nr 66 ISSN maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka"

Transkrypt

1 b i u l e t y n ISSN maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ

2 Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider zmian zmiany w Rynku Przemysłu Tomasz Jaêwiƒski str. 3 Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku Biuro Realizacji Projektów w Warszawie AktualnoÊci Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej EBSKI TURNIEJ Relacje Inwestorskie str. 7 str. 5 str. 6 str. 8 Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA ZZL Młoda kadra pracowników ELEKTROBUDOWY SA Informacje gie dowe str. 11 Izabela Zielonka Od zawsze pracuj dla ELEKTROBUDOWY Z ycia firmy str. 12 Elektrobudowlane pociechy na Dzieƒ Dziecka str. 10 str. 13 str. 14 REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. Od redakcji, Tomasz Jaêwiƒski, Dyrektor RP pisze dla Paƒstwa o zmianach organizacyjnych w zarzàdzanym przez siebie Oddziale, a nowa struktura przedstawiona została na przykładzie jednego z Biur Realizacji Projektów oraz specyficznego dla naszej firmy Generalnego Wykonawstwa Inwestycji w Gdaƒsku. A jeêli ju o nadmorskich miejscowoêciach mowa, to na kolejnych stronach relacja z IV Letniego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa EB SA, potocznie zwanego Łebskim Turniejem. Gratulacje dla niezwyci onych z Konina, dla których tym razem zwyci stwo miało smak doêç słony! ycie firmy to najmłodsze Elektrobudowlane pociechy przedstawione z okazji Dnia Dziecka. Na okładce pi ciomiesi czny AdaÊ syn Wiktora Halskiego z Katowic. Wiosennie pozdrawiam Aleksandra Krzemieƒ 2 - biuletyn informacyjny

3 ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna zmiany w Rynku Przemysłu Tomasz Jaêwiƒski Zmiany, które ostatnio mia y miejsce w Oddziale Spó ki Rynek Przemys u, zaistnia y w wyniku kilkumiesi cznych poszukiwaƒ najdoskonalszych rozwiàzaƒ organizacyjnych. Celem tych zmian jest stworzenie organizacji, której procesy wewn trzne pozyskiwania i realizacji zamówieƒ odbywaç si b dà w nowo utworzonych terytorialnych Biurach Handlowych. Dotychczasowa organizacja Oddziału z centralnie sterowanym Wydziałem Produkcji i Wydziałem Marketingu cechowała si małà elastycznoêcià i ograniczonym zakresem decyzyjnoêci na ni szych szczeblach zarzàdzania oraz brakiem jasnych zasad podziału zasobów wykonawczych. Postulowane zmiany organizacyjne polegajà na likwidacji komórki Zarzàdzanie Rynkiem oraz komórki organizacyjnej Wydział Produkcji i utworzeniu terenowych Biur Realizacji Projektu (BRP) w Płocku, Koninie, Katowicach i Warszawie (wi cej na str. 6) oraz biura pod nazwà Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku (wi cej na str. 5), podlegajàcych bezpoêrednio Dyrektorowi Oddziału RP. Zdaniem kierownictwa Oddziału, wprowadzenie postulowanych zmian w organizacji spowoduje osiàgni cie poni szych celów: proces od pozyskania zamówienia a do zakoƒczenia realizacji zamykaç si b dzie w ramach struktur jednego biura; odpowiedzialnoêç za uzyskany wynik finansowy pozostanie na poziomie poszczególnych biur; zasoby wykonawcze przyporzàdkowane zostanà poszczególnym biurom, a ich przemieszczanie do realizacji zadaƒ dokonywane b dzie na mocy decyzji dyrektorów tych biur, w zale noêci od potrzeb podyktowanych iloêcià realizowanych projektów; wielkoêç zasobów ludzkich w oddziale pozostanie na niezmienionym poziomie; nastàpi delegowanie kompetencji na ni sze szczeble zarzàdzania i decentralizacja procesu decyzyjnego, obj tego kontrolà na poziomie oddziału; magazyn pozostanie organizacyjnie ulokowany w strukturze BRP Płock, natomiast koszty magazynu, narz dzi, maszyn b dà rozdzielane według ustalonego algorytmu; koszty grupy pomiarowej rozdzielane b dà pomi dzy poszczególne biura w zale noêci od wielkoêci usług Êwiadczonych przez grup pomiarowà na rzecz ka dego z biur; podział rynku pomi dzy biura zostanie ukształtowany geograficznie z wyjàtkiem GWI, które Êwiadczy usługi generalnego wykonawstwa na terenie całego kraju; decyzje personalne dotyczàce obsady poszczególnych stanowisk w biurach podejmowane b dà przez dyrektorów biur po konsultacji z Dyrektorem Oddziału; Wydział Marketingu b dzie pełniç funkcje wspierajàce w pozyskiwaniu zleceƒ dla poszczególnych BRP i GWI oraz promocyjno-lobbingowe na rzecz Oddziału; nastàpi optymalizacja zarzàdzania posiadanymi zasobami i ulepszenie podziału pracy; b dzie mo liwoêç lepszej koordynacji działaƒ przez dyrektorów biur; nastàpi usprawnienie procesu planistyczno-decyzyjnego; słu by marketingu i realizacji poszczególnych biur b dà współuczestniczyç w procesie pozyskiwania i realizacji zamówieƒ. Jestem przekonany, e tak zorganizowana działalnoêç Rynku Przemysłu b dzie słu yła rozwojowi w zakresie zamówieƒ, sprzeda y, a przede wszystkim mar y. biuletyn informacyjny - 3

4 RP KONTRAKTY 1. Przedsi biorstwo Budowlane BUDIZOL PLN Kompleksowe wykonanie obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Gdyni przy ul. Morskiej/Mareckiego 2. MOSTOSTAL SIEDLCE SA PLN Monta instalacji elektrycznych na budowie Fabryki Wawel w Dobczycach k. Krakowa 3. HYDROBUDOWA 6 SA PLN Wykonanie instalacji elektrycznych w Budynku Biurowym DOM ALFA przy ul. Domaniewskiej 50A w Warszawie 4. KONCEPTA Sp. z o.o PLN Wykonanie pod klucz budynku handlowo-usługowego LIDL w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 5. LIDL POLSKA Sp. z o.o PLN Kompleksowa realizacja obiektu handlowo-usługowego LIDL w Stargardzie Szczeciƒskim przy ul. Popiela/Łab dzia 6. GRUPA LOTOS SA PLN Aneks do umowy na wykonanie w latach 2004 i 2005 robót remontowych i inwestycyjnych urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych 7. HOCHTIEF Polska Sp. z o.o PLN Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wewn trznych i zewn trznych na budowie pn. HOTEL QUBUS w Krakowie, przy ul. NadwiÊlaƒskiej Port Solny 8. MITEX S.A. w Warszawie PLN Modernizacja Hotelu Novotel-Centrum w Warszawie Analiza rynku Kontakty z klientami Promocja i marketing Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Marketingu Przyj cie zamówienia akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Proces pozyskiwania zamówienia Zdobycie zapytania ofertowego Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Marketingu Tak Analiza techniczna, prawna i finansowa zapytania ofertowego Nie Zdobycie zapytania ofertowego Odrzucenie zapytania ofertowego Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Marketingu Opracowanie cz Êci kosztowej oferty Opracowanie cz Êci technicznej oferty Negocjacje z dostawcami i podwykonawcami Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Produkcji akceptacja: Proces realizacji zamówienia Przygotowanie specyfikacji technicznej Negocjacje z dostawcami i podwykonawcami Przygotowanie zmówieƒ i umów Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Ostateczna kalkulacja zamówienia Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Realizacja projektu Zdobycie referencji Zbadanie zadowolenia klienta Dzia Realizacji Tak Kalkulacja oferty Negocjacje Umowy OkeÊlenie ryzyka Nie Konsultacja prawna Przyj cie zamówienia Odrzucenie zamówienia Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Produkcji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Âciàgni cie nale noêci Obs uga gwarancyjna Kierownik Kontraktu Dyrektor Finansowy Struktura organizacyjna RP DZIA MARKETINGU Dyrektor Marketingu Jerzy Moszczyƒski Dyrektor Oddzia u Tomasz Jaêwiƒski DZIA FINANSOWY Dyrektor Finansowy Izabela Zielonka ZESPÓ DS. JAKOÂCI I BHP Specjalista Zarzàdzania JakoÊcià Jan Iwaniuk Specjalista BHP Leszek Radoch DZIA SPRAW PRACOWNICZYCH I ADMINISTRACJI Kierownik Urszula CieÊlak BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW P OCK BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW KONIN BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW KATOWICE BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW WARSZAWA GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI GDA SK Dyrektor Jadwiga Sosnowska Dyrektor Andrzej Czajka Dyrektor Wiktor Halski Dyrektor Mariusz Niedzia kowski Dyrektor Maciej Kurylczyk 4 - biuletyn informacyjny

5 Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku Ograniczenia sà inspirujàce. Dwa lata temu rozpocz liêmy proces poszukiwania nowej to samoêci, który po cz Êci wynikał ze stosunkowo ubogiego w nowe inwestycje rynku pomorskiego, a po cz Êci z ambicji ciàgłego rozwoju i budowania nowej jakoêci. W obecnym kształcie istniejemy od roku, a dopełnieniem transformacji była zmiana nazwy i przeorientowanie całej struktury na realizacj robót w ramach generalnego wykonawstwa. Trudne poczàtki. Najtrudniejszym elementem była nie tyle reorganizacja własnych zasobów ile zmiana sposobu postrzegania ELEKTROBUDOWY przez potencjalnych inwestorów. DoszliÊmy do skàdinàd słusznego wniosku, e jedynie realizacja du ej liczby obiektów spowoduje samoistne utrwalenie obrazu firmy jako wieloletniego generalnego wykonawcy. Nowa struktura. Aktualna struktura uwzgl dnia realizacj inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Proces ofertowania oraz ostateczna oferta opracowywana jest w dziale marketingu i przygotowania realizacji, za który odpowiada dyrektor Andrzej Sumionka. Budowy prowadzone sà przez dział realizacji, którym kieruje dyrektor Krzysztof Paul. Styk pomi dzy ofertà a realizacjà wypełnia dział kontraktacji, za który odpowiada dyrektor Piotr Marcinkowski. W ramach GWI realizowane sà w dalszym ciàgu roboty elektryczne na wydzielonym kontrakcie, który nadzoruje dyrektor Marek Piàtkowski. Dotychczasowe, aktualne i planowane realizacje. W ramach generalnego wykonawstwa zrealizowaliêmy w ostatnim roku m.in. obiekty takie jak Zespół Apartamentów Zielona Przystaƒ w Rynii, pi ç marketów o powierzchni m 2 ka dy typu LIDL w Skierniewicach, Gdyni, Koszalinie, Radomiu, Centrum Handlowe Hypernova o powierzchni m 2 w Sochaczewie, market typu Biedronka o powierzchni m 2 w Tucholi. Aktualnie realizujemy nast pujàce obiekty: trzy markety typu LIDL w Jaworznie, Bielsku- Białej i Stargardzie Szczeciƒskim, Centrum Handlowe KAUFLAND o powierzchni m 2. W planach na najbli sze miesiàce mamy rozpocz cie realizacji du ego obiektu o powierzchni m 2 w Tczewie i obiektu o powierzchni m 2 w Pucku oraz pozyskanie dwóch du ych zleceƒ w południowej i centralnej Polsce. Maciej Kurylczyk Kaufland w Gdyni przy ul. Morskiej/Mareckiego biuletyn informacyjny - 5

6 Biuro Realizacji Projektów w Warszawie 1 lutego br., w wyniku reorganizacji, jaka nastàpiła w Oddziale Spółki Rynek Przemysłu, formalnie rozpocz ło swà działalnoêç Biuro Realizacji Projektów w Warszawie. BRP odpowiada za całoêç procesu zwiàzanego z działalnoêcià prowadzonà przez ELEKTROBU- DOW, tj. od zidentyfikowania i pozyskania informacji nt. nowego projektu, poprzez opracowanie i negocjacje oferty ceno- wo-technicznej oraz warunków handlowych umowy, przygotowanie realizacji, obsług administracyjno- -personalnà i finansowo-ksi gowà, realizacj wraz z przekazaniem projektu do Klienta, rozliczenie projektu i jego obsług gwarancyjnà i pogwarancyjnà. Zgodnie z filozofià zarzàdzania projektami oraz programem, rozumianym jako portfel projektów, przygotowaliêmy i wdro yliêmy struktur organizacyjnà naszego BRP opartà na nast pujàcych fundamentach: skuteczny i wydolny dział marketingu i ofert, efektywne zarzàdzanie przygotowaniem realizacji, optymalne zarzàdzanie zasobami ludzkimi, zorientowany na rentownoêç, jakoêç i terminowoêç dział realizacji, zaanga owanie we wszystkie ww. procesy osób realizujàcych funkcje wspierajàce, takich jak dyrektor BRP, Złote Tarasy specjalista finansowy oraz asystent personalno-administracyjny. Obecnie w strukturze Biura Realizacji Projektów w Warszawie pracujà 52 osoby: procesy zarzàdzajàce i wspierajàce 10 osób, dział realizacji - zarzàdzanie projektami 13 osób, dział realizacji - grupy wykonawcze 29 osób. Dodatkowo obecnie zatrudniamy ok. 80 osób z firm podwykonawczych realizujàcych dla nas ró ne zakresy prac. W czasie najbli szych dwóch miesiàcy przewiduj wzrost grup wykonawczych o kolejne 40 osób. W maju, w zwiàzku z pozyskaniem nowych projektów w kwietniu, BRP w Warszawie rozszerzyło swój skład o 3 kierowników robót, asystenta obsługi kontraktu, asystenta przygotowania realizacji oraz asystenta personalno-administracyjnego. W mojej ocenie osiàgn liêmy docelowy, dla obecnego zakresu działaƒ, skład osobowy. Na koniec kwietnia poziom zamówieƒ oraz portfel kształtowa si nast pujàco: zamówienia: 7 289,0 tys. zł portfel: ,3 tys. zł sprzeda 2005: ,9 tys. zł Zadania bud etowe na rok 2005: - zamówienia: tys. zł - sprzeda : tys. zł Obecnie BRP pracuje nad kilkoma projektami, o ró nej wartoêci i ró nym zakresie. Naszymi głównymi zadaniami i celami na pozostałe miesiàce obecnego roku sà: osiàgni cie, poprzez pozyskanie kolejnego projektu, pozycji głównego wykonawcy robót elektrycznych dla Metra Warszawskiego; obecnie mamy dwie ukoƒczone realizacje, po których zebraliêmy bardzo dobre opinie i referencje na przyszłoêç, dalsza praca nad pozyskiwaniem projektów z zakresu instalacji niskopràdowych i automatyki; obecnie realizujemy ten zakres na budynku apartamentowym Mondrian House oraz auli Akademii Medycznej, zbudowanie portfela zamówieƒ na rok 2006, który pozwoli na spokojne przejêcie przez okres zimowo-jesienny, klasycznie najtrudniejszy dla na- szej Firmy z racji niskiego obło enia grup wykonawczych, zbudowanie stabilnej, zło onej z miejscowych osób, grupy wykonawczej na poziomie osób, zdolnej do realizacji projektów o wartoêci ok mln zł rocznie. Mariusz Niedziałkowski 6 - biuletyn informacyjny

7 AktualnoÊci Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Jan Wilk Zarzàd Na posiedzeniu w dniu 30 marca br. podjàł seri uchwał zwiàzanych ze zwołanym na dzieƒ 27 kwietnia br. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki. Zarzàd zatwierdził sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarzàdu z działalnoêci w 2004 roku. Zaproponował, aby z wypracowanego w 2004 roku zysku netto w kwocie ,05 zł na dywidend przeznaczyç kwot ,00 zł, na obsług dywidendy ,00 zł oraz na kapitał zapasowy przeznaczyç kwot ,05 zł. Zaproponował ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy na dzieƒ 11 maja br., zaê wypłaty dywidendy na 15 listopada 2005 r. Rada Nadzorcza Obradowała w dniach 24 marca oraz 14 kwietnia br. Rada zapoznała si z oêwiadczeniem Zarzàdu o przestrzeganiu w Spółce zasad zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 i postanowiła stosowaç zawarte w nim zasady ładu korporacyjnego zgodnie z tym oêwiadczeniem. W zwiàzku ze zmianami, jakie nastàpiły w zasadach ładu korporacyjnego oraz z uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego br. zmianami w Statucie Spółki, Rada zatwierdziła odpowiednio zaktualizowany: Regulamin Zarzàdu, Regulamin Rady Nadzorczej, jednolity tekst Statutu Spółki oraz pozytywnie zaopiniowała projekt zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEK- TROBUDOWY SA. Znowelizowany tekst OÊwiadczenia o przestrzeganiu w Spółce zasad dobrych praktyk oraz wymienione podstawowe dokumenty korporacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Panowie Michał Boni, Dariusz Maƒko, Dariusz Wojda i Roman Zalewski zło yli oêwiadczenia, e spełniajà statutowe kryteria niezale nego członka Rady Nadzorczej Spółki. Rada powołała ze swojego grona Komitet Audytu w składzie: Dariusz Wojda, Roman Zalewski i Arkadiusz Julke oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeƒ w składzie: Michał Wnorowski i Michał Boni. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarzàdu z działalnoêci Spółki w minionym roku. Kierujàc si 18. zasadà ładu korporacyjnego Rada dokonała oceny sytuacji Spółki w 2004 roku, podkreêlajàc w swojej ocenie systematycznà popraw zarówno na poziomie działalnoêci operacyjnej, jak i finansowej. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Zarzàdu dotyczàcy podziału zysku netto, w tym rekomendacj wypłaty dywidendy. W uzupełnieniu do Bud etu Spółki Rada zatwierdziła do realizacji plan inwestycyjny na 2005 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie W dniu 27 kwietnia br. obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA. Na zgromadzeniu reprezentowane było 44,22% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarzàdu z działalnoêci Spółki i sprawozdanie finansowe za 2004 rok. Udzieliło członkom Zarzàdu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiàzków za rok ubiegły. Dokonało podziału zysku zgodnie z rekomendacjà Zarzàdu i Rady Nadzorczej, przeznaczajàc na dywidend kwot tys. zł, co oznacza wypłat po 1,00 zł na jednà akcj. Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji panów: Michała Boniego, Arkadiusza Julkego, Dariusza Maƒk, Michała Wnorowskiego, Dariusza Wojd i Romana Zalewskiego (wi cej Relacje Inwestorskie str. 10). Zgromadzenie podj ło uchwał w sprawie stosowania w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego oraz uchwaliło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dostosowujàc go do znowelizowanych zasad dobrych praktyk. biuletyn informacyjny - 7

8 Z ycia firmy EBSKI TURNIEJ czyli IV Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Tabela wyników: RUNDA I BIURO SPÓŁKI BOBRY KONIN 0 3 RAKI MIKO ÓW JAèWINY PŁOCK 0 3 RUNDA II BIURO SPÓŁKI JAèWINY PŁOCK 3 0 RAKI MIKO ÓW BOBRY KONIN 0 3 RUNDA III BIURO SPÓŁKI RAKI MIKO ÓW 3 0 BOBRY KONIN JAèWINY PŁOCK biuletyn informacyjny Jeszcze podczas ubiegłorocznego turnieju w Brennej organizatorzy zapowiedzieli, e czwarty z kolei turniej odb dzie si w nadmorskiej, turystycznej miejscowoêci Łeba. Przedsi wzi cie z góry wydawało si skazane na niepowodzenie: odległoêç, terminy, regulamin, wyjàtkowy nawał pracy itp. Okazało si jednak, e organizatorzy zaimpregnowali si na wszystkie tego typu niedogodnoêci i po kwietniowym jednodniowym pobycie w Łebie znaleêli miejsce, w którym zagwarantowano uczestnikom wikt i opierunek oraz rewelacyjnà hal sportowà, z mo liwoêcià rozgrywania trzech meczów jednoczeênie. I tak znamiennego dnia r. silna, ponad 100-osobowa grupa z całej Polski mniej wi cej o tej samej porze wsiadła do autokarów, aby Êrednio po 10 godzinach znaleêç si (ok. północy) przed Hotelem Wodnik. Jak wspominajà uczestnicy, a bardziej obsługa hotelu powitaniom nie było koƒca ostatni witali si do póênych godzin porannych. Tym bardziej, e pierwsze mecze zaplanowano dopiero na godziny popołudniowe. Kibice z północnej Polski wyjàtkowo w tym roku dopisali, wspomagajàc dru yny z Płocka oraz Konina. Zawodnicy z południowej Polski zagrzewali si do walki sami. Rozgrywki potoczyły si według swojego tradycyjnego scenariusza. Niepokonane Bobry w pierwszym meczu zwyci yły dzielnie walczàcych zawodników z Biura Spółki, wspomaganych przez Przyjaciół, a Jaêwiny zwyci yły Raków składajàcych si

9 tym razem z pracowników z Mikołowa. W myêl regulaminu mecze odbywały si jednoczeênie na dwóch boiskach, zatem w drugiej rundzie Biuro Spółki pokonało Jaêwiny, a Bobry Konin ograły Raki. Wszystkie wyniki nomen omen były podobne, bo 3:0. Drugiego dnia, po wieczorno-porannych integracjach zawodnicy oraz kibice byli lekko sponiewierani, niemniej zawody zakoƒczyły si zwyci stwem dru yny z Konina, po meczu z Jaêwinami. Biuro Spółki zwyci ajàc Raki zaj ło tradycyjne, niespełnione drugie miejsce, wyprzedzajàc Jaêwiny oraz Raki. Kolejnà atrakcjà był wyjazd bajkowà kolejkà do Ràbki, stamtàd statkiem do wyrzutni rakietowej, a potem pieszo ok. 2 km udaliêmy si na Gór Łàckà na ruchomych wydmach w Słowiƒskim Parku Narodowym. Dla osoby, która najszybciej zdobyła szczyt Prezes ufundował specjalnà nagrod. WypiliÊmy jà wszyscy W drodze powrotnej cz stowaliêmy si grzaƒcem, chlebem oraz kiszonymi ogórkami. A potem, ju wieczorem, uroczyste wr czenie Pucharu oraz innych nagród. Wyjàtkowy show (show must go on) zapewnił nam Dyrektor Piotr Janczyk, przygotowujàc wspaniały spektakl dla wszystkich uczestników oraz zaproszonych goêci. Na koniec równie rozstrzygn liêmy konkurs na logo turnieju, wr czajàc Tomkowi Chrobokowi firmowà bluz. Wszystkim uczestnikom konkursu dzi kuj! Impreza chyba jak zwykle nale ała do udanych, uczestnicy zadowoleni, bo przecie wiadomo, co najlepiej integruje załog!!!! Aleksandra Krzemieƒ Specjalna grupa wsparcia dla Biura Spółki w osobie Prezesa Jacka Faltynowicza nie pomog a dru ynie z BS Darek Lewandowski (Bobry Konin) w akcji Braaawo, braaawo, bravisimo Tak cieszà si najlepsi Organizatorka w gór... Wszyscy na podium Jej pi kne czarne oczy niezawodny DJ Furgoł podczas wieczornej imprezy Jedni pracujà, kiedy inni si bawià Prezes Jacek Faltynowicz, Dyrektor ZZL Piotr Janczyk oraz goêcie: Jerzy Grabosz i Zdzisław Dzitko Zabawa w najlepsze Jacy do roboty tacy do zabawy biuletyn informacyjny -9

10 Relacje Inwestorskie Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA Dariusz Maƒko, lat 37. Pan Dariusz Maƒko ukoƒczył nie tylko studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, ale równie studia podyplomowe Zarzàdzanie finansami przedsi biorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleƒ krajowych i zagranicznych z zakresu zarzàdzania, marketingu i ekonomii. Kariera zawodowa: 1) SAPA Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance Przedstawiciel Handlowy, a nast pnie Kierownik Marketingu i Sprzeda y, 2) ZML K ty SA w K tach Dyrektor Zakładu Prasowni, 3) od 1999 roku w Metalplast Bielsko SA w Bielsku-Białej jako Prezes Zarzàdu Dyrektor Generalny, 4) od 2000 roku Grupa K ty SA w K tach Członek Zarzàdu Zast pca Dyrektora Generalnego, obecnie Prezes Zarzàdu. Dariusz Maƒko pełni funkcj Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz ZRE Metalplast Sp. z o.o. w Bielsku Białej. Ponadto pełni funkcj Członka Rady Nadzorczej Alupol Sp. z o.o. w Tychach. Jest równie Kanclerzem Lo y Bielskiej Business Center Club. Michał Wnorowski, lat 32. Pan Michał Wnorowski ukoƒczył studia na kierunku mened erskim zarzàdzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarzàdzanie przedsi biorstwem na wspólnym rynku europejskim. Ukoƒczył z wyró nieniem Akademi PZU studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU SA z zakresu ubezpieczeƒ i zarzàdzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Michał Wnorowski brał równie udział w Programie City of Londyn Programme for financial practitioners and regulators from Poland. Dodatkowo ukoƒczył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz studium dla dyrektorów finansowych, zorganizowane przez Fundacj Centrum Prywatyzacji. Kariera zawodowa: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ SA w Warszawie Analityk Rynku Papierów Dłu nych w Biurze Inwestycji Finansowych, 2) Fidea Management Sp. z o.o. w Warszawie (firma zarzàdzajàca NFI Foksal SA) Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru WłaÊcicielskiego, 3) od 1998 roku Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ SA w Warszawie najpierw jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych, a obecnie Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Finansowych. Od listopada 2002 roku Pan Michał Wnorowski jest równie zatrudniony w PZU Asset Management S.A. z siedzibà w Warszawie jako Analityk, jednak z uwagi na to, e spółka nie podj ła planowanej działalnoêci, od stycznia 2003 roku pozostaje na urlopie bezpłatnym. W 2004 roku Michał Wnorowski odbył sta w Hermes Investment Management Ltd. w Londynie (sta w zespole Corporate Governance). Michał Boni, lat 51. Pan Michał Boni, dr nauk humanistycznych ukoƒczył studia w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoƒczył równie szereg specjalistycznych szkoleƒ m.in. z zakresu zarzàdzania zasobami ludzkimi oraz funduszy emerytalnych. Kariera zawodowa: 1) Adiunkt w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2) Przewodniczàcy Regionu Mazowsze NSZZ SolidarnoÊç, 3) w 1991 roku Minister Pracy i Spraw Socjalnych, 4) Poseł na Sejm RP, 5) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, 6) Dyrektor Departamentu Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Warta SA w Warszawie, 7) w 1995 roku Fundacja Batorego Dyrektor Programu Reformy Społecznej, 8) Radny Miasta Stołecznego Warszawy, 9) Dyrektor w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, 10) w 1997 roku w Profile Dialog Sp. z o.o. w Warszawie jako Doradca w zakresie zasobów ludzkich (współwłaêciciel), 11) Szef Doradców Wicepremiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 12) od 2001 roku Specjalista ds. Zasobów Ludzkich w Enterprise Investors w Warszawie. Arkadiusz Julke, lat 35. Pan Arkadiusz Julke, mgr ekonomii ukoƒczył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdaƒskiego na kierunku handel zagraniczny. Posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartoêciowych. Kariera zawodowa: 1) Kontroler Finansowy w Departamencie Operacji Krajowych i Zagranicznych w Banku Gdaƒskim SA w Gdaƒsku, 2) Specjalista w Departamencie Rynku Pieni nego i Kapitałowego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie, 3) Kierownik Zespołu Analiz Prokurent Spółki w BWE Asset Management SA w Warszawie, 4) od 2000 roku Zarzàdzajàcy Portfelem Akcji w Powszechnym Towarzystwie Emery- talnym PZU SA w Warszawie. Roman Zalewski, lat 37. Pan Roman Zalewski ukoƒczył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarzàdzanie i marketing oraz studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kariera zawodowa: 1) Analityk w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, 2) w 1998 roku Analityk w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych WBK AIB w Poznaniu, 3) Analityk w Biurze Maklerskim PBK SA w Warszawie, 4) Analityk w PBK Asset Management SA w Warszawie, 5) Analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w Warszawie, 6) Specjalista ds. Giełdy w OPTIMUS SA w Warszawie. Od 2004 roku Pan Roman Zalewski prowadzi działalnoêç gospodarczà pod firmà IN-OUT Roman Zalewski, której przedmiotem jest doradztwo gospodarcze. Dariusz Wojda, lat 39. Pan Dariusz Wojda, mgr in ynier elektroniki ukoƒczył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalnoêci technologia elektronowa. Pan Dariusz zdał równie egzamin dla maklerów papierów wartoêciowych oraz doradców inwestycyjnych. Kariera zawodowa: 1) w 1993 roku Specjalista w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie, 2) Makler w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie, 3) Doradca Inwestycyjny w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki ywnoêciowej w Warszawie, 4) Doradca Inwestycyjny w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie, 5) Analityk Inwestycji w PTE Pekao SA w Warszawie. Wszystkim Panom yczymy satysfakcji z pracy dla dobra ELEKTROBUDOWY SA. Jan Wilk 10 - biuletyn informacyjny

11 ZZL Młoda kadra pracowników ELEKTROBUDOWY SA W Êrodkach masowego przekazu ukazujà si ró nego rodzaju rankingi szkół wy szych, które wskazujà, jakie uczelnie sà najlepsze, które kierunki studiów cieszà si najwi kszym powodzeniem, po której uczelni lub kierunku studiów najłatwiej znaleêç prac itp. My równie pokusiliêmy si o przeprowadzenie podobnego rankingu, analizujàc uczelnie, jakie ukoƒczyli nasi pracownicy urodzeni po dniu 1 stycznia 1972 roku, czyli pod lup wzi liêmy 99 młodych ludzi, którzy ju decydujà lub niebawem b dà decydowaç o przyszłoêci ELEKTROBUDOWY. Przeprowadzone analizy miały wykazaç, jakie kierunki studiów ukoƒczyli nasi młodzi pracownicy legitymujàcy si wy szym wykształceniem, jaki rodzaj pracy wykonujà oraz w jakich oddziałach sà zatrudnieni. Pod uwag braliêmy studia zawodowe, jak równie magisterskie. Liczba młodych pracowników legitymujàcych si wy szym wykształceniem potwierdza konsekwentnie realizowanà polityk odmładzania kadry oraz równie konsekwentnie prowadzonà polityk szkoleniowà w firmie. Nale y zaznaczyç, i nie tylko pozyskujemy pracowników z wy szym wykształceniem na zewn trznym rynku pracy, ale równie znaczàco pomagamy w kształceniu naszych pracowników. Aktualnie na ró nego typu studia ucz szcza na podstawie skierowania ELEKTROBUDOWY 34 pracowników. Poni ej przedstawiono wyniki, jakie otrzymano w trakcie prowadzenia badania. Elektrotechniczne kierunki studiów znalazły si Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug ukoƒczonych kierunków studiów Inne 32,33% Finanse i bankowoêç 6,06% Informatyka 7,07% Elektrotechnika 28,28% Zarzàdzanie i marketing 26,26% w czołówce wykształcenia naszych pracowników, co doskonale odzwierciedla profil działalnoêci naszej firmy. ELEKTROBUDOWA nie mo e równie narzekaç na brak specjalistów od zarzàdzania i marketingu (druga pozycja w rankingu). SpoÊród pozostałych kierunków studiów wyró nia si informatyka oraz finanse i bankowoêç. Przewa ajàca liczba naszej młodzie y jest zatrudniona na stanowiskach specjalistycznych, tym niemniej 4 osoby w wieku do 32 lat sà zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich, zaê 14 osób na stanowiskach kierowniczych. Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug zajmowanych stanowisk Specjalista 81,82% SpoÊród wszystkich 99 młodych pracowników posiadajàcych wy sze wykształcenie mniej wi cej równa ich liczba jest zatrudniona w poszczególnych RDE 32,32% Dyrektor 4,04% Kierownik 14,14% Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug oddziałów BS 6,07% RWE 32,32% RP 29,29% oddziałach, a mianowicie w RWE i RDE po 32, w RP 29. Jedynie w Biurze Spółki zatrudnionych jest 6 pracowników, jednak e zwa ywszy na ogólnà liczb zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych mo na powiedzieç, i ok. 10% wszystkich pracowników to personel w wieku do 32 lat posiadajàcy wy sze wykształcenie. W rankingu uczelni wy szych utworzonym na podstawie liczby zatrudnionych w naszej Spółce absolwentów przoduje Politechnika Âlàska 13 osób, ale tu za nià plasuje si Politechnika Poznaƒska 10 osób. W czołówce znajduje si równie Politechnika Warszawska 6 osób. Poni ej przedstawiono ranking wy szych uczelni, w których kształcili si nasi pracownicy w wieku do 32 lat. Ranking uczelni wy szych wg liczby absolwentów zatrudnionych w ELEKTROBUDOWIE: 1. Politechnika Âlàska Politechnika Poznaƒska Wy sza Szkoła im. Włodkiewicza w Płocku 7 4. Politechnika Warszawska 6 (4.)Wy sza Szkoła Zarzàdzania i Marketingu w Katowicach 6 5. Akademia Ekonomiczna w Katowicach 5 (5.)Politechnika Cz stochowska 5 6. Uniwersytet Warszawski 4 7. Politechnika Radomska 3 (7.)Politechnika Opolska 3 (7.)Politechnika Łódzka 3 (7.)Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 3 (7.)Akademia Górniczo-Hutnicza 3 8. Politechnika Gdaƒska 2 (8.)Wy sza Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi 2 9. Inne 24 Jak wynika z tego zestawienia zdecydowanie dominujàcym rodzajem ukoƒczonych studiów sà studia politechniczne. Niemal połowa wszystkich pracowników, którzy nie przekroczyli 32 roku ycia, legitymujàcych si wy szym wykształceniem ukoƒczyła właênie ten rodzaj studiów. Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug rodzaju ukoƒczonych uczelni Pozostałe 54,55% Politechniki 45,45% Z powy szego zestawienia łatwo mo na wywnioskowaç, i ELEKTROBUDOWA posiada bardzo dobrze wykształconà młodà kadr pracowników z silnie reprezentowanym profilem technicznym oraz bogatym zespołem specjalistów, zaê geograficzne poło enie uczelni ukoƒczonych przez naszych pracowników w znacznej mierze pokrywa si z lokalizacjà oddziałów naszej firmy. Joanna Pawtel biuletyn informacyjny - 11

12 Regulacje wewn trzne Tomasz Chrobok Informacje gie dowe W ostatnim czasie w zbiorze obowiàzujàcych zarzàdzeƒ Spółki zaktualizowane zostały dwa zwiàzane z tematykà giełdowà, mianowicie: Zarzàdzenie D/9/05 z 4 kwietnia br. w sprawie okreêlenia rodzajów wiadomoêci stanowiàcych informacje poufne o znaczeniu giełdowym oraz Zarzàdzenie D/10/05 z tego samego dnia w sprawie zasad korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w ELEKTROBUDOWIE SA. Przyj cie przez Dyrektora Spółki tych zarzàdzeƒ podyktowane było zmianami w przepisach dotyczàcych zagadnieƒ giełdowych, jak te zmianà systemu komputerowego, za pomocà którego informacje giełdowe przekazywane sà na Giełdzie Papierów WartoÊciowych. Pojawienie si w marcu br. Rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych (Dz. U. nr 49, poz. 463) wywołało koniecznoêç aktualizacji dotychczas obowiàzujàcego w Spółce zarzàdzenia okreêlajàcego rodzaje informacji poufnych o znaczeniu giełdowym. Zarzàdzenie w pierwszej cz Êci zawiera doprecyzowanà - ustawowà definicj informacji poufnych. W dalszej cz Êci zarzàdzenia precyzuje si grupy informacji o znaczeniu giełdowym, które ze wzgl du na swojà wag mogà wpłynàç na cen lub wartoêç papierów wartoêciowych, w zwiàzku z czym ELEKTROBUDOWA zobowiàzana jest do ich przekazywania w nast pujàcej formie: raportów bie àcych obejmujàcych informacje tradycyjne obj te obowiàzkiem raportowania, jak te informacje stanowiàce szczególne przypadki zdarzeƒ okreêlone przez rozporzàdzenie; raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych). Ka dy pracownik ELEKTROBUDOWY zobowiàzany jest do przekazywania Pełnomocnikowi ds. obrotu giełdowego informacji wchodzàcych w zakres wzmiankowanego rozporzàdzenia, jednakowo to zarzàdzenie skierowane jest szczególnie do tych osób, które ze wzgl du na pełnione obowiàzki słu bowe mogà mieç stycznoêç z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym. Ka da z tych osób powinna mieç ÊwiadomoÊç obowiàzku ich ochrony, jak te niezwłocznego przekazania Pełnomocnikowi ds. obrotu giełdowego celem ich raportowania. Okres ochrony tajemnicà słu bowà informacji poufnych o znaczeniu giełdowym rozpoczyna swój bieg od podj cia prac nad ustaleniem treêci wiadomoêci stanowiàcej tajemnic słu bowà, a koƒczy si jej opublikowaniem w trybie i na zasadach obowiàzujàcych na rynku papierów wartoêciowych. Warto ponadto dodaç, e nadzór nad prawidłowà realizacjà w ELEKTROBU- DOWIE obowiàzków wynikajàcych z przytoczonego zarzàdzenia pełni Pełnomocnik ds. obrotu giełdowego, którego zadania zostały enumeratywnie wskazane w 3 przedmiotowego zarzàdzenia. Na przełomie roku Giełda Papierów WartoÊciowych w Warszawie dokonała zmiany dotychczasowego systemu komputerowego Emitent na nowy, bezpieczniejszy i nowoczeêniejszy system ESPI, przy pomocy którego emitenci papierów wartoêciowych przekazujà informacje o znaczeniu giełdowym w postaci raportów bie àcych i okresowych. Ta zmiana znalazła odzwierciedlenie w Zarzàdzeniu D/10/05, regulujàcym zasady korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Zarzàdzenie powołuje zespół, w skład którego wchodzà osoby autoryzujàce treêç raportów, operator systemu ESPI oraz serwisant systemu, a przewodniczàcym zespołu jest Pełnomocnik ds. obrotu giełdowego. Zespół odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji o znaczeniu giełdowym, jak równie sprawne działanie systemu, jego gotowoêç i ciàgłoêç obsługi oraz archiwizowanie przekazywanych dokumentów. Wszyscy członkowie powołanego zespołu zobowiàzani sà do zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji a do momentu ich upublicznienia. Publiczny obrót papierami wartoêciowymi jest dziedzinà, której regulacje w ostatnim czasie podlegajà istotnym zmianom. Oprócz ju zaistniałych zapowiadane sà nast pne (m. in. zmiana ustawy Prawo o publicznym obrocie), co wymaga stałej aktualizacji aktów wewn trznych, a eby zmiany te znalazły odzwierciedlenie w systemie zakładowych aktów prawnych ELEK- TROBUDOWY. D/6/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie dokumentacji systemu zarzàdzania jakoêcià i zarzàdzania Êrodowiskowego. D/7/05 z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w ELEKTROBUDOWIE SA. D/9/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie okreêlenia rodzajów wiadomoêci stanowiàcych informacje poufne o znaczeniu giełdowym. D/10/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w ELEKTROBUDO- WIE SA. D/11/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w ELEKTRO- BUDOWIE SA biuletyn informacyjny

13 Lider zmian Izabela Zielonka Od zawsze pracuj dla ELEKTROBUDOWY Izabela Zielonka pracuje dla ELEK- TROBUDOWY od 2 paêdziernika 1995 roku. W 1996 r. ukoƒczyła studia wy sze na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i bankowoêç w zakresie rachunkowoêci. W latach odbywała szkolenia nt. bud etownia i controllingu kosztów. Studia podyplomowe w Kolegium Zarzàdzania przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarzàdzanie finansami przedsi biorstw ukoƒczyła w roku 2001, a 1 paêdziernika 2002 roku obj ła stanowisko Dyrektora Finansowego Oddziału Rynku Przemysłu. Iza, od kiedy pami tam, zawsze pracowałaê dla ELEKTROBUDOWY. Przypomnij Czytelnikom swojà drog do miejsca, w którym pracujesz? Tak, to prawda. Mo na powiedzieç, e od zawsze pracuj dla ELEKTRO- BUDOWY. Swojà prac zawodowà rozpocz łam bowiem jeszcze na studiach (wtedy w niepełnym wymiarze czasu pracy), a obecnie zbli a si okràgły jubileusz 10 lat pracy dla ELEKTROBUDOWY, z czego jestem ogromnie zadowolona. Pierwszego dnia pracy swoje kroki skierowałam do Wydziału Planowania i Ekonomiki i tak wszystko si zacz ło Rozpocz łaê karier zawodowà w dziale zajmujàcym si controllingiem. Zaryzykuj stwierdzenie, e tam zdobyłaê pierwsze szlify WłaÊnie tam. Przyj ta w szeregi zespołu controllingu rozpocz łam swojà prac zawodowà. Zdobywanie doêwiadczeƒ w Dziale Controllingu, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, a tak e ukoƒczenie Studiów podyplomowych w zakresie Zarzàdzania finansami wpływało na pogł bienie mojej wiedzy z zakresu finansów. Co si zmieniło w Twej pracy, od kiedy zostałaê Dyrektorem Finansowym? Min ło ju kilka lat od dnia, w którym dyr. Jarosław Tomaszewski przekazał mi t wiadomoêç. Od tamtej pory zmieniło si bardzo wiele. Nowe obowiàzki i wyzwania, które stan ły przede mnà, były kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym. Nie mog tutaj nie wspomnieç mojego zespołu finansowego z Płocka, cechujàcego si pracowitoêcià i sumiennoêcià w wykonywaniu swoich obowiàzków. Musz jednak przyznaç, e kontakt w wi kszoêci tylko telefoniczny był dla mnie na poczàtku dziwnym układem. Ale dobra współpraca zmniejszyła odczucie braku osobistych kontaktów. Rynek Przemysłu, w którym pracujesz, uległ w ostatnim czasie doêç radykalnym zmianom. O najistotniejszych pisz w tym wydaniu Eleksa, czy Twoja praca te si zmieniła? Zmiany, które zostały przeprowadzone w naszym Oddziale, były konieczne i myêl, e na efekty nie b dziemy musieli długo czekaç. JeÊli natomiast chodzi o mojà prac, to tym razem mog powiedzieç, e zmiany mnie osobiêcie omin ły. Jednak w samym Dziale Finansowym zosta zmieniony zakres wykonywanych czynnoêci oraz stan zatrudnienia. Pewien rodzaj prac finansowo-controllingowych jest bowiem obecnie wykonywany na poziomie wydzielonych w naszej strukturze organizacyjnej BIUR. Taki podział czynnoêci powinien znaleêç odzwierciedlenie m.in. równie w osiàganiu lepszych wyników przy realizacji kontraktów. Szybki bowiem dost p do danych finansowych oraz posiadanie w zespole BIUR osób zajmujàcych si controllingiem (jeszcze nie we wszystkich wydzielonych jednostkach), to dla BIUR wielki atut. Przeniesienie pewnego zakresu obowiàzków z góry na dół było ju przecie zamysłem w momencie podejmowania decyzji o wdro eniu zintegrowanego systemu zarzàdzania JD Edwards. Czy zajmowanie si finansami mo e byç fascynujàce? Tak si składa, e nasze pokoje sàsiadujà ze sobà... Chyba nie zawsze jest ró owo? Dla mnie dziedzina, w której pracuj, jest fascynujàca. Ksi gowoêç, controlling, ogólnie finanse nie były nigdy dla mnie nudnym tematem i dlatego wybrałam taki, a nie inny kierunek studiów. Moja codzienna praca to nie tylko kontakt z kontrahentami m.in. w sprawie realizacji płatnoêci, ale równie współpraca z osobami pracujàcymi w innych komórkach naszej firmy. Wszystko to ma na celu dobre funkcjonowanie naszego Oddziału oraz całej Spółki. Problemy natomiast, które si pojawiajà (i nie omijajà chyba nikogo) sà po to, aby je rozwiàzywaç i poczuç satysfakcj, e wszystko w koƒcu zakoƒczyło si po naszej myêli. A z drugiej strony, czy jest jakaê praca, której barwy sà tylko ró owe? OÊmiel si powiedzieç, e nie. Wszystko, co nas spotyka, zdarza si w jakimê celu. Nic nie dzieje si bez powodu. I słoƒce równie nie omija nikogo. Nie ominie i Ciebie, chyba, ebyê si skrył w cieniu to Twoje słowa sprzed 2 lat. Podpisujesz si jeszcze pod nimi? Jak najbardziej. Nic nie straciły ze swojej aktualnoêci. Dzi kuj za rozmow. Rozmawiała: Aleksandra Krzemieƒ biuletyn informacyjny - 13

14 Z ycia firmy Elektrobudowlane pociechy na Dzieƒ Dziecka ELEKTROBUDOWA to nie tylko wspólne miejsce pracy i natłok zadaƒ. ELEKTROBUDOWA to tak e, a mo e przede wszystkim ludzie màdrzy, doêwiadczeni, wykształceni. ELEKTROBUDOWA to wreszcie jedna wielka rodzina, która współpracuje, spotyka si zarówno na gruncie formalnym, jak i poza nim (patrz Łeba 2005). I jak to w rodzinie bywa, chcemy poznaç mo liwie najwi cej jej członków. Dlatego te rozszerzajàc te rodzinne wi zi, pomy- ÊleliÊmy o naszych Elektrobudowlanych pociechach. Nadarzyła si Êwietna okazja, aby je poznaç. Dzi kujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Redakcja Gabrysia Czarnojanczyk Haneczka Fabian Amelcia Górna KubuÊ Odrzywo ek Haneczka Dec Kacperek Manterys Zosia Przedwojska Jakub Libionka aneta i B a ejek Pawtel Bartek Palka Majka Posmyk 14 - biuletyn informacyjny

15 Marcinek Banasiuk Weronika Woêniak AdaÊ Halski Miko ajek Frankowski Tosia Wawrzak Olaf Kurylczyk Martynka MiÊkiewicz Szymonek agocki Oliwka urawska Kamilek So yga Patrycja Ratka PiotruÊ Szyndler Pawe ek CieÊlik Natalka Kalin Pawe ek Stolarz biuletyn informacyjny - 15

16 Z najlepszymi yczeniami na nowej drodze ycia dla nowo eƒców Doroty i Micha a Wnorowskich od wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W 2009 i Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. 2016-06-24 15:09 RELPOL SA Powołanie osób nadzorujących Spółkę Raport bieżący 16/2016 Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia

RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia Wadowice, 20.06.2001r. RAPORT RAPORT BIEŻĄCY 9/2001 z dnia 20.06.2001 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 23/2006

Raport bieżący nr 23/2006 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 23/2006 Data sporządzenia: 2006-04-04 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmian

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna ( Spółka ) w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe

Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Raport bieŝący nr 19/2009 Powołanie osób zarządzających Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, Ŝe Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 29/2016 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Spółka Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 2016-03-01 21:15 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 12/2016 Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. Białystok, 13 lipca 2015 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Raport numer 47/2017/K z dnia 27 czerwca 2017 r. Korekta raportu bieżącego nr 47/2017 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji:

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Raport numer 47/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd AWBUD S.A. w

Bardziej szczegółowo