PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego Prospektu, w tym Sprawozdań Finansowych oraz kwestii omówionych w części Czynniki ryzyka. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie, powód moŝe być zobowiązany na mocy przepisów prawa danego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do pokrycia kosztów ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. W przypadku gdyby takie postępowanie zostało wszczęte przed sądem Republiki Słowackiej, wymagane będzie tłumaczenie Prospektu na język słowacki, a koszt tłumaczenia początkowo poniesiony przez inwestora wnoszącego powództwo, ostatecznie zostanie poniesiony przez stronę, zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (w tym jego tłumaczenie) oraz złoŝyły wniosek o jego zatwierdzenie, ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie w zakresie w jakim niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. Charakterystyka Asseco Slovakia Jesteśmy liczącym się integratorem systemów i dostawcą rozwiązań informatycznych, technologii i usług dla instytucji finansowych, sektora publicznego i spółek handlowych. W portfelu naszych produktów znajdują się systemy informatyczne dla banków, instytucji finansowych i kas mieszkaniowych, systemy do obsługi kart płatniczych, systemy integracji informacji i systemy informacji zarządczej, sklepy internetowe, centra obsługi telefonicznej oraz rozwiązania opracowywane na zamówienie. Na liście naszych kluczowych klientów znajdują się krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i niefinansowe. Centrala Spółki znajduje się w Bratysławie, a jej lokalne oddziały w Pradze, Bańskiej Bystrzycy, Luczenecu, Trenczynie, śylinie, RuŜomberoku, Sninie i Koszycach. Posiadamy równieŝ spółki zaleŝne na Słowacji, w Czechach i Austrii. Więcej informacji o naszych spółkach zaleŝnych, ich historii, strategii w segmentach, w których prowadzą działalność, a takŝe oferowanych przez nie technologiach i produktach przedstawiono w części OPIS SPÓŁEK ZALEśNYCH. Historia Historia Asseco Slovakia sięga roku 1990, kiedy to powstała spółka ASSET, s.r.o. Rozwój działalności spółki skłonił właścicieli do przekształcenia ASSET, s.r.o. w spółkę akcyjną w 1999 r. tym samym oddzielono działalność związaną z tworzeniem oprogramowania od pozostałej działalności. 12 lutego 1999 r. powstała spółka akcyjna ASSET Soft, a.s. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. Pod koniec 2004 r. ASSET Soft, a.s. i COMP Rzeszów S.A. (od października 2005 r. odpowiednio Asseco Slovakia, a.s. i Asseco Poland S.A.) rozpoczęły strategiczną współpracę, tym samym tworząc podwaliny międzynarodowej Grupy ASSECO. Wspólne plany spółek przewidują rozwój i wejście na rynki międzynarodowe oraz stworzenie silnej grupy podmiotów świadczących usługi w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na rynkach Europy Środkowej. Spółka

2 rozpoczęła realizację planów rozszerzenia działalności dokonując przejęć i zawierając porozumienia partnerskie z innymi podmiotami. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji celów strategicznych było przejęcie Slovanet, a.s. w listopadzie 2005 r. Asseco Slovakia posiada 51% akcji największego alternatywnego dostawcy usług internetowych i telekomunikacyjnych w Słowacji. 21 września 2005 r. zmieniliśmy nazwę z ASSET Soft, a.s. na Asseco Slovakia. Podobnie COMP Rzeszów S.A. zmieniła nazwę na Asseco Poland S.A., a nazwa Grupa COMP Rzeszów-ASSET Soft została zmieniona na Grupa ASSECO. 10 października 2006 r. Asseco Slovakia zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tym samym stając się pierwszą słowacką spółką notowaną bezpośrednio na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. Głównym celem wejścia na giełdę było pozyskanie środków finansowych na przejęcia zmierzające do dalszego umacniania rynkowej pozycji Spółki. Proces rozszerzania naszej działalności i umacniania pozycji na słowackim rynku rozpoczął się na początku 2007 r. W dniu 8 stycznia 2007 r. podpisaliśmy umowę nabycia 51,04% akcji Datalock, a.s. oraz, pośrednio, jej podmiotów zaleŝnych. Datalock naleŝy do największych dostawców systemów ERP na rynku słowackim. Na początku maja 2007 r. Asseco Slovakia nabyła pakiet większościowy spółki LCS International będącej czołowym producentem korporacyjnych systemów informatycznych w Czechach. Dzięki temu Grupa ASSECO zrealizowała strategię budowy mocnej pozycji w zakresie usług związanych z systemami ERP w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2007 r. przejęliśmy kolejną spółkę na czeskim rynku informatycznym firmę BERIT, producenta systemów informatycznych LIDS oraz TOMS oraz dostawcę usług pokrewnych. 6 lipca 2007 r. podpisaliśmy umowę nabycia 51% udziałów w MPI Slovakia, niewielkiej firmie słowackiej dostarczającej systemy SAP. Nasza strategia na rynku czeskim została zrealizowana wraz z nabyciem w październiku 2007 r. kontrolnego pakietu większościowego akcji Asseco Czech Republic. Strategia ta została ogłoszona we wrześniu 2006 r. podczas prezentacji i spotkań z inwestorami przeprowadzonych w związku z pierwszą ofertą publiczną. Udziały w spółkach BERIT i LCS International zostały przeniesione na Asseco Czech Republic i obecnie są jej własnością, a wspólnie stanowią silny filar Grupy ASSECO na rynku czeskim. Nieco później w ramach Grupy ASSECO postanowiono, Ŝe Asseco Slovakia będzie w pełni kontrolować Asseco Czech Republic oraz podjęto decyzję o przeprowadzeniu wtórnej oferty Akcji Asseco Slovakia. Pod koniec października 2007 r. Asseco Slovakia ogłosiła kolejne przejęcie na rynku słowackim nabyliśmy 51% akcji Disig, a.s., słowackiej firmy będącej licencjonowanym dostawcą podpisów elektronicznych i usług w zakresie podpisu elektronicznego. Umowa nabycia została zawarta 26 października 2007 r. W listopadzie 2007 r. Asseco Slovakia rozszerzyła działalność na Austrię i przejęła UNiQUARE Software Development firmę, która będzie stanowiła podstawę nowego filaru Grupy Asseco Austria. Umowa nabycia została podpisana 16 listopada 2007 r.

3 Nasze przewagi konkurencyjne (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Posiadamy gromadzone przez wiele lat biznesowe know-how w róŝnych obszarach projektowania systemów, wdraŝania i wsparcia zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych (bankowość, oszczędnościowe kasy mieszkaniowe, ubezpieczenia komercyjne i rentowe, ubezpieczenia zdrowotne i ochrona zdrowia, hurtownie danych i business intelligence, a takŝe integracja aplikacji dla przedsiębiorstw). Nasze wyjątkowe doświadczenie i gruntowne zrozumienie procesów biznesowych w głównych sektorach gospodarki jest źródłem silnych kompetencji w zakresie tworzenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych i usług konsultingowych na potrzeby zarządzania procesami biznesowymi w kluczowych dla nas sektorach, przykładowo, w finansach, ochronie zdrowia i sektorze usług publicznych. Jesteśmy w stanie dostarczać duŝe i wszechstronne rozwiązania. Wieloletnie doświadczenie i posiadana wiedza pozwalają nam kompetentnie zarządzać wielkimi i długoterminowymi przedsięwzięciami z udziałem duŝych zespołów oraz terminowo je realizować. Zarazem elastycznie reagujemy na potrzeby klientów i pracujemy równieŝ nad mniejszymi projektami. Posiadamy certyfikaty bezpieczeństwa niezbędne w przypadku przedsięwzięć we wraŝliwych sektorach bankowości, ochrony zdrowia czy usług publicznych. Zakres wykorzystywanych przez nas technologii umoŝliwia dostarczanie rozwiązań informatycznych opartych na róŝnych systemach i platformach stosowanych przez naszych klientów i kompatybilnych z nimi. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania klientów, dostosowując produkty do istniejących rozwiązań wdroŝonych u klientów. Dysponujemy doświadczeniem i kompetencjami obejmującymi liczne systemy i platformy technologiczne, w tym.net, J2EE, Oracle, HP, IBM, Microsoft, SAS, Cognos i SAP. Posiadamy wysoce wykwalifikowanych pracowników i kluczowych partnerów, systematycznie i intensywnie szkolonych i certyfikowanych w wyŝej wymienionych obszarach. Dzięki silnej pozycji na rynkach słowackim i czeskim, osiągamy poziomy sprzedaŝy stawiające nas w pierwszym szeregu dostawców podstawowych technologii informatycznych. Starannie planujemy i przeprowadzamy szkolenia naszych specjalistów we współpracy z dostawcami, we wspólnym interesie wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy regularnie klasyfikowani wśród pięciu czołowych spółek świadczących usługi IT na Słowacji, a Asseco Czech Republic jest regularnie notowane wśród czołowych 10 czeskich spółek informatycznych. Otrzymaliśmy liczne prestiŝowe nagrody oraz szeroki zakres certyfikatów od głównych dostawców technologii. Wszystko to daje nam przewagę nad podmiotami konkurującymi o zamówienia na przedsięwzięcia w zakresie e-government (elektronicznej administracji publicznej). Jesteśmy obecni na kilku rynkach, z których najwaŝniejsze z naszego punktu widzenia to rynki słowacki i czeski. Ekspansja geograficzna daje nam szersze moŝliwości w zakresie obsługi klientów.

4 (viii) W 2005 r. rozpoczęliśmy stopniowe poszerzanie zakresu kompetencji i rynków działalności budując Grupę Kapitałową w drodze kolejnych przejęć. Umiejętność wybierania spółek i menadŝerów notujących dobre wyniki oraz wpływania na ich strategię w celu osiągnięcia bardziej intensywnego wzrostu umoŝliwia nam podnoszenie kompetencji naszej Grupy Kapitałowej, poszerzanie oferty produktów i rozwiązań informatycznych, a w rezultacie zwiększanie wewnętrznej wartości Grupy Kapitałowej. (ix) Dalsza integracja naszej Grupy umoŝliwi wypracowanie dodatkowych i niepowtarzalnych kompetencji dzięki połączeniu merytorycznej wiedzy i know-how z róŝnych segmentów, w których Grupa obecnie prowadzi działalność, w tym rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, ochrony zdrowia, usług publicznych, sektora uŝyteczności publicznej, planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz rozwiązań telekomunikacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) RóŜnorodność świadczonych usług (dostawa zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych, standaryzowane i elastyczne planowanie zasobów przedsiębiorstwa, systemy wsparcia informatycznego dla przemysłu i przedsiębiorstw uŝyteczności publicznej, tworzenie oprogramowania na Ŝądanie, integracja systemów, doradztwo, usługi telekomunikacyjne, wsparcie i utrzymanie systemów informatycznych oraz outsourcing) zapewnia nam szczególną pozycję wśród dostawców produktów i usług informatycznych, poniewaŝ jesteśmy w stanie dostarczyć więcej rozwiązań skupiając rozległą wiedzę merytoryczną w ramach naszej Grupy Kapitałowej. Zakres opracowanych i wdroŝonych produktów/rozwiązań, fakt, Ŝe w większości przypadków są one dostosowywane do potrzeb klienta, przystosowane do działania na wielu róŝnych platformach, w róŝnych językach, są zaawansowane technologicznie i elastyczne sprawia, Ŝe wiele z nich jest potencjalnie łatwe do przeniesienia do innych krajów (zasadniczo na wszystkie rynki Unii Europejskiej). Utrzymujemy długoletnie kontakty z klientami, wśród których jest wiele spółek naleŝących do renomowanych grup międzynarodowych lub będących bezpośrednimi przedstawicielami globalnych korporacji (np. Grupa ERSTE i Grupa UniCredit). Postrzeganie Słowacji i Czech przez społeczność międzynarodową na tle innych rynków wschodzących ulegało w minionych kilku latach szybkiej poprawie, głównie dzięki wzrostowi gospodarczemu oraz przeprowadzonym reformom strukturalnym. Ten korzystny obraz sprzyja nam jako słowackiej spółce wchodzącej na nowe rynki. Utworzenie Grupy ASSECO polegało na wdroŝeniu strategii odwrotnej do zazwyczaj obserwowanego wykupu lokalnych spółek przez globalne korporacje: tworząc nową globalną grupę dowiedliśmy naszej Ŝywotności i siły. Zachowując spuściznę lokalnej wiedzy, osiągnęliśmy masę krytyczną i staliśmy się oczywistym uczestnikiem największych przedsięwzięć na Słowacji, w Czechach i całym regionie. Notowanie naszych akcji na GPW w Warszawie (Asseco jest jedyną słowacką spółką, której akcje są przedmiotem bezpośredniego obrotu na rynku zagranicznym) zaowocowało wykreowaniem wizerunku pręŝnej i przejrzystej organizacji, co takŝe pomaga nam w prowadzonej działalności, przede wszystkim w kontaktach z klientami reprezentującymi istotny dla nas sektor prywatny.

5 (xv) Nasza skala i dywersyfikacja portfela projektów obniŝa naszą wraŝliwość na ryzyko utraty zleceń, a takŝe na czasowe opóźnienia niektórych przychodów (co ma miejsce w wypadku niektórych instytucji publicznych/ państwowych). WyraŜamy przekonanie, Ŝe jesteśmy wystarczająco silni, aby przezwycięŝyć takie okresowe trudności, a takŝe wykazać zdolność adaptacji do takich zdarzeń poprzez wykorzystanie własnych środków, przejście na alternatywne ścieŝki rozwoju oraz utrzymanie wzrostu organicznego. To takŝe jeden z powodów, dla których pragniemy pozyskać dodatkowe środki na giełdzie papierów wartościowych: aby wzrastać poprzez przejęcia i zwiększać zyski. Nasza strategia Nasze mocne strony Naszym celem jest osiągnięcie pozycji silnej i uznanej spółki w branŝy informatycznej na Słowacji, w Czechach, Austrii i na innych rynkach zagranicznych, wejście do grona kluczowych dostawców usług informatycznych, oraz wypełnienie misji, którą moŝna zawrzeć w słowach: rozwiązania informatyczne dla wymagających klientów. Pragniemy elastycznie reagować na potrzeby rynkowe i dostarczać klientom profesjonalne usługi i systemy informatyczne oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych będących podstawą naszej działalności i sukcesu. Naszą pozycję, moŝliwości wzrostu oraz uznanie na rynku zawdzięczamy znajomości procesów biznesowych oraz wiedzy z dziedzin dotyczących większości najwaŝniejszych gałęzi gospodarki. Kluczem do wypracowanego przez nas długofalowego sukcesu jest zadowolenie i wynikająca z niego lojalność klientów. Naszym głównym celem jest zatem pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie dotychczasowych klientów, zwłaszcza poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług i rozwiązań o znacznej wartości dodanej, a tym samym poprzez wspieranie realizacji ich celów. Planujemy poszerzać zakres kompetencji oraz zdobywać nowe rynki tworząc Grupę Kapitałową poprzez nabywanie spółek na Słowacji, w Czechach oraz niedawno w Austrii. DąŜymy do wyszukiwania i nabywania na korzystnych warunkach spółek osiągających dobre wyniki oraz pozyskiwania skutecznych menadŝerów, a następnie takiego ukierunkowania ich strategii, aby umoŝliwić spółkom bardziej intensywny wzrost. Dzięki takim działaniom poszerzamy zakres kompetencji naszej Grupy Kapitałowej oraz asortyment oferowanych produktów i rozwiązań informatycznych, tym samym zwiększając wewnętrzną wartość Grupy Kapitałowej. Dalsza integracja naszej Grupy Kapitałowej, a takŝe zrozumienie potrzeb i wymagań naszych klientów, pozwalają nam wybrać i zaproponować właściwe rozwiązania spośród szerokiej gamy produktów i usług oferowanych przez naszą stale rozwijającą się Grupę Kapitałową. Zamierzamy stale się doskonalić i aktualizować ofertę, wprowadzać na rynek najnowsze technologie, wszystko z myślą o dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla wymagających klientów i spełnianiu wszystkich ich potrzeb w tej dziedzinie. Naszym długoterminowym celem jest wprowadzenie pewnej grupy produktów na rynki zagraniczne, w tym na wybrane rynki Europy Zachodniej. Przewidujemy, Ŝe nabycie UNiQUARE Software Development, BERIT oraz jej spółek zaleŝnych w Niemczech i Szwajcarii, a takŝe utworzenie spółki Asseco Germany otworzy moŝliwość eksportu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań Grupy ASSECO na rynki zachodnie.

6 Klientom rozwijającym działalność na rynkach regionalnych proponujemy uniwersalne i sprawdzone rozwiązania umoŝliwiające działanie na skalę międzynarodową. W spółkach naszej Grupy krajowa kadra kierownicza ma zapewnioną znaczną niezaleŝność, aby móc w jak najlepszy sposób wykorzystać wiedzę o danym rynku do tworzenia rozwiązań na miarę potrzeb klientów. Nasze cele strategiczne obejmują: Tworzenie i rozwijanie nowoczesnych rozwiązań wysokiej jakości w dziedzinie informatyki i systemów informatycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i posiadanej wiedzy; Wzmacnianie konkurencyjności i znaczącej pozycji dostawcy złoŝonych systemów informatycznych na Słowacji oraz w Czechach; Dotarcie z ofertą rozwiązań informatycznych na inne rynki; zapewnienie wzajemnych synergii w ramach naszej Grupy Kapitałowej i Grupy ASSECO; Szybsza ekspansja na rynkach zagranicznych dzięki zwiększeniu bazy aktywów oraz podniesieniu rozpoznawalności marki Asseco; Zwiększanie efektywności i produktywności naszej Grupy Kapitałowej poprzez wielkokrotne wdraŝanie naszych rozwiązań; Utrzymywanie i podwyŝszanie wysokich standardów systemu zarządzania jakością; Utrzymanie zaangaŝowanej i profesjonalnej kadry pracowniczej; Pogłębianie i doskonalenie procesów wewnętrznych oraz budowanie toŝsamości korporacyjnej. Czynniki ryzyka Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje, potencjalni inwestorzy powinni wnikliwie przeanalizować czynniki ryzyka, które moŝna podzielić na następujące kategorie: Ryzyka dotyczące branŝy informatycznej i jej otoczenia regulacyjnego Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej Zmiany sposobu uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych Zmiana słowackich przepisów podatkowych Rosnąca konkurencja na rynku informatycznym Niekorzystne trendy rynkowe Niekorzystne zmiany kursów walut Wpływ wprowadzenia euro na Słowacji od 1 stycznia 2009 r. Ryzyka dotyczące naszej działalności Jesteśmy uzaleŝnieni od kilku duŝych przedsięwzięć i jakiekolwiek trudności w pozyskaniu nowych projektów mogą mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność

7 Jesteśmy uzaleŝnieni od głównych klientów, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Niepowodzenie w przygotowaniu i wdroŝeniu nowych produktów i usług moŝe mieć istotny niekorzystny wpływ na naszą działalność Nasza Grupa Kapitałowa planuje uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć w sektorze publicznym, z których część będzie współfinansowana ze środków dostępnych w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jakiekolwiek opóźnienia lub ograniczenia dotyczące tych przedsięwzięć mogą mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Nabyliśmy spółki specjalizujące się w produkcji oprogramowania ERP; na rynku rozwiązań ERP panuje jednak silna konkurencja, co moŝe wywrzeć niekorzystny wpływ na naszą działalność Niedotrzymanie wyznaczonych terminów umownych lub innych parametrów określonych przez naszych klientów lub niewłaściwe funkcjonowanie dostarczonych przez nas rozwiązań Utrata dobrego imienia w oczach klientów Dostosowywanie produktów do zmian w przepisach prawa moŝe spowodować poniesienie znaczących kosztów Ryzyko związane z realizacją duŝych zamówień publicznych, np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Nasi główni dostawcy mogą ograniczyć współpracę z nami Trudności operacyjne i finansowe naszych podwykonawców mogą negatywnie wpłynąć na naszą wiarygodność w oczach klientów Ogólne ryzyko związane z przejętymi spółkami Niezrealizowanie strategicznych celów ekspansji Ryzyko dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których obecnie prowadzimy działalność i w których działalność planujemy rozpocząć Nasza działalność w niektórych segmentach rynku moŝe zostać uznana przez konkurentów jako zagroŝenie dla ich pozycji; nie moŝna zatem wykluczyć niekorzystnego wpływu takiej oceny na naszą działalność Akcjonariusz większościowy moŝe podejmować działania stojące w sprzeczności z interesem pozostałych posiadaczy Akcji Ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w przypadku członków Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej Liczba członków Rady Nadzorczej, których wybierają pracownicy w myśl stosownych zapisów Statutu, moŝe nie być zgodna z przepisami prawa Rada Nadzorcza moŝe nie być w stanie mianować nowych członków Rady Dyrektorów Posiadana przez nas polisa ubezpieczeniowa moŝe nie obejmować wszystkich ryzyk

8 Szybki wzrost i rozwój moŝe spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów kierowniczych i operacyjnych Jesteśmy uzaleŝnieni od kluczowych pracowników, których utrata mogłaby mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność Członkowie Rady Dyrektorów, którzy złoŝą rezygnację z pełnienia funkcji, mogą Ŝądać wypłaty odszkodowań MoŜemy nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kultury korporacyjnej w miarę rozwoju działalności Ryzyko związane ze znakiem towarowym ASSECO Ryzyka związane z naszymi Akcjami: Sposób uchwalania, interpretacji i stosowania aktów prawnych na Słowacji moŝe być inny niŝ w Polsce i innych krajach, z których pochodzą inwestorzy uczestniczący w Ofercie Orzeczenia polskich sądów wydane przeciwko Spółce mogą być trudniejsze do wykonania na Słowacji niŝ miałoby to miejsce w przypadku gdyby Spółka i jej zarząd znajdowały się w Polsce Akcjonariusze z Polski mogą mieć trudności z wykonywaniem praw podlegających przepisom prawa słowackiego Ryzyko związane z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Ryzyko związane z odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia do skutku Oferty Nowych Akcji Ryzyka związane ze składaniem zapisów na Akcje i wpłatami na Akcje Inwestorzy mogą nie mieć moŝliwości zbycia naszych Akcji po oczekiwanej cenie lub w oczekiwanym terminie ze względu na brak aktywnego lub płynnego rynku Nadmierna podaŝ naszych Akcji na rynku moŝe mieć niekorzystny wpływ na ich kurs Ryzyka związane z krajami Europy Środkowo-Wschodniej Ryzyka związane z notowaniem Akcji na GPW Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami na rynku regulowanym lub wykluczenia Akcji z takiego obrotu.

9 Podstawowe dane finansowe i operacyjne Rok zakończony 31 grudnia Pro forma (w tys. SKK) Przychody ze sprzedaŝy produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Kapitał zakładowy Liczba Istniejących Akcji Zysk (strata) na Istniejącą Akcję (w SKK) (6) ,87 14,51 10,99 8,60 Uwagi: (1) Badane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Badane dane jednostkowe sporządzone zgodnie z MSSF (3) Uwzględnia przychody ze sprzedaŝy towarów, produktów i usług (4) Uwzględnia zobowiązania, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (5) Uwzględnia krótkoterminowe rezerwy, zobowiązania, zadłuŝenie i rozliczenia międzyokresowe (6) Średnia liczba akcji w 2006 r. (7) Dla porównania liczbę akcji podano przy załoŝeniu dokonania podziału akcji (8) Liczbę akcji w danych pro forma podano po uwzględnieniu akcji pokrytych wkładem niepienięŝnym Rok zakończony 31 grudnia Pro forma (w %) Rentowność operacyjna Rentowność sprzedaŝy brutto 12,2 14,7 14,4 16,0 12,6 15,2 11,7 16,5

10 Rok zakończony 31 grudnia Pro forma Rentowność sprzedaŝy netto Rentowność kapitału własnego (ROE) Rentowność aktywów (ROA) Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego Stopa zadłuŝenia 9,7 12,0 9,9 13,2 18,0 18,6 13,0 36,4 9,9 8,9 8,5 19,2 9,7 11,3 8,4 1,5 32,2 38,0 11,6 2,9 Uwagi: (1) Badane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Badane dane jednostkowe sporządzone zgodnie z MSSF PowyŜsze wskaźniki zostały obliczone wg następujących wzorów: Rentowność operacyjna stosunek zysku (straty) na działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność sprzedaŝy brutto stosunek zysku (straty) brutto do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność sprzedaŝy netto stosunek zysku (straty) netto przed udziałami mniejszości do przychodów ze sprzedaŝy produktów, Rentowność kapitału własnego stosunek zysku netto do kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, Rentowność aktywów stosunek zysku netto przed udziałami mniejszości do aktywów ogółem, Wskaźnik zadłuŝenia kapitału własnego stosunek zadłuŝenia długoterminowego do kapitału własnego, Stopa zadłuŝenia stosunek zobowiązań finansowych do kapitału własnego. Kapitalizacja i zadłuŝenie PoniŜsza tabela przedstawia kapitalizację i zadłuŝenie Grupy Asseco Slovakia na 29 lutego 2008 r.: 29 luty (w tys. SKK) ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem ZadłuŜenie długoterminowe (z wyłączeniem bieŝącego zadłuŝenia długoterminowego) Kapitał własny (2) Ogółem (2) (1) Niezbadane dane skonsolidowane sporządzone zgodnie z MSSF (2) Z wyłączeniem rezerwy z tytułu zysków i strat

11 Główni akcjonariusze, umowy z podmiotami powiązanymi Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 48,09% akcji Spółki znajduje się w posiadaniu Asseco Poland Spółka Akcyjna, spółki zarejestrowanej w Polsce, która tym samym jest naszym głównym akcjonariuszem. Ponadto posiadaczem 9,07% akcji Spółki są fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., polskiego inwestora instytucjonalnego. Członkowie Rady Dyrektorów oraz Rady Nadzorczej łącznie posiadają 6,02% akcji. Inni inwestorzy i nasi załoŝyciele posiadają łącznie 36,82% akcji. Spółka zawarła szereg umów z podmiotami powiązanymi. Szczegółowe informacje przedstawiono w rozdziale Akcjonariusze, w podrozdziale Umowy z podmiotami powiązanymi. Oferta i Akcje Oferowane Emitent... Asseco Slovakia, a.s. z siedzibą w Bratysławie, Republika Słowacji zob. Wyemitowany Kapitał rozdział Emitent Nasz kapitał zakładowy wynosi SKK. Łączna liczba Zakładowy... wyemitowanych akcji wynosi Wszystkie akcje zostały w całości opłacone gotówką lub pokryte wkładami niepienięŝnymi. Wartość nominalna jednej akcji to 1 SKK. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15 maja 2006 r. i uchwały Rady Dyrektorów z 30 sierpnia 2006 r. wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela w formie zdematerializowanej. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela dają swym posiadaczom takie same prawa zob. rozdział Kapitał zakładowy Spółki Oferta Publiczna... Asseco Slovakia emituje i oferuje do Nowych Akcji. Oferta Przewidywany Harmonogram Oferty Publiczna Nowych Akcji zostanie przeprowadzona w Polsce. Oferta jest skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych 26 maja 2008: Otwarcie Oferty Publicznej i ogłoszenie Zaproszenia do Składania Zapisów Publicznej maja 2008: Budowanie Księgi Popytu 28 maja 2008: Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Nowych Akcji, które zostaną zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym maja 2008: Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych 30 maja 2008: Przyjmowanie ewentualnych zapisów 2 czerwca 2008: Przydział składanych w wykonaniu umowy subemisji 2 czerwca 2008: Zamknięcie Oferty Publicznej Akcje Oferowane... Do Nowych Akcji oferowanych przez nas Inwestorom Instytucjonalnym na podstawie niniejszego Prospektu

12 Cena Emisyjna... W porozumieniu z Oferującym, ustalimy Cenę Emisyjną na podstawie następujących kryteriów i zasad: (i) oceny i wraŝliwości cenowej popytu ze strony Inwestorów Instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowy księgi popytu; (ii) naszego zapotrzebowania na kapitał w związku z realizacją celów Oferty Publicznej; (iii) obecnej i przewidywanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych (iv) oceny perspektyw rozwoju, czynników ryzyka i innych informacji dotyczących naszej działalności opisanych w Prospekcie Ogłoszenie Ceny Emisyjnej... Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości przed zaproszeniem Inwestorów Instytucjonalnych do składania zapisów na akcje Rozliczenie i Wydanie Przydział Nowych Akcji zostanie dokonany niezwłocznie po zamknięciu Akcji... okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych zob. rozdział Zapisy na Akcje Opcja Dodatkowego Nie przewiduje się prowadzenia działań stabilizacyjnych Przydziału... Umowa Ograniczająca Umowa ograniczająca zbywalność akcji zostanie uzgodniona przez nas Zbywalność Akcji... oraz Asseco Poland w odniesieniu do Istniejących Akcji znajdujących się w posiadaniu Asseco Poland na okres sześciu miesięcy od zamknięcia Oferty Publicznej. Spółka zobowiąŝe się, Ŝe bez zgody Subemitenta oraz Oferującego przez okres sześciu miesięcy od daty zamknięcia Oferty Publicznej nie wyemituje akcji (lub jakichkolwiek innych zamiennych lub wymiennych na akcje papierów wartościowych lub instrumentów, z którymi są związane prawa do objęcia lub zakupu akcji Spółki). Przeznaczenie wpływów Przewidywane wpływy netto z tytułu sprzedaŝy Akcji Oferowanych w z emisji... ramach Oferty Publicznej, po odjęciu poniesionych przez nas szacowanych kosztów (wynoszących łącznie około 8% wartości Oferty, czyli od 10,4 mln PLN do 12 mln PLN), kształtują się w przedziale od ok. 130 mln PLN do ok. 150 mln PLN, czyli od ok. 36,52 PLN do ok. 42,13 PLN na Akcję Oferowaną. Wysokość wynagrodzenia Subemitenta wynikającego z Umowy Subemisyjnej jest zawarta w wynagrodzeniu Oferującego, w związku z czym nie jest moŝliwe dokładne ustalenie wysokości wynagrodzenia przypadającego na usługi świadczone przez Subemitenta wynikające z Umowy Subemisyjnej. Wpływy netto z Oferty zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie transakcji nabycia podmiotów w Austrii i na Węgrzech, konsolidację przedsiębiorstw działających w Czechach oraz transakcje nabycia podmiotów w segmencie ERP w Czechach i na Słowacji. Zamierzamy utworzyć oddział Asseco Austria. 16 listopada 2007 r. doszło do zawarcia Umowy Nabycia pakietu 60% akcji UNiQUARE Software Development, średniej wielkości austriackiej spółki zajmującej się produkcją systemów CRM i innych modułów dla instytucji finansowych. Spółka zatrudnia około 180 osób i poza Austrią działa m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Norwegii, krajach Europy Środkowo-Wschodniej a takŝe

13 poza Europą. ZaleŜnie od porozumienia z udziałowcami mniejszościowymi, zamierzamy zwiększyć udział w UNiQUARE Software Development do 100%. Ponadto rozpoczęliśmy rozmowy z czterema spółkami austriackimi, spośród których jedna powinna wejść w skład Asseco Austria. Planujemy równieŝ wykorzystać wpływy z Oferty na przeprowadzenie transakcji nabycia i utworzenie oddziału na Węgrzech. Obecnie toczą się negocjacje z czterema firmami informatycznymi specjalizującymi się w produkcji oprogramowania dla niszowych segmentów rynku. Zamierzamy zwiększyć do 100% udziały w czeskich podmiotach zaleŝnych BERIT i LCS International w związku z czym część wpływów z emisji Akcji ma być przeznaczona na nabycie akcji tych spółek od ich akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie prowadzone są rozmowy ze średniej wielkości czeską spółką, która mogłaby wzmocnić naszą pozycję na rynku ERP, szczególnie w segmencie HR. W styczniu 2008 r. podpisaliśmy z tą spółką list intencyjny. Dostrzegamy równieŝ inne moŝliwości inwestycji na rynku ERP w Czechach i na Słowacji. Naszym zdaniem, wpływy netto z Oferty będą wystarczające na pełne sfinansowanie nabycia wyŝej wymienionych aktywów. JeŜeli jednak wpływy okaŝą się niewystarczające, bierzemy pod uwagę moŝliwość wykorzystania dodatkowego finansowania dłuŝnego. W przeciwnym wypadku część wpływów netto, która nie zostanie wykorzystana na kolejne transakcje nabycia, zamierzamy wykorzystać w celu refinansowania kosztów juŝ zrealizowanych transakcji tego typu (kredyt na nabycie UNiQUARE Software Development). JeŜeli nie zrealizujemy planów dotyczących przejęć, zastrzegamy sobie prawo zmiany sposobu wykorzystania wpływów netto z Oferty. Planowane Na datę publikacji niniejszego Prospektu, nasze Istniejące Akcje są wprowadzenie do obrotu notowane na rynku regulowanym, tj. na rynku podstawowym Giełdy i obrót Akcjami... Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Naszym zamiarem jest, aby wszystkie Nowe Akcje zostały wprowadzone do obrotu na GPW. Oczekuje się, Ŝe wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na GPW zostanie złoŝony nie później niŝ w ciągu siedmiu dni roboczych od: (i) pomyślnego zakończenia przyjmowania zapisów na Nowe Akcje, (ii) pomyślnej rejestracji Nowych Akcji w Rejestrze Handlowym i (iii) przyjęcia Nowych Akcji do odpowiedniego depozytu. Prawa głosu... KaŜda Akcja daje prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Prawo głosu moŝna wykonywać przez pełnomocnika zob. rozdział Opis kapitału zakładowego Spółki.

14 Rozwodnienie W ramach Oferty wyemitowane ma zostać do akcji zwykłych. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na temat struktury akcjonariatu Spółki na dzień publikacji Prospektu, przy załoŝeniu, Ŝe istniejący akcjonariusze nie zdecydują się na uczestnictwo w Ofercie, ich udziały ulegną następującemu rozwodnieniu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba praw głosu % udział w kapitale zakładowym Asseco Poland ,07 Fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,614,030 7,56 Andrej Košári ,220 2,63 Martin Morávek ,000 1,26 Jozef Klein ,000 1,12 Pozostali ,554,750 30,69 Całkowita liczba akcji po emisji Nowych Akcji % Źródło: system informacji zarządczej Ścisłe kierownictwo W skład ścisłego kierownictwa Spółki wchodzą następujące osoby (pełniące jednocześnie funkcje członków Rady Dyrektorów): 1. Jozef Klein Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów 2. Martin Morávek Dyrektor Techniczny i Członek Rady Dyrektorów 3. Jozef Roštár Członek Rady Dyrektorów 4. Andrej Klačan Członek Rady Dyrektorów 5. Edita Angyalová Członek Rady Dyrektorów (zob. część Kierownictwo, podpunkt Ścisłe Kierownictwo ). Pracownicy UwaŜamy, Ŝe wzrost Spółki w ostatnich latach, a takŝe potencjał wzrostu i osiągnięcie przez nas celów strategicznych są bezpośrednio związane z moŝliwością pozyskania i utrzymania specjalistów z sektora informatycznego. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnialiśmy 356 pracowników. Pracownicy z wyŝszym wykształceniem stanowią 77,8% ogółu pracowników (zob. część Działalność, podpunkt Pracownicy ). Dodatkowe informacje Doradcy ds. Emisji Funkcję naszych doradców do spraw emisji Nowych Akcji pełnią następujące podmioty:

15 Główny MenedŜer Oferty, Oferujący UniCredit CAIB Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, Warszawa, Polska Doradcy prawni Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, Warszawa, Polska (w zakresie prawa polskiego), Salans, z siedzibą przy Namestie SNP 15, Bratysława, Słowacja (w zakresie prawa słowackiego) Biegli rewidenci Kredit Audit s.r.o, z siedzibą przy Prievozská 14/A, Bratysława 2, Słowacja Doradca ds. Finansowych, Relacji Inwestorskich i PR CC Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielna 41/43, Warszawa, Polska Badania i rozwój, patenty i licencje Obecnie posiadamy zarejestrowany znak towarowy StarCARD (znak słowny). ZłoŜono równieŝ wniosek o rejestrację znaku towarowego ASSECO. Obecnie przed Urzędem Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej toczy się postępowanie w tej sprawie. Zarejestrowaliśmy następujące nazwy domen internetowych: asseco.sk, assetsoft.sk, slovakia-travel.sk, assecoslovakia.eu i Asseco.eu. Nie posiadamy Ŝadnych patentów ani modeli lub wzorów uŝytkowych (zob. część Działalność, podpunkt Własność intelektualna ). Dokumenty udostępnione do wglądu Oryginały następujących dokumentów będą dostępne w trakcie okresu składania zapisów na Nowe Akcje w naszej siedzibie w Bratysławie, Słowacja (nr tel.: , nr faksu: ) pod adresem wskazanym na ostatniej stronie niniejszego Prospektu w zwykłych godzinach pracy: prospekt i wszystkie ewentualne aneksy do Prospektu; nasz Statut; zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Asseco Slovakia, a.s. za lata 2005, 2006 i 2007; zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe Asseco Slovakia, a.s. za lata 2006 i 2007 historyczne informacje finansowe sporządzone dla podmiotów zaleŝnych za okres dwóch lat obrotowych (dla kaŝdego roku osobno) poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego. Elektroniczna wersja Prospektu będzie dostępna na naszej stronie internetowej:

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA w 1Q 2009 roku. Warszawa, 14 maja 2009

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA w 1Q 2009 roku. Warszawa, 14 maja 2009 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA w 1Q 2009 roku Warszawa, 14 maja 2009 Agenda Podsumowanie 1Q 2009 roku NajbliŜsze plany 2 Wybrane dane finansowe Dane skonsolidowane Przychody* Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2009 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku stosowania

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Prospekt Podsumowanie. Historia

PODSUMOWANIE. Prospekt Podsumowanie. Historia PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wstęp do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Nowe Akcje powinny być podejmowane po zapoznaniu się z treścią całego Prospektu,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Fuzja Akwizycje Nowy Zarząd Warszawa, 14 grudnia 2006 Fuzja Asseco Poland i Softbank Działania wykonane Pozostałe do zrobienia 08/2006 Podpisanie planu połączenia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. WPROWADZENIE Spółka Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: Getin Noble Bank albo

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

[tłumaczenie wyciągu ogłoszenia związanego z warunkowym publicznym wezwaniem spółki Bioton S.A. na wszystkie wyemitowane akcje spółki SciGen Ltd.

[tłumaczenie wyciągu ogłoszenia związanego z warunkowym publicznym wezwaniem spółki Bioton S.A. na wszystkie wyemitowane akcje spółki SciGen Ltd. [tłumaczenie wyciągu ogłoszenia związanego z warunkowym publicznym wezwaniem spółki Bioton S.A. na wszystkie wyemitowane akcje spółki SciGen Ltd.] 1. Wstęp BIOTON S.A. WARUNKOWE WEZWANIE BIOTON S.A. DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 20.11.2009 roku Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok Sprawozdanie z działalności jednostki za 2011 rok 68 1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień 1 stycznia 2011 roku kapitał zakładowy Towarzystwa Finansowego S.A. wynosił 44.687.754,00 PLN i dzielił się na 44.687.754

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W 2016 ROKU 1. Wstęp. Rada Nadzorcza spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 grudnia.2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Wyniki Grupy Asseco H1 2017 Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. 1.Podsumowanie działalności Grupy Najważniejsze wydarzenia w H1 2017 r. Dobre wyniki i perspektywy rozwoju ACE i ASEE. Dynamiczny rozwój segmentu

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo