Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia."

Transkrypt

1 Internacjonalizacja kształcenia na studiach Mobilność, współpraca partnerska, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów kształcenia. prof. dr hab. Marek Wilczyński ekspert boloński Lublin 12. grudnia 2013 r. Zmiany w kształceniu na poziomie wyższym co każdy nauczyciel szkoły średniej wiedzieć powinien?

2 Odwieczne migracje Wędrowne stadko ZEBU Migracje GNU Homo habilis Homo mobilis

3 Migracje wymuszone i dobrowolne

4 Mobilność na przykładzie patrona Siechnowicze Kolegium OO Pijarów Lubieszów Siechnowicze Warszawa Paryż 1775 Polska Drezno Paryż Ameryka Północna Polska Petersburg Ameryka Północna Brevile pod Paryżem Od 1808 z przerwami do 1817 Solura Szwajcaria

5 Polityczny wymiar mobilności dzisiaj Promowanie mobilności ponad granicami przyczynia się do kształtowania poczucie przynależności do Europy oraz budowania świadomości europejskiej, jak również umożliwia doskonalenie kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększa konkurencyjność gospodarki europejskiej w porównaniu z resztą świata. Mobilność jest również sposobem na zdobycie pewności siebie oraz umiejętności wspólnego życia w wieloetnicznych i wielojęzycznych społeczeństwach zarówno w Europie, jak i we własnym kraju. Raport Komisji Europejskiej Mobilność i współpraca europejska 2003 r.

6 Uczenie się przez całe życie (LLP) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Mobilność do 2020 r. planowane 20% studentów Europejska platforma walki z ubóstwem

7 Powstanie Jednolitego Europejskiego Rynku mobilność zawodowa Mobilność edukacyjna: Mobilność pozioma credit mobility Mobilność pionowa degree mobility

8 pl MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU ERASMUS ERASMUS MUNDUS LEONARDO DA VINCI COMENIUS GRUNDTVIG TEMPUS EURYDICE strona MNiSW ZESPÓŁ EKSPERTÓW BOLOŃSKICH strona IBE EURODESK KRAJOWE CENTRUMEUROPAS POLSKO LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY BUWIM (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) DAAD, ÖAAD, CIMO, NORDPLUS itp. Strony internetowe uczelni, ambasady, centra kultury i przedstawicielstwa zagraniczne w RP

9

10 Ponad połowa młodych Europejczyków (53 proc.) deklaruje, że chce lub chciałaby pracować w innym kraju europejskim. Młodzi mężczyźni są bardziej zainteresowani pracą za granicą niż młode kobiety (56 proc. w porównaniu z 49 proc.); ponadto odsetek ten jest większy w grupie wiekowej lat niż wśród osób w wieku lat (63 proc. w porównaniu z 42 proc.). Fakt, że ponad połowa młodych ludzi jest gotowa zmienić miejsce zamieszkania w związku z pracą, to dobra wiadomość dla europejskiego rynku pracy, jako że obecnie mobilność pracowników w UE wynosi zaledwie 3 proc. Bruksela, dnia 13 maja 2011 r. Badanie Eurobarometru na temat strategii Mobilna młodzież European Commission - MEMO/11/292 13/05/2011

11 Spośród 14 proc. osób, które przebywały za granicą w celach związanych z kształceniem lub szkoleniem, 43 proc. studiowało na wyższej uczelni, a 26 proc. odbywało staż w przedsiębiorstwie, będący elementem kształcenia wyższego. 43 proc. zadeklarowało, że było za granicą w ramach nauki w szkole (na poziomie gimnazjalnym i średnim), a 33 proc. w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. 21 proc. odbyło staż lub praktyki w ramach programu kształcenia i szkolenia zawodowego. Bruksela, dnia 13 maja 2011 r. Badanie Eurobarometru na temat strategii Mobilna młodzież European Commission - MEMO/11/292 13/05/2011

12 Liczby mówią same za siebie!

13 Bruksela, dnia 13 maja 2011 r. Badanie Eurobarometru na temat strategii Mobilna młodzież European Commission - MEMO/11/292 13/05/2011

14 Wybór uczelni i kierunku : Lokalizacja koszty utrzymania Kontakt z biurami ds. studentów zagranicznych (koniecznie co najmniej rok wcześniej) Zasady rekrutacji warunki rekrutacji, koszty aplikacji, kredyty. Czy kontakt z uczelnią, czy z organizacją krajową jak np. UK UCAS (Universities and College Admission Service), UNI-Assist w Niemczech, Central Application Office w Irlandii Egzaminy językowe instytut Goethego, Austriacki, Francuski, Duński, British Council itp. Ubezpieczenia, możliwości pracy Poszukiwanie stypendium: British Council Grants Register Portal PLOTEUS

15 Mobilność wirtualna Studia w sieci, e-learning Korzystanie z zasobów bibliotek Uczestnictwo w życiu uczelni zagranicznych Kontakty ze studentami z całego świata Archipelagi różnych dyscyplin naukowych Doskonalenie sprawności językowej Szansa na przygotowanie drogi przyszłej realnej podróży na studia zagraniczne w formie wirtualnej jeszcze w szkole ponadgimnazjalnej

16 Informacje pomocne rankingi itp Rankingi: ARWU (Academic Ranking of World Universities zwany Szanghajskim THE (Times Higher Education) instytucjonalny QS World University Ranking Webometrics (analiza zasobów internetowych) FT ranking Finacial Times (ocena programów i karier absolwentów) Rankingi Rzeczypospolitej i Perspektyw Wolontariat i staże:

17

18 Program pilotażowy r. ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students rozpoczęty od 1987 r. Od 2007 r. program ERASMUS stał się składową Programu Uczenie się przez Całe Zycie obejmując swoim zasięgiem ponad 30 krajów uczestnictwo 3 milionów młodzieży 108 tys. polskich studentów 25 tys. pracowników uczelni z 315 uczelni polskich Erasmus + Erazm z Rotterdamu

19 uczestników : studentów pracowników praktyk zawodowych instytucji Więcej informacji :

20 Co zrobić, by z tego skorzystać? Na przygotowanie się do wymiany potrzeba sporo czasu. Na ogół dobrze zacząć nawet na rok przed planowanym terminem. Kolejno należy: Zapoznać się dokładnie zasadami korzystania z oferty Erasmus np. na stronach programu lub FRSE Odwiedzić uczelniane biuro ERASMUSa Wysondować oferty uczelni zagranicznych Zaplanować program studiów wybierać przedmioty (moduły) których nie ma na rodzimej uczelni EUC ERASMUS University Charter) Karta Uczelni Erasmusa Zawrzeć umową z macierzystą uczelnią (stypendium) Ustalić Learning agreement porozumienie dotyczące kształcenia studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą Zadbać o Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) Koniecznie załatwić ubezpieczenie zdrowotne (EKUZ) i od NW

21 Kto to sfinansuje? Niestety w większości sam student. Stypendium ERSMUSA ma jedynie wyrównywać różnice w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem wyjazdu no ale także w naszym kraju musimy gdzieś mieszkać i coś jeść, a ERASMUS nie jest sposobem zarobkowania, tylko formą dofinansowania studiów zagranicznych Wysokość stypendium ustala uczelnia macierzysta respektując progi wyznaczone przez Komisję Europejską i Narodopwą Agencje ERASMUSA

22 Korzyści w oczach studentów: Nabieranie doświadczeń i przeniesienie ich do kraju Doskonalenie znajomości języka obcego Kontekst międzykulturowy Partnerskie związki międzykulturowe Promocja własnego kraju i kultury Kształtowanie tolerancji i otwartości Sprawdzenie się w samodzielnym życiu Sprawdzian dla trwałości związków Działanie w zespole wielokulturowym Łatwiejszy dostęp do rynku pracy pozytywna ocena osoby mobilnej przez pracodawców Korzystanie z zagranicznych programów edukacyjnych

23 Są także minusy.. Koszty i problemy finansowe Problemy z językiem obcym Bariery kulturowe i mentalnościowe Tęsknota Utrata więzi Przerwanie realizacji planów w miejscu zamieszkania Szok kulturowy Drenaż móżgów Poczucie alienacji w obcej kulturze / brak akceptacji Brak tutora Różnice programowe i problemy z realizacją programu studiów Problemy z akomodacją po powrocie PES Post ERASMUS Syndrome

24 TEMPUS wspiera współpracę między uczelniami z krajów UE i spoza UE np. Europa Wschodnia (przechodzi do ERASMUS+) ERASMUS Mundus promuje europejskie szkolnictwo wyższe poprzez współpracę z państwami spoza UE na całym świecie (przechodzi do ERASMUS+) Sciex-NMS ch Szwajcarski Fundusz Stypendialny stypendia dla doktorantów i młodych pracowników nauki w uczelniach i instytutach Szwajcarii VULCANUS IN JAPAN praktyki w Japonii INNE Singapur Nowa Zelandia Australia

25

26 Uczelnia korzystająca z internacjonalizacji i motywująca do mobilności Elastyczne programy studiów, wykorzystujące zalety ECTS i KRK (EQF) Informacja o studiach (np. katalog ECTS) przejrzysta, aktualna, redagowana w kilku językach Rzeczywista, a nie tylko oficjalna współpraca międzynarodowa. Podpisane i funkcjonujące bi i multilateralne programy wymiany studentów i kadry Oparte na misji i strategii uczelni systemowe rozwiązania promujące mobilność. Doradztwo, pomoc w integracji. Przyjazny użytkownikowi zintegrowany system obsługi toku studiów uwzględniający potrzeby studentów mobilnych. Uznawanie efektów kształcenia z zewnątrz Atrakcyjna oferta dydaktyczna w językach obcych Dobrze rozwinięty system nauczania języków obcych

27 Art. 149 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską: 2. Działania Wspólnoty zmierzają do: rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza poprzez nauczanie i upowszechnianie języków Państw Członkowskich. Mimo tej deklaracji dominuje lingua franca XX w. czyli język angielski, lub przypominający angielski (IALSA) i jego znajomośc jest niezbędna Jednak człowiek nawet najlepiej władający językiem angielskim poliglotą oczywiście, z definicji, nie jest. Dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej konieczne jest: Opanowanie w stopniu komunikatywnym przynajmniej dwóch języków poza językiem ojczystym Nabycie umiejętności doskonalenia językowego Opanowanie umiejętności uczenia się języków obcych Nabycie umiejętności pracy, nauk i, współdziałania w kontekście międzynarodowym Zaznajomienie z innymi kulturami, opanowanie umiejętności międzykulturowych (za J. Urbanik, Europejska polityka językowa i jej implikacje dla polskich szkół wyższych.)

28 Ważnym elementem polityki internacjonalizacji i mobilności jest przyjmowanie studentów zagranicznych na uczelniach polskich i przybliżanie im polskiej kultury i języka Służą temu celowi zarówno program ERASMUS jak i uczelniane centra nauki języka polskiego dla cudzoziemców Zainteresowanie jest zróżnicowane. Badania Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ prowadzą do następujących wniosków: Polska jest mniej atrakcyjna jako miejsce studiów dla obywateli dawnych państw bloku wschodniego (poza Białorusią, Ukrainą i Rosją) Polska przyciąga głownie młodzież z zachodniej i południowej Europy, prezentujących odmienną historią i kulturę Rosnąca ilość uczestników wymiany ERASMUS przekłada się wprost na zainteresowanie programami CJiKP UJ

29 Państwa uczniom życzę wyboru dobrych dróg a Państwu dziękuję za uwagę!

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH. Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH Jolanta Urbanikowa Ekspert Boloński Warszawa, 4.XII.2013 Internacjonalizacja W powszechnym odbiorze synonimem mobilność Mobilność i umiędzynarodowienie Ważne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel

Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014. español i português. wieża Babel Czasopismo dla nauczycieli nr 2 czerwiec 2014 español i português języki w Europie metodyka wieża Babel pomysły dla aktywnych Dokąd zmierzasz, polszczyzno (w Unii)? Michał Wiśnicki Egzamin maturalny z

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Co? Międzynarodowe praktyki i staże są powszechnie znane oraz odgrywają coraz

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo