Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania"

Transkrypt

1 Fundusz Stypendialny SCIEX Możliwości finansowania

2 Program SCIEX NMS ch Scientific Exchange Program wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Komentarz: FRSE w miesiącu wrześniu planuje kolejne spotkanie informacyjne

3 Instytucje SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY CRUS FRSE MRR EURAXESS Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich Instytucja Pośrednicząca/ Zarządzanie Funduszem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Punkt Kontaktowy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowa Instytucja Koordynująca Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

4 Cele programu Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które: rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki) będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe) doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów) ze Szwajcarii oraz Polski okres trwania programu do 31 grudnia 2016 alokacja dla Polski 12 mln CHF

5 Projekty wyjazdy stypendialne doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii trwające od 6 do 24 miesięcy wyjazdy młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań naukowych trwające od 6 do 18 miesięcy krótkie wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, wizyty realizowane są w połączeniu z zatwierdzonym projektem badawczym Komentarz: Doktoranci - w rozumieniu słuchaczy studiów doktoranckich; wymagane zaświadczenie ze studium doktoranckiego; rozpoczęcie udziału w projekcie nie wcześniej niż po roku od uzyskania statusu słuchacza studiów doktoranckich Komentarz: Młodzi pracownicy naukowi z tytułem doktora; udział w projekcie może nastąpić nie później niż 5 lat od daty obrony dysertacji liczy się dzień, miesiąc, rok Komentarz: Wyjazdy związane ściśle z pobytem na stypendium doktoranta lub młodego pracownika naukowego i realizowanymi przez nich badaniami; nie są kwalifikowalne wyjazdy bez powiązań z projektem. => wszystkie dyscypliny akademickie, bez ograniczeń wiekowych

6 Grupa projektowa

7 Projekty badawcze Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych stypendium zatrudnienie w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę Komentarz: Umowa o pracę zawierana jest z Instytucją przyjmującą, zgodnie z obowiązującym w danej jednostce taryfikatorem wynagrodzeń na podobnych stanowiskach. transport koszty podróży między Polską a Szwajcarią (maksymalnie 1000 CHF) transport na terenie Szwajcarii (maksymalnie 1000 CHF) badania (maksymalnie 500 CHF) udział w konferencjach (w tym posiłki poza konferencją oraz koszty hotelu) koszty publikacji Komentarz: W ramach kategorii badania program nie finansuje zakupu odczynników chemicznych, aparatury naukowej, komputerów, laptopów itp; Instytucja goszcząca/przyjmująca udostępnia swoje zasoby stypendyście.

8 Stypendium = wynagrodzenie Wysokość średniego stypendium wynosi: Doktoranci (pobyt od 6 do 24 miesięcy) ok CHF brutto przez pierwsze 12 miesięcy pobytu ok CHF brutto przez kolejne 12 miesięcy pobytu Młodzi pracownicy naukowi (pobyt od 6 do 18 miesięcy) ok CHF brutto przez 12 miesięcy pobytu Komentarz: 1. Z wynagrodzenia nie jest potrącana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka jest obowiązkowa, stypendysta sam wybiera prywatną firmę ubezpieczeniową i wariant ubezpieczenia. 2. Z wynagrodzenia stypendysta finansuje wynajem mieszkania/domu gościnnym Instytucji przyjmującej wraz z obciążeniami związanymi z wynajmem mieszkania; oddzielnie wnoszone są opłaty za telefon. 3. Obowiązkowo należy zameldować się możliwie szybko we właściwym urzędzie miejskim.

9 Uprawnione osoby W 2012 roku podjęte zostały następujące decyzje odnośnie dodatkowych wymogów formalnych dotyczących stypendystów w przypadku doktorantów planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie wcześniej niż po okresie roku od uzyskania statusu studenta studiów doktoranckich w przypadków osób posiadających już stopień doktora planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie później niż 5 lat po obronie dysertacji, decydująca będzie data obrony Komentarz: Nie jest brany pod uwagę wiek kandydata; należy spełnić jeden z dwóch warunków przedstawionych powyżej.

10 Krótkie wizyty Cel wizyty wsparcie stypendysty realizacja wspólnych badań włączających stypendystę wzmocnienie współpracy i networking kontynuacja projektu Warunki finansowania wyjazd realizowany jest w ramach czasowych projektu badawczego wizyty przewidziane są dla obu mentorów max. 3 wizyty na 1 projekt badawczy 1 wizyta jest obligatoryjna dla mentora z Polski Komentarz: Wizyty opiekunów naukowych muszą być związane z projektem i badaniami realizowanymi przez stypendystę.

11 Krótkie wizyty dofinansowanie maksymalnie do CHF w przypadku 5-dniowych wyjazdów, w tym: transport - koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport lokalny zakwaterowanie i wyżywienie - koszty hotelu oraz diety

12 Formularze wniosków strona polska Komentarz: W przypadku doktorantów dodatkowo zaświadczenie ze studium doktoranckiego. Konieczna dobra znajomość języka angielskiego min. poziom B2, cała korespondencja prowadzona jest w języku angielskim, zdarzały się przypadki skrócenia stypendium z powodu nie spełnienia niniejszego wymogu F1. tę część formularza wypełnia stypendysta: w polu dane osobowe można/należy wpisać dane dotyczące rodziny(współmałżonek, dzieci)- biuro euraxess pomaga w załatwieniu formalności związanych np. z podjęciem pracy przez współmałżonka, Komentarz: Opiekun naukowy mentor: uzasadnia projekt, przedstawia swoje CV, powinien być z Instytucji Macierzystej Komentarz: Instytucja Macierzysta w przypadku młodych pracowników naukowych zobowiązana jest wystawić gwarancję powrotu na Uczelnię załączyć oryginał

13 Formularze wniosków strona szwajcarska

14 Uprawnione instytucje Uprawnione instytucje z Polski: uczelnie publiczne i niepubliczne placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk jednostki badawczo-rozwojowe Uprawnione instytucje ze Szwajcarii: uczelnie wyższe uczelnie i instytucje politechniczne wyższe szkoły zawodowe uczelnie pedagogiczne instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską Lista uprawnionych instytucji opublikowana na stronie internetowej

15 Termin naboru Komentarz: 1. Termin 1 listopada 2013 termin ostateczny złożenia wniosku w wersji elektronicznej i papierowej. 2. Obecny nabór jest ostatnim; trwa 2 miesiące, nie zapadła decyzja czy program będzie kontynuowany, projekt musi rozpocząć się między 1 maja 2014 a 31 marca 2015.

16 Od pomysłu do projektu Komentarz: 1. Pomysł jak się w pisuje w dotychczasową karierę i prowadzone badania. 2. Kontakt można wykorzystać kontakty prywatne nawiązane np. w trakcie konferencji, sprawdzić w Dziale Współpracy z Zagranicą czy nie ma podpisanych umów dwustronnych z Uniwersytetami Szwajcarskimi, wysyłając maile do Instytucji Uprawnionych w Szwajcarii z propozycją nawiązania współpracy 3. Przygotowanie i złożenie wniosku w zakresie F 1,F2a, F3a. Strona szwajcarska uzupełnia wniosek o F2b i F3b wniosek składa strona szwajcarska,

17 Przykładowe tytuły projektów Planowanie przestrzenne i rozwój turystyki rowerowej polskoszwajcarska analiza porównawcza Prezydencja w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim - w stronę supranacjonalizacji Rady UE Preparatyka i charakterystyka nanostrukturalnych alternatywnych anod dla stałotlenkowych ogniw paliwowych, z uwzględnieniem paliw węglowych Badanie przetwarzania krótko i długotrwałych informacji nieświadomych za pomocą dwóch rodzajów analiz EEG: falkowej i mikrostanów SedTrace Oznaczanie źródeł i śledzenie emisji osadów z obszarów miejskich na podstawie mikrozanieczyszczeń organicznych Metafizyczne podstawy funkcjonowania umysłu Badania wpływu warunków elektroprzędzenia na strukturę i wybrane właściwości włókien dwuskładnikowych do zastosowania w inżynierii tkankowej

18 Harmonogram procesu selekcji

19 Realizacja projektu umowę z CRUS podpisuje uczelnia przyjmująca wielostronna umowa o współpracy pozwolenie na pobyt i pracę zapewnienie warunków realizacji projektu podpisanie umowy ze stypendystą wniosek jako załącznik wynagrodzenie i odprowadzanie pochodnych stanowisko pracy programy doktoranckie prawo do własności intelektualnej w zakresie rezultatów projektu Komentarz: Warto na początku ustalić ze stroną szwajcarską kto, z jakich praw i w jakim zakresie może korzystać wydanie potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego wydanie świadectwa pracy

20 Raportowanie Raporty składa główny wnioskodawca uczelnia szwajcarska przy udziale stypendysty Raportowanie co 6 miesięcy Komentarz: Stypendysta bierze udział w opracowaniu części merytorycznej do raportu

21 Formalności administracyjno-prawne Po stronie polskiej Po stronie szwajcarskiej Euraxess - stanowi wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców poprzez bezpłatne udzielanie im kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.

22

23 1. Wielofunkcyjny portal internetowy na serwerach Komisji Europejskiej + lokalne warianty w większości krajów i języków Europy 2. Sieć ośrodków w całej Europie; pomoc konsultantów na miejscu oraz wsparcie zdalne 3. Publikacje; przewodniki praktyczne dlanaukowców z możliwością bezpłatnego zamawiania 4. Organizacja spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń, eventy networkingowe (wewnętrzne)

24 Ogólnodostępna wersja portalu. Dostępna w ramach serwisu Cordis Komisji Europejskiej. Polska edycja portalu [EN i PL]. Nie wszystkie treści tożsame z wersją oficjalną KE.

25 EURAXESS jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Główny cel EURAXESS stanowi wspomaganie międzynarodowej mobilności naukowców poprzez bezpłatne udzielanie im kompletnych i praktycznych informacji oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie pobytu za granicą.

26 Sieć ponad 200 ośrodków - Centrów Informacji Euraxess w 40 krajach świata Euraxess Services swoim zasięgiem obejmuje głównie Europę Euraxess Links ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), Brazylia, Chiny, Indie, Japonia, kraje Ameryki Północnej Możliwość umówienia realnego, nie wirtualnego spotkania z konsultantem w wybranym centrum Wykwalifikowani i doświadczeni konsultanci, udzielający bezpłatnych porad, zarówno formalnych jak i praktycznych Pośredniczenie w kontakcie z ośrodkami w wybranym przez naukowca kraju planowanym miejscu docelowym

27 Oferty pracy w uczelniach i instytutach badawczych, wakaty dla nauczycieli akademickich, staże i stypendia, projekty w ramach Akcji Marie Curie (MCA) Pomoc, doradztwo wykwalifikowanych konsultantów. Sieć ponad 200 centrów Euraxess w 40 krajach. Informacje praktyczne, porady prawne (system ubezpieczeń, wynagradzanie, podatki, zalegalizowanie pobytu, zameldowanie, wynajęcie lokum) Różnego rodzaju dokumenty, w tym rozporządzenia KE i raporty dotyczące polityki europejskiej na rzecz rozwoju kariery naukowej 4 działy 4 kolory wiele możliwości Zawiązywanie kontaktów i współpracy oferta dla naukowców przebywających poza Europą, pragnących wrócić do Europy itp..

28 Kontakt w Szwajcarii

29 Kontakt z nami Fundusz Stypendialny SCIEX Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo