Jordania wy àczenie - Jugos awia wy àczenie - Kanada wy àczenie - Kazachstan zaliczenie (w stosunku do dochodów marynarzy stosuje si metod wy àczenia) - Korea (P d) zaliczenie - Kuwejt wy àczenie - Litwa wy àczenie - Luksemburg wy àczenie - otwa wy àczenie - Macedonia zaliczenie - Malezja zaliczenie - Malta wy àczenie - Maroko wy àczenie - Meksyk wy àczenie - Mo dawia zaliczenie - Mongolia wy àczenie - Niemcy wy àczenie - Norwegia wy àczenie - Pakistan wy àczenie - Portugalia wy àczenie -Republika Po udniowej Afryki wy àczenie - Rosja zaliczenie - Singapur wy àczenie - S owacja wy àczenie - S owenia wy àczenie - Sri Lanka wy àczenie - Stany Zjednoczone Ameryki zaliczenie - Szwajcaria wy àczenie - Szwecja zaliczenie - Tajlandia wy àczenie - Tunezja wy àczenie - Turcja wy àczenie - Ukraina wy àczenie - Uzbekistan zaliczenie - W gry wy àczenie - Wielka Brytania zaliczenie - Wietnam wy àczenie - W ochy wy àczenie - Zimbabwe wy àczenie - Zjednoczone Emiraty Arabskie wy àczenie Poza powy szymi paƒstwami Polska zawar a jeszcze umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z takimi paƒstwami jak: Algieria, Armenia, Azerbejd an, Chile, Gruzja, Iran, Kirgistan, Liban, Nigeria, Syria, Tad ykistan, Urugwaj, Zambia. Umowy te jednak nie majà jeszcze zastosowania, gdy oczekujà na ratyfikacj lub publikacj. W artykule tym, z natury rzeczy podano jedynie zarys problematyki, jaka wià e si z opodatkowaniem dochodów marynarzy pracujàcych poza krajem. Szerzej ten temat potraktowano w opracowaniu, które jest dost pne dla wszystkich cz onków naszego Zwiàzku w biurze Sekcji, gdzie mo na si zwróciç w celu uzyskania wi cej szczegó ów. W opracowaniu znajdujà si równie fragmenty (szczegó owe zapisy) dotyczàce podatków od dochodów z pracy najemnej oraz metod unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w naszym kraju, z wszystkich aktualnie wa nych umów i konwencji, jakie zawar a Polska w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Podatki dochodowe od dochodów osób fizycznych sà materià wielce skomplikowanà i cz sto zmieniajàcà si. Nasze przystàpienie do Unii Europejskiej, oraz fakt, e coraz wi cej naszych rodaków znajduje prac za granicà, ma niewàtpliwie równie wp yw na ten stan. Z tego powodu tematu nie uwa amy za zamkni tego i b dziemy do niego wracaç w kolejnych numerach naszego biuletynu. Mamy nadziej, e tekst ten b dzie pomocny dla orientacji w gàszczu przepisów podatkowych, dotyczàcych g ównie opodatkowania dochodów marynarzy. Liczymy na ewentualne uwagi i sugestie, które b dà nam pomocne w opracowywaniu kolejnych tekstów z tego tematu. Na koniec zwracamy uwag, e zawarte w niniejszym artykule informacje sà jedynie wyrazem wiedzy i poglàdów autora i nie mogà byç traktowane inaczej. Nie mogà byç równie wykorzystywane w post powaniach przed urz dami jako oficjalna interpretacja przepisów podatkowych. Henryk Stachowiak foto: archiwum 14 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

15 Jeszcze o bezpieczeƒstwie eglugi Ostatnimi czasy du o si mówi na temat bezpieczeƒstwa eglugi. Problem jest rozpatrywany w ró nych aspektach. Na marynarzy podczas ich pracy na morzu czyhajà rozmaite niebezpieczeƒstwa. Poza nieprzewidywalnym ywio em morskim zagro eniem dla ich ycia i zdrowia jest cz sto fatalny stan techniczny statków i urzàdzeƒ okr towych. Stanowisko wobec tej grupy zagro eƒ zaj a Europejska Federacja Transportowców (ETF). Przedstawiamy go w obszernym materiale w tym biuletynie. Coraz wi ksze niebezpieczeƒstwo stanowi równie rosnàca fala wspó czesnego piractwa. Tak e ten temat poruszamy w tym biuletynie w wiadomoêciach ze Êwiata. W tym kierunku idà równie prace Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W drugiej po owie kwietnia 2004 roku odb dzie si kolejne posiedzenie Komitetu IMO, na którym majà byç rozpatrywane mi dzy innymi propozycje poprawek do konwencji dotyczàcej nielegalnych dzia aƒ przeciwko bezpieczeƒstwu eglugi. Poniewa zauwa amy pewne niebezpieczeƒstwa wià àce si z kierunkiem proponowanych poprawek do konwencji, zwracamy si do Rzàdu, którego przedstawiciele b dà brali udzia w posiedzeniu Komitetu, aby dyskutujàc o zwi kszaniu bezpieczeƒstwa na morzu nie wylano dziecka z kàpielà. W tej sprawie Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ SolidarnoÊç wystosowa a pismo do Ministerstwa Infrastruktury, którego pe ny tekst przytaczamy poni ej. Szczecin, r. Pan Witold Górski Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Morskiej i Transportu Ministerstwo Infrastruktury WARSZAWA Szanowny Panie Ministrze dotyczy: 88-mego posiedzenia Komitetu IMO. Z otrzymanych informacji dowiedzieliêmy si o planowanych poprawkach do konwencji dotyczàcej t umienia nielegalnych dzia aƒ przeciwko bezpieczeƒstwu eglugi morskiej z 1988 roku (Convention for the Suppresion of Unlawfull Acta Against the Safety of Maritime Navigation SUA Convention). Obecny tekst konwencji przedstawiony przez Mi dzynarodowà Organizacj Morskà IMO (LEG 88/3), posiada pewne uchybienia, które mogà przysporzyç marynarzom powa nych problemów. W artykule 3bis powy szej konwencji przedstawiono szereg wykroczeƒ, które spowodujà, i wszyscy marynarze na danym statku b dà uznawani za winnych pope nienia wykroczenia mimo ich niewiedzy na temat wykonywanych przez statek operacji. Jako przyk ad mo na podaç przewóz broni masowego ra enia, dwoistego zastosowania ró nego rodzaju technologii lub prekursorów chemicznych. Takie obawy sà podzielane przez armatorów z pomocà których zosta przygotowany wspólny dokument przedstawiony przez IC- FTU/ICS/ISF o nazwie LEG/3/2. Kolejnà sprawà sà nowe postanowienia dotyczàce wchodzenia na pok ad statku przez ró nego rodzaju instytucje. Nale y pami taç, i statek dla marynarzy jest nie tylko miejscem pracy ale tak e ich miejscem ycia. Obecne propozycje nie zapewniajà wystarczajàcej ochrony zarówno marynarzom jak i armatorom. Powy sze obawy zosta y przedstawione wspólnie przez ICFTU/ICS/ISF w dokumentach LEG 88/3/3 oraz LEG 88/3/4. BIULETYN MORSKI nr 1/

16 Jeszcze... Nowe postanowienia dotyczàce bezpieczeƒstwa morskiego zwiàzane z kodem ISPS (International Ship and Port Facility Security) stawiajà marynarzy na czele w sprawach zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa w transporcie morskim. Nowo podj te kroki, w praktyce stawiajà marynarzy w pozycji przest pców oraz potencjalnych terrorystów, do czasu przedstawienia odpowiednich argumentów, e jest inaczej. OgólnoÊwiatowy rynek morski cierpi na deficyt odpowiednio wyszkolonych marynarzy oraz przejawia trudnoêci w utrzymaniu odpowiednich standardów szkoleniowych. Obecne propozycje zmian w konwencji SUA mogà sprawiç, i zawód marynarza b dzie jeszcze mniej atrakcyjny poprzez zaniedbanie praw cz owieka wraz z post pem zapewniania bezpieczeƒstwa pracy i ochrony cz owieka w przedsi biorstwach làdowych. Zwracamy si z proêbà, aby przedstawiciele strony polskiej na 88-mym posiedzeniu Komitetu IMO zaplanowanym na kwietnia 2004 roku, wsparli stron ICFTU/ICS/ISF oraz propozycje przedstawione w dokumentach IMO LEG 88/3/3 oraz LEG 88/3/4. Prosimy tak e, aby nasi przedstawiciele podczas posiedzenia Komitetu zaproponowali odczytanie dokumentów LEG 88/3/2 oraz LEG 88/3/4 i u ycie ich jako podstaw do dyskusji podczas posiedzenia Komitetu. Z powa aniem Janusz Maciejewicz Przewodniczàcy K.o. Janusz Âniadek Przewodniczàcy Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç SpecjalnoÊci marynarskie na platformach wiertniczych 16 BIULETYN MORSKI nr 1/2004 Poni sze opracowanie zosta o oparte na przyk adzie angielskiego sektora wydobywczego ropy. Wybór ten jest celowy ze wzgl du na otwarty rynek pracy dla Polaków w Anglii, nieodleg e po o enie oraz to, i wi kszoêç marynarzy zna podstawy j. angielskiego, a spora cz Êç p ynnie si nim pos uguje. JesteÊmy blisko zwiàzani z tym fachem, poniewa praca na statkach cz Êciowo przypomina prac w przyêle wydobywczym. Dzi ki temu opracowaniu, ka dy zainteresowany b dzie mia podstawowe poj cie o stanowiskach pracy oraz skali wynagrodzeƒ (dane sà przybli one i dotyczà tylko sektora angielskiego) na platformach wiertniczych. Pracownicy w offshore (tak w skrócie nazywany jest morski przemys wydobywczy ropy i gazu) zatrudniani sà zazwyczaj w systemie kilka na kilka tygodni na zmianach 12 na 12 godzin. Czas pracy i urlopu jest równy, w zwiàzku z tym mo na powiedzieç, e ka dy pracuje przez 6 miesi cy w roku, pomijajàc czas sp dzony na podmianach. Najcz Êciej, aby z o yç aplikacj do pracy w offshore nale y mieç ukoƒczony podstawowy kurs bezpieczeƒstwa, którego cena wynosi oko- o 1000 USD. Kursy takie organizujà oêrodki w paƒstwach (wymieniamy tylko paƒstwa europejskie), w których przemys wydobywczy jest rozwini ty na wysokim poziomie czyli Anglia, Holandia, Norwegia. Niestety nawet odbycie takiego kursu nie gwarantuje zdobycia pracy. Obecnie przemys wydobywczy w sektorze angielskim zatrudnia oko o ludzi na wielu jednostkach takich jak: platformy wiertnicze lub wydobywcze, statki wiertnicze, statki lub platformy pracujàce przy budowie innych platform, statki uk adajàce rurociàgi podwodne, statki sejsmiczne itp. Poza tym, jest du a grupa jednostek wspomagajàcych wy ej wymienione operacje. Wliczony jest w to tak e personel làdowy. W tej dziedzinie mo na wymieniç wiele specjalno- Êci, z których niektóre atwo mo na powiàzaç z pracà wykonywanà na statkach morskich. Poni ej zosta y wymienione przyk adowe stanowiska (wraz z wynagrodzeniem) wyst pujàce na platformach wiertniczych.

17 - Company man/woman ( usd) osoba sprawujàca nadzór nad operacjami z ramienia firmy zlecajàcej danà prac. - Offshore Instalation manager ( usd) osoba sprawujàca nadzór nad ca à platformà. - Toolpusher ( usd) osoba zajmujàca si odwiertami oraz utrzymaniem pok adu wiertniczego - Barge Engineer lub Ballast control officer (69 000usd) osoba nadzorujàca wszelkie operacje prze adunkowe oraz techniczne, ma pod sobà kilku asystentów i techników. - Roustabout ( usd) osoba zajmujàca si utrzymaniem czystoêci, konserwacjà, malowaniem, wy adunkiem zaopatrzenia, prze adunkiem zapasów itp. (typowa praca marynarska). -Roughneck ( usd) osoba dostajàca awans ze stanowiska Roustabout. Pracownik ukierunkowywany do dzia u odwiertów. - Derrickman ( usd) operator dêwigowy. Zajmuje si tak e utrzymaniem ró nego rodzaju pomp oraz sprawuje nadzór nad Roughneck. - Driller & driller assistant ( usd) osoba sprawujàca kontrol nad odwiertami. Aby osiàgnàç to stanowisko potrzebna jest praktyka od 3 do 5 lat na stanowisku Roughneck. - Maintenence personel tym terminem okreêla si stanowiska takie jak: - Motorzysta ( usd). - M odszy mechanik ( usd). - Mechanik ( usd). - Starszy mechanik ( usd). - Steward ( usd). -Kucharz ( usd). - Nocny piekarz ( usd). - Osoba odpowiedzialna za dzia hotelowy ( usd). - Operator radiowy ( usd) osoba odpowiedzialna za sprz t radiowy i korespondencje. - Lekarz ( usd) odpowiedzialny za ca y personel na jednostce oraz szpital. - Magazynier ( usd) odpowiedzialny za wszelkie zaopatrzenie i zamówienia. Podsumowujàc jest to praca bardzo trudna i niebezpieczna. Nikt na Êwiecie nie p aci du ych pieni dzy za atwà prac. Im wi ksze wynagrodzenie tym bardziej niebezpieczna praca i wi ksza odpowiedzialnoêç. Tymoteusz Listewnik foto archiwum BIULETYN MORSKI nr 1/

18 W skrócie... Przygotowujemy zestawienie polskich i zagranicznych oêrodków szkoleniowych. Wyniki sà dost pne w siedzibie naszej Sekcji w Szczecinie, ul. Szarotki 8. Zapraszamy wszystkich cz onków zwiàzku. Posiadamy informatory o kursach specjalistycznych w kraju i za granicà (DPO, offshore, operator dêwigowy itp.). Zapraszamy do szczeciƒskiego biura Sekcji. Równie w siedzibie Sekcji w Szczecinie pe ny tekst opracowania p.t. Opodatkowanie dochodów marynarzy pracujàcych na statkach obcych armatorów. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stan prawny na luty 2004 r. Zapraszamy cz onków zwiàzku. W lutym, polski holownik Posejdon przeprowadzi operacj ratunkowà, gdy holenderski statek Baltic Magda znalaz si w ci kich warunkach pogodowych (stan morza 10) 6 Mm od po udniowego wybrze a Anglii. Stratos (dostawca us ug telekomunikacyjnych) uruchomi nowy serwis (g osowy oraz przesy u danych) Feet 33, oparty na zaawansowanych po àczeniach cyfrowych. System ten przeznaczony jest g ównie dla ma ych statków. Z ostatniej chwili Szansa??? Trwajà rozmowy mi dzy holenderskimi i niemieckimi zwiàzkami zawodowymi na temat zatrudniania marynarzy pod banderami narodowymi. Na przyk ad wed ug nowych zasad zatrudnienie marynarza spoza UE mog oby byç mo liwe jedynie w przypadku gdy armator lub agencja zatrudniajàca wyka e, e aden marynarz z krajów unijnych nie oczekuje na zatrudnienie na danym stanowisku (dotyczy to jedynie rejestrów narodowych). Wi cej informacji w nast pnym wydaniu naszego biuletynu lub poprzez (cz onkowie zwiàzku). Dnia 12 lutego zosta y oddane do u ytku trzy stacje brzegowe Systemu AIS, które obejmujà tras ÂwinoujÊcie Szczecin. AIS jest morskim systemem identyfikacji statków, transmitujàcym w paêmie VHF informacje o statku takie jak: MMSI, sygna wywo awczy statku, pozycj, kurs, pr dkoêç oraz dane dotyczàce samego statku. Jest to pierwszy tego rodzaju system brzegowy w Polsce. Sekretarz Generalny IMO (International Maritime Organization Mi dzynarodowa Organizacja Morska) pan Efthimios E. Mitropoulos wezwa paƒstwa cz onkowskie do implementacji tak szybko jak to tylko mo liwe, zasad ochrony morskiej przyj tych przez IMO w grudniu 2002 roku. Ma to zwiàzek z wydarzeniami w Madrycie 11 marca bie àcego roku. Podczas Mi dzynarodowej Konferencji dotyczàcej Zarzàdzania wodami balastowymi w dniach 9 13 lutego 2004, Mi dzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyj a konwencj dotyczàcà niszczàcego wp ywu wodnych organizmów w zwiàzku z rozprzestrzenianiem ich przez wody balastowe statków (International convention to prevent the potentially devastating effects of the spread of harmful aquatic organisms carried by ships ballast water). Wszystkie statki b dà zobowiàzane mieç ksià k balastowà oraz plan zarzàdzania wodami balastowymi wed ug okre- Êlonych standardów. Konwencja wejdzie w ycie 12 miesi cy po jej ratyfikacji przez 30 paƒstw przedstawiajàcych 35 procent Êwiatowego tona u. Angielski kapitan pog biarki zosta skazany na 8 miesi cy wi zienia za spowodowanie kolizji z molem. St enie alkoholu we krwi przekroczy o 2,5 krotnie dopuszczalny limit dla kierowców w Anglii. Naprawa i renowacja b dzie kosztowaç oko o 380 tys. funtów. Angielskie zwiàzki zawodowe T&G wywalczy y odszkodowanie w wysokoêci funtów dla swoich cz onków w zwiàzku z zamkni ciem linii promowej Ford Ferry w styczniu 2004 r. Linia promowa przesta a byç op acalna dla w aêciciela. 18 BIULETYN MORSKI nr 1/2004

19 Norweski Urzàd Morski og osi, e wprowadzi obowiàzek posiadania systemu map elektronicznych (ECDIS) na wszystkich szybkich jednostkach (HSC) poruszajàcych si u wybrze y Norwegii. Obowiàzek ma wejêç w ycie w ciàgu trzech lat i do tego czasu ca- e wybrze e Norwegii ma mieç elektroniczne odpowiedniki tradycyjnych map papierowych. Istniejà plany aby ten przepis rozszerzyç tak e na jednostki przewo àce adunki niebezpieczne. 29 stycznia 2004 dosz o do katastrofy zbiornikowca b dàcego w podró y z New York do Huston. Statek z 27 osobowà za ogà (24 Filipiƒczyków i 3 Greków) eksplodowa i zatonà 50 Mm od brzegu Virginii. Wed ug relacji na pok adzie 171 m zbiornikowca przewo- àcego etanol wybuch po ar, nast pnie by a eksplozja i statek zaczà tonàç. Nie wiadomo jak du o etanolu wyla o si do morza. Wiadomo natomiast, e przynajmniej 3 osoby zgin y, a wi kszoêç z pozosta ych cz onków za ogi uznawana jest za zaginione. Zmiany w konwencji SOLAS z dniem 1 stycznia Konwencja SOLAS rozdzia V Poprawka do tego rozdzia u mówi o obowiàzkowym posiadaniu na statkach uaktualnionej III cz Êci poradnika IAMSAR. Konwencja SOLAS rozdzia VII. Mi dzynarodowy kod dotyczàcy przewozu materia ów niebezpiecznych w opakowaniach IMDG (na podstawie zmian wprowadzonych do konwencji SOLAS w 2002 r.) od dnia 1 stycznia 2004 roku staje si obowiàzkowy. Nale y jednak zwróciç uwag, i cz Êç kodu nadal wyst puje w formie zaleceƒ, których wyszczególnienie mo emy znaleêç w rozdz Tymoteusz Listewnik (foto M. Kumiszcza) (na podstawie materia ów z KSMMiR, NUMAST, UMS, IMO, INFOTRANSPORT) POTRZEBUJESZ POMOCY??? TELEFON AWARYJNY ISAN (International Seafarer s Assistance Network) uruchomi a mi dzynarodowy numer telefonu, pod którym wszyscy marynarze oraz ich rodziny mogà znaleêç pomoc (ostatnie cyfry po to kombinacja klawiszy SEAFARER w nowego typu telefonach). Zadaniem tej linii jest ca odobowa pomoc w jakichkolwiek trudno- Êciach. Na przyk ad gdy chcesz skontaktowaç si z dana osoba lub organizacja w ro nych krajach, szukasz pomocy w rozwianiu jakiegoê problemu, lub chcesz znaleêç drog do najbli szego domu marynarza. Po àczenie to jest wolne od op at w wi kszoêci krajów oraz umo liwia pomoc w prawie 150 j zykach. Je eli z kraju w którym si znajdujesz nie mo esz po àczyç si przez 0800 nale y zastàpiç go prefixem a reszta numery pozostaje bez zmian. Us uga ta jest sponsorowana przez ITF i wszystkie zwiàzki zawodowe marynarzy afiliowane w niej uczestniczà. PAMI TAJ!!! SEAFARER LUB (T.L.) BIULETYN MORSKI nr 1/

20 Narz dzia ochronne zasobów rybnych na Ba tyku Wdniu 11 lutego w Brukseli odby o si spotkanie, którego celem by o przedyskutowanie propozycji Komisji Europejskiej projektu nowego Rozporzàdzenia Rady zmieniajàcego dotychczasowe rozporzàdzenie nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie technicznych narz dzi ochrony zasobów rybnych w wodach Morza Ba tyckiego, Be tach i CieÊninach Duƒskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rzàdowych z wszystkich krajów ba tyckich z wyjàtkiem Litwy, przedstawiciele przemys u rybnego (rybo ówstwo i przetwórstwo) z Danii, Szwecji, Niemiec, Polski i otwy, przedstawiciele organizacji konsumenckich i zielonych oraz reprezentant zwiàzków zawodowych wydelegowany przez Sekcj Rybackà ETF (kol. Stachowiak z naszej Sekcji). Mimo, e proponowane zmiany majà wejêç w ycie dopiero 1 stycznia 2005 r. to ze wzgl du na czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, DG Fish chce uzyskaç opini (wymóg proceduralny) parlamentu jeszcze w starym sk adzie. O ywiona dyskusja wywiàza a si ju przy omawianiu artyku u 1 projektu. Ustala on zakres stosowania przysz ego rozporzàdzenia na po owy i wy adunki zasobów rybnych w wodach morskich nad którymi Paƒstwa Cz onkowskie sprawujà suwerennà w adz (wody terytorialne) lub b dàcych pod ich jurysdykcjà (wody EEZ wy àcznych stref ekonomicznych). Zdaniem obecnych na spotkaniu jest to naruszenie jednego z podstawowych unormowaƒ mówiàcego, e zasady Wspólnej Polityki Rybackiej nie dotyczà wód terytorialnych. W tych obszarach powinno obowiàzywaç wy àcznie prawodawstwo odpowiedniego paƒstwa. Ka de paƒstwo 20 BIULETYN MORSKI nr 1/2004 posiada inne regulacje na w asnym morzu terytorialnym zarówno w zakresie u ywanego sprz tu po owowego jak i po awianych ryb. Ze strony duƒskiej pada y wr cz g osy o ewentualnej koniecznoêci przeprowadzenia w Danii w tej sprawie referendum. Uwagi dotyczy y równie uaktualnienia wykazu definicji poj ç (np. dodanie definicji po owów przemys owych czy target species gatunków b dàcych celem po owów. Zaproponowano wydanie tych definicji w formie unijnego s owniczka, aby w wersji wielo-j zykowej tekst angielski mia zawsze to samo znaczenie. WàtpliwoÊci, g ównie strony polskiej, budzà proponowane zapisy dotyczàcego ochrony ryb p askich. Przedstawiciele Polski wnioskowali o wprowadzenie do rozporzàdzenia zapisów zgodnych z wnioskiem zg oszonym w Wilnie na ostatnim posiedzeniu MKRMB (Mi dzynarodowa Komisja ds. Rybo ówstwa na Morzu Ba tyckim). Dla polskich rybaków kompleksowa ochrona ryb p askich na Ba tyku jest sprawà bardzo istotnà. Wiele kontrowersji wzbudzi y zapisy umo liwiajàce praktycznie nieograniczony przy ów przy prowadzeniu po owów przemys owych. Podczas dyskusji da- y si zauwa yç ró nice zdaƒ wynikajàce z ró nych interesów poszczególnych paƒstw. Poniewa przy owy nie sà wliczane do limitów kwot po owowych, najbardziej zainteresowane utrzymaniem takiego zapisu by- y Dania i Szwecja, liderzy w po owach przemys owych na Ba tyku. Poza tym dyskutowano szereg szczegó owych zapisów, uêciêlano u yte w projekcie poj cia, wyjaêniano intencje zarówno autorów projektu jak i dyskutantów obecnych na spotkaniu. Zwrócono uwag, e od maja w rybo ówstwie ba tyckim, a szczególnie w ustalaniu zasad jego prowadzenia, nastàpi jakoêciowa zmiana. Praktycznie podczas rokowaƒ (przynajmniej z formalnego punku widzenia) b dà jedynie dwie strony: Unia Europejska i Federacja Rosyjska. Poniewa ca y Ba tyk jest obj ty wy àcznymi strefami ekonomicznymi (EEZ), oko o 95% jego powierzchni b dzie pod jurysdykcjà paƒstw cz onkowskich, a 5% Rosji. Z tego powodu, regulacje unijne b dà mia y du o wi ksze znaczenie dla rybo ówstwa na Ba tyku ni dotychczas. Henryk Stachowiak

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 29 sierpnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 90 6529 Poz. 1000 1000 ROZPORZÑDZENE RADY MNSTRÓW z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych, znaków towarowych,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo