CZ I. SK ADKI ZUS... 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I. SK ADKI ZUS... 35"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik Poj cie pracownika ona zatrudniona przez m a na umow o prac Przekszta cenie spó ki wieloosobowej w jednoosobow spó k z ograniczon odpowiedzialno ci a umowa o prac Wspólnik spó ki z o.o. b d cy jednocze nie jej pracownikiem Wykre lenie pracodawcy z ewidencji prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Zatrudnienie ony wspólnika w spó ce jawnej Siostra zatrudniona na umow o prac Pozorno umowy o prac Fikcyjna umowa o prac Zawarcie pozornej umowy o prac Wa no fikcyjnej umowy o prac Umowa o dzie o czy umowa o prac Umowa o prac z rolnikiem Weryfikacja przez ZUS umów o prac zawieranych z osobami bliskimi Obowi zki pracodawców Obowi zki pracodawców wobec ZUS Zg oszenie do ubezpiecze Pracownik a umowa zlecenia i obowi zek zg oszenia Obowi zek zg oszenia cz onków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie matki do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie bezrobotnej ony pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Bezrobotny cz onek rodziny a zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Dokumenty zg oszeniowe za cz onków rodzin w wyja nieniach ZUS Termin zg oszenia cz onków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobieraj cego rent rodzinn Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobieraj cego rent socjaln Podpis pracownika na wyrejestrowaniu z ubezpiecze Wyrejestrowanie cz onków rodziny pracownika Korekta danych cz onków rodziny Termin zg oszenia do ubezpiecze Zmiana nazwiska i adresu zamieszkania Dowody potwierdzaj ce prawo do wiadcze zdrowotnych Wyrejestrowanie z ubezpiecze Obowi zki pracodawcy po przywróceniu pracownika do pracy Zasady finansowania sk adek Finansowanie sk adek Wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe... 59

2 Zmiana wysoko ci sk adki na ubezpieczenie rentowe Zaleg e wynagrodzenie za listopad 2011 r. wyp acone w styczniu 2015 r. a wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe Finansowanie sk adek za osoby przebywaj ce na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne Zasady ogólne Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Data wyp aty wynagrodzenia a data uj cia w raportach rozliczeniowych Wynagrodzenie wyp acone z opó nieniem a podstawa sk adek ZUS Brak wyp aty wynagrodzenia a deklaracja Dwukrotna wyp ata wynagrodzenia w danym miesi cu kalendarzowym Zaliczka na poczet przysz ego wynagrodzenia Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Ograniczenie wysoko ci innych sk adek Przekroczenie kwoty ograniczenia a op acenie sk adek na ubezpieczenia spo eczne Roczny limit podstawy wymiaru sk adek a wyp ata tzw. trzynastki Sposób informowania ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Brak informacji od pracownika o przekroczeniu podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne Przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia a kilku p atników Sposób liczenia podstawy wymiaru sk adek pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców a roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Podstawa wymiaru sk adki na ubezpieczenie zdrowotne wiadczenia w naturze a podstawa wymiaru sk adek ZUS Zasi ki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Wy czenia z podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Dodatkowe umowy z w asnym pracodawc Prawa autorskie a umowa o prac Stworzenie utworu w ramach umowy o prac Dodatek j zykowy przys uguj cy za okres pobierania zasi ku By y pracownik a podstawa wymiaru sk adek Odszkodowanie z tytu u niewydania w terminie wiadectwa pracy Wynagrodzenie by ego pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Pracownik przywrócony do pracy przez s d Wynagrodzenia uzyskane w drodze egzekucji komorniczej Odprawa pieni na Dobrowolna odprawa dla pracownika Odszkodowania wyp acane w zwi zku z rozwi zaniem stosunku pracy Jednorazowe odprawy w zwi zku z rozwi zaniem stosunku pracy Odszkodowania wyp acane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odprawy wyp acane pracownikom powo anym do zasadniczej s u by wojskowej Odprawa z tytu u rozwi zania umowy o prac w wyja nieniach ZUS Podró e s u bowe i jazdy lokalne Podró e s u bowe Koszty jazdy lokalnej dla pracownika Kilometrówka i rycza t w jazdach lokalnych Osk adkowanie rycza tu za u ywanie w asnego pojazdu dla celów s u bowych... 90

3 U ywanie samochodu s u bowego do celów prywatnych Zwrot pracownikowi kosztów dojazdu do pracy Diety wyp acone kierowcom od dnia 3 kwietnia 2010 r Diety wyp acane kierowcom do dnia 2 kwietnia 2010 r Diety wyp acane kierowcom w wyroku Naczelnego S du Administracyjnego Dodatek za roz k a sk adki ZUS Zwrot kosztów wy ywienia w podró y s u bowej wiadczenia socjalne Dofinansowanie z ZF S do wypoczynku pracowników Dofinansowanie z ZF S do wypoczynku pracowników raz jeszcze Osk adkowanie paczek wi tecznych Paczki wi teczne cz ciowo sfinansowane z ZF S a cz ciowo ze rodków obrotowych Bony towarowe z ZF S Bony towarowe w firmie nietworz cej ZF S Umorzona po yczka z ZF S Wyp ata wiadczenia urlopowego wiadczenie urlopowe wyp acane w wy szej kwocie ni odpis podstawowy wiadczenie urlopowe wyp acane przez spó k zatrudniaj c co najmniej 20 pracowników wiadczenia pieni ne z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zapomogi wolne od sk adek i podatku dochodowego Brak zró nicowania wiadcze z ZF S a sk adki ZUS wiadczenia z funduszu socjalno-bytowego wiadczenia z funduszu socjalno-bytowego w wyja nieniach ZUS Dodatkowe wiadczenia na rzecz pracowników Posi ki profilaktyczne i napoje rodki higieny osobistej Odzie i obuwie robocze Odzie jako prezent dla pracownika Ubiór s u bowy Napoje wydawane wszystkim pracownikom Karty ywieniowe Okulary koryguj ce wzrok na koszt pracodawcy Ponoszenie przez pracodawc kosztów wynaj tego pracownikowi mieszkania Kurs j zyka obcego dla pracownika Odst pienie od umowy ubezpieczenia na ycie Pakiety medyczne w wyja nieniach ZUS Obowi zkowe badanie lekarskie Szczepienia ochronne Przypadki, gdy pakiety medyczne s zwolnione z osk adkowania Nagrody jubileuszowe Nagroda z okazji jubileuszu istnienia firmy Nagroda jubileuszowa przys uguj ca na podstawie corocznego zarz dzenia Nagroda przyznana z okazji jubileuszu firmy Nagroda jubileuszowa przyznana na podstawie uchwa y Zarz du Spó ki Bezp atne lub cz ciowo odp atne przejazdy rodkami lokomocji Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej Dofinansowanie karnetów na basen i si owni Nieodp atne udost pnienie kwatery dla pracownika Dokszta canie pracowników

4 Zagadnienia pozosta e Ekwiwalent za u yte przy wykonywaniu pracy narz dzia lub materia y pracownika Ekwiwalent za pranie odzie y Zakup po ni szych cenach ni detaliczne niektórych artyku ów Bezp atne udost pnienie samochodów s u bowych do celów prywatnych Wynagrodzenie sfinansowane ze rodków PHARE Zas dzenie wynagrodzenia przez s d pracy Odsetki z tytu u nieterminowej wyp aty pracownikowi wynagrodzenia Nagroda dla pracownicy banku za wykrycie fa szywych banknotów Wyp aty po mierci pracownika Odwo anie pracownika z urlopu Nadp ata wynagrodzenia a sk adki ZUS Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela Zaleg e sk adki ZUS odprowadzone przez pracodawc Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników Wysoko sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy Obni enie sk adki zdrowotnej do wysoko ci zaliczki Brak mo liwo ci obni enia sk adki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych przychodów Wynagrodzenie za czas choroby a sk adki ZUS Wysoko wynagrodzenia za czas choroby Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników po 50. roku ycia Brak prawa do zasi ku a wynagrodzenie chorobowe Przypadki, gdy nie przys uguje wynagrodzenie za czas choroby Wysoko wynagrodzenia za czas choroby Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie wyp acone czy nale ne Termin wyp aty wynagrodzenia a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownicy zatrudnieni krócej ni 12 miesi cy a podstawa wymiaru Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Zmiana pracodawcy a wynagrodzenie za czas choroby Niezdolno do pracy przed up ywem pe nego miesi ca Nieobecno ci usprawiedliwione a podstawa wymiaru Zmiana umowy o prac a podstawa wymiaru Sk adniki wynagrodzenia niemaj ce wp ywu na podstaw wymiaru Premia a podstawa wymiaru od dnia 12 listopada 2009 r Premia a podstawy wymiaru w wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Przeliczenie podstawy wymiaru wiadcze chorobowych po wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Sk adniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru Ponowna niezdolno do pracy a podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru Zwolnienie od pracy z prze omu dwóch miesi cy Choroba na prze omie roku Wynagrodzenie chorobowe nale ne za grudzie 2014 r. wyp acone w styczniu 2015 r Dodatki wyp acane pracownikom w okresie choroby Premia wyp acana podczas choroby Premia uznaniowa za czas choroby a podstawa wymiaru sk adek ZUS Dodatek uzupe niaj cy 70% zasi ek chorobowy za pobyt w szpitalu

5 6.29. Dokumenty potrzebne do wyp aty wynagrodzenia chorobowego Termin wystawienia zwolnienia lekarskiego Zwolnienia lekarskie w wyja nieniach ZUS Brak wyp aty wynagrodzenia dla chorego pracownika a formularze ZUS Ca omiesi czne zwolnienie lekarskie a raporty ZUS Rozliczenie pracownika, który pracowa jeden dzie w 31-dniowym miesi cu Polscy pracownicy zatrudnieni za granic lub u zagranicznych podmiotów Polscy pracownicy zatrudnieni za granic u polskiego pracodawcy Oddelegowanie polskiego pracownika do zagranicznego pracodawcy Dobrowolne ubezpieczenie w Polsce osób zatrudnionych za granic u zagranicznych podmiotów Polacy zatrudnieni bezpo rednio u zagranicznych podmiotów Zatrudnienie w Polsce u pracodawców z UE/EOG, mniemaj cych w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Podstawa wymiaru u pracownika wys anego za granic Mo liwo obni enia postawy wymiaru sk adek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granic Nieobecno nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru sk adek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granic Pracownicy zatrudnieni u polskiego pracodawcy oddelegowani za granic Pracownik czasowo i stale oddelegowany do pracy za granic podstawa wymiaru Sk adka zdrowotna od pracowników oddelegowanych do pracy za granic Dodatek za roz k Przeliczanie wynagrodzenia wyra onego w walucie obcej Obowi zki pracownika, który przej obowi zki p atnika Pracownik wys any do pracy za granic Zagraniczna podró s u bowa a praca za granic Pracownik zatrudniony w kilku krajach Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce Ubezpieczenia spo eczne cudzoziemców pracuj cych w Polsce Cudzoziemiec wykonuj cy prac za granic Cudzoziemcy wykonuj cy prac na terenie kilku krajów Dane z ZUS ZUA w przypadku cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Ubezpieczenie obywateli Chin i Wietnamu pracuj cych w Polsce Dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Niepe nosprawni pracownicy a sk adki ZUS Przepisy reguluj ce dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Podmioty, którym przys uguje dofinansowanie Zasady ustalania stanu zatrudnienia Osoby, na które przys uguje dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Ogólne zasady dofinansowania wynagrodze osób niepe nosprawnych Wysoko dofinansowania do dnia 31 marca 2014 r Wysoko dofinansowania od dnia 1 kwietnia 2014 r Nieterminowa wyp ata wynagrodzenia a dofinansowanie z PFRON Maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Definicja niepe nosprawno ci dla potrzeb refundacji sk adek Pracodawcy nieosi gaj cy 6% wska nika zatrudnienia osób niepe nosprawnych Podmioty, którym nie przys uguje dofinansowanie z PFRON Pracownik zatrudniony na cz etatu

6 Zasady ustalania okresu wliczania pracownika niepe nosprawnego do stanu zatrudnienia Zaleg o ci wobec PFRON a dofinansowanie wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Nieprawid owo ci w wyp acie wynagrodze dla pracowników a dofinansowanie Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepe nosprawnych zatrudnionych u wi cej ni jednego pracodawcy Wniosek o dofinansowanie Post powanie PFRON po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Dodatkowe obowi zki pracodawcy zwi zane z przekazaniem pierwszego wniosku o dofinansowanie Sk adanie w formie elektronicznej wniosku do dofinansowanie wynagrodze z PFRON Dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych a przechowywanie dokumentacji Przyrost zatrudnienia a dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Sposób ustalenia liczby pracowników dla celów ustalenia mo liwo ci korzystania z dofinansowania wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Sposób ustalania liczby osób w przeliczeniu na pe ny etat Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie miesi ca a wyliczenie stanu zatrudnienia Pracownik pobieraj cy rent zaliczony do II grupy inwalidów Dofinansowanie do wynagrodzenia wyp acanego niepe nosprawnemu pracownikowi po wyga ni ciu umowy o prac Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepe nosprawnych jako pomoc de minimis Pracownik na urlopie wychowawczym, macierzy skim lub rodzicielskim Pracownica na urlopie wychowawczym Pracownica na zasi ku macierzy skim Zg aszanie do ubezpiecze spo ecznych pracowników na urlopie macierzy skim lub wychowawczym Pracownica na urlopie wychowawczym posiadaj ca inny tytu ubezpiecze Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Zasady ustalania przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie zdrowotne osób na urlopach wychowawczych Pracownik na urlopie wychowawczym zatrudniony w dwóch firmach Pracownik na urlopie wychowawczym a umowa o dzie o Umowa zlecenia z w asn pracownic na urlopie macierzy skim Rozliczenie przychodu wyp aconego pracownicy na urlopie macierzy skim Pracownica na urlopie macierzy skim w ma ej firmie Urlop macierzy ski i rodzicielski na nowe kody przerwy w dokumentach rozliczeniowych Podstawa wymiaru sk adek pracownicy na urlopie macierzy skim Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Pracownik przebywaj cy na urlopie ojcowskim Pakiety medyczne przyznane w czasie przebywania na urlopie macierzy skim Rozliczenie sk adek ZUS za pracowników m odocianych M odociani pracownicy a sk adki ZUS

7 11.2. Pracownicy m odociani a sk adka na Fundusz Pracy i FG P Rozliczenie sk adek ZUS za m odocianego w przypadku jego nieobecno ci Pracownicy odbywaj cy s u b wojskow a sk adki ZUS Pracownik powo any do s u by zawodowej Odprawa dla pracownika powo anego do zasadniczej s u by wojskowej Pracownik z rezerwy powo any do odbycia wicze wojskowych Umowa o prac nak adcz a sk adki ZUS Poj cie umowy o prac nak adcz Sk adki ZUS od umowy o prac nak adcz Zagadnienia pozosta e Obowi zek przekazywania ZUS RMUA Mo liwo przekazywania ZUS RMUA w formie elektronicznej Godziny nadliczbowe w ZUS RMUA Zerowy raport RCA Wyp ata premii po ustaniu zatrudnienia Wyp ata premii w tym samym miesi cu, w którym usta o zatrudnienie Kilkumiesi czny urlop bezp atny Przej cie p atnika sk adek przez innego p atnika Wynagrodzenie za pe nienie funkcji w zarz dzie spó ki z o.o Przej cie praw maj tkowych ze stosunku pracy po zmar ym pracowniku Brak zg oszenia pracowników B d w nazwisku pracownika w raporcie RCA Korekta rozliczenia sk adek za jednego pracownika Zmiana danych pracownika Korygowa jeden raport czy wszystkie Raport ZUS RCA za by ego pracownika przej tej spó ki Zg aszanie do ubezpiecze spo ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Sk adki ZUS a koszty uzyskania przychodów Wyegzekwowanie wynagrodzenia przez komornika Przerwy w op acaniu sk adek w raportach miesi cznych Nienale nie pobrane sk adki ZUS Zwrot pracownikowi nienale nie pobranych sk adek ZUS Wynagrodzenie po zmar ym pracowniku wyp acone jego onie Zwolnienia z osk adkowania a zwolnienia z podatku dochodowego ROZDZIA II. UBEZPIECZENIA ZLECENIOBIORCÓW I AGENTÓW Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem ni pracodawca Umowa o dzie o a ubezpieczenia spo eczne Umowy zlecenia ze studentami Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem Status studenta a sk adkowanie umowy zlecenia Poj cie ucznia a nauka w szkole policealnej Rodzaj szko y a umowa zlecenia ze studentem Dobrowolne ubezpieczenie studenta z tytu u umowy zlecenia Umowa zlecenia z uczniem w czasie wakacji Umowa zlecenia ze studentem po uko czeniu studiów licencjackich i przed rozpocz ciem studiów magisterskich

8 Umowa zlecenia ze studentem b d cym jednocze nie pracownikiem Omy kowe zg oszenie studenta Umowa zlecenia z córk studentk Umowa zlecenia ze s uchaczem studiów podyplomowych Studia doktoranckie a umowa zlecenia Umowa zlecenia ze studentem cudzoziemcem Umowa zlecenia zawarta ze studentem, który jest jednocze nie pracownikiem Umowa zlecenia a umowa o prac Umowa zlecenia zawarta z w asnym pracodawc Umowa zlecenia z w asnym pracodawc a urlop bezp atny Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy wykonuj cym prac na rzecz swojego pracodawcy P atnik sk adek ZUS za osob wykonuj c zlecenie na rzecz w asnego pracodawcy Umowa zlecenia z pracownikiem i obowi zek zg oszenia Umowa o dzie o zawarta z pracownikiem w okresie urlopu bezp atnego Umowa zlecenia z emerytem lub rencist Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z w asnym pracodawc Zawieszona wyp ata wiadczenia dla emeryta lub rencisty a ubezpieczenie z tytu u umowy zlecenia Umowa zlecenia z emerytem Umowy o dzie o zawierane z emerytami i rencistami Umowy o dzie o zawarte przez emeryta lub rencist przed dniem 1 lipca 2004 r Samodzielna umowa o dzie o z emerytem Umowa zlecenia z osob na wiadczeniu przedemerytalnym Umowa zlecenia z emerytem zatrudnionym u innego podmiotu Umowa wykonywana przez osoby na zasi ku macierzy skim, urlopie wychowawczym i bezp atnym Umowa zlecenia wykonywana przez rolników Podleganie ubezpieczeniom spo ecznym zleceniobiorców Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Obowi zkowe ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców Obj cie zleceniobiorców obowi zkowym ubezpieczeniem wypadkowym od dnia 1 stycznia 2010 r Kody tytu u ubezpiecze dla zleceniobiorców Zmiana kodów ubezpiecze dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2010 r. a obowi zki p atników Sk adki ZUS i podatek dochodowy od drobnych umów zlecenia Zg oszenie do ubezpiecze i wyrejestrowanie zleceniobiorcy Termin zg oszenia do ubezpiecze Nieodp atne umowy zlecenia (wolontariusze) a ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne Zg oszenie do niew a ciwych ubezpiecze Podstawa wymiaru sk adek do umowy zlecenia Ustalanie podstawy wymiaru sk adek przy umowie zlecenia Odp atno za wykonywanie umowy okre lonej kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie Odp atno za wykonywanie umowy okre lona w innej formie

9 16.4. Trwanie ubezpieczenia przez cz miesi ca a podstawa wymiaru Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ograniczenie wysoko ci innych sk adek Ograniczenie podstawy wymiaru sk adki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy w wyja nieniach ZUS Podstawa wymiaru sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zlecenia a brak wyp aty w danym miesi cu Podstawa sk adki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Wy czenia z podstawy osk adkowania w przypadku umowy zlecenia Podstawa opodatkowania sk adek dla zleceniobiorców wyrok Trybuna u Konstytucyjnego Umowa zlecenia zawarta z w asnym pracodawc a wy czenia z osk adkowania Podró s u bowa zleceniobiorcy a sk adki na ubezpieczenia Podró s u bowa zleceniobiorcy b d cego jednocze nie pracownikiem firmy Sk adki ZUS za zleceniobiorc oddelegowanego do pracy za granic Podstawa wymiaru sk adek za zleceniobiorc wykonuj cego prac za granic w wyja nieniach ZUS Wysoko sk adek od zleceniobiorcy i ich finansowanie Wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe od umowy zlecenia Wyp ata w marcu 2012 r. Wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonywanej w listopadzie 2011 r. a sk adka na ubezpieczenie rentowe Umowa zlecenia wykonywana w ramach dzia alno ci gospodarczej Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie spo eczne Kilka umów zlecenia a ubezpieczenia spo eczne w wyja nieniach ZUS Kilka umów zlecenia w 2015 i 2016 roku Umowa zlecenia i dzia alno gospodarcza a sk adki ZUS Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie zdrowotne Umowa o prac a umowa zlecenia z ró nymi podmiotami W asny pracownik na urlopie bezp atnym a umowa zlecenia Kolejne umowy zlecenia z t sam osob Krótkotrwa e umowy zlecenia a dokumentacja ZUS Umowa zlecenia z obywatelem innego kraju UE Obj cie zleceniobiorcy ubezpieczeniem spo ecznym z dat wsteczn Nieodp atna umowa zlecenia Raporty ZUS za zleceniobiorc na macierzy skim Przekwalifikowywanie umów o dzie o w umowy zlecenia Umowa o dzie o na wyg oszenie wyk adu ROZDZIA III. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE OSÓB PROWADZ CYCH DZIA- ALNO GOSPODARCZ Osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz i osoba wspó pracuj ca poj cia Definicja osoby prowadz cej pozarolnicz dzia alno gospodarcz Samozatrudnienie a sk adki ZUS Komornik jako osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz

10 Twórcy i arty ci Wolne zawody Wspólnicy spó ek Obj cie komandytariusza obowi zkowym ubezpieczeniem spo ecznym Osoba wspó pracuj ca Poj cie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Zamieszkiwanie rodziców z dzie mi a pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego raz jeszcze ona zatrudniona przez m a na umow o prac Umowa o prac z ma onkiem jednego ze wspólników spó ki cywilnej Umowa o prac w celu przygotowania zawodowego z cz onkiem rodziny Zawarcie zwi zku ma e skiego z pracodawc w trakcie urlopu macierzy skiego Umowa zlecenia z on a definicja osoby wspó pracuj cej Umowa zlecenia z m em Umowa o prac z córk a poj cie osoby wspó pracuj cej Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej Umowy zlecenia zawierane w ramach dzia alno ci gospodarczej Pracownik spó ki cywilnej b d cy jednocze nie jej wspólnikiem Brak zg oszenia przedsi biorcy do ubezpiecze a obowi zek zap aty Uznanie cz onka rodziny przedsi biorcy za osob wspó pracuj c Ubezpieczenia, którym podlegaj osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz Kilka rodzajów pozarolniczej dzia alno ci a ubezpieczenia spo eczne Wspó praca z kilkoma osobami prowadz cymi pozarolnicz dzia alno Sk adanie deklaracji przez osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz niezatrudniaj ce pracowników Podstawa wymiaru i zasady op acania sk adek na ubezpieczenia spo eczne Zasady ogólne Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Przyst pienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesi ca a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie chorobowe Ograniczenie podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie chorobowe Obj cie ubezpieczeniem w trakcie miesi ca a podstawa wymiaru sk adek Wysoko sk adek Podstawa wymiaru sk adek dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz Podstawa wymiaru sk adek dla osób rozpoczynaj cych prowadzenie dzia alno ci gospodarczej Wysoko sk adek osób prowadz cych dzia alno gospodarcz w 2015 r Wysoko sk adki rentowej Zasady finansowania sk adek Terminy p atno ci sk adek Jedyny pracownik na urlopie bezp atnym a termin op acania sk adek Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadz cych dzia alno gospodarcz Wysoko sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadz cej dzia alno gospodarcz Podzielna czy niepodzielna sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Zasi ek z ubezpieczenia spo ecznego a zmniejszenie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenie za terminowe naliczanie i odprowadzanie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne.. 293

11 7.8. Ubezpieczenie zdrowotne a inny tytu ubezpieczenia Sk adka zdrowotna w okresie choroby Odliczenie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego Osoba niepe nosprawna a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka dzia alno ci gospodarczych na podstawie jednego wpisu a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne w wyja nieniach Ministerstwa Zdrowia Kilka dzia alno ci gospodarczych a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 26 wrze nia 2001 r Od dnia 27 wrze nia 2001 r. do dnia 31 marca 2003 r Okres od dnia 1 kwietnia 2003 r Okres od dnia 1 pa dziernika 2004 r. (dotyczy to równie 2015 r.) Spó ka i indywidualna dzia alno gospodarcza a p atnik sk adek Sk adka zdrowotna z tytu u prowadzenia kilku dzia alno ci gospodarczych Wspólnik kilku spó ek a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka rodzajów dzia alno ci gospodarczej a zwolnienie lekarskie Sk adka zdrowotna a przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k jawn Zasady op acania sk adek ZUS przez rencistów-przedsi biorców Zasady op acania sk adek ZUS przez rencistów Przepisy reguluj ce zwrot sk adek z PFRON niepe nosprawnym przedsi biorcom Renci ci-przedsi biorcy zobowi zani do p acenia sk adek ZUS Forma prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez rencistów a op acanie sk adek ZUS Wysoko refundacji sk adek ZUS z PRFON Ogólne zasady ustalania wysoko ci refundacji sk adek z ZUS Wysoko refundacji sk adek ZUS w 2015 r Wniosek o refundacj sk adek ZUS Emeryci a refundacja sk adek ZUS Nieterminowa zap ata sk adek a refundacja sk adek ZUS Zasady post powania PFRON po otrzymaniu wniosku o refundacj sk adek Obowi zek przekazywania dokumentów dotycz cych refundacji Kody dla rencistów-przedsi biorców Renci ci a korzystanie z mo liwo ci op acania preferencyjnych sk adek ZUS Renci ci a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Refundacja sk adek ZUS jako pomoc de minimis Rencista wspó pracuj cy przy prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej Rencista a prawo do op acania obni onych sk adek ZUS Renta z tytu u niezdolno ci do pracy a sk adki ZUS Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez emeryta Dzia alno gospodarcza prowadzona przez osob maj c ustalone prawo do emerytury Przychód czy dochód z dzia alno ci gospodarczej a zwolnienie z op acania sk adki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta Emeryt b d cy wspólnikiem jednoosobowej spó ki z o.o. a zwolnienie z op acania sk adek na ubezpieczenie zdrowotne Strata z dzia alno ci gospodarczej a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne emeryta Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Emeryt prowadz cy dzia alno gospodarcz opodatkowany w formie karty podatkowej Zg oszenie i wyrejestrowanie z ubezpiecze osoby prowadz cej dzia alno gospodarcz Zg oszenie osoby prowadz cej dzia alno jako p atnika Sposób wype niania dokumentów ZUS przez niewielkich przedsi biorców od dnia 1 marca 2010 r

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 37 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik...... 37 1.1. Pojęcie pracownika....... 37 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 33

SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 33 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 33 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 35 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 35 1.1. Poj cie pracownika... 35 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII XXIII Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób.

- na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Białej Podlaskiej.. osób, - na podstawie umów zawartych z innymi urzędami pracy.. osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej Projekt Akcja - Praca Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres regulacji]

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl Jesteś zleceniobiorcą? Jako zleceniobiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz dobrowolnie,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) za II kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) I za kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa. Postanowienia ogólne POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ ul. Piłsudskiego 59 A, 36-100 Kolbuszowa tel. + 48 17 2272 926, tel. /fax +48 17 2271 790 www.pup.kolbuszowa.pl, e-mail:sekretariat@pup.kolbuszowa.pl Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje

Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje Świadczenie wychowawcze pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500 plus - najważniejsze informacje Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Kto może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 16.12.2010r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK. mniej niż 1.500,00zł /brutto/, 2/ 600,00zł brutto dla pracowników, których miesięczny dochód /brutto/ na osobę

WYPOCZYNEK. mniej niż 1.500,00zł /brutto/, 2/ 600,00zł brutto dla pracowników, których miesięczny dochód /brutto/ na osobę Załącznik nr 1 do regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem 3/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie ZASADY PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo