Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:"

Transkrypt

1 Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL i PUT. Z]oto. Fundusze inwestycyjne. Handel walutami. Jak wybra~ maklera. Jak robi~ pieniqdze na gie]dzie. Jak oceni~ sp*]k[, jak czyta~ wykresy.

2 Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji epartnerzy.com.

3

4 Jak dzia]a gie]da El\bieta Baumgartner Poradnik Sukces 255 Park Lane Douglaston, NY 11363, USA tel. 718/ www/poradniksukces.com

5 Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication Arts Co., tel / Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel / Redakcja: Roman Kupczak, Danuta Marciszek International Standard Book Number ISBN Copyright 2007 by Polpress Services Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ traktowana jako pr*ba sprzedania jakichkolwiek papier*w warto<ciowych. Przed zainwestowaniem pieni[dzy czytelnik powinien rozwa\y~ swojq w]asnq sytuacj[ i ew. zasi[gnq~ opinii doradcy inwestycyjnego.

6 Spis tresci 1. Rynek kapita]owy >wiat finans*w si[ zmienia Rynek finansowy Bank Rezerw Federalnych Komisja Papier*w Warto<ciowych i Gie]dy Banki komercyjne Domy maklerskie Towarzystwa inwestycyjne Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Gie]dy papier*w warto<ciowych Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej Pierwotny rynek akcji Rodzaje ofert Dlaczego sp*]ki wydajq akcje Pierwotna oferta publiczna Oferta niepubliczna Ameryka#skie gie]dy Wt*rny rynek papier*w warto<ciowych New York Stock Exchange Jak dzia]a New York Stock Exchange American Stock Exchange Gie]dy regionalne OTC gie]da bez parkietu OTC a gie]dy NASDAû OTC Bulletin Board NûB Pink Sheets Im ni\ej tym niebezpieczniej Jak mierzy~ puls gie]dy Rola wska^nik*w gie]dy >rednie gie]d Wska^niki obligacji Wska^niki rynku Wska^niki ekonomiczne Akcje Wst[p do akcji Gdzie obserwowa~ akcje Akcje zwyk]e czy preferowane Sp*]ki du\e czy ma]e Doch*d czy przyrost kapita]u Cykliczne czy defensywne Akcje klasy A czy B 51

7 6. 8. Tracking stock Splits, spin-offs, buy-backs i inne dziwno<ci Fundusze akcyjne Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej Obligacje i inne fixed-income securities Co to jest obligacja Obligacje skarbowe Obligacje agencji rzqdowych Obligacje komunalne Obligacje sp*]ek CATS i LYONS, czyli obligacje zerowe Obligacje zamienne Inne fixed-income securities Ryzyko fixed-income securities Mierniki obligacji Rynek obligacji Inne instrumenty finansowe Trusty nieruchomo<ciowe Sp*]ka komandytowa Z]oto i metale szlachetne Instrumenty pochodne Rights Warrants Opcje Kontrakty terminowe (futures) Opcje na futures Fundusze inwestycyjne Fundusze powiernicze Fundusze zamkni[te Unit Investment Trust Exchange Traded Funds Hedge funds fundusze zabezpieczajqce Offshore funds Mierniki funduszy inwestycyjnych Jak wybra~ fundusz inwestycyjny Pomoc w Internecie Handel walutami Konta zagraniczne Opcje na waluty Kontrakty terminowe na waluty Currency Trading Companies Opcje na terminowe kontrakty walutowe Tw*j makler Maklerzy pe]noserwisowi Dyskontowi maklerzy 112

8 Maklerzy niezale\ni full and discount service Maklerzy na sieci Maklerzy umo\liwiajqcy day trading Jak wybra~ maklera Boiler rooms Jak sprawdzi~, z kim mamy do czynienia Arbitra\, czyli jak dochodzi~ swego Twoje konto maklerskie Wype]nienie podania Rodzaje kont Co trzeba wiedzie~ o koncie maklerskim Konto got*wkowe Konto po\yczkowe Zmiana maklera Jak obraca si[ papierami warto<ciowymi Co trzeba wiedzie~ Online trading Zlecenia gie]dowe Realizacja zlecenia Handel akcjami po godzinach Pu]apki szybkiego rynku Program trading Bezpieczniki na Wal Street Jak si[ robi pieniqdze na gie]dzie Dywidenda Pozycja d]uga czy kr*tka Kup i trzymaj Metoda wypo<rodkowania ceny Day trading Dobre rady dla ka\dego inwestora Jak oceni~ sp*]k[ Analiza fundamentalna Analiza ilo<ciowa Mierniki warto<ci akcji Przyk]adowy raport sp*]ki Jak oceni~ sp*]k[ Jak interpretowa~ rekomendacje analityk*w Gdzie zdoby~ informacje o sp*]ce Czytanie wykres*w Co to jest analiza techniczna I ty mo\esz by~ technikiem >rednie ruchome Wska^niki cenowe Wska^niki impetowe Inne wska^niki 194

9 18. Jak inwestowa~ na gie]dach zagranicznych Fundusze zagraniczne American Depository Receipts WEBS <wiat w koszyku Jak kupowa~ na zagranicznych gie]dach Inwestowanie pasywne Teoria Wsp*]czesnego Portfela Fundusze indeksowe Fundusze indeksowe ze wspomaganiem Fundusze, kt*rymi obraca si[ na gie]dzie Jak inwestowa~ pasywnie Jak inwestowa~ w akcje po é100 miesi[cznie Zalety regularnego inwestowania Automatyczne inwestowanie w funduszach Metoda Darka Michalskiego Akcje bez maklera Stw*rz sw*j w]asny fundusz powierniczy Opodatkowanie zysk*w z inwestycji Jakie podatki p]acq inwestorzy Bezpodatkowe inwestycje Jak minimalizowa~ podatki od inwestycji Kto chce nabi~ inwestora w butelk[ Jak topniejq i powstajq fortuny Zarzqd sp*]ki Ludzie od public relations Analitycy Dziennikarze, wydawcy Maklerzy-specjali<ci gie]dowi Market makers Maklerzy Chop houses IPO gra o miliard dolar*w Inwestycyjne porady w Internecie Jak si[ broni~ S]owniczek gie]dowy Za]qcznik. Ksiq\ki Poradnika Sukces 246

10 1 S]owo wst[pne Nigdy Polacy na obczy^nie nie mieli wi[cej mo\liwo<ci ni\ obecnie, aby oszcz[dza~ i inwestowa~ pieniqdze. Dla przeci[tnej osoby, nawet z niewielkimi pieni[- dzmi, dost[p do rynk*w papier*w warto<ciowych stoi w USA szeroko otwarty. Trzeba jednak pami[ta~, \e rynki kapita]owe, a w szczeg*lno<ci gie]da, mogq przynie<~ nam zar*wno bogactwo, jak i ogromne rozczarowanie. W swojej praktyce jako przedstawiciel najwi[kszych bank*w inwestycyjnych widzia]em fortuny robione w ciqgu kilku dni lub tygodni, ale r*wnie\ widzia]em ]zy w oczach os*b, kt*re straci]y wszystko, poniewa\ chcia]y przechytrzy~ rynek i post[powa~ wbrew jego utartym prawom. Wszyscy Czytelnicy, kt*rzy znajq mnie z poprzednich publikacji Poradnika Sukces lub wyk]ad*w, wiedzq, ile uwagi po<wi[cam opracowaniu szczeg*]owego planu inwestycji dla ka\dego klienta. Robi[ to nie dlatego, \e nie wierz[ w umiej[tno<ci danej osoby, ale robi[ to dla jej dobra. Plan opisany w rozdziale 19. jest jednq z najstarszych technik inwestycyjnych na gie]dzie i jednym z najbardziej sprawdzonych sposob*w na sukces w inwestowaniu. Je<li chodzi o inwestowanie, bardzo wa\ne jest r*wnie\ realistyczne podej<cie inwestora do mo\liwo<ci rynku. Inwestor, kt*ry przyk]adowo zarabia] przez ostatnie 12 lat po 18% rocznie, czuje, \e sta~ go na wi[cej. Natomiast osoba, kt*ra trzyma]a dotychczas pieniqdze na 2-procentowym rachunku oszcz[dno<ciowym w lokalnym banku, b[dzie zachwycona, je\eli nauczy si[ osiqga~ <redni zysk na poziomie na przyk]ad 9%, czyli przesz]o cztery razy wi[cej ni\ przed przeczytaniem tej ksiq\ki. Ameryka#skie instytucje finansowe oferujq inwestorom wiele instrument*w inwestycyjnych, od ryzykownych po bardzo bezpieczne. Majqc tyle mo\liwo<ci mo\na si[ tylko zastanawia~, czemu s]owo gie]da nadal wywo]uje tyle kontrowersji i strachu. A przecie\ fakty m*wiq same za siebie. Wi[kszo<~ inwestor*w, kt*rzy powierzyli swoje oszcz[dno<ci funduszom powierniczym lub bezpo<rednio nabyli akcje dobrych sp*]ek z celem zatrzymania ich na d]u\szy czas, nie tylko nie straci]a pieni[- dzy, ale ma ich dzisiaj znacznie wi[cej. Jako doradca jednego z najstarszych bank*w inwestycyjnych na <wiecie i jako kierownik regionalnej firmy inwestycyjnej powtarzam, gdzie jest to tylko mo\liwe, \e nie ma znaczenia z jakq kwotq rozpoczynamy inwestowanie. Najwa\niejsze cechy dobrego inwestora to, po pierwsze poczucie dyscypliny, po drugie konsekwencja w realizacji podj[tych decyzji oraz r*wnie wa\ne poczucie respektu dla czasu. Stare polskie powiedzenie, \e nie od razu Krak*w zbudo wano, powin no by~ pierwszym przykazaniem dla ka\dego, kto chce zbli\y~ si[ do gie]dy. Je\eli wypracujemy w sobie powy\sze cechy, to osiqgni[cie sukcesu finansowego jest tylko kwestiq czasu. ycz[ wszystkim Czytelnikom jak najwi[kszych sukces*w i zapraszam do wsp*]- pracy. Z pozdrowieniami, Dariusz G. Michalski, JD, LL.M.

11 2 Od autorki: Darek Michalski jest d]ugoletnim komentatorem i wsp*]pracownikiem Poradnika Sukces. Mo\na go spotka~ na seminariach i wyk]adach organizowanych na terenie metropolii nowojorskiej i w New Jersey. Z wykszta]cenia jest prawnikiem, a zawodowo zajmuje si[ doradztwem inwestycyjnym dla klient*w presti\owego banku na Wal Street Goldman Sachs. Prowadzi r*wnie\ biura maklerskie firmy Ray mond James Financial Services. W roku 1999 inna firma inwestycyjna, Edward Jones, biorqc pod uwag[ pracownik*w ponad 6,000 swych oddzia]*w, uzna]a go za czo]owego w Stanach Zjednoczonych propagatora techniki inwestycyjnej Dollar Cost Averaging. Swojq wiedzq i do<wiadczeniem Darek Michalski bardzo przyczyni] si[ do powstania niniejszej ksiq\ki. El\bieta Baumgartner

12 >wiat finans*w si[ zmienia 3 1. Rynek kapita]owy >wiat finans*w si[ zmienia Jeszcze kilka lat temu szli<my do banku, by deponowa~ swoje oszcz[dno<ci i otworzy~ konto czekowe. Aby zainwestowa~ w akcje, udawali<my si[ do maklera, a do agenta ubezpieczeniowego by wykupi~ polis[ na \ycie. Je\eli odpowiada]y nam bezprowizyjne fundusze, dzwonili<my prosto do towarzystwa funduszy powierniczych. Ale to si[ zmienia. Obecnie firmy maklerskie oferujq ksiq\eczki czekowe i karty kredytowe, a niekt*re ubezpieczenia. W banku mo\emy zainwestowa~ w fundusze powiernicze czy naby~ annuity, a nawet otworzy~ dyskontowe konto maklerskie. Wsp*]czesny agent ubezpieczeniowy ch[tnie zostanie naszym doradcq finansowym i wyjdzie naprzeciw wszystkim finansowym potrzebom. Bankier, makler i agent ubezpieczeniowy nie majq teraz oddzielnych r*l. Ka\dy <wiadczy szeroki wachlarz finansowych us]ug, a r*\nice mi[dzy nimi coraz bardziej si[ zacierajq. Produkty finansowe te\ si[ zmieniajq. Przed kilkunastu laty Amerykanin wybiera] tylko pomi[dzy rzqdowq obligacjq a akcjq renomowanej sp*]ki. Dzi< natomiast ma do rozwa\enia tzw. zera, obligacje zabezpieczone hipotekami, obligacje zamienne, ponad 20,000 r*\nych akcji. Mo\e kupi~ indeksy, opcje lub kontrakty terminowe (futures). Funduszy powierniczych namno\y]o si[ ju\ ponad 13,000 i nied]ugo przekroczq ilo<ciq liczb[ akcji w obrocie. Do tego dochodzi ponad 3,000 zamkni[tych funduszy powierniczych i drugie tyle hedge funds, niezliczona liczba Unit Investment Trusts i mrowie produkt*w wt*rnych. Zmienia si[ te\ dost[p do informacji. W przesz]o<ci potrzebowali<my maklera, gdy\ tylko on m*g] uzyska~ raporty sp*]ek, analizy i statystyki. Teraz, dzi[ki rozwijajqcej si[ technice, mamy informacj[ w zasi[gu r[ki prawie na r*wni z profesjonalistami z Wall Street, a pod]qczony do Internetu komputer daje nam natychmiastowe doj<cie do gie]dy. Wsp*]czesny inwestor, a szczeg*lnie imigrant, powinien orientowa~ si[ w szybko zmieniajqcym si[ <wiecie finans*w, by nie by~ na ]asce finansowego doradcy.

13 4 Rynek kapita]owy Rynek finansowy Na rynku finansowym odbywa si[ wymiana kapita]u i kredytu w gospodarce. Oznacza to zawieranie um*w kredytowych, emisj[ papier*w warto<ciowych. Oto przyk]ady rynk*w finansowych: rynek akcji (stock market), rynek obligacji (bond market), rynek towarowy (commodities market), rynek walutowy (foreign exchange market). Rynek finansowy sk]ada si[ z rynku pieni[\nego i kapita]owego. Rynki pieni[\ne Rynek pieni[\ny jest cz[<ciq rynku finansowego, gdzie instytucje i osoby prywatne dokonujq finansowania bie\qcej dzia]alno<ci. Instytucje finansowe (komercyjne banki, kasy oszcz[dno<ciowo-po\yczkowe, unie kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, plany emerytalne) przyjmujq pieniqdze od depozytariuszy, kt*rzy majq nadwy\ki finansowe, oraz po\yczajq je jednostkom potrzebujqcym <rodk*w na kr*tki czas. Czyniqc to tworzq r*\ne finansowe instrumenty, jak konta oszcz[dno<ciowe, czekowe, terminowe (CD), bony komercyjne itp. Rynek pieni[\ny jest wi[c rynkiem kr*tkoterminowych instrument*w d]u\nych. Rynki kapita]owe Na rynku kapita]owym sp*]ki zdobywajq <rodki na <redni i d]ugi termin w celu finansowania inwestycji. Sp*]ki majq mo\no<~ zdobycia kapita]u przez emisj[ instrument*w rynku kapita]owego, do kt*rych nale\q akcje (stocks) oraz papiery d]u\ne o terminie d]u\szym ni\ rok. Innymi s]owy, rynek kapita]owy (capital market) umo\liwia sprzeda\ i kupno papier*w warto<ciowych oraz obs]ug[ kredytowq. W ramach rynku kapita]owego rozr*\nia si[ rynek pierwotny i wt*rny. Rynek pierwotny (primary market) to cz[<~ rynku kapita]owego, na kt*rym emitent papier*w warto<ciowych zbiera kapita]. Emitent sprzedaje po cenie emisyjnej swoje akcje czy obligacje inwestorom, kt*rzy uznali je za dobrq lokat[. Czyni to przy pomocy domu maklerskiego (underwriter). Oferta mo\e by~ publiczna (public offer) lub prywatna (private placement). Oferty publiczne sq <ci<le regulowane przez Komisj[ Papier*w Warto<ciowych i Gie]dy (patrz rozdzia] 2). Oferty prywatne (niepubliczne) polegajq na bezpo<redniej sprzeda\y walor*w ograniczonej liczbie inwestor*w instytucjonalnych lub os*b prywatnych. Subskrypcja prywatna (w odr*\nieniu od publicznej) nie musi spe]nia~ pe]nych wymog*w rejestracyjnych Komisji Papier*w Warto<ciowych i Gie]dy, bo nie jest przedmiotem obrotu publicznego (patrz rozdzia] 2.4). Rynek wt*rny to cz[<~ rynku kapita]owego, gdzie odbywa si[ kupno i sprzeda\ papier*w pomi[dzy inwestorami. Osiqgni[te zyski nie zasilajq emitenta akcji kapita- ]em. Wt*rny rynek jest uzupe]nieniem rynku pierwotnego, gdy\ niewielu inwestor*w nabywa]oby akcje sp*]ki wiedzqc, \e nie mogq ich odsprzeda~. Wt*rny rynek ma miejsce na gie]dach papier*w warto<ciowych i poza nimi (patrz rozdzia] 3.1). Emisji akcji i wprowadzeniu ich na rynek pierwotny, po czym wt*rny, po<wi[cony jest rozdzia] 2. Na rynku kapita]owym dzia]a wiele instytucji om*wionych poni\ej.

14 Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Salon Cyfrowych Publikacji epartnerzy.com.

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW II - Akcje i analiza fundamentalna w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo