UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

2 DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania przetargowego, prowadzonego w celu uzyskania dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego lepszych niż dotychczas warunków ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych związanych z życiem i zdrowiem pracownika oraz członków jego rodziny. DLACZEGO UMOWA UBEZPIECZENIA W NOWYM PROGRAMIE JEST KORZYSTNIEJSZA OD DOTYCHCZASOWEJ? W nowym programie podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej są warunki ubezpieczenia opisane w dokumentacji przetargowej, która wprowadza niestandardowe definicje, jak również zakłada odpowiedzialność za przypadki losowe, za które w standardowych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciłoby świadczenia. W konsekwencji zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje znacznie rozszerzony, na przykład: o wypłatę świadczenia za przeprowadzenie operacji chirurgicznej poza granicami RP, zniesienie warunku uczenia się dziecka przy wypłacie świadczenia z tytułu osierocenia dziecka, możliwość skorzystania z oferty również przez partnerów życiowych pracowników Uniwersytetu. Dodatkowo, jako nowość, wprowadzono możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna. KONSTRUKCJA PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ NAJISTOTNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie składa się z dwóch wariantów ochronnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna. Świadczenia wypłacane z ubezpieczenia wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana jest na całym świecie 24 godziny na dobę (z wyjątkiem świadczeń z tytułu ubezpieczenia pobytu w szpitalu, które zawiera ograniczenie terytorialne do krajów Unii Europejskiej oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu) oraz operacji chirurgicznych ograniczenie terytorialne do krajów Unii Europejskiej. DORAŹNA OPIEKA MEDYCZNA W OFERCIE DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Świadczenia dodatkowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, obejmują: telefoniczną poradę lekarską, organizację pierwszej pomocy i planowanie leczenia, wizytę domową lekarza, wizytę domową pielęgniarki, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala. W przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania, świadczenia obejmują: zorganizowanie opieki nad dziećmi do lat 15 oraz osobami niesamodzielnymi znajdującymi się pod opieką osoby ubezpieczonej, zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu, zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala. Zakres zdarzeń objętych odpowiedzialnością oraz wysokości wypłaty świadczeń dla pracowników, współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników są zawarte w przedstawionej obok tabeli (wysokości świadczeń z uwzględnieniem kumulacji). Pakiet ochronny ZDARZENIE STRUKTURA ŚWIADCZEŃ W ZŁOTYCH WARIANT I WARIANT II Zgon Ubezpieczonego Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku w związku z pracą Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w związku z pracą Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego Pakiet zdrowotny Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 1% uszczerbku) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu (świadczenie za 1% uszczerbku) Poważne zachorowania Ubezpieczonego * liczba jednostek poważnych zachorowań Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (świadczenie dzienne): a) spowodowany chorobą b) spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem c) spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym d) spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem w związku z pracą e) spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu f) rekonwalescencja 25 37,50 g) na OIOM/OIT Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego a) 1 klasa operacji b) 2 klasa operacji c) 3 klasa operacji Zgon współmałżonka Ubezpieczonego Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Urodzenie dziecka lub przysposobienie dziecka przez Ubezpieczonego Zgon noworodka Ubezpieczonego Zgon dziecka Ubezpieczonego Zgon rodzica Ubezpieczonego oraz rodzica współmałżonka Ubezpieczonego Karta Apteczna odbiór w aptece produktów o wartości 200 zł TAK TAK Doraźna Ochrona Medyczna zapewnia doraźną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu lub w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w domu TAK TAK Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK TAK Składka miesięczna 45,50 62,70 1 2

3 JAK PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA? Prosimy o wybranie najkorzystniejszego dla siebie wariantu poprzez wpisanie na dołączonej deklaracji przystąpienia wysokości składki za wybrany wariant oraz złożenie podpisu na odwrocie deklaracji. W przypadku, gdy z możliwości przystąpienia do umowy skorzysta Państwa małżonek, partner lub pełnoletnie dziecko lub nie są Państwo dotychczas objęci ubezpieczeniem, prosimy o wypełnienie deklaracji, wskazanie osób uposażonych oraz złożenie podpisu. Podpisane deklaracje należy dostarczyć do Działu Zatrudnienia i Płac Uniwersytetu Szczecińskiego do Pani Marleny Sztuczyńskiej lub Ilony Kochanowicz w nieprzekraczalnym terminie do r. UWAGA: Niezłożenie deklaracji powoduje wygaśnięcie ochrony od r. (w tym dniu rozwiązują się zgodnie z prawem dotychczas zawarte umowy). GWARANCJA INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy, bez względu na wiek i stan zdrowia, pod warunkiem przekazywania za niego składki za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy. Uznany będzie staż Ubezpieczonego w dotychczasowym programie grupowego ubezpieczenia na życie, jeżeli zachowana została ciągłość ochrony. Kontynuacja umowy, specjalnie dla Państwa w zakresie im, jak w ubezpieczeniu grupowym, do ukończenia przez ubezpieczonego 75 roku życia. Po tym okresie zapraszamy do kontynuacji na zasadach ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Życie SA. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI ORAZ PARTNERÓW ŻYCIOWYCH Z oferty skorzystać mogą Państwa współmałżonkowie, pełnoletnie dzieci (bez względu na stan cywilny i miejsce zamieszkania) oraz partnerzy życiowi. W przypadku posiadania ubezpieczenia grupowego w innym zakładzie pracy, świadczenie wypłacane jest z każdej posiadanej polisy. Pracownik i jego małżonek, dziecko, partner mogą przystąpić do różnych wariantów. KARENCJA NA ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ Jeżeli dotychczas ubezpieczony pracownik przystąpi do ubezpieczenia z datą odpowiedzialności od r., jest zwolniony z karencji w zakresie zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA. Nowe osoby (pracownicy dotychczas nieubezpieczeni, współmałżonkowie, dzieci oraz partnerzy życiowi przystępujący od r. mają karencję tylko na leczenie Szpitalne 30 dni, Ciężkie Choroby 90 dni oraz Operacje Chirurgiczne 180 dni. Zdarzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem znoszą karencję. GŁÓWNE KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO NOWEJ UMOWY większa o 30% wypłata świadczenia za urodzenie dziecka w ciąży wielokrotnej oraz za urodzenie wcześniaka większa o 50% wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy oraz zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym po 14 dniach pobytu w szpitalu dotychczas świadczenie było niższe w kolejnych dniach wydłużenie do 75 roku życia odpowiedzialności za leczenie szpitalne i ciężką chorobę (na warunkach opisanych w SIWZ) wypłata świadczenia również za przysposobienie dziecka wypłata świadczenia na rzecz każdego dziecka ubezpieczonego do 25 roku życia dziecka bez warunku uczenia się dziecka (w ramach świadczenia osierocenie dziecka), dotąd wypłata dla dzieci do 18 roku życia lub do zakończenia pobierania nauki, lecz nie później niż do 25 roku życia wypłata za zgon dziecka również po ukończeniu przez dziecko 25 roku życia ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W RYZYKACH O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM: 1. Poważne zachorowania Ubezpieczonego Istotnym elementem oferty jest ubezpieczenie poważnych zachorowań, będące ważnym wsparciem finansowym, służącym ochronie zdrowia Ubezpieczonego. Odpowiedzialnością zostało objętych dodatkowo 10 jednostek chorobowych: anemia aplastyczna bąblowiec mózgu chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass choroba Creutzfeldta-Jakoba choroba Parkinsona masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie niewydolność nerek nowotwór złośliwy odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu oponiak poważne oparzenia ropień mózgu sepsa tężec transplantacja niektórych organów udar mózgu utrata słuchu utrata wzroku wścieklizna zakażenie wirusem HIV zawał serca zgorzel gazowa 2. Leczenie szpitalne W zakresie odpowiedzialności z tytułu pobytu w szpitalu (trwającego powyżej 3 dni) Ubezpieczony może otrzymać świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku: choroby, zawału serca lub udaru mózgu, nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego przy pracy rekonwalescencji/rehabilitacji trwający nieprzerwanie pobyt Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po conajmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu, odpowiedzialność ograniczona jest do pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego po danym pobycie w szpitalu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)/(OIOM) trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godz. w trakcie pobytu w szpitalu Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu również (w wysokościach określonych w ofercie), jeżeli pobyt w szpitalu miał miejsce na terytorium krajów UE, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Watykanu. Wypłata świadczeń do 90 dni w roku polisowym. 3. Operacje chirurgiczne Prawo do wypłaty świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu z tytułu przeprowadzenia operacji chirurgicznej (przeprowadzonej również w niepublicznych ośrodkach), mieszczącej się w katalogu operacji. Wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie przynależności operacji do danej klasy (zależnej od ryzykowności przeprowadzanej procedury medycznej wykaz operacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): 50% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej I klasy 30% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej II klasy 10% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej III klasy Świadczenie przysługuje Ubezpieczonemu również, jeżeli operacja została przeprowadzona na terytorium krajów Unii Europejskiej (dotychczas tylko na terenie RP). 3 4

4 SZEROKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RYZYKACH O CHARAKTERZE OCHRONNYM 1. Wypadek komunikacyjny wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze (ubezpieczony jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta) wypadek lotniczy (ubezpieczony jako pasażer od chwili wejścia na pokład samolotu koncesjonowanych linii lotniczych, odpowiedzialność że w przypadku zaginięcia samolotu) wypadek wywołany ruchem statku (ubezpieczony jako członek załogi lub pasażer, a statek zatonął, został uszkodzony lub zaginął) 2. Wypadek przy pracy nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych w pracy oraz w trakcie podróży służbowej, a że w trakcie pozostawania ubezpieczonego w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W RAZIE ZDARZENIA OBJĘTEGO OCHRONĄ W celu przyspieszenia realizacji zgłoszeń wprowadzono możliwość internetowego zgłaszania świadczeń przez osoby obsługujące ubezpieczenia w zakładzie pracy oraz przez samych Ubezpieczonych (na stronie należy kliknąć przycisk Zgłoś szkodę lub roszczenie ). Prosty wniosek pozwoli na łatwe uzupełnienie danych oraz załączenie skanów lub zdjęć dokumentów. W przypadku przesłania kompletu dokumentów wypłata świadczenia, np. za urodzenie dziecka, jest realizowana w ciągu 48 godzin. GDZIE ZNALEŹĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA? Szczegóły zakresu warunków umowy ubezpieczenia, w tym wszystkie definicje dotyczące poszczególnych opcji ubezpieczeniowych, zawarte są w umowie oraz dokumentacji przetargowej, na którą składa się: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami na pytania zadane w postępowaniu (SIWZ) oferta złożona przez PZU Życie SA wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) Powyższe dokumenty dostępne są w dziale Zatrudnienia i Płac Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce zamówienia oraz dostępne w formie elektronicznej. Niniejsza ulotka nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i należy ją czytać łącznie z wyżej wymienioną dokumentacją przetargową. POCZĄTEK UBEZPIECZENIA Zgodnie z ustaleniami przetargowymi nowe ubezpieczenie obejmuje pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego odpowiedzialnością od r. W związku z tym, że zgodnie z przepisami nadrzędnymi dotychczasowe umowy wygasają z dniem wprowadzenia nowej umowy, w celu dalszego posiadania ochrony prosimy o dotrzymanie terminu złożenia deklaracji. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Opieka Medyczna to gwarancja bezpłatnego korzystania bez długiego okresu oczekiwania z wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia, endokrynologia). Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Korzyści z posiadania ubezpieczenia: bezpłatny dostęp do lekarzy pierwszego kontu i specjalistów: bez skierowania, bez okresu oczekiwania, bez limitów co do liczby wizyt gwarancja dostępności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu 2 dni roboczych, do lekarza specjalisty w ciągu 5 dni roboczych gwarancja jakości obsługi w tym telefonicznego umawiania wizyt atrakcyjne zniżki na inne usługi medyczne nieobjęte zakresem ubezpieczenia oferta skierowana że dla rodzin pracowników ubezpieczeniem mogą zostać objęci małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci do 18 r.ż., uczące się do 24 r.ż. ZAKRES ŚWIADCZEŃ Bezpłatny dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry Bezpłatny dostęp do 16 lekarzy specjalistów (bez limitów, bez skierowania) 24-godzinna bezpłatna infolinia Bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu podstawowych testów diagnostycznych (laboratoryjnych, RTG, USG, EKG, bakteriologii i innych) Bezpłatny dostęp do specjalistycznych testów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, USG, obrazowej i innej (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, urografia, mammografia EMG, testy skórne alergiczne, densytometria) Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt do indywidualnych potrzeb Konsultant szpitalny, lekarz specjalista podczas pobytu w szpitalu Koszt miesięczny pakietu Ubezpieczony Współubezpieczony małżonek, dziecko lub partner OPIEKA MEDYCZNA KOMFORT PLUS 64,95 PLN 64,70 PLN Ponadto klient ma dostęp do czynnej 24 godz. na dobę infolinii oraz przeglądu stomatologicznego raz w roku. Uwaga: Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności poszczególnych poziomów usług medycznych zawierają ogólne warunki ubezpieczenia oraz załączniki do oferty. W przypadku przystąpienia dziecka ochrona trwa do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Świadczenia realizowane są w placówkach Medycyny Rodzinnej w całym kraju. Każdy z klientów otrzymuje kartę, na podstawie której jest identyfikowany w placówce medycznej. W celu objęcia ubezpieczeniem prosimy o wypełnienie dołączonego formularza przystąpienia oraz dostarczenie go razem z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia ochronnego. UWAGA: Do Opieki Medycznej przystąpić można niezależnie od przystąpienia do ubezpieczenia ochronnego. Karencja z wizyt u lekarzy można korzystać po 30 dniach po rozpoczęciu odpowiedzialności. 5 6

5 KONTAKT DO OSÓB UDZIELAJĄCYCH INFORMACJI: Kont do pracowników PZU Życie SA Małgorzata Motylińska-Haczyk Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego t: k: e: Magdalena Czerniawska Doradca Klienta Korporacyjnego t: k: e: Kont do Działu Zatrudnienia i Płac Uniwersytetu Szczecińskiego Marlena Sztuczyńska Kierownik Działu t: Ilona Kochanowicz t: Numer dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Koszt połączenia jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora. pzu.pl

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie o oznaczeniu HEN-OWU-0315 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo