Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska"

Transkrypt

1 Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Praca dyplomowa Promotor: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski

2 Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska The impact of Polish accession to the euro zone on international reimbursement in relation to health insurance on example of Lubuski Branch of the Polish National Health Fund in Zielona Góra Diploma Thesis Supervisor: dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland 2

3 Spis treści Wstęp... 4 ROZDZIAŁ 1 Ogólne informacje dotyczące rozliczeń międzynarodowych Istota rozliczeń międzynarodowych Rozliczenia bez udziału pieniądza Rozliczenia z udziałem pieniądza ROZDZIAŁ 2 Zasady funkcjonowania oraz rozliczenia systemów opieki zdrowotnej System opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej System opieki zdrowotnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec System opieki zdrowotnej na terenie Królestwa Holandii Przepisy prawa oraz dokumenty (formularze) umożliwiające korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej (w krajach UE/EFTA) oraz dokonywanie rozliczeń pomiędzy tymi krajami Rozporządzenie Rady EWG 1408/ Dokumenty unijne ROZDZIAŁ 3 Badanie wpływu przyszłego funkcjonowania w strefie euro na rozliczenia międzynarodowe dokonywane przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oraz pacjentów Analiza wielkości rozliczeń międzynarodowych LOW NFZ Rzeczywiste problemy LOW NFZ oraz pacjentów w zakresie rozliczeń międzynarodowych przed przystąpieniem Polski do strefy euro Oczekiwania i odczucia polskich świadczeniobiorców korzystających z opieki zdrowotnej w krajach UE/EFTA (ankieta) Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro dla LOW NFZ oraz pacjentów, w zakresie dokonywanych rozliczeń międzynarodowych Zakończenie Spis literatury Spis stron internetowych Spis rysunków Spis tabel

4 Wstęp 1 maja 2004 r. Rzeczpospolita Polska, po przeprowadzonym w czerwcu 2003 r. ogólnokrajowym referendum i uzyskaniu poparcia społeczeństwa zasiliła wraz z 9 innymi państwami europejskimi grono starej piętnastki i stała się jednym z krajów Unii Europejskiej. Integracja Polski z krajami Unii Europejskiej rozpoczęła się jednak znacznie wcześniej, tzn. w roku 1991 kiedy Polska podpisywała traktaty ze Wspólnotą Gospodarczą i później w chwili złożenia oficjalnego wniosku o członkostwo tj. w roku Uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej stwarza Polsce możliwość uczestniczenia w kolejnym etapie integracji gospodarczej, jakim jest przystąpienie do strefy euro. W związku z powyższym już dziś warto zastanowić się nad problemem wpływu przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Prezentowane w pracy rozważania oparto na przykładzie rozliczeń prowadzonych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Szczególnie wiele uwagi poświęcono korzyścią w skali mikro i makro, jakie mogą towarzyszyć zarówno pacjentowi, jak i dyscyplinie finansów publicznych. Aby przybliżyć temat, autorzy w swojej pracy, w rozdziale pierwszym przedstawili charakterystykę rozliczeń międzynarodowych. Przedstawiono teoretyczne aspekty rozliczeń międzynarodowych, rodzaje rozliczeń zagranicznych oraz skutki ich wpływu na gospodarkę. W rozdziale drugim pracy omówiono dla przykładu systemy opieki zdrowotnej trzech państw członkowskich Unii Europejskiej: Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Królestwa Holandii. Powyższe systemy posiadają wiele wspólnych cech takich jak: solidarnościowy charakter, który przejawia się w obowiązku udzielenia pomocy medycznej wszystkim obywatelom, czy obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od osiąganego dochodu. Pomiędzy powyższymi systemami opieki zdrowotnej istnieją też różnice, które 1 Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, str

5 czynią je indywidualnymi. Polski system opieki zdrowotnej wyróżnia centralne zarządzanie (Narodowy Fundusz Zdrowia z Centralną w Warszawie), od którego odstąpiły kraje takie jak: Niemcy czy Holandia. Powyższe różnice w systemach opieki zdrowotnej państw członkowskich zawiesiły przed unijnymi ustawodawcami wysoko poprzeczkę, aby stworzyć takie przepisy, które pozwolą na harmonijne współfunkcjonowanie w dobie integracji europejskiej i wynikającej z niej migracji obywateli. Zaprezentowane zostaną także przepisy prawa na podstawie których możliwe jest korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej. W tej części zostaną również omówione przykładowe dokumenty unijne, umożliwiające udzielanie świadczeń rzeczowych tzn. świadczeń zdrowotnych w poszczególnych państwach członkowskich i kilka problemów wynikających z obiegu powyższych dokumentów między krajami unijnymi. Pomimo licznych problemów jakie wynikają z obiegu i obsługi powyższych dokumentów, które w większości występują w postaci papierowej, spełniają one swoją rolę i funkcję, umożliwiając osobom ubezpieczonym zdrowotnie do korzystania ze świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia np. podczas wyjazdów do innych Państw Członkowskich mających charakter turystyczny lub nadających pełen zakres świadczeń opieki zdrowotnej dla osób zamieszkałych w innym państwie, niż państwo właściwe. Rozdział trzeci to szczegółowa analiza dotychczas prowadzonych przez LOW NFZ rozliczeń z krajami będącymi w strefie euro oraz poza nią. Przedstawione zostaną badania ankietowe oraz wskazane zostaną korzyści wynikające z wejścia Polski do strefy euro dla LOW NFZ oraz świadczeniobiorców. 5

6 ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH Celem niniejszego rozdziału jest charakterystyka rozliczeń międzynarodowych. Zostaną przedstawione teoretyczne aspekty rozliczeń międzynarodowych w ujęciu makro jak i mikro-ekonomicznym, rodzaje rozliczeń zagranicznych oraz skutki ich wpływu na gospodarkę. Przedmiotem rozliczeń międzynarodowych jest regulowanie należności i zobowiązań powstających między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi z tytułu zawieranych przez te podmioty transakcji. Dla organizacji i przebiegu tych rozliczeń w skali makroekonomicznej istotne znaczenie ma fakt, że organizacje zagraniczne różnią się między sobą. Różnice wynikają m.in. stąd, że 2 : W każdym kraju występuje inna waluta (w krajach poza strefą euro) więc konieczna jest wymiana waluty zagranicznej na krajową lub odwrotnie. Wymiana ta następuje po określonym kursie, który stanowi podstawowy element kalkulacji przy transakcji zagranicznej. Każdy podmiot jest zainteresowany, aby ten kurs nie ulegał zmianie (był stabilny). Pieniądz jest specyficznym towarem, będącym środkiem tworzenia skarbu państwa. Złoto na dzień dzisiejszy już nie jest środkiem płatniczym nie cyrkuluje, ale przechowuje wartość, jest środkiem tezauryzacji. W transakcjach zagranicznych stosowane są różne instrumenty polityki handlowej: o instrumenty taryfowe cło; o instrumenty parataryfowe spełniające podobne funkcje jak taryfowe (podatek importowy); o instrumenty pozataryfowe ograniczania ilościowe, reglamentacje. Istnieją różnice w systemach prawnych odpowiedzialność dostawców z zakresu zobowiązań kontrahentów, procedury ściągania należności mają znaczenie w razie sporów mogących powstać między stronami. 2 Rozliczenia międzynarodowe, pod red. D. Marcinak-Neider, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s

7 Stosowane są ograniczenia w dokonywaniu zapłat zagranicznych przepływ transferem walut (np. zawirowania w kraju mogą spowodować wymianę tylko do określonej kwoty). Rozliczenia zagraniczne to rozliczenia finansowe z zagranicą, mające na celu pokrycie zobowiązań i wyrównanie należności powstałych w wyniku międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Ich podstawę stanowi system finansowych rozliczeń z zagranicą (ogół zasad organizacyjnych, norm i reguł obowiązujących w dziedzinie płatności związanych z wymianą zagraniczną, przemieszczaniem siły roboczej w skali światowej i międzynarodowymi ruchami kapitału). Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem banków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Zajmując się organizacją i techniką obsługi rozliczeń, udzielają one gwarancji bankowej, akceptu i poręki wekslowej, przeprowadzają różne transakcje walutowe, udzielają kredytów i zaciągają je, dążą do utrzymania odpowiednich operacyjnych rezerw walutowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania rozliczeń. Banki obsługujące bezpośrednio wymianę z zagranicą ściśle współpracują z bankiem centralnym. Transakcje walutowe w obrocie międzynarodowym są z reguły związane z wymianą handlową, obrotami kredytowymi i kapitałowymi. Transakcje te mogą być rozliczane za pomocą międzynarodowych jednostek walutowych (np. specjalnych praw ciągnienia) i pieniądza narodowego, wymienionego na inne waluty. W związku z demonetyzacją złota przestało ono być pieniądzem światowym i obecnie jest tylko cennym aktywem, za który nabywa się potrzebne dewizy. Pieniądz, który nie jest wymienialny, jest pieniądzem wewnętrznym i zasadniczo nie może być środkiem płatniczym w rozliczeniach zagranicznych. Natomiast środkiem obrachunkowym (rozrachunkowym) może być jakakolwiek jednostka pieniężna, nawet wewnętrzny pieniądz, o ile została ona przewidziana w układach płatniczych. Wybór jednostki pieniężnej stosowanej w rozliczeniach należy zawsze do kontrahentów wymiany międzynarodowej. Można się posłużyć walutą eksportera, importera, kraju trzeciego lub międzynarodową jednostką walutową. W wąskim znaczeniu rozliczenia międzynarodowe dotyczą regulowania należności i zobowiązań pieniężnych pomiędzy podmiotami operującymi w różnych krajach. Rozliczenia te mogą wynikać z obrotu handlowego (operacji eksportowoimportowych), ale również z obrotu kapitałowego czy też nieodpłatnych świadczeń jednostronnych. 7

8 Można wyróżnić różne rodzaje tak rozumianych rozliczeń międzynarodowych. Ze względu na formę, w jakiej otrzymuje się z zagranicy należności lub przekazuje za granicę środki, rozliczenia można podzielić na gotówkowe lub bezgotówkowe Istota rozliczeń międzynarodowych Genezy rozliczeń międzynarodowych należy doszukiwać się w pierwszych transakcjach handlowych. Transakcje te miały pierwotnie charakter lokalny, następnie regionalny, krajowy, międzynarodowy, aż przekształciły się w transakcje o zasięgu globalnym. Usługi rozliczeniowe polegają na ustaleniu wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych przez strony transakcji, ich przekazywaniu, uzgadnianiu zleceń płatności oraz w niektórych przypadkach ich potwierdzaniu i kompensowaniu. Pierwszy skoordynowany system rozliczeń międzynarodowych opierał się zasadniczo na powstaniu sieci banków korespondentów, rozliczających transakcje na zasadach wzajemnych. System ten eliminował problemy dotyczące różnic, zarówno w bankowych, jak i krajowych systemach prawnych. Obecnie krajowe systemy rozliczeniowe mają charakter monopolowy w rozliczaniu transakcji wewnętrznych. Doskonałym przykładem rozwoju transakcji międzynarodowych, które rozpowszechniły się na całym świecie, są transakcje kartami płatniczymi, bazujące na standardach rozliczeniowych 4. Rozliczenie transakcji handlu zagranicznego może przybrać formę: pieniężną płatność za towar lub usługę jest regulowana w pieniądzu (w formie gotówkowej lub bezgotówkowej); niepieniężną zobowiązanie z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usługi są regulowane przez dostawę towarów lub świadczenie usług (towar za towar); eksport do danego kraju jest powiązany z importem z danego kraju, a istotą jest akceptowanie przez sprzedającego i kupującego wzajemnych dostaw towarów lub usług. W handlu zagranicznym dominuje oczywiście ten pierwszy sposób rozliczeń 5. Podsumowując, rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach należności i zobowiązań pieniężnych 3 Rozliczenia, pod red. D. Marcinak-Neider,, s A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, str

9 z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego oraz świadczeń jednostronnych i nieodpłatnych. Rozliczenia te dokonywane są za pośrednictwem banków krajowych i zagranicznych, instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych lub innych instytucji pozabankowych powołanych do przeprowadzania rozliczeń z zagranicą. Współczesne rozliczenia międzynarodowe przebiegają przede wszystkim w formie bezgotówkowej. Bezgotówkowe rozliczenia międzynarodowe mogą występować: w formie rozliczeń dewizowych; w formie rozliczeń bezdewizowych. Rozliczenia dewizowe mogą występować w formie: czeku, kart płatniczych, polecenia wypłaty, weksla, akredytywy dokumentowej w obrotach zagranicznych, skupu i sprzedaży walut. Natomiast rozliczenia bezdewizowe polegają na kompensowaniu należności bez potrzeby zapłaty w dewizach. Do rozliczeń bezdewizowych zalicza się clearing dwustronny i clearing wielostronny. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych wprowadzono w Polsce od stycznia 1994 r. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do posiadania rachunków bankowych, które służą zarówno do gromadzenia na nich środków pieniężnych, jak i przeprowadzania w określonych prawem przypadkach rozliczeń z kontrahentami za ich pośrednictwem. Każdy posiadacz rachunku staje się więc automatycznie uczestnikiem rozliczeń pieniężnych w skali globalnej Rozliczenia bez udziału pieniądza Rozliczenia niepieniężne odgrywają bardzo istotną rolę w transakcjach międzynarodowych. Dodatkowo ich znaczenie rośnie w sytuacjach, gdy eksport jest ściśle powiązany z importem między dwoma podmiotami. W krajach rozwiniętych wykorzystywane są klasyczne i tradycyjne formy płatności, wśród których dominują akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe. Natomiast w krajach rozwijających się dosyć często wymaga się dodatkowych form rozliczeń typu countertrade (handel kompensacyjny), tj. kompensaty, barteru, offsetu itp. 6 A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska, Finanse..., str

10 Rozliczenia bez udziału pieniądza polegają na kompensowaniu należności w handlu zagranicznym bez konieczności regulowania płatności w dewizach 7 (w postaci kompensat całościowych lub częściowych) Rozliczenia z udziałem pieniądza Rozliczenia gotówkowe polegają na przekazaniu zagranicznym partnerom zapłaty w postaci banknotów. Tego typu rozliczenia w obrocie międzynarodowym występują bardzo rzadko z powodu upowszechniania się płatności za pomocą tzw. pieniądza elektronicznego, a także ze względu na występujące w wielu krajach limity dotyczące wywozu lub przewozu pieniądza gotówkowego z kraju i do kraju 8. Ponadto rozliczenia z udziałem pieniądza w handlu zagranicznym mają charakter transakcji uwarunkowanych i nieuwarunkowanych. Współczesne rozliczenia międzynarodowe przebiegają głównie bezgotówkowo, w formie rozliczeń dewizowych. Pozwala to na usprawnienie techniki płatniczej w stosunkach międzynarodowych. Sprawne funkcjonowanie tych rozliczeń jest możliwe dzięki temu, że banki krajowe współpracują w tym zakresie z instytucjami kredytowymi oraz z bankami zagranicznymi. W bankowych rozliczeniach zagranicznych stosowane są następujące sposoby regulowania płatności 9 : akredytywa pieniężna, zagraniczne przekazy pieniężne, czek, inkaso czyste. Do uwarunkowanych sposobów zapłaty w handlu zagranicznym zaliczamy np. inkaso dokumentowe czy akredytywę dokumentową. 7 A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska, Finanse..., s Rozliczenia..., pod red. D. Marcinak-Neider, str A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska Finanse..., s

11 ROZDZIAŁ 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ROZLICZENIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Pomimo wspólnej polityki i wspólnych celów, jakie stawia sobie Unia Europejska, pozostawia ona poszczególnym państwom członkowskim suwerenność i nie narzuca ogólnego systemu funkcjonowania krajów przynależących do Wspólnoty. Dotyczy to również systemów opieki zdrowotnej, które są wprowadzone i działają w państwach członkowskich. W niniejszym rozdziale pokrótce zostaną przedstawione trzy systemy opieki zdrowotnej, które pomimo wspólnych cech, posiadają też diametralne różnice. Zaprezentowane zostaną także przepisy prawa na podstawie których możliwe jest korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej System opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej System opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bazuje na zasadzie równego traktowania obywateli i solidarności społecznej. Zostało to określone w art. 68 ust.1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., który otrzymał brzmienie: 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa 10. Powyższą regułę uwzględnia również Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. w art. 65 pkt. 1 i 2, który otrzymał brzmienie: Art. 65 Ubezpieczenie zdrowotnej jest oparte w szczególności na zasadach: 1) równego traktowania oraz solidarności społecznej; 2) zapewnia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ( ); Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm. 11 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., tekst jednolity Dz. U , Art

12 Solidarność społeczna objawia się tym, iż pomimo comiesięcznego obowiązku opłacania składki zdrowotnej, osoby ubezpieczone, które w małym wymiarze korzystają ze świadczeń rzeczowych, finansują świadczenia opieki zdrowotnej osób, które wymagają takiej opieki w większym stopniu. Ponieważ charakter polskiej służby zdrowia jest powszechny, ustawodawca musiał określić szeroki wachlarz osób, które posiadają tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jednocześnie musiał stworzyć regulacje umożliwiające ubezpieczenie dobrowolne osobom, które nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawodawca w art. 2 ustawy o świadczeniach... dzieli świadczeniobiorców, tzn. osoby, które mogą korzystać ze świadczeń publicznych, na ubezpieczonych, tzn. osoby objęte powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz na innych niż ubezpieczeni 12. Jednocześnie ustawodawca rozszerzył w punkcie 3 ww. artykułu prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na osoby, które nie zaliczają się do ww. grup, a nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży porodu lub połogu. Należy podkreśli, iż świadczenia zdrowotne udzielane dwóm ostatnim grupom świadczeniobiorców rozliczane są z budżetu państwa. Artykuł 66 wyżej cytowanej ustawy szczegółowo wymienia grupy osób, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Art. 66 ust. 1 pkt 1 określa najliczniejszą grupę osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego; należą do niej m.in. pracownicy, rolnicy lub ich domownicy, osoby prowadzące działalności pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, osoby duchowne 13. W dalszej części artykuł 66 wymienia: żołnierzy odbywających zasadniczą służbą wojskową ( ) 14, policjantów oraz funkcjonariuszy służb państwowych/ mundurowych 15. Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostali objęci również posłowie i senatorowie 16, sędziowie i prokuratorzy 17 oraz ławnicy Ustawa o świadczeniach...,, Art. 2 ust 1, pkt. 1 i Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust 1 pkt Tamże, Art. 66 ust 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt. 15a. 12

13 Ustawa z roku 2004 r. nakłada obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zarówno na osoby pobierające emeryturę lub rentę, jak również znajdujące się w stanie spoczynku i pobierające w tym czasie uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze (art. 66 ust 1 pkt. 16) 19. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ma również zastosowanie w stosunku do uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 20, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze 21, studentów i uczestników studiów doktoranckich 22. Ustawa gwarantuje również objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne 23, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 24, osoby pobierające świadczeni pielęgnacyjne 25, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności 26, osoby korzystające z urlopu wychowawczego 27, osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych 28. Należy podkreślić, iż art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmuję obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego znacznie większą liczbę grup osób, niż tylko te wymienione powyżej. Na osobach ubezpieczonych spoczywa obowiązek zgłoszenia do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskają po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 29. Artykuł 67 w ustępie 7 nadaje prawo do świadczeń również osobom ubiegającym się o przyznanie emerytury lub renty, jak i członkom ich rodzin, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego 30. Kolejną możliwością uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zgodnie z art. 54 ustawy decyzja wójta (burmistrza, 19 G. Chałupczak, Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i w Polsce, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006, s Ustawa o świadczeniach..., Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 66 ust. 1 pkt Tamże, Art. 67 ust Tamże, Art. 67 ust 7. 13

14 prezydenta), którą mogą zostać objęte osoby inne niż ubezpieczone, a posiadające obywatelstwo polskie, z miejscem zamieszkania na terenie RP i spełniające kryterium dochodowe ( ) 31. Ostatnią możliwością jaką osoby mogą sobie zapewnić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest ubezpieczenie dobrowolne. Wiąże się to jednakże z comiesięcznym opłacaniem składki zdrowotnej, której wysokość określana jest kwartalnie, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Warunki przystąpienia do ubezpieczenia dobrowolnego i podpisania umowy z Dyrektorem Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 68 ustawy 32. Ustawa o świadczeniach... stworzyła Narodowy Fundusz Zdrowia, jako państwową jednostkę organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Zadania Funduszu określa art. 97 wyżej cytowanej ustawy. W szczególności jest to zarządzanie środkami finansowymi 33 (w głównej mierze są to należne składki na ubezpieczenie zdrowotne). Do pozostałych obowiązków Funduszu należy m.in. przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń, monitorowanie realizacji podpisanych umów, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie kosztów świadczeń z instytucjami właściwymi innych państw członkowskich UE/EFTA zgodnie z przepisami o koordynacji 34. Narodowy Fundusz Zdrowia składa się z centrali Funduszu oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu. Strukturę centrali oraz liczbę, strukturę i siedzibę poszczególnych oddziałów określa Statut Narodowego Funduszu Zdrowia nadany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz. Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu 35. Do kierowania natomiast poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi, których jest 16, zostaje powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia Dyrektor oddziału wojewódzkiego Ustawa o świadczeniach..., Art Tamże, Art Środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 116 ustawy o świadczeniach Tamże, Art Tamże, Art

15 Działalność Funduszu, jak również pokrywanie kosztów świadczeń, refundacji leków itp. finansowana jest w głównej mierze z obowiązkowej składki zdrowotnej, której wysokość określa art. 79 ustawy 37. Pozostałymi źródłami dochodu Funduszu są: odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne, darowizny i zapisy, środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie, przychody z lokat i inne 38. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom innym niż ubezpieczone regulowane są przez budżet państwa System opieki zdrowotnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec Republika Federalna Niemiec, jako pierwsza z państw członkowskich UE/EFTA wprowadziła system opieki zdrowotnej bazujący na obowiązkowych ubezpieczeniach od choroby, macierzyństwa niezdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy i starości. Dwoma głównymi zasadami niemieckiego systemu jest to, iż składka na ubezpieczenie uzależniona jest od dochodu ubezpieczonych, zaś niemieckie instytucje ubezpieczeniowe uniezależnione są od organów państwowych. Niemcy, jako pierwszy kraj w Europie i w świecie, przyjęły zasadę odpowiedzialności państwa za ochronę zdrowia bezpieczeństwo socjalne obywateli, a także za zdrowotność publiczną 39. Niemieckie władzy ustaliły pułap rocznego dochodu, wysokość, którego uzależnia przynależność do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z obowiązku tego zostały wykluczone niektóre grupy zawodowe. Niemiecki Kodeks Socjalny (SGB 40 ) wymienia trzy podstawowe grupy osób zobowiązanych do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które z tytułu wykonywania pracy zarobkowej otrzymują wynagrodzenie. Należą do nich: robotnicy, pracownicy umysłowi oraz osoby zatrudnione w celu kształcenia zawodowego. Obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego objęte zostały również przez niemieckiego ustawodawcę m.in. osoby bezrobotne, immatrykulowani studenci, emeryci. Obowiązkiem ubezpieczenia 36 Ustawa o świadczeniach..., Art Tamże, Art Tamże, Art C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy Zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s Sozialgesetzbuch Kodeks Socjalny. 15

16 zdrowotnego, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu chorobowym rolników 41,- zostali objęci również rolnicy i pracujący z nimi członkowie rodziny. Artyści i dziennikarze jako jedyne grupy wolnych zawodów zostały zobowiązane do obowiązkowego ubezpieczenia. Reguluje to niemiecka ustawa o ubezpieczeniu socjalnym samodzielnych artystów i publicystów z dnia r. 42 Do systemu ubezpieczeń prywatnych, o ile zostanie przekroczony próg dochodowy, przynależą w szczególności: urzędnicy państwowi, osoby pracujące na własny rachunek, pracownicy umysłowi i wolnych zawodów. Niemiecki system opieki zdrowotnej oparty jest na działalności kas chorych. Są one autonomicznymi i samodzielnymi jednostkami, obdarzonymi osobowością prawną. Są one upoważnione na mocy prawa do podejmowania decyzji. Prawo federalne określa generalne zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych, jednakże samo negocjowanie i zawieranie umów ze świadczeniodawcami zostało pozostawione kasom chorych. ( ) Państwo wyłącznie nadzoruje legalność i prawidłowość działania kas i określa ramy prawne ich działalności, ale w żadnym przypadku nie zarządza nimi 43. Reforma niemieckiego systemu opieki zdrowotnej przeprowadzona w latach umożliwiła kasom chorych większą konkurencyjność. Umożliwiła ona również osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu swobodę wyboru określonej kasy chorych. Swoboda ta została zagwarantowana w art. 173 ust.2 zd. 1 SGB V 44. Trzy grupy zawodowe, tzn. rolnicy, marynarze i górnicy zostali pozbawieni powyższej swobody i muszą być zgłoszeni w kasach właściwych ich profesjom. W niemieckim systemie opieki zdrowotnej, jak również w wielu innych krajach unijnych, istnieje zasada współpłacenia. Ponieważ jednak zakres bezpłatnych świadczeń gwarantowanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest szeroki, a opłata za pobyt w szpitalu, niektóre świadczenia i leki w porównaniu z dochodami obywateli RFN nie jest wysoka, stopa współpłacenia jest jedną z najniższych w Europie. 41 KVLG Krankenversicherung der Landwirte z dnia r. 42 KSVG Gesetz über die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten z dnia r. 43 C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy..., s SGB V Piąta Księga niemieckiego Kodeksu Socjalnego, art. 173 ust.2 zda 1. 16

17 Niemiecki system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepiej finansowanych systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Posiada - 5 źródeł finansowania 45 : Fundusze z obowiązkowego ubezpieczenia; Fundusze z prywatnego ubezpieczenia; Fundusze z dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych; Fundusze publiczne (podatki); Fundusze z odpłatności pacjentów System opieki zdrowotnej na terenie Królestwa Holandii Również holenderski system opieki zdrowotnej cechuje solidarność społeczna. Fundamentalne prawo do opieki zdrowotnej zapewnia artykuł 22 Konstytucji Holandii z 1983 r. 46. Holenderski system opieki zdrowotnej łączy w sobie zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Opieka długoterminowa (szpitalna, opiekuńcza) udzielana jest ogółowi społeczeństwa na podstawie ubezpieczenia obowiązkowego. Natomiast w przypadku opieki krótkoterminowej i ubezpieczenia się na wypadek jej zaistnienia, uzależnione jest od dochodu, tzn. do pewnego określonego pułapu ubezpieczenie jest obowiązkowe, po przekroczeniu przechodzi w ubezpieczenie dobrowolne. Pomimo ww. ogólnej zasady ubezpieczenia zdrowotnego, w holenderskim systemie funkcją cztery różne i odrębnie działające systemy 47 : system ubezpieczeń zdrowotnych na wypadek nadzwyczajnych wydatków związanych z chorobą, obejmujący całą populację, bez względu na osiągane dochody, system obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, gwarantujący opiekę zdrowotną w pozostałym zakresie (pracownicy najemni osiągający dochód do ustalonego pułapu i emeryci z tej grupy pracowniczej), ok. 60% populacji, 45 C. Włodarczyk, S. Poździoch, System..., s Tamże, s Tamże, s

18 system obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla funkcjonariuszy publicznych i emerytów z tej grupy osób, ok. 6% populacji, system dobrowolnych ubezpieczeń prywatnych, ok. 30% populacji. (osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy najemni, których dochód przekroczył ustaloną górną wysokość dochodu). Podobnie jak w niemieckim systemie ubezpieczeń zdrowotnych, również i w holenderskim funkcjonują kasy chorych, jako instytucje ubezpieczenia zdrowotnego. Rząd pozostawił im dużą autonomię i ogranicza się jedynie do opiniowania honorariów lekarskich, i budżetów szpitalnych. Wysokość składki zdrowotnej musi zostać zaaprobowana przez ministra zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Kas Ubezpieczeń Społecznych. Pomimo tego, że kasy chorych są autonomicznymi organizacjami, na sam kształt polityki zdrowotnej i systemu opieki zdrowotnej znaczny wpływ mają wszelakie organizacje pozarządowe, takie jak m.in. Narodowe Stowarzyszenie Szpitali, Holenderska Federacja Pacjentów/Konsumentów, Królewskie Holenderskie towarzystwo Medyczne. Reforma holenderskiego systemu opieki zdrowotnej, przeprowadzona w latach 90-tych umożliwiła świadczeniobiorcom wolny wybór kasy chorych, do której chcą przynależeć. Zmiany te umożliwiły również konkurowanie kas chorych, co odzwierciedla się, np. w podpisywaniu umów ze świadczeniodawcami, którzy muszą teraz negocjować umowy. W holenderskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego bardzo mocno rozwinięty jest sektor prywatnych świadczeniodawców. W dyspozycji szpitali prywatnych w Holandii pozostaje aż 88% ogółu łóżek 48. Finansowanie holenderskiej służby zdrowia pochodzi z trzech źródeł: ze składek ubezpieczeniowych, z dotacji państwa, z udziału pacjentów. 48 C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy..., s

19 Wyżej omówione systemy opieki zdrowotnej pomimo wielu różnic, np. w kształcie i funkcjonowaniu samego systemu, czy formie ubezpieczenia mają też wspólne cechy. Przewidują one negocjowanie i podpisywanie umów ze świadczeniodawcami na wykonywanie usług medycznych lub bezpośrednie rozliczanie się świadczeniodawcy z wykonanego świadczenia z Funduszem lub Kasą Chorych z pominięciem pacjenta Przepisy prawa oraz dokumenty (formularze) umożliwiające korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej (w krajach UE/EFTA) oraz dokonywanie rozliczeń pomiędzy tymi krajami Zgodnie z założeniami twórców Unii Europejskiej w celu wprowadzenia swobodnego przepływu osób (pracowników artykuł 48 Traktatu Rzymskiego z 1957 r. 49 ), usług i kapitału musiały zostać stworzone takie regulacje prawne, które umożliwiłyby pogodzenie poszczególnych ustawodawstw krajowych państw członkowskich. Ponieważ władze Unii Europejskiej nie narzucają ogólnego porządku prawnego, jaki mają wprowadzić i stosować rządy krajów unijnych, zostały stworzone przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Znaczna cześć - tych przepisów ma znaczenie dla udzielania i co za tym idzie dla rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielanych w państwie innym, niż państwo, w którym odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozporządzenie Rady EWG 1408/71 W dniu 14 czerwca 1971 r. zostało uchwalone rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71, którego pełna nazwa brzmi: Rozporządzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. o stosowaniu systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie wykonawcze, czyli Rozporządzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalające sposób stosowania Rozporządzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 49 Traktat Rzymski z 1957 r., Dziennik Urzędowy C224 z 31 sierpnia 1992 r., Tytuł II, Rozdział 1, art

20 Powyższe rozporządzenia nie narzucały uregulowań prawnych, a jedynie miały za zadanie skoordynowanie, zrzeszenie i stworzenie pomostu łączącego systemy i przepisy krajów członkowskich. Powołane akty prawne ( ) określają jedynie wspólne dla wszystkich państw członkowskich reguły i zasady pozwalające na eliminowanie niekorzystnych następstw, jakie mogłyby powstać przede wszystkim w związku z podejmowaniem zatrudnienia, a także wykonywaniem pracy na własny rachunek, kolejno pod rządami systemów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego różnych państw członkowskich 50. Rozporządzenie (EWG) 1408/71 zostało uchwalone aby zagwarantować obywatelom wspólnoty europejskiej, cztery zasadnicze prawa 51 : równe traktowanie osób migrujących w granicach wspólnoty, zastosowanie tylko jednego ustawodawstwa właściwego, sumowanie okresów ubezpieczenia, zamieszkania lub zatrudnienia, zniesienie krajowych ograniczeń terytorialnych. Art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 określa, iż osoby zamieszkujące w innym państwie członkowskim Wspólnoty są traktowane na równi z obywatelami danego kraju, tj. przysługują im takie same prawa i obowiązki: Osoby do których stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego Państwa Członkowskiego na tych samych warunkach, co obywatele tego Państwa, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w niniejszym rozporządzeniu. Uprawnionemu z któregokolwiek z państw członkowskich przysługuje w innym państwie członkowskim taki sam zakres świadczeń zdrowotnych, jak ubezpieczonemu w tym kraju. Uprawniony będzie traktowany tak samo, jak ubezpieczony danego państwa członkowskiego w dostępie do świadczeń zdrowotnych i okresie oczekiwania na określone świadczenia. Jeżeli określone usługi medyczne przysługują ubezpieczonemu nieodpłatnie, to nieodpłatnie będą także przysługiwać uprawnionemu obywatelowi innego państwa członkowskiego. W przypadku przewidzianych częściowych opłat lub 50 A. Krowicka/E. Pitera-Czyżowska, Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2004, s Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. o stosowaniu systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek, oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty, (Tekst skonsolidowany - Dz. U. L 28, , str. 1 (*)) (Dz. U. L 149 z , str. 2). 20

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych

Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych 1. Prawo do świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Definicja dowodu ubezpieczenia art. 240 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY 1 9 z 2 10 w Europie Lata 1880 1930 to czasy eksperymentu i poszukiwań w polityce społecznej najlepszych sposobów ingerencji państwa w sprawy socjalne. Istotną rolę odegrał kanclerz II Rzeszy Otto von

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. 1 P r o j e k t USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia i społecznego ł

Koordynacja systemów zabezpieczenia i społecznego ł Koordynacja systemów zabezpieczenia i społecznego ł państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Art. 42 [51] TWE Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, przyjmuje w dziedzinie zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

ZUS wyjaśnia

ZUS wyjaśnia Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci:

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2D tel. 0-74 865-43-00 FORMA PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ: KONTO BANKOWE KASA TUT. OPS WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. (tekst jednolity)

REGULAMIN. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48 Rektora UŚ z dnia 11 sierpnia 2008 r. REGULAMIN zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r.

Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Rzeszów, 12 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 8okwietnia 2014 r Władysław Kosiniak-Kamysz DPS-I-073-,.f,- 3f8f-MC/14 Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU I. Ubezpieczenie Zdrowotne Studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Organ właściwy prowadzący postępowanie Prezydent Miasta Bielska-Białej Adres organu właściwego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 124 z dnia 28.09.2012 r. R E G U L A M I N ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego

Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Wiadomości Wtorek, 18 października 2011 Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uprzejmie przypomina, iż osoby zgłaszające się po poradę lekarską powinny

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek

Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentu polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności ZUS z tytułu składek Poradnik Zasady wypełniania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 27 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4267 UCHWAŁA NR 295/XXXIV/2014 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r. Dz.U.2009.107.890 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym 1 Art. 6 ust. 1 ustawy o sus Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są: 1)pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo