Do trzech razy sztuka?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do trzech razy sztuka?"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN nakład egz. nr 415 R E K L A M A GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników. Symboliczne otwarcie obiektu nast¹pi w pi¹tek, 8 maja. O godzinie 9.00 wstêgê przetnie prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Zmodernizowany Ratusz to teraz nowoczesne centrum konferencyjno - sesyjne, naszpikowane elektronik¹ i sprzêtem audio-wizualnym. Ka da z kondygnacji utrzymana jest w odmiennej kolorystyce - na parterze dominuje b³êkitnozielona, na pierwszym piêtrze - kremowa biel a drugie piêtro utrzymane jest w tonacji karminowej. Nowe, klimatyzowane sale s¹ bardzo funkcjonalne i dziêki systemowi œcian przesuwnych w zale noœci od potrzeb mo na zwiêkszaæ ich powierzchniê. Na pod³ogach po³o ono parkiety i marmury. Odnowiono równie zaplecze sanitarne. Ca³y obiekt przystosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Od maja g³ównymi lokatorami Ratusza stan¹ siê radni. Dla ich potrzeb na 2 piêtrze powsta³a nowa sala sesyjna z widowni¹. Sala w kszta³cie litery L bêdzie wyposa ona w nowoczesne instalacje teletechniczne, pulpity z mikrofonami, rzutnik multimedialny oraz du y monitor LCD. - Przeprowadzka rajców do Fot. Marian Jabłoński staromiejskiego ratusza to powrót do tradycji - mówi Marek Jarzêbowski, rzecznik Prezydenta Miasta. Dokończenie na stronie 4 GLIWICE. Budowa kamienicy przy Raciborskiej Bramie rozpocznie siê najwczeœniej w przysz³ym roku. Do tego czasu plac przy koœciele Wszystkich Œwiêtych wykorzystywany bêdzie jako p³atny parking. Do trzech razy sztuka? - Nie ma mowy o rezygnacji z budowy budynku mieszkalnego w tym miejscu zastrzega Krzysztof Semik, rzecznik prasowy I ZBM. Dzia³ka jest zbyt cenna, eby mog³a byæ wykorzystana do innego celu. Realizacja inwestycji uzale - niona jest od sytuacji finansowej firmy i mo liwoœci uzyskania kredytu bankowego. W optymistycznym wariancie prace powinny rozpocz¹æ siê w przysz³ym roku. Do tego czasu plac ma byæ wykorzystywany jako p³atny parking. W ZBM zastanawiaj¹ siê nad tym, czy og³osiæ przetarg na wy³onienie dzier awcy terenu czy te samemu zaj¹æ siê wynajmem miejsc parkingowych. Na razie przez dwa miesi¹ce plac wykorzystywany bêdzie przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ jednej z kamienic, która remontuje dach. Mam nadziejê, e uda nam siê ruszyæ z inwestycj¹ na prze³omie 2009 i 2010 roku mówi Krzysztof Semik. Inwestycja przy Raciborskiej Bramie z ca³¹ pewnoœci¹ jest pechowa. ZBM I TBS ju po raz trzeci przymierza siê do jej realizacji. Teraz przygotowywany jest nowy projekt. Pierwszy - by³ za brzydki, drugi okaza³ siê zbyt kosztowny i nieekonomiczny 23 mieszkania z podziemnym gara em mia³y kosztowaæ a 8 milionów z³otych. Najnowszy projekt ma byæ oszczêdny i dostosowany do otoczenia. W za³o eniu, kamienica ma uwzglêdniaæ zastrze enia mieszkañców co oznacza, e bêdzie mia³a co najwy ej 2 kondygnacje a klinkierowa elewacja bêdzie bardziej korespondowaæ z zabytkow¹ zabudow¹ i otoczeniem koœcio³a. W budynku na pewno nie powstanie podziemny parking. Lokatorzy zainteresowani TBS-owskimi mieszkaniami na Starówce musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i... czekaæ. Przecie wiadomo, e do trzech razy sztuka. Nina Drzewiecka R E K L A M A

2 Nie jestem w opozycji do w³adz tylko do ich pewnych decyzji. & W tym tygodniu goœciem programu Zadaj pytanie przygotowywanego przez Telewizjê Gliwice by³a Katarzyna Lisowska - kojarzona z gliwick¹ opozycj¹, cz³onek Rady dzielnicy Œródmieœcie, dzia³aj¹ca ostatnio na rzecz utrzymania komunikacji tramwajowej. - Popieraj¹c modernizacjê gliwickich tramwajów, jednoczeœnie krytykuje Pani budowê hali widowiskowo - sportowej Podium. Sk¹d u Pani przekonanie, e ta inwestycja rzeczywiœcie spotyka siê z negatywnym odbiorem gliwiczan? - Proponujê wyjœæ na ulicê i porozmawiaæ z ludÿmi. Nie ka dy gliwiczanin studiuje ustawê bud etow¹ miasta i nie ka dy zdaje sobie sprawê z tego, jak ogromne obci¹ enie dla bud etu stanowi budowa tej hali. Przypomnê, e startowaliœmy od 212 mln z³ i po³owê mia³a refundowaæ Unia Europejska. Wed³ug najnowszych informacji (z MSI) koszt wzrós³ do 365 mln z³ a dotacja unijna pozosta³a na pocz¹tkowym poziomie 140 mln z³. To potê ny koszt a nikt nie dyskutuje czy jest on zasadny. W przypadku tramwajów mówimy nas nie staæ, a na Podium nas staæ? W tej chwili zaczyna byæ widoczne jaki koszt poniesie spo³eczeñstwo, gdy zdecydujemy siê budowaæ tê halê za wszelk¹ cenê. Podium jest przedstawiane jako inwestycja, która wypromuje Gliwice. Miasto jest instytucj¹ publiczn¹, któr¹ utrzymuje siê z podatków i w pierwszej kolejnoœci powinno zapewniæ podstawowe potrzeby spo³eczeñstwu, a póÿniej mo e bêdzie nas staæ na wodotrysk. Gdyby Gliwice by³y bogatym miastem i mielibyœmy tu ju wszystko zapewnione to wtedy mo na myœleæ o budowaniu Podium i marki Gliwice. - Zak³adam, e ma Pani, podobnie jak ma³ onek, pewne polityczne ambicje i prawdopodobnie bêd¹ Pañstwo kandydowaæ w nadchodz¹cych wyborach. Wielokrotnie krytykowali Pañstwo sztandarowe miejskie inwestycje takie jak Drogowa Trasa Œrednicowa, hala Podium czy centra handlowe Forum i Focus Mall. Rozumiem, e gdyby mieli pañstwo realny wp³yw na to, co dzieje siê w Gliwicach te inwestycje by nie powsta³y? - To nie jest tak. W tej chwili jest na pewno za wczeœnie by mówiæ P A R T N E R Z Y o wyborach samorz¹dowych, jednak pewne decyzje dojrzewaj¹. Myœlê, e mo e faktycznie przyszed³ czas na to, by siê mocniej zaanga owaæ i zmieniæ charakter gliwickiej demokracji. Obecnie wydaje siê, e standardem jest bezrefleksyjne g³osowanie Rady Miejskiej zgodnie z yczeniem prezydenta. Gdyby w ³onie Rady Miasta toczy³y siê dyskusje, œciera³y siê ró ne koncepcje by³oby to z wiêkszym po ytkiem dla Gliwic. Uwa am, e centra handlowe jako du e generatory ruchu powinny byæ lokalizowane poza miastem. Drogowa Trasa Œrednicowa, która mia³aby byæ tranzytowym dojazdem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Œl¹skiego Centrum Logistycznego z ca³¹ pewnoœci¹ nie. DTŒ jako trasa szybkiego ruchu, bezkolizyjna, z wielopoziomowymi rozjazdami i estakadami nie. Przeciêcie miasta drog¹ o charakterze autostrady nie. Natomiast DTŒ jako normalna droga miejska przebiegaj¹ca za p³otem Palmiarni proszê bardzo. DTŒ o charakterze drogi bezkolizyjnej, poprowadzona obwodnicowo tak. Hala Podium tak, ale za 10 lat. Kiedy w mieœcie bêdziemy szczêœliwie oddychali œwie ym powietrzem i dobrze bêdzie nam siê y³o wtedy mo emy budowaæ fajerwerki. - W Pani wyst¹pieniach pojawia³ siê zarzut, e miasto przez wiele lat nie inwestowa³o w tramwaje. To samo podnosili w swoim liœcie do prezydenta prof. K³osek i Sitarz. Jak Pani wyobra a sobie inwestowanie gminy w spó³kê skarbu pañstwa jak¹ jeszcze do niedawna by³y Tramwaje Œl¹skie. - To jest oczywiœcie pewne nieporozumienie lub przejêzyczenie. Wiadomo, e sprawy w³asnoœciowe s¹ skomplikowane. W³adze miasta mog³y jednak wykazaæ dobr¹ wolê i zrobiæ remont torowiska na skrzy owaniu Zwyciêstwa i Wyszyñskiego. Dobrej woli nie by³o. Miasto przerzuca³o siê za to odpowiedzialnoœci¹ z Tramwajami Œl¹skimi. Zwróæmy jednak uwagê, e profesorowie K³osek i Sitarz przytoczyli w swoim liœcie cztery strony fachowych, merytorycznych argumentów za utrzymaniem tramwaju w Gliwicach, a obecnie dyskutuje siê wy³¹cznie nad tym, do kogo nale a³a spó³ka Tramwaje Œl¹skie przez ostatnie lata. Mam nieodparte wra enie, e w ten sposób odwracana jest uwaga od meritum sprawy. - Czy w takim razie Komitet Obrony Tramwajów, którego jest Pani za³o ycielk¹, naciska³ wczeœniej na Tramwaje Œl¹skie, aby w Gliwicach równie modernizowano torowiska lub unowoczeœniono tabor? Czy nie wydaje siê Pani, e wysuwanie pretensji wy³¹cznie pod adresem prezydenta jest nieuprawnione? - Nikt nie kieruje zarzutów do prezydenta o to, co siê dzia³o z tramwajami przez ostatnie lata. Przynajmniej ja tego nie robiê. Chodzi o decyzjê na dzisiaj. Odziedziczyliœmy po komunie tysi¹ce zaniedbañ, jednak nigdzie nie jest powiedziane, e musimy siê tego pozbywaæ. Tym bardziej, e w przypadku tramwajów jest to dzia³anie nieeuropejskie i nieurbanistyczne. Kiedy za lat bêdziemy chcieli w Gliwicach powróciæ do tramwajów oka e siê, e jest to niemo liwe, bo zbyt kosztowne. Prezydent dokonuje obecnie czegoœ, co w biznesie nazywa siê wrogim przejêciem. Miasto dosta³o akcje spó³ki, nie mo e jej jednak zlikwidowaæ bo ma zaledwie 4 proc. udzia³ów ale de facto d¹ y do zlikwidowania tramwaju w mieœcie. - Czy nie boi siê Pani, e bêdzie mia³a nieprzyjemnoœci ze strony Urzêdu Miasta za swoj¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹? - To jest swoista cecha gliwickiej demokracji, e jak ktoœ mówi, e w mieœcie jest brudno to automatycznie zaliczany jest do opozycji. Ja nie jestem w opozycji do w³adz samorz¹dowych czy magistratu. Jestem w opozycji do pewnych decyzji, z którymi siê nie zgadzam. Pytanie by³oby mo e œmieszne, gdyby nie to, e s¹ pewne podstawy do tego, eby je zadaæ. Mia³am tak¹ sytuacjê, e rzecznik prasowy prezydenta miasta Marek Jarzêbowski, napisa³ na papierze firmowym Urzêdu Miasta donos na mnie do mojego pracodawcy z zapytaniem: czy wie co robiê w godzinach pracy? Podpisa³ siê jako naczelnik Wydzia³u Kultury i Promocji. Czy ja siê bojê? Nie, nie bojê siê. Jestem samodzielnym pracownikiem naukowym, wywi¹zujê siê ze swoich obowi¹zków tak jak nale y a pracodawca rozlicza mnie z moich sukcesów i osi¹gniêæ a nie z tego czy potakujê w³adzy. Mogê jeszcze dodaæ, e nie jestem jedyn¹ osob¹, któr¹ coœ takiego spotka³o. Mo e wiêc nale a³oby zapytaæ prezydenta miasta czy wie, co w godzinach pracy robi¹ jego pracownicy i czy to na pewno s¹ zadania Wydzia³u Kultury i Promocji. - Na koniec, aby zaspokoiæ ciekawoœæ tych wszystkich, których nurtuje charakter mojego zwi¹zku z Andrzejem Pieczyrakiem odpowiem, e wywodzê siê z rodziny, w której kobiety od wielu pokoleñ by³y niezale ne i wyemancypowane. Da³am wyraz tej rodzinnej tradycji pozostaj¹c przy swoim panieñskim nazwisku. Naszym szczêœciem jest to, e mamy wspólne pasje i zajmujemy siê tymi samymi rzeczami, wiele czasu spêdzamy razem. Nie mamy dylematów co jest dla Ciebie wa niejsze: tramwaj czy ja? Nina Drzewiecka Jarek So³tysek Pe³ny zapis spotkania mo na obejrzeæ na stronie internetowej R E K L A M A.... INFORMATOR RYNKOWY tygodnik bezp³atny Ukazuje siê od 1997 roku. Dostêpny poprzez system firmowych gazetników w wyznaczonych punktach w Gliwicach i Zabrzu. Lista punktów ---> Wydawca: INFORMATOR RYNKOWY - Wydawnictwo Prasowe Marcin Fabrykowski bank: Redaktor Naczelny Marcin Fabrykowski Redaktor Prowadz¹ca Nina Drzewiecka Redaktor Katarzyna Kowal Felietony: Marek Gabzdyl Sk³ad graficzny: Tomasz Królik Reklama: Krzysztof Fojcik Redakcja, Biuro Og³oszeñ Gliwice, ul. Kaczyniec 15/2 tel./fax P O R T A L M I E J S K I... Druk: Polskapresse, Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A Wydawca nie odpowiada za treœæ otrzymanych reklam i og³oszeñ. R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3

4 felieton na marginesie Wielka Majówka Z³oœliwy i nieub³agany kalendarz sprawi³, e tegoroczny d³ugi weekend jak e niesprawiedliwie! trwa³ tylko trzy dni, a nie, jak to ju niegdyœ bywa³o, nawet dni piêæ. No có, do dobrego cz³owiek przywyka bardzo szybko. Na szczêœcie pogoda wynagrodzi³a z nawi¹zk¹ szczup³oœæ weekendu, tak wiêc wszyscy w taki czy inny sposób wziêli udzia³ w tradycyjnej ju wielkiej majówce. Jak tu zreszt¹ nie braæ udzia³u, skoro biskupi udzielili dyspensy na spo ywanie miêsa 1 maja, który akurat w tym roku wypad³ w pi¹tek. Mo na wiêc powiedzieæ, e sygna³ do rozpoczêcia sezonu na grilla przyszedł z samej góry. Specjaliœci bran y spo ywczej wiedz¹ ju, e w³aœ- nie w pierwszych dniach maja nastêpuje skokowy, nawet o 25% wzrost spo ycia miês i wêdlin nadaj¹cych siê do grillowania. Spaceruj¹c po willowych dzielnicach miasta oraz w okolicach ogródków dzia³kowych (a mamy je w Gliwicach nawet w samym centrum miasta) mo na by³o nabraæ przekonania, e w tym roku wzrost ten by³ zdecydowanie wiêkszy. Podobne refleksje pojawia³y siê podczas wizyt w centrach handlowych, gdzie na honorowych miejscach specjaliœci od sprzeda y ustawiali zestawy do ogrodowego ucztowania nierzadko ca³e kombajny gastronomiczne, zaprojektowane chyba ju pod k¹tem tak zwanego small businessu, a tylko przez pomy³kê skierowane do sprzeda y detalicznej. Bo ilu znajdzie siê chêtnych na grill gazowy za ponad dwa tysi¹ce, wygl¹daj¹cy jak element scenografii futurystycznego filmu? Pogoda, która w naszych szerokoœciach geograficznych nie ma w zwyczaju nas rozpieszczaæ, w tym roku jest wyj¹tkowo przychylna. W kwietniu mogliœmy wiêc bez przeszkód i bezpiecznie pielêgnowaæ ludowe tradycje wielkanocne, nowe zwyczaje zwi¹zane z polsk¹ odmian¹ demokracji (protesty, wiece) i niedawne majowe zabawy. I w³aœnie kontakty w³adzy ze spo³eczeñstwem zawsze wi¹za³y siê z jedzeniem. Ju w Rzymie przecie wo³ano chleba i igrzysk. W niedawnych czasach partyjne imprezy w rodzaju Œwiêta Trybuny Robotniczej czy Trybuny Ludu nie mog³y odbyæ siê kie³basek czy krupnioków. Fakt ten aktualny jest równie obecnie, a szczególnego znaczenia nabiera w kontekœcie coraz bli szych wyborów w naszym mieœcie. Czasy s¹ ju jednak inne, dlatego - kandydaci pamiêtajcie jeœli kie³basa wyborcza, to tylko z grilla! Zablokował tramwaje ciu minutach sięgał już do ul. Daszyńskiego. GLIWICE. W ubiegłą środę, na godzinę kompletnie zablokowana została komunikacja tramwajowa w mieście. Wszystko przez kierowcę Audi, który nie dość, że zaparkował auto w niedozwolonym miejscu, to jeszcze w taki sposób, że uniemożliwił przejazd tramwajów. Do paraliżu doszło ok. godziny w newralgicznym punkcie na ul. Wieczorka, na wysokości dawnego baru Krasnoludek, gdzie tramwaje wjeżdżają na jeden tor. Po 20 minutach oczekiwania na kierowcę, motorniczy wycofał tramwaj aby umożliwić samochodom przejazd od strony ul. Zwycięstwa, gdzie również unieruchomionych było kilka składów. Wściekli pasażerowie nie przebierali w słowach a tramwajowy korek po kilkudziesię- Obecna na miejscu policja wezwała lawetę, która miała odholować białe Audi. Gdy przyjechała laweta, pojawił się również beztroski kierowca. Bezmyślność będzie go drogo kosztować. Jak poinformowali nas policjanci, kierowca zapłaci kilkuset złotowy mandat, zostanie obciążony kosztami przyjazdu lawety, najprawdopodobniej czeka go również sprawa w sądzie i perspektywa zapłacenia odszkodowania spółce Tramwaje Śląskie za straty poniesione z powodu godzinnego przestoju ok.10 składów. (nd/mf) Naszpikowany elektronika Dokończenie ze strony 1 Jak siê dowiedzieliœmy, nie wszyscy radni s¹ jednak zadowoleni z przenosin. Nie podoba im siê to, e w nowej sali sesyjnej... bêd¹ ogl¹daæ plecy swoich kolegów. Faktycznie, sto³y w sali obrad ustawiono w rzêdach, frontem do sto³u Prezydium Rady. Naszym zdaniem ma to te swoje plusy w czasie szczególnie d³ugich posiedzeñ, radni, szczególnie Ci siedz¹cy w tylnych rzêdach bêd¹ mogli oddaæ siê na przyk³ad lekturze... lokalnej prasy. W pi¹tek 8 maj¹ mieszkañcy bêd¹ mogli zwiedziæ budynek z przewodnikiem. Doskonale znany gliwiczanom Marian Jab³oñski oraz Katarzyna Skalska opowiedz¹ o historii Ratusza od momentu powstania do czasów wspó³czesnych. Dotrzemy do ka dego zakamarka, opowiemy mnóstwo ciekawostek oraz poka emy co zmieni³o siê wewn¹trz obiektu - mówi Marian Jab³oñski. - Prelekcje odbywaæ siê bêd¹ od 9.00 do 16.00, o ka dej pe³nej godzinie. Ka dy zwiedzaj¹cy otrzyma pami¹tkowy folder o Ratuszu wydany przez Urz¹d Miasta oraz okolicznoœciowa pocztówkê. Na parterze przygotowano wystawê archiwalnych zdjêæ Ratusz - wczoraj dokumentuj¹c¹ historiê XII- -wiecznego obiektu. Niew¹tpliwie, najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie pi¹tkowy, wieczorny Koncert na œcianie w wykonaniu muzyków Ryszarda Bazarnika. Cyrkowe ewolucje i naœcienne tañce - z udzia³em podniebnych tancerek, szczudlarzy, ekwilibrystów, gry œwiate³, pokazów ogni to z ca³¹ pewnoœci¹ niecodzienny show. Muzyczny Matrix na œcianach Ratusza rozpocznie siê o godzinie Ratusz oraz wystawê bêdzie mo na zwiedzaæ ale ju indywidualnie do 31 maja, w godz. od do Nina Drzewiecka Okradał skrzynki ZABRZE. 44-letni mieszkaniec Bytomia znalaz³ sposób na skuteczne czyszczenie kont bankowych. Mê czyzna wykrada³ ze skrzynek pocztowych korespondencjê najpierw karty bankomatowe, potem koperty z kodem PIN. Zanim zatrzymano sprytnego z³odzieja, zdo³a³ ukraœæ oko³o 200 kart. Ofiar¹ z³odzieja padali przede wszystkim zabrzanie. To g³ównie z ich skrzynek pocztowych ginê³a korespondencja bankowa. Jak ustalili policjanci, nie wszystkie z 200 skradzionych kart uda³o siê mê czyÿnie aktywowaæ. O znikaj¹cych z kont bankowych pieni¹dzach informowano policjê, a do placówek bankowych wp³ywa³y skargi, e wysy³ane karty bankomatowe i kody PIN nie przychodz¹. Przestêpca wpad³ na gor¹cym uczynku gdy próbowa³ wyp³aciæ pieni¹dze z bankomatu w Rudzie Œl¹skiej. Policjanci przypuszczaj¹, e sprawca dzia³aj¹c od pocz¹tku roku móg³ wyczyœciæ ponad 20 kont bankowych, kradn¹c z nich oko³o 50 tysiêcy z³otych. Czyszczenie kont by³o jedynym zajêciem bezrobotnego bytomianina. Nowa komunikacja GLIWICE. Zmodernizowany Wydzia³ Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym przyjmuje ju petentów. To najbardziej oblê ony z wydzia³ów urzêdu, obs³uguj¹cy rocznie ponad 40 tys. klientów. Jego remont trwa³ do listopada ubieg³ego roku. Przeprowadzono go w dwóch etapach. Pierwszy obejmowa³ modernizacjê sali obs³ugi, gdzie wykonano roboty polegaj¹ce m.in. na wymianie œcianek dzia³owych, posadzki, wykonaniu sufitu podwieszanego, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oœwietleniem oraz wymianie drzwi wejœciowych. Sala ma równie nowy wystrój wnêtrza i kolorystykê. Dla klientów przygotowano wygodne miejsca oraz stanowiska obs³ugi, natomiast dla dzieci specjalny k¹cik, gdzie mog¹ poczekaæ na rodziców za³atwiaj¹cych urzêdowe sprawy. Z kolei w korytarzu parteru tej czêœci budynku Starostwa wykonano renowacjê œcian i sufitów, wymieniono instalacjê elektryczn¹ wraz z oœwietleniem oraz wymieniono posadzkê. Wartoœæ zrealizowanej inwestycji to prawie 720 tys. z³. Uroczystego przeciêcia wstêgi w nowej sali obs³ugi dokonali naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Transportu Jolanta Holeczke, cz³onek Zarz¹du Powiatu Waldemar Dombek, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Mamok, starosta Micha³ Nieszporek oraz jeden z klientów z terenu powiatu. Nina Drzewiecka R E K L A M A

5

6 Rozpoczêto prace porz¹dkowe w miejscu gdzie ma stan¹æ Podium. Podium za 3 lata GLIWICE. Hala widowiskowo - sportowa Podium to jedno z najwa niejszych przedsiêwziêæ realizowanych w naszym regionie tak uznali cz³onkowie Górnoœl¹skiego Zwi¹zku Metropolitalnego. Obiekt ma stan¹æ w Gliwicach w miejscu niszczej¹cego obecnie stadionu XX-lecia. Podium ma byæ gotowe jesieni¹ 2012 roku. Realizacja przedsiêwziêcia przebiega zgodnie z planem zapewnia Janusz Moszyñski, pe³nomocnik prezydenta Gliwic ds. budowy Podium. W ubieg³ym roku zosta³ wykonany projekt obiektu, uzyskano te pozwolenie na budowê (wydane przez Urz¹d Miejski w Zabrzu). Na razie nie wiadomo, kto zajmie siê budow¹ hali. Og³oszenie przetargu, w wyniku którego powinien zostaæ wybrany wykonawca inwestycji, zaplanowano na trzeci kwarta³ br. Og³oszono ju natomiast przetarg na in yniera kontraktu. W³adze miejskie ubiegaj¹ siê o pozyskanie œrodków finansowych z UE w wysokoœci oko³o 140 mln z³. Koszt ca³ej inwestycji oszacowano na 365 mln z³ (resztê musi wy³o yæ gliwicki samorz¹d oko³o 60 mln z³ z VAT bêdzie móg³ odzyskaæ). Ostatecznej decyzji spodziewamy siê w najbli szych miesi¹cach mówi pe³nomocnik prezydenta miasta. Obecnie wniosek jest oceniany w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego, potem czeka go jeszcze weryfikacja w Komisji Europejskiej. Tymczasem przy stadionie w miejscu, gdzie ma stan¹æ Podium przeprowadzono pierwsze prace porz¹dkowe, przygotowuj¹ce teren pod przysz³¹ inwestycjê. W wyniku przetargu og³oszonego w styczniu br. wy³oniono firmê, która podjê³a siê usuniêcia drzew i krzewów koliduj¹cych z planowan¹ budow¹. W lutym Rada Miejska podjê³a natomiast uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie utworzenia spó³ki z o.o. Podium Gliwice, która powinna zaj¹æ siê m.in. profesjonalnym zarz¹dzaniem i administrowaniem hal¹ oraz rozliczeniem procesu inwestycyjnego. (um/gliwice) Śmierć na katowickim dworcu KATOWICE. 25-letni gliwiczanin wspi¹³ siê na dach poci¹gu prawdopodobnie po to, by koledzy zrobili mu zdjêcie. Popisy przed znajomymi skoñczy³y siê tragicznie. M³ody mê czyzna spad³ z dachu wagonu i pora ony pr¹dem z sieci trakcyjnej zgin¹³ na miejscu. Do wypadku dosz³o w niedzielê rano na katowickim dworcu kolejowym. Gliwiczanin razem z grup¹ kolegów wraca³ do domu po zabawie w jednej z katowickich dyskotek. Wstêpne ustalenia policji wskazuj¹ na to, e do wypadku przyczyni³a siê brawura i bezmyœlnoœæ 25-latka. Znajomi ofiary byli pijani lub pod wp³ywem narkotyków. Czy 25-letni gliwiczanin równie pi³ alkohol lub by³ odurzony wyjaœni sekcja zw³ok. Spokojna majówka GLIWICE. D³ugi weekend policjanci gliwickiej drogówki zaliczaj¹ do jednego z bardziej spokojnych. Najgorzej by³o w czwartek - wtedy, gdy gliwiczanie wyje d ali na weekend. Funkcjonariusze doliczyli siê 20 kolizji drogowych. Gdyby nie czwartkowy poœpiech, iloœæ wypadków na drogach by³aby o ponad po³owê mniejsza ni w normalne weekendy informuje policja. W sumie podczas trzech wolnych dni dosz³o do 15 kolizji i 3 wypadków drogowych. Dla porównania, tylko w czwartek z powodu poœpiechu i nieuwagi dosz³o do 20 kolizji drogowych. Wolne dni i ³adna pogoda sk³oni³a niestety niektórych do jazdy po przys³owiowym kielichu. W ci¹gu majowego weekendu policjanci zatrzymali 6 nietrzeÿwych kierowców. Awantura i nielegalna broń GLIWICE. Kilkadziesi¹t sztuk naboi, broñ paln¹ oraz zapalniki kopalniane odnaleÿli funkcjonariusze w jednym z mieszkañ w Soœnicy. Broñ nale a³a do agresywnego, 45-letniego gliwiczanina. Mê czyzna wpad³ w rêce policji, bo wywo- ³uj¹c domow¹ awanturê pobi³ swoj¹ konkubinê i dzieci. Na szczêœcie nie zd¹ y³ u yæ broni... Do zdarzenia dosz³o w œrodê - funkcjonariusze powiadomieni o domowej awanturze przyjechali na miejsce i zatrzymali krewkiego mê czyznê. 45-latek by³ pod wp³ywem alkoholu. Fot. KMP Gliwice Taki pistolet posiadał zatrzymany W jego mieszkaniu znaleziono nielegaln¹ broñ i amunicjê. Policyjni technicy sprawdzaj¹ czy broñ w przesz³oœci nie zosta³a u yta do pope³nienia przestêpstwa. Mê czyzna mo e teraz spêdziæ za kratkami nawet 8 lat. R E K L A M A

7

8 GLIWICE ok. Lipowej. Rozk³adowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2. Wysoki parter w budynku wielorodzinnym z ceg³y. Widna i stosunkowo du a kuchnia Nowe okna. Niski czynsz. Kontakt: Tel A1416 cena: z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA MIESZKANIA 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE abêdy. Pow. 38m2, parter w 5-rodzinnym budynku dom po kapitalnym remoncie. Mieszkanie do remontu. Bezczynszowe. Mo liwo æ zrobienia tarasu. Ogródek. POLECAM!! Kontakt: tel. kom. 0/ N-CZERKAWSKI 21A1027 cena: z³ ZABRZE centrum ok. Politechniki l. Kawalerka o pow. 36m2, w doskona³ym stanie. Niski czynsz. Cena do neg. Tel C380 cena: z³ ZABRZE Centrum, 35m2, parter w GLIWICE abêdy. Pow. ok. 49m2, na 3p. w niskim bloku. Bardzo ³adne, po remoncie. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C510 cena: z³ GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. 99 m2, parter w domu piêtrowym. Po 21A868 cena: z³ GLIWICE Obr.Pokoju. Pow. 52 m2, 4p. Rozk³adowe i starannie wykoñczone. Niski czynsz. Oferta godna polecenia. Tel N-CZERKAWSKI 21C644 cena: z³ GLIWICE ul. Plebiscytowa. Pow. 61m2, parter w budynku z ceg³y. Po remoncie. Tel. 0/ p. w kamienicy. Balkon. Czynsz 380z³ Idealne na biura. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI Rozk³adowe. Balkon. Nowe okna. Tel N-CZERKAWSKI 21A983 cena: z³ 21A829 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 110m2, ZABRZE Klonowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37m2, blok z wind¹. Wysoki standard. Cena do negocjacji. Tel C382 cena: z³ 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. ok. 68m2. Po remoncie. 2 du e balkony. Nowa instalacja elektryczna. Kontakt: Tel. 0/ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2, 2p. w niskim bloku. NITKA&CZAPLA 2A1388 cena: z³ 2A1425 cena: 2C368 cena: z³ wietna lokalizacja na dzia³. g o s p. Te l. 0 / C567 cena: z³ 2A1383 cena: z³ Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN DZIA KI DZIA KI Trynek. Mieszkanie na I piêtrze o pow. 50m2 w cichym zielonym miejscu. Budynek 2-klatkowy, jednopiêtrowy z poddaszem, wybudowany z ceg³y, dobrze zarz¹dzany, z miejscami parkingowymi pod budynkiem. Pokoje Stan techniczny dobry. C.o. i c.w. - nieprzej ciowe. Zamieszka³e tylko I piêtro i 1 mieszkanie na poddaszu. miejskie. Balkon. Tel. 0/ Niskie op³aty eksploatacyjne. Wymienione okna na nowe PCV z szybami antyw³amaniowymi i zamkami. Ogrzewanie gazowe - w³asny piec (2005r.). Do zrobienia ³azienka. NOWA NI SZA CENA! Tel GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 68m2, p. 5/10, 1 pok. przej ciowy. 21C529 cena: z³ 2A1406 cena: z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA GLIWICE abêdy. Pow. 63m2, p. GLIWICE, Obr. Pokoju. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 53m2, piêtro 3/4. Kuchnia z oknem. Okna nowe PCV. Mieszkanie do odœwie enia. Kontakt: Tel GLIWICE Centrum. Pow. 72m2, parter w kamienicy. Rozk³adowe. cena: z³ KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 21C612 cena: z³ GLIWICE abêdy. Rozk³adowe mieszkanie 2 pok. o pow. 47m2, parter w budynku 4-rodz. Do remontu. Ogrzewanie piecowe. Nowa Ni sza Cena!!! Niski czynsz9 0 z ³. Te l GLIWICE 2A1274 cena: z³ 3/4. Stan tech. dobry. Wymienione GLIWICE os. Waryñskiego. okna i istalacje wodn.-kanaliz. Du y Komfortowe o pow. 60,2 m2 na 1p. w KNURÓW. Pow. 55m2, wysoki balkon. Tel. 0/ niskim bloku. Po generalnym remoparter, komfortowe, du y balkon. ncie. Klimatyzacja. Balkon (6m) od Mo liwo æ kupna gara u. Tel. 21C467 cena: z³ strony po³udn. Tel. 0/ / N-CZERKAWSKI GLIWICE Dolnych Wa³ów. Pow. 21C631 cena: z³ ok.73 m2, p. 2/3. Wej cia niezale ne 21C643 cena: z³ ZABRZE Helenka. Mieszkanie o i amfilada. Nowe instalacje. Ogrzew: GLIWICE os. Waryñskiego Waryñskiego. Pow. GLIWICE os. pow. 40m2, wysoki parter. Po akumulacyjne. Spi arka. Do 60m2, Dodatkowo 60m2, 3p. 3p. Rozk³adowe. Rozk³adowe.Dodatkowo remoncie. Tel. 0/ r e m o n t u. Te l pom. pom. gosp. na piêtrze. Okna nowe. C.o. C.o. i c.w. - miejska. Du y balkon. Kontakt: Tel. 0/ A965 cena: z³ 2A1404 cena: z³ Kontakt: 21H32 NIEBOROWICE. Apartamenty w 1p w kamienicy. Balkon. Wspólnota. Miejsca parking. w podwórzu. Nadaje siê te na kancelariê, biuro lub gabinet. Tel. 0/ nowym budynku wielorodz. Stan 21A999 cena: z³ Rozk³adowe. C.o. i c.w. - miejskie. dewelop. C.o. olejowe. Ró ne pow. Balkon. Tel. 0/ Do budynku przynale y 11 m-c GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. parking. Tel. 0/ ok. 135m2, 1p. w budynku 3 rodzinnym. 5 pok.. 2 balkony. Przy 21A881 cena: z³ 21A803 cena: 3000z³/m2 domu ogródek - udzia³ w gruncie. Gara e Tel. 0/ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2 na 1p. w niskim bloku. ZABRZE Zaborze ok. Politechniki Rozk³adowe. Nowe okna i drzwi. l. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 21A1026 cena: z³ Kontakt: Tel. 0/ m2, superkomfort. W cenie meble do KNURÓW. Pow. 67m2, 4p. w niskim w kuchni w jadalni. Cena negocjacji. Tel bloku. Do odnowienia. C.o. i c.w. 21H29 cena: z³ m i e j s k i e. B a l k o n. B u d y n e k ocieplony. Tel. 0/ GLIWICE Daszyñskiego. Miesz2C379 cena: z³ kanie 3-pokojowe 94,6 m2 na 1piêtrze w kamienicy w okolicy ZABRZE Pl. Krakowski. Bardzo 21A981 cena: z³ szpitala na Radiowej, w stanie do ³adne mieszkanie o pow. 70m2, Ip. w zamieszkania. Okna (nowe) i balkon zadbanej kamienicy. 3 ustawne Z A B R Z E W o l s k i e g o. P o w. wychodz¹ na ogrody i budynki przy pokoje, du a kuchnia, ³azienka z 82,65m2, I p. w budynku z ceg³y, ul Ligonia. Ogrzewanie piece WC. Wymienione okna, w³asne du y balkon, przynale ny ogródekwêglowe z wk³adkami elektry- ogrzewanie, niski czynsz. Polecam - 112m2; ogrzewanie-piece wêglowe i cznymi. Mo na zabudowaæ ogrze- do zamieszkania lub na biuro. kominkowe. tel: wanie gazowe. kontakt K o n t a k t : Te l kapitalnym remoncie. C.o. gaz. - piec II-funkc. Mieszkanie 21C503 cena: z³ bezczynszowe. Tel. 0/ GLIWICE Centrum. Pow. 90m2, 1p. w kamienicy. Rozkladowe. 21A842 cena: z³ Wymienione instal. Tel GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 36,70m2, 6piêtro, 1pok. 21A908 cena: z³ przej ciowy. Mieszkanie wymaga remontu. Tel. 0/ GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, s³oneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. 21i71 cena: z³ P. 9/11. Czê ciowo po remoncie. GLIWICE abêdy. Wynajem: Okna drewniane - do wymiany z³ Pow. 53m2, 1p., wysoki azienka po remoncie - nowa standard. Tel. 0/ armatura ³azienkowa, kabina NITKA&CZAPLA prysznicowa. Ogrzewanie i ciep³a 2A1408 cena: z³ woda z sieci. tel budynku z ceg³y, rozk³adowe. Ogrzewanie co-miejskie z podzielnikami, cw z Junkersa, telefon, internet i tv kablowa. Nowe 21C606 cena: z³ okna PCV. NOWA NI SZA CENA Kontakt: TEL GLIWICE os. Zubrzyckiego. Mieszkanie s³oneczne i prze2a1373 cena: z³ stronne, pow. 36m2, usytuowane na 7 piêtrze w bloku 10-cio piêtrowym. Dwa pokoje, kuchnia z oknem, 2 POKOJOWE ³azienka z WC, balkon. Niski czynsz. 2 POKOJOWE Bardzo dobra lokaliz.-do centrum GLIWICE Brzezinka. Parter domu Gliwic ok 10 minut. tel o pow. 60m2. C.o. w cenie wynajmu. Mieszkanie umeblowane i cz. 2A1354 cena: z³ wyposa one. Tel. 0/ GLIWICE. Pow. 53m2 na 1p. w 21A867 najem: z³ budynku wielorodz. Po generalnym remoncie. Do mieszkania GLIWICE Centrum. Pow. 52m2, "przynale y" ogródek. GOR CO 3p. w budynku z ceg³y. Okna nowe POLECAM!!! Tel. 0/ drewniane. Tel. 0/ GLIWICE Centrum. Pow. 139m2, ZABRZE ok. lêczka. Pow. 44,5m2, 2p. w niskim bloku z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA ZABRZE Kawika. Mieszkanie o pow. 69m2, Ip. w niskim bloku. Rozk³adowe 3 pokoje, ³adna, du a kuchnia, osobno ³azienka i WC, balkon. Ogrzewanie miejskie.niski czynsz. Blisko szko³a, przedszkole, s k l e p y. t e l CZEKANÓW Dzia³ka 2194 m2 (w tym ok. 1/3 pod zabudowê mieszkaniow¹). Po³o ona w ród zieleni w dzielnicy domków jednorodzinnych. Na dzia³ce przy³¹cza wody i pr¹du. Mo liwo æ doprowadzenia gazu od drogi publicznej (40m). Oferta godna polecenia. Tel A911 cena: z³ D Z I E R N O, O F E R TA D L A DEWELOPERA. Dzia³ka o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, p³aska, po³o ona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobli u lasu. Bardzo 2C373 cena: z³ dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w czê ci pod budownictwo mieszkaniowo us³ugowe jednorodzinne, nie 4 POKOJOWE 4 POKOJOWE ogrodzona. W granicy dzia³ki WY CZNO Æ N-CZERKAWSKI GLIWICE os.kopernika. M5 74m2 dostêpne pe³ne uzbrojenie: woda, 21A1023 cena: z³ na 2p. w niskim bloku. Balkon. C.o. gaz, pr¹d, wiat³owód telekom. i c.w. z sieci. Mieszkanie wymaga Kontakt: Tel GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. odnowienia. Tel. 0/ m2 na 3p. w niskim bloku. Balkon, 2A1089 cena: z³ okna PCV, zabud. meble kuchenne. Tel N-CZERKAWSKI 21i51 cena: z³ GLIWICE TARNOWSKIE GÓRY. 21H36 cena: z³ GLIWICE AL.Korfantego. Pow. Dzia³ka inwestycyjna 1,15ha Szczyg³owice. Pow. 98,5m2, 2p. w kamienicy. Mieszk. do Media przy drodze. Mo liwe KNURÓW przeznaczenie: hotel, stacja benz. 55,70m2, na 9p. Rozk³adowe. Okna remontu lub odnowienia. Kamienica e t c. Te l. 0 / zadbana i czysta. Tel PCV. Balkon. Tel. 0/ i75 cena: z³ 21i77 cena: z³ 21C520 cena: 130z³/m2 GLIWICE Bojków. Dzia³ka o pow. 5000m2. Istnieje mo liwo æ podzia³u na mniejsze (130z³/m2). Kontakt: Tel. 0/ i68 cena: z³ WIESZOWA Do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-us³ugowa oraz zabudowa przemys³owo-magazynowa. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodoci¹g komunalny, kanal. sanit., gaz. Tel KLESZCZÓW DWA NOWE S SIADUJ CE DOMY GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, dzia³ka rolna o pow. 2500m2. Media przy drodze. Tel A Centrum. Dzia³ka inwest. o pow. 2481m2 z przegliwice 1. Naro ny pow. u ytk. 164 m2, dz. 858 m z³ - NOWA NI SZA CENA!!! 2. Œrodkowy pow. u ytk. 164m2, dz. 411m z³ - NOWA NI SZA CENA!!! KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI Kontakt: tel A1038 najem: 1,50z³/m2 WÓJTOWA WIE. Dzia³ki bud. pow. 840m2 lub 860m2. Wg projektu powstan¹ tam 32 domy. Do znaczeniem pod bud. wielorodzinne sprzeda y pozosta³o 6 dzia³ek. z gotowym projektem bud. Tel N-CZERKAWSKI Wszystkie media. Tel C645 cena: 250z³/m2 GLIWICE. Komfortowy nowy dom o pow 160m2 z gara em, po³o ony na 21C532 cena: z³ dzia³ce o pow. ok. 1450m2. GLIWICE. Ok. 10 km od Gliwic. 2ha doprow. mediów. Spokojna okolica. POLECAM!! Tel. 0/ z aktualnym planem zagosp. Droga dojazdowa utwardzona. N-CZERKAWSKI przestrz., oznaczona jako tereny Kontakt: Tel. 0/ A994 cena: z³ komercyjno-prod. Tel GLIWICE erniki. Dom 21i69 cena: z³ wolnostoj¹cy o pow. 181m2, 21A818 cena: z³ Z A C H A R Z O W I C E D z i a ³ k a podpiwniczony, 2-kondygn do GLIWICE do dzier awy dzia³ka mieszkaniowa o pow. 2710m2 ok. remontu. 8 pokoi, 2 ³azienki. Dzia³ka inwestycyjna o pow. 2042m2, m 2 p o d z a b u d o w ê m2. Gara. tel ca³kowicie ogrodzona. Dostêpne P r z e z n a c z e n i e w P P Z : sieci: elektr., kanalizacja, wodoci¹g, budownictwo mieszkaniowo2a1102 cena: z³ gaz, tel. Kontakt: tel us³ugowe, tereny pól uprawnych. Tel , GLIWICE. Pow. ok. 400 m2. Dzia³ka ok. 800 m2. Ze wzglêdu na wielko æ 2A1037 najem: 2,50z³/m2 domu i projekt mo e byæ 2B141 cena: z³ przystosowany na bar, restauracjê KARCHOWICE dwie dzia³ki o pow. i t p. Te l. 0 / m2 ka da, po³o one obok siebie. Ciche, spokojne otoczenie, DOMY dobry i szybki dojazd do centrum DOMY 21C500 cena: z³ Gliwic, Zabrza. Tel BARG ÓWKA. Dom wolnost. o pow. ok. 130m2, dzia³ka ok. 650m2. GLIWICE. Dom wolnost. o pow. 300m2, na dzia³ce 1300m2. 2 poz. 2B178 cena: z³ Dom wymaga remontu. Tel. m i e s z k a l n e. U m e b l o w a n y i 0/ N-CZERKAWSKI wyposa ony (w cenie). Gara PNIÓW Atrakcyjna dzia³ka o pow. 21A1024 cena: z³ wolnost. na 2 sam. Du y ogród. 1000m2, w pobli u lu nej zabudowy domków 1-rodz. Mo liwo æ BRENNA. Luksusowa rezydencja o Kontakt: Tel. 0/ dokupienia dwóch dzia³ek obok o pow. 340m2, 2-kondygn., podpiwn. pow. ok. 1000m2 ka da. Udzia³ w Gara na 2 du e sam. Alarm. 21A905 cena: z³ drodze z³. Tel Ogrodzona dzia³ka 4000m2. W Pl.Grunwaldzki. rozliczeniu mo e byæ zamiana na G L I W I C E Obszerny dom z podwójnym inn¹ nieruchomo æ w Gliwicach. 2B175 cena: z³ Kontakt: Tel. 0/ gara em na niewielkiej dzia³ce. P AWNIOWICE. Dzia³ka mieszkan. W s z y s t k i e m e d i a. K u c h n i a wyposa ona i umeblowana. Balkon, o pow m2. Prostok¹t. Szer. ok. 21A936 cena: z³ t a r a s. Te l. 0 / , 40 m. W pobli u pr¹d i woda. adna o k o l i c a. Te l GIERA TOWICE. Dom wolnost. o pow. 242m2, 2-kond., niepodpiwn. 21A989 cena: z³ 2A1307 cena: z³ Dzia³ka ok. 900 m2 + bud. warszt., GLIWICE erniki. Luksusowa doskona³y do prowadzenia dzia³. SOBISZOWICE. Pow. 630m2 pod gosp. Okna pcv. IDEALNY DLA rezydencja. Pow. mieszk. ok.350m2 us³ugi lub handel. Media: woda, DWÓCH RODZIN Tel atrium (niezadaszone). Dzia³ka pr¹d, kanalizacja. Tel ok.1600m2. W piwnicy: 8 pom. (m.in. si³ownia). Gara na 2 sam. + 21A998 cena: z³ pom. gosp. Tel. 0/ i76 cena: z³ STANICA. Dzia³ka bud. (ze wszelkimi mediami) o pow. 2000m2 (mo liwy jest zakup dzia³ki po po³owie). Droga asfaltowowa. GODNE POLECENIA!! Tel. 0/ N-CZERKAWSKI ZBROS AWICE. Dzia³ka bud. o pow. 1470m2. Pozwolenia na 21C572 cena: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów 21A1010 cena: 110z³/m2 21C598 cena: z³ Okazja! Dom PILCHOWICE. wolnost. 2-rodzinny o pow. u ytk. 160m2, podpiwniczony. Strych do adaptacji. W cenie druga dzia³ka o pow. 1003m2. (dzia³ki s¹ obok siebie). Gara. CENA DO NEGOCJACJI!! Tel. 0/ A1012 cena: z³ R A C H O W I C E. Murowany 2- kondygn. i podpiwn. bud. mieszk.u ytk. o ³¹cznej pow. ok.300m2. Dzia³ka 1580m2 wraz z bud. gosp. i 2 gara ami. Cena do negocjacji. Kontakt: Tel. 0/ GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykoñczenia przy trasie Gliwice Kêdzierzyn Ko le. Pow. 280m2, dzia³ka 1500m2. Urokliwe, spokojne po³o enie. Godny polecenia wszystkim ceni¹cym kontakt z przyrod¹. Kontakt: tel A1245 cena: z³ LIGOTA ABÊDZKA. Dom wolnost, dwukondygn., cz.podpiwn. o pow. ok. 160m2, dzia³ka ok. 1600m2 (z mo liwo ci¹ podzielenia na 2). Nowy dach. Do generalnego remontu. Media: pr¹d, woda oraz s z a m b o. Te l H14 cena: z³ POR BKA, Wielka Puszcza. Dom letniskowy wybudowany w latach 70-tych.Blisko las. tel i72 cena: z³ TRACHY. Dom wolnost. o pow. 90m2, 1-kondygn. z mo liwo ci¹ komfortowy dom jednorodzinny o pow. 240 m2. Dzia³ka m2. Stan deweloperski (s¹ ciany dzia³owe bez bia³ego monta u, pod³ogi do wykoñczenia). Dom budowany z materia³ów wysokiej jako ci. Otoczenie: domy jednorodzinne, spokojna dzielnica. Tel , cena: z³ PYSKOWICE Dom w zabudowie NIERUCHOMOŒCI U YTKOWE NIERUCHOMO CI CZEKANÓW. Dom mieszkalny 270m2. 2 wej cia. Mo e byæ na dzia³. gosp. Dzia³ka (2450m2) + warsztat sam. (200m2) z biurem. Obiekt przy g³ównej drodze. Kontakt: Tel. 0/ C z³ GLIWICE Bojków. Do wynajêcia NAJEMCA NIE P ACI PROWIZJI 2B162 cena: z³ najem: z³ wej cia z dwóch ró nych klatek schodowych. Uk³ad umo liwia wydzielenie 2 lokali Tel i73 najem: z³ Centrum. Budynek parterowy, niepodpiwn., magaz.biur. o pow. 617m2 na dzia³ce 1468m2. Kubatura bud. 2278m3. Bardzo dobry dojazd z ka dej strony miasta, 5 min. dojazdu do DK88/. tel. 0/ , GLIWICE N-CZERKAWSKI 21A z³ LE NICA. Wynajem: 6500z³ Hala magaz. o pow. 1220m2, 1-kondygn. w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo dom mieszkalny. Dzia³ka inwestycyjna 7500m2 (rolna + budowlana) Te l. k o m. 0 / C z³ ZABRZE 21i60 bli niaczej - naro ny, piêtrowy. Pow. nowy dom wolnostoj¹cy o pow. u ytk. ok. 300m2. Dzia³ka o pow. 115m2, dz. 525m2. 4 pokoje. Ca³o æ 3500m2. Gara na 2sam. Bardzo wymaga remontu. Ciche i spokojne osiedle domków szeregowych. du y i zagospodarowany ogród. Kontakt: TEL Dom jest widoczny z autostrady. Kontakt: Tel. 0/ C480 GLIWICE Centrum. Lokal o pow. 125m2 na 1p. Posiada 2 niezale ne 2A1188 cena: z³ PYSKOWICE Wieczorka, GLIWICE - Centrum. Czynsz netto 80m2 z du ymi witrynami Tel. 0/ N-CZERKAWSKI Maciejów: 2-kondygn. obiekt u ytk. o pow. 700m2, dzia³ka rozbudowy poddasza. Dzia³ka o 1780m2 + bud. gosp., po³o ony przy pow. ok. 600m2. Dom wymaga u l i c y. Te l. 0 / remontu. Gara oraz 1 m-ce parking. Mo liwo æ negocjacji 21i63 cena: z³ c e n y!! Te l. 0 / ZABRZE lokal u ytkowy o pow. na ka d¹ dzia³alno æ. Witryny 21H5 cena: z³ 80m2 od ulicy. Stan do u ytku. Kontakt: ZABRZE Mikulczyce. rodkowy Te l. k o m segment domu o pow. 150m2, do remontu. 3 du e pok., 2 kuchnie, 2 2C cena: z³ ³azienki. Strych. Dzia³ka o pow m 2. Tel. 0/ ZABRZE. Nowy obiekt w trakcie wykoñczenia o pow. 454m2, na parterze o przeznaczeniu us³.-biur. 21D51 cena: z³ Parking na ok. 70 sam. Doskona³a lokalizacja. Czynsz do negocjacji. Tel. 0/ , 0/ B159 1) Inwest z³/m2. 2) Rolno-inwest z³/m2. Obie przy g³ównej drodze. 3) Inwest. ok m2-150 z³/m2. Kontakt: Tel. 0/ cena: 150z³/m2 GLIWICE erniki. Komfortowy dom wolnost. o pow. u ytk. 250m2. Taras + balkon. Gara na 2 sam. C.o. gaz. piec 2-obiegowy + kominek z rozprowadzeniem. Kontakt: Tel. 0/ WIELOWIE. 3 dzia³ki: 21A916 W sprzeda y dzia³ka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N - C Z 21i74 najem: z³ najem: z³ ZABRZE okol. kardiologii lokal parterowy o pow. 67 m2. doskona³y na gabinety lub gastronomiê. Kontakt: Tel KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 2C336 cena: z³ ZABRZE Centrum. Czynsz netto Lokal handl.- us³. z du a witryn¹. C.o. - gaz., c.w. - bojlera elektr. Miejsca parking. Mo liwo æ podzia³u (po 50m2 w cenie z³ n e t t o ) Te l. 0 / B220 najem: z³ Poszukujemy lokalu pod placówkê banku o pow. 100 m2. Kontakt: : N-Cz

9

10 NIERUCHOMOSCI 11 ul. Jana Paw³a II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolnoœci Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozosta³y 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Œwietna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Miko³owa, Rybnika a tak e do wêz³ów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2i3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): z³ 3-pokoje (60m): z³ W cenê wliczone wykoñczenie G³adŸ gipsowa, panele pod³ogowe oraz bia³y monta Gliwice Starówka Kaczyniec. Luksusowe mieszkanie o pow oko³o 189 mkw. 5-pokoi. Bardzo dobry stan techniczny. Cena: z³ Ziemiêcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od z³+80zl/m dzia³ki Zabrze. Okolice Maciejowa. Dom w zabudowie bliÿniaczej. Pow. ca³kowita 120m. Dzia³ka 650 m. Proponowana cena: z³ Gliwice Stalmacha. Mieszkanie o powierzchni 37 mkw. Œwietna lokalizacja w œcis³ym centrum Gliwic. Budynek z ceg³y. Proponowana cena: z³ Gliwice erniki. Do sprzedania domy w zabudowie szeregowej na nowo powstaj¹cym osiedlu. Œwietna Lokalizacja. Cena od z³ Gliwice okol. Obroñców Pokoju. Dom wolnostoj¹cy w œwietnej lokalizacji. Pow domu 240m, pow dzia³ki 790. Cena: z³ Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Œwietna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do wêz³a A-4. 4 typy domów, powierzchnie ca³kowite 179 m i 193 m. Powierzchnie dzia³ek od 238 mkw. Cena sprzeda y: 3400 z³ / mkw Zabrze Centrum ok. Dworca PKP. Do sprzedania luksusowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. Nowa cena sprzeda y: z³ Zabrze okol Stadionu Górnika. Dom wolnostoj¹cy po remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Dzia³ka 451m. Cena: z³ Zabrze Mikulczyce. Nowy dom wolno stoj¹cy z 2006 roku. Œwietna lokalizacja. Pow. dzia³ki 760m. Pow domu - 228m. Cena: z³ Okolice Daszyñskiego. Dom wolno stoj¹cy na dzia³ce ok. 900 mkw Pow domu ok. 140m. Wymaga remontu. Cena: z³ Ornontowice k. Gliwc. Dom w zabudowie szeregowej o pow 170 mkw. Dzia³ka o pow 220 mkw Proponowana cena: z³ G-ce okol Daszyñskiego. Nowy dom wolno stoj¹cy. Powierzchnia calkowita 190mkw. Dzia³ka 870 mkw. Proponowana cena: z³ Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: z³ Gliwice Czêstochowska. Mieszkanie o powierzchni 78mkw. Parter w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Cena: z³ Pyskowice - do sprzedania 4domy w stanie surowym otwartym i zamkniêtym. Dzia³ki oko³o 550 mkw Proponowana cena od: z³ Zabrze Grzybowice Hallera. Dzia³ka budowlana o powierzchni 9265 mkw. Woda, pr¹d, kanalizacja przy drodze. Proponowana cena: 170 z³ / mkw Gliwice Wandy. Œwietna lokalizacja, niski blok przy deptaku. Mieszkanie Rozk³adowe o powierzchni 40 mkw. Proponowana cena: z³ Gliwice. Dom wolnostoj¹cy na dzia³ce oko³o 1000 m. Po remoncie kapitalnym. Do zamieszkania lub na dzia³alnoœæ. Cena z³ Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Dzia³ka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: z³ Zabrze, os. Szczêœæ Bo e. Dom w zabudowie bliÿniaczej o powierzchni 73mkw. Dzia³ka mkw. Proponowana cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy na dzia³ce o pow ok 560m. Pow domu m. Proponowana cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 34,5 mkw. I-sze piêtro w budynku z 2009 roku. Komfortowo wykoñczony Proponowana cena: z³ Zabrze Makoszowy. Dzia³ka budowlana o powierzchni 1250 mkw. Jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponowana cena: z³ Zabrze anowa. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52 mkw. Œwietna lokalizacja. adny rozk³ad. Proponowana cena: z³ 10 kilometrów od Gliwic. Dom wolno stoj¹cy z 2009 roku wykoñczony pod klucz. Pow domu 150 mkw. Pow dzia³ki 550m. Cena: z³ 14kilometrów od Gliwic - kierunek Rybnik. Dom wolno stoj¹cy z 2005 roku. Pow domu - 160m (5 pokoi), dzia³ka - 700m. Cena: z³ Gliwice, okol Dworca PKP, Toszecka Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 47 mkw. Pokoje niezale ne. Cena: z³ Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacy z 2000 roku. Pow 255 mkw, pow dzia³ki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: z³ Gliwice okolice Radiowej - dom wolnostoj¹cy z 2008 roku. Dzia³ka oko³o 900m. Pow domu 190m Cena sprzeda y: z³ Gliwiceokolice Jagielloñskiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow 56m Do odnowienia, solidna kamienicy z³. Cena 2150 z³ / mkw G-ce okol G³owackiego. Dzia³ka pod zabudowê mieszkaniow¹.1637mkw. Woda, pr¹d w granicy. Kanalizacja gaz - 100m. Cena 260z³/mkw Gliwice Dubois. Mieszkanie o powierzchni 126 mkw. I-sze piêtro w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ. Proponowana cena: z³ Wieszowa. Dom wolnostoj¹cy do kapitalnego remontu. Dodatkowo stodo³a + pom gospodarcze. Dzia³ka 3500m. Cena: z³ Lokal u ytkowy do wynajmu Gliwice Starówka. Lokal o pow 60m po remoncie kapitalnym. Parter w kamienicy. Cena: 2500 z³ / m-c Gliwice Nowy Œwiat. Mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 90 mkw. Budynek z 1997 roku. Lokal wymaga odnowienia. Cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 48,2 mkw w buynku z 2009 roku. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone. Cena: z³ (nr 415) INFORMATOR RYNKOWY

11 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na Trynku. Tel Do wynajmu mieszk. komf., umeblowane w domku jednorodzinnym Gliwice, oraz duże mieszkanie w Zabrzu (140 m2) najchętniej firmie. Tel Kawalerka do wynajęcia Centrum Gliwic. Tel , po M4 Zabrze, 63 m2, ok. Multikina sprzedam zł. Tel. Po Okazja! Superkomfort 38 m2, komunalne na większe, może być do remontu. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Gliwice Ostropa. Pow m2, ogrodzona siatką. Dojazd drogą asfaltową. Na działce woda i prąd. 220 zł/m2. Tel , Sprzedam działkę Taciszów z rozpoczetą budową + materiał. Tel Sprzedam M3 w Gliwicach, idealne dla osoby niepełnosprawnej (0 schodów, chodnik, parter). Tel Wynajmę lokal w Centrum miasta, 108 m2. Tel Zamienię przytulne M2 po remoncie na wieksze do 80 m2, do remontu/spłacę zadłużenie/dam odstępne. Pilne!!! Tel AAA Firma Fachbud Gliwice; brukowanie, kanalizacje, kompleksowe wnętrza. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BHP odzież robocza, faktury, dowóz, atesty UE, upusty, gratisy. Tel BHP szkolenia, dokumentacja powypadkowa, szacowanie ryzyka. Tel BUDOWA DOMÓW, REMONTY DACHÓW. TEL Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , DAMAR Harald Bussek. Wykopy ziemne, wyburzanie, transport ciągnikowy i samochodowy. Tel Docieplenia, malowanie, renowacje. Tel Docieplenia, podbitki, pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Tel DOMOFONY, ALARMY, INSTA- LACJE ELEKTRYCZ Zabrze i okolice. Tel ELEKTRYKA-KOMPLEKSOWO, TANIO, RZETELNIE, F-RY VAT. Tel FIRMA Luxfer. Kompleksowe remonty mieszkań - panele, gładzie, łazienki, itp. Tel Gładzie bezpyłowe. Remonty ogólnobudowlane, tanio. Tel Gładzie, panele, tynki, malowanie, tapetowanie. Tel Instalacje wod-kan, gaz, c.o., montaż urządzeń grzewczych. Tel Instalacje elektryczne, klimaty- R E K L A M A zacja, ogrzewanie akumulacyjne. Tel Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Kosztorysy. Tel Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , KAMERY, ALARMY, DOMOFONY PROFESJONALNIE TEL Kompleksowe usługi brukarskie Śląsk, kom , Kompleksowe usługi wykończeniowe tanio i solidnie. Tel , KORZYŚCI PRAWNO-PODAT- KOWE DLA FIRM, OCHRONA KAPITAŁU, PEWNY ZYSK. Tel KREDYTY duża przyznawalność. Tel Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, uprzątanie piwnic, strychów, garaży, placów, utylizacja sprzętu RTV, AGD, Tanio. Tel Meble na wymiar: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Przerabianie mebli, dorabianie szafek. Sufity gipsowe, ścianki. Tel Nowo otwarta HURTOWNIA ELEKTRYCZNA w Zabrzu, ul. Karola Miarki 16, zaprasza na zakupy hurt, detal. Tel ; Nowo otwarty JUBILER zaprasza! Promocyjne ceny, szerokie wzornictwo. Gliwice, Dolnych Wałów 1. Tel Ocieplanie budynków, malowanie i remonty elewacji, transport. Tel Ocieplenia, renowacje, malowanie, podbitki dachowe. Tel ONYX Usługi Remontowe, wykończenia wnętrz, kafelkowanie, gipsy, regipsy, gładzie, malowanie, instalacje wod-kan. Tel PDK AUREUS poszukuje DO- RADCÓW FINANSOWYCH, wysokie zarobki, praca również dla studentów. CV kierować na adres: Piecyki gazowe naprawa. Tel Profesjonalne Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi-Licencja, tel PRZEPROWADZKI Machoń PRZEWÓZ: antyków, pianin. UTYLIZACJA: starych mebli, sprzętu rtv, agd. PORZĄD- KI: pomoc przy pakowaniu, wywóz gruzu. Tel , Konkurencyjne ceny. Radio Taxi DRAGON przyjmie reklamę na pojazdach. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po Remonty kompleksowe, kafelkowanie, gładzie, panele, łazienki itp. Tanio. Tel RTV naprawa domowa. Tel , RUSZTOWANIA wynajem, montaż. Tel , tel./fax SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel SZYBKI KREDYT DO ZŁ. BEZ ZAŚWIADCZEŃ. WYSTARCZY PIT.11. TEL ZADZWOŃ LUB NAPISZ SMS. ŚLUB & wesele DVD + Foto + Albumy > VIDEWOJ < Tel , TRANSEKOTEAM TRANSPORT od 1-10 TON, wywrotka, węgiel kruszywa. Tel Transport towarów i mebli do 1,5 tony. Tel Usługi transportowe, przeprowadzki, transport do 2t. Tel UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tel VIDEOFILMOWANIE, fotografia wesela, inne uroczystości. Tel Włoski/ francuski korepetycje - tłumaczenia- absolwentka filologii romańskiej Tel. 0-32/ , Zespół muzyczny NO NAME, wesela, bankiety, itp. Tel ZŁOTA RĄCZKA. Tel Bez opłat wstępnych! Radio Taxi DRAGON przyjmie w ramach współpracy na b. korzystnych warunkach taksówkarzy posiadających licencję. Tel Łatwo nawiązujesz kontakty? Zostań agentem ubezpieczeniowym wysokie prowizje, darmowe szkolenia, nienormowany czas pracy. CV na grabski. Młodzież i studentów możesz pogodzić pracę z nauką. Hurtownia, Gliwice. Tel PORADY PRAWNE, pisanie pism procesowych: podania, odwołania, zażalenia, pozwy. Tel Przedstawiciel handlowy, praca tymczasowa, wykształcenie co najmniej średnie, CV prosimy wysyłać na adres: Sprzedawczyni w sklepie odzieżowym ModMix w Tesco przy ul. Łabędzkiej w Gliwicach. Kontakt tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek w rejonie Gliwic. Praca stała bądź dodatkowa. Tel , , Zatrudnię Panią do sprzątania biura w Gliwicach. Tel Doświadczony gipsiarz, dociepleniowiec szuka pracy w Gliwicach. Tel Tapicer szuka pracy. Tel KOLONIE LETNIE: Wisła, Jastrzębia Góra, Duszniki Zdrój. Zebranie rodziców 15.V.09r., godz , I Społeczna Szkoła, ul. Robotnicza 4. Last Minute WAKACJE ul. Grottgera 66, tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel OBOZY ŻEGLARSKIE sportowo- -rekreacyjne, tel , Bory Tucholskie. Sanatorium Truskawiec autokar z Gliwic, MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Węgierska Górka Luksusowe warunki, wczasy, weekendy, pobyty grup zorganizowanych. Pok. 2,3,4 os. Cena 35 zł. Tel , Bezpłatne zabiegi masażu, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel Masaże, sauna, odchudzanie, łóżka rekondycyjne, doradztwo życiowe. Tel Nowo otwarty GABINET KO- SMETYKI PROFESJONALNEJ SATIN, ul. Piwna 11, oferuje najwyższą jakość, promocyjne pakiety, upominki. Tel Terapeuta dziecięcy (ADHD), dysleksja, różne niepełnosprawności. Tel Aparat do jacuzzi + hydromasaż w wannie z ozonowaniem wody. 400 zł. Tel Komputeropisanie, druk, oprawa tel lub Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Klocki lego. Kolejki elektryczne. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki 2. ciąg dalszy na stronie 13

12 ciąg dalszy ze strony 12 Skup antyków, staroci, stare militaria, książki i wiele innych. Tel Sprzedam skaner płaski USB, mało używany w b.dobrym stanie, PLUSTEK OPTIC PRO U12B z zasilaczem i oprogramowaniem. 50 zł. Tel Sprzedam w idealnym stanie elektryczną maszynę do pisania OLYMPIA SPLENDID z pamięcią korekty. Używana sporadycznie w domu. 100 zł. Tel (wieczorem). WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek. Dowóz do Klienta. Tel Zegarki szwajcarskie kupię. Tel Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , SKUPUJEMY całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychmiastowy przyjazd. Gotówka. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel WYPOŻYCZALNIA AUTOLAWET 300PLN/doba. Tel , , www. krig-samochody.pl zł. Mercedes 300 D, alu kontener (do 3,5 T), 1995 r., dł.x szer. x wys. 410x195x180. Kab. 3 os., technicznie i optycznie OK. Tel Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH już od 59PLN/doba. Tel , R E K L A M A

13

14 Igry z udziałem gwiazd GLIWICE. W przysz³ym tygodniu studenci Politechniki Œl¹skiej rozpoczynaj¹ tradycyjne juwenalia. Igry aków rozpoczn¹ siê w poniedzia³ek, 11 maja po po³udniu i potrwaj¹ do wczesnych godzin porannych w sobotê, 16 maja. Imprezy bêd¹ organizowane w ró nych miejscach na terenie akademickiej dzielnicy miasta, a tak e na p³ycie lotniska Gliwickiego Aeroklubu. W poniedzia³ek, 11 maja, na boisku obok Domu Studenckiego Elektron przy ul. Kujawskiej 6 wyst¹pi¹ m.in. zespo³y NOCNA ZMIANA BLUESA (godz ) oraz KONIEC ŒWIATA (godz ). We wtorek, 12 maja, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Œl¹skiej przy ul. Konarskiego 18B zaprezentuj¹ siê: GRUPA RAFA A KMITY (godz ) oraz WOLNA GRUPA BUKOWINA (godz ). W œrodê, 13 maja, przewidziano (od godz ) sp³yw kajakowy na K³odnicy. Wieczorem na otwartym terenie miêdzy Domami Studenckimi Piast i Ziemowit przy ul. u yckiej bêd¹ wyœwietlane filmy fabularne: Ch³opaki nie p³acz¹ godz oraz Wieczny student godz W czwartek, 14 maja, o godz barwny korowód przebierañców wyruszy z Placu Krakowskiego w stronê lotniska Gliwickiego Aeroklubu. Pó³ godziny po telewizyjnej dobranocce acy otrzymaj¹ tam symboliczne klucze do bram miasta. Potem czekaj¹ na nich wyj¹tkowe atrakcje muzyczne. Zagraj¹ kultowe kapele: ELEKTRYCZNE GI- TARY (godz ), BLEN- DERS (godz ) oraz MY- SLOVITZ (o pó³nocy). Nastêpnego dnia, w pi¹tek, 15 maja, bêd¹ w tym samym miejscu koncertowaæ kolejni wykonawcy: raper TEDE (godz ) oraz zespo³y HAPPYSAD (godz ) i STRACHY NA LACHY (godz ). Nad ranem w sobotê wyst¹pi formacja EAST CLUB- BERS (planowany pocz¹tek godz. 2.00). Szczegó³owy program imprez i koncertów zamieszczono na stronie internetowej (oprac. nd) Masz pasjê? Wst¹p do kawiarni Ma³a, przytulna kawiarenka o niebanalnym wystroju i ciep³ej atmosferze. Do tego nastrojowa muzyka, która idealnie wspó³gra z jej klimatem. Tu jakby czas na chwilê siê zatrzyma³... Wielkoœæ Kawiarni z Pasj¹ mo e zaskoczyæ niejednego bywalca gliwickich pubów i kawiarni. Kilka stolików, ma³y barek to wszystko. Pomimo tego, e goœci wci¹ przybywa, w³aœcicielki nie zamierzaj¹ niczego zmieniaæ: - Nie mia³yœmy na celu robienia wielkiej hali, gdzie ka dy czuje siê anonimowo, bo tak naprawdê miejsc takich jest w mieœcie bardzo wiele. Brakuje natomiast miejsc kameralnych, w których mo na by odpocz¹æ, schowaæ siê przed œwiatem i po prostu spokojnie porozmawiaæ. Kawiarnia jak sama nazwa wskazuje zrodzi³a siê z pasji tych, którzy j¹ stworzyli i dla ludzi z pasj¹ powsta³a. - Naszym marzeniem by³o stworzenie takiego w³aœnie miejsca wiêc postanowi³yœmy je zrealizowaæ. Bo trzeba w yciu robiæ to co siê kocha mówi¹ w³aœcicielki kawiarni. Kawiarnia z Pasj¹ jest miejscem, gdzie mo na nie tylko zjeœæ pyszne ciasto lub wypiæ dobr¹ kawê, mo na siê równie pokazaæ. - Chcemy, by Kawiarnia z Pasj¹ by³a kawiarni¹ artystyczn¹ zapewniaj¹ w³aœcicielki - wspó³pracujemy z artystami, czekamy na m³ode talenty. Chcemy promowaæ utalentowan¹ m³odzie, która robi w yciu coœ ciekawego. U nas mog¹ siê pokazaæ. Kawiarnia z Pasj¹ Gliwice, ul. Grodowa 22. R E K L A M A

15

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM. 000 zł 4-00 Siemianowice Śląskie 600-400-09, 504-660-479 MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ liczba pokoi:, pow. całkowita: 28 m2, Siemianowice Śląskie, CENTRUM Cena 95 000 zł Przestawiam Państwu słoneczną kawalerkę o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi.

Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi. Dom i biuro w Swarzędzu z dużymi pomieszczeniami produkcyjno magazynowymi. 17/JG/4 Typ oferty: Cena: Lokalizacja: Powierzchnia: Liczba pokoi: Powierzchnia działki: Balkon: Piwnica: Garaż/miejsce parkingowe:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z operatu szacunkowego

Wyciąg z operatu szacunkowego Wyciąg z operatu szacunkowego Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgierska Górka - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy opublikowaną

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Gdynia Chylonia, ul. Kartuska

Gdynia Chylonia, ul. Kartuska Gdynia Chylonia, ul. Kartuska Dom na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY539772 Powierzchnia: 345,60 m Pow. działki: 0,00 m Liczba pokoi: 9 Rok budowy: 2000 Balkon: Balkon Jasna kuchnia: Tak 2

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r.

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu pomieszczeń w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Miasta Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 9, na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14

Domy - Sprzedaż, ,00 PLN, numer 4074/165. Kontakt: Adam Rogacz :54:14 Kontakt: Adam Rogacz +48 606425080 Domy - Sprzedaż, 429 000,00 PLN, numer 4074/165 Powierzchnia 112.9 m 2, powierzchnia działki 463 m 2, pokoje: 4 Lokalizacja: Poznań,, Konarzewo Informacje o nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

NASZA NOWA INWESTYCJA UL. ZBROJARZY 105 WSZYSTKIE MIESZKANIA Z WYKOŃCZENIEM W CENIE

NASZA NOWA INWESTYCJA UL. ZBROJARZY 105 WSZYSTKIE MIESZKANIA Z WYKOŃCZENIEM W CENIE NASZA NOWA INWESTYCJA UL. ZBROJARZY 05 WSZYSTKIE MIESZKANIA Z WYKOŃCZENIEM W CENIE O INWESTYCJI VILLA SENTO to funkcjonalny, elegancki i nowoczesny apartamentowiec położony przy ul. Zbrojarzy 05 (,9 km

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Nowy dom w doskonałej cenie

Nowy dom w doskonałej cenie Nowy dom w doskonałej cenie http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-jelenia-gora-wtorny-nowy-dom-w-doskonalej- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Liczba pokoi

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo