Mniej przekręconych funduszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mniej przekręconych funduszy"

Transkrypt

1 Lipiec 2012 Str. 1 Europe Diret Gdańsk Stowarzyszenie Morena ul. Jaśkowa Dolina 7 tel Mniej przekręconych funduszy O ponad jedną trzecią spadła liczba nadużyć finansowych, mających wpływ na budżet UE. W polityce spójności odnotowano 41% mniej przypadków nadużyć finansowych w porównaniu z 2010 r., natomiast w polityce rolnej liczba zgłoszonych nadużyć finansowych zmniejszyła się aż o 66%. Tak wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej Ochrona interesów finansowych UE". Zamknięcie okresu programowania w odniesieniu do polityki spójności i bardziej stabilna sprawozdawczość w ramach nowego systemu kontroli wydatków rolnych również przyczyniły się do spadku liczby zgłoszonych nadużyć w stosunku do 2010 r. Ogółem nadużycia środków unijnych opiewają na 295 mln euro, czyli 0,2% budżetu, i kwotę tę trzeba odzyskać zgodnie z przepisami UE. W swoim sprawozdaniu Komisja podkreśla potrzebę dalszego ograniczenia skali nadużyć finansowych przynoszących szkodę budżetowi UE oraz formułuje szereg zaleceń dla państw członkowskich, które to zalecenia mogłyby pomóc w osiągnięciu tego celu. W tym numerze: ARTYŚCI LEPIEJ CHRONIENI 2 5 MINUT DLA EUROPY 3 KONKURSY 4 PODRÓŻE PO EUROPIE 5 Widać poprawę w zakresie odzyskiwania środków UE będących przedmiotem nadużyć finansowych i nieprawidłowości; w ubiegłym roku Komisja odzyskała około 2 miliardy euro dzięki korektom finansowym i nakazom odzyskania środków. Państwa członkowskie również wprowadziły pewne usprawnienia w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów końcowych, w szczególności w dziedzinie pomocy przedakcesyjnej. W sprawozdaniu Komisja ponagla państwa członkowskie, które nadal mają bardzo niskie wskaźniki odzyskania środków, do wprowadzenia niezbędnych usprawnień oraz do zajmowania aktywów, jeśli beneficjenci nie spłacają środków objętych nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi. Niedawny wniosek Komisji dotyczący ochrony interesów finansowych UE poprzez środki prawa karnego (IP/12/767) może znacząco pomóc w odzyskiwaniu środków oraz działać odstraszająco na oszustów. W 2011 r. Komisja przedłożyła co najmniej kilkanaście wniosków ustawodawczych lub nowych inicjatyw mających na celu skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych mających wpływ na środki finansowe UE. Dodatkowe informacje Zgodnie z art. 325 Traktatu Komisja sporządza sprawozdanie roczne do- t y c z ą c e o c h r o n y interesów finansowych UE, w którym informuje o działaniach podjętych w celu przeciwdziałania nadużyciom przynoszącym szkody środkom UE. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat poziomu podejrzewanych i potwierdzonych nadużyć zgłoszonych przez państwa członkowskie w kontekście całego budżetu UE (tj. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków), przez co pomaga również ocenić, w których obszarach ryzyko jest najwyższe, co z kolei pomaga podjąć konkretne działania na szczeblu UE i na szczeblu krajowym. Oprócz danych na temat zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości, wysokości odzyskanych i zgłoszonych środków w państwach członkowskich, każdego roku Komisja wybiera również dziedzinę objętą dogłębną analizą. W tym roku analiza ta objęła politykę spójności. Komisja odnotowuje usprawnienia w systemach kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem, dotyczące na przykład wprowadzonych przepisów i wytycznych, procedur administracyjnych i współpracy między odpowiednimi organami krajowymi. Jednak państwa członkowskie muszą udoskonalić monitorowanie wyników postępowań administracyjnych i karnych, w tym postępowań związanych z odzyskiwaniem środków od beneficjentów końcowych w ramach polityki spójności.

2 Artyści lepiej chronieni Wielu europejskich artystów, szczególnie kompozytorów i autorów tekstów, często nie otrzymuje należnych im tantiemów za swoje utwory. Należnego egzekwowania praw autorskich nie zapewniają nawet organizacje, które zarządzają nimi w imieniu artystów. Dlatego KE proponuje ułatwienia w udzielaniu licencji na utwory muzyczne na jednolitym rynku. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie środków mających na celu modernizację stowarzyszeń autorskimi oraz środków zachęcających do promowania ich przejrzystości i skuteczności. Nowe technologie cyfrowe otwierają szerokie możliwości zarówno dla twórców, konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw. Rosnący popyt na dostęp w trybie online do treści kulturowych (np. muzyki, filmów, książek itp.) nie zna granic ani ograniczeń krajowych. To samo dotyczy również usług internetowych umożliwiających dostęp do tych treści. W tym miejscu, zwłaszcza w sektorze muzycznym, do gry wchodzą organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które w imieniu kompozytorów i autorów tekstów zarządzają udzielaniem licencji na korzystanie w Internecie z utworów muzycznych chronionych prawem autorskim. Zbierają one także opłaty licencyjne i dokonują ich redystrybucji. Jednakże niektóre z tych organizacji mają problemy z dostosowaniem się do wymagań w zakresie zarządzania prawami do korzystania z utworów muzycznych w Internecie, zwłaszcza w kontekście transgranicznym. Dzięki wnioskowi te stowarzyszenia zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi, które pragną udzielać licencji na swój repertuar na różnych terytoriach, musiałyby spełniać normy europejskie. Ułatwiłoby to usługodawcom uzyskiwanie niezbędnych licencji na muzykę, która ma być rozpowszechniana online w całej UE oraz Str. 2 zagwarantowałoby, że dochody są prawidłowo zbierane i przekazywane kompozytorom i autorom tekstów na sprawiedliwych zasadach. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje autorskimi działające we wszystkich sektorach musiałyby spełniać nowe normy europejskie przewidujące poprawę sposobu zarządzania i większą przejrzystość w prowadzeniu działalności. Konieczność wprowadzenia zmian w niektórych praktykach tych organizacji została podkreślona przez niedawne przypadki, kiedy to tantiemy zebrane w imieniu posiadaczy praw autorskich zostały utracone w wyniku niewłaściwej polityki inwestycyjnej, a także przez stwierdzone opóźnienia płatności takich honorariów na rzecz właścicieli praw autorskich. Główne elementy dyrektywy proponowanej Wniosek ma dwa wzajemnie uzupełniające się cele: Promowanie większej przejrzystości i poprawy zarządzania w stowarzyszeniach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi poprzez zwiększenie obowiązków w zakresie sprawozdawczości i kontrolę ich działalności przez właścicieli praw autorskich, tak aby stworzyć zachęty do większej innowacyjności i poprawy jakości usług. Na tej podstawie i bardziej szczegółowo promowanie i ułatwienie udzielania licencji, obejmujących różne terytoria i repertuary, na korzystanie w Internecie z utworów muzycznych chronionych prawem autorskim w UE/ EOG. W praktyce: Posiadacze praw autorskich mieliby bezpośredni wpływ na zarządzanie swoimi prawami, byliby szybciej wynagradzani, a możliwość wyboru najskuteczniejszego dla ich celów stowarzyszenia autorskimi zapisano by w prawodawstwie. Przyczyni się to do lepszej ochrony interesów właścicieli praw autorskich, jak również do lepszego dostępu do treści kulturowych dla konsumentów. Nowe przepisy zmieniłyby sposób, w jaki działają organizacje autorskimi w całej Europie, dzięki nowym wymaganiom, takim jak: lepsze zarządzanie repertuarem, szybsze płatności na rzecz członków, jasność w zakresie dochodów z wykorzystania praw, roczne sprawozdanie dotyczące przejrzystości i dodatkowe informacje dostarczane bezpośrednio do posiadaczy praw autorskich i partnerów biznesowych (takich jak inne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi). Państwa członkowskie musiałyby stosować mechanizmy rozwiązywania sporów pomiędzy stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i posiadaczami praw autorskich. Ulepszone standardy i procesy powinny skutkować sprawniejszym funkcjonowaniem takich organizacji i większym zaufaniem do ich działalności. Proces udzielania licencji, obejmujących różne terytoria, na korzystanie w Internecie w różnych krajach z utworów muzycznych chronionych prawem autorskim byłby łatwiejszy, ale także podlegałby obowiązkowi wykazania zdolności technicznych do skutecznego wykonywania takich zadań. Byłoby to korzystne zarówno dla autorów, dostawców usług internetowych, jak i dla obywateli.

3 Stowarzyszenie Morena 5 minut dla Europy! Problemy przy staraniu się o pracę w innym kraju UE, zakupy w Internecie, które skończyły się w chwili, gdy okazało się, że sklep nie chce wysłać zamówionych towarów do Polski, a może trudności w otwieraniu rachunku bankowego w którymś z krajów UE? Wystarczy 5 minut, żeby o takich rzeczach napisać i przy okazji wziąć udział w konsultacjach "Twoje prawa - Twoja przyszłość". Do 9 września Europejczycy mogą brać udział w największych jak dotąd konsultacjach społecznych na temat praw obywatelskich. - Unia Europejska istnieje po to, by służyć obywatelom mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Konsultacje rozpoczęły się 9 maja i potrwają do 9 września. Obywatele UE mogą w nich opowiedzieć o przeszkodach, na jakie napotykają, podróżując po Europie, podczas głosowania lub kandydowania w wyborach lub dokonując zakupów internetowych. Inicjatywa ta poprzedza obchody Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. Opinie społeczeństwa zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji i będą stanowić podstawę sprawozdania dotyczącego obywatelstwa UE z 2013 r., które ma zostać przedstawione dokładnie za rok: 9 maja 2013 r. - Dwadzieścia lat po tym, jak w niewielkim nadgranicznym mieście Maastricht stworzyliśmy obywatelstwo UE, musimy ożywić europejski projekt, i musimy to uczynić z bezpośrednią pomocą naszych obywateli - powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. obywatelstwa. - Unia Europejska istnieje po to, by służyć obywatelom. Oczekują oni od niej konkretnych rezultatów, takich jak tańsze opłaty roamingowe, większe prawa dla ofiar przestępstw oraz łatwiejsze zakupy internetowe dla obywateli i właśnie to im dajemy. Str. 3 W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła pierwsze sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym wymieniła 25 konkretnych działań mających zaradzić problemom napotykanym przez obywateli UE podczas wykonywania swoich praw. Od tego czasu Komisja pracuje nad realizacją swoich przyrzeczeń poprzez: wzmocnienie praw blisko 75 mln ofiar przestępstw rocznie w całej UE ograniczenie biurokracji dla 3,5 mln osób rejestrujących samochód w innym państwie UE każdego roku, co przyniesie oszczędności rzędu 1,5 mld euro zakazanie stosowania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych oraz domyślnie zaznaczonych pól dla osób dokonujących zakupów online wzmocnienie prawa do rzetelnego procesu dla wszystkich obywateli UE, co znajdzie zastosowanie do 8 mln postępowań rocznie wyjaśnienie praw majątkowych 16 mln międzynarodowych par mieszkających w UE Dodatkowe informacje Dzięki obywatelstwu UE które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz uzupełnia je wszyscy obywatele 27 państw członkowskich UE mają pakiet dodatkowych praw jako obywatele UE. Obejmują one prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich w państwie UE zamieszkania, prawo do ochrony konsularnej zagranicą na takich samych warunkach co obywatele oraz prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i od 2012 roku prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Swoboda przemieszczania się jest najbardziej cenionym prawem wynikającym z obywatelstwa UE. Rocznie Europejczycy odbywają ponad miliard podróży w UE i coraz więcej obywateli korzysta z prawa do osiedlenia się w innym państwie członkowskim UE: w 2009 r. około 11,9 mln osób mieszkało w państwie członkowskim innym niż ich własne. W 2010 r. liczba ta wzrosła do 12,3 mln. Liczby te wzrosną jeszcze bardziej gdy uwzględnimy obywateli UE swobodnie przemieszczających się przez granice Unii na krótkie okresy czasu. Co więcej, ok. 40 mln obywateli dokonuje zakupów internetowych w innych państwach UE. W sprawozdaniu z 2010 r. na temat obywatelstwa UE nakreślono 25 konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód dla obywateli UE w korzystaniu z ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Jedno z nich służy pogłębieniu świadomości obywateli na temat ich statusu jako obywateli UE, ich praw oraz ich znaczenia w życiu codziennym. Komisja zaproponowała zatem wyznaczenie roku 2013 jako Europejskiego Roku Obywateli oraz zorganizowanie specjalnych imprez o tematyce europejskiego obywatelstwa i polityk związanych z obywatelstwem przez cały ten rok. W trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r., Komisja opublikuje drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, które będzie służyć jako plan działania na rzecz całkowitego usunięcia pozostałych przeszkód uniemożliwiających obywatelom UE pełne korzystanie z przysługujących im praw. Źródło: Komisja Europejska

4 Czym jest różnorodność? Weź udział w konkursie organizowanym przez Centrum UNESCO we Florencji, Alliance of Civilisations ONZ i ich partnerów. Nakręć dwuminutowy film lub zrób zdjęcia pokazujące, co znaczą dla ciebie różnorodność i walka z wykluczeniem. Konkurs ma uświetnić Światowy Dzień na rzecz Różnorodności Kulturowej - w trosce o dialog i rozwój. Zadaniem uczestników z całego świata będzie nagranie filmu lub zrobienie zdjęć, które odpowiadać będą na pytania: j a k r o z u m i e s z h a s ł o różnorodność i walka z wykluczeniem? KONKURSY dlaczego różnorodność ma dla ciebie znaczenie? Filmy nakręcić można w dowolnym języku. Jeśli jednak jest on inny niż angielski, francuski, włoski lub hiszpański, konieczne jest dołączenie napisów. Prace powinny być oryginalne i wcześniej niepublikowane. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 sierpnia 2012 r. W i ę c e j i n f o r m a c j i n a w zakładce Contest Jak zmieniło się wojew ó d z t w o pomorskie przez ostatnie lata dzięki Funduszom Europejskim? Pokaż nam to na zdjęciach! Weź udział w konkursie fotograficznym! Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego, których pasją jest fotografia. W konkursie nie mogą brać udziału zawodowi fotografowie. Pisz i zbieraj plony! Masz mniej niż 35 lat i pomysł jak ciekawie pisać o Wspólnej Polityce Rolnej? Jesteś studentem i dopiero zaczynasz przygodę z dziennikarstwem, ale chcesz spróbować swoich sił w tej oryginalnej tematyce? Jeśli tak ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Str. 4 Jak Fundusze Europejskie zmieniają Pomorskie? Fotografie, nadsyłane na konkurs, muszą dotyczyć oryginalnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych (np. Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i nie tylko) przykłady skutecznych inwestycji w kapitał ludzki, infrastrukturę, środowisko, projekty, mogące stać się dobrymi praktykami inspirującymi innych do podejmowania podobnych, sprawdzonych działań. Zdjęcia wysyłane drogą elektroniczną muszą spełniać następujące wymogi: ści młodych profesjonalistów i motywowania ich do pisania na tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną (WPR). Konkurs jest otwarty dla dziennikarzy i studentów dziennikarstwa pochodzących z Polski oraz 16 innych państw członkowskich zrzeszonych w ramach sieci ENAJ. Artykuł (opublikowany lub nie), liczący maksymalnie 800 słów powinien dotyczyć jednego z dwóch tematów: Jak młodzi rolnicy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą? być w formacie JPG (o małej kompresji), min na 1600 pikseli rozdzielczość min. 300 DPI Zdjęcia można nadsyłać w jednej z trzech kategorii: 1. architektura 2. ludzie 3. innowacje Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 września 2012 r. Szczegóły na: ww.edg.morena.org.pl w zakładce Konkursy Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz europejska sieć zrzeszająca dziennikarzy zajmujących się tematyką rolną (ENAJ) zapraszają do udziału w konkursie, którego celem jest uhonorowanie dziennikarskich umiejętno- Rolnict w o zrównoważone środowiskowo Formularz zgłoszeniowy oraz artykuł powinny być złożone drogą elektroniczną w terminie do 20 września 2012r. za pośrednictwem krajowego ośrodka sieci ENAJ. Pełny regulamin konkursu oraz informacje dotyczące wyboru zwycięzców znaleźć można na stronie w zakładce Konkursy

5 Stowarzyszenie Morena Podróże po Europie Sezon wakacyjny już trwa i jak co roku miliony Europejczyków będą podróżować w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Planując wyjazd, każdy z nas powinien pamiętać, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi kłopotami. Dlatego warto wiedzieć m.in. gdzie obowiązuje nasze ubezpieczenie zdrowotne, jak wezwać pomoc w razie wypadku oraz jakich rzeczy nie wolno wwozić na teren UE. Kto może mi pomóc w razie nagłego problemu ze zdrowiem? Planujesz podróż w UE, do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii? Jeśli tak, nie zapomnij zabrać ze sobą swojej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Pomoże Ci ona zaoszczędzić czas i pieniądze i uniknąć kłopotów, jeśli za granicą zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi. Można ją uzyskać bezpłatnie od krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Karta gwarantuje dostęp do leczenia w nagłych przypadkach na takich samych warunkach i za taką samą cenę (w niektórych państwach za darmo) jak w przypadku osób ubezpieczonych w danym państwie. Praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak korzystać z karty w 27 państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, jest teraz dostępny w formie aplikacji na smartfony. Gdzie dzwonić w razie wypadku? 112 to wspólny europejski numer alarmowy, pod który można bezpłatnie dzwonić w całej UE z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Poprzez numer 112 rozmówca uzyskuje połączenie z odpowiednią służbą ratunkową (lokalną policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym), a numer ten jest dostępny przez całą dobę.numer 112 funkcjonuje obecnie Str. 5 we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy. Numer 112 jest również wykorzystywany w kilku państwach nienależących UE m.in. w Chorwacji, Czarnogórze i Turcji. Podróżuję poza Europę, ale tam, gdzie jadę, nie ma ambasady ani konsulatu mojego państwa. Z kim mam się skontaktować, jeżeli będę potrzebować pomocy? Jako obywatel państwa członkowskiego UE jesteś automatycznie obywatelem UE, dlatego przebywając poza UE, masz prawo do pomocy konsularnej (nawet jeżeli w danym miejscu nie ma przedstawicielstwa twojego państwa). Jeżeli np. zostaniesz zatrzymany, ulegniesz poważnemu wypadkowi lub zgubisz ważne dokumenty, możesz zwrócić się o pomoc do konsulatu lub ambasady innego państwa członkowskiego UE. Przysługuje ci także pomoc w sytuacjach kryzysowych: państwa członkowskie UE muszą pomóc obywatelom Unii w ewakuacji na takich samych zasadach, na jakich udzielają jej swoim obywatelom. Gdzie zadzwonić, gdyby moje dziecko zaginęło? Unia Europejska wprowadziła wspólny numer telefonu ( ), na który można zgłosić zaginięcie dziecka w dowolnym miejscu w każdym z 27 państw członkowskich UE. Pod numer ten może zadzwonić rodzic zaginionego dziecka, dziecko, które zgubiło się lub uciekło, czy osoba, która dysponuje informacjami o zaginionym dziecku. Każdy uzyska połączenie z doświadczoną organizacją, która może udzielić wsparcia i praktycznej pomocy psychologicznej, prawnej lub administracyjnej. W razie odwołania lub opóźnienia samolotu lub pociągu W razie problemów z liniami rejsowymi lub czarterowymi (takimi jak odwołany lub opóźniony lot) przysługują ci konkretne prawa wynikające z unijnego rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych. W razie problemu ze zmianą godziny odjazdu lub odwołaniem pociągu przysługują ci konkretne prawa wynikające z unijnego rozporządzenia o prawach pasażerów kolei. Jeżeli korzystasz z międzynarodowych połączeń kolejowych, korzystasz ze wspólnych przepisów w całej UE. Po rezerwacji imprezy turystycznej okazało się, że biuro podróży zbankrutowało. Czy mogę uzyskać zwrot pieniędzy? Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży chroni europejskich konsumentów jadących na wakacje i dotyczy zorganizowanych imprez obejmujących przynajmniej dwie z następujących usług: (1) transport, (2) zakwaterowanie, (3) inne usługi turystyczne, takie jak zwiedzanie, których koszt jest zawarty w łącznej cenie. Wspomniana dyrektywa zapewnia ochronę obejmującą: informacje w broszurach, prawo do unieważnienia umowy bez ponoszenia kary, odpowiedzialność za usługi (np. hotele niespełniające standardów) oraz ochronę na wypadek bankructwa organizatora wyjazdu lub linii lotniczych. Więcej informacji:

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE 10 praw, które przysługują obywatelom UE Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji i Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Publikacje 1049 Bruksela BELGIA Tekst ukończono w lutym 2014 r. 24

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca międzynarodowa Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian i rozwój Dysponujemy obecnie zasobami technicznymi, finansowymi i mate rial nymi niezbędnymi do

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo