Dokument obowiązuje od dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011"

Transkrypt

1 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje od dnia POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeostwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus dla studentów Uniwersytetu Jagiellooskiego z Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Chemii Farmaceutycznego Lekarskiego Nauk o Zdrowiu 2. W ramach programu Erasmus Praktyka studenci mogą wyjechad na praktykę do zagranicznej instytucji, firmy, przedsiębiorstwa, organizacji non-profit, placówki naukowo-badawczej lub innej instytucji (np. szpital, muzeum). 3. Praktyka musi byd bezpośrednio związana z dziedziną studiów oraz powinna gwarantowad nabycie dodatkowych kompetencji i umiejętności. 4. Minimalny czas trwania praktyki to trzy miesiące (jako miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy), maksymalny jeden i ten sam rok akademicki. 5. Praktyka może byd realizowana tylko w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (27 krajów UE, Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja), w instytucji zagranicznej. Praktyka nie może byd realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta. 6. W roku akademickim 2011/2012 przewidzianych jest 50 stypendiów Erasmus praktyka. 1

2 KRYTERIA FORMALNE UMOŻLIWIAJĄCE OTRZYMANIE STYPENDIUM ERASMUS PRAKTYKA 1. O stypendium Erasmus Praktyka mogą się starad osoby spełniające następujące kryteria formalne: a. Są studentami I, II lub III stopnia na Uniwersytecie Jagiellooskiem na jednym z następujących Wydziałów: Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Chemii; Farmaceutycznego; Lekarskiego; Nauk o Zdrowiu. b. W rekrutacji mogą brad udział studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych bez względu na obywatelstwo. Nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie słuchacze studiów podyplomowych. c. Student może wyjechad na praktykę Erasmus po ukooczeniu pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich. Studenci pierwszego roku studiów uzupełniających oraz studenci III stopnia studiów w momencie wyjazdu muszą mied zaliczony pierwszy semestr studiów. d. W trakcie odbywania praktyki Erasmus student nie może przebywad na urlopie dziekaoskim ani zdrowotnym. e. W tym samym czasie student nie może przebywad na stypendium Erasmus Studia oraz Erasmus Praktyka. f. Student podczas całego okresu swoich studiów (od I do III stopnia) niezależnie od liczby kierunków i uczelni macierzystych, może zrealizowad jednokrotny wyjazd na studia (SMS) oraz praktykę (SMP) Erasmus. 2. Praktyka Erasmus może zostad zrealizowana w okresie od 1 września 2011 do 30 września KWALIFIKACJA KANDYDATÓW I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ERASMUS 1. Wymagane dokumenty rekrutacyjne: a. skrócony życiorys (CV) w języku polskim, b. zaświadczenie o średniej ważonej ocen z całego przebiegu studiów (w przypadku, gdy o stypendium stara się student studiów III stopnia - zaświadczenie o średniej z całych studiów magisterskich/licencjackich + uzupełniających), c. kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomośd języka obcego (ewentualnie zaświadczenie z Collegium Językowego o ukooczeniu kursu na poziomie co najmniej B1), 2

3 d. opinia opiekuna naukowego lub promotora (w języku polskim z zaznaczeniem, iż opinia dotyczy wyjazdu na praktykę Erasmus), e. formularz rekrutacyjny z własnoręcznym podpisem (dostępny na stronie f. list intencyjny w języku angielskim od firmy/instytucji, która zgodziła się przyjąd kandydata na praktykę, g. kserokopie dodatkowych zaświadczeo potwierdzających osiągnięcia naukowe, działalnośd w kołach naukowych itp. 2. Terminy rekrutacji w roku akademicki 2011/2012: a dla praktyk rozpoczynających się między a b dla praktyk rozpoczynających się między a c dla praktyk rozpoczynających się między a d dla praktyk rozpoczynających się między a Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany zostanie ogłoszony dodatkowy termin rekrutacji. 4. Podstawowe kryteria oceny kandydatów ubiegających się o otrzymanie stypendium Erasmus Praktyka: a. celowośd praktyki (oceniana na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym), b. rok studiów w momencie odbywania praktyki, c. nawiązana współpraca z firmą/instytucją, w której odbywad się będzie praktyka, d. znajomośd języka obcego, w którym odbywad się będzie praktyka, e. średnia ocen ważona z dotychczasowego toku studiów. 5. Dodatkowe kryteria (zależne od liczby złożonych podao oraz wyników rekrutacji podstawowej): a. dodatkowe osiągnięcia kandydata (działalnośd w kołach naukowych, nagrody, wyróżnienia, publikacje), b. wynik rozmowy rekrutacyjnej. 6. Lista rankingowa powstanie po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskany w procesie rekrutacji. Osoby z najwyższą liczba punktów zostaną zakwalifikowane do wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus. 7. Decyzje dotyczące kwalifikacji kandydatów na praktykę podjęte przez Komisję Rekrutacyjną CIRS są ostateczne. POSTANOWIENIA FINANSOWE 3

4 1. Wysokośd otrzymanego stypendium zależna jest od kraju odbywania praktyki Erasmus i wynosi 1290 EUR na okres trzech miesięcy dla Paostw Pierwszej Grupy (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) oraz 990 EUR na okres trzech miesięcy dla Paostwa Drugiej Grupy (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry). 2. Stypendium Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. 3. Stypendium Erasmus Praktyka wypłacane jest w całości przed wyjazdem studenta na praktykę i dopełnieniu przez niego wszelkich formalności (dostarczenie oryginału wymaganych dokumentów, podpisaniu umowy itp.) 4. Stypendium wypłacane jest na prywatne konto walutowe studenta prowadzone w euro. 5. W sytuacji rezygnacji studenta z wyjazdu po podpisaniu umowy lub powrotu przed terminem zakooczenia praktyki określonym w umowie, student zobowiązany jest do zwrotu całości bądź części otrzymanego stypendium przyznanego z Programu Erasmus Praktyka. Sytuacje losowe będą rozpatrywane osobno. 6. Stypendium Erasmusa będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Jeżeli praktyka trwa dłużej niż 3 miesiące, studentowi może byd przyznany status uczestnika programu Erasmus, ale bez wypłaty dodatkowego stypendium finansowego. Przedłużenie praktyki może zostad sfinansowane tylko w przypadku otrzymania przez CIRS dodatkowych funduszy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Erasmus Praktyka. ORGANIZACJA WYJAZDU NA PRAKTYKĘ ERASMUS 1. Student sam nawiązuje współpracę i negocjuje warunki stażu z wybraną instytucją przyjmującą, której profil jest tożsamy z jego kierunkiem studiów. 2. Studenci nauk biologicznych mogą ubiegad się o miejsce w firmach/placówkach z którymi współpracuje CIRS, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Koordynatorem Praktyk. 3. Dokumenty wymagane od instytucji przyjmującej to przygotowane w języku angielskim: List intencyjny (Letter of Intent) oraz Porozumienie o programie praktyk (Training Agreement and 4

5 Quality Commitment). Student zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów powyższych dokumentów co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem na praktykę. 4. Przed wyjazdem na praktykę student zobowiązany jest dostarczyd oraz podpisad: a. umowę pomiędzy nim a Uniwersytetem Jagiellooskim i CIRS, b. porozumienie o programie praktyki (Training Agreement and Quality Commitment), które jest umową pomiędzy studentem a instytucją przyjmującą oraz CIRS. 5. Studenci zobowiązują się przestrzegad wszystkich postanowieo zawartych w umowie. 6. Każdy stypendysta Programu Erasmus zobowiązany jest ubezpieczyd się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskad odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. 7. Student ma prawo do wszelkich wypłat stypendiów krajowych, do których nabył prawo przed wyjazdem na praktykę. 8. Do 30 dni po powrocie z praktyki student zobowiązany jest: a. przedstawid potwierdzenie odbycia praktyki (Letter of Evaluation) zawierające faktyczne daty trwania praktyki wraz z jej oceną, b. wypełnid ankietę on-line w formie wymaganej przez Narodową Agencję Programu Erasmus. c. złożyd sprawozdanie z praktyki w formie wymaganej przez CIRS. 9. Jeżeli odbywana praktyka Erasmus jest traktowana jako praktyka obowiązkowa, student otrzyma odpowiednie zaświadczenie potwierdzające udział w programie. W przypadku traktowania jej jako praktyki nieobowiązkowej, otrzyma zaświadczenie wymagane do wpisania praktyki do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowe osiągnięcia studenta. 5

6 KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW DO PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 Lp. Kryterium Liczba punktów Waga Objaśnienia 1 Celowośd praktyki 0-2,0 2,0 Oceniane na podstawie informacji zawartych w formularzy rekrutacyjnym. Należy wyjaśnid czy oraz w jaki sposób praktyka powiązana jest z kierunkiem studiów kandydata, a także w jaki sposób wpłynie na jego dalszą karierę zawodową. 2 Rok studiów 0-5 1,0 Liczy się rok studiów w momencie aplikowania na wyjazd Erasmus Praktyka. Studentom studiów II stopnia liczą się całe studia, natomiast studenci studiów III stopnia automatycznie otrzymują 5 pkt (za całe studia I i II stopnia/jednolite magisterskie). 3 List Intencyjny 0-2,0 1,0 0,0 pkt brak listu intencyjnego lub jakiegokolwiek innego potwierdzenia z instytucji przyjmującej 0,5 pkt potwierdzenie przyjęcia kandydata na praktykę w formie wydrukowanego maila 1,0 pkt kserokopia/fax Listu Intencyjnego 2,0 pkt oryginał Listu Intencyjnego 4 Poziom znajomości języka 6 0-2,0 1,0 Wymagana jest znajomośd języka na poziomie co najmniej B1 0,0 pkt znajomośd języka na poziomie niższym niż B1 0,5 pkt znajomośd języka na poziomie B1 1,0 pkt znajomośd języka na poziomie B2 (bez posiadania Certyfikatu językowego bądź zaświadczenia z Collegium Językowego, w przypadku gdy student jest w trakcie kursu języka angielskiego na tymże poziomie) 1,5 pkt poziom B2 z uzyskanym Certyfikatem bądź zaświadczenie z Collegium Językowego 2,0 pkt - znajomośd języka na poziomie C1 i wyżej 5 Średnia ważona 0-5,0 0,5 Zaświadczenie o średniej ważonej z całego toku studiów włączenie z ostatnim zaliczonym semestrem. W przypadku studentów III stopnia zaświadczenie o średniej ważonej z całych studiów

7 6 Poświadczona działalnośd w Kołach Naukowych, itp. oraz osiągnięcia naukowe 7 Rozmowa kwalifikacyjna magisterskich (a więc zarówno ze studiów I jak i II stopnia). 0-2,0 1,0 Zależne od rodzaju aktywności/osiągnięd. Stypendium naukowe/doktoranckie nie jest traktowane jako osiągnięcie naukowe. 0-3,0 2,0 Przeprowadzana przez trzy- albo dwuosobową Komisję Rekrutacyjną, ogólna ocena jest średnią ocen uzyskanych u poszczególnych osób. Koocowy wynik z procesu rekrutacji to suma wszystkich punktów zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Przykład: Jan Kowalski Celowośd praktyki oceniona na 1,5 pkt I rok studiów II stopnia Skan listu intencyjnego Certyfikat FCE Średnia 4,20 Brak działalności w kołach Rozmowa oceniona na 2 pkt Suma punktów obliczona w następujący sposób: (1,5*2)+ (4*1)+(1*1)+(1,5*1)+(4,20*0,5)+0+(2*2)= ,50 + 2, = 15,60 pkt 7

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW

dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW dla najlepszych studentów Stypendium przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów (par. 37 RPM). Podstawy przyznawania stypendium rektora ujęte są w Regulaminie ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo