Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r."

Transkrypt

1 Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Siedlce 2013 r.

2 Spis treści 1. Wstęp Charakterystyka badanych Płeć Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania Czas zarejestrowania jako osoba bezrobotna Prezentacja wyników badań ankietowych Powody braku zatrudnienia Szanse na znalezienie zatrudnienia Sposoby poszukiwania pracy Możliwość wyjazdu za granicę Wiedza na temat pomocy oferowanej przez PUP w Siedlcach Preferowana forma pozyskiwania informacji Preferowana forma kontaktów Pomoc oferowana przez PUP w Siedlcach z jakiej ankietowani skorzystali Zainteresowanie usługami rynku pracy Zainteresowanie aktywnymi formami rynku pracy Ocena jakości usług świadczonych przez PUP w Siedlcach Trudności podczas załatwiania spraw w PUP w Siedlcach Opinie dotyczące zmian w PUP w Siedlcach Podsumowanie i wnioski

3 1. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt,,krok do jakości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Jest on kontynuacją projektu,,stawiamy na jakość realizowanego w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu,,krok do jakości jest zwiększenie do końca 2013 r. zasięgu oddziaływania polityki rynku pracy poprzez podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz ich standaryzację, a także poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez PUP w Siedlcach poprzez kontynuację zatrudnienia 4 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy. W ramach projektu,,krok do jakości zostało zaplanowane zadanie,,badanie ankietowe, aby przeprowadzić badania siedleckiego rynku pracy w celu poznania oczekiwań osób bezrobotnych i pracodawców. Wykonanie tych badań zaplanowano na rok 2011 i rok W styczniu 2011 r. na potrzeby badania zostały stworzone dwie ankiety:,,badanie lokalnego rynku pracy ankieta dla bezrobotnych i,,badanie lokalnego rynku pracy ankieta dla pracodawców. Ankiety zostały przeprowadzone od 1 lutego 2011 r. do 30 września 2011 r. wśród osób bezrobotnych i pracodawców. W grudniu 2011 r. powstał pierwszy raport podsumowujący badania lokalnego rynku pracy. W 2013 r. zostało wykonane kolejne badanie. Ankiety,,Badanie lokalnego rynku pracy ankieta dla pracodawców i,,badanie lokalnego rynku pracy ankieta dla bezrobotnych po aktualizacji były przeprowadzane od 1 lutego 2013 r. do 30 września 2013 r. także wśród osób bezrobotnych i pracodawców. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane z ankiety:,,badanie lokalnego rynku pracy ankieta dla bezrobotnych (2013 r.). Jej rezultaty pomogą po raz kolejny zdiagnozować lokalny rynek pracy oraz wpłyną na doskonalenie usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach i poprawę ich jakości. Wyniki powinny przyczynić się do jeszcze efektywniejszego planowania i zastosowania usług i instrumentów rynku pracy, 3

4 podejmowania działań zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami osób bezrobotnych, usprawnienia obsługi klientów PUP w Siedlcach oraz podniesienia profesjonalizmu pracowników. W badaniu zastosowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego. Ankieta została wypełniona przez 250 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach. Ankieta była anonimowa, co powinno wpłynąć na szczerość udzielanych odpowiedzi. Składała się ona z 18 pytań: zamkniętych, półotwartych i otwartych, gdzie osoby wpisywały własną odpowiedź. W kilku pytaniach można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Pierwsze pięć pytań stanowiło tzw. metryczkę, dzięki której zostały określone dane osoby ankietowanej tj. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz czas zarejestrowania jako osoba bezrobotna. 4

5 2. Charakterystyka badanych 2.1. Płeć Wśród 250 przebadanych osób bezrobotnych liczniejszą grupą były kobiety. Ankietę wypełniły 172 kobiety, które stanowiły 68,8 % ogółu. Mężczyzn natomiast było 78 i stanowili oni 31,2% ankietowanych. Na dzień r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 8168 osób bezrobotnych (w tym 4003 kobiety), a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,8 % w mieście Siedlce oraz 12,7 % w powiecie siedleckim. Wykres 1. Struktura badanych według płci 31,2% 68,8% mężczyźni kobiety 2.2. Wiek Wiek jest cechą demograficzną istotnie różnicującą indywidualną pozycję na lokalnym rynku pracy i decydującą o atrakcyjności pracownika. Najliczniejszą grupę wiekową wśród badanych bezrobotnych stanowiły osoby do 25 roku życia - 49,4% (120 osób), osób w przedziale wiekowym lata było 34,6% (84 osoby), a osób w przedziale lat 10,7% (26 osób). Najmniej liczną grupę osób stanowili bezrobotni powyżej 50 roku życia 5,3% (13 osób). W siedmiu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. 5

6 Tabela 1. Struktura badanych według wieku. Kobiety Mężczyźni Ogółem % do 25 lat , lat , lat ,7 powyżej 50 lat ,3 Razem ,0 Wykres 2. Struktura badanych według wieku 10,7% 5,3% 49,4% do 25 lat lata 34,6% lat powyżej 50 lat 2.3. Wykształcenie Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (zawodowym, średnim zawodowym, ogólnokształcącym) 43,5% (107 osób). Wykształcenie wyższe posiadało 39% ankietowanych (96 osób), a wykształcenie policealne 10,6% (26 osób). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym 4,9% (12 osób) oraz z wykształceniem niepełnym podstawowym 2% (5 osób). Powyższe dane potwierdzają, że zjawisko bezrobocia dotyka zarówno osoby z niższym wykształceniem jak i z wyższym i to niezależnie od wieku. W czterech ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. 6

7 Tabela 2. Struktura badanych według wykształcenia Kobiety Mężczyźni Ogółem % niepełne podstawowe lub podstawowe ,0 gimnazjalne ,9 ponadgimnazjalne(zawodowe, średnie ,5 zawodowe, ogólnokształcące) policealne ,6 wyższe ,0 razem ,0 Wykres 3. Struktura badanych według wykształcenia 39,0% 2,0% 4,9% 43,5% niepełne podstawowe lub podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne policealne 10,6% wyższe 2.4. Miejsce zamieszkania Wśród osób ankietowanych większą grupę stanowiły osoby zamieszkałe w mieście 52,4% (129 osób), natomiast osób zamieszkałych na wsi było 47,6% (117 osób). W czterech ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Tabela 3. Struktura badanych według miejsca zamieszkania Kobiety Mężczyźni Ogółem % miasto ,4 wieś ,6 razem ,0 7

8 Wykres 4. Struktura badanych według miejsca zamieszkania 47,6% 52,4% miasto wieś 2.5. Czas zarejestrowania jako osoba bezrobotna. Wśród osób, które wzięły udział w ankiecie najwięcej osób, bo ponad połowa, było zarejestrowanych poniżej 6 miesięcy 40,7% (100 osób), kolejną grupę stanowiły osoby znajdujące się w ewidencji PUP w Siedlcach od 6 do 12 miesięcy 21,9% (54 osoby). Niewiele mniej było ankietowanych zarejestrowanych od 1 roku do dwóch lat 19,1% (47 osób). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby zarejestrowane w okresie od 2 do 5 lat 13,8% (34 osoby) oraz powyżej 5 lat 4,5% (11 osób). W czterech ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Tabela 4. Struktura bezrobotnych według czasu zarejestrowania Kobiety Mężczyźni Ogółem % poniżej 6 miesięcy , miesięcy ,9 1 rok 2 lata ,1 2 lata 5 lat ,8 powyżej 5 lat ,5 razem ,00 8

9 Wykres 5. Struktura bezrobotnych według czasu zarejestrowania 13,8% 4,5% 40,7% 19,1% poniżej 6 miesięcy 6-12 miesięcy 1 rok - 2 lata 2 lata - 5 lat 21,9% powyżej 5 lat 3. Prezentacja wyników badań ankietowych Powody braku zatrudnienia Pytanie 6 dotyczyło powodów i przeszkód w uzyskaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Na to pytanie można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Jako główną przyczynę ankietowani wskazali brak doświadczenia zawodowego 124 osoby(w tym 90 kobiet). Kolejnymi przeszkodami w uzyskaniu zatrudnienia jest brak ofert pracy 113 osób (w tym 80 kobiet), brak kwalifikacji zawodowych 53 osoby (w tym 34 kobiety), długi okres pozostawania bez zatrudnienia 35 osób (w tym 28 kobiet), nieznajomość języków obcych 32 osoby (w tym 20 kobiet), brak wykształcenia 26 osób (w tym 20 kobiet) oraz z powodu wieku 19 osób (w tym 10 kobiet). Inne powody nie pozwalające podjąć zatrudnienia wskazało 13 osób (w tym 9 kobiet). Były to: wychowywanie/opieka nad dziećmi - 5 osób brak prawa jazdy 2 osoby znalazłam pracę - 1 osoba działalność gospodarcza - 1 osoba brak znajomości, nie wystarczy ukończyć dobrej szkoły - 1 osoba zbyt duże nasycenie magistrów biologii - 1 osoba z powodu dojazdu - 1 osoba studia, zajęcia również w piątki 1 osoba 9

10 W dwóch ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Wykres 6. Powody braku zatrudnienia (wg liczby osób) brak doświadczenia zawodowego brak ofert pracy brak kwalifikacji zawodowych długi okres pozostawania bez zatrudnienia nieznajomość języków obcych brak wyksztalcenia z powodu wieku inne 3.2. Szanse na znalezienie zatrudnienia W pytaniu 7 ankietowani oceniali swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Najwięcej osób nie potrafiło oszacować tych szans zaznaczając odpowiedź trudno powiedzieć 32,0% (80 osób, w tym 67 kobiet). Stosunkowo dużo było optymistów, którzy byli przekonani, że na pewno znajdą pracę 30,8% (77 osób, w tym 54 kobiety) oraz że w krótkim czasie znajdą pracę 17,2% (43 osoby, w tym 18 kobiet). Natomiast małe szanse na znalezienie zatrudnienia wskazało 19,2% ankietowanych (48 osób, w tym 32 kobiety). Najmniejszą grupę stanowiły osoby, które zaznaczyły odpowiedź, że są bez szans na znalezienie zatrudnienia 0,8% (2 osoby). Wykres 7. Szanse na znalezienie zatrudnienia 19,2% 0,8% 32,0% trudno powiedzieć 17,2% na pewno znajdę pracę w krótkim czasie znajdę pracę małe sznase 30,8% bez szans 10

11 3.3. Sposoby poszukiwania pracy W pytaniu 8 osoby wskazywały w jaki sposób poszukują pracy. Można było zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi, choć w wielu ankietach zostały zaznaczone więcej niż trzy odpowiedzi. Najwięcej osób poszukuje pracy za pośrednictwem Urzędu Pracy 211 osób (w tym 151 kobiet), przez Internet 187 osób (w tym 137 kobiet) oraz przez ogłoszenia w prasie 165 osób (117 kobiet). 92 osoby (w tym 63 kobiety) korzystają ze wsparcia znajomych (sieć kontaktów). 65 osób (w tym 45 kobiet) preferuje osobiste wizyty u pracodawców. Na Targach Pracy na znalezienie zatrudnienia liczy 19 osób (w tym 14 kobiet), a poprzez agencje zatrudnienia 4 osoby (w tym 2 kobiety). 2 osoby 2 kobiety wskazały inny sposób wysyłanie i. Wykres 8. Sposoby poszukiwania pracy (wg liczby osób) za pośrednictwem Urzędu Pracy przez Internet 150 przez ogłoszenia w prasie wsparcie znajomych osobiste wizyty u pracodawców na Targach Pracy poprzez agencje zatrudnienia Możliwość wyjazdu za granicę Pytanie 9 dotyczyło kwestii wyjazdu do pracy za granicę. Osoby wskazywały czy rozważają taką możliwość.,,tak odpowiedziało 33,9% (83 osoby, w tym 46 kobiet), natomiast odpowiedź,,nie wskazało 66,1% (162 osoby, w tym 123 kobiety). Od razu można zauważyć, że to kobiety w większości nie chcą wyjeżdżać za granicę (decydują o tym przede wszystkim kwestie rodzinne). W pięciu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. 11

12 Wykres 9. Możliwość wyjazdu za granicę. 33,9% 66,1% tak nie Odpowiedź,,tak zaznaczyło 83 osoby, z tego 20 bez podania powodu. Pozostałe osoby jako powód motywujący ich do wyjazdu za granicę wymieniły: wyższe zarobki 20 osób w celach zarobkowych 6 osób szybsza możliwość zatrudnienia 6 osób możliwość doszkolenia języka obcego 5 osób większe perspektywy 3 osoby byłam już/pracowałam 3 osoby lepsza jakość życia 3 osoby brak ofert pracy w kraju 2 osoby więcej ofert pracy za granicą 2 osoby mam tam znajomych/rodzinę 2 osoby jeśli będzie taka potrzeba 2 osoby biegle posługuję się językiem obcym 2 osoby zapoznanie się z kulturą 2 osoby a dlaczego nie? 1 osoba brak zobowiązań 1 osoba zdobyć doświadczenie 1 osoba długotrwały brak pracy 1 osoba jeżeli nie będę miała pracy 1 osoba chciałabym 1 osoba jest tam łatwiej 1 osoba 12

13 Odpowiedź nie zaznaczyło 162 osoby, z tego 49 osób nie podało powodu. 113 ankiet zawierało odpowiedzi wskazujące powody pozostania w kraju: chcę zostać w kraju z rodziną 29 osób opieka nad dziećmi 27 osób bariera językowa 19 osób wolałbym/chcę pracować w Polsce 16 osób nie chcę 4 osoby uczę się 3 osoby z powodów osobistych 2 osoby nie jestem zainteresowany 2 osoby byłem, zostałem oszukany 1 osoba należy zostać w Polsce i rozwijać swoje kwalifikacje 1 osoba ze względu na zamieszkanie 1 osoba nie byłam, boję się, że mogą mnie oszukać 1 osoba przywiązanie do Siedlec 1 osoba zbyt duża odległość od domu 1 osoba brak funduszy 1 osoba za stary 1 osoba tęsknota za Polską 1 osoba byłem już 1 osoba nie mam kontaktów 1 osoba 3.5. Wiedza na temat pomocy oferowanej przez PUP w Siedlcach W pytaniu 10 ankietowani określali czy posiadają wiedzę na temat pomocy oferowanej przez PUP Siedlce. Odpowiedź,,tak zaznaczyło 33,9% (83 osoby, w tym 54 kobiety), a,,raczej tak 50,6% (124 osoby, w tym 94 kobiety). Zdecydowana mniejszość nie ma wiedzy na temat form pomocy. Odpowiedź,,raczej nie wskazało 10,2% (25 osób, w tym 17 kobiet), a,,nie - 5,3% (13 osób, w tym 3 kobiety). W pięciu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. 13

14 Wykres 10. Wiedza na temat pomocy oferowanej przez PUP w Siedlcach 10,2% 5,3% 33,9% tak raczej tak raczej nie 50,6% nie 3.6. Preferowana forma pozyskiwania informacji Pytanie 11 dotyczyło preferowanej formy pozyskiwania informacji na temat oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Można było wskazać max. 3 odpowiedzi. Najwięcej osób, bo aż 199 (w tym 137 kobiet) chciałoby uzyskiwać informacje za pomocą strony internetowej. 170 osób (w tym 131 kobiet) preferuje osobistą wizytę w siedzibie PUP Siedlce. Lokalną prasę jako źródło informacji wskazały 124 osoby (w tym 88 kobiet). Ulotki i broszury zaznaczyło 35 osób (w tym 28 kobiet). Inny sposób wskazało 2 osoby 2 kobiety: newsletter - 1 osoba -1 osoba W pięciu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Wykres 11. Preferowane formy pozyskiwania informacji strona internetowa osobista wizyta w PUP 180 lokalna prasa ulotki, broszury inna

15 3.7. Preferowana forma kontaktów Pytanie 12 dotyczyło preferowanej formy kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach przez ankietowane osoby bezrobotne. Najwięcej osób 193 (w tym 133 kobiety) preferuje kontakt osobisty w PUP Siedlce, telefoniczny 66 osób (w tym 43 kobiety), a e- mailowy 40 osób (w tym 32 kobiety). Najmniej osób 13 (w tym 9 kobiet) chciałoby otrzymywać informacje poprzez przesyłki listowne. Jedna osoba zaznaczyła, że chciałaby kontaktować się z PUP w inny sposób, nie określiła jednak w jakiej formie. W trzech ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. W wielu ankietach zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź. Wykres 12. Preferowana forma kontaktów osobisty w PUP Siedlce telefoniczny 140 owy listowny inny Pomoc oferowana przez PUP w Siedlcach z jakiej ankietowani skorzystali W pytaniu 13 ankietowani wpisywali pomoc oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, z której korzystali. 89 osób (w tym 54 kobiety) nie wskazało żadnej odpowiedzi. 161 osób (w tym 117 kobiet) na pytanie z jakiej formy pomocy korzystali udzieliło następującej odpowiedzi: staż 43 osoby poradnictwo zawodowe 40 osób pośrednictwo pracy (m.in. z informacji na temat pracy, ofert pracy, pomocy w poszukiwaniu pracy) 32 osoby kursy/szkolenia 24 osoby 15

16 żadnej/nie korzystałam 20 osób ubezpieczenie 5 osób skierowanie na staż 5 osób zasiłek dla bezrobotnych 4 osoby osobista wizyta w PUP Siedlce 3 osoby prace interwencyjne 3 osoby rejestracja 3 osoby każdej oferowanej 3 osoby Targi Pracy - 2 osoby udział w konkursie Czas na staż 2 osoby warsztaty 1 osoba 3.9. Zainteresowanie usługami rynku pracy Pytanie 14 dotyczyło usług rynku pracy, którymi osoby badane są zainteresowane najbardziej. Najwięcej wskazań dotyczyło usług pośrednictwa pracy, z których chciałoby skorzystać osób (w tym 106 kobiet). Szkolenie dla podniesienia swoich kwalifikacji lub umiejętności chciałoby odbyć 131 osób (w tym 96 kobiet). Usługi poradnictwa zawodowego wskazało 56 osób (w tym 37 kobiet). Najmniej osób, bo tylko 43 (w tym 36 kobiety) chce skorzystać z oferty Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. W wielu ankietach została zaznaczona więcej niż jedna odpowiedź. W sześciu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Wykres 13. Zainteresowanie usługami pracy pośrednictwo pracy szkolenia poradnictwo zawodowe Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy 0 16

17 3.10. Zainteresowanie aktywnymi formami rynku pracy Pytanie 15 dotyczyło natomiast aktywnych form rynku pracy, którymi osoby badane są zainteresowane najbardziej. Można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Zgodnie z oczekiwaniami i doświadczeniami najwięcej ankietowanych wskazało staż zawodowy 148 osób (w tym 110 kobiet). Na drugim miejscu znalazło się podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych 61 osób (w tym 45 kobiet). Te dwie formy wsparcia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób bezrobotnych. Ankietowani są zainteresowani również: dotacją na podjęcie działalności gospodarczej, którą zaznaczyło 53 osoby (w tym 31 kobiet). podjęciem zatrudnienia w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy 52 osoby (w tym 36 kobiet) przygotowaniem zawodowym dorosłych 24 osoby (w tym 17 kobiet) podjęciem pracy w ramach robót publicznych 12 osób (w tym 5 kobiet). pracami społecznie użytecznymi 11 osób (w tym 8 kobiet) Inną odpowiedź wskazało 7 osób (w tym 6 kobiet): własna działalność podjęcie pracy W dwunastu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Wykres 14. Zainteresowanie aktywnymi formami rynku pracy staż prace interwencyjne dotacja na podjęcie dzialalności gospodarczej doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy przygotowanie zawodowe dorosłych roboty publiczne prace spolecznie użyteczne inne 17

18 3.11. Ocena jakości usług świadczonych przez PUP w Siedlcach W pytaniu 16 osoby bezrobotne oceniały jakość usług świadczonych przez PUP w Siedlcach. Bardzo wysoko oceniło te usługi 7,3% ankietowanych (18 osób, w tym 13 kobiet), wysoko - 35,2% (87 osób, w tym 52 kobiety), natomiast odpowiednio - 54,7% (135 osób, w tym 101 kobiet). Negatywnych opinii było mało. Nisko usługi oferowane przez Urząd oceniło 2,4% (6 osób, w tym 4 kobiety), a bardzo nisko tylko 1 osoba (0,4%). W trzech ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Wykres 15. Ocena jakości usług świadczonych przez PUP w Siedlcach 2,4% 0,4% 7,3% bardzo wysoko wysoko odpowiednio nisko bardzo nisko 35,2% 54,7% Trudności podczas załatwiania spraw w PUP w Siedlcach Pytanie 17 dotyczyło trudności jakie napotkali ankietowani podczas załatwiania spraw w PUP w Siedlcach. Najwięcej osób bezrobotnych zaznaczyło odpowiedź, że nie było żadnych trudności 85,4% (210 osób, w tym 144 kobiety). Z nieprawidłowości wskazano niepełną lub niewłaściwą informację 6,1% (15 osób, w tym 12 kobiet), skierowanie do niewłaściwej osoby 4,9% (12 osób, w tym 7 kobiet) oraz niekompetentną obsługę 1,6% (4 osoby, w tym 2 kobiety). Inną odpowiedź napisały 5 osób (w tym 3 kobiety) 2,0%: błędy przy wnioskach o staż nieefektywna pomoc i nieinformowanie o stażach często obsługa bywa niemiła, mam wrażenie, że marnuję ich czas nie miałam możliwości 18

19 W pięciu ankietach odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. W jednej ankiecie zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź. Wykres 16. Trudności podczas załatwiania spraw w PUP w Siedlcach 6,1% 4,9% 1,6% 2,0% nie było żadnych trudności nieprawidlowa lub niewłaściwa informacja skierowanie do niewlaściwej osoby niekompetentna obsługa inne 85,4% Opinie dotyczące zmian w PUP w Siedlcach Pytanie 18 było pytaniem otwartym, w którym osoby ankietowane odpowiadały na pytanie, co należałoby zmienić w PUP Siedlce. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane dlatego, aby je uporządkować, zostały podzielone na cztery bloki: opinie pozytywne, opinie negatywne, opinie neutralne oraz propozycje zmian, które stanowią podpowiedź, co należy ulepszyć, poprawić i dostosować. Swoje opinie napisało 121 osób (w tym 86 kobiet). Natomiast 129 osób (w tym 85 kobiet) nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Niektóre osoby wskazały po dwie uwagi. 1. Opinie pozytywne: nic nie należy zmieniać/wszystko jest dobrze 39 osób nie mam żadnych zastrzeżeń 6 osób nie zmieniłabym niczego 2 osoby nie widzę potrzeby zmian 1 osoba brak uwag 1 osoba każdy pracownik PUP stara się właściwie wykonywać swoje obowiązki 1 osoba 19

20 łatwość i szybkość kontaktu z pośrednikami pracy 1 osoba nie napotkałam żadnych trudności 1 osoba wszystko jest solidnie i dokładnie prowadzone i załatwione 1 osoba oceniam wysoko jakość usług i pomoc oferowaną przez PUP w Siedlcach 1 osoba pozytywne podejście do petenta 1 osoba dobra jakość pracy 1 osoba 2. Opinie negatywne: zbyt długie kolejki do pokoi i terminy do rejestracji 3 osoby zbyt duża biurokracja 1 osoba niedostateczna informacja 1 osoba brak zaangażowania w pomoc bezrobotnym -1 osoba niemiła obsługa 1 osoba 3. Opinie neutralne: nie wiem- 3 osoby trudno powiedzieć 1 osoba nie mam zdania 1 osoba 4. Propozycje zmian: więcej ofert pracy 16 osób większa ilość szkoleń/staży 14 osób informowanie o ofertach pracy np. mailowo, telefonicznie 4 osoby więcej osób obsługujących - 3 osoby zmienić nastawienie pracowników PUP w Siedlcach 3 osoby zmniejszenie kolejek 2 osoby wysokie kary za niestawienie się w określonym czasie w PUP 1 osoba większe fundusze 2 osoby czynne od 7.00 do osoba aktualizowanie danych na stronie internetowej 1 osoba większa współpraca PUP Siedlce z firmami działającymi w regionie 1 osoba bardziej anonimowe traktowanie klientów 1 osoba mniejsza ilość godzin w Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy 1 osoba 20

21 lepsza informacja o dostępnych formach pomocy 1 osoba monitorowanie rynku pracy 1 osoba większa kontrola pracodawców po zatrudnieniu osoby bezrobotnej 1 osoba sprywatyzować pup 1 osoba więcej miejsc parkingowych 1 osoba 21

22 4. Podsumowanie i wnioski Przeprowadzenie Badania lokalnego rynku pracy ankieta dla bezrobotnych (2013 r.) i jego analiza pozwala na podsumowanie i sformułowanie wniosków, które powinny wpłynąć na usprawnienie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, doskonalenie jego usług i dopasowanie oferty do potrzeb osób bezrobotnych. Wyniki przeprowadzonych ankiet wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych pozwalają wskazać przyczyny problemów tych osób na rynku pracy, ocenę ich szans na znalezienie zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy oraz opinie na temat oferty Urzędu. Wnioski są następujące: Według ankietowanych główną przyczyną w znalezieniu zatrudnienia jest brak doświadczenia zawodowego, a drugim powodem brak ofert pracy. Najliczniejsza jest grupa bezrobotnych, którzy nie potrafią ocenić swoich szans na rynku pracy, dużo jest również optymistów, przekonanych, że na pewno znajdą pracę. Osoby bezrobotne najczęściej poszukują zatrudnienia za pośrednictwem Urzędu Pracy, przez Internet oraz przez ogłoszenia w prasie. Ponad 66% ankietowanych nie ma zamiaru wyjeżdżać za granicę, przede wszystkim ze względów rodzinnych, opieki nad dzieckiem oraz z powodu bariery językowej. Prawie 34% respondentów rozważa możliwość wyjazdu za granicę przede wszystkim ze względu na wyższe zarobki i szybszą możliwość znalezienia zatrudnienia. Ponad 84 % ankietowanych zna ofertę wsparcia oferowanego przez tut. Urząd. Badani chcieliby uzyskiwać informacje przede wszystkim za pomocą strony internetowej oraz podczas osobistych wizyt w siedzibie PUP Siedlce. Najbardziej preferowaną formą kontaktów jest kontakt osobisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach. Ankietowani są najbardziej zainteresowani usługami pośrednictwa pracy, natomiast z aktywnych form: stażem i podjęciem pracy w ramach prac interwencyjnych. Badani dobrze oceniają jakość usług świadczonych przez Urząd. Zdecydowana większość osób bezrobotnych nie napotkała trudności w załatwianiu spraw w PUP w Siedlcach. Powyższe stwierdzenia pokazują jak dużą rolę odgrywa Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, który jest istotnym ogniwem w poszukiwaniu przez osoby bezrobotne zatrudnienia. Mimo, że ocena Urzędu wypadła pozytywnie, jest wiele uwag, które należy rozważyć przy podejmowaniu działań. 22

23 Niezwykle ważne są opinie zawarte w pytaniu 18. Stanowią one gotowy katalog poglądów na temat, co funkcjonuje prawidłowo, a co należałoby zmienić. W analizie zostały uwzględnione wszystkie pojawiające się odpowiedzi. Na pewno będą one wzięte pod uwagę, aby dobrych opinii o tut. Urzędzie było jak najwięcej. Wykonanie projektu,,krok do jakości realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w znacznym stopniu przyczyniło się do podniesienia jakości i dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wpłynęło na poziom aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Siedlcach. Raport sporządzony został przez Wydział Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 23

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród pracodawców w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Siedlce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Badanie ewaluacyjne projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. CAZ.412/10/TW/14 Ryki, dnia 04.09. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01. 31.08. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ W 2014 ROKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń sporządzona została zgodnie z 84 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności

Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności Raport z wyników badania Bariery i problemy utrudniające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach POWIATOWY PUP Słubice URZĄD RAPORT PRAC Z ANKIETYZACJI Y W SŁUBICACH OSÓB PO 50 R. Ż. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Raport z ankietyzacji osób po 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy w powiecie nyskim w powiecie nyskim Raport z wyników badania Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com E: info@humlard.com Nysa Środa Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb

Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Raport z badań Suwalscy bezrobotni 2009 analiza potrzeb Konferencja-Październik 2010 Opracowała :Bożena Jarmołowicz-Gąska CEL BADANIA Poznanie potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.)

Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.) Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.) Powiatowy Urząd Pracy Zawiercie odnotowuje systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo