Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu"

Transkrypt

1 Projekt Nr POIS /09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Nowy Targ u. Długa 21 Polska Tel.: Fax: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN/MZWiK/ JRP/1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno - ściekowa Specyfikacja zawiera 57 stron Specyfikacja niniejsza zawiera 1. Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 3. Część III - Opis przedmiotu zamówienia. 1

2 Część I : INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE USŁUGI pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2007 roku nr 223, poz z późn. zm. ) Część I SIWZ zawiera 25 stron. 2

3 CZ. I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Spis treści: 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Definicja Wykonawcy Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Oferty częściowe Informacja o ofercie wariantowej Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dot.. wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zmiany umowy Środki ochrony prawnej Podwykonawstwo Postanowienia końcowe 25 3

4 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Nowy Targ, ul. Długa 21, Polska tel / fax / DEFINICJA WYKONAWCY: Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177, nr 96 poz. 959, nr 116 poz. 1207, nr 145 poz. 1537, nr 273 poz oraz z 2005 r. Nr 163 poz. 1362, nr 184 poz. 1539, Dz.U. z 2006 roku nr 164, poz.1163, Nr 170,poz.1217 i Nr 227 poz.1658, z 2007 roku Nr 223, poz.1655, z 2008 roku Nr 171,poz.1058,Nr 220, poz.1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r., Nr 19, poz.101, Nr 65,poz.545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, Poz i Nr 223, poz.1778) 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 4.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , w rozumieniu FIDIC w rozumieniu Rozdziału 3: WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO oraz WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przeze Wykonawcę, pierwsze wydania w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria,oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 z erratą oraz wraz z pełnieniem funkcji inspekcji nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dla następujących robót : Przedsięwzięcia do zaprojektowania I. System dostarczania scieków 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 19 okolice szpitala 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 13 Ibisor 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 19 Czerwone Niżne II. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 1 Osadniki wstępne 2 Zagęszczacz grawitacyjny 3 Pompownia osadu wstępnego 4 Pompownia tłuszczów 5 Modernizacja budynku oczyszczania wstępnego 4

5 6 Budowa budynku wielofunkcyjnego 7 Budowa WFKZ III. System zaopatrzenia w wodę 1 Budowa sieci wodociągowej MPZP NT 19 okolice szpitala 2 Budowa sieci wodociągowej MPZP NT 13 Ibisor 3 Budowa sieci wodociągowej MPZP NT 17 Czerwone Niżne 4 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grel 5 Ujęcie wody Przedsięwzięcia do realizacji I SYSTEM DOSTARCZANIA ŚCIEKÓW 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa etap VI 2 Budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlach Kowaniec, Gazdy, Oleksówki 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Równia Szafarska 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 19 okolice szpitala 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 13 Ibisor 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze MPZP NT 19 Czerwone Niżne 8 Doszczelnianie sieci II. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1 Budowa osadników wstępnych 2 Budowa zagęszczacza grawitacyjnego 3 Budowa pompowni osadu wstępnego 4 Budowa pompowni tłuszczów 5 Modernizacja budynku oczyszczania wstępnego 6 Budowa budynku wielofunkcyjnego 7 Modernizacja placu przeładunkowego osadu 8 Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu 9 Budowa WFKZ 10 Instalacje energetyczne 11 Instalacje technologiczne III. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ 1 Budowa sieci wodociągowej dla Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Równia Szafarska 2 Budowa sieci wodociągowej w obszarze MPZP NT 19 okolice szpitala 3 Budowa sieci wodociągowej w obszarze MPZP NT 13 Ibisor 4 Budowa sieci wodociągowej w obszarze MPZP nt 19 Czerwone Niżne 5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Grel 6 System monitoringu i diagnostyki sieci 7 Budowa sieci wodociągowej - os. Bohaterów Tobruku 8 Ujęcie wody 5

6 W/w przedsięwzięcia do realizacji ujęte zostały w następujące kontrakty: Zestawienie kontraktów do wykonania K1 zadanie nr I.03 Budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki FIDIC CZERWONY K2 zadanie nr I.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa etapy VI zadanie nr I.04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kotlina, Zadział, Marfiana Góra, Robów, Szuflów FIDIC CZERWONY K3 zadanie nr I.09 Doszczelnianie sieci FIDIC CZERWONY K4 zadanie nr III.08 System monitoringu i diagnostyki sieci FIDIC CZERWONY K5 zadanie nr I.1.06 Budowa kanalizacji sanitarnej (projekt wykonanie) w obszarze MPZP NT 19 okolice szpitala Budowa sieci wodociągowej (projekt i wykonanie) w obszarze MPZP NT 19 okolice szpitala FIDIC CZERWONY K6 zadanie nr I.07 Budowa kanalizacji sanitarnej (projekt wykonanie) w obszarze MPZP NT 13 Ibisor zadanie nr III.04 Budowa sieci wodociągowej (projekt wykonanie) w obszarze MPZP NT 13 Ibisor FIDIC CZERWONY K7: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Zadania; nr II.01.1 Osadniki wstępne 01.2 Zagęszczacz grawitacyjny 01.3 Pompownia osadu wstępnego 01.4 Pompownia tłuszczów 02.1 Modernizacja budynku oczyszczania FIDIC CZERWONY K8: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Zadania; nr II Modernizacja placu przeładunkowego osadu II.04.1 Instalacje energetyczne II.04.2 Instalacje technologiczne II.03.2 Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu II.02.2 Budowa budynku wielofunkcyjnego II.03.3 Budowa WFKZ FIDIC CZERWONY 6

7 K9: zadanie nr I.08 Budowa kanalizacji sanitarnej (projekt wykonanie) w obszarze MPZP NT 17 Czerwone Niżne zadanie nr III.05 Budowa sieci wodociągowej (projekt wykonie) w obszarze MPZP NT 17 Czerwone Niżne FIDIC CZERWONY K10 zadanie nr III.06 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grel zadanie nr III.09 Ujęcie wody FIDIC CZERWONY K11 zadanie III.07 Dobudowy i modernizacje sieci wodociągowej w ulicach: Na Równi, Bór, Bohaterów Tobruku - budowa sieci wodociągowej w ul, Bohaterów Tobruku FIDIC CZERWONY K12 zadanie nr I.10 Zakup samochodów asenizacyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownictwo główne Główny przedmiot: Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi nadzoru budowlanego Dodatkowe przedmioty Usługi zarządzania projektem budowlanym Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 5. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 6. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 8.1 Rozpoczęcie: dzień zawarcia umowy. 8.2 Zakończenie: po końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót oraz wykonaniu od odbioru końcowego, w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmii. 8.3 Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych roku. 8.4 Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych do Przewidywany termin zgłaszania wad r Termin wykonania zamówienia rok. 7

8 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW : 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działania jest krótszy w tym okresie, wykonanie co najmniej jednej usługi pełnienia roli Inżyniera Kontraktu wraz z wydaniem Świadectwa Przejęcia lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie kontraktu dla kontraktów z zakresu gospodarki wodno- ściekowej o wartości netto robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln PLN dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, że dysponuje odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj.: o Lider ( Kierownik) Zespołu - Ekspert nr Wyższe wykształcenie techniczne - Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w tym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru ) w budownictwie, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu stanowiska kierowniczego. - Doświadczenie w kierowaniu nadzorem inwestorskim nad realizacją zadań zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej na stanowisku Kierownika Zespołu, Inżyniera Rezydenta lub równoważnym, o wartości netto robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln PLN. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć kontrakt ( zawarty w ramach jednej umowy ), w którym wszystkie roboty zostały zakończone ( wydane zostało Świadectwo Przejęcia) w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych. Przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki KONTRAKTOWE FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków KONTRAKTOWYCH FIDIC do Prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC(HOLANDIA), FABI-KVV( Belgia), VOB ( Niemcy), JCT lub GMB ( Wielka Brytania), PRAG ( Polska) o Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej - Ekspert nr 2 8

9 - Wyższe lub średnie wykształcenie techniczne - Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w danej specjalności, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. - Doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami obejmującymi budowę obiektów budowlanych o sumarycznej wartości co najmniej netto 5 mln PLN - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń o Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Ekspert nr 3 - Wyższe lub średnie wykształcenie techniczne - Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w danej specjalności, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. - Doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami obejmującymi budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości netto 5 mln PLN - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o Inspektor nadzoru w branży drogowej Ekspert nr 4 - Wyższe lub średnie wykształcenie techniczne - Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w danej specjalności, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. - Doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami drogowymi o wartości netto co najmniej 2 mln PLN - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : drogowej bez ograniczeń o Inspektor nadzoru w branży elektrycznej Ekspert nr 5 - Wyższe lub średnie wykształcenie techniczne - Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w danej specjalności, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. - Doświadczenie w nadzorowaniu robót elektrycznych lub kierowaniu robotami elektrycznymi o wartości robót netto nie mniej niż 1 mln PLN - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 9

10 o Specjalista ds. rozliczeń Ekspert nr 6 - Wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne - Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, że : o posiada środki lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej PLN o posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum PLN 9.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści : Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 10

11 skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełniona w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa Lu przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których są orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca w wystarczający sposób w/w warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Spełnienie w/w warunków należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w rozdziale 10. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: o W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać: Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ( Załącznik nr 2) ( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Oświadczenie może być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców, ale musi być podpisane przez każdego z Wykonawców W celu wykazania posiadania wiedzy i oświadczenia: wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 11

12 jeżeli okres działania jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ; ( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wykaz wykonanych usług oceniany będzie łącznie ) Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług ( z adresami i telefonami kontaktowymi z Zamawiającym,), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 potwierdzający wykonanie co najmniej jednej usługi, pełnienia roli Inżyniera Kontraktu wraz z wydaniem Świadectwa Przejęcia lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie kontraktu dla kontraktów z zakresu gospodarki wodno- ściekowej o wartości netto robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln PLN oraz dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje na dzień złożenia oferty osobami pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.( Zał. nr 4) oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, potencjał kadrowy i kwalifikacje oceniane będą łącznie ) Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, potwierdzający dysponowanie co najmniej niżej wymienionymi osobami: Lider ( Kierownik) Zespołu - Ekspert nr 1 o Wyższe wykształcenie techniczne o Minimum 7 letnie doświadczenie zawodowe w tym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru ) w budownictwie, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu stanowiska kierowniczego. o Doświadczenie w kierowaniu nadzorem inwestorskim nad realizacją zadań zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej na stanowisku Kierownika Zespołu, Inżyniera Rezydenta lub równoważnym, o wartości netto robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln PLN. 12

13 Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć kontrakt ( zawarty w ramach jednej umowy ), w którym wszystkie roboty zostały zakończone ( wydane zostało Świadectwo Przejęcia) w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych. Przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki KONTRAKTOWE FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków KONTRAKTOWYCH FIDIC do Prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC(HOLANDIA), FABI-KVV( Belgia), VOB ( Niemcy), JCT lub GMB ( Wielka Brytania), PRAG ( Polska) Inspektor nadzoru - Ekspert nr 2,3,4,5 4 osoby Każda z tych osób musi posiadać następujące kwalifikacje: o Wyższe lub średnie wykształcenie techniczne o Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy w danej specjalności, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. o Doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami obejmującymi budowę obiektów budowlanych o sumarycznej wartości netto co najmniej 5 mln PLN ( Ekspert nr 2 ) o Doświadczenie w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami obejmującymi budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości netto co najmniej 5 mln PLN ( Ekspert nr 3 ) o Doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych lub kierowaniu robotami drogowymi o wartości robót netto nie mniej niż 2 mln PLN ( Ekspert nr 4 ) o Doświadczenie w nadzorowaniu robót elektrycznych lub kierowaniu robotami elektrycznymi o wartości robót netto nie mniej niż 1 mln PLN ( Ekspert nr 5) W/w poszczególne osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba o konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba o instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1 osoba o drogowej bez ograniczeń - 1 osoba zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów Specjalista ds. rozliczeń Ekspert nr 6 o Wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne o Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych. 13

14 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W zakresie wymogu znajomości języka polskiego Zamawiający dopuszcza zmianę tego warunku na zatrudnienie, na własny koszt przez Wykonawcę, tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Personelem Wykonawcy,. Dodatkowo Wykonawcy muszą przedłożyć oświadczenie, że osoby wymienione w pkt. 9.1,2. posiadają wymagane uprawnienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( Zał. nr 4) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Zał. nr 5 ) oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Zał. nr 7 ). W tym celu Wykonawcy winni wypełnić załączniki nr 4, 5 i 7 do niniejszej IDW Inspektorzy Nadzoru będą dodatkowo weryfikowani i akceptowani przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków, kiedy to Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie obowiązków przez odpowiednich Inspektorów Nadzoru (oświadczenie). Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez Zamawiającego. Osoby zaproponowane na zastępstwo muszą posiadać co najmniej takie samo doświadczenie i kwalifikacje jak osoby pełniące funkcje eksperta W celu wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku ) Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży informacje potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej PLN opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo