Mariusz Makowski doradca podatkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Makowski doradca podatkowy"

Transkrypt

1 Mariusz Makowski doradca podatkowy

2

3 Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem UE może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy 3

4 Obywatelowi UE przysługuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli: 1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski 2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej 3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej 4) jest małżonkiem obywatela polskiego; Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE rozciąga się na członka jego rodziny dołączającego do niego lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4

5 Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada: 1) ważny dokument podróży; 2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane; 3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien: 1) uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu; 2) posiadać oraz okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej: a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego b) wystarczające środki utrzymania c) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. 5

6 Wiza Schengen oznaczona symbolem C" - wiza wydawana przez państwo Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen ; Tranzytowa wiza lotniskowa oznaczona symbolem A" (wiza lotniskowa) wiza uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw obszaru Schengen. Wizy lotniskowe również są wizami Schengen. Wiza krajowa oznaczona symbolem D" uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. 6

7 Wizy w celu wykonywania pracy uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonywania pracy, pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę (jeżeli jest wymagane) lub pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, (jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane). Wizę krajową lub Schengen w celu wykonywania pracy wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca. Wizę pobytową w celu wykonywania pracy wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu pracodawcy, nie dłużej jednak niż na rok. 7

8 Zezwolenia na pobyt czasowy (jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące) udziela się cudzoziemcowi, który m. in. posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, prowadzi działalność gospodarczą i inne. 8

9 Wniosek o wydanie karty pobytu (zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) Decyzję o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Ubiegając się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec jest obowiązany złożyć: 1) wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 2) 4 aktualne fotografie 3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 9

10 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, udziela się cudzoziemcowi, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli: 1) cudzoziemiec: a) jest stroną umowy o pracę lub przedwstępnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku, b) spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, d) posiada ubezpieczenie zdrowotne, e) posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów; 2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; 3) roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub w przedwstępnej umowie o pracę, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w przepisach wykonawczych (MSW w drodze rozporządzenia będzie określał wysokość tego wynagrodzenia, nie będzie to jednak mniej niż 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto) 10

11 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) cudzoziemiec przedłoży: a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne; 2) cudzoziemiec posiada: a) ubezpieczenie zdrowotne, b) wystarczające środki finansowe. Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy. 11

12 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi: 1) umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) ubezpieczenie zdrowotne; 4) wystarczające środki finansowe. 12

13 Zezwolenia na pobyt stały udziela się na wniosek cudzoziemcowi, który: 1) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku; 3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat 4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską. 13

14 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE Zezwolenia udziela się na wniosek cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada: stabilne i regularne źródło dochodu; ubezpieczenie zdrowotne. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. 14

15 Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz z późn. zm). czasadą jest, że Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. 15

16 Na mocy Traktatu akcesyjnego Polska uzyskała prawo stosowania równoważnych ograniczeń w dostępie do swojego rynku pracy przez obywateli państw, które stosowały ograniczenia dla Polaków. Z uwagi na nieduże zainteresowanie pracą w Polsce przez obywateli UE oraz fakt, że ograniczenia utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczają wzrost Minister Pracy i Polityki Społecznej z dniem 17 stycznia 2007 r. zniósł istniejące ograniczenia w dostępie do naszego rynku pracy, obowiązujące obywateli UE a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. 16

17 W przypadku publicznej instytucji badawczej naukowcy obcokrajowcy (obywatele krajów trzecich) przyjeżdżający do Polski nie potrzebują zezwolenia na pracę na stanowiskach: 1. W Polskiej Akademii Nauk: cudzoziemcy zatrudniani na stanowiskach pracowników naukowych (profesor zw., nadzw., wizytujący; adiunkt i asystent) oraz badawczotechnicznych (główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej oraz specjalista) 2. W uczelni wyższej (również prywatnej): cudzoziemcy zatrudniani w charakterze nauczyciela akademickiego. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach: profesora zw., profesora nadzw., profesora wizytującego, adiunkta, asystenta. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora. 3. W instytutach badawczych: osoby zatrudnione jako pracownicy naukowi (profesor zw., nadzw., wizytujący; adiunkt oraz asystent) Źródło: EURAXESS POLAND: 17

18 Naukowcy cudzoziemcy z krajów trzecich przyjeżdżający na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego nie muszą posiadać zezwolenia na pracę w Polsce, jeśli będą: prowadzić szkolenia, brać udział w stażach zawodowych, pełnić funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Źródło: EURAXESS POLAND: 18

19 Obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską (Rosja, Ukraina, Białoruś) oraz Mołdowy i Gruzji a od 1 stycznia 2014 r. również Armenii, wykonujący pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy. 19

20 Zezwolenie Typu A Zezwolenie takie musi uzyskać cudzoziemiec, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsca zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 20

21 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do: 1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w przepisach (wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż pracowników na podobnym stanowisku, brak zapisów, które świadczyłyby o tym, że cudzoziemiec wykonuje pracę w warunkach gorszych niż gwarantowane przez kodeks pracy), 2) dostosowywania, w przypadku zezwoleń typu C, D, E wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, co najmniej raz w roku (tak by nie było ono niższe więcej niż o 30% od wynagrodzenia przeciętnego); 3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca; 21

22 4) przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, 5) informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, 6) zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 7) niezwłocznego poinformowania organu wydającego zezwolenie o niepodjęciu pracy lub zakończeniu jej przed terminem określonym w zezwoleniu 8) udostępnienia innym organom, na ich wniosek dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków, o których mowa wyżej, sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski. 22

23 Zgodnie z art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Zatrudnienie cudzoziemca nielegalnie podlega karze grzywny nie niższej niż zł. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. Karze grzywny do wysokości 10 tys. zł podlega również osoba, która za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy. Osoba, która żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na podlega karze grzywny nie niższej niż zł. Kto nie dopełnia obowiązku, niezwłocznego informowania wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemca wykonywania lub zakończenia wykonywania pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł. 23

24 Podmiot, który powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Karze grzywny albo ograniczenia wolności podlega także podmiot, który w związku prowadzoną działalnością gospodarczą uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach szczególnego wykorzystania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przez warunki szczególnego wykorzystania rozumie się warunki pracy osoby lub osób, którym powierzono wykonywanie pracy z naruszeniem prawa, uchybiające godności człowieka i rażąco odmienne, w szczególności ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami pracy osób, którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające zwłaszcza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących pracę. Kto uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, podlega karze grzywny do zł. Karalne jest również podżeganie i pomocnictwo do czynu wskazanego powyżej. 24

25

26 Polskie prawo nie definiuje pojęcia oddelegowania. Przez pojęcie to rozumie się: przejściowe wykonywanie pracy/określonych zadań przez pracownika poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy. W ramach tak sformułowanej definicji pod pojęciem oddelegowanie można wyróżnić podróż służbową oraz oddelegowanie nie będące podróżą służbową. By rozróżnić obie formy oddelegowania przyjmijmy, iż oddelegowanie nie będące podróżą służbową będziemy nazywali odesłaniem. 26

27 Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. (art. 775 Kodeksu pracy) Wysokość i kategorie tych kosztów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167) 27

28 Odesłanie jest oddelegowaniem pracownika do pracy w jednym z miejsc wskazanych w umowie o pracę. W przypadku gdy miejsce pracy poza granicami kraju wynika z zapisów umowy o pracę pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania dodatkowych świadczeń poza umówionym wynagrodzeniem. 28

29 Polskie prawo nie definiuje pojęcia oddelegowania. Przez pojęcie to rozumie się: przejściowe wykonywanie pracy/określonych zadań przez pracownika poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy. W ramach tak sformułowanej definicji pod pojęciem oddelegowanie można wyróżnić podróż służbową oraz oddelegowanie nie będące podróżą służbową. By rozróżnić obie formy oddelegowania przyjmijmy, iż oddelegowanie nie będące podróżą służbową będziemy nazywali odesłaniem. 29

30 Podróż służbowa nie powoduje zmiany umowy, wyjazd odbywa się na służbowe "polecenie wyjazdu" pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów podróży i pobytu (diety, noclegi, inne wydatki) co do zasady pracownik podlega dotychczasowemu pracodawcy diety i inne świadczenia za czas podróży są zwolnione z podatku brak możliwości odliczenia 30% diety za każdy dzień pobytu (art. 21 ust. 1 pkt 20) Odesłanie zastąpienie dotychczasowej umowy nową, określającą nowe miejsce pracy, brak obowiązku wypłacania świadczeń dot. zwrotu kosztów odesłania może nastąpić zmiana pracodawcy możliwość odliczenia przez pracowników 30% diety (art. 20 ust. 1 pkt 20) 30

31 następuje czasowa zmiana dotychczasowego miejsca pracy, konieczność stosowania przepisów Wspólnotowych w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwolnienie dotychczasowego płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek po upływie 183 dni, brak ograniczenia czasu trwania podróży służbowej i odesłania, 31

32 Dyrektywa 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług gwarantuje pracownikom delegowanym na terytorium państw Wspólnoty takie same warunki jak pracownikom miejscowym między innymi w zakresie: - minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny; 32

33

34 Do 30 kwietnia 2010 koordynację systemów ubezpieczeniowych krajów Unii zapewniały dwa rozporządzenia Rady (EWG): Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach Wspólnoty, Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Rozporządzenia te obowiązywały we wszystkich krajach Unii oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). 34

35 Od 1 maja 2010r. obowiązują nowe unijne akty prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują wcześniejsze regulacje). 35

36 Zasada jednego ustawodawstwa Artykuł 11 Rozporządzenia 883/2004: Osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia osoba wykonująca pracę (lub prowadząca działalność) w państwie członkowskim podlega ustawodawstwu tego państwa. 36

37 Przykład Osoba mająca miejsce zamieszkania we Francji zostaje zatrudniona w Polsce, jednocześnie nie ma ona innego źródła dochodu. W którym kraju będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym? 37

38 Zasada równego traktowania Artykuł 4 Rozporządzenia 883/2004: O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie korzystają z tych samych świadczeń i podlegają tym samym obowiązkom na mocy ustawodawstwa każdego Państwa Członkowskiego, co jego obywatele. 38

39 Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania Zgodnie z Rozporządzeniem 883/2004 instytucje ubezpieczeniowe poszczególnych krajów członkowskich powinny uwzględniać okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania uznane przez ustawodawstwo innych państw Unii i traktować je tak, jakby miały one miejsce w ramach ich własnego ustawodawstwa ubezpieczeniowego. 39

40 Przykład Pan Smith prowadził działalność gospodarczą w Danii przez osiem miesięcy, a następnie po trzytygodniowej przerwie został zatrudniony przez polską firmę. Przed upływem 90 dni okresu ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia zachorował. Czy oddział ZUS przyzna panu Smithowi prawo do zasiłku chorobowego? 40

41 Zasada zachowania praw nabytych Ubezpieczony i członkowie jego rodziny zamieszkujący lub przebywający w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie, są uprawnieni do świadczeń pieniężnych wypłacanych przez instytucję właściwą zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem. W drodze umowy miedzy instytucją właściwą a instytucją miejsca zamieszkania lub pobytu, świadczenia takie mogą jednak być wypłacane przez instytucję miejsca zamieszkania lub pobytu na koszt instytucji właściwej zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego. 41

42 Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy PRACOWNICY DELEGOWANI Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004: Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Państwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę. 42

43 Przykład Hiszpański pracodawca wysyła pracownika do pracy w Polsce. Po upływie 22 miesięcy pracownik wraca a do Polski zostaje wysłany inny pracownik (na 20 miesięcy), który będzie wykonywał taką samą pracę jak pracownik, który powrócił. W którym kraju będzie podlegał ubezpieczeniom pracownik, który wyjeżdża do Polski? 43

44 Formularz A1 Pracodawca unijny delegujący pracownika do pracy za granicę zwraca się do właściwej instytucji ubezpieczeniowej o wydanie i poświadczenie formularza A1. Formularz ten zawiera dane pracownika i pracodawcy, informację o okresie na jaki jest pracownik delegowany oraz czy pracownik wcześniej wykonywał pracę na obszarze któregoś z państw Unii. 44

45 Warunki otrzymania formularza E 101 (lub A1): pracownik może zostać zatrudniony w celu delegowania go za granicę pod warunkiem, że przed zatrudnieniem podlegał ubezpieczeniom w Polsce (co najmniej miesiąc) praca ta jest wykonywana dla delegującego pracodawcy oraz wciąż będzie istniał bezpośredni związek między pracownikiem a pracodawcą, który go oddelegował. 45

46 pracodawca powinien prowadzić znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę po zakończeniu przez pracownika okresu delegowania nie można potwierdzić nowego okresu delegowania, dotyczącego tego samego pracownika, tych samych przedsiębiorstw i tego samego państwa członkowskiego, przed upływem co najmniej dwóch miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu delegowania (dopuszcza się wyjątki) 46

47 Przykład Bułgarska firma wystąpiła do właściwej instytucji o wydanie formularza A1 dla 6 nowo zatrudnionych pracowników. We wniosku firma podała, że obecnie zatrudnia w Bułgarii 5 osób, natomiast do Polski wysyła 45. Obrót uzyskiwany w Bułgarii wynosi 30 % (70% w Polsce). Pracownicy będą delegowani na 20 miesięcy. Przed zatrudnieniem pracownicy ci podlegali ubezpieczeniom w Bułgarii (pracowali u innego pracodawcy). Któremu ustawodawstwu będą podlegać delegowani pracownicy? Jakie kryteria powinny być spełnione w celu uzyskania formularza A1? 47

48 ZAWIERANIE POROZUMIEŃ SZCZEGÓLNYCH Rozporządzenie 883/2004 dopuszcza sytuację, w której dwa lub więcej państwa członkowskie zawierają porozumienie szczególne będące wyjątkiem od zasady ubezpieczenia w kraju wykonywania pracy. Porozumienia takie zawierane są gdy: jest wiadomo, że oddelegowanie będzie trwało dłużej niż 24 miesiące, w interesie osoby wykonującej prace na terytorium państwa członkowskiego jest utrzymanie dotychczasowego ustawodawstwa, bądź też objęcie ustawodawstwem państwa przejściowego zatrudnienia, a regulacje rozporządzenia stanowią inaczej. 48

49 Przykład Obywatel Portugalii wykonujący pracę na własny rachunek, w ramach prowadzonej działalności wykonuje pracę na terenie Polski. Praca ta została przewidziana na 4 lata. Zainteresowany zwrócił się do wyznaczonej instytucji w Portugalii, aby ta wystąpiła o zwolnienie go z obowiązku polskich ubezpieczeń społecznych w okresie wykonywania pracy na terenie Polski. Centrala podejmuje negatywną decyzję. Informuje o tym stronę portugalską oraz oddział ZUS właściwy dla miejsca wykonywania przejściowej pracy przez obywatela Portugalii. W konsekwencji osoba ta podlega polskiemu ubezpieczeniu społecznemu. 49

50 Samodelegowanie przedsiębiorcy Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w Państwie Członkowskim, a która udaje się, by wykonywać podobną działalność w innym Państwie Członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy. 50

51 Przykład Przedsiębiorca prowadzący w Czechach działalność gospodarczą w ewidencji działalności gospodarczej wpisał usługi transportowe oraz usługi remontowe. Faktycznie jednak nie wykonywał usług remontowych a cały przychód uzyskiwał z tytułu przewozów taksówkowych. Na okres 10 miesięcy zamierza wyjechać do Polski by tam wykonywać działalność w zakresie usług remontowych. Czy przedsiębiorca będzie mógł podlegać ubezpieczeniom w Czechach? 51

52 Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich podlega: a) ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim lub jeżeli jest zatrudniona przez różne przedsiębiorstwa lub przez różnych pracodawców, którzy mają siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych Państwach Członkowskich lub b) ) jeżeli nie wykonuje znacznej części pracy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania: 52

53 (i) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, jeżeli jest zatrudniona przez jedno przedsiębiorstwo lub jednego pracodawcę; lub (ii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstw lub pracodawców, jeżeli jest zatrudniona przez co najmniej dwa przedsiębiorstwa lub co najmniej dwóch pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się tylko w jednym państwie członkowskim; lub (iii) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, innego niż państwo członkowskie jej zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, których siedziba lub miejsce wykonywania działalności znajduje się w dwóch państwach członkowskich, z których jedno jest państwem członkowskim jej zamieszkania; lub (iv) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli jest zatrudniona przez dwa lub więcej przedsiębiorstw lub dwóch lub więcej pracodawców, a co najmniej dwa z tych przedsiębiorstw lub dwóch z tych pracodawców mają siedzibę lub miejsce wykonywania działalności w różnych państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania. 53

54 Przykład Pan Jan Kowalski jest zatrudniony u polskiego pracodawcy w wymiarze 1/5 etatu oraz u pracodawcy czeskiego na cały etat. W którym kraju podlegał będzie ubezpieczeniom? 54

55 Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie kilku państw członkowskich. Osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich podlega: a) ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym Państwie Członkowskim lub b) ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się centrum zainteresowania dla jej działalności, jeżeli osoba ta nie zamieszkuje w jednym z Państw Członkowskich, w których wykonuje ona znaczną część swej pracy. 55

56 Znaczna część pracy lub działalności W celu określenia, czy znaczna część pracy jest wykonywana w danym państwie członkowskim, należy uwzględnić następujące kryteria orientacyjne: a) w przypadku pracy najemnej czas pracy lub wynagrodzenie, b) w przypadku pracy na własny rachunek obrót, czas pracy, liczba świadczonych usług lub dochód. W ramach ogólnej oceny, spełnienie powyższych kryteriów w proporcji mniejszej niż 25 % tych kryteriów wskazuje, że znaczna część pracy nie jest wykonywana w danym państwie członkowskim. 56

57 Zbieg tytułów do ubezpieczeń. Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną 57

58 Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce W sytuacji kiedy delegowany do Polski pracownik nie posiada wydanego formularza A1 wówczas podlegał będzie polskim przepisom ubezpieczeniowym. Podmiot zagraniczny delegujący pracownika jest zobowiązany do wypełniania w Polsce obowiązków płatnika. Istnieje również możliwość przejęcia obowiązków płatnika będącego podmiotem zagranicznym przez zatrudnionego pracownika, wykonującego prace na terenie Polski. W tym celu pracodawca z pracownikiem podpisują umowę o przejęcie obowiązków płatnika. 58

59 Obywatele państw trzecich. Podmiot polski zatrudniający osobę spoza UE zobowiązany jest do wypełniania obowiązków płatnika. W takiej sytuacji może dojść do sytuacji, że pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom w obu krajach. W sytuacji kiedy taka osoba wykonuje pracę w Polsce na podstawie delegowania z zagranicy podmiot zagraniczny z państwa trzeciego nie ma obowiązku rejestrowania się jako płatnik składek z uwagi na fakt pozostawania zagranicznego źródła przychodów poza zakresem polskiego ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na brak norm koordynujących (o ile nie istnieje umowa międzynarodowa z danym krajem w zakresie ubezpieczeń społecznych) może dojść do sytuacji, że pracownik nie będzie miał obowiązków ubezpieczeniowych w żadnym z krajów. 59

60 OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

61 Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. 61

62 Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 62

63 Zgodnie z art. 3 ust. 1a UPDOF: Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 63

64 Jeżeli w rozumieniu przepisów obu mawiających się państw dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej miejsce zamieszkania określa się zgodnie z następującymi zasadami, określonymi w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania: 64

65 a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych), 65

66 b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa, 66

67 c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem, 67

68 d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia. 68

69 Przykład Pan Karl mieszkaniec Czech zostaje delegowany do pracy w Polsce na rok. W którym kraju będzie miał miejsce zamieszkania w tym roku? 69

70 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania skonstruowane są przeważnie w oparciu o wzorzec opracowany przez Organizację do spraw Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wzorzec ten nosi nazwę Modelowej Konwencji w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku. Drugim powszechnie akceptowanym wzorcem takich umów jest Umowa Modelowa ONZ między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się. 70

71 Płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się kraju otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w kraju, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. Bez względu jednak na powyższe postanowienie, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie, jeżeli: 71

72 a) pracownik przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w roku, i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie. 72

73 Przykład Rosyjska firma deleguje do swojej polskiej spółki siostry pracownika w celu przeszkolenia polskich pracowników. Pracownik ten będzie pracował przez 5 miesięcy i w tym czasie podlegał będzie polskiemu kierownictwu firmy. W którym kraju będzie podlegało opodatkowaniu jego wynagrodzenie? Jaki typ zezwolenia należy uzyskać dla tego pracownika? 73

74 Dochód z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym osoba osiągająca ten dochód posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę. Dochód ten może podlegać opodatkowaniu w tym kraju, w którym został osiągnięty jeżeli wykonujący wolny zawód posiada stałą placówkę w drugim kraju dla wykonywania swej działalności. Jeżeli posiada on taką stałą placówkę, to dochód może być opodatkowany w tym kraju, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. 74

75 Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (lub miał bezpośrednio przed przybyciem do pierwszego Państwa) nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego Państwa. 75

76 W większości przypadków umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują, że osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim umawiającym się Państwie. 76

77 Metoda wyłączenia z progresją Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, między innymi z: Albanią, Austrią, Cyprem, Chorwacją, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Wielką Brytanią i Włochami. Jest to metoda stosowana w większości umów, jest też korzystniejsza dla podatników. Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Oznacza to, że do dochodu polskiego zastosuje się taką stawkę podatku jaka byłaby zastosowana gdyby dochód zagraniczny nie był zwolniony. Ponieważ w Polsce mamy progresywną stawkę podatku (stopa procentowa rośnie wraz ze wzrostem dochodu) to oznacza, że w metodzie tej dochód zagraniczny podwyższa stawkę podatku, która będzie zastosowana do dochodów polskich. Podatnik musi więc ustalić indywidualną stopę procentową, którą zastosuje do polskich dochodów. 77

78 Przykład Załóżmy, że podatnik w 2013 r. osiągnął dochody z Niemiec w wysokości euro i w Polsce w wysokości zł (pomijamy ZUS i składkę zdrowotną). 78

79 1. Waluty przeliczamy na złote wg kursu z dnia wypłaty. Przyjmijmy, że po przeliczeniu na złote przychód wyniesie: zł. Do wyliczenia stopy procentowej przyjmujemy dochód zaokrąglony do pełnych złotych. Do dochodu podlegającego opodatkowaniu (czyli uzyskanego w Polsce) stosujemy stopę procentową, która byłaby zastosowana gdyby dochody niemieckie nie były zwolnione z podatku. Stopę wyliczamy następująco: a) liczymy podatek (zgodnie ze skalą podatkową) od dochodów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych, tj: = , ( )x32% ,02 = ,06 zł b) podatek dzielimy przez sumę dochodów i mnożymy razy 100%: 25550,06 / x 100 = 21,15 % (stopę zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku) Do dochodu podlegającego opodatkowaniu stosujemy wyliczoną stopę procentową: x 21,15% = Podatek wyniesie więc

80 Metoda odliczenia proporcjonalnego Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Belgią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. W odróżnieniu od metody wyłączenia z progresją w metodzie proporcjonalnego odliczenia dochód zagraniczny podlega również opodatkowaniu w kraju zamieszkania. Uniknięcie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez możliwość odliczenia podatku, który został zapłacony za granicą. 80

81 Przykład Załóżmy, że podatnik w 2013 r. osiągnął dochody z Holandii w wysokości euro i w Polsce w wysokości zł (pomijamy ZUS i składkę zdrowotną). 81

82 1. Waluty przeliczamy na złote wg kursu z dnia wypłaty. Przyjmijmy, że po przeliczeniu na złote przychód wyniesie: zł. Łączny dochód do opodatkowania (polski i holenderski) wyniesie więc: Liczymy podatek od łącznych dochodów, tj: = , ( )x32% ,02 = ,06 zł b) od podatku odliczamy podatek zapłacony za granicą. Podatek przeliczamy na złote: zakładamy, że wyniesie on 7907 zł. Odliczenie zagranicznego podatku nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Dochód uzyskany w Holandii ( zł) stanowi 66,39 % dochodu podlegającego opodatkowaniu, tak więc odliczyć możemy maksymalnie kwotę: ,06 x 66,39% = ,68 zł. Ponieważ podatek zapłacony w Holandii wyniósł 7907 zł, możemy odliczyć go w całości: , = ,06 Podatek należny w Polsce wynosi więc (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł 82

83 ULGA ABOLICYJNA Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nową ulgę, która polega na odliczeniu od podatku kwoty będącej różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27g). Ulgę tą osoby fizyczne wykazują w załączniku PIT/O. Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia należy wyliczyć podatek przy zastosowaniu jednej i drugiej metody, a różnica będzie stanowiła ulgę, podlegającą odliczeniu od podatku. 83

84 Przykład Wróćmy do naszego poprzedniego przykładu z wyliczeniem podatku od dochodów uzyskiwanych z Holandii. Podatek należny w Polsce wyniósł w tym przykładzie (po zaokrągleniu do pełnych złotych) zł Wyliczenie kwoty ulgi abolicyjnej Kwota ulgi abolicyjnej jest różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu obu metod wynosi: = Kwotę tę podatnik wykaże w poz. 37 załącznika PIT/O a następnie przeniesie do poz. 180 zeznania PIT

85 Wysokość podatku od dochodów osiąganych ze stosunku pracy lub z działalności gospodarczej przez osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy jest taka sama jak dla osób z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Art. 29 PDOF określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od pozostałych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby mające ograniczony obowiązek podatkowy. W zależności od kategorii przychodu podatek ten wynosi 20%. Przychodu nie pomniejsza się o koszty. 85

86 Osoba mieszkająca w Polsce uzyskuje przychód brutto z umowy o dzieło w wysokości 1000 zł. Od tego przychodu zapłaci 144 zł podatku (18% z 800 zł tj. przychód 1000 zł pomniejszony o koszty 20% zł). Natomiast osoba nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce z tytułu takiej umowy o dzieło wykonanej w Polsce zapłaci 200 zł podatku (20% z 1000 zł). W jaki sposób cudzoziemiec (lub jego płatnik) mogą wyrównać tę dysproporcję? 86

87 Wprowadzony do updof od r. art. 29 ust. 4 i 5 zapewnia nierezydentowi mieszkającemu w UE lub EUG odzyskanie nadpłaty wynikającej z pobrania przez płatnika ryczałtowego podatku dochodowego (który jak wskazano jest wyższy od podatku obliczonego według skali). Aby odzyskać tę nadpłatę podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne wraz z dołączonym do niego certyfikatem rezydencji z kraju zamieszkania. 87

88 Na płatniku ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia należnego podatku zryczałtowanego. Podatek ten płatnik wpłaca w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Płatnicy dokonujący takich świadczeń na rzecz osoby nie mającej miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązani są w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację (IFT-1R) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania. 88

89 Właściwość organów podatkowych dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym określona jest Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) 89

90 Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. 90

91 Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące w Polsce dochody z pracy, działalności gospodarczej oraz z kapitałów mają obowiązek złożenia zeznania i wykazania do opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce. 91

92 Zeznanie składa się do dnia 30 kwietnia następnego roku lecz w sytuacji gdy osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed tym dniem, są obowiązani złożyć zeznania, przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 92

93 Od r. polskie przepisy dopuszczają wspólne opodatkowanie małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub gdy jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania w Polsce a drugi w wymienionym kraju. Warunkiem złożenia wspólnego zeznania przez takich małżonków jest osiągnięcie w Polsce przychodu w wysokości równej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez małżonków w danym roku. Kolejnym warunkiem do takiego rozliczenia jest udokumentowanie miejsca zamieszkania za granicą certyfikatem rezydencji. 93

94 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli: 1) w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób otrzymujących wynagrodzenie. 94

95 Nierezydenci uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są obowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić dochody uzyskane od początku roku podatkowego. Obowiązek taki występuje po upływie 183 dni pracy na terenie Polski. Zaliczki wpłaca się w terminach miesięcznych, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Do uzyskanego dochodu stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18 %. 95

96 Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich UE, EOG mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Taką działalność mogą również podejmować cudzoziemcy posiadający: zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie, status uchodźcy, objęci ochroną uzupełniającą, posiadający zgodę na pobyt tolerowany, korzystają z ochrony czasowej. Inni cudzoziemcy mogą w Polsce prowadzić działalność w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. i s.a. 96

97 97

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski

Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski Zatrudnienie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r. Paweł Ziółkowski ptz@op.pl 2 Kto to jest cudzoziemiec? Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (obcokrajowiec lub

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM WYKAZ DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z treścią

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? Alicja Klebba, Foreign Employees Advisor, Atos Kim jesteśmy? Atos w Polsce

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/zatrudnianie-cudzoziemc/18152,praca-cudz oziemca-w-polsce.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców

Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców Powód wprowadzenia zmian Powód zmian: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego -SCP PUBLIKACJE Enterprise Europe Network OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Stan

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r. Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r. Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r. Paweł Ziółkowski Kto to jest cudzoziemiec? Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (obcokrajowiec lub bezpaństwowiec).

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Legalność zatrudnienia cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Sekcja Legalności Zatrudnienia Dariusz Dałek nadinspektor, koordynator sekcji Zielona Góra, 30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej OGÓLNE ZASADY POWIERZANIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ PRACA CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA Cudzoziemiec - oznacza to

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach:

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo