Centrala SIGNAL IDUNA w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala SIGNAL IDUNA w Warszawie"

Transkrypt

1 Centrala SIGNAL IDUNA w Warszawie

2 Szanowni Paƒstwo, najbli sze lata b dà dla spó ek Grupy SIGNAL IDUNA w Polsce czasem intensywnego rozwoju. Budowa profesjonalnego zespo u, rozszerzanie oferty produktowej - te dzia ania le à u podstaw skutecznej realizacji zamierzonych celów. Majà one s u yç zbudowaniu organizacji dynamicznej, oferujàcej profesjonalnà i przyjaznà obs ug oraz najnowoczeêniejsze produkty ubezpieczeniowe. Od lewej: Leslie J. Breer - Wiceprezes Zarzàdu Alojzy Choda - Prezes Zarzàdu Rainer Schönberg - Wiceprezes Zarzàdu W centrum naszego zainteresowania jesteêcie Paƒstwo - nasi Klienci. Partnerskie relacje w biznesie chcemy zbudowaç na fundamencie zaufania i profesjonalizmu. Dokonaç tego mogà tylko przedsi biorstwa i ludzie kreatywni, odpowiedzialni i znajàcy swojà wartoêç na rynku. Nic nie jest dane raz na zawsze i niczego nie nale y robiç za wszelkà cen. Wierzymy, e zechcecie Paƒstwo poznaç firm SIGNAL IDUNA, jej zespó, ofert rynkowà i jej kultur korporacyjnà. Ufamy równie, i te treêci poznawcze pozwolà Paƒstwu z przekonaniem stwierdziç: TAK, chc wspó pracowaç z SIGNAL IDUNA. Zarzàd SIGNAL IDUNA Polska i SIGNAL IDUNA ycie Polska

3 SIGNAL IDUNA W NIEMCZECH Na poczàtku ubieg ego wieku, w 1906 roku w u i w 1907 roku w Dortmundzie samodzielni przedsi biorcy, kupcy i rzemieêlnicy za o yli - niezale nie od siebie - samopomocowe kasy chorych. W ciàgu kolejnych lat oferta produktów, teren dzia ania oraz grono klientów ulega y stopniowemu powi kszeniu. Kiedy w 1999 roku grupy SIGNAL Versicherungen z Dortmundu i IDUNA NOVA z a po àczy y si, powsta koncern, w sk ad którego wesz y wyspecjalizowane firmy oferujàce us ugi finansowe i ubezpieczeniowe dla osób prywatnych, klientów korporacyjnych i poszczególnych grup zawodowych. DziÊ do Grupy SIGNAL IDUNA nale à nast pujàce firmy: Siedziba SIGNAL IDUNA w Dortmundzie US UGI UBEZPIECZENIOWE: w ADLER Lebensversicherung AG w ADLER Versicherung AG Berlin w ALLRECHT Rechtsschutzversicherung AG Düsseldorf w ALLWEST Allgemeine Westfälische Sterbekasse Dortmund w IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG für Handwerk, Handel und Gewerbe w MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG Dortmund w NOVA Allgemeine Versicherung AG w PVAG Polizeiversicherungs-AG w SIGNAL Biztosító Rt. Dortmund Budapeszt w SIGNAL Krankenversicherung AG Dortmund w SIGNAL Unfallversicherung AG w SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG Dortmund Berlin w SIGNAL IDUNA Polska Gdaƒsk, Warszawa w SIGNAL IDUNA ycie Polska Gdaƒsk, Warszawa

4 W Europie Grupa SIGNAL IDUNA jest reprezentowana przez towarzystwa ubezpieczeƒ na ycie i ubezpieczeƒ majàtkowych w Niemczech, Polsce i na W grzech, oraz przez spó k reasekuracyjnà w Szwajcarii. US UGI FINANSOWE: w CONRAD HINRICH BANK AG w DEUFINANZ Vermittlungs-Aktiengesellschaft für unabhängige Partner der SIGNAL IDUNA Gruppe w HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbh w SIGNAL IDUNA Bauspar AG w SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH w SIGNAL IDUNA Venture Capital GmbH Podstawowa dzia alnoêç Grupy SIGNAL IDUNA to tworzenie i sprzeda produktów ubezpieczeniowych na potrzeby klientów indywidualnych, instytucji oraz grup zawodowych, zarzàdzanie majàtkiem oraz us ugi bankowe. Siedziba SIGNAL IDUNA w u G ównymi produktami sà ubezpieczenia osobowe: prywatne ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe, ubezpieczenia na ycie i emerytalne, zak adowa opieka emerytalna i kasa emerytalna, oraz ubezpieczenia majàtku, odpowiedzialnoêci cywilnej, komunikacyjne, kredytowe i kaucyjne oraz ubezpieczenia ochrony prawnej. Grupa SIGNAL IDUNA oferuje wszystkie produkty ubezpieczeniowe i finansowe z jednego êród a, pod jednym dachem.

5 SIGNAL IDUNA W NIEMCZECH wyniki finansowe Wyniki Grupy SIGNAL IDUNA w milionach Euro. Us ugi ubezpieczeniowe Zaksi gowana sk adka brutto Inwestycje kapita owe Umowy ubezpieczenia (w mln sztuk) 10,63 10,58 10,55 Us ugi finansowe SIGNAL IDUNA Bauspar AG Suma oszcz dnoêci budowlanych Wk ad oszcz dnoêci budowlanych Suma bilansowa HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH Majàtek funduszy CONRAD HINRICH DONNER BANK AG Suma bilansowa Inwestycje majàtkowe Grupy SIGNAL IDUNA w mld. Euro 32,6 32,6

6 W 2003 roku towarzystwa ubezpieczeƒ Grupy SIGNAL IDUNA uzyska y przypis sk adki w wysokoêci 4,3 miliarda Euro, zajmujàc pod wzgl dem obrotu dziewiàte miejsce wêród ubezpieczycieli na rynku niemieckim. WartoÊç inwestycji Grupy wzros a do 33 miliardów Euro. To doskona a gwarancja stabilnoêci i finansowego bezpieczeƒstwa dla Klientów. Istotnà cz Êç oferty Grupy stanowià ubezpieczenia zdrowotne. W tym obszarze ubezpieczeƒ dzia amy ju od niemal stu lat. W 2003 roku ponad 1,8 miliona osób by o obj tych takà ochronà przez SIGNAL IDUNA w Niemczech. Liczba klientów po àczona z przypisem sk adki - 1,8 miliarda Euro w 2003 roku - da y Grupie czwarte miejsce na rynku niemieckim. W towarzystwach ubezpieczeƒ nale àcych do Grupy zatrudnionych jest obecnie niemal pracowników, którzy obs ugujà ponad 10 milionów Klientów. Dla wielu z nich ubezpieczanie si w SIGNAL IDUNA to rodzinna tradycja.

7 SIGNAL IDUNA W POLSCE SIGNAL IDUNA specjalizuje si we wspó pracy z sektorem ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Dla takich w aênie firm oferujemy rozwiàzania ubezpieczeniowe gwarantujàce w aêcicielom firm bezpieczeƒstwo prowadzenia biznesu, a ich rodzinom i pracownikom bezpieczeƒstwo w yciu prywatnym. Dzi ki powiàzaniom kapita owym oraz zatrudnionym specjalistom, korzystamy ze standardów i metod wypracowanych na rynku niemieckim, z wieloletniego doêwiadczenia we wspó pracy z przedsi biorcami. Spó ki Grupy SIGNAL IDUNA w Polsce w SIGNAL IDUNA Polska w SIGNAL IDUNA ycie Polska zosta y utworzone na prze omie 2001 i 2002 roku. Akcjonariuszami sà: w SIGNAL Unfallversicherung A.G. z siedzibà w Dortmundzie - 99,9%, w SIGNAL IDUNA Insurance Services Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Gdaƒsku, oraz Pomorska Izba RzemieÊlnicza Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw z siedzibà w Gdaƒsku. W zakresie ubezpieczeƒ turystycznych wspó pracujemy ju z ponad 600 biurami podró y i touroperatorami. Oferujemy kompleksowà ochron ubezpieczeniowà dla turystów i biur podró y, oraz Êwiadczenia assistance na ca ym Êwiecie. Jako firma m oda, b dàca na poczàtku swojej drogi rozwoju, SIGNAL IDUNA w Polsce posiada niebagatelna zalet : elastycznoêç, która umo liwia szybkie reagowanie na rosnàce potrzeby Klientów i zmieniajàce si warunki rynkowe. Nasi pracownicy sà specjalistami z wieloletnim doêwiadczeniem rynkowym. S u à Paƒstwu fachowà poradà i pomocà. Ka dego Klienta traktujemy indywidualnie - uwa nie s uchamy tego, co Paƒstwo do nas mówià, aby zaproponowane rozwiàzania by y idealnie dopasowane do Paƒstwa potrzeb, yczeƒ i wymagaƒ. w Kapita zak adowy ka dej ze spó ek wynosi z. w Do tej pory w aêciciele zainwestowali w spó ki z.

8 OFERTA Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego zabezpieczenia ycia i zdrowia naszych Klientów oraz ich majàtku. Oferta SIGNAL IDUNA to obecnie ponad czterdzieêci produktów obejmujàcych ubezpieczenia na ycie, osobowe i majàtkowe. SIGNAL IDUNA Polska oferuje: Ubezpieczenia dla firm i instytucji w ubezpieczenie pakietowe dla firm obejmujàce 16 rodzjów ubezpieczeƒ do wyboru w ubezpieczenie mienia - od ognia i innych zdarzeƒ losowych - od kradzie y z w amaniem i rabunku - od dewastacji w ubezpieczenie sprz tu elektronicznego w ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od st uczenia i p kni cia w ubezpieczenie wartoêci pieni nych w ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej mi dzy innymi: - za produkt - pracodawcy - najemcy w ubezpieczenia ryzyk budowlanych i monta owych (CAR/EAR) w ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW i Assistance w ubezpieczenie utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeƒ losowych (BI) w gwarancje ubezpieczeniowe w grupowe ubezpieczenie niezdolnoêci do pracy w zawodzie kierowcy, nauczyciela, w pracy w procesie produkcji i obrocie ywnoêcià w grupowe ubezpieczenie niezdolnoêci do pracyw zawodzie kierowcy, nauczyciela, w pracy w procesie produkcji i obrocie ywnoêcià w grupowe ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w pakiet szko a - grupowe ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków po àczone z ubezpieczeniem OC opiekunów dzieci i m odzie y Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych w Pakiet Dom i Rodzina - ca oêciowa ochrona domu przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi, kradzie à oraz OC z tytu u u ytkowania domu lub mieszkania w ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym SIGNAL IDUNA ycie Polska oferuje: w grupowe ubezpieczenie na ycie MULTIOCHRONA Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych w terminowe ubezpieczenie na ycie w ubezpieczenie na ycie i do ycie z gwarantowanym zwrotem sk adek oraz ubezpieczeniem nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci ze Êwiadczeniem z tytu u trwa ego kalectwa uposa onego

9 SIGNAL IDUNA W POLSCE Ubezpieczenia turystyczne i podró ne dla Klientów Indywidualnych i Biur Podró y: w pakiet SIGNAL IDUNA TRAVEL: - ubezpieczenie kosztów leczenia - ubezpieczenie NNW - Assistance - ubezpieczenie baga u podró nego - ubezpieczenie OC w ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej zakupionej w biurze podró y w SIGNAL IDUNA SKI: ubezpieczenie ryzyk zwiàzanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego lub windsurfingu w ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków w czasie podró y krajowych w SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL dla osób cz sto wyje d ajàcych s u bowo lub prywatnie za granic w ubezpieczenie dla organizatorów i poêredników turystycznych pozwalajàce uzyskaç zezwolenie na prowadzenie dzia alnoêci turystycznej zgodne z wymogami ustawy o us ugach turystycznych.

10 ODDZIA Y SIGNAL IDUNA Do Paƒstwa dyspozycji oddaliêmy ca odobowà Infolini. Pod numerami: lub (0 22) mogà Paƒstwo: w uzyskaç wszelkie informacje na temat produktów i promocji SIGNAL IDUNA w skontaktowaç si z agentem lub najbli szym Oddzia em w zg osiç szkody i otrzymaç dalszà pomoc. Gdaƒsk om a Poznaƒ Warszawa Wroc aw Opole Lublin Katowice Kraków Rzeszów Centrala: Warszawa ul. Jasna 14/16a tel. (48 22) fax (48 22)

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spo eczne system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pa stwowych dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 1 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 2 Elementy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo