Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 164/2005, poz. 1365, z późn. zm.) Regulamin określa warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. 2. Wysokość świadczeń określona jest w załączniku nr Kompetencje Rektora i dziekana określone w Regulaminie przysługują upoważnionemu prorektorowi oraz prodziekanowi, których zakres obowiązków obejmuje sprawy pomocy materialnej dla studentów. 3 W ramach środków z funduszu pomocy materialnej student Politechniki Wrocławskiej może uzyskać następujące formy świadczeń: 1) stypendium socjalne, 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów 4) zapomogę Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w 3, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 3. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku Świadczenia wymienione w 3 mogą zostać przyznane studentom: 1) cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 1

2 2) cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracownikom migrującym, będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkom ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemcom, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 7) cudzoziemcom, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym prawo stałego pobytu. 2. Obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów może zostać przyznane świadczenie określone w 3 ust. 3). 3. Posiadaczom ważnej Karty Polaka mogą zostać przyznane wszystkie świadczenia określone w 3 jeśli zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 4. Posiadaczom ważnej Karty Polaka, którzy nie zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą zostać przyznane świadczenia określone w 3 ust. 3). 5. Cudzoziemcom nie wymienionym w ust. od 1 do 4 nie przysługują świadczenia pomocy materialnej określone w niniejszym regulaminie. II. ORGANY PRZYZNAJĄCE ŚWIADCZENIA 6 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznają Komisje Stypendialne dla Studentów, działające na wydziałach, o ile zostaną powołane. 2. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje dziekan wydziału, a w przypadku studentów Studium Kształcenia Podstawowego Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki: a) w okresie od 16 czerwca do 14 października, b) w przypadku gdy Komisja Stypendialna nie została powołana. 2

3 3. Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje dziekan na okres od 15 października do 15 czerwca. 4. Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje dziekan na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego. Wniosek przedstawiany jest dziekanowi na piśmie. 5. W skład Komisji wchodzą studenci wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki również przedstawiciele Studium Kształcenia Podstawowego delegowani przez odpowiedni organ samorządu studenckiego oraz pracownicy Uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Skład komisji jest ogłaszany na wydziale i w Studium Kształcenia Podstawowego. 6. Komisja Stypendialna dla Studentów jest jedynym organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej dla studentów wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki również dla studentów Studium Kształcenia Podstawowego w okresie, na który została powołana. 7. Organ przyznający świadczenia podejmuje decyzję w terminie 21 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku, chyba że zachodzą okoliczności określone 9, ust. 12. W takim przypadku bieg terminu zostaje zawieszony na okres od momentu poinformowania studenta o konieczności uzupełnienia wniosku, do momentu dostarczenia przez studenta wymaganych dokumentów. 8. Obsługą administracyjną Komisji Stypendialnej dla Studentów zajmuje się wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu danego wydziału, a w przypadku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki dodatkowo przedstawiciel Studium Kształcenia Podstawowego wskazany przez dyrektora Studium. 1. Od decyzji podjętej przez dziekana przysługuje odwołanie do Rektora Od decyzji podjętej przez Komisję Stypendialną dla Studentów wydziału przysługuje odwołanie do: a) Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów, b) Rektora w okresie od 15 czerwca do 15 października, lub w przypadku gdy Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów nie została powołana. 3. Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje Rektor na okres od 15 października do 15 czerwca. 4. Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów powołuje Rektor na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego. Wniosek przedstawiany jest Rektorowi na piśmie. 5. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów wchodzą studenci (co najmniej sześć osób) delegowani przez odpowiedni organ samorządu studenckiego oraz pracownicy uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu Komisji. Skład Komisji jest ogłaszany w Uczelni. 6. W przypadku nie zgłoszenia co najmniej sześciu studentów Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów nie zostaje powołana. 7. Odwołanie od decyzji należy składać we właściwym dziekanacie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji. Dziekanat przekazuje odwołanie instancji odwoławczej, wraz z decyzją pierwszej instancji oraz wnioskiem i wszystkimi załącznikami do wniosku. 3

4 8. Przywrócenie terminu może nastąpić w trybie art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98/2000, poz. 1071, z późn. zm.). 9. Odwołania złożone po terminie, co do których nie nastąpiło przywrócenie terminu, nie będą rozpatrywane. 10. Instancja odwoławcza podejmuje decyzję w terminie 21 dni od daty złożenia odwołania, chyba że zachodzą okoliczności określone w 9, ust. 12. W takim przypadku bieg terminu zostaje zawieszony na okres od momentu poinformowania studenta o konieczności uzupełnienia wniosku, do momentu dostarczenia przez studenta wymaganych dokumentów. 11. Obsługą administracyjną Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów zajmuje się wyznaczony przez Rektora pracownik Działu Studenckiego. 12. Decyzję wydaną przez Komisję Stypendialną dla Studentów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów podpisuje przewodniczący tej komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 13. Decyzja pierwszej instancji lub instancji odwoławczej zostaje doręczona wnioskodawcy przez właściwego dziekana. Informacja o przygotowaniu decyzji zostaje przesłana wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej Dziekan uchyla decyzję Komisji Stypendialnej dla Studentów wydaną niezgodnie z przepisami lub Regulaminem. 2. Rektor uchyla decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów wydaną niezgodnie z przepisami lub Regulaminem. 3. Sprawa, w której wydano uchyloną w trybie nadzoru decyzję, zostaje ponownie rozpatrzona przez instancję, która wydała uchyloną decyzję. 4. Dziekan wydziału zleca wykonanie postanowień organu przyznającego świadczenia (organu odwoławczego) służbom administracyjnym. Wykonując decyzje innych organów przyznających świadczenia, dziekan działa na podstawie: 1) decyzji Komisji Stypendialnej dla Studentów, 2) decyzji instancji odwoławczej. III. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 9 1. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 2) i 3) przyznawane są na okres roku akademickiego, z wyjątkiem przypadków określonych w 17, ust. 8 oraz gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. 2. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 1) przyznawane są na okres semestru lub roku akademickiego. Decyzję dotyczącą okresu przyznawania ww. świadczeń w kolejnym roku akademickim podejmuje Rektor i ogłasza Pismem Okólnym do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku akademickiego. 3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 3, przyznawane są studentom wpisanym na semestr. 4

5 4. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek studenta. 5. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, określonych w 3 p. 3) należy składać w terminie od 1 września do 15 października. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane. 6. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej określonych w 3 p. 1) i 2) należy składać w terminie od 1 września do 15 października, a w przypadku studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim od 1 lutego do 10 marca. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków w innych terminach. 7. Na wydziałach, na których został wdrożony system Edukacja_CL wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu, a następnie wydrukowane z systemu i podpisane formularze dostarczyć do dziekanatu. Na pozostałych wydziałach należy złożyć wnioski zgodne z wzorami określonymi w załącznikach nr Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p. 1) i 2) przyznawane są od miesiąca, w którym przyjęty został kompletny wniosek, nie wcześniej jednak niż od października. 9. Pracownik dziekanatu przyjmujący wniosek wpisuje na wniosku datę złożenia wniosku. 10. W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny pracownik dziekanatu zwraca wniosek studentowi wraz z pisemną informacją o brakujących dokumentach. 11. Pracownik dziekanatu przyjmujący kompletny wniosek wpisuje na wniosku datę przyjęcia kompletnego wniosku. 12. W przypadku, gdy wpisana została data przyjęcia kompletnego wniosku, zaś w toku dalszego postępowania zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, za datę przyjęcia kompletnego wniosku uznaje się datę wpisaną na wniosku. 13. Jeśli opóźnienie w dostarczeniu wymaganego dokumentu wynika z niewydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz wnioskodawca może to udokumentować, o terminie przyznania świadczenia pomocy materialnej decyduje data złożenia wniosku. 14. Wnioski o świadczenia określone w 3 p. 1) i 2), co do których zachodzi okoliczność określona w ust. 12, nieuzupełnione do dnia 30 czerwca roku akademickiego, na który świadczenie miałoby być przyznane, nie będą rozpatrywane Stypendium Rektora dla najlepszych studentów student może otrzymać po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Przyznane studentowi świadczenia pomocy materialnej określone w 3 zostają zawieszone z dniem wydania przez dziekana (dyrektora Studium Kształcenia Podstawowego) decyzji o skreśleniu z listy studentów: 5

6 1) student traci prawo do zawieszonych świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów, 2) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów, 3) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków studenta o przyznanie innych świadczeń pomocy materialnej. 2. Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej z dniem podjęcia decyzji dziekana o zmianie wpisu na semestr, w wyniku której student skierowany zostaje na urlop lub studiuje bez wpisu na semestr. 3. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p.1), 2) i 4) mogą być, na zasadzie wyjątku, przyznane studentowi przebywającemu na urlopie, jeżeli spełnione są łącznie warunki: 1) okres urlopu jest nie dłuższy niż 1 semestr, 2) student w okresie urlopu realizuje kursy w wymiarze nie mniejszym niż połowa wymaganego przez wydział minimum programowego, w rozumieniu liczby godzin. 4. Świadczenia pomocy materialnej określone w 3 p.1), 2) i 4) mogą być, na zasadzie wyjątku, przyznane studentowi studiującemu bez wpisu na semestr, jeśli student realizuje co najmniej połowę wymaganego przez wydział minimum programowego, w rozumieniu liczby godzin. 5. W przypadkach szczególnych organ przyznający świadczenia może przyznać świadczenia, o których mowa w 3 p.1), 2) i 4) w okresie urlopu również studentom, którzy nie spełniają warunków określonych w 11, ust. 3, bądź studentom studiującym bez wpisu na semestr, którzy nie spełniają warunków określonych w 11, ust. 4. Okoliczności uzasadniające taką decyzję to: 1) studenci pozbawieni rodziny, wychowankowie domu dziecka, 2) sieroty, 3) student pozostający w związku małżeńskim i wychowujący dziecko, 4) samotna matka (lub samotny ojciec) wychowująca(y) dziecko, 5) student, którego sytuacja rodzinna i materialna uległa istotnemu pogorszeniu wskutek wypadku, choroby itp. poważnej sytuacji losowej, 6) studenci niepełnosprawni. 6. Student wyjeżdżający za granicę w ramach programów współpracy międzynarodowej uczelni, może otrzymywać świadczenia określone w 3, nawet jeśli nie spełnia warunku określonego w 9 ust Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się wstecz, z wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia organu przyznającego świadczenia przez organ odwoławczy. 8. Świadczenia wypłacone nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust W przypadku ujawnienia, że załączone do wniosku dokumenty są fałszywe lub też, że sytuacja materialna, zdrowotna lub dotycząca innych istotnych dla przyznania świadczenia okoliczności została udokumentowana w sposób niepełny, student podlega, 6

7 niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności, odpowiedzialności dyscyplinarnej, a świadczenia pobrane podlegają zwrotowi. IV. STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni zamknięty rok podatkowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Dochód netto określany jest na podstawie art. 179, ust 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164/2005, poz. 1365, z późn. zm.). 3. Dochód netto o którym mowa w ust. 2 oznacza dochód pomniejszony o: podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. A w przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód netto ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ogłaszanego co roku obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta wnioskodawcę, 2) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, 3) będące na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych) studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 4) małżonka studenta, 5) będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. Do dochodów studenta nie wlicza się: 1) dochodów osób, o których mowa w ust. 4 p. 2) i 3), jeżeli student jest samodzielny finansowo ( 12, ust. 6), 2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 7

8 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w p. 1) i 2), nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich. 7. Student pozostający w związku małżeńskim dokumentuje sytuację materialną: 1) własnego gospodarstwa domowego odrębnego od rodziców, jeżeli małżeństwo jest samodzielne finansowo, 2) gospodarstwa domowego wspólnego z rodzicami, opiekunami prawnymi, opiekunami faktycznymi studenta wnioskodawcy, jeżeli małżeństwo nie jest samodzielne finansowo Student wnoszący podanie o stypendium socjalne obowiązany jest udokumentować sytuację materialną swoją oraz członków rodziny ( 12, ust. 4), między innymi dostarczając potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach (zgodnie z 13, ust. 2) dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, w tym również studenta wnioskodawcy. 2. Zaświadczenie o dochodach powinno zawierać następujące informacje: 1) wysokość przychodu, 2) wysokość dochodu brutto, 3) wysokość należnego podatku, 4) wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 5) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu. Student może dostarczyć zaświadczenie na druku własnym właściwego urzędu skarbowego (pod warunkiem, że druk ten zawiera ww. dane), bądź też na formularzu uczelni wzór formularza zaświadczenia określa Załącznik nr 9, str Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne branej pod uwagę przy określaniu dochodu uprawniającego studenta do stypendium socjalnego oblicza się według następującego wzoru: 8

9 gdzie: S = Sp (P-Sus) S składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych, Sp stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P przychód wyrażony w złotych, Sus składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych. 4. Jeżeli rodzina studenta rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymagane jest: 1) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 2) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym; wzór oświadczenia określa załącznik nr Jeżeli rodzina studenta uzyskuje dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym. 6. Do powierzchni gospodarstwa rolnego (stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego) wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 1) gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej: a) małżonkiem właściciela gospodarstwa rolnego b) jego zstępnym lub pasierbem, c) osobą pozostającą z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c, 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 7. Ustalając dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego na zasadach określonych w ust. 6 oraz wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych, dochód pomniejsza się o czynsz zapłacony z tytułu dzierżawy. 8. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego 9

10 9. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 10. W przypadku utraty dochodu rodziny i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium, dochód rodziny należy pomniejszyć o dochód utracony w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. 11. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 9 i 10, rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 12. Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego. 13. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu. 14. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 13, rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 15. Obowiązkiem studenta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny. 16. Dla pobierających naukę członków rodziny, do 26. roku życia, a także tych, których 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów (rodzeństwo, dzieci) student obowiązany jest 10

11 dostarczyć kserokopię odpisu aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia w celu uwierzytelnienia kserokopii). 17. Dla pobierających naukę członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, a nie osiągnęli 26. roku życia, a także tych, których 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, student obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły (uczelni) publicznej lub niepublicznej. 18. Student obowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenia, stosownie do innych dochodów członków rodziny, w tym: 1) decyzja ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, 2) kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, 3) kopie wyciągów bankowych bądź przekazów pocztowych w przypadku alimentów dobrowolnych (z odpowiednim tytułem przelewu lub przekazu) z trzech ostatnich miesięcy. 4) kopie decyzji właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną (świadczenie alimentacyjne) z określeniem jej wysokości, 5) zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 6) potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto). 19. Student zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację materialną na żądanie organu przyznającego świadczenia. 20. Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ przyznający świadczenia ma prawo żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 21. W przypadku wątpliwości dotyczących sytuacji materialnej rodziny studenta dziekan lub Rektor, na wniosek organu przyznającego świadczenia, zwraca się do właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o udostępnienie danych osobowych dotyczących sytuacji materialnej rodziny studenta, ustalonych na podstawie wywiadu środowiskowego. 22. Jeśli z udostępnionych danych, określonych w ust. 21 wynika, iż rodzina studenta nie wymaga wsparcia finansowego, organ przyznający świadczenia nie przyznaje stypendium socjalnego. 23. Nadzór nad sposobem udokumentowania dochodu sprawuje dziekan. 24. Student pobierający stypendium socjalne, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Uczelni, o jakiejkolwiek zmianie zadeklarowanych dochodów. 25. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego oraz kategorie i wysokość stawek stypendium socjalnego określone są w załączniku nr Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 11

12 stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki student musi spełniać łącznie dwa warunki: 1) zamieszkuje na stałe poza obszarem miast, gmin i powiatów wymienionych w Załączniku nr 2. Za adres pobytu stałego przyjmuje się adres wskazany w poświadczeniu Urzędu Skarbowego dla rodziców/opiekunów (lub dla rodziny studenta, jeśli dokumentuje on sytuację materialną na zasadzie 12, ust. 5, p. 1), 2) czasowo zamieszkuje w miejscu studiów. 4. Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki należy dołączyć oświadczenie o miejscu tymczasowego zamieszkania studenta w miejscu studiów. 5. Od studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki żąda się okazania dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania (np. dowodu osobistego). 6. Student, który nie spełnia warunku określonego w ust. 3 pkt. 1) może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeśli udowodni, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 7. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu, o którym mowa w ust. 2 przysługuje tylko jednemu z małżonków, jeśli współmałżonek jest również studentem lub doktorantem Politechniki Wrocławskiej. 8. Do określenia sytuacji materialnej studenta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium socjalnego 12 i Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki dołącza do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki dokumenty poświadczające miejsce tymczasowego zamieszkania, tj.: zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu, kopia umowy o wynajem lub oświadczenie studenta o tymczasowym zamieszkiwaniu w miejscu studiów, z podanym dokładnym adresem zamieszkania. 10. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz kategorie i stawki stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki określone są w załączniku nr Student ma obowiązek powiadomić organ przyznający świadczenia o: 1) rezygnacji swojej, swojego małżonka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, 12

13 2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu, 3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący. VII. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu. 2. Student składający wniosek o stypendium specjalne wskazuje, jaki posiada stopień niepełnosprawności oraz przedstawia legitymację osoby niepełnosprawnej, a w przypadku jej braku, orzeczenie o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności. 3. Kategorie i stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określone są w załączniku nr W przypadku gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. 5. W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie. VIII. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. Student może składać wnioski o stypendium Rektora dla najlepszego studenta w każdym z trzech tytułów: 1) za wysoką średnią ocen; 2) za osiągnięcia naukowe, artystyczne; 3) za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 3. Stypendium jest przyznawane tylko z jednego tytułu. 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoka średnią ocen może otrzymać student wpisany na semestr ( 9, ust. 3), który w roku akademickim 2010/2011 spełnił wszystkie wymienione niżej warunki: 1) był wpisany na semestr (zimowy oraz letni), 2) zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie kursy na które został zapisany w ciągu roku akademickiego (także kursy, które powtarza, kursy ogólnouczelniane oraz kursy dodatkowe, nie ujęte w programie studiów dla kierunku), 13

14 3) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocenę nie niższą niż 4, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student wpisany na semestr ( 9, ust. 3), który w roku akademickim 2011/2012 i następnych spełnił wszystkie wymienione niżej warunki: 1) był wpisany na semestr (zimowy oraz letni), 2) zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie kursy wymagane programem studiów (także kursy, które powtarza, kursy ogólnouczelniane oraz kursy dodatkowe, nie ujęte w programie studiów dla kierunku) i nie posiada punktów deficytowych powstałych z winy studenta, 3) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocenę nie niższą niż 4, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać student wpisany na semestr ( 9 ust. 3), który w roku akademickim 2010/2011 spełnił warunki określone w ust. 4 p. 1) i 2) a w roku akademickim 2011/2012 i następnych był wpisany na semestr ( 9 ust. 3) i spełnił warunki określone w ust. 5 p. 1) i 2). 7. Średnią ocenę uprawniającą do stypendium Rektora dla najlepszych studentów wyznacza się sumując średnie oceny uzyskane z poszczególnych semestrów, obliczone zgodnie z regulaminem studiów, a następnie dzieląc wynik przez 2 i zaokrąglając wynik do dwóch miejsc po przecinku. 8. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na podstawie listy rankingowej na kierunku, w dwóch kategoriach: 1) A, które otrzymuje pierwsze 10% studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej, 2) B, przyznawane pozostałym 90% studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej. 9. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przydziela się według następujących procedur: 1) do 15 listopada wydziały przekazują do Działu Studenckiego informacje o ilości przyznanych stypendiów socjalnych oraz ich wysokości, 2) do 23 listopada Rektor w Piśmie Okólnym określa jaki procent liczby studentów uczelni w rozbiciu na wydziały może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, kwotę przyznawaną poszczególnym wydziałom oraz wysokość stawki stypendium kategorii A i B, 3) do 30 listopada dziekan w porozumieniu z Komisją Stypendialną dla Studentów tworzy listę rankingową zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. Piśmie Okólnym Student studiujący za granicą może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez okres do 9 miesięcy jeśli został wpisany na semestr. Warunek wpisu nie odnosi się do sytuacji określonych w 11 ust Student powracający ze studiów za granicą, po okresie pobytu obejmującym okres jednego semestru, otrzymuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów na zasadach: 1) warunki określone w 16 ust. 4, 5 i 6 odnoszą się łącznie do okresu pobytu za granicą oraz do semestru następującego po wyjeździe lub poprzedzającego wyjazd, 14

15 zaliczonego na Uczelni. Warunek wpisu nie odnosi się do sytuacji określonych w 11 ust. 6, 2) średnia wyliczona jest łącznie za semestr studiów za granicą oraz semestr zaliczony na Uczelni, 3) dziekan w porozumieniu z Komisją Stypendialną dla Studentów może podjąć decyzje o przyznaniu stypendium studentowi, który nie spełnia wymagania określonego w 16 ust. 4 p. 2) lub 16 ust. 5 p. 2) pod warunkiem, że student zaliczył wszystkie kursy na jakie zapisał się na uczelni zagranicznej. 3. Student powracający ze studiów za granicą, po okresie pobytu obejmującym rok akademicki, otrzymuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wyliczonej średniej za okres studiów za granicą, zaakceptowanej przez dziekana. 4. Studentowi, który na dany rok akademicki otrzymał zgodę na urlop, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznane na podstawie średniej ocen uzyskanej za poprzedni rok studiów, jest wypłacane po powrocie z urlopu. 5. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop w trakcie roku akademickiego, wypłata stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymana od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop. Pozostała część stypendium wypłacana jest studentowi po powrocie z urlopu. 6. Studentowi I roku studiów nie przysługuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów, z wyjątkiem studentów I roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 7. W przypadku studentów określonych w ust. 6, w części drugiej, kryteria określone w 16 ust. 4, 5 i 6 stosują się do ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. 8. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, stypendium Rektora dla najlepszych studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przyznaje się na jeden semestr (zaczynając od marca). Odpowiednią listę rankingową tworzy dziekan w ciągu 2 tygodni po ukazaniu się Pisma Okólnego opublikowanego 6 tygodni od rozpoczęcia semestru letniego. Pozostałe przepisy dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów stosuje się odpowiednio. 9. W sytuacjach określonych w ust. 8 stypendium na drugi rok studiów drugiego stopnia przyznaje się na podstawie średniej ocen z pierwszego semestru, tworzącego w tym przypadku pierwszy rok studiów. IX. ZAPOMOGI Zapomogę można przyznać studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą wniosku. 3. Składając wniosek o zapomogę student powinien wykazać wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje. 4. Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku. Wniosków nie udokumentowanych nie rozpatruje się. 15

16 5. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są: 1) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, 2) zaświadczenia lekarskie, 3) zaświadczenia policji, 4) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, 5) oświadczenie o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. 6. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi jest równa czterokrotności kwoty najwyższej stawki stypendium socjalnego. 7. Zapomoga nie może być przyznana dwa razy z tego samego tytułu. 8. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Rektor, lub jeśli została powołana, Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów, w trybie odwołania, może przyznać (po zapoznaniu się z opinią dziekana): 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych kategorii wyższej od przysługującej na zasadach określonych w załączniku nr 1, 2) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyższe od kwoty ustalonej dla najwyższej kategorii, 3) stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę pomimo nie spełnienia przez studenta warunków, o których mowa w 11, ust 3, 4 i 5, 4) stypendium Rektora dla najlepszych studentów jeśli student nie wypełnił wszystkich warunków, o których mowa w 16, ust. 4, 5 i 6, 5) zapomogę w kwocie przekraczającej ustalony limit wypłaty jednorazowej. 2. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu Przy określaniu średniego dochodu miesięcznego netto przypadającego na jednego członka rodziny należy wykazać kwotę, wyrażoną w pełnych złotych, bez groszy, wyliczoną na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Wzory formularzy zaświadczeń i wniosków wymaganych dla uzyskania świadczeń pomocy materialnej podają załączniki nr

17 3. Świadczenia pomocy materialnej przyznane na okres jednego roku akademickiego przysługują w miesiącach od października do czerwca. 4. Świadczenia pomocy materialnej przyznane na okres jednego semestru przysługują odpowiednio: 1) w miesiącach od października do lutego w semestrze zimowym, 2) w miesiącach od marca do czerwca w semestrze letnim. 5. W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową funduszu pomocy materialnej Rektor może zdecydować o dodatkowej wypłacie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 6. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na studencki rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w terminach ogłaszanych przez Rektora. Informacje o terminach wypłat świadczeń są przekazywane studentom za pośrednictwem wydziałów i Studium Kształcenia Podstawowego. 7. Ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej przyznanych w danym roku akademickim odbywa się nie później niż 30 września tegoż roku akademickiego. 17

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo