Foreign Students Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreign Students Guide"

Transkrypt

1 Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005

2 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów prof. dr. hab. Lecha Czarneckiego Redakcja Przewodnicząca Komisji Zagranicznej (Chair of the Foreign Commission) Katarzyna Buzan Olga Rakiewicz Katarzyna Stefanowicz Okładka i opracowanie graficzne Natalia Przywara (wszelkie prawa zastrze one) Skład i łamanie Natalia Przywara Foto (okładka) Paweł Pawela Wydawca Komisja Zagraniczna Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Gmach Główny PW, pl. Politechniki 1, pok. 165, Warszawa tel. (22) , fax. (22) Tłumaczenie Katarzyna Walkowicz Julia Juraszek Katarzyna Buzan Korekta Anna Lipińska Druk Drukarnia EBE w Warszawie ul. Instalatorów 5 tel , tel./fax Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

3 spis treści Wstęp Abstract 5 5 Legalizacja pobytu Legalisation of residence 7 zasady rules wymagane dokumenty required documents obowiązujące opłaty obligatory fees 6 Ubezpieczenie zdrowotne Medical insurance 11 kiedy wygasa ubezpieczenie studenta? when insurance expires 10 Praca Work Pomoc medyczna Medical care 15 przychodnie clinics apteki pharmacies 16 Na Wydziale At the faculty 19 jak wytrwać na wydziale how to survive at the faculty dziekanaty Dean`s office ogłoszenia notice stypendia scholarships 18 Jedzenie Food Komunikacja miejska Public transport 23 bilety tickets 22 Domy studenckie PW WUT Dormitories U yteczne informacje Helpful informations 29 sport sport klimat klimate telefony telephones konta w bankach bank accounts podatek VAT VAT tax poczta post office Samorząd Studentów Students` Council Wybrane organizacje studenckie Choosen student org Rozrywka Free time 35 kina cinemas niektóre kluby choosen clubs muzea i galerie museums and art galleries teatry i sale koncertowe theatres and concert halls Mapy Maps

4

5 W s t ę p Witamy Cię na Politechnice Warszawskiej Przewodnik, który trzymasz w rękach pomo e Ci w załatwieniu wielu kwestii związanych z pobytem w Polsce oraz przeka e Ci podstawowe informacje dotyczące ycia studenckiego. Mamy nadzieje ze szybko zaadaptujesz się na naszej uczelni, zdobędziesz tu nie tylko dobre wykształcenie ale równie wielu przyjaciół. yczymy Ci ebyś lata spędzone w murach Politechniki Warszawskiej zawsze wspominał bardzo mile. Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej A b s t r a c t Welcome to the Warsaw University of Technology! We hope that this short guide which you keep in hands will help you to solve many problems connected with your stay in Poland and give you some basic information about students life. We hope you will adapt quickly at our university, get sound education here and find many friends. We wish you to always recall with sentiment the years spent at the Warsaw University of Technology. Foreign Commission of the Students Council of the University of Warsaw 5

6 L e g a l i z a c j a p o b y t u Legalizacja pobytu Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. Karta Pobytu). Ka dy student rozpoczynający studia w Polsce musi wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Jest to bardzo wa ne!! Najlepiej z tym nie zwlekać a unikniecie nieprzyjemnych niespodzianek. Komplet ni ej wymienionych dokumentów nale y zło yć w oddziale ds. Cudzoziemców, adres: ul. Długa Warszawa tel.(022) godz. przyjęć: poniedziałek: 10:00 17:30 wtorek, czwartek, piątek 8:00 15:00, środa nieczynne 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii Zasady: Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą zło enia kompletu dokumentów. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginały składanych dokumentów nale y okazać do wglądu. Wniosek nale y wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami. Pełnomocnictwo: cudzoziemiec mo e być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu. Wymagane dokumenty: 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania zło enie dodatkowej piątej fotografii), wa ny dokument podró y (2 kserokopie), potwierdzenie zameldowania czasowego. zaświadczenie potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie studiów w państwowej 6 wersja polska

7 L e g a l i s a t i o n o f r e s i d e n c e Residence permit permission for temporary residence for a fixed term (Residence Card). Every student who begins studying in Poland must apply for residence permit. It is extremely important! You will avoid troublesome situations if you take care of the formalities. A set of documents mentioned below should be applied the Foreigners Department (Oddział ds. Cudzoziemców); Address: 5 Długa Str Warszawa tel. (022) Opening hours: Monday: 10:00 17:30, Tuesday, Thursday, Friday 8:00 15:00, Wednesday closed 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland Rules: Application for permission should be made to the voivode (wojewoda) of the place where a person wants to study at least 45 days before the expiry date of visa or former permission. Once the application is accepted, the procedure of legalisation the residence is set in motion. All documents should be completed in Polish. Translations of original documents sholud be prepared by a sworn translator or a consul. Originals documents should be accessible for insight. Application ought to be completed in Polish, legibly, with CAPITAL LETTERS. Power of Attorney: a foreigner can be represented by Agent (Attorney in fact); Powet of Attorney ought to be certified by a legal adviser or solicitor. Required documents: 4 copies of filled application forms for permission for residence for fixed time, 4 valid colour photographs (size 4,5cm x 3,5cm); a person should be bearheaded, without glasses with dark lenses; the photographs ought to show left profile with the left ear of the person, face of the person should be evenly exposed (it is advisable to attach one additional photograph in order to facilitate the procedure). Valid travel documents (2 copies) confirmation of temporary accomodation, certificate of beginning or continuing studies at Polish state or private university with expected time of graduation, english version 7

8 lub niepaństwowej szkole wy szej oraz określające przewidywany termin zakończenia nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Obowiązujące opłaty: Wnoszone przy składaniu wniosku w znakach opłaty skarbowej od wniosku 5 zł od ka dego załącznika 0,50 zł Wnoszone przy odbiorze zezwolenia: za wydanie zezwolenia na zamieszkanie 300 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka WARSZAWA za wydanie karty pobytu 50 zł na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii Zasady: pobyt obywatela Unii i członka jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekraczający okres 3 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy, pełnomocnictwo: cudzoziemiec mo e być reprezentowany w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę lub udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu dokumenty dołączone do wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinny być przetłumaczone na język polski przez uprawnionego tłumacza Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane na okres: 1 roku w przypadku podjęcia studiów, 6 miesięcy w przypadku poszukiwania pracy, 3 miesięcy do 12 miesięcy w przypadku wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej Wymagane dokumenty: 1 egzemplarz wniosku wypełnionego w języku polskim*, 2 fotografie, 8 wersja polska

9 documents of confirmation that person s financial resources are sufficient to cover the costs of residence. Obligatory fees: The fee is paid in the form of duty stamps, which must be to stuck to application form. PLN 5 for application PLN 0.5 for each annex Fees paid upon receiving: residence permit 300 zł on the bank account: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka WARSZAWA Card of Residence 50 zł on the bank account: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa Foreign students, who ARE citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland Rules: All EU citizens staying over three months in Poland must apply for an EU Citizens Residence Permit Power of Attorney: In the process of appying for residence permit, a foreigner can be represented by a nominated Agent (Attorney in Fact); Power of Attorney ought to be certified by a legal adviser or solicitor. all documents enclosed to the application forms ought to be translated into Polish by a sworn translator Permission for residence is given for following periods: 1 year in case of studying, 6 months in case of lookin for a job, 3 months to 12 months in case of taking up employment or economic activity/ business. Required documents for students: 1 copy of an application form filled in Polish*, 2 photographs, copy of a travel document or another document ascertaining identity and citizenship of a foreigner, certificate of medical insurance policy** declaration of having financial resources sufficient to cover the costs of residence without additional social funds, certificate issued by University. english version 9

10 kserokopia dokumentu podró y albo innego dokumentu potwierdzającego to samość i obywatelstwo cudzoziemca, dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego** oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zaświadczenie ze szkoły wy szej Obowiązujące opłaty: 30 zł wpłacane na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa * Wnioski do pobrania w Oddziale ds. Cudzoziemców, adres: ul. Długa Warszawa tel.( 022 ) godz. przyjęć: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek , środa nieczynne **Mo e to być formularz E 111 lub potwierdzenie o dobrowolnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, szczegółów dowiesz się w rozdziale dotyczącym ubezpieczeń. U b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e Przed rozpoczęciem studiów powinieneś koniecznie zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. W innym przypadku bardzo wysokie koszty ewentualnego leczenia będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii: Wy ej wymienieni studenci mogą podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Studenci polskiego pochodzenia W przypadku cudzoziemców uznanych za osoby polskiego pochodzenia (zaświadczenie z Konsulatu w kraju urodzenia o polskim pochodzeniu) składki opłacać będzie uczelnia. 10 wersja polska

11 Obligatory fees: For Residence Card for the citizen of European Union and for residence document for a member of their family not being the citizen of the EU: PLN 30, transferred to the account: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Bud etu NBP O/O Warszawa *Application forms can be taken from Department for Foreigners (Oddział ds. Cudzoziemców), address: ul. Długa Warszawa tel.( 022 ) Opening hours: Monday 10:00 17:30, Tuesday, Thursday, Friday 8:00 15:00, Wednesday closed. ** It can be the E 111 form or confirmation of any insurance policy in Narodowy Fundusz Zdrowia, details are given in the part about insurance. M e d i c a l i n s u r a n c e It is extremely important for you to take care of your health insurance. Otherwise you will have to cover very high costs of treatment from your own pocket. 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland: ought to sign a contract with the National Health Fund (NFZ). Students of Polish origin In case of foreigners claiming to have Polish origin (a document from the consulate in the country of birth that certifies Polish origins is obligatory), all the fees will be payed by the university.students and candidates for doctor s degree should: apply to sign a contract with he National Health Fund : Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 69 Prosta St, Warszawa; tel. (22) , ; english version 11

12 Studenci i doktoranci starający się o ubezpieczenie zdrowotne powinni zło yć wniosek o zawarcie umowy w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Prosta 69, Warszawa, tel. (22) , Po zawarciu umowy o ubezpieczenie dobrowolne z kasą chorych, muszą dokonać zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym terenowo (ze względu na miejsce zamieszkania) oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie są zobowiązani przedstawić władzom uczelni (Dziekanat ds. Studenckich) lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie umowę zawartą z kasą chorych oraz poświadczenie zgłoszenia do ZUS w celu odprowadzania składki z tego tytułu. Inni Je eli student nie ma pochodzenia polskiego sam musi opłacać składkę. Po zło eniu wniosku o zawarcie umowy o ubezpieczenie i po zawarciu umowy z kasą powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale ZUS, gdzie uzyska informację o numerze rachunku bankowego, na który winien jest co miesiąc odprowadzać składkę. Kiedy wygasa ubezpieczenie studenta? Student przestaje być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem uzyskania statusu absolwenta, który uzyskuje z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia uczelni wy szej. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia ka da osoba ma jeszcze przez 30 dni prawo do bezpłatnych świadczeń. 2. Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii. Studenci wy ej wymienieni je eli są ubezpieczeni w kraju, z którego pochodzą powinni tam e wystąpić w odpowiednim urzędzie (lokalnej kasie chorych) o wydanie formularza E 111, który uprawnia ich do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce. Je eli nie jesteś ubezpieczony w swoim kraju (sprawdź to dokładnie w odpowiednim urzędzie lokalnej kasie chorych), to procedura załatwiania ubezpieczenia jest taka sama jak dla studentów z poza UE (patrz pkt. 1.). 12 wersja polska

13 After signing the contract with NFZ they must report their medical insurance to the nearest department of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution). The authorities of the university (Dean s Office) or department leading PhD studies should be acquainted with the documents (contract with NFZ and certificate from ZUS) Other foreign students Students wo do not have Polish origin have to pay the fee themselves. After applying to NFZ and signing the contract with this institution (and obtaining medical insurance), one ought to report the contract to the nearest department of Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution). Then one is given the number of bank account, where they should pay the fee every month. When the insurance expires The medical insurance expires automatically with the day of student s graduation (that is: after getting a certificate of graduating from the university). After the expiry date one is entitled to free medical care for consecutive 30 days. 2. Foreign students, who ARE citizens of European Union countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland. If students listed above have a health insurance in their country of origin, they should apply there to the right office to obtain the E 111 form. This form enables them using Polish health service. In case of students who are not insured in their country of origin (it is important to check it in the right office) the procedure of obtaining insurance is exactly the same as in case of students from outside the EU (p. 1). W o r k 1. Foreign students, who ARE NOT citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland These students need a permission to work. All details about the permission and the procedure are available on the web site: index.php?id=cudzoziemcy/cudzoziemcy. All students can work without permission for no longer than 3 months of summer holidays. english version 13

14 P r a c a 1. Dla studentów cudzoziemców, którzy NIE są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii. Studenci ci potrzebują zezwolenie na prace, szczegóły na temat pozwolenia na prace znajdziecie na stronie Studenci maja prawo pracować bez zezwolenia na prace przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w czasie wakacji. 2. Dla studentów cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii: Państwa w stosunku do których ma zastosowanie zasada wzajemnego dostępu do rynku pracy bez ograniczeń: Królestwo Szwecji, Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Republika Czech, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Malta, Słowacja, Węgry. Obywateli powy szych państw dzieli kilka kroków od podjęcia pracy: Legalizacja pobytu Wystąpienie do urzędu o nadanie tymczasowego nr PESEL. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby podlegającej obowiązkowi jego nadania. Wniosek do pobrania na stronie Zło enie do właściwego wg miejsca zamieszkania urzędu pracy wniosku NIP 3 o wydanie numeru NIP. Państwa w stosunku do których stosuje się ograniczenia w sferze wykonywania pracy Szczegółów o zakresie ograniczeń i ich długości dowiesz się na stronie: Studenci maja prawo pracować bez zezwolenia na prace przez okres nie przekraczający 3 miesięcy w czasie wakacji. 14 wersja polska

15 2. Foreign students, who ARE citizens of EU countries or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland THERE ARE NO RESTRICTIONS FOR students who are citizens of countries belonging to the European Economic Area: Sweden, Great Britain, Ireland, Cyprus, Czech Republic,Estonia, Lithuania, Latvia, Słovenia, Malta, Slovakia, Hungary. Citizens of countries listed above must meet some requirements before taking up a job They must receive residence permit Apply to the right office to obtain temporary PESEL (evidencial number). The application form is available to download on the web site Applying to the job centre for the NIP 3 form to obtain the NIP number. Students from countries whose citizens` rights are restricted on polish labour market All details about restrictions, procedures and their lenght are available on the web site: All students can work without permission for no longer than 3 months of summer holidays. M e d i c a l c a r e Important numbers: Police 997, Fire brigade 998 WUT academical guard (660) City guard 986 MZK emergency 995 Road accident emergency Gas emergency 992 Sewers emergency 994 english version 15

16 P o m o c M e d y c z n a Informacja medyczna Warszawskiej Słu by Zdrowia Pn. sob. 7:00 20:00 tel , niedz. 8:00 15:00 tel Pogotowie ratunkowe tel. 999, tel kom. 112 Zgłoszenia wypadków dy ur całodobowy tel do 27 Przychodnie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wy szych Ul. Mochnackiego 10 tel , , dy ur całodobowy Przychodnia Specjalistyczna (znajduje się tu tak e oddział szpitalny) Ul. Mochnackiego 10 tel. rejestracji czynna pn. pt. 7:30 19:00 Przychodnia przy PW Ul. Waryńskiego 10a (pomiędzy D.S. Mikrus a D.S. Riviera) tel. rejestracji , czynna pn. pt. 8:00 15:00 Przychodnia Specjalistyczna (Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz pracownia RTG małoobrazkowa) tel. rejestracji: , czynna pn. pt. 7:30 15:00 Przychodnia przy PW Ul. Narbutta 85 tel. rejestracji , czynna pn. pt. 7:30 15:00 16 wersja polska

17 Warsaw Medical Care Health information Mon. Sat. 7:00 20:00 tel , Sun. 8:00 15:00 tel Emergency Ambulance Service Tel. 999, from mobile: 112 Accident report 24 hour duty Tel to 27 Clinics Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wy szych (clinic for university and high school students) 10 Mochnackiego St, tel , hour duty Specialized Clinic 10 Mochnackiego St, registration tel , open Mon. Fri. 7:30 19:00 WUT Clinic 10a Waryńskiego St. (between Mikrus i Riviera dormitories) registration tel , , open Mon. Fri. 8:00 19:00 Specialized clinic of TB, lung diseases; roentgen. registration tel , , open Mon. Fri. 8:00 14:00, Wed. 8:00 15:00 WUT clinic 85 Narbutta St, registration tel , , open Mon. Fri. 7:30 15:00 english version 17

18 Dzielnica Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursynów Wola APTEKI CAŁODOBOWE Ulica telefon eromskiego Puławska Grójecka Waszyngtona 71/ pl. Hallera Marszałkowska 104/ Kondratowicza Dembowskiego Jana Kazimierza N a W y d z i a l e Jak nie zginąć na wydziale? Mamy nadzieję e Twoja przygoda z Politechniką będzie przebiegała miło i bez adnych problemów. Mo e jednak będziesz potrzebować pomocy, zaczniesz ginąć w gąszczu przepisów, pojawią się problemy z przedmiotami, a mo e po prostu będziesz chciał porozmawiać ze starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami o studiach? A mo e chciałbyś coś zmienić na wydziale? Przesunąć termin egzaminu? Zajrzyj do pokoju Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Znajduje się on na ka dym wydziale i zwykle na spotkaniu z pierwszym rokiem przedstawiciele samorządu spotkają się z Tobą i powiedzą gdzie i kiedy mo na ich znaleźć. To bardzo wa na informacja. Ci ludzie znają dobrze specyfikę wydziału, potrafią doradzić, mogą pójść z Tobą do Dziekana czy do wykładowcy. Pomogą w typowych i nietypowych sytuacjach, które często mogą być du o prostsze do rozwiązania ni myślisz. Jedno jest na pewno proste i wa ne nie czekaj a z małego problemu urośnie du y. Dziekanat Kolejne miejsce, o którym warto wiedzieć to Dziekanat. To tutaj będziesz załatwiać ró nego rodzaju formalności, związane z nauką, stypendiami, zaświadczeniami i wiele innych. Tutaj tak e często znajdują się tablice ogłoszeniowe z wa nymi informacjami. Warto je regularnie odwiedzać. Nawet jeśli pierwsze spotkanie z paniami z Dziekanatu nie będzie najlepsze nie zra aj się. To tylko ludzie i te mogą mieć gorszy dzień. A jeśli nie znajdziesz wspólnego języka przyjdź do samorządu. 18 wersja polska

19 District Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Śródmieście Targówek Ursynów Wola PHARMACIES Street eromskiego 13 Puławska 39 Grójecka 76 Waszyngtona 71/73 pl. Hallera 9 Marszałkowska 104/122 Kondratowicza Dembowskiego 8 Jana Kazimierza 16 Telephone A t t h e f a c u l t y How to survive at the faculty We hope that your adventure with the Warsaw School of Technology will go smoothly and without any problems. But it may happened that you will need some help when getting lost with thousands of regulations or having problems with different subjects or perhaps you will just need to talk with older and more experience colleagues about your studies or perhaps you will want to change something at the faculty or change your exam timing.then drop in to the room of Students Union at your Faculty. You can find it at every faculty and usually at the first meeting with the first year Students Union representation will meet you and inform where and when you can find them. This is a very important information. These people know all about your faculty, they can give you a piece of advice or even go with you to the dean or lecturer. They will help you in all typical and untypical situations, which actually can appear much easier to solve then you think. One thing is simple and important to remember: do not wait until your small problem grows. Dean s office Next place which is worth to know about is dean s office. This is the place where you can deal with different kind of formalities connected with studies, scholarships, certifications, and much more. This is also the place where you can find advertisement s board with different and important information. It is worth to visit it regularly. Even if your first meeting with the dean s office workers will not be pleasant, do not offence or resign. They are only people and they too have a right to have a bad day. And in case you still have problems, come to Students Union. english version 19

20 Ogłoszenia Jeśli ju mowa o tablicach ogłoszeniowych i ró nych informacjach. Warto jest te oglądać tablice informacyjne Samorządu oraz zapisać się na listę mailongową. Tą drogą będziesz otrzymywać Newsletter informacyjny, z wiadomościami o ró nych ciekawych wydarzeniach, imprezach, spotkaniach, praktykach itp. Stypendia Studentom cudzoziemcom, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, przysługuje stypendium naukowe (za dobre wyniki w nauce) na takich samych zasadach jak wszystkim studentom danego wydziału. Studentom, którzy nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, nie przysługuje stypendium naukowe (za dobre wyniki w nauce), mogą się on jednak ubiegać o nagrodę Rektora za osiągnięcia w nauce. Stypendium socjalne cudzoziemcom nie przysługuje. J e d z e n i e Tradycyjne dania Polskie to: bigos, barszcz biały, pierogi z kapustą, papuśniak, flaki, kluski śląskie, kopytka, knedle i wiele innych. Mamy nadzieje, e będziesz miał okazje wielu z tych dań spróbować podczas pobytu w Polsce. W warszawie jest wiele restauracji serwujących Polskie tradycyjne dania, są one jednak drogie. Niektóre z nich o przystępnych cenach: Restauracja Gościniec Opolski ul. Puławska 104 tel/fax Restauracja Barbakan ul. Freta 1 tel. (0 22) Studenci najczęściej korzystają ze stołówek studenckich, barów mlecznych i tanich restauracji wietnamskich. Obiad kosztuje od 7 do 10 zł. Niektórzy gotują samodzielnie, w akademikach są ogólnodostępne kuchnie. Stołówka centralna PW : ul. Filtrowa 2, czynna pn pt 12:30 16:30, w soboty w godzinach 12:30 15: wersja polska

21 Notice Coming back to the advertisement s boards and different information in general. It is worth to look at the Students Union boards and sign yourself for a mailing list. This way you will receive an Information s Newsletter about interesting events, meetings, parties or apprenticeships. Scholarships Foreign students who are the citizens of European Union Member States or Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland, are entitled to receive the scientific scholarschip (for good marks) on the same grounds as other students of their faculty. Students who are not the citizens of European Union Member States or Iceland Lichtenstein, Norway, Switzerland, are not entitled to the scientific scholarship (for good grades).however, they can apply for the Rector prize for good results in studies. Social scholarship is not granted to foreigners. F o o d Traditional Polish meals are: Bigos (sauerkraut stew), White borshch, Pierogi (duplings staffed with cabbage), Kapuśniak (traditional Polish soup made of cabbage), Tripe, traditional Polish dumplings: kluski śląskie, kopytka, knedle and many others. We hope you will taste those meals in Poland. There are many restaurants in Warsaw serving them but they are usually expensive. Some of them: Restauracja Gościniec Opolski ul. Puławska 104 tel/fax Restauracja Barbakan ul. Freta 1 tel. (0 22) Students usually eat in students canteens, milk bars or cheap Vietnamese restaurants. Diner can cost there about 7 10 zl. Some students choose to cook on their own. All dormitories are equipped with kitchens. The main WUT canteen: 2 Filtrowa Street open: Mon Fri 12:30 16:30, Sat 12:30 15:00 english version 21

22 Niektóre bary Mleczne Bambino ul. Ho a 19 (róg Kruczej) Familijny ul. Nowy Świat 39 Prasowy ul. Marszałkowska 10/16 Uniwersytecki ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 Złota Kurka ul. Marszałkowska 55/73 K o m u n i k a c j a m i e j s k a Informacja: tel. 9484, Metro,tramwaje i autobusy kursują zazwyczaj od godziny 4:30 5:00 do ok. 23:00 23:30. Istnieją te nocne linie autobusowe i jedna nocna linia tramwajowa. System biletowy Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych oraz studenci zagraniczni do 26 roku ycia, posiadający legitymację ISIC mają 50% zni ki na wszystkie bilety. To jednak nie dotyczy doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wszystkie typy biletów są łatwo dostępne.w kioskach dostaniemy bilety jeadnorazowe, dobowe, miesięczne i kwartalne, ale innych lepiej od razu szukać na placówkach ZTM. Bilety jednorazowe mo na nabyć u kierowcy, ale tylko na postoju i przystankach, trzeba wtedy dopłacić 30gr (lub 60 za bilet normalny), a w dodatku rzadko kiedy otrzyma się resztę. Bilet nale y jak najszybciej wło yć do elektronicznego kasownika paskiem magnetycznym do dołu. Bilet nieskasowany jest niewa ny. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest karta miejska. Ma format karty kredytowej, ładuję się ją na poczcie lub w kiosku. Mo na na nią załadować bilet 30 dniowy lub 90 dniowy. Przy pierwszym wejściu do pojazdu zbli a się ją do kasownika i tym samym wprowadza się początkową datę okresu wa ności karty. W ka dej chwili mo na potem ją zbli yć ponownie, aby sprawdzić, ile dni jeszcze jest wa na. Po przekroczeniu ostatecznej daty ponownie ładuję się ją w kiosku lub na poczcie. 22 wersja polska

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

IBAN: PL SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL SWIFT: WBKPPLPP Admission procedure application to Vice-Chancellor for Education Candidates/Foreigners applying for admittance to the 1st year of study are required to submit the following documents: 1. personal data

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016

Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 DSS.228. 24.2015.DD Wrocław, dnia 12 października 2015 roku Rezerwowa lista osób, którym zostały przyznane miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2015/2016 Na liście

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS +

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + STUDENT APPLICATION FORM Poniższy wzór zawiera wypełnione 3 Application forms dla studenta, który wybrał trzy uczelnie partnerskie.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/17541 Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel.

International Relations Office UKSW ul. Dewajtis 5, pok. 051, 01-815 Warszawa Mariola Sadowska e-mail: m.sadowska@uksw.edu.pl tel. Hi, I m Poland! What do you know about me? Didyouknowthatpolishis the most difficult language in the world? dwa dwoje dwóch dwojgiem dwojgu dwie dwóm dwom dwoma dwiema Didyouknowthat Warsawisthe third

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo