Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 164/2005, poz. 1365, z późn. zm.) Regulamin określa warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. 2. Wysokość świadczeń określona jest w załączniku nr Kompetencje Rektora i dziekana określone w Regulaminie przysługują upoważnionemu prorektorowi oraz prodziekanowi, których zakres obowiązków obejmuje sprawy pomocy materialnej dla studentów. 3 W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Politechniki Wrocławskiej może uzyskać następujące formy świadczeń: 1) stypendium socjalne, 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów 4) zapomogę Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w 3, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 3. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku Świadczenia wymienione w 3 mogą zostać przyznane studentom: 1) cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 1

2 2) cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracownikom migrującym, będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkom ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemcom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 7) cudzoziemcom, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym prawo stałego pobytu. 2. Obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów może zostać przyznane świadczenie określone w 3 ust. 3). 3. Posiadaczom ważnej Karty Polaka mogą zostać przyznane wszystkie świadczenia określone w 3 jeśli zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 4. Posiadaczom ważnej Karty Polaka, którzy nie zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą zostać przyznane świadczenia określone w 3 ust. 3). 5. Cudzoziemcom nie wymienionym w ust. od 1 do 4 nie przysługują świadczenia pomocy materialnej określone w niniejszym regulaminie. II. ORGANY PRZYZNAJĄCE ŚWIADCZENIA 6 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznają Komisje Stypendialne dla Studentów, działające na wydziałach, o ile zostaną powołane. 2. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje dziekan wydziału, a w przypadku studentów Studium Kształcenia Podstawowego Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki: a) w okresie od 16 czerwca do 14 października, b) w przypadku gdy Komisja Stypendialna nie została powołana. 2

3 3. Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje dziekan na okres od 15 października do 15 czerwca. 4. Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje dziekan na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego. Wniosek przedstawiany jest dziekanowi na piśmie. 5. W skład Komisji wchodzą studenci wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki również przedstawiciele Studium Kształcenia Podstawowego delegowani przez odpowiedni organ samorządu studenckiego oraz pracownicy Uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Skład komisji jest ogłaszany na wydziale i w Studium Kształcenia Podstawowego. 6. Komisja Stypendialna dla Studentów jest jedynym organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej dla studentów wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki również dla studentów Studium Kształcenia Podstawowego w okresie, na który została powołana. 7. Organ przyznający świadczenia podejmuje decyzję w terminie 21 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku, chyba że zachodzą okoliczności określone 9, ust. 12. W takim przypadku bieg terminu zostaje zawieszony na okres od momentu poinformowania studenta o konieczności uzupełnienia wniosku, do momentu dostarczenia przez studenta wymaganych dokumentów. 8. Obsługą administracyjną Komisji Stypendialnej dla Studentów zajmuje się wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu danego wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki dodatkowo przedstawiciel Studium Kształcenia Podstawowego wskazany przez dyrektora Studium. 1. Od decyzji podjętej przez dziekana przysługuje odwołanie do Rektora Od decyzji podjętej przez Komisję Stypendialną dla Studentów wydziału przysługuje odwołanie do: a) Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, b) Rektora w okresie od 15 czerwca do 15 października, lub w przypadku gdy Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów nie została powołana. 3. Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje Rektor na okres od 15 października do 15 czerwca. 4. Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje Rektor na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego. Wniosek przedstawiany jest Rektorowi na piśmie. 5. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów wchodzą studenci (co najmniej sześć osób) delegowani przez odpowiedni organ samorządu studenckiego oraz pracownicy uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji. Skład Komisji jest ogłaszany w Uczelni. 6. W przypadku nie zgłoszenia co najmniej sześciu studentów Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów nie zostaje powołana. 7. Odwołanie od decyzji należy składać we właściwym dziekanacie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Dziekanat przekazuje odwołanie instancji odwoławczej, wraz z decyzją pierwszej instancji oraz wnioskiem i wszystkimi załącznikami do wniosku. 3

4 8. Przywrócenie terminu może nastąpić w trybie art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98/2000, poz. 1071, z późn. zm.). 9. Odwołania złożone po terminie, co do których nie nastąpiło przywrócenie terminu, nie będą rozpatrywane. 10. Instancja odwoławcza podejmuje decyzję w terminie 21 dni od daty złożenia odwołania, chyba że zachodzą okoliczności określone w 9, ust. 12. W takim przypadku bieg terminu zostaje zawieszony na okres od momentu poinformowania studenta o konieczności uzupełnienia wniosku, do momentu dostarczenia przez studenta wymaganych dokumentów. 11. Obsługą administracyjną Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów zajmuje się wyznaczony przez Rektora pracownik Działu Studenckiego. 12. Decyzję wydaną przez Komisję Stypendialną dla Studentów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów podpisuje przewodniczący tej komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 13. Decyzja pierwszej instancji lub instancji odwoławczej zostaje doręczona wnioskodawcy przez właściwego dziekana. Informacja o przygotowaniu decyzji zostaje przesłana wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej Dziekan uchyla decyzję Komisji Stypendialnej dla Studentów wydaną niezgodnie z przepisami lub Regulaminem. 2. Rektor uchyla decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów wydaną niezgodnie z przepisami lub Regulaminem. 3. Sprawa, w której wydano uchyloną w trybie nadzoru decyzję, zostaje ponownie rozpatrzona przez instancję, która wydała uchyloną decyzję. 4. Dziekan wydziału zleca wykonanie postanowień organu przyznającego świadczenia (organu odwoławczego) służbom administracyjnym. Wykonując decyzje innych organów przyznających świadczenia, dziekan działa na podstawie: 1) decyzji Komisji Stypendialnej dla Studentów, 2) decyzji instancji odwoławczej. III. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 9 1. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 2) i 3) przyznawane są na okres roku akademickiego, z wyjątkiem przypadków określonych w 17, ust. 8 oraz gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. 2. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 1) przyznawane są na okres semestru lub roku akademickiego. Decyzję dotyczącą okresu przyznawania ww. świadczeń w kolejnym roku akademickim podejmuje Rektor i ogłasza Pismem Okólnym do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku akademickiego. 3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 3, przyznawane są studentom wpisanym na semestr. 4

5 4. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek studenta. 5. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, określonych w 3 p. 3) należy składać w terminie od 1 września do 15 października. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane. 6. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej określonych w 3 p. 1) i 2) należy składać w terminie od 1 września do 15 października, a w przypadku studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim od 1 lutego do 10 marca. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w innych terminach. 7. Na wydziałach, na których został wdrożony system Edukacja_CL wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu, a następnie wydrukowane z systemu i podpisane formularze dostarczyć do dziekanatu. Na pozostałych wydziałach należy złożyć wnioski zgodne z wzorami określonymi w załącznikach nr Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 1) i 2) przyznawane są od miesiąca, w którym przyjęty został kompletny wniosek, nie wcześniej jednak niż od października. 9. Pracownik dziekanatu przyjmujący wniosek wpisuje na wniosku datę złożenia wniosku. 10. W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny pracownik dziekanatu zwraca wniosek studentowi wraz z pisemną informacją o brakujących dokumentach. 11. Pracownik dziekanatu przyjmujący kompletny wniosek wpisuje na wniosku datę przyjęcia kompletnego wniosku. 12. W przypadku, gdy wpisana została data przyjęcia kompletnego wniosku, zaś w toku dalszego postępowania zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, za datę przyjęcia kompletnego wniosku uznaje się datę wpisaną na wniosku. 13. Jeśli opóźnienie w dostarczeniu wymaganego dokumentu wynika z niewydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz wnioskodawca może to udokumentować, o terminie przyznania świadczenia pomocy materialnej decyduje data złożenia wniosku. 14. Wnioski o świadczenia określone w 3 p. 1) i 2), co do których zachodzi okoliczność określona w ust. 12, nieuzupełnione do dnia 30 czerwca roku akademickiego, na który świadczenie miałoby być przyznane, nie będą rozpatrywane Stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Przyznane studentowi świadczenia pomocy materialnej określone w 3 zostają zawieszone z dniem wydania przez dziekana (dyrektora Studium Kształcenia Podstawowego) decyzji o skreśleniu z listy studentów: 5

6 1) student traci prawo do zawieszonych świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów, 2) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów, 3) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków studenta o przyznanie innych świadczeń pomocy materialnej. 2. Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej z dniem podjęcia decyzji dziekana o zmianie wpisu na semestr, w wyniku której student skierowany zostaje na urlop lub studiuje bez wpisu na semestr. 3. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p.1), 2) i 4) mogą być, na zasadzie wyjątku, przyznane studentowi przebywającemu na urlopie, jeżeli spełnione są łącznie warunki: 1) okres urlopu jest nie dłuższy niż 1 semestr, 2) student w okresie urlopu realizuje kursy w wymiarze nie mniejszym niż połowa wymaganego przez wydział minimum programowego, w rozumieniu liczby godzin. 4. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p.1), 2) i 4) mogą być, na zasadzie wyjątku, przyznane studentowi studiującemu bez wpisu na semestr, jeśli student realizuje co najmniej połowę wymaganego przez wydział minimum programowego, w rozumieniu liczby godzin. 5. W przypadkach szczególnych organ przyznający świadczenia może przyznać świadczenia, o których mowa w 3 p.1), 2) i 4) w okresie urlopu również studentom, którzy nie spełniają warunków określonych w 11, ust. 3, bądź studentom studiującym bez wpisu na semestr, którzy nie spełniają warunków określonych w 11, ust. 4. Okoliczności uzasadniające taką decyzję to: 1) studenci pozbawieni rodziny, wychowankowie domu dziecka, 2) sieroty, 3) student pozostający w związku małżeńskim i wychowujący dziecko, 4) samotna matka (lub samotny ojciec) wychowująca(y) dziecko, 5) student, którego sytuacja rodzinna i materialna uległa istotnemu pogorszeniu wskutek wypadku, choroby itp. poważnej sytuacji losowej, 6) studenci niepełnosprawni. 6. Student wyjeżdżający za granicę w ramach programów współpracy międzynarodowej uczelni, może otrzymywać świadczenia określone w 3, nawet jeśli nie spełnia warunku określonego w 9 ust Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się wstecz, z wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia organu przyznającego świadczenia przez organ odwoławczy. 8. Świadczenia wypłacone nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust W przypadku ujawnienia, że załączone do wniosku dokumenty są fałszywe lub też, że sytuacja materialna, zdrowotna lub dotycząca innych istotnych dla przyznania świadczenia okoliczności została udokumentowana w sposób niepełny, student podlega, 6

7 niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności, odpowiedzialności dyscyplinarnej, a świadczenia pobrane podlegają zwrotowi. IV. STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni zamknięty rok podatkowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Dochód netto określany jest na podstawie art. 179, ust 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164/2005, poz. 1365, z późn. zm.). 3. Dochód netto o którym mowa w ust. 2 oznacza dochód pomniejszony o: podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. A w przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód netto ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ogłaszanego co roku obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta wnioskodawcę, 2) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, 3) będące na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych) studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 4) małżonka studenta, 5) będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. Do dochodów studenta nie wlicza się: 1) dochodów osób, o których mowa w ust. 4 p. 2) i 3), jeżeli student jest samodzielny finansowo ( 12, ust. 6), 2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 7

8 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w p. 1) i 2), nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich. 7. Student pozostający w związku małżeńskim dokumentuje sytuację materialną: 1) własnego gospodarstwa domowego odrębnego od rodziców, jeżeli małżeństwo jest samodzielne finansowo, 2) gospodarstwa domowego wspólnego z rodzicami, opiekunami prawnymi, opiekunami faktycznymi studenta wnioskodawcy, jeżeli małżeństwo nie jest samodzielne finansowo Student wnoszący podanie o stypendium socjalne obowiązany jest udokumentować sytuację materialną swoją oraz członków rodziny ( 12, ust. 4), między innymi dostarczając potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach (zgodnie z 13, ust. 2) dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, w tym również studenta wnioskodawcy. 2. Zaświadczenie o dochodach powinno zawierać następujące informacje: 1) wysokość przychodu, 2) wysokość dochodu brutto, 3) wysokość należnego podatku, 4) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 5) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu. Student może dostarczyć zaświadczenie na druku własnym właściwego urzędu skarbowego (pod warunkiem, że druk ten zawiera ww. dane), bądź też na formularzu uczelni wzór formularza zaświadczenia określa Załącznik nr 9, str Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne branej pod uwagę przy określaniu dochodu uprawniającego studenta do stypendium socjalnego oblicza się według następującego wzoru: 8

9 gdzie: S = Sp (P-Sus) S składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych, Sp stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P przychód wyrażony w złotych, Sus składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych. 4. Jeżeli rodzina studenta rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymagane jest: 1) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 2) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym; wzór oświadczenia określa załącznik nr Jeżeli rodzina studenta uzyskuje dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym. 6. Do powierzchni gospodarstwa rolnego (stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego) wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 1) gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej: a) małżonkiem właściciela gospodarstwa rolnego b) jego zstępnym lub pasierbem, c) osobą pozostającą z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c, 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 7. Ustalając dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego na zasadach określonych w ust. 6 oraz wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych, dochód pomniejsza się o czynsz zapłacony z tytułu dzierżawy. 8. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego 9

10 9. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 10. W przypadku utraty dochodu rodziny i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium, dochód rodziny należy pomniejszyć o dochód utracony w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. 11. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 9 i 10, rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 12. Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego. 13. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu. 14. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 13, rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 15. Obowiązkiem studenta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny. 16. Dla pobierających naukę członków rodziny, do 26. roku życia, a także tych, których 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów (rodzeństwo, dzieci) student obowiązany jest 10

11 dostarczyć kserokopię odpisu aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia w celu uwierzytelnienia kserokopii). 17. Dla pobierających naukę członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, a nie osiągnęli 26. roku życia, a także tych, których 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, student obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły (uczelni) publicznej lub niepublicznej. 18. Student obowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenia, stosownie do innych dochodów członków rodziny, w tym: 1) decyzja ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, 2) kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, 3) kopie wyciągów bankowych bądź przekazów pocztowych w przypadku alimentów dobrowolnych (z odpowiednim tytułem przelewu lub przekazu) z trzech ostatnich miesięcy. 4) kopie decyzji właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną (świadczenie alimentacyjne) z określeniem jej wysokości, 5) zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 6) potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto). 19. Student zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację materialną na żądanie organu przyznającego świadczenia. 20. Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ przyznający świadczenia ma prawo żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 21. W przypadku wątpliwości dotyczących sytuacji materialnej rodziny studenta dziekan lub Rektor, na wniosek organu przyznającego świadczenia, zwraca się do właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o udostępnienie danych osobowych dotyczących sytuacji materialnej rodziny studenta, ustalonych na podstawie wywiadu środowiskowego. 22. Jeśli z udostępnionych danych, określonych w ust. 21 wynika, iż rodzina studenta nie wymaga wsparcia finansowego, organ przyznający świadczenia nie przyznaje stypendium socjalnego. 23. Nadzór nad sposobem udokumentowania dochodu sprawuje dziekan. 24. Student pobierający stypendium socjalne, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Uczelni, o jakiejkolwiek zmianie zadeklarowanych dochodów. 25. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego oraz kategorie i wysokość stawek stypendium socjalnego określone są w załączniku nr Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 11

12 stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki student musi spełniać łącznie dwa warunki: 1) zamieszkuje na stałe poza obszarem miast, gmin i powiatów wymienionych w Załączniku nr 2. Za adres pobytu stałego przyjmuje się adres wskazany w poświadczeniu Urzędu Skarbowego dla rodziców/opiekunów (lub dla rodziny studenta, jeśli dokumentuje on sytuację materialną na zasadzie 12, ust. 5, p. 1), 2) czasowo zamieszkuje w miejscu studiów. 4. Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki należy dołączyć oświadczenie o miejscu tymczasowego zamieszkania studenta w miejscu studiów. 5. Od studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki żąda się okazania dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania (np. dowodu osobistego). 6. Student, który nie spełnia warunku określonego w ust. 3 pkt. 1) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeśli udowodni, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 7. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu, o którym mowa w ust. 2 przysługuje tylko jednemu z małżonków, jeśli współmałżonek jest również studentem lub doktorantem Politechniki Wrocławskiej. 8. Do określenia sytuacji materialnej studenta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium socjalnego 12 i Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki dołącza do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki dokumenty poświadczające miejsce tymczasowego zamieszkania, tj.: zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu, kopia umowy o wynajem lub oświadczenie studenta o tymczasowym zamieszkiwaniu w miejscu studiów, z podanym dokładnym adresem zamieszkania. 10. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz kategorie i stawki stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki określone są w załączniku nr Student ma obowiązek powiadomić organ przyznający świadczenia o: 1) rezygnacji swojej, swojego małżonka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, 12

13 2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu, 3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący. VII. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu. 2. Student składający wniosek o stypendium specjalne wskazuje, jaki posiada stopień niepełnosprawności oraz przedstawia legitymację osoby niepełnosprawnej, a w przypadku jej braku, orzeczenie o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności. 3. Kategorie i stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określone są w załączniku nr W przypadku gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. 5. W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie. VIII. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. Student może składać wnioski o stypendium Rektora dla najlepszego studenta w każdym z trzech tytułów: 1) za wysoką średnią ocen; 2) za osiągnięcia naukowe, artystyczne; 3) za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 3. Stypendium jest przyznawane tylko z jednego tytułu. 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoka średnią ocen może otrzymać student wpisany na semestr ( 9, ust. 3), który w roku akademickim 2010/2011 spełnił wszystkie wymienione niżej warunki: 1) był wpisany na semestr (zimowy oraz letni), 2) zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie kursy na które został zapisany w ciągu roku akademickiego (także kursy, które powtarza, kursy ogólnouczelniane oraz kursy dodatkowe, nie ujęte w programie studiów dla kierunku), 13

14 3) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocenę nie niższą niż 4, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student wpisany na semestr ( 9, ust. 3), który w roku akademickim 2011/2012 i następnych spełnił wszystkie wymienione niżej warunki: 1) był wpisany na semestr (zimowy oraz letni), 2) zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie kursy wymagane programem studiów (także kursy, które powtarza, kursy ogólnouczelniane oraz kursy dodatkowe, nie ujęte w programie studiów dla kierunku) i nie posiada punktów deficytowych powstałych z winy studenta, 3) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocenę nie niższą niż 4, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać student wpisany na semestr ( 9 ust. 3), który w roku akademickim 2010/2011 spełnił warunki określone w ust. 4 p. 1) i 2) a w roku akademickim 2011/2012 i następnych był wpisany na semestr ( 9 ust. 3) i spełnił warunki określone w ust. 5 p. 1) i 2). 7. Średnią ocenę uprawniającą do stypendium Rektora dla najlepszych studentów wyznacza się sumując średnie oceny uzyskane z poszczególnych semestrów, obliczone zgodnie z regulaminem studiów, a następnie dzieląc wynik przez 2 i zaokrąglając wynik do dwóch miejsc po przecinku. 8. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na podstawie listy rankingowej na kierunku, w dwóch kategoriach: 1) A, które otrzymuje pierwsze 10% studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej, 2) B, przyznawane pozostałym 90% studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej. 9. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przydziela się według następujących procedur: 1) do 15 listopada wydziały przekazują do Działu Studenckiego informacje o ilości przyznanych stypendiów socjalnych oraz ich wysokości, 2) do 23 listopada Rektor w Piśmie Okólnym określa jaki procent liczby studentów uczelni w rozbiciu na wydziały może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, kwotę przyznawaną poszczególnym wydziałom oraz wysokość stawki stypendium kategorii A i B, 3) do 30 listopada dziekan w porozumieniu z Komisją Stypendialną dla Studentów tworzy listę rankingową zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. Piśmie Okólnym Student studiujący za granicą może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez okres do 9 miesięcy jeśli został wpisany na semestr. Warunek wpisu nie odnosi się do sytuacji określonych w 11 ust Student powracający ze studiów za granicą, po okresie pobytu obejmującym okres jednego semestru, otrzymuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów na zasadach: 1) warunki określone w 16 ust. 4, 5 i 6 odnoszą się łącznie do okresu pobytu za granicą oraz do semestru następującego po wyjeździe lub poprzedzającego wyjazd, 14

15 zaliczonego na Uczelni. Warunek wpisu nie odnosi się do sytuacji określonych w 11 ust. 6, 2) średnia wyliczona jest łącznie za semestr studiów za granicą oraz semestr zaliczony na Uczelni, 3) dziekan w porozumieniu z Komisją Stypendialną dla Studentów może podjąć decyzje o przyznaniu stypendium studentowi, który nie spełnia wymagania określonego w 16 ust. 4 p. 2) lub 16 ust. 5 p. 2) pod warunkiem, że student zaliczył wszystkie kursy na jakie zapisał się na uczelni zagranicznej. 3. Student powracający ze studiów za granicą, po okresie pobytu obejmującym rok akademicki, otrzymuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyliczonej średniej za okres studiów za granicą, zaakceptowanej przez dziekana. 4. Studentowi, który na dany rok akademicki otrzymał zgodę na urlop, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznane na podstawie średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok studiów, jest wypłacane po powrocie z urlopu. 5. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop w trakcie roku akademickiego, wypłata stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymana od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop. Pozostała część stypendium wypłacana jest studentowi po powrocie z urlopu. 6. Studentowi I roku studiów nie przysługuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów, z wyjątkiem studentów I roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 7. W przypadku studentów określonych w ust. 6, w części drugiej, kryteria określone w 16 ust. 4, 5 i 6 stosują się do ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. 8. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, stypendium Rektora dla najlepszych studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przyznaje się na jeden semestr (zaczynając od marca). Odpowiednią listę rankingową tworzy dziekan w ciągu 2 tygodni po ukazaniu się Pisma Okólnego opublikowanego 6 tygodni od rozpoczęcia semestru letniego. Pozostałe przepisy dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów stosuje się odpowiednio. 9. W sytuacjach określonych w ust. 8 stypendium na drugi rok studiów drugiego stopnia przyznaje się na podstawie średniej ocen z pierwszego semestru, tworzącego w tym przypadku pierwszy rok studiów. IX. ZAPOMOGI Zapomogę można przyznać studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą wniosku. 3. Składając wniosek o zapomogę student powinien wykazać wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje. 4. Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku. Wniosków nie udokumentowanych nie rozpatruje się. 15

16 5. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są: 1) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, 2) zaświadczenia lekarskie, 3) zaświadczenia policji, 4) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, 5) oświadczenie o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. 6. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi jest równa czterokrotności kwoty najwyższej stawki stypendium socjalnego. 7. Zapomoga nie może być przyznana dwa razy z tego samego tytułu. 8. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Rektor, lub jeśli została powołana, Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów, w trybie odwołania, może przyznać (po zapoznaniu się z opinią dziekana): 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych kategorii wyższej od przysługującej na zasadach określonych w załączniku nr 1, 2) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyższe od kwoty ustalonej dla najwyższej kategorii, 3) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę pomimo nie spełnienia przez studenta warunków, o których mowa w 11, ust 3, 4 i 5, 4) stypendium Rektora dla najlepszych studentów jeśli student nie wypełnił wszystkich warunków, o których mowa w 16, ust. 4, 5 i 6, 5) zapomogę w kwocie przekraczającej ustalony limit wypłaty jednorazowej. 2. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu Przy określaniu średniego dochodu miesięcznego netto przypadającego na jednego członka rodziny należy wykazać kwotę, wyrażoną w pełnych złotych, bez groszy, wyliczoną na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Wzory formularzy zaświadczeń i wniosków wymaganych dla uzyskania świadczeń pomocy materialnej podają załączniki nr

17 3. Świadczenia pomocy materialnej przyznane na okres jednego roku akademickiego przysługują w miesiącach od października do czerwca. 4. Świadczenia pomocy materialnej przyznane na okres jednego semestru przysługują odpowiednio: 1) w miesiącach od października do lutego w semestrze zimowym, 2) w miesiącach od marca do czerwca w semestrze letnim. 5. W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową funduszu pomocy materialnej Rektor może zdecydować o dodatkowej wypłacie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 6. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na studencki rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w terminach ogłaszanych przez Rektora. Informacje o terminach wypłat świadczeń są przekazywane studentom za pośrednictwem wydziałów i Studium Kształcenia Podstawowego. 7. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej przyznanych w danym roku akademickim odbywa się nie później niż 30 września tegoż roku akademickiego. 17

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z W ramach środków z funduszy pomocy materialnej Politechniki Wrocławskiej, student może starać się o uzyskanie następujących form

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. a. studenta wnioskodawcę, b. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta,

Stypendium socjalne. a. studenta wnioskodawcę, b. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, 1 2. 1. Świadczenia, o których mowa w 1, ust.1 z wyłączeniem punktu 3 i 4, przyznawane są w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego przez Dziekana Wydziału na udokumentowany wniosek studenta.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora nr 82 z 15.06. 2013 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW 45/2009 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW 36/2010 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Załącznik do ZW 37/2008 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie art. 199

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2017/2018 zarządzenie nr 44 /2017 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2005 r. (RO/IX/20/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 52/14 Rektora UMB z dnia 17.09.2014 r. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW 79/2014 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem)

Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem) miejscowość/data Oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2016 roku wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu Zdolny licealista.. imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji, zwanej dalej Uczelnią, obowiązują jednolite zasady przydziału

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2229 wersja obowiązująca od 2016-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Rektora WSInf z dnia 14 września 2010 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik do Zarządzenia nr 176/09/2015 Rektora WSA w Bielsku Białej z dnia 30 września 2015 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Dz.U.2016.214 z dnia 2016.02.19 Status: Akt oczekujący Wersja od: 19 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*:

Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów str. 1 z 5 Wniosek o stypendium socjalne Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Wniosek jest*: niekompletny

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia nr 23/2011 Rektora WSZ Edukacja we Wrocławiu z dnia 01.10.2011r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów str. 1 z 5 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne socjalne wraz ze zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

zasiłek rodzinny: 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł), 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania akademika: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo