PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego Prospektu, w tym Sprawozdań Finansowych oraz kwestii omówionych w części Czynniki ryzyka. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie, powód moŝe być zobowiązany na mocy przepisów prawa danego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do pokrycia kosztów ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. W przypadku gdyby takie postępowanie zostało wszczęte przed sądem Republiki Słowackiej, wymagane będzie tłumaczenie Prospektu na język słowacki, a koszt tłumaczenia początkowo poniesiony przez inwestora wnoszącego powództwo, ostatecznie zostanie poniesiony przez stronę, zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (w tym jego tłumaczenie) oraz złoŝyły wniosek o jego zatwierdzenie, ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie w zakresie w jakim niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. Charakterystyka Asseco Slovakia Jesteśmy liczącym się integratorem systemów i dostawcą rozwiązań informatycznych, technologii i usług dla instytucji finansowych, sektora publicznego i spółek handlowych. W portfelu naszych produktów znajdują się systemy informatyczne dla banków, instytucji finansowych i kas mieszkaniowych, systemy do obsługi kart płatniczych, systemy integracji informacji i systemy informacji zarządczej, sklepy internetowe, centra obsługi telefonicznej oraz rozwiązania opracowywane na zamówienie. Na liście naszych kluczowych klientów znajdują się krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i niefinansowe. Centrala Spółki znajduje się w Bratysławie, a jej lokalne oddziały w Pradze, Bańskiej Bystrzycy, Luczenecu, Trenczynie, śylinie, RuŜomberoku, Sninie i Koszycach. Posiadamy równieŝ spółki zaleŝne na Słowacji, w Czechach i Austrii. Więcej informacji o naszych spółkach zaleŝnych, ich historii, strategii w segmentach, w których prowadzą działalność, a takŝe oferowanych przez nie technologiach i produktach przedstawiono w części OPIS SPÓŁEK ZALEśNYCH. Historia Historia Asseco Slovakia sięga roku 1990, kiedy to powstała spółka ASSET, s.r.o. Rozwój działalności spółki skłonił właścicieli do przekształcenia ASSET, s.r.o. w spółkę akcyjną w 1999 r. tym samym oddzielono działalność związaną z tworzeniem oprogramowania od pozostałej działalności. 12 lutego 1999 r. powstała spółka akcyjna ASSET Soft, a.s. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. Pod koniec 2004 r. ASSET Soft, a.s. i COMP Rzeszów S.A. (od października 2005 r. odpowiednio Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland S.A.) rozpoczęły strategiczną współpracę, tym samym tworząc podwaliny międzynarodowej Grupy ASSECO. Wspólne plany spółek przewidują rozwój i wejście na rynki międzynarodowe oraz stworzenie silnej grupy podmiotów świadczących usługi w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na rynkach Europy Środkowej. Spółka

2 rozpoczęła realizację planów rozszerzenia działalności dokonując przejęć i zawierając porozumienia partnerskie z innymi podmiotami. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji celów strategicznych było przejęcie Slovanet, a.s. w listopadzie 2005 r. Asseco Slovakia posiada 51% akcji największego alternatywnego dostawcy usług internetowych i telekomunikacyjnych w Słowacji. 21 września 2005 r. zmieniliśmy nazwę z ASSET Soft, a.s. na Asseco Slovakia. Podobnie COMP Rzeszów S.A. zmieniła nazwę na Asseco Poland S.A., a nazwa Grupa COMP Rzeszów-ASSET Soft została zmieniona na Grupa ASSECO. 10 października 2006 r. Asseco Slovakia zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tym samym stając się pierwszą słowacką spółką notowaną bezpośrednio na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. Głównym celem wejścia na giełdę było pozyskanie środków finansowych na przejęcia zmierzające do dalszego umacniania rynkowej pozycji Spółki. Proces rozszerzania naszej działalności i umacniania pozycji na słowackim rynku rozpoczął się na początku 2007 r. W dniu 8 stycznia 2007 r. podpisaliśmy umowę nabycia 51,04% akcji Datalock, a.s. oraz, pośrednio, jej podmiotów zaleŝnych. Datalock naleŝy do największych dostawców systemów ERP na rynku słowackim. Na początku maja 2007 r. Asseco Slovakia nabyła pakiet większościowy spółki LCS International będącej czołowym producentem korporacyjnych systemów informatycznych w Czechach. Dzięki temu Grupa ASSECO zrealizowała strategię budowy mocnej pozycji w zakresie usług związanych z systemami ERP w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2007 r. przejęliśmy kolejną spółkę na czeskim rynku informatycznym firmę BERIT, producenta systemów informatycznych LIDS oraz TOMS oraz dostawcę usług pokrewnych. 6 lipca 2007 r. podpisaliśmy umowę nabycia 51% udziałów w MPI Slovakia, niewielkiej firmie słowackiej dostarczającej systemy SAP. Nasza strategia na rynku czeskim została zrealizowana wraz z nabyciem w październiku 2007 r. kontrolnego pakietu większościowego akcji Asseco Czech Republic. Strategia ta została ogłoszona we wrześniu 2006 r. podczas prezentacji i spotkań z inwestorami przeprowadzonych w związku z pierwszą ofertą publiczną. Udziały w spółkach BERIT i LCS International zostały przeniesione na Asseco Czech Republic i obecnie są jej własnością, a wspólnie stanowią silny filar Grupy ASSECO na rynku czeskim. Nieco później w ramach Grupy ASSECO postanowiono, Ŝe Asseco Slovakia będzie w pełni kontrolować Asseco Czech Republic oraz podjęto decyzję o przeprowadzeniu wtórnej oferty Akcji Asseco Slovakia. Pod koniec października 2007 r. Asseco Slovakia ogłosiła kolejne przejęcie na rynku słowackim nabyliśmy 51% akcji Disig, a.s., słowackiej firmy będącej licencjonowanym dostawcą podpisów elektronicznych i usług w zakresie podpisu elektronicznego. Umowa nabycia została zawarta 26 października 2007 r. W listopadzie 2007 r. Asseco Slovakia rozszerzyła działalność na Austrię i przejęła UNiQUARE Software Development firmę, która będzie stanowiła podstawę nowego filaru Grupy Asseco Austria. Umowa nabycia została podpisana 16 listopada 2007 r.

3 Nasze przewagi konkurencyjne (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Posiadamy gromadzone przez wiele lat biznesowe know-how w róŝnych obszarach projektowania systemów, wdraŝania i wsparcia zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych (bankowość, oszczędnościowe kasy mieszkaniowe, ubezpieczenia komercyjne i rentowe, ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia, hurtownie danych i business intelligence, a takŝe integracja aplikacji dla przedsiębiorstw). Nasze wyjątkowe doświadczenie i gruntowne zrozumienie procesów biznesowych w głównych sektorach gospodarki jest źródłem silnych kompetencji w zakresie tworzenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych i usług konsultingowych na potrzeby zarządzania procesami biznesowymi w kluczowych dla nas sektorach, przykładowo, w finansach, ochronie zdrowia i sektorze usług publicznych. Jesteśmy w stanie dostarczać duŝe i wszechstronne rozwiązania. Wieloletnie doświadczenie i posiadana wiedza pozwalają nam kompetentnie zarządzać wielkimi i długoterminowymi przedsięwzięciami z udziałem duŝych zespołów oraz terminowo je realizować. Zarazem elastycznie reagujemy na potrzeby klientów i pracujemy równieŝ nad mniejszymi projektami. Posiadamy certyfikaty bezpieczeństwa niezbędne w przypadku przedsięwzięć we wraŝliwych sektorach bankowości, ochrony zdrowia czy usług publicznych. Zakres wykorzystywanych przez nas technologii umoŝliwia dostarczanie rozwiązań informatycznych opartych na róŝnych systemach i platformach stosowanych przez naszych klientów i kompatybilnych z nimi. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania klientów, dostosowując produkty do istniejących rozwiązań wdroŝonych u klientów. Dysponujemy doświadczeniem i kompetencjami obejmującymi liczne systemy i platformy technologiczne, w tym.net, J2EE, Oracle, HP, IBM, Microsoft, SAS, Cognos i SAP. Posiadamy wysoce wykwalifikowanych pracowników i kluczowych partnerów, systematycznie i intensywnie szkolonych i certyfikowanych w wyŝej wymienionych obszarach. Dzięki silnej pozycji na rynkach słowackim i czeskim, osiągamy poziomy sprzedaŝy stawiające nas w pierwszym szeregu dostawców podstawowych technologii informatycznych. Starannie planujemy i przeprowadzamy szkolenia naszych specjalistów we współpracy z dostawcami, we wspólnym interesie wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy regularnie klasyfikowani wśród pięciu czołowych spółek świadczących usługi IT na Słowacji, a Asseco Czech Republic jest regularnie notowane wśród czołowych 10 czeskich spółek informatycznych. Otrzymaliśmy liczne prestiŝowe nagrody oraz szeroki zakres certyfikatów od głównych dostawców technologii. Wszystko to daje nam przewagę nad podmiotami konkurującymi o zamówienia na przedsięwzięcia w zakresie e-government (elektronicznej administracji publicznej). Jesteśmy obecni na kilku rynkach, z których najwaŝniejsze z naszego punktu widzenia to rynki słowacki i czeski. Ekspansja geograficzna daje nam szersze moŝliwości w zakresie obsługi klientów.

4 (viii) W 2005 r. rozpoczęliśmy stopniowe poszerzanie zakresu kompetencji i rynków działalności budując Grupę Kapitałową w drodze kolejnych przejęć. Umiejętność wybierania spółek i menadŝerów notujących dobre wyniki oraz wpływania na ich strategię w celu osiągnięcia bardziej intensywnego wzrostu umoŝliwia nam podnoszenie kompetencji naszej Grupy Kapitałowej, poszerzanie oferty produktów i rozwiązań informatycznych, a w rezultacie zwiększanie wewnętrznej wartości Grupy Kapitałowej. (ix) Dalsza integracja naszej Grupy umoŝliwi wypracowanie dodatkowych i niepowtarzalnych kompetencji dzięki połączeniu merytorycznej wiedzy i know-how z róŝnych segmentów, w których Grupa obecnie prowadzi działalność, w tym rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, ochrony zdrowia, usług publicznych, sektora uŝyteczności publicznej, planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz rozwiązań telekomunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) RóŜnorodność świadczonych usług (dostawa zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych, standaryzowane i elastyczne planowanie zasobów przedsiębiorstwa, systemy wsparcia informatycznego dla przemysłu i przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej, tworzenie oprogramowania na Ŝądanie, integracja systemów, doradztwo, usługi telekomunikacyjne, wsparcie i utrzymanie systemów informatycznych oraz outsourcing) zapewnia nam szczególną pozycję wśród dostawców produktów i usług informatycznych, poniewaŝ jesteśmy w stanie dostarczyć więcej rozwiązań skupiając rozległą wiedzę merytoryczną w ramach naszej Grupy Kapitałowej. Zakres opracowanych i wdroŝonych produktów/rozwiązań, fakt, Ŝe w większości przypadków są one dostosowywane do potrzeb klienta, przystosowane do działania na wielu róŝnych platformach, w róŝnych językach, są zaawansowane technologicznie i elastyczne sprawia, Ŝe wiele z nich jest potencjalnie łatwe do przeniesienia do innych krajów (zasadniczo na wszystkie rynki Unii Europejskiej). Utrzymujemy długoletnie kontakty z klientami, wśród których jest wiele spółek naleŝących do renomowanych grup międzynarodowych lub będących bezpośrednimi przedstawicielami globalnych korporacji (np. Grupa ERSTE i Grupa UniCredit). Postrzeganie Słowacji i Czech przez społeczność międzynarodową na tle innych rynków wschodzących ulegało w minionych kilku latach szybkiej poprawie, głównie dzięki wzrostowi gospodarczemu oraz przeprowadzonym reformom strukturalnym. Ten korzystny obraz sprzyja nam jako słowackiej spółce wchodzącej na nowe rynki. Utworzenie Grupy ASSECO polegało na wdroŝeniu strategii odwrotnej do zazwyczaj obserwowanego wykupu lokalnych spółek przez globalne korporacje: tworząc nową globalną grupę dowiedliśmy naszej Ŝywotności i siły. Zachowując spuściznę lokalnej wiedzy, osiągnęliśmy masę krytyczną i staliśmy się oczywistym uczestnikiem największych przedsięwzięć na Słowacji, w Czechach i całym regionie. Notowanie naszych akcji na GPW w Warszawie (Asseco jest jedyną słowacką spółką, której akcje są przedmiotem bezpośredniego obrotu na rynku zagranicznym) zaowocowało wykreowaniem wizerunku pręŝnej i przejrzystej organizacji, co takŝe pomaga nam w prowadzonej działalności, przede wszystkim w kontaktach z klientami reprezentującymi istotny dla nas sektor prywatny.

5 (xv) Nasza skala i dywersyfikacja portfela projektów obniŝa naszą wraŝliwość na ryzyko utraty zleceń, a takŝe na czasowe opóźnienia niektórych przychodów (co ma miejsce w wypadku niektórych instytucji publicznych/ państwowych). WyraŜamy przekonanie, Ŝe jesteśmy wystarczająco silni, aby przezwycięŝyć takie okresowe trudności, a takŝe wykazać zdolność adaptacji do takich zdarzeń poprzez wykorzystanie własnych środków, przejście na alternatywne ścieŝki rozwoju oraz utrzymanie wzrostu organicznego. To takŝe jeden z powodów, dla których pragniemy pozyskać dodatkowe środki na giełdzie papierów wartościowych: aby wzrastać poprzez przejęcia i zwiększać zyski. Nasza strategia Nasze mocne strony Naszym celem jest osiągnięcie pozycji silnej i uznanej spółki w branŝy informatycznej na Słowacji, w Czechach, Austrii i na innych rynkach zagranicznych, wejście do grona kluczowych dostawców usług informatycznych, oraz wypełnienie misji, którą moŝna zawrzeć w słowach: rozwiązania informatyczne dla wymagających klientów. Pragniemy elastycznie reagować na potrzeby rynkowe i dostarczać klientom profesjonalne usługi i systemy informatyczne oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych będących podstawą naszej działalności i sukcesu. Naszą pozycję, moŝliwości wzrostu oraz uznanie na rynku zawdzięczamy znajomości procesów biznesowych oraz wiedzy z dziedzin dotyczących większości najwaŝniejszych gałęzi gospodarki. Kluczem do wypracowanego przez nas długofalowego sukcesu jest zadowolenie i wynikająca z niego lojalność klientów. Naszym głównym celem jest zatem pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych klientów, zwłaszcza poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług i rozwiązań o znacznej wartości dodanej, a tym samym poprzez wspieranie realizacji ich celów. Planujemy poszerzać zakres kompetencji oraz zdobywać nowe rynki tworząc Grupę Kapitałową poprzez nabywanie spółek na Słowacji, w Czechach oraz niedawno w Austrii. DąŜymy do wyszukiwania i nabywania na korzystnych warunkach spółek osiągających dobre wyniki oraz pozyskiwania skutecznych menadŝerów, a następnie takiego ukierunkowania ich strategii, aby umoŝliwić spółkom bardziej intensywny wzrost. Dzięki takim działaniom poszerzamy zakres kompetencji naszej Grupy Kapitałowej oraz asortyment oferowanych produktów i rozwiązań informatycznych, tym samym zwiększając wewnętrzną wartość Grupy Kapitałowej. Dalsza integracja naszej Grupy Kapitałowej, a takŝe zrozumienie potrzeb i wymagań naszych klientów, pozwalają nam wybrać i zaproponować właściwe rozwiązania spośród szerokiej gamy produktów i usług oferowanych przez naszą stale rozwijającą się Grupę Kapitałową. Zamierzamy stale się doskonalić i aktualizować ofertę, wprowadzać na rynek najnowsze technologie, wszystko z myślą o dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla wymagających klientów i spełnianiu wszystkich ich potrzeb w tej dziedzinie. Naszym długoterminowym celem jest wprowadzenie pewnej grupy produktów na rynki zagraniczne, w tym na wybrane rynki Europy Zachodniej. Przewidujemy, Ŝe nabycie UNiQUARE Software Development, BERIT oraz jej spółek zaleŝnych w Niemczech i Szwajcarii, a takŝe utworzenie spółki Asseco Germany otworzy moŝliwość eksportu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań Grupy ASSECO na rynki zachodnie.

6 Klientom rozwijającym działalność na rynkach regionalnych proponujemy uniwersalne i sprawdzone rozwiązania umoŝliwiające działanie na skalę międzynarodową. W spółkach naszej Grupy krajowa kadra kierownicza ma zapewnioną znaczną niezaleŝność, aby móc w jak najlepszy sposób wykorzystać wiedzę o danym rynku do tworzenia rozwiązań na miarę potrzeb klientów. Nasze cele strategiczne obejmują: Tworzenie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań wysokiej jakości w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i posiadanej wiedzy; Wzmacnianie konkurencyjności i znaczącej pozycji dostawcy złoŝonych systemów informatycznych na Słowacji oraz w Czechach; Dotarcie z ofertą rozwiązań informatycznych na inne rynki; zapewnienie wzajemnych synergii w ramach naszej Grupy Kapitałowej i Grupy ASSECO; Szybsza ekspansja na rynkach zagranicznych dzięki zwiększeniu bazy aktywów oraz podniesieniu rozpoznawalności marki Asseco; Zwiększanie efektywności i produktywności naszej Grupy Kapitałowej poprzez wielkokrotne wdraŝanie naszych rozwiązań; Utrzymywanie i podwyŝszanie wysokich standardów systemu zarządzania jakością; Utrzymanie zaangaŝowanej i profesjonalnej kadry pracowniczej; Pogłębianie i doskonalenie procesów wewnętrznych oraz budowanie toŝsamości korporacyjnej. Czynniki ryzyka Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje, potencjalni inwestorzy powinni wnikliwie przeanalizować czynniki ryzyka, które moŝna podzielić na następujące kategorie: Ryzyka dotyczące branŝy informatycznej i jej otoczenia regulacyjnego Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej Zmiany sposobu uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych Zmiana słowackich przepisów podatkowych Rosnąca konkurencja na rynku informatycznym Niekorzystne trendy rynkowe Niekorzystne zmiany kursów walut Wpływ wprowadzenia euro na Słowacji od 1 stycznia 2009 r. Ryzyka dotyczące naszej działalności Jesteśmy uzaleŝnieni od kilku duŝych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w pozyskaniu nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność

7 Jesteśmy uzaleŝnieni od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Niepowodzenie w przygotowaniu i wdroŝeniu nowych produktów i usług moŝe mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą działalność Nasza Grupa Kapitałowa planuje uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć w sektorze publicznym, z których część będzie współfinansowana ze środków dostępnych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jakiekolwiek opóźnienia lub ograniczenia dotyczące tych przedsięwzięć mogą mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Nabyliśmy spółki specjalizujące się w produkcji oprogramowania ERP; na rynku rozwiązań ERP panuje jednak silna konkurencja, co moŝe wywrzeć niekorzystny wpływ na naszą działalność Niedotrzymanie wyznaczonych terminów umownych lub innych parametrów określonych przez naszych klientów lub niewłaściwe funkcjonowanie dostarczonych przez nas rozwiązań Utrata dobrego imienia w oczach klientów Dostosowywanie produktów do zmian w przepisach prawa moŝe spowodować poniesienie znaczących kosztów Ryzyko związane z realizacją duŝych zamówień publicznych, np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Nasi główni dostawcy mogą ograniczyć współpracę z nami Trudności operacyjne i finansowe naszych podwykonawców mogą negatywnie wpłynąć na naszą wiarygodność w oczach klientów Ogólne ryzyko związane z przejętymi spółkami Niezrealizowanie strategicznych celów ekspansji Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których obecnie prowadzimy działalność i w których działalność planujemy rozpocząć Nasza działalność w niektórych segmentach rynku moŝe zostać uznana przez konkurentów jako zagroŝenie dla ich pozycji; nie moŝna zatem wykluczyć niekorzystnego wpływu takiej oceny na naszą działalność Akcjonariusz większościowy moŝe podejmować działania stojące w sprzeczności z interesem pozostałych posiadaczy Akcji Ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w przypadku członków Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej Liczba członków Rady Nadzorczej, których wybierają pracownicy w myśl stosownych zapisów Statutu, moŝe nie być zgodna z przepisami prawa Rada Nadzorcza moŝe nie być w stanie mianować nowych członków Rady Dyrektorów Posiadana przez nas polisa ubezpieczeniowa moŝe nie obejmować wszystkich ryzyk

8 Szybki wzrost i rozwój moŝe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów kierowniczych i operacyjnych Jesteśmy uzaleŝnieni od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Członkowie Rady Dyrektorów, którzy złoŝą rezygnację z pełnienia funkcji, mogą Ŝądać wypłaty odszkodowań MoŜemy nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę rozwoju działalności Ryzyko związane ze znakiem towarowym ASSECO Ryzyka związane z naszymi Akcjami: Sposób uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych na Słowacji moŝe być inny niŝ w Polsce i innych krajach, z których pochodzą inwestorzy uczestniczący w Ofercie Orzeczenia polskich sądów wydane przeciwko Spółce mogą być trudniejsze do wykonania na Słowacji niŝ miałoby to miejsce w przypadku gdyby Spółka i jej zarząd znajdowały się w Polsce Akcjonariusze z Polski mogą mieć trudności z wykonywaniem praw podlegających przepisom prawa słowackiego Ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Ryzyko związane z odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia do skutku Oferty Nowych Akcji Ryzyka związane ze składaniem zapisów na Akcje i wpłatami na Akcje Inwestorzy mogą nie mieć moŝliwości zbycia naszych Akcji po oczekiwanej cenie lub w oczekiwanym terminie ze względu na brak aktywnego lub płynnego rynku Nadmierna podaŝ naszych Akcji na rynku moŝe mieć niekorzystny wpływ na ich kurs Ryzyka związane z krajami Europy Środkowo-Wschodniej Ryzyka związane z notowaniem Akcji na GPW Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami na rynku regulowanym lub wykluczenia Akcji z takiego obrotu.

9 Podstawowe dane finansowe i operacyjne Rok zakończony 31 grudnia Pro forma (w tys. SKK) Przychody ze sprzedaŝy produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał zakładowy Liczba Istniejących Akcji Zysk (strata) na Istniejącą Akcję (w SKK) (6) ,87 14,51 10,99 8,60 Uwagi: (1) Badane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Badane dane jednostkowe sporządzone zgodnie z MSSF (3) Uwzględnia przychody ze sprzedaŝy towarów, produktów i usług (4) Uwzględnia zobowiązania, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (5) Uwzględnia krótkoterminowe rezerwy, zobowiązania, zadłuŝenie i rozliczenia międzyokresowe (6) Średnia liczba akcji w 2006 r. (7) Dla porównania liczbę akcji podano przy załoŝeniu dokonania podziału akcji (8) Liczbę akcji w danych pro forma podano po uwzględnieniu akcji pokrytych wkładem niepienięŝnym Rok zakończony 31 grudnia Pro forma (w %) Rentowność operacyjna Rentowność sprzedaŝy brutto 12,2 14,7 14,4 16,0 12,6 15,2 11,7 16,5

10 Rok zakończony 31 grudnia Pro forma Rentowność sprzedaŝy netto Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność aktywów (ROA) Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego Stopa zadłuŝenia 9,7 12,0 9,9 13,2 18,0 18,6 13,0 36,4 9,9 8,9 8,5 19,2 9,7 11,3 8,4 1,5 32,2 38,0 11,6 2,9 Uwagi: (1) Badane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Badane dane jednostkowe sporządzone zgodnie z MSSF PowyŜsze wskaźniki zostały obliczone wg następujących wzorów: Rentowność operacyjna stosunek zysku (straty) na działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność sprzedaŝy brutto stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność sprzedaŝy netto stosunek zysku (straty) netto przed udziałami mniejszości do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność kapitału własnego stosunek zysku netto do kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, Rentowność aktywów stosunek zysku netto przed udziałami mniejszości do aktywów ogółem, Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego stosunek zadłuŝenia długoterminowego do kapitału własnego, Stopa zadłuŝenia stosunek zobowiązań finansowych do kapitału własnego. Kapitalizacja i zadłuŝenie PoniŜsza tabela przedstawia kapitalizację i zadłuŝenie Grupy Asseco Slovakia na 29 lutego 2008 r.: 29 luty (w tys. SKK) ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem ZadłuŜenie długoterminowe (z wyłączeniem bieŝącego zadłuŝenia długoterminowego) Kapitał własny (2) Ogółem (2) (1) Niezbadane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Z wyłączeniem rezerwy z tytułu zysków i strat

11 Główni akcjonariusze, umowy z podmiotami powiązanymi Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 48,09% akcji Spółki znajduje się w posiadaniu Asseco Poland Spółka Akcyjna, spółki zarejestrowanej w Polsce, która tym samym jest naszym głównym akcjonariuszem. Ponadto posiadaczem 9,07% akcji Spółki są fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., polskiego inwestora instytucjonalnego. Członkowie Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej łącznie posiadają 6,02% akcji. Inni inwestorzy i nasi załoŝyciele posiadają łącznie 36,82% akcji. Spółka zawarła szereg umów z podmiotami powiązanymi. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale Akcjonariusze, w podrozdziale Umowy z podmiotami powiązanymi. Oferta i Akcje Oferowane Emitent... Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacji zob. Wyemitowany Kapitał rozdział Emitent Nasz kapitał zakładowy wynosi SKK. Łączna liczba Zakładowy... wyemitowanych akcji wynosi Wszystkie akcje zostały w całości opłacone gotówką lub pokryte wkładami niepienięŝnymi. Wartość nominalna jednej akcji to 1 SKK. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 maja 2006 r. i uchwały Rady Dyrektorów z 30 sierpnia 2006 r. wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela w formie zdematerializowanej. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dają swym posiadaczom takie same prawa zob. rozdział Kapitał zakładowy Spółki Oferta Publiczna... Asseco Slovakia emituje i oferuje do Nowych Akcji. Oferta Przewidywany Harmonogram Oferty Publiczna Nowych Akcji zostanie przeprowadzona w Polsce. Oferta jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych 26 maja 2008: Otwarcie Oferty Publicznej i ogłoszenie Zaproszenia do Składania Zapisów Publicznej maja 2008: Budowanie Księgi Popytu 28 maja 2008: Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Nowych Akcji, które zostaną zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym maja 2008: Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych 30 maja 2008: Przyjmowanie ewentualnych zapisów 2 czerwca 2008: Przydział składanych w wykonaniu umowy subemisji 2 czerwca 2008: Zamknięcie Oferty Publicznej Akcje Oferowane... Do Nowych Akcji oferowanych przez nas Inwestorom Instytucjonalnym na podstawie niniejszego Prospektu

12 Cena Emisyjna... W porozumieniu z Oferującym, ustalimy Cenę Emisyjną na podstawie następujących kryteriów i zasad: (i) oceny i wraŝliwości cenowej popytu ze strony Inwestorów Instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowy księgi popytu; (ii) naszego zapotrzebowania na kapitał w związku z realizacją celów Oferty Publicznej; (iii) obecnej i przewidywanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych (iv) oceny perspektyw rozwoju, czynników ryzyka i innych informacji dotyczących naszej działalności opisanych w Prospekcie Ogłoszenie Ceny Emisyjnej... Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości przed zaproszeniem Inwestorów Instytucjonalnych do składania zapisów na akcje Rozliczenie i Wydanie Przydział Nowych Akcji zostanie dokonany niezwłocznie po zamknięciu Akcji... okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych zob. rozdział Zapisy na Akcje Opcja Dodatkowego Nie przewiduje się prowadzenia działań stabilizacyjnych Przydziału... Umowa Ograniczająca Umowa ograniczająca zbywalność akcji zostanie uzgodniona przez nas Zbywalność Akcji... oraz Asseco Poland w odniesieniu do Istniejących Akcji znajdujących się w posiadaniu Asseco Poland na okres sześciu miesięcy od zamknięcia Oferty Publicznej. Spółka zobowiąŝe się, Ŝe bez zgody Subemitenta oraz Oferującego przez okres sześciu miesięcy od daty zamknięcia Oferty Publicznej nie wyemituje akcji (lub jakichkolwiek innych zamiennych lub wymiennych na akcje papierów wartościowych lub instrumentów, z którymi są związane prawa do objęcia lub zakupu akcji Spółki). Przeznaczenie wpływów Przewidywane wpływy netto z tytułu sprzedaŝy Akcji Oferowanych w z emisji... ramach Oferty Publicznej, po odjęciu poniesionych przez nas szacowanych kosztów (wynoszących łącznie około 8% wartości Oferty, czyli od 10,4 mln PLN do 12 mln PLN), kształtują się w przedziale od ok. 130 mln PLN do ok. 150 mln PLN, czyli od ok. 36,52 PLN do ok. 42,13 PLN na Akcję Oferowaną. Wysokość wynagrodzenia Subemitenta wynikającego z Umowy Subemisyjnej jest zawarta w wynagrodzeniu Oferującego, w związku z czym nie jest moŝliwe dokładne ustalenie wysokości wynagrodzenia przypadającego na usługi świadczone przez Subemitenta wynikające z Umowy Subemisyjnej. Wpływy netto z Oferty zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie transakcji nabycia podmiotów w Austrii i na Węgrzech, konsolidację przedsiębiorstw działających w Czechach oraz transakcje nabycia podmiotów w segmencie ERP w Czechach i na Słowacji. Zamierzamy utworzyć oddział Asseco Austria. 16 listopada 2007 r. doszło do zawarcia Umowy Nabycia pakietu 60% akcji UNiQUARE Software Development, średniej wielkości austriackiej spółki zajmującej się produkcją systemów CRM i innych modułów dla instytucji finansowych. Spółka zatrudnia około 180 osób i poza Austrią działa m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Norwegii, krajach Europy Środkowo-Wschodniej a takŝe

13 poza Europą. ZaleŜnie od porozumienia z udziałowcami mniejszościowymi, zamierzamy zwiększyć udział w UNiQUARE Software Development do 100%. Ponadto rozpoczęliśmy rozmowy z czterema spółkami austriackimi, spośród których jedna powinna wejść w skład Asseco Austria. Planujemy równieŝ wykorzystać wpływy z Oferty na przeprowadzenie transakcji nabycia i utworzenie oddziału na Węgrzech. Obecnie toczą się negocjacje z czterema firmami informatycznymi specjalizującymi się w produkcji oprogramowania dla niszowych segmentów rynku. Zamierzamy zwiększyć do 100% udziały w czeskich podmiotach zaleŝnych BERIT i LCS International w związku z czym część wpływów z emisji Akcji ma być przeznaczona na nabycie akcji tych spółek od ich akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie prowadzone są rozmowy ze średniej wielkości czeską spółką, która mogłaby wzmocnić naszą pozycję na rynku ERP, szczególnie w segmencie HR. W styczniu 2008 r. podpisaliśmy z tą spółką list intencyjny. Dostrzegamy równieŝ inne moŝliwości inwestycji na rynku ERP w Czechach i na Słowacji. Naszym zdaniem, wpływy netto z Oferty będą wystarczające na pełne sfinansowanie nabycia wyŝej wymienionych aktywów. JeŜeli jednak wpływy okaŝą się niewystarczające, bierzemy pod uwagę moŝliwość wykorzystania dodatkowego finansowania dłuŝnego. W przeciwnym wypadku część wpływów netto, która nie zostanie wykorzystana na kolejne transakcje nabycia, zamierzamy wykorzystać w celu refinansowania kosztów juŝ zrealizowanych transakcji tego typu (kredyt na nabycie UNiQUARE Software Development). JeŜeli nie zrealizujemy planów dotyczących przejęć, zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu wykorzystania wpływów netto z Oferty. Planowane Na datę publikacji niniejszego Prospektu, nasze Istniejące Akcje są wprowadzenie do obrotu notowane na rynku regulowanym, tj. na rynku podstawowym Giełdy i obrót Akcjami... Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Naszym zamiarem jest, aby wszystkie Nowe Akcje zostały wprowadzone do obrotu na GPW. Oczekuje się, Ŝe wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na GPW zostanie złoŝony nie później niŝ w ciągu siedmiu dni roboczych od: (i) pomyślnego zakończenia przyjmowania zapisów na Nowe Akcje, (ii) pomyślnej rejestracji Nowych Akcji w Rejestrze Handlowym i (iii) przyjęcia Nowych Akcji do odpowiedniego depozytu. Prawa głosu... KaŜda Akcja daje prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Prawo głosu moŝna wykonywać przez pełnomocnika zob. rozdział Opis kapitału zakładowego Spółki.

14 Rozwodnienie W ramach Oferty wyemitowane ma zostać do akcji zwykłych. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na temat struktury akcjonariatu Spółki na dzień publikacji Prospektu, przy załoŝeniu, Ŝe istniejący akcjonariusze nie zdecydują się na uczestnictwo w Ofercie, ich udziały ulegną następującemu rozwodnieniu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba praw głosu % udział w kapitale zakładowym Asseco Poland ,07 Fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,614,030 7,56 Andrej Košári ,220 2,63 Martin Morávek ,000 1,26 Jozef Klein ,000 1,12 Pozostali ,554,750 30,69 Całkowita liczba akcji po emisji Nowych Akcji % Źródło: system informacji zarządczej Ścisłe kierownictwo W skład ścisłego kierownictwa Spółki wchodzą następujące osoby (pełniące jednocześnie funkcje członków Rady Dyrektorów): 1. Jozef Klein Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów 2. Martin Morávek Dyrektor Techniczny i Członek Rady Dyrektorów 3. Jozef Roštár Członek Rady Dyrektorów 4. Andrej Klačan Członek Rady Dyrektorów 5. Edita Angyalová Członek Rady Dyrektorów (zob. część Kierownictwo, podpunkt Ścisłe Kierownictwo ). Pracownicy UwaŜamy, Ŝe wzrost Spółki w ostatnich latach, a takŝe potencjał wzrostu i osiągnięcie przez nas celów strategicznych są bezpośrednio związane z moŝliwością pozyskania i utrzymania specjalistów z sektora informatycznego. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnialiśmy 356 pracowników. Pracownicy z wyŝszym wykształceniem stanowią 77,8% ogółu pracowników (zob. część Działalność, podpunkt Pracownicy ). Dodatkowe informacje Doradcy ds. Emisji Funkcję naszych doradców do spraw emisji Nowych Akcji pełnią następujące podmioty:

15 Główny MenedŜer Oferty, Oferujący UniCredit CAIB Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, Warszawa, Polska Doradcy prawni Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, Warszawa, Polska (w zakresie prawa polskiego), Salans, z siedzibą przy Namestie SNP 15, Bratysława, Słowacja (w zakresie prawa słowackiego) Biegli rewidenci Kredit Audit s.r.o, z siedzibą przy Prievozská 14/A, Bratysława 2, Słowacja Doradca ds. Finansowych, Relacji Inwestorskich i PR CC Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielna 41/43, Warszawa, Polska Badania i rozwój, patenty i licencje Obecnie posiadamy zarejestrowany znak towarowy StarCARD (znak słowny). ZłoŜono równieŝ wniosek o rejestrację znaku towarowego ASSECO. Obecnie przed Urzędem Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej toczy się postępowanie w tej sprawie. Zarejestrowaliśmy następujące nazwy domen internetowych: asseco.sk, assetsoft.sk, slovakia-travel.sk, assecoslovakia.eu i Asseco.eu. Nie posiadamy Ŝadnych patentów ani modeli lub wzorów uŝytkowych (zob. część Działalność, podpunkt Własność intelektualna ). Dokumenty udostępnione do wglądu Oryginały następujących dokumentów będą dostępne w trakcie okresu składania zapisów na Nowe Akcje w naszej siedzibie w Bratysławie, Słowacja (nr tel.: , nr faksu: ) pod adresem wskazanym na ostatniej stronie niniejszego Prospektu w zwykłych godzinach pracy: prospekt i wszystkie ewentualne aneksy do Prospektu; nasz Statut; zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Asseco Slovakia, a.s. za lata 2005, 2006 i 2007; zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Asseco Slovakia, a.s. za lata 2006 i 2007 historyczne informacje finansowe sporządzone dla podmiotów zaleŝnych za okres dwóch lat obrotowych (dla kaŝdego roku osobno) poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego. Elektroniczna wersja Prospektu będzie dostępna na naszej stronie internetowej:

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo