Foreign Students Guide

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreign Students Guide"

Transkrypt

1 Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005

2 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów prof. dr. hab. Lecha Czarneckiego Redakcja Przewodnicząca Komisji Zagranicznej (Chair of the Foreign Commission) Katarzyna Buzan Olga Rakiewicz Katarzyna Stefanowicz Okładka i opracowanie graficzne Natalia Przywara (wszelkie prawa zastrze one) Skład i łamanie Natalia Przywara Foto (okładka) Paweł Pawela Wydawca Komisja Zagraniczna Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Gmach Główny PW, pl. Politechniki 1, pok. 165, Warszawa tel. (22) , fax. (22) Tłumaczenie Katarzyna Walkowicz Julia Juraszek Katarzyna Buzan Korekta Anna Lipińska Druk Drukarnia EBE w Warszawie ul. Instalatorów 5 tel , tel./fax Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

3 spis treści Wstęp Abstract 5 5 Legalizacja pobytu Legalisation of residence 7 zasady rules wymagane dokumenty required documents obowiązujące opłaty obligatory fees 6 Ubezpieczenie zdrowotne Medical insurance 11 kiedy wygasa ubezpieczenie studenta? when insurance expires 10 Praca Work Pomoc medyczna Medical care 15 przychodnie clinics apteki pharmacies 16 Na Wydziale At the faculty 19 jak wytrwać na wydziale how to survive at the faculty dziekanaty Dean`s office ogłoszenia notice stypendia scholarships 18 Jedzenie Food Komunikacja miejska Public transport 23 bilety tickets 22 Domy studenckie PW WUT Dormitories U yteczne informacje Helpful informations 29 sport sport klimat klimate telefony telephones konta w bankach bank accounts podatek VAT VAT tax poczta post office Samorząd Studentów Students` Council Wybrane organizacje studenckie Choosen student org Rozrywka Free time 35 kina cinemas niektóre kluby choosen clubs muzea i galerie museums and art galleries teatry i sale koncertowe theatres and concert halls Mapy Maps

4

5 W s t ę p Witamy Cię na Politechnice Warszawskiej Przewodnik, który trzymasz w rękach pomo e Ci w załatwieniu wielu kwestii związanych z pobytem w Polsce oraz przeka e Ci podstawowe informacje dotyczące ycia studenckiego. Mamy nadzieje ze szybko zaadaptujesz się na naszej uczelni, zdobędziesz tu nie tylko dobre wykształcenie ale równie wielu przyjaciół. yczymy Ci ebyś lata spędzone w murach Politechniki Warszawskiej zawsze wspominał bardzo mile. Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej A b s t r a c t Welcome to the Warsaw University of Technology! We hope that this short guide which you keep in hands will help you to solve many problems connected with your stay in Poland and give you some basic information about students life. We hope you will adapt quickly at our university, get sound education here and find many friends. We wish you to always recall with sentiment the years spent at the Warsaw University of Technology. Foreign Commission of the Students Council of the University of Warsaw 5

6 L e g a l i z a c j a p o b y t u Legalizacja pobytu Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. Karta Pobytu). Ka dy student rozpoczynający studia w Polsce musi wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Jest to bardzo wa ne!! Najlepiej z tym nie zwlekać a unikniecie nieprzyjemnych niespodzianek. Komplet ni ej wymienionych dokumentów nale y zło yć w oddziale ds. Cudzoziemców, adres: ul. Długa Warszawa tel.(022) godz. przyjęć: poniedziałek: 10:00 17:30 wtorek, czwartek, piątek 8:00 15:00, środa nieczynne 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii Zasady: Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą zło enia kompletu dokumentów. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginały składanych dokumentów nale y okazać do wglądu. Wniosek nale y wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami. Pełnomocnictwo: cudzoziemiec mo e być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu. Wymagane dokumenty: 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania zło enie dodatkowej piątej fotografii), wa ny dokument podró y (2 kserokopie), potwierdzenie zameldowania czasowego. zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie studiów w państwowej 6 wersja polska

7 L e g a l i s a t i o n o f r e s i d e n c e Residence permit permission for temporary residence for a fixed term (Residence Card). Every student who begins studying in Poland must apply for residence permit. It is extremely important! You will avoid troublesome situations if you take care of the formalities. A set of documents mentioned below should be applied the Foreigners Department (Oddział ds. Cudzoziemców); Address: 5 Długa Str Warszawa tel. (022) Opening hours: Monday: 10:00 17:30, Tuesday, Thursday, Friday 8:00 15:00, Wednesday closed 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland Rules: Application for permission should be made to the voivode (wojewoda) of the place where a person wants to study at least 45 days before the expiry date of visa or former permission. Once the application is accepted, the procedure of legalisation the residence is set in motion. All documents should be completed in Polish. Translations of original documents sholud be prepared by a sworn translator or a consul. Originals documents should be accessible for insight. Application ought to be completed in Polish, legibly, with CAPITAL LETTERS. Power of Attorney: a foreigner can be represented by Agent (Attorney in fact); Powet of Attorney ought to be certified by a legal adviser or solicitor. Required documents: 4 copies of filled application forms for permission for residence for fixed time, 4 valid colour photographs (size 4,5cm x 3,5cm); a person should be bearheaded, without glasses with dark lenses; the photographs ought to show left profile with the left ear of the person, face of the person should be evenly exposed (it is advisable to attach one additional photograph in order to facilitate the procedure). Valid travel documents (2 copies) confirmation of temporary accomodation, certificate of beginning or continuing studies at Polish state or private university with expected time of graduation, english version 7

8 lub niepaństwowej szkole wy szej oraz określające przewidywany termin zakończenia nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Obowiązujące opłaty: Wnoszone przy składaniu wniosku w znakach opłaty skarbowej od wniosku 5 zł od ka dego załącznika 0,50 zł Wnoszone przy odbiorze zezwolenia: za wydanie zezwolenia na zamieszkanie 300 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka WARSZAWA za wydanie karty pobytu 50 zł na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii Zasady: pobyt obywatela Unii i członka jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekraczający okres 3 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy, pełnomocnictwo: cudzoziemiec mo e być reprezentowany w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu dokumenty dołączone do wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinny być przetłumaczone na język polski przez uprawnionego tłumacza Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane na okres: 1 roku w przypadku podjęcia studiów, 6 miesięcy w przypadku poszukiwania pracy, 3 miesięcy do 12 miesięcy w przypadku wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej Wymagane dokumenty: 1 egzemplarz wniosku wypełnionego w języku polskim*, 2 fotografie, 8 wersja polska

9 documents of confirmation that person s financial resources are sufficient to cover the costs of residence. Obligatory fees: The fee is paid in the form of duty stamps, which must be to stuck to application form. PLN 5 for application PLN 0.5 for each annex Fees paid upon receiving: residence permit 300 zł on the bank account: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka WARSZAWA Card of Residence 50 zł on the bank account: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa Foreign students, who ARE citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland Rules: All EU citizens staying over three months in Poland must apply for an EU Citizens Residence Permit Power of Attorney: In the process of appying for residence permit, a foreigner can be represented by a nominated Agent (Attorney in Fact); Power of Attorney ought to be certified by a legal adviser or solicitor. all documents enclosed to the application forms ought to be translated into Polish by a sworn translator Permission for residence is given for following periods: 1 year in case of studying, 6 months in case of lookin for a job, 3 months to 12 months in case of taking up employment or economic activity/ business. Required documents for students: 1 copy of an application form filled in Polish*, 2 photographs, copy of a travel document or another document ascertaining identity and citizenship of a foreigner, certificate of medical insurance policy** declaration of having financial resources sufficient to cover the costs of residence without additional social funds, certificate issued by University. english version 9

10 kserokopia dokumentu podró y albo innego dokumentu potwierdzającego to samość i obywatelstwo cudzoziemca, dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego** oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zaświadczenie ze szkoły wy szej Obowiązujące opłaty: 30 zł wpłacane na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa * Wnioski do pobrania w Oddziale ds. Cudzoziemców, adres: ul. Długa Warszawa tel.( 022 ) godz. przyjęć: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek , środa nieczynne **Mo e to być formularz E 111 lub potwierdzenie o dobrowolnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, szczegółów dowiesz się w rozdziale dotyczącym ubezpieczeń. U b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e Przed rozpoczęciem studiów powinieneś koniecznie zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. W innym przypadku bardzo wysokie koszty ewentualnego leczenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii: Wy ej wymienieni studenci mogą podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Studenci polskiego pochodzenia W przypadku cudzoziemców uznanych za osoby polskiego pochodzenia (zaświadczenie z Konsulatu w kraju urodzenia o polskim pochodzeniu) składki opłacać będzie uczelnia. 10 wersja polska

11 Obligatory fees: For Residence Card for the citizen of European Union and for residence document for a member of their family not being the citizen of the EU: PLN 30, transferred to the account: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa *Application forms can be taken from Department for Foreigners (Oddział ds. Cudzoziemców), address: ul. Długa Warszawa tel.( 022 ) Opening hours: Monday 10:00 17:30, Tuesday, Thursday, Friday 8:00 15:00, Wednesday closed. ** It can be the E 111 form or confirmation of any insurance policy in Narodowy Fundusz Zdrowia, details are given in the part about insurance. M e d i c a l i n s u r a n c e It is extremely important for you to take care of your health insurance. Otherwise you will have to cover very high costs of treatment from your own pocket. 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland: ought to sign a contract with the National Health Fund (NFZ). Students of Polish origin In case of foreigners claiming to have Polish origin (a document from the consulate in the country of birth that certifies Polish origins is obligatory), all the fees will be payed by the university.students and candidates for doctor s degree should: apply to sign a contract with he National Health Fund : Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 69 Prosta St, Warszawa; tel. (22) , ; english version 11

12 Studenci i doktoranci starający się o ubezpieczenie zdrowotne powinni zło yć wniosek o zawarcie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Prosta 69, Warszawa, tel. (22) , Po zawarciu umowy o ubezpieczenie dobrowolne z kasą chorych, muszą dokonać zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym terenowo (ze względu na miejsce zamieszkania) oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie są zobowiązani przedstawić władzom uczelni (Dziekanat ds. Studenckich) lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie umowę zawartą z kasą chorych oraz poświadczenie zgłoszenia do ZUS w celu odprowadzania składki z tego tytułu. Inni Je eli student nie ma pochodzenia polskiego sam musi opłacać składkę. Po zło eniu wniosku o zawarcie umowy o ubezpieczenie i po zawarciu umowy z kasą powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ZUS, gdzie uzyska informację o numerze rachunku bankowego, na który winien jest co miesiąc odprowadzać składkę. Kiedy wygasa ubezpieczenie studenta? Student przestaje być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem uzyskania statusu absolwenta, który uzyskuje z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia uczelni wy szej. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia ka da osoba ma jeszcze przez 30 dni prawo do bezpłatnych świadczeń. 2. Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii. Studenci wy ej wymienieni je eli są ubezpieczeni w kraju, z którego pochodzą powinni tam e wystąpić w odpowiednim urzędzie (lokalnej kasie chorych) o wydanie formularza E 111, który uprawnia ich do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce. Je eli nie jesteś ubezpieczony w swoim kraju (sprawdź to dokładnie w odpowiednim urzędzie lokalnej kasie chorych), to procedura załatwiania ubezpieczenia jest taka sama jak dla studentów z poza UE (patrz pkt. 1.). 12 wersja polska

13 After signing the contract with NFZ they must report their medical insurance to the nearest department of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution). The authorities of the university (Dean s Office) or department leading PhD studies should be acquainted with the documents (contract with NFZ and certificate from ZUS) Other foreign students Students wo do not have Polish origin have to pay the fee themselves. After applying to NFZ and signing the contract with this institution (and obtaining medical insurance), one ought to report the contract to the nearest department of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution). Then one is given the number of bank account, where they should pay the fee every month. When the insurance expires The medical insurance expires automatically with the day of student s graduation (that is: after getting a certificate of graduating from the university). After the expiry date one is entitled to free medical care for consecutive 30 days. 2. Foreign students, who ARE citizens of European Union countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland. If students listed above have a health insurance in their country of origin, they should apply there to the right office to obtain the E 111 form. This form enables them using Polish health service. In case of students who are not insured in their country of origin (it is important to check it in the right office) the procedure of obtaining insurance is exactly the same as in case of students from outside the EU (p. 1). W o r k 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland These students need a permission to work. All details about the permission and the procedure are available on the web site: index.php?id=cudzoziemcy/cudzoziemcy. All students can work without permission for no longer than 3 months of summer holidays. english version 13

14 P r a c a 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii. Studenci ci potrzebują zezwolenie na prace, szczegóły na temat pozwolenia na prace znajdziecie na stronie Studenci maja prawo pracować bez zezwolenia na prace przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w czasie wakacji. 2. Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii: Państwa w stosunku do których ma zastosowanie zasada wzajemnego dostępu do rynku pracy bez ograniczeń: Królestwo Szwecji, Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Republika Czech, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Malta, Słowacja, Węgry. Obywateli powy szych państw dzieli kilka kroków od podjęcia pracy: Legalizacja pobytu Wystąpienie do urzędu o nadanie tymczasowego nr PESEL. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby podlegającej obowiązkowi jego nadania. Wniosek do pobrania na stronie Zło enie do właściwego wg miejsca zamieszkania urzędu pracy wniosku NIP 3 o wydanie numeru NIP. Państwa w stosunku do których stosuje się ograniczenia w sferze wykonywania pracy Szczegółów o zakresie ograniczeń i ich długości dowiesz się na stronie: Studenci maja prawo pracować bez zezwolenia na prace przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w czasie wakacji. 14 wersja polska

15 2. Foreign students, who ARE citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland THERE ARE NO RESTRICTIONS FOR students who are citizens of countries belonging to the European Economic Area: Sweden, Great Britain, Ireland, Cyprus, Czech Republic,Estonia, Lithuania, Latvia, Słovenia, Malta, Slovakia, Hungary. Citizens of countries listed above must meet some requirements before taking up a job They must receive residence permit Apply to the right office to obtain temporary PESEL (evidencial number). The application form is available to download on the web site Applying to the job centre for the NIP 3 form to obtain the NIP number. Students from countries whose citizens` rights are restricted on polish labour market All details about restrictions, procedures and their lenght are available on the web site: All students can work without permission for no longer than 3 months of summer holidays. M e d i c a l c a r e Important numbers: Police 997, Fire brigade 998 WUT academical guard (660) City guard 986 MZK emergency 995 Road accident emergency Gas emergency 992 Sewers emergency 994 english version 15

16 P o m o c M e d y c z n a Informacja medyczna Warszawskiej Słu by Zdrowia Pn. sob. 7:00 20:00 tel , niedz. 8:00 15:00 tel Pogotowie ratunkowe tel. 999, tel kom. 112 Zgłoszenia wypadków dy ur całodobowy tel do 27 Przychodnie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wy szych Ul. Mochnackiego 10 tel , , dy ur całodobowy Przychodnia Specjalistyczna (znajduje się tu tak e oddział szpitalny) Ul. Mochnackiego 10 tel. rejestracji czynna pn. pt. 7:30 19:00 Przychodnia przy PW Ul. Waryńskiego 10a (pomiędzy D.S. Mikrus a D.S. Riviera) tel. rejestracji , czynna pn. pt. 8:00 15:00 Przychodnia Specjalistyczna (Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz pracownia RTG małoobrazkowa) tel. rejestracji: , czynna pn. pt. 7:30 15:00 Przychodnia przy PW Ul. Narbutta 85 tel. rejestracji , czynna pn. pt. 7:30 15:00 16 wersja polska

17 Warsaw Medical Care Health information Mon. Sat. 7:00 20:00 tel , Sun. 8:00 15:00 tel Emergency Ambulance Service Tel. 999, from mobile: 112 Accident report 24 hour duty Tel to 27 Clinics Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wy szych (clinic for university and high school students) 10 Mochnackiego St, tel , hour duty Specialized Clinic 10 Mochnackiego St, registration tel , open Mon. Fri. 7:30 19:00 WUT Clinic 10a Waryńskiego St. (between Mikrus i Riviera dormitories) registration tel , , open Mon. Fri. 8:00 19:00 Specialized clinic of TB, lung diseases; roentgen. registration tel , , open Mon. Fri. 8:00 14:00, Wed. 8:00 15:00 WUT clinic 85 Narbutta St, registration tel , , open Mon. Fri. 7:30 15:00 english version 17

18 Dzielnica Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursynów Wola APTEKI CAŁODOBOWE Ulica telefon eromskiego Puławska Grójecka Waszyngtona 71/ pl. Hallera Marszałkowska 104/ Kondratowicza Dembowskiego Jana Kazimierza N a W y d z i a l e Jak nie zginąć na wydziale? Mamy nadzieję e Twoja przygoda z Politechniką będzie przebiegała miło i bez adnych problemów. Mo e jednak będziesz potrzebować pomocy, zaczniesz ginąć w gąszczu przepisów, pojawią się problemy z przedmiotami, a mo e po prostu będziesz chciał porozmawiać ze starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami o studiach? A mo e chciałbyś coś zmienić na wydziale? Przesunąć termin egzaminu? Zajrzyj do pokoju Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Znajduje się on na ka dym wydziale i zwykle na spotkaniu z pierwszym rokiem przedstawiciele samorządu spotkają się z Tobą i powiedzą gdzie i kiedy mo na ich znaleźć. To bardzo wa na informacja. Ci ludzie znają dobrze specyfikę wydziału, potrafią doradzić, mogą pójść z Tobą do Dziekana czy do wykładowcy. Pomogą w typowych i nietypowych sytuacjach, które często mogą być du o prostsze do rozwiązania ni myślisz. Jedno jest na pewno proste i wa ne nie czekaj a z małego problemu urośnie du y. Dziekanat Kolejne miejsce, o którym warto wiedzieć to Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiać ró nego rodzaju formalności, związane z nauką, stypendiami, zaświadczeniami i wiele innych. Tutaj tak e często znajdują się tablice ogłoszeniowe z wa nymi informacjami. Warto je regularnie odwiedzać. Nawet jeśli pierwsze spotkanie z paniami z Dziekanatu nie będzie najlepsze nie zra aj się. To tylko ludzie i te mogą mieć gorszy dzień. A jeśli nie znajdziesz wspólnego języka przyjdź do samorządu. 18 wersja polska

19 District Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursynów Wola PHARMACIES Street eromskiego 13 Puławska 39 Grójecka 76 Waszyngtona 71/73 pl. Hallera 9 Marszałkowska 104/122 Kondratowicza Dembowskiego 8 Jana Kazimierza 16 Telephone A t t h e f a c u l t y How to survive at the faculty We hope that your adventure with the Warsaw School of Technology will go smoothly and without any problems. But it may happened that you will need some help when getting lost with thousands of regulations or having problems with different subjects or perhaps you will just need to talk with older and more experience colleagues about your studies or perhaps you will want to change something at the faculty or change your exam timing.then drop in to the room of Students Union at your Faculty. You can find it at every faculty and usually at the first meeting with the first year Students Union representation will meet you and inform where and when you can find them. This is a very important information. These people know all about your faculty, they can give you a piece of advice or even go with you to the dean or lecturer. They will help you in all typical and untypical situations, which actually can appear much easier to solve then you think. One thing is simple and important to remember: do not wait until your small problem grows. Dean s office Next place which is worth to know about is dean s office. This is the place where you can deal with different kind of formalities connected with studies, scholarships, certifications, and much more. This is also the place where you can find advertisement s board with different and important information. It is worth to visit it regularly. Even if your first meeting with the dean s office workers will not be pleasant, do not offence or resign. They are only people and they too have a right to have a bad day. And in case you still have problems, come to Students Union. english version 19

20 Ogłoszenia Jeśli ju mowa o tablicach ogłoszeniowych i ró nych informacjach. Warto jest te oglądać tablice informacyjne Samorządu oraz zapisać się na listę mailongową. Tą drogą będziesz otrzymywać Newsletter informacyjny, z wiadomościami o ró nych ciekawych wydarzeniach, imprezach, spotkaniach, praktykach itp. Stypendia Studentom cudzoziemcom, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, przysługuje stypendium naukowe (za dobre wyniki w nauce) na takich samych zasadach jak wszystkim studentom danego wydziału. Studentom, którzy nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, nie przysługuje stypendium naukowe (za dobre wyniki w nauce), mogą się on jednak ubiegać o nagrodę Rektora za osiągnięcia w nauce. Stypendium socjalne cudzoziemcom nie przysługuje. J e d z e n i e Tradycyjne dania Polskie to: bigos, barszcz biały, pierogi z kapustą, papuśniak, flaki, kluski śląskie, kopytka, knedle i wiele innych. Mamy nadzieje, e będziesz miał okazje wielu z tych dań spróbować podczas pobytu w Polsce. W warszawie jest wiele restauracji serwujących Polskie tradycyjne dania, są one jednak drogie. Niektóre z nich o przystępnych cenach: Restauracja Gościniec Opolski ul. Puławska 104 tel/fax Restauracja Barbakan ul. Freta 1 tel. (0 22) Studenci najczęściej korzystają ze stołówek studenckich, barów mlecznych i tanich restauracji wietnamskich. Obiad kosztuje od 7 do 10 zł. Niektórzy gotują samodzielnie, w akademikach są ogólnodostępne kuchnie. Stołówka centralna PW : ul. Filtrowa 2, czynna pn pt 12:30 16:30, w soboty w godzinach 12:30 15: wersja polska

21 Notice Coming back to the advertisement s boards and different information in general. It is worth to look at the Students Union boards and sign yourself for a mailing list. This way you will receive an Information s Newsletter about interesting events, meetings, parties or apprenticeships. Scholarships Foreign students who are the citizens of European Union Member States or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland, are entitled to receive the scientific scholarschip (for good marks) on the same grounds as other students of their faculty. Students who are not the citizens of European Union Member States or Iceland Lichtenstein, Norway, Switzerland, are not entitled to the scientific scholarship (for good grades).however, they can apply for the Rector prize for good results in studies. Social scholarship is not granted to foreigners. F o o d Traditional Polish meals are: Bigos (sauerkraut stew), White borshch, Pierogi (duplings staffed with cabbage), Kapuśniak (traditional Polish soup made of cabbage), Tripe, traditional Polish dumplings: kluski śląskie, kopytka, knedle and many others. We hope you will taste those meals in Poland. There are many restaurants in Warsaw serving them but they are usually expensive. Some of them: Restauracja Gościniec Opolski ul. Puławska 104 tel/fax Restauracja Barbakan ul. Freta 1 tel. (0 22) Students usually eat in students canteens, milk bars or cheap Vietnamese restaurants. Diner can cost there about 7 10 zl. Some students choose to cook on their own. All dormitories are equipped with kitchens. The main WUT canteen: 2 Filtrowa Street open: Mon Fri 12:30 16:30, Sat 12:30 15:00 english version 21

22 Niektóre bary Mleczne Bambino ul. Ho a 19 (róg Kruczej) Familijny ul. Nowy Świat 39 Prasowy ul. Marszałkowska 10/16 Uniwersytecki ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 Złota Kurka ul. Marszałkowska 55/73 K o m u n i k a c j a m i e j s k a Informacja: tel. 9484, Metro,tramwaje i autobusy kursują zazwyczaj od godziny 4:30 5:00 do ok. 23:00 23:30. Istnieją te nocne linie autobusowe i jedna nocna linia tramwajowa. System biletowy Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych oraz studenci zagraniczni do 26 roku ycia, posiadający legitymację ISIC mają 50% zni ki na wszystkie bilety. To jednak nie dotyczy doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wszystkie typy biletów są łatwo dostępne.w kioskach dostaniemy bilety jeadnorazowe, dobowe, miesięczne i kwartalne, ale innych lepiej od razu szukać na placówkach ZTM. Bilety jednorazowe mo na nabyć u kierowcy, ale tylko na postoju i przystankach, trzeba wtedy dopłacić 30gr (lub 60 za bilet normalny), a w dodatku rzadko kiedy otrzyma się resztę. Bilet nale y jak najszybciej wło yć do elektronicznego kasownika paskiem magnetycznym do dołu. Bilet nieskasowany jest niewa ny. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest karta miejska. Ma format karty kredytowej, ładuję się ją na poczcie lub w kiosku. Mo na na nią załadować bilet 30 dniowy lub 90 dniowy. Przy pierwszym wejściu do pojazdu zbli a się ją do kasownika i tym samym wprowadza się początkową datę okresu wa ności karty. W ka dej chwili mo na potem ją zbli yć ponownie, aby sprawdzić, ile dni jeszcze jest wa na. Po przekroczeniu ostatecznej daty ponownie ładuję się ją w kiosku lub na poczcie. 22 wersja polska

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo