Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat: - funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych - zasad inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych - hossy i bessy. - praktycznego zastosowania obliczeń procentowych - zawodów ekonomicznych w tym wykonywanych na giełdzie - dróg prowadzących do zdobycia tych zawodów Umiejętności Zdobycie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności: - praktycznego zastosowania obliczeń procentowych - samodzielnego wykonywania zadań, samokontroli i samooceny - opracowywania budżetu wycieczki - wyszukiwania z różnych źródeł, selekcjonowania i analizowania informacji

2 - komunikowania się, współpracy w zespole, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem - wykonywania prezentacji multimedialnych - opracowania port folio zawodu Postawy Kształtowanie i utrwalanie postawy: - umożliwiającej rozwijanie własnych zainteresowań giełdą - motywującej do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających analizowanie możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej - odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową - wykorzystywania komputera i Internetu do zdobywania informacji i rozwijania zainteresowań - komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych Metody, formy i narzędzia stosowane w realizacji projektu: Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych, stanowiących teoretyczne wsparcie w/w tematu. Realizacja poszczególnych zadań wymagać będzie wykorzystania sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu a wykorzystanie tablicy interaktywnej będzie dodatkowym atutem. Proponowane metody, formy i narzędzia pracy do wykorzystania w realizacji projektu: - wykład, pogadanka - dyskusja, dyskusja konferencyjna, metoda grup dyskusyjnych, burza mózgów - wywiad - wykorzystanie tekstów źródłowych, analiza danych statystycznych, wykresów

3 - narzędzia: plansze, filmy i programy edukacyjne, literatura i czasopisma, opracowania dotyczące tematu projektu, informatory o zawodach, teczki zawodów.. Harmonogram działań Czas realizacji projektu: jeden semestr klasa III Istotną cechą metody projektu jest duża samodzielność uczniów, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji i prezentowania efektów. Działania ujęte w harmonogramie projektu są propozycją zadań umożliwiających realizację celów. Uwzględniając powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę zróżnicowanie poziomu wiedzy uczniów i możliwości realizacyjne zespołów dopuszcza się możliwość: - wprowadzania zmian w zakresie zadań umożliwiających osiągnięcie celów projektu - wyboru metod i form oraz czasu i kolejności realizacji poszczególnych zadań - wyboru sposobu prezentacji efektów działań Wszelkie działania uczniów są konsultowane i monitorowane przez nauczyciela - opiekuna projektu. Treści nauczania wymagania szczegółowe I. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy ( ustalenie celu, ocena efektów). Podstawowe umiejętności życia w grupie. - stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu), - stosuje podstawowe sposoby podejmowania Zadania do realizacji I. Dokonanie ustaleń organizacyjnych w ramach zespołu projektowego 1. Przedstawienie tematyki projektu omówienie zadań projektowych i poszczególnych etapów realizacji projektu 2. Ustalenie zasad współpracy i przepływu informacji 3. Opracowanie kontraktu współpracy grupy 4. Omówienie wymagań dot. prezentacji realizowanych w projekcie

4 wspólnych decyzji Życie społeczne. - rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi oczekiwania II. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy ( ustalenie celu, ocena efektów) Pieniądz i banki. - wyjaśnia, czym zajmuje się giełda papierów wartościowych - wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie Gospodarka rynkowa. - analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi Udział obywateli w życiu publicznym. - opracowuje indywidualnie lub w zespoleprojekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego z problemów społeczności szkolnej i w miarę możliwości go realizuje 5. Ustalenie kryteriów oceny prezentacji i poszczególnych etapów realizacji projektu 6. Powołanie zespołów zadaniowych, podział zadań do realizacji, określenie terminów ich realizacji II. Poznajemy świątynię pieniądza czyli ABC Giełdy Papierów Wartościowych 1) określenie celów działania 2) przydział zadań do realizacji w grupach 3) zebranie informacji w zakresie niżej wymienionych zagadnień 4) opracowanie w wybranej przez grupę formie zagadnień: a) co to jest rynek kapitałowy? instytucje rynku kapitałowego ( w tym zadania Giełdy Papierów Wartościowych) b) instrumenty finansowe papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne c) obrót papierami wartościowymi transakcje giełdowe, notowania, indeks giełdowy, ceduła, hossa, bessa.. d) kto jest kim: emitent, inwestor, makler, animator, akcjonariusz? 5) opracowanie informacji po analizie z nauczycielem, dzięki której a) uczniowie będą przygotowani do wycieczki tematycznej b) będą mogli przygotować pytania dzięki którym poszerzą swoją wiedzę z zakresu tego specyficznego, giełdowego tańca w rytmie hossy bądź bessy.

5 III. Pieniądz i banki. - wyjaśnia, czym zajmuje się giełda papierów wartościowych - wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie Gospodarka rynkowa. - analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi Procenty. -oblicza procent danej liczby -stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza prowizję maklera, zysku, podatku Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. - interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, - przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego III. Jak inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych? - zorganizowanie spotkania umożliwiającego poznanie istoty i zasad inwestowania na giełdzie 1) ustalenie listy lokalnych biur maklerskich 2) zredagowanie listów do lokalnych biur maklerskich z prośbą o przeprowadzenie zajęć 3) dostarczenie listów, ustalenie terminu spotkania roboczego celem omówienia zagadnień i warunków przeprowadzenia zajęć 4) wspólne ustalenie zakresu tematu spotkania m.in.: a) w co najlepiej lokować pieniądze?, od jakich czynników zależy cena akcji notowanych na giełdzie, jakie informacje można uzyskać z ceduły?, indeks giełdowy, zasady obrotu akcjami, próba analizy informacji prasowych b) porównanie notowań, analiza zysków (obliczenie zysku, prowizji maklera oraz tzw. podatku od przychodów kapitałowych, opracowanie wyników w postaci tabel, diagramów, wykresów) 5) udział w zajęciach zgodnie z opracowanym harmonogramem, ocena własnych efektów i korzyści wyniesionych ze spotkania Uwaga! Zamiennie w tym działaniu można

6 IV. Pieniądz i banki. - wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia na czym polega oszczędzanie i inwestowanie Gospodarstwo domowe. - przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich finansowania Gospodarka rynkowa. - analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi Wybór szkoły i zawodu. - planuje dalszą edukację uwzględniając własne preferencje i predyspozycje - planuje dalszą edukację, wybór szkoły ponadgimnazjalnej Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy ( ustalenie celu, ocenia efekty) Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. - posługuje się w terenie mapą turystyczną i samochodową - projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych i przeprowadzić na terenie szkoły konkurs symulację inwestowania na giełdzie na podstawie publikowanych danych i analiz (lub inny konkurs dot. giełdy z uwzględnieniem m.in. analiz notowań i zysków, obliczenia zysku, prowizji maklera oraz tzw. podatku od przychodów kapitałowych.) IV. Zorganizowanie wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych lub do biura maklerskiego 1) podział zadań w zakresie organizacji wycieczki 2) sporządzenie kosztorysu wycieczki, zaplanowanie pozyskania środków na wycieczkę, podejmowanie systematycznych działań w zakresie zgromadzenia środków 3) przygotowanie pytań umożliwiających zdobycie wiedzy dot. predyspozycji, specjalności i wymagań kwalifikacyjnych do pracy w biurze maklerskim i na Giełdzie Papierów Wartościowych ( pytania będą zadawane pracownikowi Giełdy, który będzie gospodarzem spotkania lub maklerowi) 4) opracowanie na podstawie mapy trasy wycieczki, posługiwanie się mapą w drodze na Giełdę 5) udział w wycieczce, która upamiętniona została poprzez fotoreportaż

7 samochodowych V. Wybór szkoły i zawodu: - planuje dalszą edukację wybór szkoły ponadgimnazjalnej Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. - posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy (ustalenie celu, ocena efektów) Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych - tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych VI, Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych - tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów 6) opracowanie graficzne zdjęć, opracowanie informacji i zamieszczenie reportażu z wycieczki na stronie internetowej szkoły V. Opracowanie portfolio wybranych zawodów ekonomicznych z uwzględnieniem zawodów wykonywanych na rynku kapitałowym 1) wyszukiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł dot. zawodów ekonomicznych z uwzględnieniem a)wykonywanych zadań i czynności, b)środowiska pracy i wymagań psychofizycznych do wykonywania zawodu, c) zawodów pokrewnych d) wymagań kwalifikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej prowadzącej do zdobycia zawodu 2) opracowanie w zespołach koncepcji port folio, ustalenie harmonogramu prac 3) wykonanie portfolio wybranych zawodów (w ilości 3-5 sztuk) 4) prezentacja efektów działania na forum klasy z pogadanką nt. ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobycia tych zawodów VI. Opracowanie raportu z realizacji projektu 1) opracowanie prezentacji nt. realizacji projektu z uwzględnieniem efektów i

8 multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł. Praca i przedsiębiorczość. organizacji pracy (ustalenie celu, ocena efektów) wniosków z przeprowadzonych działań ( zespół decyduje o formie prezentacji) 2) prezentacja raportu w wybranej formie na forum np. szkoły, rady pedagogicznej, klasy

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo