Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki"

Transkrypt

1 WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec Obry, kieruj¹c samochodem osobowym marki Fiat 126p, wymusi³ pierwszeñstwo i zderzy³ siê z samochodem marki Chrysler Grand Voyager. Kierowca malucha z ogólnymi pot³uczeniami zosta³ przewieziony do szpitala. s.4 KOŸ MIN Mieszko do zamkniêcia? Krotoszyñski inspektorat sanitarny nakaza³ zamkniêcie sali kinowo widowiskowej w KoŸminie Wielkopolskim wraz z zapleczem. Stan techniczny obiektu okreœla jako bardzo z³y. Pod³ogi s¹ trudnozmywalne, wyk³adziny zniszczone, krzes³a mocno sfatygowane i brudne. Swoje zastrze enia ma te stra po arna. Okazuje siê, e siedziska maj¹ ³atwopaln¹ konstrukcjê i nie posiadaj¹ adnych atestów. Zbyt ma³a jest tak e odleg³oœæ miêdzy rzêdami siedzeñ, co mo e utrudniaæ ewakuacjê. Leszek Ziêtkiewicz, szef domu kultury nie ukrywa, e stan budynku nale y poprawiæ. Robimy, co mo emy. Poza tym, jesteœmy ze wszystkimi kontrolami na bie ¹co, rzetelnie prowadzimy ksi¹ kê obiektu. Co jeszcze mam zrobiæ? Na wszystko trzeba pieniêdzy twierdzi. s. 5. KROTOSZYN Bez placu zabaw Mieszkañcy bloków komunalnych przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie domagaj¹ siê budowy placu zabaw. Ich starania w tej sprawie wspiera Dariusz Rozum. Ci mieszkañcy czuj¹ siê jakby ktoœ ich zamkn¹³ w Getcie t³umaczy³ rajca. Burmistrz Julian Jokœ stwierdzi³ jednak, e w pierwszej kolejnoœci trzeba zaj¹æ siê rekultywacj¹ wysypiska œmieci i budow¹ ul. ukasiewicza. To priorytety, które s¹ o wiele wa - niejsze ni plac zabaw t³umaczy³ w³odarz. s. 9 Wodnik do remontu Stan sanitarno-techniczny krytej p³ywalni Wodnik w Krotoszynie budzi powa ne zastrze enia. Obiekt powinien byæ jak najszybciej wyremontowany. Konieczna jest wymiana uszkodzonych p³ytek ceramicznych. Jednak najgroÿniejsze s¹ ubytki fug miêdzy p³ytkami. Braki te s¹ zauwa alne w kilku pomieszczeniach, szczególnie w szatniach i ³azienkach oraz na hali basenowej. Wiadomo, e braki fug powoduj¹ gromadzenie siê wilgoci, a takie miejsca sprzyjaj¹ rozwojowi drobnoustrojów wskazuje Natalia Snadna z Pañstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie. Dyrektor p³ywalni Jacek Cierniewski zapewnia, e prace remontowe na terenie obiektu prowadzone s¹ na bie ¹co. Niestety, nie wygenerowa³em tyle œrodków, eby zrobiæ wszystko t³umaczy. Modernizacjê basenu owszem planuje, ale w miarê posiadanych œrodków. Wynik finansowy na koniec kwietnia jest zadowalaj¹cy. Jednak nie pozwala na rozpoczêcie procedur zwi¹zanych z generalnym remontem t³umaczy Jacek Cierniewski. s. 3. Mieszkañcy Konarzewa maj¹ problem z dojazdem do Zdun i Krotoszyna. W ci¹gu dnia kursuj¹ tylko cztery autobusy PKS-u. Wyjazd do lekarza czy na targowisko urasta do rangi wielkiej wyprawy. Jak by³a Wielka Sobota, to za³atwia³am autobus, eby ludzie mogli jechaæ ze œwiêconk¹ do Baszkowa, bo ksi¹dz nie chcia³ przyjechaæ ali siê Miros³awa Sajur, so³tys Konarzewa. Co na to w³adze gminy? s. 7 Dni KoŸmina Najpierw oficjalne otwarcie, a póÿniej koncert muzyki reggae tak rozpoczê³y siê obchody œwiêta KoŸmina Wlkp. s. 13 Rozdra ewskie Iskierki Dzieciêcy teatrzyk Iskierki dzia³a przy ZSP w Rozdra ewie. Prowadzi go Jolanta Adamiak. Trzy lata robi³am to spo³ecznie, teraz mam przyznan¹ jedn¹ godzinê mówi opiekunka teatrzyku. Iskierki dzia³aj¹ od czterech lat i maj¹ na swoim koncie wiele nagród. s. 14 Rudera pod ochron¹ Zawalaj¹cy siê budynek starej kuÿni w Starkówcu stanowi zagro enie dla okolicznych mieszkañców. W³aœcicielem obiektu jest gmina Kobylin. eby rozebraæ star¹ kuÿniê musimy mieæ zgodê konserwatora. Natomiast, na remont gminy po prostu nie staæ przyznaje aneta Walczak z Urzêdu Miejskiego w Kobylinie. s. 7

2 2 Krotoszyñska KONKURS NOWEJ GAZETY KROTOSZYÑSKIEJ Wygraj skuter Skuter wart 3,5 tys. z³ czeka na Ciebie. Wystarczy tylko zebraæ piêæ kuponów konkursowych, wype³niæ je i przes³aæ lub dostarczyæ do redakcji Nowej Gazety Krotoszyñskiej. Siedziba naszego tygodnika mieœci siê na Rynku 4 w Krotoszynie, tel Spoœród nades³anych kuponów wylosujemy szczêœciarza, który bêdzie móg³ odjechaæ skuterem. Mamy te kilka nagród pocieszenia. Kupony konkursowe bêdziemy drukowaæ w piêciu kolejnych numerach Nowej Gazety Krotoszyñskiej. Zapraszamy do zabawy i yczymy szczêœcia. (red) SULMIERZYCE Zbadaj s³uch Z bezp³atnych badañ s³uchu mog¹ skorzystaæ mieszkañcy Sulmierzyc. Akcja skierowana jest do osób niedos³ysz¹cych lub po 50-tym roku ycia. Badania przeprowadzone zostan¹ w czwartek 21 czerwca od godz w sulmierzyckim domu kultury. Wykona je Centrum Badania S³uchu A.P.H. ELECTRONIC S z Warszawy. Zainteresowani powinni zg³aszaæ siê pod nr tel lub (mil) SprawdŸ, jak pracuj¹ Urz¹d Miejski w Sulmierzycach zmienia godziny urzêdowania. Teraz wszystkie sprawy w magistracie bêdzie mo na za³atwiæ od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od 7.30 do (mil) Zmiany w starostwie Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zmienia godziny urzêdowania. Wczeœniej przyjmowano petentów w poniedzia³ki, od 8.00 do w pozosta³e dni, od 7.00 do Teraz starostwo bêdzie otwarte od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.15 do Kasa oraz wydzia³ komunikacji pracuj¹ tak jak do tej pory, w godz. od 7.30 do Leszek Kulka starosta krotoszyñski oraz jego zastêpca Krzysztof Karczmarek przyjmuj¹ interesantów w ka dy poniedzia³ek, od do pokój nr 17 (I piêtro budynku). Stanis³aw Szczotka przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krotoszyñskiego przyjmuje mieszkañców powiatu we wtorki, od do biuro rady pokój nr 28. (far) WEŸ UDZIA W KONKURSIE Nowej Gazety Krotoszyñskiej. Skuter wart 3,5 tys. z³ mo e byæ TWÓJ. ADRES REDAKCJI: Krotoszyn, ul. Rynek 4, REDAGUJE ZESPÓ : Farida Adamska, Adrian Femiak,Dominik Marsza³ek, Agnieszka Matusiak (redaktor naczelny), Milena Pawlak, Magdalena Pawlik, Piotr Piotrowicz, DZIA SPORTOWY: Witold Blandzi, WYDAWCA: PO UDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Spó³ka z o.o., Jarocin, ul. Wolnoœci 1a. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi³a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Ma³gorzata Ksi¹ ek, tel. (062) , Marcin Wo³owicz tel. 0/ BIURO OG OSZEÑ: Jolanta Bartniczak, Krotoszyn, ul. Rynek 4. Czynne codziennie: OBS UGA KOMPUTEROWA: Izabela Konarczak, Krzysztof Szukalski, tel. (062) Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i rubryki Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu³ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia³ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 3 Wodnik do remontu Stan sanitarno-techniczny krytej p³ywalni Wodnik w Krotoszynie budzi powa ne zastrze enia. Obiekt powinien byæ jak najszybciej wyremontowany. Konieczna jest wymiana uszkodzonych p³ytek ceramicznych, fug oraz poprawa funkcjonowania toalet. FARIDA ADAMSKA Zastrze enia krotoszyñskiej inspekcji sanitarnej budzi g³ównie hala basenowa, pomieszczenia sanitarne, natryskowe i szatnia. Jednak najgroÿniejsze s¹ ubytki fug miêdzy p³ytkami. Drobnoustroje na basenie? Braki te s¹ zauwa alne w kilku pomieszczeniach na terenie obiektu, szczególnie w szatniach i ³azienkach oraz na hali basenowej. Wiadomo, e braki fug powoduj¹ gromadzenie siê wilgoci, a takie miejsca sprzyjaj¹ rozwojowi drobnoustrojów. To s¹ ubytki, które wymagaj¹ uzupe³nienia wskazuje Natalia Snadna, rzecznik prasowy Pañstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krotoszynie. Nieszczelne fugi uniemo liwiaj¹ utrzymanie w³aœciwego stanu czystoœci i przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji. Ponadto kabiny WC powinny byæ trwale oddzielone od pozosta³ych pomieszczeñ basenu. Oznacza to, e drzwi i œcianki dzia³owe musz¹ siêgaæ od sufitu do posadzki. Chodzi o to, eby odgrodzenie by³o ca³kowite. Na terenie p³ywalni czêœæ kabin WC nie jest odgrodzona t³umaczy Natalia Snadna. Inspekcjê sanitarn¹ niepokoi równie system wentylacji basenu, a zw³aszcza wysoka temperatura przefiltrowanego powietrza w pomieszczeniach, która wynosi³a od 25 C do 28 C. Poniewa by³a JULIAN JOKŒ burmistrz Krotoszyna To jest obiekt, który ca³y czas yje. Tysi¹ce ludzi siê tam przewijaj¹. Re im sanitarny jest niezmiernie dynamiczny. Ci¹g³a kontrola jest na porz¹dku dziennym. Obiekt s³u y ju tyle lat. Nieuchronnie zbli amy siê do momentu generalnego remontu. HALA BASENOWA WODNIKA budzi zastrze enia inspekcji sanitarnej wysoka temperatura, istnia³o podejrzenie, e przewody s¹ zanieczyszczone i niedro ne, a wentylacja nieskuteczna mówi Natalia Snadna. Konieczny jest remont Nieprawid³owoœci na krotoszyñskim basenie nie pojawi³y siê z dnia na dzieñ. Ju w zesz³ym roku inspekcja sanitarna alarmowa³a w³adze gminne i dyrektora p³ywalni o uchybieniach. To nie jest tak, e by³a kontrola i te nieprawid³owoœci powsta³y. One narasta³y z miesi¹ca na miesi¹c t³umaczy Natalia Snadna. Obiekt powinien byæ jak najszybciej wyremontowany. PPIS czeka na program naprawczy i harmonogram prac modernizacyjnych. Natalia Snadna uspokaja jednak. Nie jest to stan, który zagra a³by klientom korzystaj¹cym z basenu. JACEK CIERNIEWSKI dyrektor krytej p³ywalni Wodnik Wynik finansowy na koniec kwietnia jest zadowalaj¹cy. Jednak nie pozwala on na rozpoczêcie procedur zwi¹zanych z generalnym remontem. Ca³kowita wymiana p³ytek, to koszt kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Wszystko siê zu ywa Dyrektor krytej p³ywalni Wodnik Jacek Cierniewski zapewnia, e prace remontowe na terenie obiektu prowadzone s¹ na bie ¹co. Niestety, nie wygenerowa- ³em tyle œrodków, eby zrobiæ wszystko t³umaczy. Dodaje te, e p³ywalnia ma ju siedem lat i do tej pory odwiedzi³o j¹ osób. Do sprz¹tania i dezynfekcji u ywamy sprzêtu, a wszystko siê zu ywa. Wszystko na bie ¹co odœwie amy. Zak³ad bud etowy obecnie mo e tylko wykonywaæ bie ¹ce naprawy w zakresie poprawy stanu sanitarno-technicznego, polegaj¹ce na wymianie uszkodzonych p³ytek, fug, malowaniu œcian w obiekcie, jak równie zu ytego sprzêtu i urz¹dzeñ przekonuje Jacek Cierniewski. Modernizacjê basenu owszem planuje, ale w miarê posiadanych œrodków. Wynik finansowy na koniec kwietnia jest zadowalaj¹cy. Jednak nie pozwala na rozpoczêcie procedur zwi¹zanych z generalnym remontem t³umaczy Jacek Cierniewski. Ca³kowita wymiana p³ytek, to koszt kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych wylicza. Przyznaje, e liczy na dofinansowanie ze strony w³adz gminnych. Wodnik pod nadzorem Natalia Snadna z PPIS w Krotoszynie zapewnia, e kryta p³ywalnia Wodnik jest pod sta³ym nadzorem. Raz w miesi¹cu przeprowadzana jest kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz badanie bakteriologiczne wody. Przeprowadzamy badania mikrobiologiczne i kontrolê sanitarn¹ t³umaczy Natalia Snadna. POSZERZENIE STREFY W ZAWIESZENIU Nie skonsumowali wszystkiego Strefa p³atnego parkowania w Krotoszynie nie bêdzie na razie rozszerzona. Radni miejscy mieli podj¹æ decyzjê w tej sprawie na ostatniej sesji. Okaza³o siê jednak, e do pierwotnego projektu objêcia centrum miasta p³atn¹ stref¹ wprowadzono mnóstwo poprawek. Nie uda³o nam siê wszystkiego skonsumowaæ. Byæ mo e wzmocni¹ siê szeregi krotoszyñskiej stra y miejskiej. Komendant czyni starania o dodatkowy etat. Czêœæ radnych jest sk³onna zaakceptowaæ trzynastego stra nika. Ale Jest wiele nowych propozycji. Musimy to uzgodniæ z powiatem t³umaczy³ Julian Jokœ, w³odarz Krotoszyna. Nie oznacza to jednak, e zrezygnowano z wprowadzenia obowi¹zku uiszczania op³at za parkowanie na uliczkach w œródmieœciu. Radni wróc¹ do tematu za miesi¹c. (mat) Jeszcze jeden stra nik Droga gminna w Perzycach od Willi Wawrzyniak, a po ³owiska dla wêdkarzy bêdzie modernizowana. Przedsiêwziêcie ma przebiegaæ w dwóch etapach. W tym roku wyremontowana zostanie czêœæ biegn¹ca obok kompleksu Jerzego Wawrzyniaka. W bud ecie gminy zaplanowano jedynie z³otych. Brakuj¹ca kwota pokryta zostanie z rezerwy bud etowej oraz z puli przeznaczonej na projekt wodoci¹gów w Baszkowie. Mo na by zaproponowaæ panu Wawrzyniakowi, aby zasponsorowa³ wyremontowanie tej drogi. Bo patrz¹c na to, co zrobi³ z tej kostki brukowej, to dla niego taka droga, to pryszcz wskazywa³ Grzegorz Kryg, radny Rady Miejskiej w Zdunach. Jego zdaniem mo e dojœæ do takiej sytuacji, e spo³eczeñstwo tê inwestycjê odbierze jako robion¹ pod dyktando Wawrzyniaka. Burmistrz W³adys³aw Ulatowski uspokaja i nie widzi uzasadnienia w obawach radnego. Twierdzi, e je eli mieszkañcy faktycznie w ten sposób bêd¹ podchodziæ do takich spraw, to trudno bêdzie do czegokolwiek PERZYCE s¹ i tacy, którzy uwa aj¹, e najpierw trzeba uchwaliæ nowy regulamin porz¹dku i czystoœci w gminie. PóŸniej przyjdzie pora na dodatkowe etaty. (mat) Taka droga to pryszcz DROGA GMINNA W PERZYCACH bêdzie modernizowana dojœæ. Ktoœ mo e powiedzieæ, e robimy to prywatnie pod jego hotel. Jednak jest on czêœci¹ naszej gminy i przynosi podatki dla niej argumentuje burmistrz. Tymczasem Jerzy Wawrzyniak, w³aœciciel Willi Wawrzyniak nie zamierza partycypowaæ w kosztach budowy drogi. Wszyscy maj¹ drogi zrobione. Dlaczego my mamy byæ gorsi, skoro p³acimy wiêksze podatki ni radny Kryg? pyta. Dodaje, e dwa lata temu, kiedy chcia³ pokryæ koszty budowy nawierzchni, nie by³o chêtnych do rozmowy. Radni nie kieruj¹ siê tym, e ja zatrudniam ludzi, e dziêki temu kompleksowi ludzie w kraju i za granic¹ znaj¹ nasz¹ gminê, bo czuj¹ siê tutaj dobrze. Radni podnosz¹c rêkê kieruj¹ siê dobrem w³asnym, a nie dobrem gminy mówi z rozgoryczeniem przedsiêbiorca. Pierwszy etap modernizacji drogi powinien zostaæ zakoñczony do koñca sierpnia. Pozosta³y odcinek ma byæ robiony w przysz³ym roku. Ca³oœæ inwestycji poch³onie 190 tys. z³otych. (alf)

4 4 Krotoszyñska ROMAN R. OSKAR ONY O GWA T MIESZKANKI KOŸMINA WLKP. STAN PRZED S DEM Nie przyznaje siê do zabójstwa Oskar ony o zabójstwo i gwa³t 74-letniej kobiety Roman R. nie przyznaje siê do zarzucanych mu czynów. Przed S¹dem Okrêgowym w Kaliszu ruszy³ proces mieszkañca erkowa. Przewód s¹dowy rozpocz¹³ siê od przes³uchania 11 œwiadków. Zeznania z³o yli rodzina oskar onego i ofiary oraz s¹siedzi nie yj¹cej kobiety. Mia³ byæ przes³uchany sam oskar ony, ale nie przyzna³ siê do winy i odmówi³ sk³adania wyjaœnieñ relacjonuje Anna Miklas, pe³nomocnik S¹du Okrêgowego w Kaliszu ds. kontaktu z mediami. Zanim Roman R. trafi³ przed oblicze wymiaru sprawiedliwoœci, by³ przez organa œcigania poszukiwany listem goñczym. Dopiero po publikacji wizerunku i danych personalnych policji uda³o siê zatrzymaæ 48-latka. Mê czyÿnie zarzuca siê, e 31 marca 2006 r. doprowadzi³ do utraty œwiadomoœci 74-letniej kobiety, mieszkanki KoŸmina Wielkopolskiego. Jak ustali³y organy œcigania, 48-latek kilkakrotnie uderzy³ j¹ piêœci¹ w g³owê i klatkê piersiow¹, po czym zgwa³ci³. Nastêpnie pozostaj¹c w przekonaniu o jej œmierci ukry³ j¹ w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie kobieta zmar³a w wyniku wych³odzenia organizmu mówi Janusz Walczak, rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Kaliszu. Oskar onemu zarzuca siê tak e pobicie syna nie yj¹cej kobiety. Z ustaleñ œledczych wynika, e Roman R. przed pope³nieniem zarzucanych czynów pi³ alkohol z synem ofiary w miejscu ich zamieszkania. Oskar ony o zabójstwo by³ ju wczeœniej karany za rozboje, kradzie e z w³amaniem i gwa³t. Romanowi R. za zabójstwo grozi kara do ywotniego wiêzienia. (era) Pal¹cy siê polonez Stra acy z JRG Krotoszyn oraz OSP Kobylin gasili pal¹cy siê samochód. Polonez zapali³ siê na drodze miêdzy Kobylinem, a Górk¹. Rozlany olej Nieznany sprawca rozla³ olej na ulicy 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej, Zdunowskiej, Ko³³¹taja i Rawickiej w Krotoszynie. Niebezpieczn¹ maÿ, ci¹gn¹c¹ siê przez kilka ulic usuwali stra acy z JRG Krotoszyn (2 zastêpy) oraz OSP Krotoszyn. Osy i szerszenie W Biadkach stra acy z miejscowego OSP usuwali gniazdo os. Z kolei w Sulmierzycach tamtejsi stra acy likwidowali siedlisko szerszeni. Podobnie zreszt¹, jak stra acy z OSP w Kobylinie. (dm) Ekspresowe s¹dy Prawie 30 osób z powiatu krotoszyñskiego zosta³o os¹dzonych w tzw. trybie przyœpieszonym, a wiêc w ci¹gu 24-godzin. Jak dowiedzieliœmy siê w S¹dzie Rejonowym w Krotoszynie wszystkie sprawy dotyczy³y pijanych kierowców. W postêpowaniu przyspieszonym, czyli 24-godzinnym, rozpatrywane s¹ sprawy o przestêpstwa podlegaj¹ce rozpoznaniu w trybie uproszczonym. WIEŒCI KRYMINALNE Zatankowa³ i uciek³ Na terenie jednej ze stacji paliw w powiecie krotoszyñskim, nieustalony sprawca zatankowa³ swoje BMW i odjecha³ nie p³ac¹c za paliwo. W³aœciciel stacji oszacowa³ straty na 320 z³. Kradzie mia³a miejsce 29 maja. Kradzie aparatu W KoŸminie Wielkopolskim na ulicy Boreckiej, z zaparkowanego samochodu marki Skoda, nieznany sprawca skrad³ aparat fotograficzny. Sprzêt wart by³ z³. Zdarzenie mia³o miejsce 29 maja. Wymuszenie pierwszeñstwa Warunkiem jest ujêcie sprawcy na gor¹cym uczynku lub bezpoœrednio potem i doprowadzenie w ci¹gu 48 godzin przed oblicze s¹du. Oskar onym przydzielani s¹ obroñcy z urzêdu. Dlatego te adwokaci zobowi¹zani s¹ do pe³nienia dy urów. Sêdziowie, którzy rozpoznaj¹ sprawy w trybie przyœpieszonym pe³ni¹ dy ury pod telefonem. (dm) W KoŸminie Wielkopolskim na Klasztornej mieszkaniec Obry, kieruj¹c samochodem osobowym marki Fiat 126p, wymusi³ pierwszeñstwo i zderzy³ siê z samochodem marki Chrysler Grand Voyager. Kierowca malucha z ogólnymi pot³uczeniami zosta³ przewieziony do szpitala. Dzia³ania stra aków polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu akumulatorów i usuniêciu pojazdów z drogi. Na miejsce zdarzenia wys³ano 2 zastêpy z JRG Krotoszyn oraz 1 zastêp z OSP KoŸmin. Wypadek mia³ miejsce 1 czerwca. Okrad³ kobietê W Krotoszynie przy ulicy Zdunowskiej nieustalony sprawca dokona³ kradzie y pieniêdzy i telefonu komórkowego marki Nokia. Pokrzywdzona wycenia³a straty na 500 z³. Kradzie mia³a miejsce 30 maja. Pijani kierowcy i rowerzysta W Zdunach na ulicy Krotoszyñskiej zatrzymano pijanego kierowcê. Mieszkaniec Krotoszyna jecha³ samochodem marki VW Golf. Zdarzenie mia³o miejsce 29 maja. Z kolei w Biadkach na ul. Paprotki, pijany mê czyzna kierowa³ VW Golfem. Zdarzenie mia- ³o miejsce 1 czerwca. Tego samego dnia w Krotoszynie na ul. Przemys³owej z³apano pijanego rowerzystê. Starem do rowu Na drodze krajowej nr 15 kierowca samochodu ciê arowego Star 200, mieszkaniec S³awoszewa, nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze i wjecha³ do rowu. Zdarzenie mia³o miejsce 29 maja. Spadaj¹ce kamienie uszkodzi³y chodnik W Zdunach na ul. Wroc³awskiej, z samochodu ciê arowego marki Renault z naczep¹, spad³y kamienie i uszkodzi³y chodnik. Przyczyn¹ by³o z³e zabezpieczenie ³adunku na samochodzie. Kierowca zosta³ ukarany mandatem. DOMINIK MARSZA EK telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra po arna 998 Policja 997 Pogotowie Energetyczne 991 Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Ciep³ownicze 993 Pogotowie Wod.-Kan. 994 Telefony Policyjne Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, ul. Zdunowska 38a (062) Posterunek Policji Kobylin (065) Posterunek Policji Zduny (062) Policyjny telefon zaufania (062) Rewir dzielnicowych Krotoszyn (062) Rewir dzielnicowych KoŸmin Wlkp. (062) do dzielnicowych: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej Krotoszyn ul. Mickiewicza 29 tel Komenda Stra y Miejskiej w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7 (od 6.00 do 22.00) (062) Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mickiewicza 21 tel. (062) Telefony zaufania: - policyjny (062) m³odzie owy (062) dla sk³óconych ma³ eñstw, problemy osobiste i m³odzie owe (022) (codziennie w godzinach od do 4.00, wtorki od 9.00 do 17.00) Niebieska linia dla ofiar przemocy w rodzinie 0/ Pomarañczowa linia dla rodziców pij¹cych nastolatków 0/; (czynny codziennie od do 22.00) apteki APTEKI W KROTOSZYNIE Alfa ul. Bolewskiego 8a, tel.(062) Esculap ul. Mickiewicza 2a, tel. (062) ¹kowa ul. Staszica 26 b, tel. (062) Na Zaciszu ul. Zacisze 14, tel. (062) Nowa ul. Mickiewicza 35, tel. (062) Parcelki ul.grudzielskiego 27, tel. (062) Pod Koron¹ ul. Mas³owskiego 2a, tel. (062) Pod Murzynem ul. Zdunowska 33, tel. (062) Pod Or³em Rynek 3, tel. (062) Pod Wag¹ ul. Koœciuszki 9, tel. (062) Rynkowa ul. Kaliska 2, tel. (062) S³oneczna ul. Koœciuszki 3, tel. (062) Œródmiejska ul. Rynkowa 1, tel. (062) Szpitalna ul. Mickiewicza 20, tel. (062) APTEKI W KOŸMINIE Rynkowa Stary Rynek 1, tel. (062) Zamkowa ul. Krotoszyñska 6, tel. (062) APTEKI W KOBYLINIE Bona ul. Grunwaldzka 5a, tel. (065) Pod Or³em ul. Wolnoœci 7, tel. (065) APTEKI W ROZDRA EWIE Prima ul. Krotoszyñska 9, tel. (062) APTEKI W ZDUNACH Alifarm Rynek 19, tel. (062) Alifarm Bis ul. Madaliñskiego 1a, tel. (062) APTEKI W SULMIERZYCACH Sulmierzycka ul. Krótka 1, tel. (062) APTEKI W ORPISZEWIE Przy Stawnej ul. Stawna 1, tel. (062)

5 5 SALA KINOWA W KOŸMINIE NA CELOWNIKU Zamkn¹ kino? Kino w KoŸminie powinno byæ zamkniête. Zastrze enia do obiektu ma Pañstwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna oraz stra po arna. Budynek jest w bardzo z³ym stanie technicznym. Obecnie niemo liwe jest zorganizowanie tam jakiejkolwiek imprezy. NIE WIEDZ, NAD CZYM G OSUJ (Bez) radnych g³osowanie OSTATECZNIE RADNI NIE POPARLI APELU wyra aj¹cego sprzeciw wobec dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji kaliskiego dzia³u medycznego NFZ. INSPEKCJA SANITARNA nakaza³a zamkniêcie kina Mieszko w KoŸminie. PIOTR IGNASIAK Krotoszyñska inspekcja sanitarna nakaza³a zamkniêcie sali kinowo-widowiskowej w KoŸminie Wielkopolskim wraz z zapleczem. Stan techniczny obiektu okreœla jako bardzo z³y. Z kontroli, któr¹ przeprowadza³ Stanis³aw Kosiarski, wynika, e pod- ³ogi s¹ trudnozmywalne, wyk³adziny zniszczone, krzes³a mocno sfatygowane i brudne. Nie ma te miejsca na œrodki czystoœci i brakuje pojemników na œmieci. PPIS za ¹da³ równie opinii od nadzoru budowlanego na temat stanu technicznego budynku. Niestety dyrektor domu kultury, Leszek Ziêtkiewicz zosta³ odprawiony z kwitkiem. Okaza³o siê, e nadzór nie dokonuje adnych przegl¹dów i nie wydaje opinii. Dyrektor Ziêtkiewicz zwróci³ siê do nas z proœb¹, ebyœmy zrobili mu przegl¹d. Ale kim to robiæ? Dwie osoby s¹ na chorobowym ju od czterech miesiêcy. Z uwagi na nisk¹ obsadê my takich przegl¹dów nie dokonujemy w ogóle. I tak¹ odpowiedÿ uzyska³ dyrektor powiedzia³a nam Danuta Zbonikowska-Serek, szefowa nadzoru budowlanego w Krotoszynie. Tymczasem Leszek Ziêtkiewicz zastrzega, e nie bagatelizuje sprawy i przeœle sanepidowi dokumenty, o które instytucja prosi³a. Jednak w przypadku opinii od nadzoru budowlanego, zast¹pi j¹ odmowa wydania takiej opinii. Nie jest moj¹ win¹, e sanepid wymaga czegoœ, czego nie jestem w stanie za³atwiæ. Nadzór nie wydaje takich opinii i koniec, nie bêdê siê ich prosi³. Ze swojej strony zrobi³em, co mog³em, eby spe³niæ ¹dania inspektora sanitarnego podsumowuje Leszek Ziêtkiewicz. Problemu z nisk¹ obsad¹ nie ma natomiast stra po arna, która skontrolowa³a obiekt. Okaza³o siê, e budynek rzeczywiœcie nie spe³nia wymogów. W z³ym stanie jest instalacja elektryczna, siedziska maj¹ ³atwopaln¹ konstrukcjê i nie posiadaj¹ adnych atestów, podobnie jak pod³oga. Zbyt ma³a jest tak e odleg³oœæ miêdzy rzêdami siedzeñ, co mo e utrudniaæ ewakuacjê. Stra zaleci³a usuniêcie wszystkich nieprawid³owoœci do 31 grudnia 2007 roku. Je eli termin nie zostanie dotrzymany, komendant stra y zamknie obiekt. My zdajemy sobie sprawê, jak du ¹ rolê pe³ni kultura. Dlatego nie chcemy póki co podejmowaæ drastycznych kroków, dajemy czas na usuniêcie wad. Je eli nasze zalecenia bêd¹ realizowane, obiekt mo e byæ u ywany. Jednak ka da impreza masowa spotka siê z nasz¹ natychmiastow¹ reakcj¹ t³umaczy Witold Szymczak, zastêpca komendanta PSP w Krotoszynie. O k³opotach domu kultury doskonale poinformowany jest Maciej Bratborski, burmistrz KoŸmina. Doskonale wiem, e obiekt nie jest w najlepszym stanie. Ale na remont potrzeba du ych œrodków finansowych. Bêdziemy siê starali pozyskaæ je z zewn¹trz, np. z ministerstwa kultury, eby spe³niæ wymagania, które nak³adaj¹ na nas przepisy deklaruje w³odarz miasta. Szef domu kultury w KoŸminie Wlkp., Leszek Ziêtkiewicz, tak e nie ukrywa, e stan budynku LESZEK ZIÊTKIEWICZ, Dyrektor Domu Kultury w KoŸminie Wlkp. Robimy, co mo emy, eby stan budynku poprawiaæ. Poza tym, jesteœmy ze wszystkimi kontrolami na bie- ¹co, rzetelnie prowadzimy ksi¹ kê obiektu. Co jeszcze mam zrobiæ? nale y poprawiæ. Jest Ÿle, myœlê jednak, e s¹ domy kultury w gorszym stanie i nikt ich od razu nie zamyka. Robimy co mo emy, eby stan budynku poprawiaæ. Poza tym, jesteœmy ze wszystkimi kontrolami na bie ¹co, rzetelnie prowadzimy ksi¹ kê obiektu. Co jeszcze mam zrobiæ? Na wszystko trzeba pieniêdzy twierdzi. Jaki mo e byæ dalszy bieg wypadków? Jak mówi Natalia Snadna, rzecznik PPIS, w przypadku zorganizowania w kinie jakiejkolwiek imprezy, sprawa mo e trafiæ na wokandê. Na dzieñ dzisiejszy w kinie nie mo na organizowaæ adnej imprezy. Musimy dostaæ harmonogram prac remontowych. Po jego otrzymaniu, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zadecyduje, co dalej. W przypadku, gdy dowiemy siê, e coœ tam siê odbywa, administratorów budynku spotka kara. Mo e byæ to kara finansowa, ewentualnie sprawa Radni powiatu krotoszyñskiego mieli sprzeciwiæ siê likwidacji dzia³u medycznego Wielkopolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ Delegatury w Kaliszu. Wydawa³o siê, e przeg³osuj¹ apel w tej sprawie bez dyskusji. Jednak rajca Piotr Januszkiewicz mia³ pewne w¹tpliwoœci. Czy to chodzi o likwidacjê ca³ej delegatury czy oddzia³u medycznego tej delegatury pyta³. Niestety, na sali obrad nie znalaz³a siê osoba, która potrafi- ³aby odpowiedzieæ na pytanie radnego. Ani starosta, ani przewodnicz¹cy rady powiatu krotoszyñskiego nie wiedzieli, czego dotyczy likwidacja. Próbowano uzyskaæ odpowiedziedÿ od obecnego na obradach rady dyrektora SPZOZ w Krotoszynie, Paw³a Jakubka. On tak e nie orientowa³ siê w temacie. To ja zg³aszam wniosek o zdjêcie tego tematu z obrad sesji, bo nie wiemy nad czym my g³osujemy oœwiadczy³ radny Piotr Januszkiewicz. Dyskusje uciêto og³aszaj¹c przerwê. Po wznowieniu obrad okaza³o siê, e sprawa siê wyjaœni³a. Nie chodzi o likwidacje ca³ej delegatury tylko dzia³u medycznego wyt³umaczy³ rajcom Stanis³aw Szczotka, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krotoszyñskiego. Ostatecznie radni nie poparli apelu. (far) TRUDNE PODJAZDY NA CHODNIKU PRZY OSTROWSKIEJ W KROTOSZYNIE Krawê niki nie wysz³y Drogowcom, którzy uk³adali chodnik wzd³u ulicy Ostrowskiej w Krotoszynie najwyraÿniej zabrak³o wyobraÿni. Sposób, w jaki zamontowali krawê niki i podjazdy, utrudnia ycie rowerzystom, a tak- e niepe³nosprawnym poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich. Chodnik powsta³ z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Osoby, dla których krawê niki stanowi¹ przeszkodê, powinny wys³aæ do nas wniosek, najlepiej szybko, bo na tej ulicy trwaj¹ teraz prace i jest okazja, by tamte podjazdy obni yæ mówi Magdalena Tokarska z poznañskiego oddzia- ³u GDDKiA. (igi)

6 6 Krotoszyñska SEKRETARZ GENERALNY SLD GOŒCI W KROTOSZYNIE Becikowe nie dla ka dego Zwieramy szeregi i pracujemy, by odzyskaæ poparcie spo³eczne. Program naszej partii konsultujemy z organizacjami powiatowymi i wojewódzkimi - powiedzia³ Grzegorz Napieralski, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Polityk, który goœci³ w Krotoszynie, zapewni³, e najwa niejsze dla jego formacji bêd¹ i s¹ sprawy socjalne, spo³eczne, a tak e polityka zagraniczna oraz utrzymanie standardów demokratycznych. Pose³ skrytykowa³ wyp³atê becikowego, które teraz trafia nie tylko do osób zarabiaj¹cych piêæset czy szeœæset z³otych, ale te do tych, którzy maj¹ dochody na poziomie kilku tysiêcy. Zero sprawiedliwoœci. Becikowe ma byæ jednym z elementów ca³ego systemu opieki. Powinna dostawaæ je tylko ta rodzina, która tego potrzebuje mówi³ Grzegorz Napieralski. Sekretarz generalny SLD wskazywa³ równie na koniecznoœæ wprowadzenia wielow¹tkowego systemu opieki nad rodzin¹ i ustawowego zagwarantowania systemu ochrony matki. Z kolei odpowiednie przepisy prawne powinny, zdaniem pos³a, u³atwiaæ kobiecie powrót do pracy. Ponadto przy wzroœcie gospodarczym nagradzani powinni byæ emeryci i renciœci. Pose³ poinformowa³ tak e, e specjalny zespó³ specjalistów opracowuje kierunki naprawy s³u by zdrowia. By³oby lepiej, gdyby ten parlament rozpocz¹³ od s³u - by zdrowia i nauczycieli. (...) Niestety, wa - niejsze by³y s³u by specjalne, lustracja i powo³anie CBA ubolewa³ Grzegorz Na- GRZEGORZ NAPIERALSKI sekretarz generalny SLD. By³oby lepiej, gdyby ten parlament rozpocz¹³ od s³u by zdrowia i nauczycieli. (...) Niestety, wa niejsze by³y s³u by specjalne, lustracja i powo³anie CBA. pieralski. Doda³ te, e SLD popiera strajkuj¹cych nauczycieli. Nale y im siê podwy ka, która by³a zapowiedziana i rz¹d to obieca³. Wspieramy nauczycieli, bo my w roku 2002 daliœmy tê podwy kê, mimo, e sytuacja bud etowa by³a o wiele gorsza podkreœla³ polityk Sojuszu. Wskazywa³ NAJWA NIEJSZE dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej bêd¹ i s¹ sprawy socjalne, spo³eczne, a tak e polityka zagraniczna oraz utrzymanie standardów demokratycznych zapewniaj¹ dzia³acze partii. jednoczeœnie, e kolejnym problemem jest brak jakichkolwiek informacji na temat emerytur pomostowych dla nauczycieli. Nie wspominaj¹c ju o tym (...), jakie s¹ naciski w szko³ach, jak siê zwalnia ludzi i próbuje wprowadzaæ ideologiê do szkó³ wskazywa³ Grzegorz Napieralski. (mat) Demokraci w koÿmiñskim gimnazjum O ZASTÊPCZYCH TEMATACH I NOWYM KANONIE LEKTUR SZKOLNYCH Pose³ PO krytykuje rz¹dz¹cych M ODZI DEMOKRACI, którzy rozpoczêli swoj¹ dzia³alnoœæ w KoŸminie zapowiedzieli, e bêd¹ aktywni. Ko³o M³odych Demokratów powsta³o niedawno w KoŸminie Wlkp. Cz³onkowie tej formacji spotkali siê z uczniami miejscowego Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy. Demokraci starali siê namówiæ m³odszych kolegów do zaanga owania siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Naszym celem jest uaktywnienie ludzi m³odych, prze³amanie stereotypów nas dotycz¹cych. Chcemy dzia³aæ spo³ecznie, anga owaæ siê w akcje charytatywne, chcemy, aby równie od nas, zale a³ los gminy przekonywa³ Dominik Radwañski, prezes Ko³a M³odych Demokratów w KoŸminie Wlkp. Poinformowa³ równie, e w najbli szym czasie uka e siê biuletyn informuj¹cy o dzia³alnoœci ko³a. Demokraci bêd¹ mieli tak e w³asn¹ stronê internetow¹ i, jak zapowiadaj¹, w³¹cz¹ siê w organizacjê festynu Do serca przytul psa. Dochód z tej imprezy ma byæ przeznaczony na schronisko dla zwierz¹t w Krotoszynie. M³odzi demokraci planuj¹ stworzenie M³odzie owej Rady Gminy, z³o onej z uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych. Wybory do niej mia³yby siê odbyæ we wrzeœniu lub paÿdzierniku tego roku. W³aœnie do uczestnictwa w tych wyborach demokraci namawiali gimnazjalistów. (zet) Czy mo na byæ Europejczykiem i nie znaæ dzie³ Gombrowicza, Mro ka, Dostojewskiego czy Goethego? Zdaniem Jaros³awa Urbaniaka raczej nie. Pose³ Platformy Obywatelskiej skrytykowa³ pomys³y ministra oœwiaty dotycz¹ce usuniêcie z kanonu lektur szkolnych dzie³ pisarzy znanych i zast¹pienia ich ma³o znanymi literatami polskimi, których utwory, jak podkreœla minister Roman Giertych emanuj¹ patriotyzmem. Pozbawiamy nasz¹ m³odzie tego, czym powinniœmy siê chwaliæ. Bolszewizm, to mo e za silne s³owo, ale s¹dzê, e minister Giertych próbuje rêcznie sterowaæ œwiatopogl¹dem ludzi - mówi³ Jaros³aw Urbaniak, pose³ PO goszcz¹cy w Krotoszynie. Uwa a on, e mo e dojœæ do sytuacji, w której dobrze wykszta³cony Francuz czy Hiszpan bêdzie mówi³ o Mro ku, a Polak bêdzie siê zastanawia³, czy ten Mro ek to Czech, czy Bu³gar. Pose³ twierdzi, e pierwsza po³owa tego roku zosta³a zmarnowana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad. Przetargi by³y seryjnie uniewa niane ze wzglêdu na boom na rynku. - W Polsce brakuje zw³aszcza kruszywa, ten kto kupi³ kilka lat temu kamienio³om, teraz jest milionerem, bo kruszywo sprowadza siê ju ponoæ z zagranicy. Co do drogi nr 11, to osobiste zdanie premiera, choæ on siê do tego nie przyzna, jest takie, e nie ma inwestycji w Wielkopolsce, bo Wielkopolska g³osuje na Platformê stwierdzi³ Jaros³aw Urbaniak. Przedstawiciel PO wzi¹³ na celownik aktualny poziom polskiej polityki. JAROS AW URBANIAK pose³ Platformy Obywatelskiej Bolszewizm, to mo e za silne s³owo, ale s¹dzê, e minister Giertych próbuje rêcznie sterowaæ œwiatopogl¹dem ludzi. Jego zdaniem skrajne ugrupowania chc¹ siê wywieœæ na tematach zastêpczych typu aborcja, lustracja, czy parady gejów. Czasami nie chodzi o to, by z³apaæ króliczka, tylko eby go goniæ do koñca kadencji. I to jest g³ówny problem. (igi)

7 7 MIESZKAÑCY KONARZEWA MAJ K OPOTY KOMUNIKACYJNE Dziura komunikacyjna Mieszkañcy Konarzewa maj¹ problem z dojazdem do Zdun i Krotoszyna. W ci¹gu dnia kursuj¹ tylko cztery autobusy PKS-u. Wyjazd do lekarza czy na targowisko urasta do rangi wielkiej wyprawy. Je eli ktoœ nie ma samochodu, ma powa ny k³opot. INTERWENCJA Zak³ócaj¹ ciszê nocn¹ awki nie da siê przestawiæ ze wzglêdu na biegn¹ce w ziemi kable. PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W KONARZEWIE. Nic dodaæ niæ uj¹æ. Jak by³a wielka sobota, to za- ³atwia³am autobus, eby ludzie mogli jechaæ ze œwiêconk¹ do Baszkowa, bo ksi¹dz nie chcia³ przyjechaæ ali siê Miros³awa Sajur, so³tys Konarzewa. Aby dostaæ siê z wioski do Zdun ludzie musz¹ dojechaæ najpierw do Krotoszyna, i dopiero st¹d maj¹ po³¹czenie. M³odzie ma problemy z powrotem ze szko³y w Zdunach. Jak jadê i widzê, e ktoœ idzie, to go zabieram mówi so³tys Konarzewa. Jest te przekonana, e utworzenie nowych kursów by³oby rentowne. Niestety odmiennego zdania jest W³adys³aw Ulatowski, burmistrz Zdun. Uwa a on, e linia do Konarzewa nigdy nie bêdzie intratnym przedsiêwziêciem. Obawia siê, e obci¹ enie autobusów nie bêdzie sta³e i trzeba bêdzie dok³adaæ do tego interesu. Nie zamierza jednak pozostawiæ sprawy samej sobie. Na pewno poczynimy starania, aby coœ z tym zrobiæ. Byæ mo e od nowego roku szkolnego. Taka potrzeba na pewno jest, tylko chodzi o to, by to samo siê finansowa³o twierdzi W³adys³aw Ulatowski, burmistrz Zdun. Jak siê dowiedzieliœmy krotoszyñski Miejski Zak³ad Komunikacji jest gotowy uruchomiæ kursy do Konarzewa. Czeka tylko na sygna³ od w³adz Zdun. To jest kwestia dogadania. Byæ mo e wystarczy, aby Zduny refundowa³y ulgi i przejazdy bezp³atne. Je eli bêdzie takie zapotrzebowanie, to my jesteœmy otwarci na rozmowy zachêca Wies³aw Ga³êski, dyrektor krotoszyñskiego MZK. (alf) ROZK AD JAZDY W KONARZEWIE. Wiêcej miejsca zajmuj¹ objaœnienia, ni godziny odjazdów. Mieszkañcy Rozdra ewa i okolic mog¹ odetchn¹æ z ulg¹. Niebawem skoñcz¹ siê ich komórkowe k³opoty. Wszystko za spraw¹ budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era w Rozdra ewie. W³adze gminy wyda³y ju zgodê na inwestycjê. Mieszkañcy ogólnie ciesz¹ siê z fak- Do redakcji zadzwoni³a mieszkanka rynku z proœb¹ o przestawienie ³awki, tak by oddaliæ j¹ od wejœcia do kamienicy w stronê klubu Rozchulantyna lub bli ej sklepów. Jak twierdzi czytelniczka po godz mieszkañcy kamienicy boj¹ siê wychodziæ, gdy na ³awce zbieraj¹ siê ró ne podejrzane osoby, które zak³ócaj¹ cisze nocn¹ i za³atwiaj¹ swoje potrzeby fizjologiczne. awki rozmieœciliœmy w miejscu gdzie by³a taka mo liwoœæ. Nie mo emy inaczej rozstawiæ tych drzewek i ³awek, bo tam s¹ kable. Tam s¹ pod³¹czone media. Mo emy tylko t¹ pani¹ przeprosiæ, ale ³awki nie da siê przestawiæ t³umaczy Czes³aw Ossowski, z wydzia³u gospodarki i inwestycji krotoszyñskiego magistratu. (far) ROZDRA EW Skoñcz¹ siê k³opoty z zasiêgiem tu, e wreszcie bêd¹ mogli porozmawiaæ bez problemów przez telefony komórkowe, tym bardziej, e z komunikacj¹ w tej sieci s¹ du e problemy. W niektórych miejscach jest bardzo trudno o zasiêg t³umaczy³ Mariusz Dymarski, wójt gminy Rozdra ew. (mil) ZAWALAJ CA SIÊ KUŸNIA W STARKÓWCU Rudera pod ochron¹ Zawalaj¹cy siê budynek starej kuÿni w Starkówcu stanowi zagro enie dla okolicznych mieszkañców. Swego czasu kuÿnia s³u y³a jako noclegownia dla robotników, którzy pracowali w tej miejscowoœci. Niestety, od d³u szego czasu, budynek coraz bardziej niszczeje. KuŸnia w 1969 roku zosta- ³a wpisana do rejestru zabytków, co uniemo liwia wykonywanie jakichkolwiek prac bez zgody konserwatora. W³aœcicielem budynku jest gmina Kobylin. eby rozebraæ star¹ kuÿniê musimy mieæ zgodê konserwatora. Natomiast, na remont gminy po prostu nie staæ przyznaje aneta Walczak z Urzêdu Miejskiego w Kobylinie. Tymczasem sekretarz gminy Miros³aw Sikora mówi z przekonaniem, e obiekt zostanie przeznaczony do rozbiórki. Nie kryje równie zaskoczenia, kiedy informujemy go, e budynek znajduje siê w rejestrze zabytków. To jest w rejestrze zabytków? dziwi siê. Powiem to, co ju mówi³em. Rozmawia³em telefonicznie i tak¹ informacjê mi przekazano, ale jak jest to w rejestrze zabytków, to bêdzie problem. W takim razie musimy to sprawdziæ dok³adnie. Muszê porozmawiaæ z burmistrzem kwituje sekretarz. Zapewnia jednoczeœnie, e do czasu wyjaœnienia sprawy obiekt zostanie zabezpieczony. Wyœlê tam kogoœ, eby to obejrza³ i coœ musimy zrobiæ stwierdza. (dm) STARA KUŸNIA W STARKÓWCU grozi w ka dej chwili zawaleniem.

8 8 Krotoszyñska MILENA PAWLAK Napiszê pracê maturaln¹ na ka dy temat oferuje na stronie internetowej studentka filologii polskiej, po czym dodaje: Mam równie do sprzedania bardzo dobrze ocenione prace maturalne. Cena zale y od tematu. Od 70 z³ do 120 z³. Przegl¹daj¹c internet mo - na napotkaæ na wiele podobnych og³oszeñ. Nie tylko studenci wybieraj¹ tak¹ metodê zarabiania pieniêdzy, ale równie osoby, które chc¹ w ten sposób dorobiæ sobie do pensji. Jestem nauczycielk¹ jêzyka polskiego z du ym sta em i doœwiadczeniem zachêca w internecie polonistka. Moje prezentacje s¹ pisane profesjonalnie, a osoby, którym pisa³am pracê, otrzymywa³y za ka dym razem bardzo du ¹ liczbê punktów. Koszt przygotowania kompletnej pracy wynosi od 100 z³, w zale noœci od tematu. Czysty biznes Skontaktowaliœmy siê z osob¹ oferuj¹c¹ pisanie prac maturalnych, przedstawiaj¹c siê jako maturzysta. Okaza³o siê, e wystarcz¹ trzy dni i 120 z³, by maturalny problem mieæ z g³owy. Kole anka i ja mamy w tym roku ponad 90 prac gotowych zapewni³a studentka filologii polskiej. W sumie piszemy je ju od paÿdziernika. Poœwiêcamy na to ca³y nasz czas i troszeczkê zaniedbujemy studia, dlatego tyle ta praca kosztuje zachwala³a studentka. Chcieliœmy siê jednak upewniæ, czy prace pisane na zamówienie nie s¹ wykorzystane po raz wtóry i wypuszczone do drugiego obiegu. Zdarza siê tak. Tylko, e te prace s¹ sprzedawane w ca³ej Polsce, wiêc jest doœæ ma³e prawdopodobieñstwo, e siê powtórz¹ uspokaja³a. Nastêpnego dnia zadzwoniliœmy do tej samej studentki, oficjalnie informuj¹c, e chcemy przeprowadziæ rozmowê do gazety. Kobieta pytana, dlaczego uczniowie korzystaj¹ z jej us³ug powiedzia³a: W³aœnie te siê im dziwiê, dlaczego korzystaj¹, bo niektóre prace s¹ naprawdê ³atwe. Nie wiem, mo e chc¹ iœæ na ³atwiznê. Niektórzy te nie maj¹ czasu stwierdzi³a. S¹ jednak i takie osoby, które maj¹ problem z napisaniem pracy maturalnej z zupe³nie innych powodów. Jedna dziewczyna powiedzia³a nam, e zasz³a w ci¹ ê i ma z tego powodu du e problemy. Pracê chcia³aby mieæ, eby by³a ju naszykowana. Ale bywa i tak, e to rodzice za³atwiaj¹ swoim dzieciom prezentacjê maturaln¹. Byæ mo e zwyk³e lenistwo nie pozwala im na napisanie tej pracy, bo naprawdê, eby rodzic za³atwia³ coœ takiego, to jest po prostu œmieszne wskaza³a studentka pisz¹ca prace na zamówienie. I doda³a, e dla niej jest to czysty biznes. Najwiêkszy idiotyzm z mo liwych Co o kupowaniu prac maturalnych s¹dz¹ uczniowie? Chêtniej o tym problemie mówi¹ anonimo- Uczniowie OSZUKIWANIE NA MATURZE KOSZTUJE kupuj¹ prace Pisz¹ uczniom prace maturalne, bo jest to dla nich czysty zysk. Niektórzy z nich specjalnie siê nie wysilaj¹, sprzedaj¹c prace z drugiego obiegu. Cena prezentacji kszta³tuje siê od 70 do 100 z³. Jaka jest prawda o nowej maturze ustnej? wo. Moim zdaniem jest to najwiêkszy idiotyzm z mo liwych. Nie popieram czegoœ takiego i uwa- am, e jeœli cz³owiek kupi pracê, to nie zas³uguje na to, eby zdaæ uwa a tegoroczny maturzysta. Mówi, i taka osoba nie wk³ada w przygotowanie do matury ustnej adnego wysi³ku. Ten sam licealista powiedzia³ dodatkowo, i jego kolega zap³aci³ za prezentacjê ok. 240 z³. Odda³ pracê do poprawienia, a tê pracê pisa³a dziewczyna. On jej nawet nie przeczyta³. Mnóstwo b³êdów rzeczowych i oczywiœcie wszystko w liczbie pojedynczej, w trzeciej osobie, czyli: chcia³abym, pisa³am, coœ w tym stylu. S¹ i tacy, którzy chwal¹ sobie mo liwoœæ zamówienia pracy. Dobre to jest, przynajmniej nie trzeba siê mêczyæ ripostuje m³ody ch³opak. O tym, e prace maturalne s¹ kupowane wie Mateusz Gawe³, tegoroczny maturzysta z Technikum Agrobiznesu z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w KoŸminie Wielkopolskim. W internecie dosyæ du o tego jest (og³oszeñ o pracach na zmówienie przyp. red.). S¹ strony temu poœwiêcone. Twierdzi, e wprowadzono nawet udogodnienia zwi¹zane z p³atnoœciami za wykonan¹ us³ugê. P³aci siê przelewem. Z dystansem do nowej matury podchodzi Marta Podziemek z L.O. w KoŸminie Wlkp. Je eli chodzi o maturê ustn¹ z jêzyka polskiego, to uwa am, e jest to jedno wielkie nieporozumienie. Wystarczy tylko wpisaæ has³o w internecie, np. motyw matki czy czegokolwiek i ju. Prace kosztuj¹ od 70 do 100 z³. Z kolei Magdalena Wa³êsa z ZSP nr 1 w Krotoszynie czuje siê oszukana i uwa- a, e jest to niesprawiedliwe. PóŸniej takie osoby, które maj¹ na koniec szko³y ocenê dopuszczaj¹c¹ z polskiego otrzymuj¹ 100%. To jest naprawdê nie fair mówi roz alona. Jej zdanie podziela Kinga Witek z L.O. w KoŸminie Wlkp. Ja nie kupi- ³am matury, zrobi³am j¹ sama. JAKUB STASZAK, prawnik Bojê siê jak ka dy, ale przynajmniej wiem, e to moja praca bêdzie oceniana, a nie kogoœ innego. Martê Piotrowsk¹, uczennicê ZSP nr 1 w Krotoszynie oburzy³ telefon do jej mamy, polonistki z zawodu, z proœb¹ o napisanie za pieni¹dze prezentacji. Mama siê bardzo zdenerwowa³a. Oczywiœcie odrzuci³a propozycjê mówi dziewczyna. Dotarliœmy równie do maturzystów, którzy kupili b¹dÿ otrzymali prace maturalne. Nie zgodzili siê jednak na podanie nazwisk w Nowej Gazecie Krotoszyñskiej. Szczerze, to ja mam pracê po kimœ, dosta³em j¹ od dobrej kole anki. Co na to rodzice? Nic, przyjêli normalnie. I tak muszê siê nauczyæ tych materia³ów. Normalnie musia³bym j¹ pisaæ, a tak ju po prostu j¹ mam mówi tegoroczny maturzysta. Podobnego zdania jest dziewczyna, która zleci³a napisanie pracy komuœ innemu. Maturzystka przyznaje, e wiêkszoœæ osób, które kupuj¹ prace, uczy siê ich na pamiêæ. Ona sama uwa a, e lepiej jest przyswoiæ sobie prezentacjê na tyle, by mówiæ swobodnie. Zapytana o skalê tego zjawiska odpowiada. Oko³o 40%. Wszystko jest towarem Natalia Ziêtkiewicz, polonistka i egzaminatorka z Technikum Ekonomicznego w KoŸminie Wielkopolskim s³ysza³a o zjawisku kupowania prac maturalnych. Twierdzi jednak, e nie zetknê³a siê z tym problemem osobiœcie. Podkreœla, e istnieje sposób wykazania, i praca, któr¹ przedstawia uczeñ, tak naprawdê nie jest jego autorstwa. Mo e to wyjœæ w trakcie rozmowy, która odbywa siê po zaprezentowaniu pracy. Inny polonista, który pragnie zachowaæ anonimowoœæ, przyznaje, e wystarczy otworzyæ internet. S¹ po trzy tysi¹ce og³oszeñ typu: sprzedam pracê, kupiê pracê. Skoro jest popyt i poda, to ju si³¹ rzeczy mo na znaleÿæ odpowiedÿ na pytanie o kupowanie prac. We wspó³czesnym œwiecie wszystko jest towarem utrzymuje polonista. Dodaje przy tym, e nie ma fizycznej mo liwoœci modyfikowaæ co roku wszystkie tematy, zaproponowane uczniom przez nauczycieli w ich szko³ach. Pogl¹dy nauczyciela na temat nowej matury s¹ doœæ zaskakuj¹ce. Nienawidzê nowej matury. Uwa am, e nie sprawdza adnej wiedzy i adnej wiedzy nie daje. Jest og³upiaj¹ca i korupcjogenna ucina nauczyciel. Maturzysta, który wprowadza w b³¹d dyrektora, a wiêc funkcjonariusza publicznego, wy³udza w ten sposób poœwiadczenie nieprawdy (podpis dyrektora na œwiadectwie maturalnym) i mo e podlegaæ karze pozbawienia wolnoœci do lat trzech w myœl artyku³u 272 Kodeksu Karnego. Wykonawca pracy mo e odpowiadaæ za pomocnictwo, a wiêc równie podlega karze, któr¹ jest pozbawienie wolnoœci do lat trzech. Zgodnie z prawem ka da dzia³alnoœæ gospodarcza powinna byæ zarejestrowana. Jeœli dodatkowo przynosi dochód, to nale a³oby równie odprowadziæ od niego podatek. Nawet jeœliby potraktowaæ to jako dzia³alnoœæ artystyczn¹, to od takowej dzia³alnoœci pobiera siê podatek w formie rycza³tu.

9 9 ZAMKNIÊCI JAK W GETCIE Bez placu zabaw Mieszkañcy bloków komunalnych przy ul. M³yñskiej w Krotoszynie domagaj¹ siê budowy placu zabaw. Ich starania w tej sprawie wspiera Dariusz Rozum. Chcia³ siê dowiedzieæ, kiedy inwestycja ta bêdzie wreszcie mo liwa. Przypomnia³ te, e nie tylko on walczy o plac zabaw. Wniosek w tej sprawie popar³a równie komisja spo³eczna i to poprzedniej kadencji. Ci mieszkañcy (bloków komunalnych przyp.red.) czuj¹ siê jakby ktoœ ich zamkn¹³ w Getcie t³umaczy³ rajca Dariusz Rozum. Burmistrz Julian Jokœ stwierdzi³ jednak, e w pierwszej kolejnoœci trzeba zaj¹æ siê rekultywacj¹ wysypiska œmieci i budow¹ ul. ukasiewicza. To priorytety, które s¹ o wiele wa niejsze ni plac zabaw t³umaczy³ w³odarz. Ale radny Burmistrz siê zagalopowa³? Os³upienie i zdziwienie wywo³a³o wœród zduñskich radnych pismo od Juliana Joksia, burmistrza Krotoszyna. Dotyczy³o ono utworzenia w Krotoszynie Samorz¹dowego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli. Akces do tej inicjatywy zg³osi³y wszystkie samorz¹dy powiatu krotoszyñskiego, a tak e powiat czytamy w dokumencie. Jak siê okaza³o nie jest to do koñca prawd¹. W³adze Zdun nie wyra a³y, adnej wi¹ ¹cej opinii w tym temacie. Co wiêcej, prawdopodobnie nie do³o ¹ do tego interesu ani z³otówki, bo nie widz¹ sensu tworzenia takiej instytucji. Oburzenie radnych wywo³a³ tak e fakt, e do pisma by³a do³¹czona sporz¹dzona i gotowa do podpisu uchwa³a. Z pozosta³ych gmin powiatu krotoszyñskiego tylko w³adze Sulmierzyc, KoŸmina Wlkp. i Krotoszyna ustosunkowa³y siê pozytywnie do powstania oœrodka. Samorz¹dowcy Kobylina i Rozdra ewa nie dali jeszcze jasnej odpowiedzi. Ich opinie na temat s¹ podzielone. (alf) DARIUSZ ROZUM radny Krotoszyna Mieszkañcy (bloków komunalnych przy ul. M³yñskiej przyp. red.) czyj¹ siê jakby ich ktoœ zamkn¹³ w Getcie. DELEGACJA Z KROTOSZYNA W HOLANDII Wizyta w Brummen Krotoszyñscy radni i pracownicy urzêdu miejskiego odwiedzili partnerskie miasto Brummen. W drodze do Holandii delegacja zwiedzi³a Berlin i Poczdam. Do kraju tulipanów i wiatraków, przedstawiciele Krotoszyna dotarli 20 maja, gdzie w oœrodku wypoczynkowym Park Landall Coldenhove przywita³y ich tamtejsze w³adze gminne. Kolejny dzieñ up³yn¹³ na debatach dotycz¹cych lokalnej demokracji i funkcjonowaniu samorz¹du Brummen. Krotoszynianie odwiedzili skatepark oraz klub m³odzie owy w Brummen i Eerbeek. Jak przyznaje Urszula Tomaszewska, sekretarz krotoszyñskiego magistratu, radni byli zbulwersowani faktem, e na terenie tamtejszych klubów legalnie sprzedawany jest alkohol i mog¹ go spo ywaæ osoby, które ukoñczy³y 16 lat. Delegacja zapozna³a siê równie z dzia³alnoœci¹ Fundacji Opieki i Pomocy Spo³ecznej Brummen, która dzia³a na rzecz dzieci i m³odzie y oraz zwiedzi³a szko³ê o szerokim profilu w Eerbeek. Jednym z punktów programu wizyty w Brummen by³a tematyka rozwoju obszarów wiejskich. Samorz¹dowcy mogli zobaczyæ jak funkcjonuj¹ holenderskie gospodarstwa rolne oraz agroturystyczne. W drodze powrotnej z Brummen przedstawiciele Krotoszyna zwiedzili JULIAN JOKŒ burmistrz Krotoszyna Maj¹ piêkn¹ salê gimnastyczn¹, maj¹ przepiêkn¹ strzelnice w LOK-u, a inni mieszkañcy w Krotoszynie tego nie maj¹. nie poddawa³ siê. Stwierdzi³, e jeœli nie bêdzie innego wyjœcia, to zg³osi swój wniosek pod g³osowanie ca³ej rady. Co mogê wiêcej zrobiæ, jeœli ludzie nachodz¹ mój dom i pytaj¹ czy oni s¹ trêdowaci? Czy oni s¹ ludÿmi gorszej kategorii, bo mieszkaj¹ w blokach komunalnych? pyta³ Dariusz Rozum. Tymczasem w³odarz by³ nieugiêty i stwierdzi³, e mieszkañcy bloków komunalnych nie maj¹ powodów do narzekañ. Maj¹ pod nosem piêkn¹ salê gimnastyczn¹, maj¹ przepiêkn¹ strzelnice w LOK-u, a inni mieszkañcy w Krotoszynie tego nie maj¹ - zakoñczy³ dyskusjê Julian Jokœ. Doda³ te, e jeœli znajd¹ siê œrodki wówczas wniosek o utworzenie placu zabaw przy M³yñskiej bêdzie rozpatrywany. (far) PRZEDSTAWICIELE KROTOSZYNA bêd¹c w Brukseli zwiedzili Parlament Europejski. Brukselê. Z³o yli te wizytê w Parlamencie Europejskim. Holendrzy przyjad¹ do Krotoszyna za dwa lata z okazji 20 lecia podpisania umowy partnerskiej z Brummen. (far) SULMIERZYCE Mêska d³oñ siê przyda Sulmierzycki Miejski Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej przyj¹³ na etat kolejn¹ osobê. Koniecznoœæ zatrudnienia jeszcze jednego pracownika wynika³a z zaleceñ pokontrolnych od wojewody argumentowa³a na komisji rewizyjnej Dorota WoŸniak, kierownik sumierzyckiego MOPS-u. W przeciwnym razie instytucja musia³aby zap³aciæ karê. O pracê w MOPS ubiega³o siê osiem osób. Ostatecznie wybrano Marcina Kaczmarka. By³ jedynym mê czyzn¹ w gronie kandydatów. Szefowa oœrodka stwierdzi³a, e mêska d³oñ siê przyda. (mil) Marcin Kaczmarek ma 30 lat. Ukoñczy³ studia pedagogiki w zakresie pracy socjalnej oraz socjologiê z zakresu pracy socjalnej. Interesuje siê sportem. Z ksi¹ ek preferuje dorobek literacki Ryszarda Kapuœciñskiego i Hemingwaya. ZMIANY BUD ETOWE WPROWADZONO JEDNOG OŒNIE Dla pracowników MGOP i na salê gimnastyczn¹ Œrodki, w wysokoœci z³, przeznaczone na dofinansowanie pobytu mieszkañców gminy Zduny w domach pomocy spo³ecznej, zostan¹ przesuniête na wynagrodzenia dla pracowników Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Radni zgodzili siê równie na przeniesienie z³ z puli wynagrodzeñ dla nauczycieli miejscowej szko³y podstawowej na rzecz modernizacji sali gimnastycznej. Dziêki temu dyrektor placówki bêdzie móg³ skompletowaæ dokumentacjê niezbêdn¹ do ubiegania siê o dofinansowanie remontu sali ze œrodków unijnych. Zmiany bud etowe jednog³oœnie zaakceptowali radni podczas ostatniej sesji. (alf)

10 11 Deszczowe Œwiêto Ludowe Nawet strugi deszczu nie przeszkodzi³y ludowcom w dobrej zabawie. Dla rolnika nie ma z³ej ziemi, dla tancerza z³ej pod- ³ogi, a dla nas ludowców ka dy czas jest dobry, aby siê razem spotkaæ powiedzia³ Julian Jokœ, prezes RP PSL w Krotoszynie. Dzia- ³acze PSL i sympatycy partii zebrali siê pod grzybkiem w Lutogniewie. Z dum¹ podkreœlali wieloletnie tradycje ruchu ludowego oraz sukces w wyborach samorz¹dowych. Mocne Polskie Stronnictwo Ludowe mo e zapewniæ dobre rozwi¹zania chroni¹ce nas od radykalnej i awanturniczej polityki oraz od przesadnego liberalizmu przekonywa³ Franciszek Marsza³ek, prezes zarz¹du Miejsko-Gminnego PSL w Krotoszynie. S³owa zachêty skierowa³ te do m³odych dzia³aczy. Przejmijcie od nas pa³eczkê, a nastêpne sto lat bêdzie nasze. (mat) O SPRAWN OBS UGÊ zadba³y Anna Ciep³uch i Hanna uraszek. LUCJAN ANDRZEJEWSKI otrzyma³ Medal za Zas³ugi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. Odznaczenie odebra³ z r¹k Juliana Joksia, prezesa PSL w powiecie, Franciszka Marsza³ka, prezesa zarz¹du Miejsko-Gminnego PSL w Krotoszynie oraz Hieronima Marsza³ka, dzia³acza formacji i radnego powiatowego. LUDOWCY Z GMINY KROTOSZYN obchodzili swoje œwiêto w Lutogniewie. DZIECI ZE SZKO Y PODSTAWOWEJ w Lutogniewie przygotowa³y program artystyczny. ŒWIÊTO LUDOWE UŒWIETNI WYSTÊP zespo³u Lutogniewiacy. LUTOGNIEW O koloniach dla dzieci i œrodkach unijnych Kilka wspó³pracuj¹cych ze sob¹ organizacji spotka³o siê pod grzybkiem w Lutogniewie. Forum M³odych Ludowców, Zwi¹zek Zawodowy M³odych Rolników, Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyñskiej oraz przedstawiciele w³adz miasta i powiatu, Izb Rolniczych, a tak e so³tysów i m³odzie y rozmawiali o rozwoju organizacji pozarz¹dowych. Dyskutowaliœmy te o pozyskiwaniu œrodków unijnych oraz o organizacji kolonii letnich dla dzieci powiedzia³ nam Hieronim Marsza³ek, radny powiatu krotoszyñskiego. Organizatorem spotkania by³o Forum M³odych Ludowców. (mat) Wojskowa grochówka i wspólne grillowanie Festyn z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Œrodowiskowego Hufca Pracy odby³ siê w minion¹ sobotê. Imprezê zorganizowano pod grzybkiem przy ul. Langiewicza w Krotoszynie. By³y konkurencje sportowe, przeci¹ganie liny, ale najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³y siê przejazdy bryczk¹ oraz pokaz karate. Nie zabrak³o równie wojskowej grochówki, któr¹ zajadali siê wszyscy. Imprezê uwieñczy³o wspólne grillowanie. (mp) Królewska Majówka SULMIERZYCE XV Przegl¹d Orkiestr Dêtych Po³udniowej Wielkopolski NA XV PRZEGL DZIE ORKIESTR DÊTYCH Po³udniowej Wielkopolski zagra³y zespo³y z Sulmierzyc, Nowych Skalmierzyc, Ostrowa i Odolanowa. Orkiestry dête z Sulmierzyc, Nowych Skalmierzyc, Ostrowa i Odolanowa wziê³y udzia³ w XV Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych Po³udniowej Wielkopolski. Muzycy zebrali siê na sulmierzyckim rynku i wspólnie zagrali kilka utworów. Potem orkiestry przemaszerowa³y na plac przed miejscowy dom kultury. Tam zebranych powita³ Idzi Kalinowski, burmistrz Sulmierzyc. Przegl¹d zakoñczy³ siê wrêczeniem ka demu zespo³owi statuetki i pami¹tki z pobytu w Sulmierzycach. Saksofon otrzyma³a Sulmierzycka Orkiestra Dêta. Nagrodê odebra³a z r¹k Leszka Kulki, starosty krotoszyñskiego. (mil) MARTA JAŒKOWIAK I DAWID KACZMREK z Krotoszyna okazali siê niepokonani w strzelaniu do kura. Majówka króla Ireneusza Dobrasa odby³a siê na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie. Jak przysta³o na tego typu imprezê nie oby³o siê bez konkurencji strzeleckich. Wœród kobiet najcelniej do kura trafia³a Marta Jaœkowiak. Wœród mê czyzn najlepszy okaza³ siê Dawid Kaczmarek.

11 12 Krotoszyñska SPOTKANIE ZE STANIS AWEM KMIECIKIEM Pejza stop¹ malowany Stanis³aw Kmiecik, artysta malarz, który tworzy swoje dzie³a rêkoma i ustami goœci³ na obchodach Dnia Integracji. Zaproszony zosta³ przez Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Krotoszynie. Nie czujê siê w aden sposób upoœledzony. Pos³ugujê siê nogami, jak rêkoma i dla mnie to nie jest aden problem. Inni tylko robi¹ z tego zagadnienie - mówi³ o sobie Stanis³aw Kmiecik. Artysta urodzi³ siê bez r¹k. Malowaæ zacz¹³ w wieku 5 lat. Z czasem malarstwo sta³o siê jego pasj¹ i celem yciowym. Namalowa³ ju ponad 700 obrazów. G³ównie s¹ to krajobrazy, akty i martwa natura. Stanis³aw Kmiecik jest przyk³adem si³y i samozaparcia. Jest te szczêœliwym ojcem i mê em. Œmieje siê, e nawet samochód prowadzi swobodnie. Jest to zwyk³y automat, bez adnych przystosowañ. Po prostu lewa noga na kierownicy, a prawa na dr¹ ku. Kiedyœ p³aci³em sporo mandatów, ale teraz zm¹drza³em. (alf) STANIS AW KMIECIK na wernisa u malowa³ kwiaty Dzieñ Mamy i Taty w przedszkolu Biedronka DZIECI I RODZICE œwietnie siê bawili Rodzice dzieci z krotoszyñskiego przedszkola Biedronka zostali zaproszeni przez swoje pociechy na Dzieñ Matki i Ojca. Maluchy najpierw krz¹ta³y siê niecierpliwie w sali obok. Nie mog³y siê doczekaæ, kiedy wreszcie wyst¹pi¹ ze swoim programem artystycznym. W koñcu jednak przedstawienie siê zaczê³o. Dzieci œpiewa³y piosenki dla mamy i taty. B³yska³y flesze aparatów. Wreszcie rodzice ze swoimi dzieæmi utworzyli kó- ³eczko i odtañczono kaczuchê. Wszyscy krêcili biodrami i machali rêkoma. By³o mnóstwo zabawy i œmiechu. Na koniec ka dy z rodziców otrzyma³ kwiatki. (alf) Spotkanie z osobami niepe³nosprawnymi PODCZAS SPOTKANIA W BIBLIOTECE dzieci mia³y pokolorowaæ postaæ Kopciuszka. Zawsze weseli i pe³ni energii ZDUNY PENSJONARIUSZE DOMU POMOCY SPO ECZNEJ dla Dzieci i M³odzie y Niepe³nosprawnej Intelektualnie w Zdunach wspólnie z rodzicami œwiêtowali Dzieñ Dziecka i Dzieñ Matki. Weseli, uœmiechniêci, gotowi do zabawy, pe³ni energii i werwy - to pensjonariusze Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie y Niepe³nosprawnej Intelektualnie w Zdunach. Wspólnie z rodzicami œwiêtowali Dzieñ Dziecka i Dzieñ Matki. Po raz pierwszy zaprosiliœmy wszystkich rodziców, gdy nie zawsze mog¹ przyjechaæ w odwiedziny mówi siostra Jadwiga, dyrektor domu pomocy. Dzieci i m³odzie przygotowa³y program artystyczny, w którym wyczuwa³o siê cygañsk¹ duszê. Spotkanie rozpoczê³o siê w sali miejscowej stra y po arnej, ale korzystaj¹c z piêknej pogody wszyscy przenieœli siê na boisko. Tam najpierw odby³y siê zawody sportowe, po czym rozkoszowano siê daniami z grilla. (alf) Ju po raz pi¹ty Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zorganizowa³a spotkanie z osobami niepe³nosprawnymi. Dla podopiecznych Œwietlicy Œrodowiskowej w Krotoszynie przygotowano spektakl pt. Kopciuszek. Wystawili go uczniowie szko³y podstawowej nr 1 i nr 8, pod opiek¹ Justyny Wojciechowskiej. Po przedstawieniu dzieci otrzyma³y cukierki i lizaki. (far) PODOPIECZNI KROTOSZYÑSKIEJ ŒWIETLICY ŒRODOWISKOWEJ z zainteresowaniem ogl¹dali spektakl pt. Kopciuszek. PRZEDSZKOLAKI POZNAWA Y ZWYCZAJE INNYCH PAÑSTW Gdzie jest Polska? Maluchy z krotoszyñskiego przedszkola Kubuœ Puchatek odwiedzi³y miejscow¹ bibliotekê. Wys³ucha³y opowiadania o powstaniu nazwy miasta. Po czym zosta³y podzielone na trzy grupy. Ka da z nich reprezentowa³a inny kraj: Polskê, Niemcy i Wielk¹ Brytaniê. Przedszkolaki odpowiada³y na pytania zwi¹zane ze zwyczajami panuj¹cymi w danym kraju, œpiewa³y piosenki i wskazywa³y po³o enie pañstw na mapie. (far) DZIECI Z PRZEDSZKOLA KUBUŒ PUCHATEK przynios³y flagi Unii Europejskiej oraz Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

12 13 Reggae, rock i disco-polo Najpierw oficjalne otwarcie, a póÿniej koncert muzyki reggae tak rozpoczê³y siê obchody œwiêta KoŸmina Wlkp. Pierwszego dnia organizatorom dopisa³a pogoda, tote publicznoœæ licznie zgromadzi³a siê przed scen¹. Niestety sobotnie imprezy nie wypad³y ju tak okazale, wszystko za spraw¹ z³ej aury. Dopiero, gdy ulewa usta³a, na podzamczu zaczê³o siê robiæ t³oczno. O odpowiednie nastroje zadbali Mr.Zoob i David Coverfield, a na deser legenda disco polo Bayer Full. Na zakoñczenie trzydniowych igrzysk T.LOVE. (alf) (igi) DO CZU OŒCI ZACHÊCA A s³oneczna pogoda. MACIEJ BRATBORSKI dokona³ uroczystego otwarcia Dni KoŸmina Wlkp. KIBICE BIA EGO OR A na meczu kibicowali, a na podzamczu siê bawili. REGGAE W WYKONANIU ZA-ZU-ZI rozko³ysa³o publicznoœæ. A KIEDY JA BÊDÊ MOG A tak zatañczyæ na scenie? Z WIELK UWAG œledzono rywalizacjê sportow¹ szkó³. AKCJA PODCZAS DNI KOŸ MINA Oddali 11 litrów krwi PODCZAS Dni KoŸmina mo na by³o spróbowaæ swoich si³ w ró nych konkurencjach sportowych. PRZEDSZKOLAKI zaprezentowa³y tañce ludowe i zebra³y mnóstwo braw. KoŸminiacy oddali ponad 11 litrów krwi. Do punktu poboru, który mieœci³ siê w koÿmiñskim zespole szkó³ ponadgimnazjalnych zg³osi³o siê w sumie 29 chêtnych. Po wstêpnych badaniach lekarskich, okaza³o siê, e cztery osoby nie mog¹ oddaæ krwi. Wszyscy krwiodawcy otrzymali upominki od organizatorów, ufundowane przez sponsorów, które wrêczy³ im Maciej Bratborski, burmistrz KoŸmina Wlkp. Organizatorem akcji pobierania krwi by³ Oddzia³ Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krotoszynie. (zet) JAK WIDAÆ o adnej tremie nie ma mowy. W RYTMACH DISCO dzieci czu³y siê najlepiej.

13 14 Krotoszyñska Rozdra ewskie Iskierki Dzieciêcy teatrzyk Iskierki dzia³a przy ZSP w Rozdra ewie. Prowadzi go Jolanta Adamiak. Trzy lata robi³am to spo³ecznie, teraz mam przyznan¹ jedn¹ godzinê mówi Jolanta Adamiak, nauczycielka nauczania zintegrowanego w ZSP w Rozdra ewie. Iskierki dzia³aj¹ od czterech lat i maj¹ na swoim koncie wiele nagród. W Jarocinie by³ przegl¹d teatrzyków dzieciêcych i tam mieliœmy 3 lata ŒLUBOWA EM TKWIÆ w stanie kawalerskim i znokautowaæ cztery razy smoka Bazylego! Nie w g³owie mi eniaczka! (na zdjêciu Dominika Minska i Dawid Kuœ w swoich popisowych rolach) pod rz¹d pierwsze miejsce, a w tym roku 2 mówi opiekunka teatrzyku. Dodaje, e wszystko robi sama, pocz¹wszy od przygotowania scenografii a po stroje. By scenariusze ró nych przedstawieñ by³y ciekawe i nietuzinkowe modyfikuje je, i wprowadza swoje pomys³y. Na przyk³ad w bajce o Królewnie Œnie- ce i szeœciu krasnoludkach przewrotnie zmieni³a postawê królewny i nada³a jej cechy macochy, a i krasnoludków te jest WARSZTATY CERAMICZNE ISKIERKI W SK ADZIE: Dominika Minska, Dawid Kuœ, Katarzyna Jaœniak, Joanna Koz³owska, Martyna Dankowska, Magdalena Wawrzyniak, Dorota Urna, Marta Krystek, Weronika Bogacz, Krystian Wa³êsa, Patryk Broda. mniej. Chyba to siê podoba, bo to jest troszeczkê coœ innego ni taka prawdziwa bajka - mówi Jolanta Adamiak. Dzieci, które graj¹ w teatrzyku s¹ zadowolone i uœmiechaj¹ siê na samo wspomnienie ró - nych sytuacji. Zabawne momenty? Jak zapomnieliœmy tr¹bki w Jarocinie. Uczyliœmy siê wtedy naœladowaæ tr¹bkê turu tu tu tuuuu odpowiadaj¹ jednog³oœnie mali aktorzy. (mil) Ratunek dla zduñstwa AMERYKANIE PO RAZ KOLEJNY W KROTOSZYNIE Szko³a po amerykañsku Oko³o 100 dzieci bêdzie uczestniczy³o w tym roku w letniej szkó³ce nauki jêzyka angielskiego. Kurs potrwa od 2 do 26 lipca. M³odzi ludzie zostan¹ podzieleni na dwie grupy wiekowe. M³odsza obejmie uczniów podstawówek i pierwszych klas gimnazjum. Bêd¹ oni mieli trzy godziny zajêæ dziennie. Natomiast grupa starsza, czyli uczniowie ostatnich klas gimnazjum, szkó³ œrednich i studenci bêd¹ szlifowaæ jêzyk piêæ godzin dziennie. Uczestnicy bêd¹ poznawaæ s³ownictwo, pracowaæ na tekstach piosenek, obchodziæ œwiêta po amerykañsku t³umaczy Marzena Wiœniewska, która dzia³a spo³ecznie w stowarzyszeniu. Za udzia³ w zajêciach uczestnicy zap³ac¹ symboliczn¹ op³atê, która pokrywa koszty m.in.: ubezpieczenia i organizacjê wycieczek. Szkó³kê w tym roku poprowadz¹ dwie osoby: Dagmara Pluta, nasza wychowanka, która obecnie robi dyplom z anglistyki i Chris Wong, Amerykanin chiñskiego pochodzenia wyjaœnia dzia³aczka. (Organizatorzy poszukuj¹ rodziny, która zgodzi³aby siê ugoœciæ amerykañskiego nauczyciela. Chêtni proszeni s¹ o kontakt z Marzen¹ Wiœniewsk¹ 0 660/ ) Przyjedzie te grupa czterech nauczycieli z USA oraz piêcioro nastolatków, których w swych domach ugoszcz¹ polskie rodziny. Amerykanie podczas pobytu w Krotoszynie poznawaæ bêd¹ kulturê polsk¹. Zwiedz¹ Krotoszyn, pojad¹ do Poznania, Wroc³awia i Krakowa t³umaczy Marzena Wiœniewska. Na pocz¹tku czerwca stowarzyszenie zorganizuje spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci, które wezm¹ udzia³ w szkó³ce. Niestety, nie ma ju wolnych miejsc. W tym roku mieliœmy bardzo du o zg³oszeñ dodaje Marzena Wiœniewska. (far) Po raz pierwszy szkó³ka zosta³a zorganizowana w roku 1990 i dzia³a a do dziœ z kilkoma przerwami. Powsta³a z inicjatywy amerykanki Margo Mallar, która przed laty przyjecha³a do Krotoszyna, aby poznawaæ tajniki jêzyka polskiego. To ona wpad³a na pomys³ aby robiæ szkó³kê w wakacje dla dzieci i m³odzie y. (...) Namówi³a wolontariuszy i nauczycieli, którzy co roku przyje d ali na miesi¹c, przewa - nie w lipcu t³umaczy Marzena Wiœniewska. Celem szkó³ki jest to, aby uczestnicy lepiej pos³ugiwali siê jêzykiem angielskim. Wielu jej wychowanków studiuje lub ukoñczy³o anglistykê. Dziêki wspó³pracy z Amerykanami uda³o siê te wys³aæ kilka grup polskich dzieci na miesiêczne pobyty do USA. KOŸ MIN WIELKOPOLSKI Gadu, gadu z urzêdnikiem Od niedawna mo liwa jest nowa forma kontaktu z koÿmiñskim urzêdem miasta i gminy. Po telefonach, listach i mailach nadszed³ czas rozmowy z urzêdnikiem przez komunikator gadugadu. Na wszelkie pytania doty- cz¹ce pracy magistratu odpowiada Agnieszka Szymañska z biura promocji i reklamy. Wystarczy wejœæ na stronê O uruchomienie komunikatora gg zabiega³ radny Jan Fr¹ckowiak. (igi) M ODZI LUDZIE s¹ jedyn¹ szans¹ dla zduñstwa. Po raz kolejny w Zdunach odby³y siê warsztaty ceramiczne. To efekt wspó³pracy Kaflarnii i miejscowego oœrodka kultury, a tak- e kaliskiego Centrum Kultury i Sztuki oraz liceum plastycznego. Celem jest rozwój fachu zduñstwa. Ratujemy zawód, który zanika, a jest integraln¹ czêœci¹ naszej tradycji i kultury t³umaczy prowadz¹cy warsztaty W³odzimierz Æwir, artysta-plastyk. Dziêki warsztatom Kaflarnia mo e kontynuowaæ swoje tradycje w produkcji kafli i innych wyrobów ceramicznych. Ponadto dziêki tym warsztatom uczestnicy zdobywaj¹ doœwiadczenie i praktykê. Podnosz¹ swoje kwalifikacje plastyczne i rozwijaj¹ kreatywnoœæ twórcz¹. W Kaflarnii jest ca³a gama elementów, które pomagaj¹ nam w edukacji artystycznej t³umaczy³ W³odzimierz Æwir. Wszystko wskazuje na to, e wspó³praca miêdzy instytucjami bêdzie siê rozwijaæ. Kaliskie liceum ma zamiar poszerzyæ swoj¹ ofertê o kierunek plastyk ceramik i renowator architektury. Byæ mo e uczniowie kszta³c¹cy siê w zawodzie zduna bêd¹ przechodzili egzamin czeladniczy, po to, by sami mogli otwieraæ w³asne warsztaty lub pracowaæ jako projektanci. Podczas 740-lecia Zdun na terenie Kaflarnii bêdzie mo na obejrzeæ wystawê prac zrobionych i wypalonych przez m³odzie. (alf) SULMIERZYCE Konkurs na piêkny dom i ogród Mieszkañcy Sulmierzyc mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie Piêkny dom i ogród - Sulmierzyce Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 15 czerwca w sekretariacie sulmierzyckiego magistratu (Rynek 11). Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie internetowej miasta Wywieszony zosta³ równie na tablicy og³oszeñ. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymaj¹ nagrody. - Bêd¹ to zapewne nagrody rzeczowe, które przydadz¹ siê do pielêgnacji zieleni i kwiatów powiedzia³ nam Idzi Kalinowski, burmistrz Sulmierzyc. (mil)

14 G OSPODARKA E K ONOMIA R YNEK P RACA 15 Wa ne telefony Gminne Centrum Informacji w Krotoszynie (budynek biblioteki), ul. Benicka 9 poniedzia³ek-pi¹tek: 8:00-18:00 sobota: 8:00-13:00 tel Urz¹d Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7b poniedzia³ek: 8:00-16:00 wtorek-pi¹tek: 7:00-15:00 tel obs³uga bezrobotnych, wew niepe³nosprawni, wew poœrednictwo pracy, wew kadry i po yczki, wew. 252 Urz¹d Skarbowy w Krotoszynie, ul. Polna 32 tel poniedzia³ek-pi¹tek: 7:00-15:00 - podatek dochodowy od osób prawnych, tel (72-73) - podatek os. fizycznych tel (62-69) - podatek od spadków, (03-05) - podatek od towarów i us³ug, tel Pañstwowa Inspekcja Pracy w Ostrowie Wlkp. ul. Grabowska 29, w godz :30, tel Rzecznik Praw Konsumenta, Andrzej Za³ustowicz wtorek , tel , Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Poznaniu, ul. Piekary 19 tel. (061) , (061) Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiêbiorczoœci, ul. Czêstochowska 25, Kalisz - biuro, tel po yczki dla firm i bezrobotnych Anna Kobierska, Beata Kryœków tel. (062) Gwarantowana waloryzacja œwiadczeñ Coroczne podwy ki emerytur i rent Korzystne prawo europejskie W wakacje Byæ mo e ju w te wakacje osoby wyje d aj¹ce za granicê zap³ac¹ znacznie mniej za rozmowy przez telefon komórkowy. Decyzjê o obni eniu op³at roamingowych podj¹³ Parlament Europejski. Rozporz¹dzenie przewiduje pu- ³apy cen, zwane eurotaryf¹. Zgodnie z propozycj¹ za minutê zagranicznej rozmowy zap³acimy maksymalnie 49 eurocentów, czyli oko³o dwóch z³otych, zaœ odebrane po³¹czenie bêdzie kosztowa³o po³owê tej kwoty, czyli z³otówkê. W kolejnych trzech latach stawki maj¹ byæ systematycznie ob- Od przysz³ego roku emerytury i renty bêd¹ corocznie - 1 marca, waloryzowane. WskaŸnik waloryzacji wyniesie nie mniej ni œrednioroczny wskaÿnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiêkszony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciêtnego wynagrodzenia. Ewentualne zwiêkszenie wskaÿnika bêdzie corocznie ustalane. Anna Kalata, minister pracy, szacuje, e coroczna waloryzacja rent, to obci¹ enie dla bud etu rzêdu 2 do 3 mld z³ rocznie. (ann) mniej za telefon ni ane. Zdaniem austriackiego deputowanego Paula Rubika, który koordynowa³ prace nad nowymi przepisami, kwota na rachunku za telefon obni y siê œrednio o 70 %. Rozporz¹dzenie ju w czerwcu powinno zostaæ opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii i dzieñ póÿniej zacz¹æ obowi¹zywaæ. Autorzy rozporz¹dzenia spodziewaj¹ siê, e operatorzy, nie czekaj¹c na wprowadzenie eurotaryf, bêd¹ chcieli przyci¹gn¹æ klientów w³asnymi, bardziej korzystnymi ofertami. (ann) CENY NA TARGOWISKU W KROTOSZYNIE Cech Rzemios³ Ró nych w Krotoszynie, ul. Floriañska 8, poniedzia³ek-pi¹tek tel. (062) Krotoszyñskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug w Krotoszynie, ul. Floriañska 8 poniedzia³ek-pi¹tek: tel. (062) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. M³yñska 2D/1 poniedzia³ek wtorek-pi¹tek tel Oferty pracy recepcjonistka; kierowca kat. C/E; stolarz; stolarz cieœla, dekarz, osoby do przyuczenia; rzeÿnik, wêdliniarz, rozbieracz, wykrawacz, ubojowy; kierownik produkcji; elektryk; murarz i pomocnik murarza, malarz, osoby chêtne do przyuczenia; tapicer; traktorzysta, mechanik; œlusarz -spawacz; kelner; kierowca kat. C/E; nauczyciel jêzyka angielskiego; kucharz piekarz; stolarz budowlany; kierownik warsztatu; guzikarka dziurkarka, krojczy; piekarz lub osoba do przyuczenia; kadrowa; palacz kot³ów wysokoprê nych; geodeta; specjalista ds sprzeda y; pracownik produkcyjny; hydraulik; przedstawiciel handlowy; pracownik produkcyjny; malarz; kierowca kat. C; mechanik samochodowy do przyuczenia; pracownik biurowy; murarz, tynkarz, osoba do ociepleñ budynków; pracownik fizyczny szklarz; pracownik fizyczny do przyuczenia w zawodzie stolarz; mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik lub osoby do przyuczenia; monta ysta okien i pracownik do produkcji okien; mechanik samochodowy, œlusarz; Aktualne dane G³ównego Urzêdu Statystycznego Wy sze pensje - wy sze sk³adki Przeciêtne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2007 r. wynios³o 2.709,14 z³ (w czwartym kwartale 2006 r ,51 z³). Natomiast przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw, w³¹cznie z wyp³atami z zysku 2.737,78 z³ (w czwartym kwartale 2006 r ,51 z³). Dane pochodz¹ z G³ównego Urzêdu Statystycznego. Pierwsze z wymienionych wynagrodzeñ s³u y do ustalenia minimalnej podstawy na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne miêdzy innymi dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i osób z nimi wspó³pracuj¹cych. Drugie natomiast - do ustalenia minimalnej podstawy na ubezpieczenie zdrowotne. W zwi¹zku ze zmian¹ wzrosn¹ stawki tych sk³adek. (ann) Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ (obowi¹zuj¹ce od czerwca 2007 roku): - ubezpieczenie emerytalne - 317,29 z³ - ubezpieczenie rentowe - 211,31 z³ - ubezpieczenie chorobowe - 39,82 z³ - fundusz pracy - 39,82 z³ - ubezpieczenie wypadkowe - 29,26 z³ Razem sk³adki: 637,50 z³ (poprzednio - 626,55 z³) Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ za czerwiec, lipiec i sierpieñ 2007 r. wyniesie 184,80 z³, z czego od podatku dochodowego bêdzie mo na odliczyæ 7,75 % podstawy - czyli 159,13 z³. Kilka dzia³alnoœci, jedno ubezpieczenie Jeœli ta sama osoba prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w kilku spó³kach lub w jednoosobowej firmie, to obowi¹zana jest p³aciæ ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u jednej dzia³alnoœci. Co innego w przypadku sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Tê, p³aci siê oddzielnie z tytu³u ka - dego rodzaju dzia³alnoœci. W rozumieniu przepisów podatkowych, jak i o ubezpieczeniach spo- ³ecznych, dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona przez tê sam¹ osobê w kilku spó³kach cywilnych albo jednoczeœnie w firmie zarejestrowanej w gminie tylko na w³asne nazwisko jest jednym Ÿród³em przychodów. Stanowi ona jeden tytu³ tych ubezpieczeñ. Dlatego przedsiêbiorca, który zarabia w dwu lub wiêcej firmach, p³aci sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne tylko od jednej kwoty, zadeklarowanej jako podstawa sk³adek z tytu³u jednej dzia- ³alnoœci. Inaczej jest, gdy chodzi o sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne. Tê p³aci siê oddzielnie z tytu³u ka dego rodzaju dzia³alnoœci, ka dorazowo od zadeklarowanej podstawy, która jednak nie mo e byæ ni sza ni 75% przeciêtnego wynagrodzenia. Zapisano to w art. 82 ust. 3-5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz ze zm.). (ann)

15 19 Weso³o i rodzinnie w Zalesiu Ma³ym Festyn Zdrowo, Weso³o, Rodzinnie odbêdzie siê w czwartek 7 czerwca na boisku w Zalesiu Ma³ym. Pocz¹tek imprezy o godz Organizatorem festynu jest Ludowy Zespól Sportowy, Szko- ³a Podstawowa w Zalesiu Ma³ym oraz Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. (dm) Atrakcje festynu rekreacyjno sportowego w Zalesiu Ma³ym. - strzelanie z ³uku i wiatrówki, - otwarte mistrzostwa Polski w rzucie bron¹, - rzuty lotk¹ oraz wa³kiem (konkurencja tylko dla pañ) - stoisko uczniów szko³y podstawowej, - punkt konsultacyjny z psychologiem, - stoisko kosmetyczne i fryzjerskie, - mecz pi³ki no nej pomiêdzy kawalerami a onatymi, - loteria fantowa, - konkursy i zabawy dla dzieci - ognisko Festyn z okazji Dnia Dziecka Festyn W krainie barwnych motyli organizuje Szko³a Podstawowa w Kobylinie. Imprezê, która odbêdzie siê na boisku, zaplanowano z okazji Dnia Dziecka na niedzielê, 10 czerwca. Pocz¹tek zabawy o godzinie Organizatorzy przygotowali miêdzy innymi wystêpy ze- spo³u muzycznego Tutti-Frutti oraz aktorów z Kalisza, którzy zaprezentuj¹ spektakl Kije samobije. Sier ant Pyrek, maskotka wielkopolskiej policji, pogada z dzieæmi o bezpieczeñstwie. Bêdzie mo na tak- e obejrzeæ pokazy umiejêtnoœci psa tropiciela. (dm) h o r o s k o p BARAN (21 III - 19 IV) Chcesz mieæ pewny interes? Pora zacz¹æ dzia³aæ w tym w³aœnie kierunku. Nie zniechêcaj siê, jeœli pocz¹tkowo nie zarobisz tyle, na ile liczy³eœ. Nie ma podstaw, abyœ rezygnowa³ ze swoich planów, ale wytrwale pracuj i cierpliwie czekaj fina³u. Twoje oczekiwania na pewno spe³ni¹ siê, mo e nawet zarobisz wiêcej ni oczekiwa- ³eœ. W wolnym czasie zajmij siê swoimi bliskimi. BYK (20 IV - 20 V) Doskona³a okazja, aby zaprezentowaæ siê ze wszystkich najlepszych stron. A masz ich niema³o. Dla niektórych Byków ten tydzieñ bêdzie decyduj¹cy dla ich kariery. To od was samych zale y, czy zgarniecie ca³¹ pulê dla siebie, czy te podzielicie siê sukcesem z kimœ, komu sporo zawdziêczacie. Szlachetnoœæ nakazuje to drugie rozwi¹zanie. BLIŸNIÊTA (21 V - 20 VI) Teraz powinieneœ w³o yæ wiêcej wysi³ku w pracê zawodow¹ i sferê finansów. S³oñce patronuje wszystkim Twoim przedsiêwziêciom niezale nie od rodzaju czy warunków zewnêtrznych, choæ te równie bêd¹ sprzyjaj¹ce. Ciesz siê wspania³¹ aur¹ gwiezdn¹, korzystaj z uroków ycia pe³nymi garœciami. Wenus te Ci sprzyja, wiêc mi³oœci w Twoim yciu nie zabraknie. RAK (21 VI - 22 VII) Czas, aby uporz¹dkowaæ sprawy serca. Jeœli czujesz, e dotychczasowy zwi¹zek nudzi Ciê i mêczy, a partner jest nieugiêty i nie d¹ y do wzajemnego porozumienia - pora taki zwi¹zek zakoñczyæ. Oczywiœcie tylko wówczas, jeœli nie jest to zwi¹zek formalnie zwi¹zany przysiêg¹, bo inaczej trzeba zastanowiæ siê i ratowaæ go. LEW (23 VII - 22 VIII) Wst¹pi³ w Ciebie niespokojny duch. Chcia³byœ podró owaæ, prze ywaæ przygody, a tu ziemska, szara codziennoœæ. Staraj siê wzbudziæ ochotê na dzia³anie, na niestandardowe rozwi¹zania. To najpewniejsza droga do sukcesu, a póÿniej do solidnego wypoczynku. Zachêt¹ niech bêdzie perspektywa atrakcyjnego urlopu, zagraniczne woja e. Ju tak niewiele czasu zosta³o na harówkê. PANNA (23 VIII - 22 IX) Jesteœ na fali. Nieœmia³e dot¹d oczekiwania zaczniesz stopniowo wdra aæ w ycie. Sukces osi¹gn¹æ jest mimo wszystko ³atwiej ni potem go na d³u ej zatrzymaæ. Staraj siê o to. Przyjmij s³uszn¹ taktykê: najpierw uporz¹dkuj zaleg³e sprawy, przygotuj grunt, a nastêpnie rozpocznij nowe przedsiêwziêcia. Fortuna zacznie Ci sprzyjaæ i odczujesz to ju od pierwszych dni czerwca. WAGA (23 IX - 22 X) Sk¹d ten ni psychiczny? Niepotrzebnie wyolbrzymiasz pora ki i obwiniasz siê o rzeczy, na które zupe³nie nie mia³aœ wp³ywu. Zostaw pewne sprawy swojemu biegowi, bo kijem nurtu rzeki nie odwrócisz. Niektóre same siê rozwi¹ ¹, inne strac¹ na znaczeniu i dla Ciebie nie bêd¹ mia³y znaczenia. Uzbrój siê w cierpliwoœæ. I dla Ciebie nadejdzie czas odcinania kuponów od wygranej losu. SKORPION (23 X - 21 XI) Zaczyna siê bardzo wa ny i nader ciekawy okres w Twoim yciu. Nosisz siê z zamiarem zmiany pracy, mieszkania, a nawet partnera? To wszystko masz w zasiêgu rêki. Marzy³eœ o tych zmianach i nareszcie mo esz zacz¹æ je realizowaæ. Planety temu sprzyjaj¹ jak nigdy dot¹d. Choæ Skorpiony s¹ wierne w uczuciach, to mo e pojawiæ siê nowy obiekt uniesieñ serca, który z³amie tê wytrwa³oœæ. STRZELEC (22 XI - 21 XII) Niewiele brakuje, abyœ osi¹gn¹³ oczekiwane efekty w kluczowej dla kariery sprawie. Oby starczy³o czasu i si³, bo czekaj¹ Ciê trudne zadania, a i przeszkód te nie zabraknie. Zmobilizuj si³y na przedsiêwziêciach priorytetowych. Czasem zbyt wiele spraw chcia³byœ za³atwiæ naraz. Poszukaj wokó³ siebie pomocników. Przestañ wyrêczaæ wszystkich ze wszystkiego. Daj szansê innym. KOZIORO EC (22 XII -19 I) Staniesz siê bardziej przedsiêbiorczy i ju pod koniec tygodnia bêdziesz mia³ satysfakcjê ze swoich dzia³añ. Na finansowe efekty te nie trzeba bêdzie d³ugo czekaæ. Z³apa³eœ wiatr w agle i teraz tylko trzymaj ster tward¹ rêk¹. W razie trudnoœci mo esz liczyæ na domowników. W mi- ³oœci nie szukaj przygód, bo mo e to siê Ÿle dla Ciebie skoñczyæ. WODNIK (20 I - 18 II) Szykuj siê do nowych inwestycji w sferze materialnej. GromadŸ fundusze, rób plany, sporz¹dzaj kosztorysy, zacznij odwiedzaæ urzêdy, by za³atwiæ niezbêdne formalnoœci. Masz zielone œwiat³o dla przedsiêbiorczoœci i samodzielnej dzia³alnoœci. W pracy zespo³owej powinieneœ wykazaæ wiêksz¹ czujnoœæ i mieæ ograniczone zaufanie do wspó³pracowników. RYBY (19 II - 20 III) Wreszcie zostaniesz zauwa ona przez otoczenie. Zarówno w pracy, domu, jak równie przez kolegów bêdziesz doceniona. Chwilami mo e to byæ uci¹ liwe, bo wielu zechce liczyæ na Twoj¹ radê czy pomoc. A Ty jak zwykle nikomu nie odmówisz. U p³ci przeciwnej równie bêdziesz cieszy³a siê powodzeniem. Samotnicy niech wykorzystaj¹ sprzyjaj¹ce sytuacje na zawieranie znajomoœci i przyjaÿni. KINO KINO PRZEDWIOŒNIE KROTOSZYN tel SPOSÓB NA REKINA (animowany, USA, 77,) 4-6 czerwca, godz WAKACJE JASIA FASOLI (komedia, Wlk. Bryt., 121,) 4-6 czerwca, godz SPIDER-MAN (science-fiction, USA, 140,) 8 czerwca, godz czerwca, godz i DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY: MADEINUSA (dramat, Hiszpania/Peru, 100,) 7 czerwca, godz PRZED NAMI MUZEUM REGIONALNE W KROTOSZYNIE 4 czerwca, godz Wernisa wystawy Fototerapia, po³¹czony z prelekcj¹ oraz dyskusj¹ tematyczn¹. Maj-sierpieñ Dwory i pa³ace ziemi krotoszyñskiej w fotografii Paw³a Rudnickiego. poniedzia³ek, wtorek, czwartek i pi¹tek: œroda: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KROTOSZYNIE 4-8 czerwca 2007 Ca³y Krotoszyn Czyta Dzieciom. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDUNACH Od 1 czerwca wystawa fotograficzna Dziecko 2006 ze zbiorów objazdowych Galerii Wielkopolskiej Fotografii w Poznaniu. poniedzia³ek-pi¹tek: , sobota: Krzy ówka nr 2 (2) Oprac. Andrzej Szewczyk Litery z pól ponumerowanych w dolnym prawy rogu, u³o one w kolejnoœci od 1 do 33 utoworz¹ rozwi¹zanie krzy ówki. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ wylosujemy nagrodê 30 z³. Rozwi¹zanie prosimy przes³aæ, lub przynieœæ osobiœcie wraz z kuponem do naszej redakcji (Krotoszyn,ul. Rynek 4) do 15 czerwca Rozwi¹zanie krzy ówki z nr 1(1) Has³o: Cz³owiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego Nagrodê (30 z³) wylosowa³a: MARZENA SZKUDLAREK, Ustków, Krotoszyn KUPON NR 3(3)

16 20 S PORT Krotoszyñska WOPR-owcy do dzie³a! Trudno wyobraziæ sobie jakikolwiek dopuszczony do publicznego u ytku akwen bez opieki nad p³ywaj¹cymi. O ich bezpieczeñstwo dbaj¹ stra nicy spod znaku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. WITOLD BLANDZI W Krotoszynie WOPR ma swoj¹ d³ug¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ jeszcze okresu przedwojennego. Ju wówczas animator sekcji p³ywackiej w KS Astra Jan Szlachta, podkreœla³, e ka dy dobry p³ywak powinien posiadaæ chocia podstawowe umiejêtnoœci ratownictwa wodnego. Po wojnie Referat Ratownictwa dzia- ³a³ przy Polskim Zwi¹zku P³ywackim, organizuj¹cym od 1958 roku systematyczne szkolenie instruktorów. Jednym z pierwszych by³ w³aœnie Jan Szlachta. Wreszcie w 1962 roku powo³ano samodzieln¹ organizacjê zajmuj¹c¹ siê wspomnianymi sprawami czyli WOPR, który po kilkuletnim okresie przygotowañ, w 1969 roku sta³ siê samodzielnym stowarzyszeniem. Krotoszyñscy amatorzy p³ywania, mimo zaprzestania dzia³alnoœci sekcji, podjêli trud i obowi¹zek s³u by ratowniczej wznawianej corocznie na naszych p³ywalniach i k¹pieliskach, a tak e na ró nych obozach letnich, wczasach, koloniach. Czêœæ z nich pracuje zawodowo, ale wiêkszoœæ spo- SIATKÓWKA PLA OWA ³ecznie, zaliczaj¹c minimum 20 godzin dy urów. Nasz oddzia³, w którym dzia³a oko³o 80 osób obejmuje nie tylko powiat krotoszyñski, ale równie pobliski Milicz, gdy tamtejsi ratownicy maj¹ bli ej do nas ni do Wroc³awia informuje prezes Grzegorz Majchszak Ju na pocz¹tku sezonu spotykamy siê na zebraniu sprawozdawczo wyborczym, które odbêdzie siê 15 czerwca, o godz w lokalu Bartosz. Co prawda zebranie takie odby³o siê w ubieg³ym roku, ale Zarz¹d G³ówny WOPR ujednolica czas kadencji zarz¹dów terenowych w ca³ym kraju. St¹d te obecne wybory, na które zapraszam wszystkich woprowców. Tradycyjnie te, jeszcze przed wakacjami, przeprowadzony zostanie kurs na stopieñ m³odszego ratownika i ratownika. Zebranie organizacyjne uczestników szkolenia odbêdzie siê 8 czerwca o godz na p³ywalni przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie. Warunkiem uczestnictwa jest ukoñczenie 14 lat, przed³o enie zaœwiadczenia lekarskiego, zgoda rodziców (dla niepe³noletnich), pomyœlny sprawdzian p³ywacki i przekazanie dwóch zdjêæ legitymacyjnych. Ratownikiem wodnym mo na zostaæ posiadaj¹æ stopieñ ratownika m³odszego b¹dÿ patent sternika jachtowego, motorowodnego, p³etwonurka, ratownika medycznego. Koszt kursu to 400 z³ (ratownik m³odszy) i 500 z³ (ratownik). Ratownik powinien posiadaæ równie tzw. ó³ty czepek, zdobywany po przep³yniêciu metrów. Jeœli chodzi o karty p³ywackie, to teoretycznie nie s¹ one wymagane przy wypo yczaniu sprzêtu wodnego, ale poszczególne wypo yczalnie mog¹ dla pe³nej wiedzy o korzystaj¹cych ze sprzêtu ¹daæ takiej karty. Kartê mo na zdobyæ u ratownika na p³ywalni, po przep³yniêciu 200 metrów, a jej koszt to 35 z³. Systematycznie ratownicy prowadziæ bêd¹ naukê p³ywania dla wszystkich chêtnych. W sierpniu planowane jest te przeprowadzenie mistrzostw powiatu w ratownictwie wodnym. Ceny biletów od kilku lat pozostaj¹ bez zmiany i wynosz¹: 5 z³ (normalny) i 3,50 (ulgowy), natomiast miesiêcznych karnetów, odpowiednio 50 i 35 z³. Pla owe Grand Prix rozpoczête Pierwszy z czterech turniejów o Grand Prix Krotoszyna w siatkówce pla owej odby³ siê na boiskach znajduj¹cych siê na terenie krotoszyñskiego basenu. W inauguruj¹cym ten cykl turnieju, wœród kobiet wygra³y Karina Przyby³ek i Malwina Konkolewska, przed Hann¹ W¹sowicz i Dari¹ Paszek oraz Dari¹ Renn i Iwon¹ Marciniak. Czwarte miejsce zajê³y Marta Piechowiak z Katarzyn¹ Nowak, a pozycje w przedziale piêæ szeœæ zajê³y Agnieszka Kowalska z Ewelin¹ Golis oraz Olimpia i Marika Robakowskie. Wœród mê czyzn triumfowali ukasz Marsza³ek z Jaros³awem Wojciechowskim pokonuj¹c Paw³a Gajowczyka z Dominikiem Lewandowskim i Artura Basiñskiego z Marcinem Nowakiem. Czwart¹ pozycjê zajêli Grzegorz Wiertlewski z Tomaszem Horyz¹, pi¹t¹ Alojzy Grobelny z Mariuszem Cieœlakiem, szóst¹ Grzegorz Wujec z Marcinem Wojtkowiakiem, a siódm¹ Bart³omiej i Jakub Szewczykowie. Nastêpne turnieje zorganizowane bêd¹ w czerwcu, lipcu i ostatni w sierpniu. Do ostatecznej klasyfikacji brane bêd¹ trzy najlepsze wyniki. Co jednak bardzo wa ne, sklasyfikowane zostan¹ tylko te pary, które zawsze bêd¹ graæ w takim samym sk³adzie. W turnieju mog¹ braæ udzia³ zawodnicy, uczêszczaj¹cy co najmniej do szkó³ ponadgimnazjalnych. SPRINT Znów pokonali setkê Juliusz Poczta to znany krotoszyñski turysta, nauczyciel w gimmajum nr 2 i radny powiatowy. Cztery lata temu wpad³ na pomys³, aby wspólnie z grup¹ swoich uczniów w ci¹gu zaledwie 24 godzin spróbowaæ pieszo pokonaæ dystans 100 km, zwiedzaj¹c okolice miasta. Cel zosta³ zrealizowany i takie maszerowanie sta³o siê ju tradycj¹. W tym roku kolejny taki spacer 36 gimnazjalistów, pod wodz¹ popularnego pana Jula, rozpoczê³o w pi¹tkowy ranek 25 maja. Poniewa okolice zosta³y ju dobrze poznane postanowili oni tym razem, przez Kacz¹górkê, Borek, Dolsk, Œrem i Kórnik dojœæ do podpoznañskiego Puszczykowa. W pokonywaniu kolejnych kilometrów nie przeszkadza³ im nawet du y upa³, byæ mo e powoduj¹cy jedynie robienie nieco czêœciej kilkunastominutowych przerw. Co wa ne ka dy pokonywa³ taki dystans jaki by³ w stanie. Piechurom towarzyszy³y bowiem dwa autobusy, z kilkoma opiekunami oraz czuwaj¹cym i gotowym do natychmiastowej pomocy lekarzem Maciejem Hoffmanem. Ca³y dystans, i to o ponad godzinê wczeœniej ni zak³adano, uda³o siê pokonaæ 11 osobom. Pucharowa pi³ka Za nami fina³y okrêgowe, a tak e mecze na szczeblu wojewódzkim. W okrêgu kaliskim zespó³ Meble Doktór Czarnylas uleg³ na w³asnym boisku trzecioligowej Jarocie Jarocin 0:3. W okrêgu leszczynskim D¹broczanka Pêpowo pokona³a u siebie III ligow¹ Kanie Gostyñ 2:0. W okrêgu koniñskim, graj¹cy na w³asnym terenie Sokó³ Kleczew zosta³ pokonany przez lidera III ligi Tura Turek 1:0. W okrêgu pilskim, lider IV ligi grupy pó³nocnej Nielba W¹growiec, wygra³a na wyjeÿdzie 3:1 z Soko³em Damas³awek. Wreszcie w okrêgu poznañskim Sparta Oborniki na w³asnym boisku pokona³a Lechitê K³ecko 1:0. Pierwsze mecze na szczeblu wojewódzkim zosta³y rozegrane 16 maja. D¹broczanka uleg³a na w³asnym boisku Turowi 1:0. Jedynym zdobywc¹ bramki by³ Krzysztof Sikora. W drugim meczu bêd¹cym jednoczeœnie wielkopolskim pó³fina³em Sparta uleg³a Jarocie 0:2. Natomiast w drugim pó³finale Nielba (która w I rundzie mia³a wolny los) pokona³a Tura 3:1. Pó³fina³y zosta³y rozegrane 30 maja. W finale wojewódzkim zmierz¹ siê ze sob¹ Jarota Jarocin i Nielba W¹growiec. Spartakiadowe p³ywanie Na Wodniku odby³a siê kolejna konkurencja spartakiady sportowej gimnazjów. Ka dy z uczestników mia³ do pokonania 25 metrów stylem klasycznym i taki sam dystans stylem dowolnym. Zawody rozegrano we wtorek, 29 maja. Wœród dziewcz¹t wygra³a zdecydowana faworytka Dominika Figaj (35,68), przed Mariett¹ Blech¹ (36,74) i Katarzyn¹ Bar (37,31). Wszystkie s¹ uczennicamia Gim. nr 4. Kolejne lokaty zajê³y: Agnieszka Nowaczyñska (Gim. nr 2, 40,46), Dominika Ka³¹ na (Gim. nr 4, 42,99), Marta Zielonka (Gim. nr 2, 43,01), Magdalena Podziemska (Gim. nr 1, 43,04), Anna Broda (43,26). Wœród ch³opców tak e nie by³o niespodzianki. Zwyciê y³ Mateusz Radziszewski (Gim. 2, 33,99), wyprzedzaj¹c Bart³omieja Radojewskiego (Gim. nr 4, 34,74) i Micha³a Sobañskiego (Gim. 1, 35,60). W czo- ³ówce byli tak e: Adam Ochmann (Gim. nr 1, 35,82), ukasz Suplicki (Gim. 2, 36,49), Jan Marciniak (Gim. 4, 36,72), Mateusz G¹towski (Gim. nr 1, 37,53), Wojciech Graff (Gim. nr 4, 37,61). Dru ynowo triumfowa- ³o Gim. nr 4, drugie by³o Gim. nr 2, a trzecie Gim. nr 1. W klasyfikacji generalnej, po 8 konkurencjach, wœród dziewcz¹t liderk¹ jest Daria Paszek (Gim. nr 1, 312 pkt.), druga jest Eliza Serafiniak (Gim. nr 4, 276), a trzecia Dominika Szczotka (Gim. nr 2, 271). Kolejne miejsca zajmuj¹: Jagoda Wygralak (Gim. nr 2, 262), Ma³gorzata Kornek (Gim. 1, 213), Dominika Figaj (Gim. nr 4, 175), Joanna Król (Gim. nr 1, 127), Michalina Mazur (Gim. nr 5, 126), Joanna Siecla (Gim. nr 2, 118), Natalia agodzka i Natalia Drygas (obie Gim. nr 4, obie po 112 pkt.). Wœród ch³opców, po 11 konkurencjach, prowadzi Szymon Dzielicki (Gim. nr 4, 378), przed Filipem Jerzykiem (Gim. 4, 332) i Mateuszem Radziszewskim (Gim. 2, 324). W pierwszej dziesi¹tce s¹ tak e: Daniel Rybka (Gim. nr 1, 297), Jakub Paszek (Gim. nr 1, 293), Bartosz K³odnicki (Gim. nr 2, 287), Jan Serafiniak (Gim. nr 2, 285), Adam Ochmann (Gim. nr 1, 280), Piotr Mancastropa (Gim. nr 1, 273), Mateusz Marciniak (Gim. nr 2, 266). WITOLD BLANDZI

17 S PORT 21 Urz¹d Miejski rozgromi³ Starostwo ZAPASY Dwa srebra Ceramików Urz¹d miejski pokona³ starostwo 6:1. Mecz sta³ na wysokim poziomie, a dochód z imprezy przeznaczono dla niepe³nosprawnego Grzegorza Szczepaniaka. RADOS AW BARAN (z lewej) w fina³owej walce z Bogdanem Krzy añskim (Suples Krapkowice). URZ D MIEJSKI pokona³ dru ynê starostwa. DRU YNA STAROSTWA walczy³a do koñca. Spotkanie mia³o charakter charytatywny, gdy w jego trakcie zbierano datki na rzecz Grzegorza Szczepaniaka, niepe³nosprawnego mieszkañca Roszek, podopiecznego Warsztatu Terapii Zajêciowej. W 2005 roku uleg³ on ciê kiemu wypadkowi motocyklowemu i teraz porusza siê tylko na wózku inwalidzkim. Pochodz¹cy z Holandii Ralph, za cenê wywo³awcz¹ czyli 150 z³, wylicytowa³ koszulkê Lecha z autografem jego kapitana Piotra Reissa. Ci, którzy nie przybyli mog¹ a³owaæ, gdy mecz sta³ na wysokim poziomie. Pi³karzom amatorom nie przeszkadza³a nawet wysoka temperatura. Byæ mo e dlatego, e obserwowani byli przez swoich szefów - starostê Leszka Kulkê i burmistrza Juliana Joksia. Pocz¹tkowo przewagê zyska³o starostwo, ale ani Maciejowi Koteckiemu, ani dwukrotnie Waldemarowi Wroneckiemu nie uda³o siê pokonaæ Kazimierza Reyera, który póÿniej jeszcze popisywa³ siê wspania³ymi paradami. Jednak role siê odwróci³y i warunki zaczê³o dyktowaæ miasto. Wp³yw na to mia³ na pewno fakt, e œrednia wiekowa jego zawodników by³a znacznie ni sza. W 17 min. atak Janusza Dudziaka w ostatniej chwili przerwa³ Janusz Baszczyñski, a po strza³ach Przemys³awa Jêdrkowiaka i Sebastiana Koñczaka dobrze interweniowa³ Krzysztof Marcinkowski. W 22 i 26 min. dwie bramki zdoby³ Koñczak, a tu przed przerw¹ (grano 2 x 37 min.) trzeciego gola zdoby³ Dudziak. Starostwo, którego trenerem zosta³ Jerzy Andrzejewski, ju wtedy by³o w trudnej sytuacji. Tu po wznowieniu gry w s³upek trafi³ Adam Augustyniak, a w 43 min. czwartego gola zdoby³ Jêdrkowiak. Cztery minuty póÿniej, sêdzia g³ówny Tomasz Mielcarek, któremu pomagali Adrian Waszkiewicz i Maciej Parczyñski, podyktowa³ rzut karny dla starostwa. Reyer wyczu³ co prawda intencje Wroneckiego, ale strza³ by³ na tyle silny, e pi³ka znalaz³a siê w sieci. W 50 min. po raz kolejny na listê strzelców wpisa³ siê Koñczak, który chwilê póÿniej mia³ nastêpn¹ okazjê, ale tym razem minimalnie spud³owa³. Ambitni powiatowi te nie rezygnowali ze zmiany coraz bardziej niekorzystnego wyniku. Dariusz Rybka mia³ dwie okazje, ale oba strza³y by³y niecelne. Przy kilku innych skutecznie interweniowa³ Reyer. Tymczasem w 34 min. szóstego gola dla miasta zdoby³ Adam Szymczak. Rozmiary pora ki w ostatnich sekundach móg³ jeszcze zmniejszyæ Zbigniew Brodziak, ale i jemu nie uda³o siê pokonaæ miejskiego golkipera. Starostwo zapowiedzia³o jednak ostre treningi i zgrupowania, tak, eby ju wkrótce zrewan owaæ siê za pora kê. Sk³ady dru yn Urz¹d Miejski: Ryszard Czuszke, Franciszek Marsza³ek, Krzysztof Kierzek, Marek P³ócienniczak, Waldemar Wujczyk, Przemys³aw Jêdrkowiak, Grzegorz Majchszak, Lechos³aw Witek, Roman Wosiek, Kazimierz Reyer, Waldemar Kaczmarek, Adam Augustyniak, Adam Szymczak, Janusz Dudziak, Sebastian Koñczak, trener Czes³aw Wojniusz Starostwo: Leszek Kulka, Janusz Baszczyñski, Zbigniew Brodziak, Henryk Jankowski, Hieronim Marsza³ek, Waldemar Wronecki, Grzegorz Nowacki, Zdzis³aw Malec, Stanis³aw Fr¹ckowiak, Dariusz Rybka, Witold Bagiñski, Andrzej Krajka, Maciej Kotecki, Tadeusz Wojciechowski, Tomasz Nowaczyk, Miros³aw Jarocki trener Jerzy Andrzejewski Nie ma praktycznie imprezy na której zapaœnicy Ceramika nie zdobywaliby medali. Tak te by³o na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów, które w dniach maja odbywa³y siê w Solcu Kujawskim. Srebrne kr¹ ki wywalczyli Rados³aw Baran (84 kg) i Szymon Stasierski (96 kg). O wyrównanym poziomie zawodów œwiadczy fakt, e ró nice w klasyfikacji dru ynowej by³y minimalne. Wygra³a reprezentacja S³owacji (40,5 pkt.), przed MMKS D¹browa Górnicza (39,5) i Or³em Namys³ów (39). Ceramik zaj¹³ 7 miejsce (20). Sklasyfikowano 28 dru yn, w tym m.in. reprezentacje Czech i Wêgier. Herakles znów na podium W poprzednim numerze informowaliœmy o bardzo dobrym starcie dziewczyn z UKS Herakles Orpiszew na krotoszyñskim Ogólnopolskim Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach w stylu wolnym. Tydzieñ póÿniej, czyli w dniach maja, z równie dobrej strony zaprezentowa³y siê one na podobnych zawodach zorganizowanych w arach. Przypomnijmy, e w Krotoszynie w klasyfikacji dru ynowej, Herakles na 17 klubów, zaj¹³ drugie miejsce. Tym razem jego zawodnicy stanêli na najni szym stopniu podium, za Zgorzelcem i UKS Osa ary. Wynik ten nale y uznaæ za kolejny du y sukces, podopiecznych Macieja Haremzy. ¹cznie w turnieju sklasyfikowano 12 klubów. Indywidualnie spoœród orpiszewianek najlepiej spisa³a siê Zuzanna Marciniak, w kat. 40 kg, zajmuj¹c pierwsze miejsce. Druga w kat. 37 kg by³a Monika Szarzyñska, a trzecie lokaty zajê³y: Malwina Œroda (48 kg) i Monika Olszewska (62 kg). Pi¹te miejsca wywalczy³y: Patrycja Ha³as i Edyta Koczura (obie 62 kg), siódme: Agnieszka Œroda i Monika Ptak (obie 44 kg), oraz Patrycja Stachowiak i Arleta Usarek (obie 48 kg), ósme: Magdalena Kryœ (48 kg), a dziesi¹te: Paulina Bajodek (44 kg) i Agnieszka Kierzkowska (48 kg). ZAPAŒNICZE WIEŒCI MALWINA ŒRODA (z prawej) zajê³a trzecie miejsce. Orpiszew yje jednak nie tylko samymi zapasami. W tamtejszej szkole 6 czerwca odbêdzie siê II Powiatowy Turniej Taneczny Roztañczony Orpiszew. Zapowiada siê ciekawa rywalizacja. Zg³osi³o siê ju 15 dru yn. Natomiast 15 czerwca w tym samym miejscu zorganizowany zostanie konkurs historyczny Od Rolanda do Zawiszy. Bêdzie siê wiêc w czym wykazaæ. Do Polski przyby³ wiceprezydent FILA (Œwiatowej Federacji Zapasów), Grek Theodoros Hamakos. Jego przyjazd by³ zwi¹zany z faktem, e przyznano nam organizacjê ostatniego turnieju, na którym bêdzie mo na uzyskaæ kwalifikacje olimpijsk¹ do Pekinu. O jego organizacjê staraj¹ siê Warszawa i Poznañ. Wizytowa³ on wiêc oba miasta, a konkretnie ewentualne miejsca zakwaterowañ ekip. W przypadku stolicy naszego województwa miejscem rywalizacji by³aby Arena. Wkrótce dowiemy siê, które miasto zosta³o wybrane. A pierwsz¹ okazj¹ do zdobycia kwalifikacji dla klasyków, wolniaków i kobiet bêd¹ tegoroczne Mistrzostwa Œwiata, które w dniach wrzeœnia odbêd¹ siê w Baku. Druga okazja to przysz³oroczne mistrzostwa kontynentalne, a nastêpnie dwa turnieje. Dla stylu wolnego zorganizowane zostan¹ w dniach kwietnia w Martigny (Szwajcaria) i 3 4 maja w³aœnie w Warszawie lub Poznaniu. Nastêpnych mo liwoœci ju nie bêdzie, dlatego polski turniej jest tak wa ny. Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego odwo³a³ ze stanowisk dotychczasowych trenerów reprezentacji: Olega Sugako (styl wolny) i Piotra Stêpnia (styl klasyczny), a ich obowi¹zki powierzy³ Markowi Garmulewiczowi (dotychczasowemu asystentowi Sugako) i Ryszardowi Wolnemu. Nowi trenerzy obu kadr maj¹ zostaæ wy³onieni w drodze konkursu.

18 S PORT 23 UKS Fenix korfballowym Mistrzem Polski! Juniorzy starsi z krotoszyñskiego UKS Fenix we wspania³ym stylu zdobyli mistrzostwo polski w korballu. Zawody odby³y siê w miejscowoœci Duczki, w dniach maja. MISTRZOWIE POLSKI dru yna UKS Fenix. WITOLD BLANDZI Moja dru yna na pewno nie nale a³a do faworytów, do których zaliczany by³ obroñca tytu³u czyli klub z Ko³a, a tak e gospodarze. Okazaliœmy siê jednak przys³owiowym czarnym koniem, do samego koñca pokazuj¹c du y charakter i wygrywaj¹c wszystkie mecze powiedzia³ Piotr Moraœ, trener UKS Fenix. Ju pierwszy dzieñ mistrzostw, w którym Fenix pokona³ zdecydowanie MKS Olimpic S³upia 16:10, UKS Strza³ê Duczki 17:10 i UKS NiedŸwiadka Radzyñ Podlaski 11:3 pokaza³, e bêdzie dobrze. Nastêpnego dnia nasi tylko dope³nili formalnoœci zwyciê aj¹c UKS Maratoñczyka Ko³o 13:11 i UKS Progres Po³owski 12:7, zdobywaj¹c z kompletem 15 pkt tytu³ najlepszych w kraju. Poniewa trzy dru yny mia³y po 9 pkt. o miejscach 2 4 musia³a decydowaæ ma³a tabela. Ostatecznie srebrne medale zdoby³o Ko³o wygrywaj¹c z NiedŸwiadkiem 10:6, S³upi¹ 16:5 i Strza³¹ 12:8 oraz, po bardzo zaciêtym, wyrównanym i emocjonuj¹cym meczu, ulegaj¹c minimalnie Progresowi 7:8. Miejscowi zajêli trzeci¹ pozycjê pokonuj¹c NiedŸwiadka 16:9, Progresa 16:13 i Olympica 14:6. Tu za podium znalaz³ siê Progres zwyciê aj¹c Olympica 19:8, NiedŸwiadka 10:8. Olympic ogra³ NiedŸwiadka 11:8 i to da³o mu pi¹t¹ lokatê. Krotoszyñsk¹ dru ynê spotka- ³o bardzo du e wyró nienie indywidualne, gdy do kadry Polski na miêdzynarodowy turniej seniorów powo³any zosta³ ukasz Karpiewski. Korzystaj¹c z okazji zawodnikom, którzy tak wspania- ³ym wynikiem zakoñczyli grê MEDALE WRÊCZA Piotr Urbañski prezes Polskiej Federacji Korfball w Feniksie, bardzo serdecznie dziêkujê za kilkuletni¹, owocn¹ wspó³pracê i yczê dalszych sukcesów ju w akademickich klubach korfballowych we Wroc³awiu i Poznaniu. doda³ Piotr Moraœ. Ca³y sezon 2006/07 dla Fenixa okaza³ siê bardzo udany. Najpierw juniorzy m³odsi, jak i juniorzy starsi, wygrali swoje grupy eliminacyjne, co da³o im prawo startu w krajowych fina³ach. Juniorzy m³odsi debiutuj¹c na tej najwa - niejszej imprezie zajêli dobre, czwarte miejsce. Trzech naszych zawodników dosta³o powo³ania do kadry Polski na miêdzynarodowy turniej, który w dniach 31 maja 3 czerwca, zorganizowany zostanie w s³owackiej Previdzy. S¹ to: Adam Ochmann, Miko³aj Moraœ, Miko³aj Œpitalniak (wszyscy z Gim. 1). W Krotoszynie goœci³o 37 korfballistów z zaprzyjaÿnionego holenderskiego miasta Brummen, z którymi nie zabrak³o wspólnych treningów i turnieju. Oko³o 20 zawodników z Fenixa, uczestniczyæ bêdzie w obozie korfballowym w Olsztynie. Spotkanie zaplanowano na sierpnia. Sk³ad UKS Fenix Joanna WoŸna, Anna Marcinek, Weronika Szóstak, Hanna Cierniewska, Martyna Smó³kowska, ukasz Karpiewski, Mateusz Augustyniak, Pawe³ Gniazdowski, Mateusz Czubak, Tomasz Rusinek, Rafa³ Nelka, Miros³aw Dro d yñski, Krystian Augustyniak, Bartek Szymczak, trener Piotr Moraœ MINISIATKÓWKA Turniej o Puchar Burmistrza Milicza Dwa zespo³y krotoszyñskiego Piasta oraz jedna Polonu, wziê³y udzia³ w IX Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki Ch³opców, który odby³ siê w Miliczu. Rozgrywki toczy³y siê w trzech kategoriach wiekowych. Najliczniej obsadzona by³a grupa najm³odsza. Zg³oszono do niej a 18 zespo³ów. Przeznaczona by³a ona co prawda dla klas IV, ale krotoszyñski UKS Piast wystawi³ w niej ch³opców z kl. III. Piast I najpierw gra³ w eliminacyjnej grupie C pokonuj¹c UKS Jedynkê Syców II 25:23, SP 28 Wroc³aw II 25:22, UKS Dwójkê Milicz Koñcowa klasyfikacja w kategorii kl. IV: 1. UKS Jedynka Syców I 2. UKS Dwójka Milicz I 3. UKS Jastarnia I 4. SP 28 Wroc³aw I 5. MKS MOS Zgorzelec I 6. UKS Dwójka Milicz II 7. MKS MOS Trzcianka 8. Piast I Krotoszyn, 9. SP 2 Zgorzelec I 10. SP 2 Zgorzelec II 11. UKS Jastarnia II 12. UKS Dwójka Milicz III 13. SP 28 Wroc³aw II 14. Piast II Krotoszyn 15. UKS Jedynka Syców II 16. UKS Dwójka Milicz IV 17. UKS Góra Œl¹ska 18. UKS Dwójka Milicz V Koñcowa klasyfikacja w kategorii kl. VI 1. Polon Krotoszyn 2. UKS Dwójka Milicz 3. MKS MDK Trzcianka OBIE DRU YNY krotoszyñskiego Piasta Wielkopolski fina³ w lekkoatletycznym czwórboju szkó³ podstawowych Na zawody czwórboju sk³adaj¹ siê: biegi na 60 i 600 (lub ch³opcy) metrów, skok w dal i rzut pi³eczk¹ palantow¹. Dru yny startuj¹ w szeœcioosobowych sk³adach, a osi¹gniête przez ka dego zawodnika wyniki, przeliczane s¹ na punkty wed³ug tabel wielobojowych. Wœród dziewcz¹t triumfowa³a dru yna ze szko³y w Pniewawch (1.490 pkt.), przed SP 3 Konin (1.415 pkt.) i Dusznikami (1.381 pkt.). Krotoszyñska SP 8 zajê³a 17 miejsce (1.242 pkt.). Wœród ch³opców zwyciê y- ³a SP 1 Pi³a (1.496 pkt.), poko- II 25:13, ulegaj¹c UKS Dwójce Milicz I 22:25 i MOS Zgorzelec 15:25. To da³o im drugie miejsce w grupie i tym samym prawo gry o lokaty w przedziale W drugim etapie nasi m³odzi zawodnicy zwyciê yli SP 2 Zgorzelec I 25:13, SP 2 Zgorzelec II 27:25, UKS Jastarniê I 25:21 i UKS Dwójkê Milicz III 25:20 i ostatecznie zajêli 8 pozycjê w klasyfikacji ogólnej. Piast II zaj¹³ 14 miejsce. W kategorii klas VI rywalizowa³y zaledwie trzy dru yny. Najlepiej gra³ krotoszyñski Polon i zwyciê y³ rywalizacjê w tej kategorii. Druga by³a milicka Dwójka, a trzecie miejsce zaj¹³ MKS MDK Trzcianka. W rywalizacji ch³opców z klas V nie bra³ udzia³u aden zespó³ z Krotoszyna. Sk³ady krotoszyñskich dru yn Piast I: Jakub Robakowski, Kamil Nowacki, Mateusz Gruchociak Piast II: Piotr Kruœ, Pawe³ Borusiak, Krystian Chmielarz Opiekunem obu zespo³ów jest Piotr Robakowski. Polon: Bartosz Klonowski, Daniel uczak, ukasz Kaczmarek, Sebastian Kaczmarek, Jakub yskawa, opiekunowie: Krzysztof Olejnik, Alojzy Grobelny, Maciej Parczyñski. nuj¹c Krzy (1.452 pkt) i SP 4 W¹growiec (1.339 pkt.) Krotoszyñska SP 4 zajê³a 14 lokatê. Sk³ady krotoszyñskich dru yn SP 8: Daria Brodala, Sandra Bogdanowicz, Agnieszka Lepczyñska, Karolina Ryba, Julia Wawrzynowicz, Dominika Zawada SP 4: Patryk Galewski, Marcin Galewski, Szymon Sekula, Dominik Nowak, Patryk Brenk, Cyprian Owczarz

19 24 S PORT Krotoszyñska Zaciête derby 28 OGÓLNOPOLSKI BIEG KROTOSA Krotosowe bieganie Niezwykle zaciête by³y sobotnie derby powiatowe pomiêdzy Piastem, a Bia³ym Or³em. Gospodarze, mimo e koñczyli je tylko w dziewi¹tkê, zdo³ali wywalczyæ remis. Dla obu dru yn ten pojedynek mia³ swoj¹ du ¹, ale odmienn¹ stawkê. Po ostatnich s³abszych wystêpach Korony, przed Piastem stworzy³a siê bowiem realna szansa na mistrzostwo grupy i tym samym prawo gry w trzecioligowych bara ach. Natomiast Bia³emu Or- ³owi potrzebny by³ punkt do ostatecznego zapewnienia sobie utrzymania. Zapowiada³o siê wiêc bardzo ciekawe spotkanie, które sprowadzi³o na kobyliñski stadion sporo kibiców obu dru yn. Pocz¹tkowo przewagê zyskali przyjezdni. Gospodarze natomiast swojej szansy szukali w kontratakach. Jedn¹ z dobrych okazji or³y mia³y w 25 min., ale po rzucie wolnym Janusza Maryniaka pi³ka odbi³a siê od muru. Pi³kê przejêli rywale i rozpoczêli szybk¹ akcjê. Skoñczy³a siê ona wybiciem pi³ki na aut przez obroñców or³a. W rewan u, w 32 min., po doœrodkowaniu Marka Nowickiego minimalnie pomyli³ siê Krzysztof Kendzia. Dos³ownie chwilê potem, wykorzystuj¹c b³¹d kobyliñskich pomocników, na zaskakuj¹cy, silny strza³ z 25 metrów zdecydowa³ siê Maryniak, uzyskuj¹c w ten sposób prowadzenie dla swojej dru yny. Minê- ³o zaledwie 120 sekund, a z bliska podwy szy³ je Kamil Sefa- niak. W 37 min. wydawa³o siê, e po faulu na Nowickim, podytkowany bêdzie rzut karny. Tymczasem poznañski sêdzia nakaza³ graæ dalej. Siedem minut po zmianie stron Nowicki przegra³ sytuacjê sam na sam z Rados³awem Biegañskim. Od tego momentu zdecydowanie zaatakowali miejscowi. W 75 min. drug¹ ó³t¹, a w konsekwencji czerwon¹ kartk¹, ukarany zosta³ Jakub Pospiech i musia³ opuœciæ boisko. To jednak, zamiast za³amaæ, podzia³a³o na jego kolegów mobilizuj¹co. Efekt tego mieliœmy ju po 180 sekundach, kiedy to po strzale Remigiusza Chmielarczyka pi³ka odbi³a siê od s³upka, a celnie dobi³ j¹ Kendzia. Od 82 minuty Piast gra³ w dziewi¹tkê, gdy drug¹ ó³t¹ kartkê ujrza³ Nowicki. Pomimo os³abienia gospodarze walczyli do koñca i zdo³ali doprowadziæ do remisu. Po bardzo mocnym rzucie wolnym Jacka Biernata wykonywanym jeszcze z w³asnej po³owy, pi³ka dotar³a do Kendzi, który mimo, e sta³ ty³em do bramki, piêkn¹ g³ówk¹ skierowa³ pi³kê do siatki. Obie dru yny walczy³y jeszcze o komplet punktów, ale nie uda³o siê im ju zmieniæ rezultatu. Szkoda, e to sportowe widowisko bardzo popsuli sêdziowie. Co ciekawe, kartkami zostali ukarani akurat ci, którym grozi³a ewentualna pauza. Poza tym faule te gwizdali praktycznie tylko przeciwko nam, jakby nie dostrzegaj¹c rywali. Nie poddajemy siê jednak i mimo koniecznoœci gry w odm³odzonym sk³adzie w nastêpnym super wa nym meczu bêdziemy walczyæ do koñca o mistrzostwo powiedzia³ nam kierownik Piasta Grzegorz Pernak. A w ostatnim meczu sezonu, Piast, w niedzielê o 16.00, zagra na wyjeÿdzie z lideruj¹c¹ Koron¹ i chc¹c zdobyæ mistrzostwo musi wygraæ, gdy zaledwie punkt straty ma do niego zespó³ Mebli Doktór, który w ostatniej kolejce zagra ze zdecydowanym outsiderem naszej grupy czyli Zjednoczonymi. Trudno nawet wyobraziæ sobie inny wynik ni jego zwyciêstwo. Spadek coraz bli szy Remisem zakoñczy³ siê sobotni mecz Astry ze Spart¹ Miejska Górka. Poniewa niespodziewanie z lideruj¹c¹ Koron¹ wygra³ najgroÿniejszy rywal, czyli Ostrovia, spadek krotoszynian sta³ siê niestety coraz bli szy. Dla zajmuj¹cej œrodkowe miejsce w tabeli Sparty by³ to ostatni mecz sezonu, gdy w ostatniej kolejce dostanie walkower za nierozegrane spotkanie z Obr¹. W zwi¹zku z tym nie mia³ on dla niej specjalnie du ego znaczenia. Odwrotnie by³o w przypadku krotoszynian. Pora ka sprzed tygodnia z Centr¹ spowodowa³a, e znaleÿli siê oni znów w bardzo trudnej sytuacji i cel na pojedynek z Miejsk¹ Górk¹ móg³ byæ tylko jeden czyli zwyciêstwo. Rzeczywiœcie od pocz¹tku osi¹gnêli oni przewagê. Ju w 3 min. bliski szczêœcia by³ Maciej Leis, ale jego strza³ z 12 metrów mimo pewnych problemów obroni³ jednak Rafa³ Skrzypczak. Napór naszych nie ustawa³, tyle tylko, e w decyduj¹cych momentach zawodzi³a dok³adnoœæ i w zwi¹zku z tym PIAST - BIA Y ORZE GOLE 1:0 - Janusz Maryniak 2:0 - Kamil Stefaniak 2:1 - Krzysztof Kendzia 2:2 - Krzysztof Kendzia 2:2 (0:2) brakowa³o wykoñczenia ich akcji. Tymczasem w 13 min. pierwsza i zarazem praktycznie jedyna akcja goœci przynios³a im gola, a po strzale g³ow¹ z kilku metrów zdoby³ go Tomasz Stró- yk. Na szczêœcie w 22 min. po rzucie wolnym wykonywanym z pobli a prawego naro nika pola karnego równie po g³ówce do remisu doprowadzi³ Micha³ Potarzycki. Dziesiêæ minut potem Piotr Pó³toraczyk pope³ni³ b³¹d, ale oby³o siê bez konsekwencji. W 37 i 45 min. dwie kolejne okazje mia³ Leis. Dwukrotnie jednak brakowa³o centymetrów, by pi³ka znalaz³a siê w siatce. A w miêdzyczasie mieliœmy jeszcze nie wykorzystan¹ okazjê Grzegorza Gmerka. Niespodziewanie druga czêœæ zaczê³a siê od ataków Sparty, chc¹cej jakby wykorzystaæ zbyt pasywn¹ postawê gospodarzy. W 52 i 70 min. dwóch dobrych sytuacji nie wykorzysta³ Mariusz Fr¹ckowiak, a w 63 min. z 5 metrów przestrzeli³ Tomasz Kokot. Nasi przebudzili siê w ostatnim kwadransie, ale okazji nie wykorzysta³ m.in. Hubert Wronek. W 78 min. niewiele zabrak³o Wojeichowi Falentinowi, ale po jego silnym strzale, Skrzypczak zdo³a³ wybiæ pi³kê na róg. W 80 min. dwie dobre interwencje Pó³toraczyka zapobieg³y utracie goli. W 87 min. fatalnie z 1 metra przestrzeli³ Gmerek, a w ostatnich sekundach obok bramki strzeli³ Potarzycki. Poniewa niespodziewanie z lideruj¹c¹ Koron¹ wygra³a Ostrovia zwyciêsk¹ bramkê zdobywaj¹c w 92 min., maj¹c lepszy od Astry bilans bezpoœrednich spotkañ, znów zamieni³a siê z ni¹ miejscami, opuszczaj¹c w ten sposób strefê spadkow¹. W ostatnim meczu sezonu, w niedzielê o 16.00, Astra zagra na wyjeÿdzie z Bia³ym Or- ³em. Nawet jednak wygrana krotoszynian, przy równoczesnej wygranej Ostrovi (która zagra w Pêpowie), nie gwarantuje jej niestety utrzymania chyba, e do III ligi wszed³by mistrz naszej grupy. To wydaje siê ma³o realne. Trzeba jednak walczyæ do koñca. START biegu g³ównego. Pierwsza niedziela czerwca w kalendarzu imprez sportowych Krotoszyna zarezerwowana jest na Ogólnopolski Bieg Krotosa. Tegoroczny odby³ siê ju po raz 28. Zawody te, niczym jak na prawdziwej olimpiadzie, rozpoczê³a uroczysta defilada ich uczestników. Nastêpnie Krotoszyñska Orkiestra Dêta, dyrygowana przez Józefa Banasiewicza, odegra³a hymn pañstwowy. Otwarcia imprezy dokona³ wiceburmistrz Franciszek Marsza³ek witaj¹c wszystkich uczestników, zarówno tych najm³odszych, jak i mniej lub bardziej starszych. Jako pierwsze na linii startu pojawi³y siê uczennice kl. III i IV szkó³ podstawowych, po nich ich rówieœnicy, a nastêpnie kolejne grupy wiekowe. Od samego pocz¹tku do ostatnich metrów, w ka dym biegu, trwa³a ambitna walka o jak najlepsze miejsce, nawet jeœli ju spoza œcis³ej czo³ówki. Zaskakuj¹c¹ sytuacjê mieliœmy w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych, gdy zg³osi³a siê tylko jedna odwa na dziewczyna: Anna Borowczyk (ZSP 1) i jeden ch³opak: Rados³awa Konieczny (ZSP 2). Ju z góry wiadomo by³o, e stan¹ oni na najwy szym stopniu podium. By³ te kilkudziesiêciometrowy bieg przedszkolaków, na których czeka³y maskotki i ró - ne s³odkoœci. Punktualnie o godz ruszy³ bieg g³ówny, którego wiod¹ca ulicami miasta trasa, liczy³a 10 km. Wystartowa³o w nim 87 osób. Spor¹ grupê stanowili zawodnicy KS Krotosz oraz niezrzeszeni mieszkañcy naszego powiatu. Tym razem biegaczom sprzyja³a pogoda. Mniej wiêcej w po³owie dystansu zaatakowa³ reprezentant Kirgizji Aleksander Moch, który wygra³ z czasem 30,30 i z du ¹, bo wynosz¹c¹ minutê i dwadzieœcia sekund przewag¹. Znów jednak nie uda³o siê pobyæ ustanowionego w 2003 roku rekordu trasy wynosz¹cego 29,14. Wœród kobiet tak- e najlepsza okaza³a siê zawodniczka z Kirgizji Julina Archipowa (34,22). Zgodnie z przewidywaniami najlepszymi wœród mieszkañców powiatu zostali: Krzysztof Kasprzak (34,34) i Wiktoria Pautrzak (48,24). Poniewa w tegorocznym Krotosie wystartowa³a te jej mama Anna, a tak e bracia Jan i Mateusz, rodzina ta dosta³a specjalny puchar ufundowany przez burmistrza. Specjaln¹ nagrodê otrzyma³ te Hubert Glaremin mieszkaniec zaprzyjaÿnionego niemieckiego Dierdorfu (z czasem 50,10 zaj¹³ on 77 miejsce). Szczegó³owe wyniki za tydzieñ. Organizatorem biegu by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji, a wspó³organizatorami: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe, KS Krotosz, Szkolny Zwi¹zek Sportowy, Powiatowa Komenda Policji, Komenda Hufca ZHP i Komenda Pañstwowej Stra y Po- arnej. NA MECIE biegu przeszkolaków czeka³y s³odycze i maskotki

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu KWP we Wrocławiu Źródło: http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/kww/wolne-stanowiska-w-slu/wyniki-ogloszen-nabor-z-1/20039,inspektor-ds-wind ykacji-naleznosci-budzetowych-w-wydziale-finansow-ogloszenie-nr.html

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl 1 z 5 2015-12-01 13:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl Krotoszyn: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo