nr 66 ISSN maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka"

Transkrypt

1 b i u l e t y n ISSN maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ

2 Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider zmian zmiany w Rynku Przemysłu Tomasz Jaêwiƒski str. 3 Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku Biuro Realizacji Projektów w Warszawie AktualnoÊci Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej EBSKI TURNIEJ Relacje Inwestorskie str. 7 str. 5 str. 6 str. 8 Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA ZZL Młoda kadra pracowników ELEKTROBUDOWY SA Informacje gie dowe str. 11 Izabela Zielonka Od zawsze pracuj dla ELEKTROBUDOWY Z ycia firmy str. 12 Elektrobudowlane pociechy na Dzieƒ Dziecka str. 10 str. 13 str. 14 REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. Od redakcji, Tomasz Jaêwiƒski, Dyrektor RP pisze dla Paƒstwa o zmianach organizacyjnych w zarzàdzanym przez siebie Oddziale, a nowa struktura przedstawiona została na przykładzie jednego z Biur Realizacji Projektów oraz specyficznego dla naszej firmy Generalnego Wykonawstwa Inwestycji w Gdaƒsku. A jeêli ju o nadmorskich miejscowoêciach mowa, to na kolejnych stronach relacja z IV Letniego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa EB SA, potocznie zwanego Łebskim Turniejem. Gratulacje dla niezwyci onych z Konina, dla których tym razem zwyci stwo miało smak doêç słony! ycie firmy to najmłodsze Elektrobudowlane pociechy przedstawione z okazji Dnia Dziecka. Na okładce pi ciomiesi czny AdaÊ syn Wiktora Halskiego z Katowic. Wiosennie pozdrawiam Aleksandra Krzemieƒ 2 - biuletyn informacyjny

3 ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna zmiany w Rynku Przemysłu Tomasz Jaêwiƒski Zmiany, które ostatnio mia y miejsce w Oddziale Spó ki Rynek Przemys u, zaistnia y w wyniku kilkumiesi cznych poszukiwaƒ najdoskonalszych rozwiàzaƒ organizacyjnych. Celem tych zmian jest stworzenie organizacji, której procesy wewn trzne pozyskiwania i realizacji zamówieƒ odbywaç si b dà w nowo utworzonych terytorialnych Biurach Handlowych. Dotychczasowa organizacja Oddziału z centralnie sterowanym Wydziałem Produkcji i Wydziałem Marketingu cechowała si małà elastycznoêcià i ograniczonym zakresem decyzyjnoêci na ni szych szczeblach zarzàdzania oraz brakiem jasnych zasad podziału zasobów wykonawczych. Postulowane zmiany organizacyjne polegajà na likwidacji komórki Zarzàdzanie Rynkiem oraz komórki organizacyjnej Wydział Produkcji i utworzeniu terenowych Biur Realizacji Projektu (BRP) w Płocku, Koninie, Katowicach i Warszawie (wi cej na str. 6) oraz biura pod nazwà Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku (wi cej na str. 5), podlegajàcych bezpoêrednio Dyrektorowi Oddziału RP. Zdaniem kierownictwa Oddziału, wprowadzenie postulowanych zmian w organizacji spowoduje osiàgni cie poni szych celów: proces od pozyskania zamówienia a do zakoƒczenia realizacji zamykaç si b dzie w ramach struktur jednego biura; odpowiedzialnoêç za uzyskany wynik finansowy pozostanie na poziomie poszczególnych biur; zasoby wykonawcze przyporzàdkowane zostanà poszczególnym biurom, a ich przemieszczanie do realizacji zadaƒ dokonywane b dzie na mocy decyzji dyrektorów tych biur, w zale noêci od potrzeb podyktowanych iloêcià realizowanych projektów; wielkoêç zasobów ludzkich w oddziale pozostanie na niezmienionym poziomie; nastàpi delegowanie kompetencji na ni sze szczeble zarzàdzania i decentralizacja procesu decyzyjnego, obj tego kontrolà na poziomie oddziału; magazyn pozostanie organizacyjnie ulokowany w strukturze BRP Płock, natomiast koszty magazynu, narz dzi, maszyn b dà rozdzielane według ustalonego algorytmu; koszty grupy pomiarowej rozdzielane b dà pomi dzy poszczególne biura w zale noêci od wielkoêci usług Êwiadczonych przez grup pomiarowà na rzecz ka dego z biur; podział rynku pomi dzy biura zostanie ukształtowany geograficznie z wyjàtkiem GWI, które Êwiadczy usługi generalnego wykonawstwa na terenie całego kraju; decyzje personalne dotyczàce obsady poszczególnych stanowisk w biurach podejmowane b dà przez dyrektorów biur po konsultacji z Dyrektorem Oddziału; Wydział Marketingu b dzie pełniç funkcje wspierajàce w pozyskiwaniu zleceƒ dla poszczególnych BRP i GWI oraz promocyjno-lobbingowe na rzecz Oddziału; nastàpi optymalizacja zarzàdzania posiadanymi zasobami i ulepszenie podziału pracy; b dzie mo liwoêç lepszej koordynacji działaƒ przez dyrektorów biur; nastàpi usprawnienie procesu planistyczno-decyzyjnego; słu by marketingu i realizacji poszczególnych biur b dà współuczestniczyç w procesie pozyskiwania i realizacji zamówieƒ. Jestem przekonany, e tak zorganizowana działalnoêç Rynku Przemysłu b dzie słu yła rozwojowi w zakresie zamówieƒ, sprzeda y, a przede wszystkim mar y. biuletyn informacyjny - 3

4 RP KONTRAKTY 1. Przedsi biorstwo Budowlane BUDIZOL PLN Kompleksowe wykonanie obiektu handlowo-usługowego Kaufland w Gdyni przy ul. Morskiej/Mareckiego 2. MOSTOSTAL SIEDLCE SA PLN Monta instalacji elektrycznych na budowie Fabryki Wawel w Dobczycach k. Krakowa 3. HYDROBUDOWA 6 SA PLN Wykonanie instalacji elektrycznych w Budynku Biurowym DOM ALFA przy ul. Domaniewskiej 50A w Warszawie 4. KONCEPTA Sp. z o.o PLN Wykonanie pod klucz budynku handlowo-usługowego LIDL w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 5. LIDL POLSKA Sp. z o.o PLN Kompleksowa realizacja obiektu handlowo-usługowego LIDL w Stargardzie Szczeciƒskim przy ul. Popiela/Łab dzia 6. GRUPA LOTOS SA PLN Aneks do umowy na wykonanie w latach 2004 i 2005 robót remontowych i inwestycyjnych urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych 7. HOCHTIEF Polska Sp. z o.o PLN Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wewn trznych i zewn trznych na budowie pn. HOTEL QUBUS w Krakowie, przy ul. NadwiÊlaƒskiej Port Solny 8. MITEX S.A. w Warszawie PLN Modernizacja Hotelu Novotel-Centrum w Warszawie Analiza rynku Kontakty z klientami Promocja i marketing Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Marketingu Przyj cie zamówienia akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Proces pozyskiwania zamówienia Zdobycie zapytania ofertowego Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Marketingu Tak Analiza techniczna, prawna i finansowa zapytania ofertowego Nie Zdobycie zapytania ofertowego Odrzucenie zapytania ofertowego Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Marketingu Opracowanie cz Êci kosztowej oferty Opracowanie cz Êci technicznej oferty Negocjacje z dostawcami i podwykonawcami Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Produkcji akceptacja: Proces realizacji zamówienia Przygotowanie specyfikacji technicznej Negocjacje z dostawcami i podwykonawcami Przygotowanie zmówieƒ i umów Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Ostateczna kalkulacja zamówienia Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Realizacji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Realizacja projektu Zdobycie referencji Zbadanie zadowolenia klienta Dzia Realizacji Tak Kalkulacja oferty Negocjacje Umowy OkeÊlenie ryzyka Nie Konsultacja prawna Przyj cie zamówienia Odrzucenie zamówienia Dzia Marketingu i Przygotowania Realizacji Dzia Produkcji akceptacja: Dyrektor Oddzia u lub Dyrektor Finansowy Âciàgni cie nale noêci Obs uga gwarancyjna Kierownik Kontraktu Dyrektor Finansowy Struktura organizacyjna RP DZIA MARKETINGU Dyrektor Marketingu Jerzy Moszczyƒski Dyrektor Oddzia u Tomasz Jaêwiƒski DZIA FINANSOWY Dyrektor Finansowy Izabela Zielonka ZESPÓ DS. JAKOÂCI I BHP Specjalista Zarzàdzania JakoÊcià Jan Iwaniuk Specjalista BHP Leszek Radoch DZIA SPRAW PRACOWNICZYCH I ADMINISTRACJI Kierownik Urszula CieÊlak BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW P OCK BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW KONIN BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW KATOWICE BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW WARSZAWA GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI GDA SK Dyrektor Jadwiga Sosnowska Dyrektor Andrzej Czajka Dyrektor Wiktor Halski Dyrektor Mariusz Niedzia kowski Dyrektor Maciej Kurylczyk 4 - biuletyn informacyjny

5 Generalne Wykonawstwo Inwestycji w Gdaƒsku Ograniczenia sà inspirujàce. Dwa lata temu rozpocz liêmy proces poszukiwania nowej to samoêci, który po cz Êci wynikał ze stosunkowo ubogiego w nowe inwestycje rynku pomorskiego, a po cz Êci z ambicji ciàgłego rozwoju i budowania nowej jakoêci. W obecnym kształcie istniejemy od roku, a dopełnieniem transformacji była zmiana nazwy i przeorientowanie całej struktury na realizacj robót w ramach generalnego wykonawstwa. Trudne poczàtki. Najtrudniejszym elementem była nie tyle reorganizacja własnych zasobów ile zmiana sposobu postrzegania ELEKTROBUDOWY przez potencjalnych inwestorów. DoszliÊmy do skàdinàd słusznego wniosku, e jedynie realizacja du ej liczby obiektów spowoduje samoistne utrwalenie obrazu firmy jako wieloletniego generalnego wykonawcy. Nowa struktura. Aktualna struktura uwzgl dnia realizacj inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Proces ofertowania oraz ostateczna oferta opracowywana jest w dziale marketingu i przygotowania realizacji, za który odpowiada dyrektor Andrzej Sumionka. Budowy prowadzone sà przez dział realizacji, którym kieruje dyrektor Krzysztof Paul. Styk pomi dzy ofertà a realizacjà wypełnia dział kontraktacji, za który odpowiada dyrektor Piotr Marcinkowski. W ramach GWI realizowane sà w dalszym ciàgu roboty elektryczne na wydzielonym kontrakcie, który nadzoruje dyrektor Marek Piàtkowski. Dotychczasowe, aktualne i planowane realizacje. W ramach generalnego wykonawstwa zrealizowaliêmy w ostatnim roku m.in. obiekty takie jak Zespół Apartamentów Zielona Przystaƒ w Rynii, pi ç marketów o powierzchni m 2 ka dy typu LIDL w Skierniewicach, Gdyni, Koszalinie, Radomiu, Centrum Handlowe Hypernova o powierzchni m 2 w Sochaczewie, market typu Biedronka o powierzchni m 2 w Tucholi. Aktualnie realizujemy nast pujàce obiekty: trzy markety typu LIDL w Jaworznie, Bielsku- Białej i Stargardzie Szczeciƒskim, Centrum Handlowe KAUFLAND o powierzchni m 2. W planach na najbli sze miesiàce mamy rozpocz cie realizacji du ego obiektu o powierzchni m 2 w Tczewie i obiektu o powierzchni m 2 w Pucku oraz pozyskanie dwóch du ych zleceƒ w południowej i centralnej Polsce. Maciej Kurylczyk Kaufland w Gdyni przy ul. Morskiej/Mareckiego biuletyn informacyjny - 5

6 Biuro Realizacji Projektów w Warszawie 1 lutego br., w wyniku reorganizacji, jaka nastàpiła w Oddziale Spółki Rynek Przemysłu, formalnie rozpocz ło swà działalnoêç Biuro Realizacji Projektów w Warszawie. BRP odpowiada za całoêç procesu zwiàzanego z działalnoêcià prowadzonà przez ELEKTROBU- DOW, tj. od zidentyfikowania i pozyskania informacji nt. nowego projektu, poprzez opracowanie i negocjacje oferty ceno- wo-technicznej oraz warunków handlowych umowy, przygotowanie realizacji, obsług administracyjno- -personalnà i finansowo-ksi gowà, realizacj wraz z przekazaniem projektu do Klienta, rozliczenie projektu i jego obsług gwarancyjnà i pogwarancyjnà. Zgodnie z filozofià zarzàdzania projektami oraz programem, rozumianym jako portfel projektów, przygotowaliêmy i wdro yliêmy struktur organizacyjnà naszego BRP opartà na nast pujàcych fundamentach: skuteczny i wydolny dział marketingu i ofert, efektywne zarzàdzanie przygotowaniem realizacji, optymalne zarzàdzanie zasobami ludzkimi, zorientowany na rentownoêç, jakoêç i terminowoêç dział realizacji, zaanga owanie we wszystkie ww. procesy osób realizujàcych funkcje wspierajàce, takich jak dyrektor BRP, Złote Tarasy specjalista finansowy oraz asystent personalno-administracyjny. Obecnie w strukturze Biura Realizacji Projektów w Warszawie pracujà 52 osoby: procesy zarzàdzajàce i wspierajàce 10 osób, dział realizacji - zarzàdzanie projektami 13 osób, dział realizacji - grupy wykonawcze 29 osób. Dodatkowo obecnie zatrudniamy ok. 80 osób z firm podwykonawczych realizujàcych dla nas ró ne zakresy prac. W czasie najbli szych dwóch miesiàcy przewiduj wzrost grup wykonawczych o kolejne 40 osób. W maju, w zwiàzku z pozyskaniem nowych projektów w kwietniu, BRP w Warszawie rozszerzyło swój skład o 3 kierowników robót, asystenta obsługi kontraktu, asystenta przygotowania realizacji oraz asystenta personalno-administracyjnego. W mojej ocenie osiàgn liêmy docelowy, dla obecnego zakresu działaƒ, skład osobowy. Na koniec kwietnia poziom zamówieƒ oraz portfel kształtowa si nast pujàco: zamówienia: 7 289,0 tys. zł portfel: ,3 tys. zł sprzeda 2005: ,9 tys. zł Zadania bud etowe na rok 2005: - zamówienia: tys. zł - sprzeda : tys. zł Obecnie BRP pracuje nad kilkoma projektami, o ró nej wartoêci i ró nym zakresie. Naszymi głównymi zadaniami i celami na pozostałe miesiàce obecnego roku sà: osiàgni cie, poprzez pozyskanie kolejnego projektu, pozycji głównego wykonawcy robót elektrycznych dla Metra Warszawskiego; obecnie mamy dwie ukoƒczone realizacje, po których zebraliêmy bardzo dobre opinie i referencje na przyszłoêç, dalsza praca nad pozyskiwaniem projektów z zakresu instalacji niskopràdowych i automatyki; obecnie realizujemy ten zakres na budynku apartamentowym Mondrian House oraz auli Akademii Medycznej, zbudowanie portfela zamówieƒ na rok 2006, który pozwoli na spokojne przejêcie przez okres zimowo-jesienny, klasycznie najtrudniejszy dla na- szej Firmy z racji niskiego obło enia grup wykonawczych, zbudowanie stabilnej, zło onej z miejscowych osób, grupy wykonawczej na poziomie osób, zdolnej do realizacji projektów o wartoêci ok mln zł rocznie. Mariusz Niedziałkowski 6 - biuletyn informacyjny

7 AktualnoÊci Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Jan Wilk Zarzàd Na posiedzeniu w dniu 30 marca br. podjàł seri uchwał zwiàzanych ze zwołanym na dzieƒ 27 kwietnia br. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki. Zarzàd zatwierdził sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarzàdu z działalnoêci w 2004 roku. Zaproponował, aby z wypracowanego w 2004 roku zysku netto w kwocie ,05 zł na dywidend przeznaczyç kwot ,00 zł, na obsług dywidendy ,00 zł oraz na kapitał zapasowy przeznaczyç kwot ,05 zł. Zaproponował ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy na dzieƒ 11 maja br., zaê wypłaty dywidendy na 15 listopada 2005 r. Rada Nadzorcza Obradowała w dniach 24 marca oraz 14 kwietnia br. Rada zapoznała si z oêwiadczeniem Zarzàdu o przestrzeganiu w Spółce zasad zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 i postanowiła stosowaç zawarte w nim zasady ładu korporacyjnego zgodnie z tym oêwiadczeniem. W zwiàzku ze zmianami, jakie nastàpiły w zasadach ładu korporacyjnego oraz z uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego br. zmianami w Statucie Spółki, Rada zatwierdziła odpowiednio zaktualizowany: Regulamin Zarzàdu, Regulamin Rady Nadzorczej, jednolity tekst Statutu Spółki oraz pozytywnie zaopiniowała projekt zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEK- TROBUDOWY SA. Znowelizowany tekst OÊwiadczenia o przestrzeganiu w Spółce zasad dobrych praktyk oraz wymienione podstawowe dokumenty korporacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Panowie Michał Boni, Dariusz Maƒko, Dariusz Wojda i Roman Zalewski zło yli oêwiadczenia, e spełniajà statutowe kryteria niezale nego członka Rady Nadzorczej Spółki. Rada powołała ze swojego grona Komitet Audytu w składzie: Dariusz Wojda, Roman Zalewski i Arkadiusz Julke oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeƒ w składzie: Michał Wnorowski i Michał Boni. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarzàdu z działalnoêci Spółki w minionym roku. Kierujàc si 18. zasadà ładu korporacyjnego Rada dokonała oceny sytuacji Spółki w 2004 roku, podkreêlajàc w swojej ocenie systematycznà popraw zarówno na poziomie działalnoêci operacyjnej, jak i finansowej. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Zarzàdu dotyczàcy podziału zysku netto, w tym rekomendacj wypłaty dywidendy. W uzupełnieniu do Bud etu Spółki Rada zatwierdziła do realizacji plan inwestycyjny na 2005 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie W dniu 27 kwietnia br. obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA. Na zgromadzeniu reprezentowane było 44,22% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarzàdu z działalnoêci Spółki i sprawozdanie finansowe za 2004 rok. Udzieliło członkom Zarzàdu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiàzków za rok ubiegły. Dokonało podziału zysku zgodnie z rekomendacjà Zarzàdu i Rady Nadzorczej, przeznaczajàc na dywidend kwot tys. zł, co oznacza wypłat po 1,00 zł na jednà akcj. Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji panów: Michała Boniego, Arkadiusza Julkego, Dariusza Maƒk, Michała Wnorowskiego, Dariusza Wojd i Romana Zalewskiego (wi cej Relacje Inwestorskie str. 10). Zgromadzenie podj ło uchwał w sprawie stosowania w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego oraz uchwaliło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dostosowujàc go do znowelizowanych zasad dobrych praktyk. biuletyn informacyjny - 7

8 Z ycia firmy EBSKI TURNIEJ czyli IV Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Tabela wyników: RUNDA I BIURO SPÓŁKI BOBRY KONIN 0 3 RAKI MIKO ÓW JAèWINY PŁOCK 0 3 RUNDA II BIURO SPÓŁKI JAèWINY PŁOCK 3 0 RAKI MIKO ÓW BOBRY KONIN 0 3 RUNDA III BIURO SPÓŁKI RAKI MIKO ÓW 3 0 BOBRY KONIN JAèWINY PŁOCK biuletyn informacyjny Jeszcze podczas ubiegłorocznego turnieju w Brennej organizatorzy zapowiedzieli, e czwarty z kolei turniej odb dzie si w nadmorskiej, turystycznej miejscowoêci Łeba. Przedsi wzi cie z góry wydawało si skazane na niepowodzenie: odległoêç, terminy, regulamin, wyjàtkowy nawał pracy itp. Okazało si jednak, e organizatorzy zaimpregnowali si na wszystkie tego typu niedogodnoêci i po kwietniowym jednodniowym pobycie w Łebie znaleêli miejsce, w którym zagwarantowano uczestnikom wikt i opierunek oraz rewelacyjnà hal sportowà, z mo liwoêcià rozgrywania trzech meczów jednoczeênie. I tak znamiennego dnia r. silna, ponad 100-osobowa grupa z całej Polski mniej wi cej o tej samej porze wsiadła do autokarów, aby Êrednio po 10 godzinach znaleêç si (ok. północy) przed Hotelem Wodnik. Jak wspominajà uczestnicy, a bardziej obsługa hotelu powitaniom nie było koƒca ostatni witali si do póênych godzin porannych. Tym bardziej, e pierwsze mecze zaplanowano dopiero na godziny popołudniowe. Kibice z północnej Polski wyjàtkowo w tym roku dopisali, wspomagajàc dru yny z Płocka oraz Konina. Zawodnicy z południowej Polski zagrzewali si do walki sami. Rozgrywki potoczyły si według swojego tradycyjnego scenariusza. Niepokonane Bobry w pierwszym meczu zwyci yły dzielnie walczàcych zawodników z Biura Spółki, wspomaganych przez Przyjaciół, a Jaêwiny zwyci yły Raków składajàcych si

9 tym razem z pracowników z Mikołowa. W myêl regulaminu mecze odbywały si jednoczeênie na dwóch boiskach, zatem w drugiej rundzie Biuro Spółki pokonało Jaêwiny, a Bobry Konin ograły Raki. Wszystkie wyniki nomen omen były podobne, bo 3:0. Drugiego dnia, po wieczorno-porannych integracjach zawodnicy oraz kibice byli lekko sponiewierani, niemniej zawody zakoƒczyły si zwyci stwem dru yny z Konina, po meczu z Jaêwinami. Biuro Spółki zwyci ajàc Raki zaj ło tradycyjne, niespełnione drugie miejsce, wyprzedzajàc Jaêwiny oraz Raki. Kolejnà atrakcjà był wyjazd bajkowà kolejkà do Ràbki, stamtàd statkiem do wyrzutni rakietowej, a potem pieszo ok. 2 km udaliêmy si na Gór Łàckà na ruchomych wydmach w Słowiƒskim Parku Narodowym. Dla osoby, która najszybciej zdobyła szczyt Prezes ufundował specjalnà nagrod. WypiliÊmy jà wszyscy W drodze powrotnej cz stowaliêmy si grzaƒcem, chlebem oraz kiszonymi ogórkami. A potem, ju wieczorem, uroczyste wr czenie Pucharu oraz innych nagród. Wyjàtkowy show (show must go on) zapewnił nam Dyrektor Piotr Janczyk, przygotowujàc wspaniały spektakl dla wszystkich uczestników oraz zaproszonych goêci. Na koniec równie rozstrzygn liêmy konkurs na logo turnieju, wr czajàc Tomkowi Chrobokowi firmowà bluz. Wszystkim uczestnikom konkursu dzi kuj! Impreza chyba jak zwykle nale ała do udanych, uczestnicy zadowoleni, bo przecie wiadomo, co najlepiej integruje załog!!!! Aleksandra Krzemieƒ Specjalna grupa wsparcia dla Biura Spółki w osobie Prezesa Jacka Faltynowicza nie pomog a dru ynie z BS Darek Lewandowski (Bobry Konin) w akcji Braaawo, braaawo, bravisimo Tak cieszà si najlepsi Organizatorka w gór... Wszyscy na podium Jej pi kne czarne oczy niezawodny DJ Furgoł podczas wieczornej imprezy Jedni pracujà, kiedy inni si bawià Prezes Jacek Faltynowicz, Dyrektor ZZL Piotr Janczyk oraz goêcie: Jerzy Grabosz i Zdzisław Dzitko Zabawa w najlepsze Jacy do roboty tacy do zabawy biuletyn informacyjny -9

10 Relacje Inwestorskie Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA Dariusz Maƒko, lat 37. Pan Dariusz Maƒko ukoƒczył nie tylko studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, ale równie studia podyplomowe Zarzàdzanie finansami przedsi biorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleƒ krajowych i zagranicznych z zakresu zarzàdzania, marketingu i ekonomii. Kariera zawodowa: 1) SAPA Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance Przedstawiciel Handlowy, a nast pnie Kierownik Marketingu i Sprzeda y, 2) ZML K ty SA w K tach Dyrektor Zakładu Prasowni, 3) od 1999 roku w Metalplast Bielsko SA w Bielsku-Białej jako Prezes Zarzàdu Dyrektor Generalny, 4) od 2000 roku Grupa K ty SA w K tach Członek Zarzàdu Zast pca Dyrektora Generalnego, obecnie Prezes Zarzàdu. Dariusz Maƒko pełni funkcj Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz ZRE Metalplast Sp. z o.o. w Bielsku Białej. Ponadto pełni funkcj Członka Rady Nadzorczej Alupol Sp. z o.o. w Tychach. Jest równie Kanclerzem Lo y Bielskiej Business Center Club. Michał Wnorowski, lat 32. Pan Michał Wnorowski ukoƒczył studia na kierunku mened erskim zarzàdzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarzàdzanie przedsi biorstwem na wspólnym rynku europejskim. Ukoƒczył z wyró nieniem Akademi PZU studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU SA z zakresu ubezpieczeƒ i zarzàdzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Michał Wnorowski brał równie udział w Programie City of Londyn Programme for financial practitioners and regulators from Poland. Dodatkowo ukoƒczył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz studium dla dyrektorów finansowych, zorganizowane przez Fundacj Centrum Prywatyzacji. Kariera zawodowa: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ SA w Warszawie Analityk Rynku Papierów Dłu nych w Biurze Inwestycji Finansowych, 2) Fidea Management Sp. z o.o. w Warszawie (firma zarzàdzajàca NFI Foksal SA) Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru WłaÊcicielskiego, 3) od 1998 roku Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ SA w Warszawie najpierw jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych, a obecnie Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Finansowych. Od listopada 2002 roku Pan Michał Wnorowski jest równie zatrudniony w PZU Asset Management S.A. z siedzibà w Warszawie jako Analityk, jednak z uwagi na to, e spółka nie podj ła planowanej działalnoêci, od stycznia 2003 roku pozostaje na urlopie bezpłatnym. W 2004 roku Michał Wnorowski odbył sta w Hermes Investment Management Ltd. w Londynie (sta w zespole Corporate Governance). Michał Boni, lat 51. Pan Michał Boni, dr nauk humanistycznych ukoƒczył studia w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoƒczył równie szereg specjalistycznych szkoleƒ m.in. z zakresu zarzàdzania zasobami ludzkimi oraz funduszy emerytalnych. Kariera zawodowa: 1) Adiunkt w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2) Przewodniczàcy Regionu Mazowsze NSZZ SolidarnoÊç, 3) w 1991 roku Minister Pracy i Spraw Socjalnych, 4) Poseł na Sejm RP, 5) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, 6) Dyrektor Departamentu Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Warta SA w Warszawie, 7) w 1995 roku Fundacja Batorego Dyrektor Programu Reformy Społecznej, 8) Radny Miasta Stołecznego Warszawy, 9) Dyrektor w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie, 10) w 1997 roku w Profile Dialog Sp. z o.o. w Warszawie jako Doradca w zakresie zasobów ludzkich (współwłaêciciel), 11) Szef Doradców Wicepremiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 12) od 2001 roku Specjalista ds. Zasobów Ludzkich w Enterprise Investors w Warszawie. Arkadiusz Julke, lat 35. Pan Arkadiusz Julke, mgr ekonomii ukoƒczył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdaƒskiego na kierunku handel zagraniczny. Posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartoêciowych. Kariera zawodowa: 1) Kontroler Finansowy w Departamencie Operacji Krajowych i Zagranicznych w Banku Gdaƒskim SA w Gdaƒsku, 2) Specjalista w Departamencie Rynku Pieni nego i Kapitałowego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie, 3) Kierownik Zespołu Analiz Prokurent Spółki w BWE Asset Management SA w Warszawie, 4) od 2000 roku Zarzàdzajàcy Portfelem Akcji w Powszechnym Towarzystwie Emery- talnym PZU SA w Warszawie. Roman Zalewski, lat 37. Pan Roman Zalewski ukoƒczył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarzàdzanie i marketing oraz studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kariera zawodowa: 1) Analityk w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, 2) w 1998 roku Analityk w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych WBK AIB w Poznaniu, 3) Analityk w Biurze Maklerskim PBK SA w Warszawie, 4) Analityk w PBK Asset Management SA w Warszawie, 5) Analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w Warszawie, 6) Specjalista ds. Giełdy w OPTIMUS SA w Warszawie. Od 2004 roku Pan Roman Zalewski prowadzi działalnoêç gospodarczà pod firmà IN-OUT Roman Zalewski, której przedmiotem jest doradztwo gospodarcze. Dariusz Wojda, lat 39. Pan Dariusz Wojda, mgr in ynier elektroniki ukoƒczył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalnoêci technologia elektronowa. Pan Dariusz zdał równie egzamin dla maklerów papierów wartoêciowych oraz doradców inwestycyjnych. Kariera zawodowa: 1) w 1993 roku Specjalista w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie, 2) Makler w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie, 3) Doradca Inwestycyjny w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki ywnoêciowej w Warszawie, 4) Doradca Inwestycyjny w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie, 5) Analityk Inwestycji w PTE Pekao SA w Warszawie. Wszystkim Panom yczymy satysfakcji z pracy dla dobra ELEKTROBUDOWY SA. Jan Wilk 10 - biuletyn informacyjny

11 ZZL Młoda kadra pracowników ELEKTROBUDOWY SA W Êrodkach masowego przekazu ukazujà si ró nego rodzaju rankingi szkół wy szych, które wskazujà, jakie uczelnie sà najlepsze, które kierunki studiów cieszà si najwi kszym powodzeniem, po której uczelni lub kierunku studiów najłatwiej znaleêç prac itp. My równie pokusiliêmy si o przeprowadzenie podobnego rankingu, analizujàc uczelnie, jakie ukoƒczyli nasi pracownicy urodzeni po dniu 1 stycznia 1972 roku, czyli pod lup wzi liêmy 99 młodych ludzi, którzy ju decydujà lub niebawem b dà decydowaç o przyszłoêci ELEKTROBUDOWY. Przeprowadzone analizy miały wykazaç, jakie kierunki studiów ukoƒczyli nasi młodzi pracownicy legitymujàcy si wy szym wykształceniem, jaki rodzaj pracy wykonujà oraz w jakich oddziałach sà zatrudnieni. Pod uwag braliêmy studia zawodowe, jak równie magisterskie. Liczba młodych pracowników legitymujàcych si wy szym wykształceniem potwierdza konsekwentnie realizowanà polityk odmładzania kadry oraz równie konsekwentnie prowadzonà polityk szkoleniowà w firmie. Nale y zaznaczyç, i nie tylko pozyskujemy pracowników z wy szym wykształceniem na zewn trznym rynku pracy, ale równie znaczàco pomagamy w kształceniu naszych pracowników. Aktualnie na ró nego typu studia ucz szcza na podstawie skierowania ELEKTROBUDOWY 34 pracowników. Poni ej przedstawiono wyniki, jakie otrzymano w trakcie prowadzenia badania. Elektrotechniczne kierunki studiów znalazły si Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug ukoƒczonych kierunków studiów Inne 32,33% Finanse i bankowoêç 6,06% Informatyka 7,07% Elektrotechnika 28,28% Zarzàdzanie i marketing 26,26% w czołówce wykształcenia naszych pracowników, co doskonale odzwierciedla profil działalnoêci naszej firmy. ELEKTROBUDOWA nie mo e równie narzekaç na brak specjalistów od zarzàdzania i marketingu (druga pozycja w rankingu). SpoÊród pozostałych kierunków studiów wyró nia si informatyka oraz finanse i bankowoêç. Przewa ajàca liczba naszej młodzie y jest zatrudniona na stanowiskach specjalistycznych, tym niemniej 4 osoby w wieku do 32 lat sà zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich, zaê 14 osób na stanowiskach kierowniczych. Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug zajmowanych stanowisk Specjalista 81,82% SpoÊród wszystkich 99 młodych pracowników posiadajàcych wy sze wykształcenie mniej wi cej równa ich liczba jest zatrudniona w poszczególnych RDE 32,32% Dyrektor 4,04% Kierownik 14,14% Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug oddziałów BS 6,07% RWE 32,32% RP 29,29% oddziałach, a mianowicie w RWE i RDE po 32, w RP 29. Jedynie w Biurze Spółki zatrudnionych jest 6 pracowników, jednak e zwa ywszy na ogólnà liczb zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych mo na powiedzieç, i ok. 10% wszystkich pracowników to personel w wieku do 32 lat posiadajàcy wy sze wykształcenie. W rankingu uczelni wy szych utworzonym na podstawie liczby zatrudnionych w naszej Spółce absolwentów przoduje Politechnika Âlàska 13 osób, ale tu za nià plasuje si Politechnika Poznaƒska 10 osób. W czołówce znajduje si równie Politechnika Warszawska 6 osób. Poni ej przedstawiono ranking wy szych uczelni, w których kształcili si nasi pracownicy w wieku do 32 lat. Ranking uczelni wy szych wg liczby absolwentów zatrudnionych w ELEKTROBUDOWIE: 1. Politechnika Âlàska Politechnika Poznaƒska Wy sza Szkoła im. Włodkiewicza w Płocku 7 4. Politechnika Warszawska 6 (4.)Wy sza Szkoła Zarzàdzania i Marketingu w Katowicach 6 5. Akademia Ekonomiczna w Katowicach 5 (5.)Politechnika Cz stochowska 5 6. Uniwersytet Warszawski 4 7. Politechnika Radomska 3 (7.)Politechnika Opolska 3 (7.)Politechnika Łódzka 3 (7.)Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 3 (7.)Akademia Górniczo-Hutnicza 3 8. Politechnika Gdaƒska 2 (8.)Wy sza Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi 2 9. Inne 24 Jak wynika z tego zestawienia zdecydowanie dominujàcym rodzajem ukoƒczonych studiów sà studia politechniczne. Niemal połowa wszystkich pracowników, którzy nie przekroczyli 32 roku ycia, legitymujàcych si wy szym wykształceniem ukoƒczyła właênie ten rodzaj studiów. Struktura zatrudnienia pracowników z wy szym wykszta ceniem ur. po r. wed ug rodzaju ukoƒczonych uczelni Pozostałe 54,55% Politechniki 45,45% Z powy szego zestawienia łatwo mo na wywnioskowaç, i ELEKTROBUDOWA posiada bardzo dobrze wykształconà młodà kadr pracowników z silnie reprezentowanym profilem technicznym oraz bogatym zespołem specjalistów, zaê geograficzne poło enie uczelni ukoƒczonych przez naszych pracowników w znacznej mierze pokrywa si z lokalizacjà oddziałów naszej firmy. Joanna Pawtel biuletyn informacyjny - 11

12 Regulacje wewn trzne Tomasz Chrobok Informacje gie dowe W ostatnim czasie w zbiorze obowiàzujàcych zarzàdzeƒ Spółki zaktualizowane zostały dwa zwiàzane z tematykà giełdowà, mianowicie: Zarzàdzenie D/9/05 z 4 kwietnia br. w sprawie okreêlenia rodzajów wiadomoêci stanowiàcych informacje poufne o znaczeniu giełdowym oraz Zarzàdzenie D/10/05 z tego samego dnia w sprawie zasad korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w ELEKTROBUDOWIE SA. Przyj cie przez Dyrektora Spółki tych zarzàdzeƒ podyktowane było zmianami w przepisach dotyczàcych zagadnieƒ giełdowych, jak te zmianà systemu komputerowego, za pomocà którego informacje giełdowe przekazywane sà na Giełdzie Papierów WartoÊciowych. Pojawienie si w marcu br. Rozporzàdzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych (Dz. U. nr 49, poz. 463) wywołało koniecznoêç aktualizacji dotychczas obowiàzujàcego w Spółce zarzàdzenia okreêlajàcego rodzaje informacji poufnych o znaczeniu giełdowym. Zarzàdzenie w pierwszej cz Êci zawiera doprecyzowanà - ustawowà definicj informacji poufnych. W dalszej cz Êci zarzàdzenia precyzuje si grupy informacji o znaczeniu giełdowym, które ze wzgl du na swojà wag mogà wpłynàç na cen lub wartoêç papierów wartoêciowych, w zwiàzku z czym ELEKTROBUDOWA zobowiàzana jest do ich przekazywania w nast pujàcej formie: raportów bie àcych obejmujàcych informacje tradycyjne obj te obowiàzkiem raportowania, jak te informacje stanowiàce szczególne przypadki zdarzeƒ okreêlone przez rozporzàdzenie; raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych). Ka dy pracownik ELEKTROBUDOWY zobowiàzany jest do przekazywania Pełnomocnikowi ds. obrotu giełdowego informacji wchodzàcych w zakres wzmiankowanego rozporzàdzenia, jednakowo to zarzàdzenie skierowane jest szczególnie do tych osób, które ze wzgl du na pełnione obowiàzki słu bowe mogà mieç stycznoêç z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym. Ka da z tych osób powinna mieç ÊwiadomoÊç obowiàzku ich ochrony, jak te niezwłocznego przekazania Pełnomocnikowi ds. obrotu giełdowego celem ich raportowania. Okres ochrony tajemnicà słu bowà informacji poufnych o znaczeniu giełdowym rozpoczyna swój bieg od podj cia prac nad ustaleniem treêci wiadomoêci stanowiàcej tajemnic słu bowà, a koƒczy si jej opublikowaniem w trybie i na zasadach obowiàzujàcych na rynku papierów wartoêciowych. Warto ponadto dodaç, e nadzór nad prawidłowà realizacjà w ELEKTROBU- DOWIE obowiàzków wynikajàcych z przytoczonego zarzàdzenia pełni Pełnomocnik ds. obrotu giełdowego, którego zadania zostały enumeratywnie wskazane w 3 przedmiotowego zarzàdzenia. Na przełomie roku Giełda Papierów WartoÊciowych w Warszawie dokonała zmiany dotychczasowego systemu komputerowego Emitent na nowy, bezpieczniejszy i nowoczeêniejszy system ESPI, przy pomocy którego emitenci papierów wartoêciowych przekazujà informacje o znaczeniu giełdowym w postaci raportów bie àcych i okresowych. Ta zmiana znalazła odzwierciedlenie w Zarzàdzeniu D/10/05, regulujàcym zasady korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). Zarzàdzenie powołuje zespół, w skład którego wchodzà osoby autoryzujàce treêç raportów, operator systemu ESPI oraz serwisant systemu, a przewodniczàcym zespołu jest Pełnomocnik ds. obrotu giełdowego. Zespół odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji o znaczeniu giełdowym, jak równie sprawne działanie systemu, jego gotowoêç i ciàgłoêç obsługi oraz archiwizowanie przekazywanych dokumentów. Wszyscy członkowie powołanego zespołu zobowiàzani sà do zachowania w tajemnicy przekazywanych informacji a do momentu ich upublicznienia. Publiczny obrót papierami wartoêciowymi jest dziedzinà, której regulacje w ostatnim czasie podlegajà istotnym zmianom. Oprócz ju zaistniałych zapowiadane sà nast pne (m. in. zmiana ustawy Prawo o publicznym obrocie), co wymaga stałej aktualizacji aktów wewn trznych, a eby zmiany te znalazły odzwierciedlenie w systemie zakładowych aktów prawnych ELEK- TROBUDOWY. D/6/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie dokumentacji systemu zarzàdzania jakoêcià i zarzàdzania Êrodowiskowego. D/7/05 z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w ELEKTROBUDOWIE SA. D/9/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie okreêlenia rodzajów wiadomoêci stanowiàcych informacje poufne o znaczeniu giełdowym. D/10/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) w ELEKTROBUDO- WIE SA. D/11/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w ELEKTRO- BUDOWIE SA biuletyn informacyjny

13 Lider zmian Izabela Zielonka Od zawsze pracuj dla ELEKTROBUDOWY Izabela Zielonka pracuje dla ELEK- TROBUDOWY od 2 paêdziernika 1995 roku. W 1996 r. ukoƒczyła studia wy sze na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i bankowoêç w zakresie rachunkowoêci. W latach odbywała szkolenia nt. bud etownia i controllingu kosztów. Studia podyplomowe w Kolegium Zarzàdzania przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarzàdzanie finansami przedsi biorstw ukoƒczyła w roku 2001, a 1 paêdziernika 2002 roku obj ła stanowisko Dyrektora Finansowego Oddziału Rynku Przemysłu. Iza, od kiedy pami tam, zawsze pracowałaê dla ELEKTROBUDOWY. Przypomnij Czytelnikom swojà drog do miejsca, w którym pracujesz? Tak, to prawda. Mo na powiedzieç, e od zawsze pracuj dla ELEKTRO- BUDOWY. Swojà prac zawodowà rozpocz łam bowiem jeszcze na studiach (wtedy w niepełnym wymiarze czasu pracy), a obecnie zbli a si okràgły jubileusz 10 lat pracy dla ELEKTROBUDOWY, z czego jestem ogromnie zadowolona. Pierwszego dnia pracy swoje kroki skierowałam do Wydziału Planowania i Ekonomiki i tak wszystko si zacz ło Rozpocz łaê karier zawodowà w dziale zajmujàcym si controllingiem. Zaryzykuj stwierdzenie, e tam zdobyłaê pierwsze szlify WłaÊnie tam. Przyj ta w szeregi zespołu controllingu rozpocz łam swojà prac zawodowà. Zdobywanie doêwiadczeƒ w Dziale Controllingu, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, a tak e ukoƒczenie Studiów podyplomowych w zakresie Zarzàdzania finansami wpływało na pogł bienie mojej wiedzy z zakresu finansów. Co si zmieniło w Twej pracy, od kiedy zostałaê Dyrektorem Finansowym? Min ło ju kilka lat od dnia, w którym dyr. Jarosław Tomaszewski przekazał mi t wiadomoêç. Od tamtej pory zmieniło si bardzo wiele. Nowe obowiàzki i wyzwania, które stan ły przede mnà, były kolejnym krokiem w moim rozwoju zawodowym. Nie mog tutaj nie wspomnieç mojego zespołu finansowego z Płocka, cechujàcego si pracowitoêcià i sumiennoêcià w wykonywaniu swoich obowiàzków. Musz jednak przyznaç, e kontakt w wi kszoêci tylko telefoniczny był dla mnie na poczàtku dziwnym układem. Ale dobra współpraca zmniejszyła odczucie braku osobistych kontaktów. Rynek Przemysłu, w którym pracujesz, uległ w ostatnim czasie doêç radykalnym zmianom. O najistotniejszych pisz w tym wydaniu Eleksa, czy Twoja praca te si zmieniła? Zmiany, które zostały przeprowadzone w naszym Oddziale, były konieczne i myêl, e na efekty nie b dziemy musieli długo czekaç. JeÊli natomiast chodzi o mojà prac, to tym razem mog powiedzieç, e zmiany mnie osobiêcie omin ły. Jednak w samym Dziale Finansowym zosta zmieniony zakres wykonywanych czynnoêci oraz stan zatrudnienia. Pewien rodzaj prac finansowo-controllingowych jest bowiem obecnie wykonywany na poziomie wydzielonych w naszej strukturze organizacyjnej BIUR. Taki podział czynnoêci powinien znaleêç odzwierciedlenie m.in. równie w osiàganiu lepszych wyników przy realizacji kontraktów. Szybki bowiem dost p do danych finansowych oraz posiadanie w zespole BIUR osób zajmujàcych si controllingiem (jeszcze nie we wszystkich wydzielonych jednostkach), to dla BIUR wielki atut. Przeniesienie pewnego zakresu obowiàzków z góry na dół było ju przecie zamysłem w momencie podejmowania decyzji o wdro eniu zintegrowanego systemu zarzàdzania JD Edwards. Czy zajmowanie si finansami mo e byç fascynujàce? Tak si składa, e nasze pokoje sàsiadujà ze sobà... Chyba nie zawsze jest ró owo? Dla mnie dziedzina, w której pracuj, jest fascynujàca. Ksi gowoêç, controlling, ogólnie finanse nie były nigdy dla mnie nudnym tematem i dlatego wybrałam taki, a nie inny kierunek studiów. Moja codzienna praca to nie tylko kontakt z kontrahentami m.in. w sprawie realizacji płatnoêci, ale równie współpraca z osobami pracujàcymi w innych komórkach naszej firmy. Wszystko to ma na celu dobre funkcjonowanie naszego Oddziału oraz całej Spółki. Problemy natomiast, które si pojawiajà (i nie omijajà chyba nikogo) sà po to, aby je rozwiàzywaç i poczuç satysfakcj, e wszystko w koƒcu zakoƒczyło si po naszej myêli. A z drugiej strony, czy jest jakaê praca, której barwy sà tylko ró owe? OÊmiel si powiedzieç, e nie. Wszystko, co nas spotyka, zdarza si w jakimê celu. Nic nie dzieje si bez powodu. I słoƒce równie nie omija nikogo. Nie ominie i Ciebie, chyba, ebyê si skrył w cieniu to Twoje słowa sprzed 2 lat. Podpisujesz si jeszcze pod nimi? Jak najbardziej. Nic nie straciły ze swojej aktualnoêci. Dzi kuj za rozmow. Rozmawiała: Aleksandra Krzemieƒ biuletyn informacyjny - 13

14 Z ycia firmy Elektrobudowlane pociechy na Dzieƒ Dziecka ELEKTROBUDOWA to nie tylko wspólne miejsce pracy i natłok zadaƒ. ELEKTROBUDOWA to tak e, a mo e przede wszystkim ludzie màdrzy, doêwiadczeni, wykształceni. ELEKTROBUDOWA to wreszcie jedna wielka rodzina, która współpracuje, spotyka si zarówno na gruncie formalnym, jak i poza nim (patrz Łeba 2005). I jak to w rodzinie bywa, chcemy poznaç mo liwie najwi cej jej członków. Dlatego te rozszerzajàc te rodzinne wi zi, pomy- ÊleliÊmy o naszych Elektrobudowlanych pociechach. Nadarzyła si Êwietna okazja, aby je poznaç. Dzi kujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Redakcja Gabrysia Czarnojanczyk Haneczka Fabian Amelcia Górna KubuÊ Odrzywo ek Haneczka Dec Kacperek Manterys Zosia Przedwojska Jakub Libionka aneta i B a ejek Pawtel Bartek Palka Majka Posmyk 14 - biuletyn informacyjny

15 Marcinek Banasiuk Weronika Woêniak AdaÊ Halski Miko ajek Frankowski Tosia Wawrzak Olaf Kurylczyk Martynka MiÊkiewicz Szymonek agocki Oliwka urawska Kamilek So yga Patrycja Ratka PiotruÊ Szyndler Pawe ek CieÊlik Natalka Kalin Pawe ek Stolarz biuletyn informacyjny - 15

16 Z najlepszymi yczeniami na nowej drodze ycia dla nowo eƒców Doroty i Micha a Wnorowskich od wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo