Jak zacząć inwestować na giełdzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zacząć inwestować na giełdzie"

Transkrypt

1 Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA

2 Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Robert Sierant, Bartosz Stawiarski, Michał Sadrak, Bernard Waszczyk, Open Finance, Jarosław Sadowski, Expander, Bartosz Turek, Lion`s Bank, Wealth Solutions rozdział 8 Kierownik marketingu: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Poradnik przygotowany na podstawie materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikacja Jak zacząć inwestować na giełdzie chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Jak zacząć inwestować na giełdzie nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji.

3 Spis treści 1. Charakterystyka rynku finansowego Charakterystyka rynku kapitałowego Klasyfikacje rynku kapitałowego Podmioty działające na rynku kapitałowym Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Firmy inwestycyjne Emitenci Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Inwestowanie na giełdzie Czym jest inwestowanie? Typy inwestorów Sposoby i cele inwestowania na giełdzie Inwestowanie w praktyce Jak rozpocząć inwestowanie Wybór rachunku maklerskiego Narzędzia inwestora giełdowego Analiza techniczna Analiza fundamentalna Dywersyfikacja portfela Lokaty bankowe Jeśli teraz, to tylko lokata na pół roku Uwaga na lokaty progresywne Konta oszczędnościowe Wysokie prowizje Niskie odsetki Programy systematycznego oszczędzania Oferta banków jest korzystniejsza Polisolokaty Fundusze pieniężne i obligacji

4 Jak zacząć inwestować na giełdzie Są plusy, ale są też minusy Większe zróżnicowanie portfela inwestycyjnego Obligacje skarbowe Obligacje korporacyjne Oprocentowanie wyższe niż na lokatach Można zarobić na debiutach Produkty strukturyzowane Struktura od środka Nieruchomości System 10/ Condohotel, czyli pokój w hotelu Lokal użytkowy Grunty Nieruchomości zagraniczne Słownik pojęć

5 1. Charakterystyka rynku finansowego 1. Charakterystyka rynku finansowego Rynek finansowy to miejsce, gdzie zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego. Jego uczestnikami są dwie grupy podmiotów pierwsza z nich to podmioty poszukujące kapitału, kreujące popyt na kapitał, druga grupa natomiast to podmioty dysponujące nadwyżkami finansowymi, kreujące podaż kapitału. Dzięki istnieniu rynku finansowego zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce. Inwestorzy mają możliwość osiągania pożytków z posiadanych oszczędności i ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację portfela aktywów. Na rynku finansowym istnieje wiele instrumentów finansowych, które pozwalają przedsiębiorstwom na zbudowanie optymalnej struktury finansowania, inwestorom zaś umożliwiają lokowanie wolnych środków finansowych przy akceptowanym przez danego inwestora poziomie ryzyka. Instrument finansowy jest umową, która reguluje wzajemne relacje finansowe pomiędzy stronami, w jakich one pozostają od chwili zawarcia tej umowy. Wyróżniamy następujące instrumenty finansowe: y papiery wartościowe, y jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, y instrumenty rynku pieniężnego, y instrumenty pochodne, y kontrakty na różnicę. Specyfika powyższych instrumentów finansowych została omówiona w dalszej części poradnika. W skład współczesnego rynku finansowego wchodzą: rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek terminowy i rynek depozytowo-kredytowy. Każdy z tych segmentów ma osobną rolę w zaspokajaniu potrzeb uczestników rynku finansowego. Ze względu na tematykę niniejszego poradnika w dalszej części rozdziału opisany zostanie tylko rynek kapitałowy. 5

6 Jak zacząć inwestować na giełdzie Rys. 1. Struktura rynku finansowego Źródło: Opracowanie własne, na postawie materiałów GPW SA 2. Charakterystyka rynku kapitałowego Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Najważniejszą funkcją rynku kapitałowego jest zebranie części dostępnych w danym kraju posiadanych przez firmy i osoby fizyczne oszczędności, tak by można je było wykorzystać w celu sfinansowania inwestycji. Na rynku kapitałowym następuje wymiana instrumentów o zapadalności (czasie trwania) dłuższym niż rok. Przykładami takich aktywów są długoterminowe obligacje rządowe czy komunalne (miast, gmin), obligacje przedsiębiorstw (tzw. obligacje korporacyjne). Rynki akcji są także rynkami kapitałowymi, gdyż akcje są instrumentami bezterminowymi. Instytucjom emitującym papiery wartościowe emitentom rynek kapitałowy umożliwia zdobycie środków na długoterminowe inwestycje. W zamian za to emitenci oferują albo udział w zyskach przedsiębiorstwa (w przypadku akcji), albo korzystnie oprocentowane papiery dłużne (obligacje). Dodatkowo, dla emitentów jest to zazwyczaj tańszy sposób zdobycia kapitału od kredytów zaciąganych w bankach. Emitentami na rynku kapitałowym są zarówno przedsiębiorstwa, jak i rząd oraz władze lokalne. Inwestorzy to nabywcy papierów wartościowych, rynek kapitałowy daje im możliwość atrakcyjnej lokaty posiadanych oszczędności. Inwestorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. 6

7 3. Klasyfikacje rynku kapitałowego Handel instrumentami finansowymi odbywa się na tzw. rynku pierwotnym lub wtórnym. Na rynku pierwotnym wprowadza się nowe emisje akcji albo obligacji. Na rynku wtórnym handluje się już istniejącymi aktywami. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych rynki wtórne są dobrze zorganizowane, dzięki czemu większość inwestorów może w dowolnym momencie sprzedać posiadane instrumenty finansowe bez konieczności posiadania ich do końca okresu zapadalności (na przykład w przypadku obligacji). Większość transakcji na rynku kapitałowym dokonuje się na giełdach papierów wartościowych. Papiery wartościowe mogą mieć charakter: y udziałowy (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych) y dłużny (obligacje i listy zastawne). Charakterystyka powyższych papierów wartościowych zostanie przedstawiona w dalszej części tego poradnika. 3. Klasyfikacje rynku kapitałowego Rynek kapitałowy można podzielić na liczne segmenty, w zależności od wziętego pod uwagę kryterium podziału. Poniżej zaprezentowano najważniejsze klasyfikacje rynku kapitałowego. Według kryterium miejsca obrotów rynek kapitałowy można podzielić na: y rynek publiczny propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonych adresatów, w dowolnej formie i w dowolny sposób; y rynek niepubliczny propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do imiennie wskazanych osób w liczbie mniejszej niż 150. Głównymi zaletami rynku publicznego w stosunku do niepublicznego jest przejrzystość, płynność, duży zasięg i możliwość zmobilizowania dużego kapitału. Według kryterium miejsca emisji i sprzedaży rynek kapitałowy można podzielić na: y rynek pierwotny emitent występuje z propozycją nabycia instrumentów finansowych, kapitał pozyskany w wyniku emisji powiększa kapitały własne emitenta, y rynek wtórny z propozycją nabycia instrumentów finansowych występuje ich właściciel, na przykład pomiot dominujący zmniejszający swój udział w spółce zależnej, inwestorzy dokonujący transakcji sprzedaży posiadanych akcji. Zorganizowany rynek wtórny prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółka BondSpot. 7

8 Jak zacząć inwestować na giełdzie Według kryterium sfery obrotu zorganizowany rynek kapitałowy dzieli się na: y rynek regulowany system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, działający w sposób stały zapewniający wszystkim uczestnikom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i dzieli się na: rynek giełdowy (Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jeden segment detaliczny Catalyst), rynek pozagiełdowy (BondSpot); y alternatywny system obrotu funkcjonujący poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzenia ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych zgodnie z określonymi przez organizatora obrotu zasadami: NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; segment Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, segment Catalyst prowadzony przez BondSpot. Rys. 2 Struktura polskiego rynku kapitałowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez GPW SA 8

9 4. Podmioty działające na rynku kapitałowym 4. Podmioty działające na rynku kapitałowym Integralną częścią rynku kapitałowego są instytucje będące uczestnikami tego rynku. W przypadku polskiego rynku kapitałowego są to następujące podmioty: y regulator rynku Komisja Nadzoru Finansowego; y Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; y podmioty organizujące lub pośredniczące w obrocie instrumentami finansowymi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot, domy maklerskie i biura maklerskie, animatorzy rynku, doradcy inwestycyjni i maklerzy; y podmioty finansowe banki komercyjne, fundusze inwestycyjne i emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarządzający aktywami; y inwestorzy indywidualni i instytucjonalni; y Narodowy Bank Polski bank rozliczeniowy. W dalszej części rozdziału opisano instytucje, których poznanie jest istotne z punktu widzenia inwestora giełdowego. 4.1 Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku oraz budowanie zaufania i ochrona słusznych interesów jego uczestników, poprzez zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości rynku. KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. W ramach nadzoru nad rynkiem kapitałowym Komisja Nadzoru Finansowego m.in. udziela zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, zatwierdza prospekty emisyjne i memoranda informacyjne, licencjonuje maklerów i doradców inwestycyjnych. Ważnym zadaniem KNF jest również edukacja na temat funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o rynku. 9

10 Jak zacząć inwestować na giełdzie 4.2 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW) jest instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Depozyt papierów wartościowych polega na rejestracji oraz przechowywaniu zdematerializowanych papierów wartościowych na kontach depozytowych Uczestników Krajowego Depozytu. Do innych zadań KDPW należą: y dematerializacja papierów wartościowych, y obsługa zobowiązań emitentów (dywidendy, odsetki od obligacji), y sporządzanie list uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4.3 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda jest rynkiem, na którym inwestorzy dokonują sprzedaży i kupna aktywów finansowych. Jest ona rynkiem zorganizowanym na zasadzie aukcji nabywcą staje się ten, kto w momencie dokonania transakcji jest gotów zapłacić najwięcej za przedmiot notowań. Najlepiej znane są giełdy papierów wartościowych, zwłaszcza akcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA organizuje obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Ponieważ kursy notowanych instrumentów finansowych są ustalane w oparciu na zlecenia kupujących i sprzedających, rynek ten jest określany mianem rynku kierowanego zleceniami. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działają następujące rynki zorganizowane: 1. Główny rynek rynek regulowany, na którym odbywa się obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, certyfikatami inwestycyjnymi, warrantami subskrypcyjnymi, tytułami uczestnictwa ETF, produktami strukturyzowanymi i instrumentami pochodnymi (patrz: Słowniczek). 10 W ramach głównego rynku funkcjonują dwa rynki. y Rynek podstawowy. Jest to rynek urzędowy, będący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych. Do obrotu na rynku podstawowym kwalifikowane są papiery wartościowe spełniające kryteria odpowiedniej wartości i rozproszenia, których emitenci ogłaszali sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata.

11 4. Podmioty działające na rynku kapitałowym y Rynek równoległy. Na rynku równoległym notowane są papiery wartościowe najmniejszych spółek i o niższym, niż na rynku podstawowym, rozproszeniu akcji. Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są prowadzone w systemie notowań ciągłych oraz systemie jednolitego kursu. Jako podstawowe kryterium wyboru systemu notowań przyjmuje się płynność obrotów akcjami spółki. Giełda może podjąć decyzję z zmianie systemu notowań z systemu notowań ciągłych na system jednolitego kursu, jeżeli płynność obrotów będzie niska lub odwrotnie. 2. NewConnect rynek małych i średnich spółek, funkcjonujący poza rynkiem regulowanym, w formule alternatywnego systemu obrotu. Na rynku NewConnect prowadzony jest obrót akcjami, prawami do akcji, prawami poboru. Celem NewConnect jest wspomaganie w pozyskaniu kapitału dla rozwoju dynamicznych spółek, na wczesnym etapie rozwoju. Dla wielu tego typu podmiotów Newconnect wejście na NewConnect jest etapem poprzedzającym wejście na główny rynek. 3. Catalyst giełda prowadzi segment detaliczny, obejmujący rynek regulowany oraz rynek funkcjonujący w formule alternatywnego systemu obrotu. Na obu tych rynkach w systemie notowań ciągłych prowadzony jest obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi i listami zastawnymi. 4.4 Firmy inwestycyjne Firmą inwestycyjną jest dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską (w formie biur maklerskich), zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską. Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje stały nadzór nad licencjonowanymi podmiotami maklerskimi. Firma inwestycyjna prowadzi działalność maklerską, która może obejmować m.in.: y przyjmowanie i przekazywanie do realizacji zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, y zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, y doradztwo inwestycyjne, y oferowanie instrumentów finansowych, y prowadzenie rachunków papierów wartościowych, y sporządzanie analiz oraz rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. 11

12 Jak zacząć inwestować na giełdzie 4.5 Emitenci Emitentem jest podmiot dokonujący emisji instrumentów finansowych we własnym imieniu. Celem emisji jest pozyskanie środków zwiększających kapitał zakładowy. Poprzez emisję obligacji emitent pozyskuje kapitał dłużny. Emisja może mieć charakter niepubliczny lub publiczny. Warunkiem przeprowadzenia publicznej emisji jest sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Do grona emitentów zalicza się również fundusze inwestycyjne dokonujące emisji certyfikatów inwestycyjnych, podmioty dokonujące emisji warrantów subskrypcyjnych, a także instytucje emitujące produkty strukturyzowane. Emitenci dokonujący publicznej oferty lub których papiery wartościowe zostają notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, są zobowiązani do publikacji informacji bieżących i okresowych dotyczących ich sytuacji. 4.6 Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni Maklerem papierów wartościowych jest osoba fizyczna wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego po spełnieniu określonych ustawowo wymogów, w tym w zakresie wiedzy o rynku kapitałowym. Makler jest upoważniony do wykonywania czynności maklerskich prowadzonych przez firmę inwestycyjną w zakresie: przyjmowania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i ich wykonywania, działalności firmy inwestycyjnej na rachunek własny, pełnienia funkcji oferującego i subemitenta, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych, organizowania alternatywnego systemu obrotu, wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Członek giełdy jest obowiązany do wyznaczenia maklerów giełdowych upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich. Doradcą inwestycyjnym jest osoba fizyczna, wpisana na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego po spełnieniu określonych ustawowo wymogów, w tym w zakresie wiedzy o rynku kapitałowym. 12

13 4. Podmioty działające na rynku kapitałowym Doradca inwestycyjny jest uprawniony do wykonywania czynności maklerskich polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych na zlecenie oraz do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Jest on również uprawniony do zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych. 4.7 Inwestorzy Inwestorem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której firma inwestycyjna świadczy usługi maklerskie, m.in. w zakresie przyjmowania i przekazywania do realizacji zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, jak również prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Inwestor spełniający określone wymogi w zakresie wiedzy i doświadczenia na rynku kapitałowym, jak również legitymujący się odpowiednią aktywnością w zakresie zwierania transakcji giełdowych może uzyskać status inwestora profesjonalnego, przez co nabywa prawo do uczestnictwa w ofertach nabycia papierów wartościowych skierowanych do wybranych grup inwestorów. Rys. 3. Powiązania pomiędzy podmiotami działającymi na rynku kapitałowym w Polsce Źródło: Opracowanie własne 13

14 5. Inwestowanie na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie 5.1. Czym jest inwestowanie? Inwestowanie polega na przekazaniu, na dłuższy bądź krótszy czas, posiadanej przez inwestora określonej sumy pieniędzy, zwanej kapitałem, w celu uzyskania dodatkowych pożytków (zysków). Ceną za uzyskanie dodatkowych korzyści jest ryzyko, które może się wiązać nawet z całkowitą utratą zainwestowanego kapitału. Inwestycje, nawet te postrzegane jako bezpieczne, niekoniecznie muszą przynieść zysk. W zależności od poziomu ryzyka danej inwestycji może ona rzadziej lub częściej przynieść stratę. Świadome inwestowanie to umiejętność porównania i właściwego ocenienia poszczególnych, dostępnych propozycji inwestycyjnych, skonfrontowanie ich z akceptowanym przez danego inwestora poziomem ryzyka i podjęcie właściwej decyzji dotyczącej alokacji posiadanych środków. Celem inwestowania, jak również głównym kryterium oceny inwestycji jest osiąganie zysku. Praktyka pokazuje, że o ile przeprowadzenie kilku zyskownych transakcji może być łatwe, o tyle o wiele trudniejsze okazuje się regularne zarabianie, które wymaga opracowania strategii. Dwie podstawowe strategie inwestycyjne to strategia inwestowania krótkoterminowego i strategia inwestowania długoterminowego (tabela poniżej). Tabela 1. Dwa odmienne podejścia do inwestowania Inwestowanie krótkoterminowe Inwestowanie długoterminowe 1. Dokonywanie bardzo dużej liczby transakcji giełdowych. 2. Konieczność ciągłego obserwowania kursów. 3. Poświęcanie inwestowaniu znacznej ilości czasu każdego dnia. 4. Redukowanie ryzyka poprzez codzienne zamykanie pozycji, polegające na sprzedaży akcji przed zakończeniem sesji giełdowej. 5. Większe zastosowanie analizy technicznej, badającej zachowanie kursów na wykresach. 1. Dokonywanie małej ilość transakcji, zwykle cokwartalne lub rzadsze przegrupowanie posiadanego portfela akcji. 2. Okresowe śledzenie sytuacji fundamentalnej spółek i branż w których te spółki działają. 3. Otwarcie inwestora na ryzyko przez cały czas pozostawania na giełdzie. 4. Większe zastosowanie analizy fundamentalnej badającej wartość wewnętrzną spółek. źródło: opracowanie własne 14

15 5. Inwestowanie na giełdzie 5.2. Typy inwestorów Wziąwszy pod uwagę opisane powyżej kryterium, inwestorów można podzielić na krótko- i długoterminowych. Inwestorzy krótkoterminowi kupują papiery wartościowe (np. akcje), nie wnikając zbyt szczegółowo w to czym, zajmuje się spółka, jakie generuje wyniki i jakie posiada perspektywy rozwoju. Kupują oni akcje, najczęściej biorąc pod uwagę analizę techniczną, czyli przewidując przyszłe zachowanie kursu na podstawie analizy wykresu (analiza techniczna została szczegółowo opisana w dalszej części poradnika). Inwestorów tych cechuje bardzo dynamiczne zachowanie na rynku i częste składanie zleceń kupna i sprzedaży. Inwestorzy długoterminowi natomiast liczą na wzrost cen akcji w konsekwencji rozwoju firmy i wzrostu jej zysków. Inwestorzy ci myślą długoterminowo, inwestując w walory spółek, które ich zdaniem mają dobre perspektywy poprawy wyników, co przełoży się na wzrost wartości ich akcji. Inwestorzy długoterminowi obserwują fundamenty biznesowe spółki, w mniejszym zaś stopniu śledzą wykresy cen akcji (czyli przy wyborze celów inwestycyjnych stosują głównie analizę fundamentalną). Inwestorów giełdowych można także podzielić na inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni odgrywają ważną rolę na rynku kapitałowym, gdyż poprzez swoją aktywność tworzą nieprzerwany strumień zleceń i transakcji, dzięki czemu zwiększa się efektywność rynku giełdowego. Udział (wartościowo) krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW waha się w granicach 15%. Na rynku kontraktów terminowych połowa obrotu dokonywana jest przez inwestorów indywidualnych. Wykres 1. Wartościowy udział inwestorów w obrotach na Rynku Głównym GPW (dane w %) źródło: GPW S.A. 15

16 Jak zacząć inwestować na giełdzie Znacznie większą rolę pod względem obrotów inwestorzy indywidualni odgrywają na rynku NewConnect, gdzie ich udział kształtuje się na poziomie około 70%. Udział inwestorów instytucjonalnych na tym rynku jest stosunkowo niewielki, lecz systematycznie rośnie, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tej grupy inwestorów akcjami spółek z NewConnect. Wykres 2. Wartościowy udział inwestorów w obrotach na NewConnect (dane w %) źródło: GPW S.A. Mimo dużej liczby inwestorów indywidualnych kluczową rolę na GPW, biorąc pod uwagę wartość generowanych obrotów, odgrywają inwestorzy instytucjonalni, którzy odpowiadają za ok. 40% łącznych obrotów. Inwestorami instytucjonalnymi są duże instytucje finansowe, które dysponują dużymi kwotami. Do inwestorów instytucjonalnych zaliczamy: y Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), y Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) prowadzące Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFE), y Banki inwestycyjne, y Firmy zarządzające aktywami klientów, y Domy maklerskie inwestujące na własny rachunek, y Znaczących akcjonariuszy spółek publicznych, y Skarb Państwa. 16

17 5. Inwestowanie na giełdzie Struktura inwestorów instytucjonalnych według kryterium wartości obrotów generowanych na Rynku Głównym GPW (akcje) została zaprezentowana na poniższym wykresie. Wykres 3. Struktura inwestorów instytucjonalnych na Rynku Głównym akcji na GPW w 1H 2013 roku. źródło: GPW S.A. Inwestować w akcje spółek mogą też inne spółki giełdowe, zarówno chcąc przejąć kontrolę nad daną spółką, jak też w celu osiągnięcia zysku z inwestycji. Spółki notowane na GPW mogą też skupować własne akcje w celu na przykład późniejszego zaoferowania ich pracownikom lub umorzenia Sposoby i cele inwestowania na giełdzie Celem wszystkich inwestorów jest zarabianie pieniędzy, jednak każdego z nich cechuje odmienne podejście do inwestycji. Więksi inwestorzy, dysponujący znacznymi środkami z reguły inwestują w największe spółki, charakteryzujące się wysokimi dziennymi obrotami, czyli tzw. spółki o wysokiej płynności akcji. Kurs tego typu spółek rzadko rośnie (i spada) w gwałtowny sposób, zachowuje się stabilnie, co może wpływać na mniejszą atrakcyjność tego typu spółek dla mniejszych inwestorów, oczekujących wyższych stóp zwrotu z inwestycji w krótszym okresie. 17

18 Jak zacząć inwestować na giełdzie Wykres 4. Zachowanie indeksu WIG w perspektywie 10-letniej źródło: stooq.pl Wykres 5. Zachowanie indeksu WIG20 w perspektywie 10-letniej 18 źródło: stooq.pl

19 6. Inwestowanie w praktyce Wziąwszy pod uwagę realizację głównego celu inwestorów, a więc osiąganie zysków z inwestycji, i po analizie zachowania głównych indeksów GPW (WIG-u i WIG-u20), które odzwierciedlają zachowanie kursów akcji, można stwierdzić, że giełda umożliwiła realizację tego celu. W ciągu ostatnich 10 lat zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, mierzone wartością WIG-u, głównego indeksu szerokiego rynku, tylko dwa razy przyniosły wartości ujemne. Dziesięcioletnia stopa zwrotu z WIG-u wyniosła 146% i odpowiada średniorocznemu wzrostowi zaangażowanego kapitału na poziomie 4%. Tabela 2. Stopa zwrotu z indeksu WIG w poszczególnych latach Rok Stopa zwrotu z WIG-u 45% 28% 33% 42% 10% - 51% 43% 19% - 21% 26% 8% źródło: obliczenia własne na podstawie danych z serwisu stooq.pl 6. Inwestowanie w praktyce 6.1. Jak rozpocząć inwestowanie Przyszły inwestor, który zamierza rozpocząć dokonywanie transakcji na GPW, musi posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z licencjonowanych domów maklerskich. Aby założyć rachunek maklerski, należy udać się do odpowiedniej placówki domu maklerskiego. W momencie zakładania rachunku brokerskiego należy mieć ze sobą dowód tożsamości oraz podać numer NIP. Można tego dokonać również drogą korespondencyjną. Biura maklerskie oprócz reprezentowania inwestorów na rynku pełnią również inne role. Są to między innymi: sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Posiadanie rachunku inwestycyjnego umożliwia składanie zleceń, czyli dyspozycje, co i na jakich warunkach inwestor chce kupić lub sprzedać na giełdzie. Dom maklerski, któremu inwestor zleca dokonanie transakcji giełdowej, odpowiada za właściwe wykonanie zlecenia. Wszystkie złożone przez inwestorów zlecenia są anonimowe, co oznacza, że inwestorzy nie wiedzą, z kim mogą potencjalnie zawrzeć transakcje. Zlecenia można składać na kilka sposobów: y przez Internet, y telefonicznie, y osobiście w domu maklerskim. 19

20 Jak zacząć inwestować na giełdzie Składanie zleceń za pośrednictwem Internetu jest coraz bardziej popularne wśród polskich inwestorów już około 60% ogólnej liczby rachunków inwestycyjnych stanowią rachunki internetowe. Inwestowanie tą drogą jest szybkie, bezpieczne, pozwala na bieżące śledzenie sytuacji na rynku i jest tańsze, gdyż prowizje od transakcji zawieranych drogą internetową są niższe niż przy innych sposobach komunikacji z domem maklerskim. Złożone zlecenie przekazywane jest do centrali biura maklerskiego, skąd trafia za pomocą systemu informatycznego do systemu komputerowego GPW. Wykres 6. Liczba rachunków inwestycyjnych w Polsce (w tys., stan na 30 czerwca 2013 r.) źródło: GPW S.A. Na GPW dostępnych jest wiele rodzajów zleceń pozwalających na realizację różnego typu zamierzeń kupujących i sprzedających. Najpopularniejsze są zlecenia z limitem ceny. W zleceniach tych inwestor dokładnie określa kurs zwany inaczej limitem ceny, po którym chce kupić lub sprzedać dany walor. W zleceniu kupna określony przez inwestora limit to maksymalny kurs, po którym jest skłonny kupić dany instrument, natomiast określony limit, w zleceniu sprzedaży, to kurs minimalny, po którym inwestor godzi się sprzedać dany instrument. Na przykład jeżeli inwestor złoży zlecenie kupna akcji spółki A, określając limit ceny na 100 zł, oznacza to, że chce kupić akcje nie drożej niż po 100 zł. 20

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo