CZ I. SK ADKI ZUS... 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ I. SK ADKI ZUS... 35"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik Poj cie pracownika ona zatrudniona przez m a na umow o prac Przekszta cenie spó ki wieloosobowej w jednoosobow spó k z ograniczon odpowiedzialno ci a umowa o prac Wspólnik spó ki z o.o. b d cy jednocze nie jej pracownikiem Wykre lenie pracodawcy z ewidencji prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Zatrudnienie ony wspólnika w spó ce jawnej Siostra zatrudniona na umow o prac Pozorno umowy o prac Fikcyjna umowa o prac Zawarcie pozornej umowy o prac Wa no fikcyjnej umowy o prac Umowa o dzie o czy umowa o prac Umowa o prac z rolnikiem Weryfikacja przez ZUS umów o prac zawieranych z osobami bliskimi Obowi zki pracodawców Obowi zki pracodawców wobec ZUS Zg oszenie do ubezpiecze Pracownik a umowa zlecenia i obowi zek zg oszenia Obowi zek zg oszenia cz onków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie matki do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie bezrobotnej ony pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Bezrobotny cz onek rodziny a zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Dokumenty zg oszeniowe za cz onków rodzin w wyja nieniach ZUS Termin zg oszenia cz onków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobieraj cego rent rodzinn Zg oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka pobieraj cego rent socjaln Podpis pracownika na wyrejestrowaniu z ubezpiecze Wyrejestrowanie cz onków rodziny pracownika Korekta danych cz onków rodziny Termin zg oszenia do ubezpiecze Zmiana nazwiska i adresu zamieszkania Dowody potwierdzaj ce prawo do wiadcze zdrowotnych Wyrejestrowanie z ubezpiecze Obowi zki pracodawcy po przywróceniu pracownika do pracy Zasady finansowania sk adek Finansowanie sk adek Wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe... 59

2 Zmiana wysoko ci sk adki na ubezpieczenie rentowe Zaleg e wynagrodzenie za listopad 2011 r. wyp acone w styczniu 2015 r. a wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe Finansowanie sk adek za osoby przebywaj ce na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne Zasady ogólne Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Data wyp aty wynagrodzenia a data uj cia w raportach rozliczeniowych Wynagrodzenie wyp acone z opó nieniem a podstawa sk adek ZUS Brak wyp aty wynagrodzenia a deklaracja Dwukrotna wyp ata wynagrodzenia w danym miesi cu kalendarzowym Zaliczka na poczet przysz ego wynagrodzenia Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Ograniczenie wysoko ci innych sk adek Przekroczenie kwoty ograniczenia a op acenie sk adek na ubezpieczenia spo eczne Roczny limit podstawy wymiaru sk adek a wyp ata tzw. trzynastki Sposób informowania ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Brak informacji od pracownika o przekroczeniu podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne Przekroczenie rocznej kwoty ograniczenia a kilku p atników Sposób liczenia podstawy wymiaru sk adek pracownika zatrudnionego u kilku pracodawców a roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Podstawa wymiaru sk adki na ubezpieczenie zdrowotne wiadczenia w naturze a podstawa wymiaru sk adek ZUS Zasi ki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Wy czenia z podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne Dodatkowe umowy z w asnym pracodawc Prawa autorskie a umowa o prac Stworzenie utworu w ramach umowy o prac Dodatek j zykowy przys uguj cy za okres pobierania zasi ku By y pracownik a podstawa wymiaru sk adek Odszkodowanie z tytu u niewydania w terminie wiadectwa pracy Wynagrodzenie by ego pracownika Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Pracownik przywrócony do pracy przez s d Wynagrodzenia uzyskane w drodze egzekucji komorniczej Odprawa pieni na Dobrowolna odprawa dla pracownika Odszkodowania wyp acane w zwi zku z rozwi zaniem stosunku pracy Jednorazowe odprawy w zwi zku z rozwi zaniem stosunku pracy Odszkodowania wyp acane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji Odprawy wyp acane pracownikom powo anym do zasadniczej s u by wojskowej Odprawa z tytu u rozwi zania umowy o prac w wyja nieniach ZUS Podró e s u bowe i jazdy lokalne Podró e s u bowe Koszty jazdy lokalnej dla pracownika Kilometrówka i rycza t w jazdach lokalnych Osk adkowanie rycza tu za u ywanie w asnego pojazdu dla celów s u bowych... 90

3 U ywanie samochodu s u bowego do celów prywatnych Zwrot pracownikowi kosztów dojazdu do pracy Diety wyp acone kierowcom od dnia 3 kwietnia 2010 r Diety wyp acane kierowcom do dnia 2 kwietnia 2010 r Diety wyp acane kierowcom w wyroku Naczelnego S du Administracyjnego Dodatek za roz k a sk adki ZUS Zwrot kosztów wy ywienia w podró y s u bowej wiadczenia socjalne Dofinansowanie z ZF S do wypoczynku pracowników Dofinansowanie z ZF S do wypoczynku pracowników raz jeszcze Osk adkowanie paczek wi tecznych Paczki wi teczne cz ciowo sfinansowane z ZF S a cz ciowo ze rodków obrotowych Bony towarowe z ZF S Bony towarowe w firmie nietworz cej ZF S Umorzona po yczka z ZF S Wyp ata wiadczenia urlopowego wiadczenie urlopowe wyp acane w wy szej kwocie ni odpis podstawowy wiadczenie urlopowe wyp acane przez spó k zatrudniaj c co najmniej 20 pracowników wiadczenia pieni ne z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zapomogi wolne od sk adek i podatku dochodowego Brak zró nicowania wiadcze z ZF S a sk adki ZUS wiadczenia z funduszu socjalno-bytowego wiadczenia z funduszu socjalno-bytowego w wyja nieniach ZUS Dodatkowe wiadczenia na rzecz pracowników Posi ki profilaktyczne i napoje rodki higieny osobistej Odzie i obuwie robocze Odzie jako prezent dla pracownika Ubiór s u bowy Napoje wydawane wszystkim pracownikom Karty ywieniowe Okulary koryguj ce wzrok na koszt pracodawcy Ponoszenie przez pracodawc kosztów wynaj tego pracownikowi mieszkania Kurs j zyka obcego dla pracownika Odst pienie od umowy ubezpieczenia na ycie Pakiety medyczne w wyja nieniach ZUS Obowi zkowe badanie lekarskie Szczepienia ochronne Przypadki, gdy pakiety medyczne s zwolnione z osk adkowania Nagrody jubileuszowe Nagroda z okazji jubileuszu istnienia firmy Nagroda jubileuszowa przys uguj ca na podstawie corocznego zarz dzenia Nagroda przyznana z okazji jubileuszu firmy Nagroda jubileuszowa przyznana na podstawie uchwa y Zarz du Spó ki Bezp atne lub cz ciowo odp atne przejazdy rodkami lokomocji Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej Dofinansowanie karnetów na basen i si owni Nieodp atne udost pnienie kwatery dla pracownika Dokszta canie pracowników

4 Zagadnienia pozosta e Ekwiwalent za u yte przy wykonywaniu pracy narz dzia lub materia y pracownika Ekwiwalent za pranie odzie y Zakup po ni szych cenach ni detaliczne niektórych artyku ów Bezp atne udost pnienie samochodów s u bowych do celów prywatnych Wynagrodzenie sfinansowane ze rodków PHARE Zas dzenie wynagrodzenia przez s d pracy Odsetki z tytu u nieterminowej wyp aty pracownikowi wynagrodzenia Nagroda dla pracownicy banku za wykrycie fa szywych banknotów Wyp aty po mierci pracownika Odwo anie pracownika z urlopu Nadp ata wynagrodzenia a sk adki ZUS Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela Zaleg e sk adki ZUS odprowadzone przez pracodawc Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników Wysoko sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne a podatek dochodowy Obni enie sk adki zdrowotnej do wysoko ci zaliczki Brak mo liwo ci obni enia sk adki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku niektórych przychodów Wynagrodzenie za czas choroby a sk adki ZUS Wysoko wynagrodzenia za czas choroby Wynagrodzenie chorobowe dla pracowników po 50. roku ycia Brak prawa do zasi ku a wynagrodzenie chorobowe Przypadki, gdy nie przys uguje wynagrodzenie za czas choroby Wysoko wynagrodzenia za czas choroby Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie wyp acone czy nale ne Termin wyp aty wynagrodzenia a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego Pracownicy zatrudnieni krócej ni 12 miesi cy a podstawa wymiaru Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby Zmiana pracodawcy a wynagrodzenie za czas choroby Niezdolno do pracy przed up ywem pe nego miesi ca Nieobecno ci usprawiedliwione a podstawa wymiaru Zmiana umowy o prac a podstawa wymiaru Sk adniki wynagrodzenia niemaj ce wp ywu na podstaw wymiaru Premia a podstawa wymiaru od dnia 12 listopada 2009 r Premia a podstawy wymiaru w wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Przeliczenie podstawy wymiaru wiadcze chorobowych po wyroku Trybuna u Konstytucyjnego Sk adniki wynagrodzenia wliczane do podstawy wymiaru Ponowna niezdolno do pracy a podstawa wymiaru Minimalna podstawa wymiaru Zwolnienie od pracy z prze omu dwóch miesi cy Choroba na prze omie roku Wynagrodzenie chorobowe nale ne za grudzie 2014 r. wyp acone w styczniu 2015 r Dodatki wyp acane pracownikom w okresie choroby Premia wyp acana podczas choroby Premia uznaniowa za czas choroby a podstawa wymiaru sk adek ZUS Dodatek uzupe niaj cy 70% zasi ek chorobowy za pobyt w szpitalu

5 6.29. Dokumenty potrzebne do wyp aty wynagrodzenia chorobowego Termin wystawienia zwolnienia lekarskiego Zwolnienia lekarskie w wyja nieniach ZUS Brak wyp aty wynagrodzenia dla chorego pracownika a formularze ZUS Ca omiesi czne zwolnienie lekarskie a raporty ZUS Rozliczenie pracownika, który pracowa jeden dzie w 31-dniowym miesi cu Polscy pracownicy zatrudnieni za granic lub u zagranicznych podmiotów Polscy pracownicy zatrudnieni za granic u polskiego pracodawcy Oddelegowanie polskiego pracownika do zagranicznego pracodawcy Dobrowolne ubezpieczenie w Polsce osób zatrudnionych za granic u zagranicznych podmiotów Polacy zatrudnieni bezpo rednio u zagranicznych podmiotów Zatrudnienie w Polsce u pracodawców z UE/EOG, mniemaj cych w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa Podstawa wymiaru u pracownika wys anego za granic Mo liwo obni enia postawy wymiaru sk adek ZUS dla pracowników oddelegowanych za granic Nieobecno nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru sk adek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granic Pracownicy zatrudnieni u polskiego pracodawcy oddelegowani za granic Pracownik czasowo i stale oddelegowany do pracy za granic podstawa wymiaru Sk adka zdrowotna od pracowników oddelegowanych do pracy za granic Dodatek za roz k Przeliczanie wynagrodzenia wyra onego w walucie obcej Obowi zki pracownika, który przej obowi zki p atnika Pracownik wys any do pracy za granic Zagraniczna podró s u bowa a praca za granic Pracownik zatrudniony w kilku krajach Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce Ubezpieczenia spo eczne cudzoziemców pracuj cych w Polsce Cudzoziemiec wykonuj cy prac za granic Cudzoziemcy wykonuj cy prac na terenie kilku krajów Dane z ZUS ZUA w przypadku cudzoziemców zatrudnionych w Polsce Ubezpieczenie obywateli Chin i Wietnamu pracuj cych w Polsce Dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Niepe nosprawni pracownicy a sk adki ZUS Przepisy reguluj ce dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Podmioty, którym przys uguje dofinansowanie Zasady ustalania stanu zatrudnienia Osoby, na które przys uguje dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Ogólne zasady dofinansowania wynagrodze osób niepe nosprawnych Wysoko dofinansowania do dnia 31 marca 2014 r Wysoko dofinansowania od dnia 1 kwietnia 2014 r Nieterminowa wyp ata wynagrodzenia a dofinansowanie z PFRON Maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Definicja niepe nosprawno ci dla potrzeb refundacji sk adek Pracodawcy nieosi gaj cy 6% wska nika zatrudnienia osób niepe nosprawnych Podmioty, którym nie przys uguje dofinansowanie z PFRON Pracownik zatrudniony na cz etatu

6 Zasady ustalania okresu wliczania pracownika niepe nosprawnego do stanu zatrudnienia Zaleg o ci wobec PFRON a dofinansowanie wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Nieprawid owo ci w wyp acie wynagrodze dla pracowników a dofinansowanie Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepe nosprawnych zatrudnionych u wi cej ni jednego pracodawcy Wniosek o dofinansowanie Post powanie PFRON po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Dodatkowe obowi zki pracodawcy zwi zane z przekazaniem pierwszego wniosku o dofinansowanie Sk adanie w formie elektronicznej wniosku do dofinansowanie wynagrodze z PFRON Dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych a przechowywanie dokumentacji Przyrost zatrudnienia a dofinansowanie wynagrodze osób niepe nosprawnych Sposób ustalenia liczby pracowników dla celów ustalenia mo liwo ci korzystania z dofinansowania wynagrodzenia osób niepe nosprawnych Sposób ustalania liczby osób w przeliczeniu na pe ny etat Zmiana stanu zatrudnienia w trakcie miesi ca a wyliczenie stanu zatrudnienia Pracownik pobieraj cy rent zaliczony do II grupy inwalidów Dofinansowanie do wynagrodzenia wyp acanego niepe nosprawnemu pracownikowi po wyga ni ciu umowy o prac Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepe nosprawnych jako pomoc de minimis Pracownik na urlopie wychowawczym, macierzy skim lub rodzicielskim Pracownica na urlopie wychowawczym Pracownica na zasi ku macierzy skim Zg aszanie do ubezpiecze spo ecznych pracowników na urlopie macierzy skim lub wychowawczym Pracownica na urlopie wychowawczym posiadaj ca inny tytu ubezpiecze Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Zasady ustalania przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia dla celów ustalenia podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie spo eczne osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie zdrowotne osób na urlopach wychowawczych Pracownik na urlopie wychowawczym zatrudniony w dwóch firmach Pracownik na urlopie wychowawczym a umowa o dzie o Umowa zlecenia z w asn pracownic na urlopie macierzy skim Rozliczenie przychodu wyp aconego pracownicy na urlopie macierzy skim Pracownica na urlopie macierzy skim w ma ej firmie Urlop macierzy ski i rodzicielski na nowe kody przerwy w dokumentach rozliczeniowych Podstawa wymiaru sk adek pracownicy na urlopie macierzy skim Podleganie ubezpieczeniom osób na urlopie wychowawczym Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego Pracownik przebywaj cy na urlopie ojcowskim Pakiety medyczne przyznane w czasie przebywania na urlopie macierzy skim Rozliczenie sk adek ZUS za pracowników m odocianych M odociani pracownicy a sk adki ZUS

7 11.2. Pracownicy m odociani a sk adka na Fundusz Pracy i FG P Rozliczenie sk adek ZUS za m odocianego w przypadku jego nieobecno ci Pracownicy odbywaj cy s u b wojskow a sk adki ZUS Pracownik powo any do s u by zawodowej Odprawa dla pracownika powo anego do zasadniczej s u by wojskowej Pracownik z rezerwy powo any do odbycia wicze wojskowych Umowa o prac nak adcz a sk adki ZUS Poj cie umowy o prac nak adcz Sk adki ZUS od umowy o prac nak adcz Zagadnienia pozosta e Obowi zek przekazywania ZUS RMUA Mo liwo przekazywania ZUS RMUA w formie elektronicznej Godziny nadliczbowe w ZUS RMUA Zerowy raport RCA Wyp ata premii po ustaniu zatrudnienia Wyp ata premii w tym samym miesi cu, w którym usta o zatrudnienie Kilkumiesi czny urlop bezp atny Przej cie p atnika sk adek przez innego p atnika Wynagrodzenie za pe nienie funkcji w zarz dzie spó ki z o.o Przej cie praw maj tkowych ze stosunku pracy po zmar ym pracowniku Brak zg oszenia pracowników B d w nazwisku pracownika w raporcie RCA Korekta rozliczenia sk adek za jednego pracownika Zmiana danych pracownika Korygowa jeden raport czy wszystkie Raport ZUS RCA za by ego pracownika przej tej spó ki Zg aszanie do ubezpiecze spo ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób przebywaj cych na urlopie wychowawczym Sk adki ZUS a koszty uzyskania przychodów Wyegzekwowanie wynagrodzenia przez komornika Przerwy w op acaniu sk adek w raportach miesi cznych Nienale nie pobrane sk adki ZUS Zwrot pracownikowi nienale nie pobranych sk adek ZUS Wynagrodzenie po zmar ym pracowniku wyp acone jego onie Zwolnienia z osk adkowania a zwolnienia z podatku dochodowego ROZDZIA II. UBEZPIECZENIA ZLECENIOBIORCÓW I AGENTÓW Umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem ni pracodawca Umowa o dzie o a ubezpieczenia spo eczne Umowy zlecenia ze studentami Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem Status studenta a sk adkowanie umowy zlecenia Poj cie ucznia a nauka w szkole policealnej Rodzaj szko y a umowa zlecenia ze studentem Dobrowolne ubezpieczenie studenta z tytu u umowy zlecenia Umowa zlecenia z uczniem w czasie wakacji Umowa zlecenia ze studentem po uko czeniu studiów licencjackich i przed rozpocz ciem studiów magisterskich

8 Umowa zlecenia ze studentem b d cym jednocze nie pracownikiem Omy kowe zg oszenie studenta Umowa zlecenia z córk studentk Umowa zlecenia ze s uchaczem studiów podyplomowych Studia doktoranckie a umowa zlecenia Umowa zlecenia ze studentem cudzoziemcem Umowa zlecenia zawarta ze studentem, który jest jednocze nie pracownikiem Umowa zlecenia a umowa o prac Umowa zlecenia zawarta z w asnym pracodawc Umowa zlecenia z w asnym pracodawc a urlop bezp atny Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy wykonuj cym prac na rzecz swojego pracodawcy P atnik sk adek ZUS za osob wykonuj c zlecenie na rzecz w asnego pracodawcy Umowa zlecenia z pracownikiem i obowi zek zg oszenia Umowa o dzie o zawarta z pracownikiem w okresie urlopu bezp atnego Umowa zlecenia z emerytem lub rencist Umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami Umowa zlecenia emeryta lub rencisty zawarta z w asnym pracodawc Zawieszona wyp ata wiadczenia dla emeryta lub rencisty a ubezpieczenie z tytu u umowy zlecenia Umowa zlecenia z emerytem Umowy o dzie o zawierane z emerytami i rencistami Umowy o dzie o zawarte przez emeryta lub rencist przed dniem 1 lipca 2004 r Samodzielna umowa o dzie o z emerytem Umowa zlecenia z osob na wiadczeniu przedemerytalnym Umowa zlecenia z emerytem zatrudnionym u innego podmiotu Umowa wykonywana przez osoby na zasi ku macierzy skim, urlopie wychowawczym i bezp atnym Umowa zlecenia wykonywana przez rolników Podleganie ubezpieczeniom spo ecznym zleceniobiorców Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Obowi zkowe ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców Obj cie zleceniobiorców obowi zkowym ubezpieczeniem wypadkowym od dnia 1 stycznia 2010 r Kody tytu u ubezpiecze dla zleceniobiorców Zmiana kodów ubezpiecze dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2010 r. a obowi zki p atników Sk adki ZUS i podatek dochodowy od drobnych umów zlecenia Zg oszenie do ubezpiecze i wyrejestrowanie zleceniobiorcy Termin zg oszenia do ubezpiecze Nieodp atne umowy zlecenia (wolontariusze) a ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne Zg oszenie do niew a ciwych ubezpiecze Podstawa wymiaru sk adek do umowy zlecenia Ustalanie podstawy wymiaru sk adek przy umowie zlecenia Odp atno za wykonywanie umowy okre lonej kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie Odp atno za wykonywanie umowy okre lona w innej formie

9 16.4. Trwanie ubezpieczenia przez cz miesi ca a podstawa wymiaru Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ograniczenie wysoko ci innych sk adek Ograniczenie podstawy wymiaru sk adki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy w wyja nieniach ZUS Podstawa wymiaru sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Umowa zlecenia a brak wyp aty w danym miesi cu Podstawa sk adki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy Wy czenia z podstawy osk adkowania w przypadku umowy zlecenia Podstawa opodatkowania sk adek dla zleceniobiorców wyrok Trybuna u Konstytucyjnego Umowa zlecenia zawarta z w asnym pracodawc a wy czenia z osk adkowania Podró s u bowa zleceniobiorcy a sk adki na ubezpieczenia Podró s u bowa zleceniobiorcy b d cego jednocze nie pracownikiem firmy Sk adki ZUS za zleceniobiorc oddelegowanego do pracy za granic Podstawa wymiaru sk adek za zleceniobiorc wykonuj cego prac za granic w wyja nieniach ZUS Wysoko sk adek od zleceniobiorcy i ich finansowanie Wysoko sk adki na ubezpieczenie rentowe od umowy zlecenia Wyp ata w marcu 2012 r. Wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonywanej w listopadzie 2011 r. a sk adka na ubezpieczenie rentowe Umowa zlecenia wykonywana w ramach dzia alno ci gospodarczej Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie spo eczne Kilka umów zlecenia a ubezpieczenia spo eczne w wyja nieniach ZUS Kilka umów zlecenia w 2015 i 2016 roku Umowa zlecenia i dzia alno gospodarcza a sk adki ZUS Kilka umów zlecenia a ubezpieczenie zdrowotne Umowa o prac a umowa zlecenia z ró nymi podmiotami W asny pracownik na urlopie bezp atnym a umowa zlecenia Kolejne umowy zlecenia z t sam osob Krótkotrwa e umowy zlecenia a dokumentacja ZUS Umowa zlecenia z obywatelem innego kraju UE Obj cie zleceniobiorcy ubezpieczeniem spo ecznym z dat wsteczn Nieodp atna umowa zlecenia Raporty ZUS za zleceniobiorc na macierzy skim Przekwalifikowywanie umów o dzie o w umowy zlecenia Umowa o dzie o na wyg oszenie wyk adu ROZDZIA III. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE OSÓB PROWADZ CYCH DZIA- ALNO GOSPODARCZ Osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz i osoba wspó pracuj ca poj cia Definicja osoby prowadz cej pozarolnicz dzia alno gospodarcz Samozatrudnienie a sk adki ZUS Komornik jako osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz

10 Twórcy i arty ci Wolne zawody Wspólnicy spó ek Obj cie komandytariusza obowi zkowym ubezpieczeniem spo ecznym Osoba wspó pracuj ca Poj cie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego Zamieszkiwanie rodziców z dzie mi a pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego raz jeszcze ona zatrudniona przez m a na umow o prac Umowa o prac z ma onkiem jednego ze wspólników spó ki cywilnej Umowa o prac w celu przygotowania zawodowego z cz onkiem rodziny Zawarcie zwi zku ma e skiego z pracodawc w trakcie urlopu macierzy skiego Umowa zlecenia z on a definicja osoby wspó pracuj cej Umowa zlecenia z m em Umowa o prac z córk a poj cie osoby wspó pracuj cej Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej Umowy zlecenia zawierane w ramach dzia alno ci gospodarczej Pracownik spó ki cywilnej b d cy jednocze nie jej wspólnikiem Brak zg oszenia przedsi biorcy do ubezpiecze a obowi zek zap aty Uznanie cz onka rodziny przedsi biorcy za osob wspó pracuj c Ubezpieczenia, którym podlegaj osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz Kilka rodzajów pozarolniczej dzia alno ci a ubezpieczenia spo eczne Wspó praca z kilkoma osobami prowadz cymi pozarolnicz dzia alno Sk adanie deklaracji przez osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz niezatrudniaj ce pracowników Podstawa wymiaru i zasady op acania sk adek na ubezpieczenia spo eczne Zasady ogólne Roczne ograniczenie podstawy wymiaru sk adek Przyst pienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesi ca a podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie chorobowe Ograniczenie podstawy wymiaru sk adek na ubezpieczenie chorobowe Obj cie ubezpieczeniem w trakcie miesi ca a podstawa wymiaru sk adek Wysoko sk adek Podstawa wymiaru sk adek dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz Podstawa wymiaru sk adek dla osób rozpoczynaj cych prowadzenie dzia alno ci gospodarczej Wysoko sk adek osób prowadz cych dzia alno gospodarcz w 2015 r Wysoko sk adki rentowej Zasady finansowania sk adek Terminy p atno ci sk adek Jedyny pracownik na urlopie bezp atnym a termin op acania sk adek Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadz cych dzia alno gospodarcz Wysoko sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru sk adek na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadz cej dzia alno gospodarcz Podzielna czy niepodzielna sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Zasi ek z ubezpieczenia spo ecznego a zmniejszenie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Finansowanie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenie za terminowe naliczanie i odprowadzanie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne.. 293

11 7.8. Ubezpieczenie zdrowotne a inny tytu ubezpieczenia Sk adka zdrowotna w okresie choroby Odliczenie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego Osoba niepe nosprawna a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka dzia alno ci gospodarczych na podstawie jednego wpisu a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne w wyja nieniach Ministerstwa Zdrowia Kilka dzia alno ci gospodarczych a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 26 wrze nia 2001 r Od dnia 27 wrze nia 2001 r. do dnia 31 marca 2003 r Okres od dnia 1 kwietnia 2003 r Okres od dnia 1 pa dziernika 2004 r. (dotyczy to równie 2015 r.) Spó ka i indywidualna dzia alno gospodarcza a p atnik sk adek Sk adka zdrowotna z tytu u prowadzenia kilku dzia alno ci gospodarczych Wspólnik kilku spó ek a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Kilka rodzajów dzia alno ci gospodarczej a zwolnienie lekarskie Sk adka zdrowotna a przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k jawn Zasady op acania sk adek ZUS przez rencistów-przedsi biorców Zasady op acania sk adek ZUS przez rencistów Przepisy reguluj ce zwrot sk adek z PFRON niepe nosprawnym przedsi biorcom Renci ci-przedsi biorcy zobowi zani do p acenia sk adek ZUS Forma prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez rencistów a op acanie sk adek ZUS Wysoko refundacji sk adek ZUS z PRFON Ogólne zasady ustalania wysoko ci refundacji sk adek z ZUS Wysoko refundacji sk adek ZUS w 2015 r Wniosek o refundacj sk adek ZUS Emeryci a refundacja sk adek ZUS Nieterminowa zap ata sk adek a refundacja sk adek ZUS Zasady post powania PFRON po otrzymaniu wniosku o refundacj sk adek Obowi zek przekazywania dokumentów dotycz cych refundacji Kody dla rencistów-przedsi biorców Renci ci a korzystanie z mo liwo ci op acania preferencyjnych sk adek ZUS Renci ci a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Refundacja sk adek ZUS jako pomoc de minimis Rencista wspó pracuj cy przy prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej Rencista a prawo do op acania obni onych sk adek ZUS Renta z tytu u niezdolno ci do pracy a sk adki ZUS Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez emeryta Dzia alno gospodarcza prowadzona przez osob maj c ustalone prawo do emerytury Przychód czy dochód z dzia alno ci gospodarczej a zwolnienie z op acania sk adki na ubezpieczenie zdrowotne przez emeryta Emeryt b d cy wspólnikiem jednoosobowej spó ki z o.o. a zwolnienie z op acania sk adek na ubezpieczenie zdrowotne Strata z dzia alno ci gospodarczej a sk adka na ubezpieczenie zdrowotne emeryta Nabycie prawa do emerytury w trakcie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Emeryt prowadz cy dzia alno gospodarcz opodatkowany w formie karty podatkowej Zg oszenie i wyrejestrowanie z ubezpiecze osoby prowadz cej dzia alno gospodarcz Zg oszenie osoby prowadz cej dzia alno jako p atnika Sposób wype niania dokumentów ZUS przez niewielkich przedsi biorców od dnia 1 marca 2010 r

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spo eczne system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pa stwowych dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 1 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 2 Elementy

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo