Do trzech razy sztuka?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do trzech razy sztuka?"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN nakład egz. nr 415 R E K L A M A GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników. Symboliczne otwarcie obiektu nast¹pi w pi¹tek, 8 maja. O godzinie 9.00 wstêgê przetnie prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Zmodernizowany Ratusz to teraz nowoczesne centrum konferencyjno - sesyjne, naszpikowane elektronik¹ i sprzêtem audio-wizualnym. Ka da z kondygnacji utrzymana jest w odmiennej kolorystyce - na parterze dominuje b³êkitnozielona, na pierwszym piêtrze - kremowa biel a drugie piêtro utrzymane jest w tonacji karminowej. Nowe, klimatyzowane sale s¹ bardzo funkcjonalne i dziêki systemowi œcian przesuwnych w zale noœci od potrzeb mo na zwiêkszaæ ich powierzchniê. Na pod³ogach po³o ono parkiety i marmury. Odnowiono równie zaplecze sanitarne. Ca³y obiekt przystosowano do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Od maja g³ównymi lokatorami Ratusza stan¹ siê radni. Dla ich potrzeb na 2 piêtrze powsta³a nowa sala sesyjna z widowni¹. Sala w kszta³cie litery L bêdzie wyposa ona w nowoczesne instalacje teletechniczne, pulpity z mikrofonami, rzutnik multimedialny oraz du y monitor LCD. - Przeprowadzka rajców do Fot. Marian Jabłoński staromiejskiego ratusza to powrót do tradycji - mówi Marek Jarzêbowski, rzecznik Prezydenta Miasta. Dokończenie na stronie 4 GLIWICE. Budowa kamienicy przy Raciborskiej Bramie rozpocznie siê najwczeœniej w przysz³ym roku. Do tego czasu plac przy koœciele Wszystkich Œwiêtych wykorzystywany bêdzie jako p³atny parking. Do trzech razy sztuka? - Nie ma mowy o rezygnacji z budowy budynku mieszkalnego w tym miejscu zastrzega Krzysztof Semik, rzecznik prasowy I ZBM. Dzia³ka jest zbyt cenna, eby mog³a byæ wykorzystana do innego celu. Realizacja inwestycji uzale - niona jest od sytuacji finansowej firmy i mo liwoœci uzyskania kredytu bankowego. W optymistycznym wariancie prace powinny rozpocz¹æ siê w przysz³ym roku. Do tego czasu plac ma byæ wykorzystywany jako p³atny parking. W ZBM zastanawiaj¹ siê nad tym, czy og³osiæ przetarg na wy³onienie dzier awcy terenu czy te samemu zaj¹æ siê wynajmem miejsc parkingowych. Na razie przez dwa miesi¹ce plac wykorzystywany bêdzie przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ jednej z kamienic, która remontuje dach. Mam nadziejê, e uda nam siê ruszyæ z inwestycj¹ na prze³omie 2009 i 2010 roku mówi Krzysztof Semik. Inwestycja przy Raciborskiej Bramie z ca³¹ pewnoœci¹ jest pechowa. ZBM I TBS ju po raz trzeci przymierza siê do jej realizacji. Teraz przygotowywany jest nowy projekt. Pierwszy - by³ za brzydki, drugi okaza³ siê zbyt kosztowny i nieekonomiczny 23 mieszkania z podziemnym gara em mia³y kosztowaæ a 8 milionów z³otych. Najnowszy projekt ma byæ oszczêdny i dostosowany do otoczenia. W za³o eniu, kamienica ma uwzglêdniaæ zastrze enia mieszkañców co oznacza, e bêdzie mia³a co najwy ej 2 kondygnacje a klinkierowa elewacja bêdzie bardziej korespondowaæ z zabytkow¹ zabudow¹ i otoczeniem koœcio³a. W budynku na pewno nie powstanie podziemny parking. Lokatorzy zainteresowani TBS-owskimi mieszkaniami na Starówce musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i... czekaæ. Przecie wiadomo, e do trzech razy sztuka. Nina Drzewiecka R E K L A M A

2 Nie jestem w opozycji do w³adz tylko do ich pewnych decyzji. & W tym tygodniu goœciem programu Zadaj pytanie przygotowywanego przez Telewizjê Gliwice by³a Katarzyna Lisowska - kojarzona z gliwick¹ opozycj¹, cz³onek Rady dzielnicy Œródmieœcie, dzia³aj¹ca ostatnio na rzecz utrzymania komunikacji tramwajowej. - Popieraj¹c modernizacjê gliwickich tramwajów, jednoczeœnie krytykuje Pani budowê hali widowiskowo - sportowej Podium. Sk¹d u Pani przekonanie, e ta inwestycja rzeczywiœcie spotyka siê z negatywnym odbiorem gliwiczan? - Proponujê wyjœæ na ulicê i porozmawiaæ z ludÿmi. Nie ka dy gliwiczanin studiuje ustawê bud etow¹ miasta i nie ka dy zdaje sobie sprawê z tego, jak ogromne obci¹ enie dla bud etu stanowi budowa tej hali. Przypomnê, e startowaliœmy od 212 mln z³ i po³owê mia³a refundowaæ Unia Europejska. Wed³ug najnowszych informacji (z MSI) koszt wzrós³ do 365 mln z³ a dotacja unijna pozosta³a na pocz¹tkowym poziomie 140 mln z³. To potê ny koszt a nikt nie dyskutuje czy jest on zasadny. W przypadku tramwajów mówimy nas nie staæ, a na Podium nas staæ? W tej chwili zaczyna byæ widoczne jaki koszt poniesie spo³eczeñstwo, gdy zdecydujemy siê budowaæ tê halê za wszelk¹ cenê. Podium jest przedstawiane jako inwestycja, która wypromuje Gliwice. Miasto jest instytucj¹ publiczn¹, któr¹ utrzymuje siê z podatków i w pierwszej kolejnoœci powinno zapewniæ podstawowe potrzeby spo³eczeñstwu, a póÿniej mo e bêdzie nas staæ na wodotrysk. Gdyby Gliwice by³y bogatym miastem i mielibyœmy tu ju wszystko zapewnione to wtedy mo na myœleæ o budowaniu Podium i marki Gliwice. - Zak³adam, e ma Pani, podobnie jak ma³ onek, pewne polityczne ambicje i prawdopodobnie bêd¹ Pañstwo kandydowaæ w nadchodz¹cych wyborach. Wielokrotnie krytykowali Pañstwo sztandarowe miejskie inwestycje takie jak Drogowa Trasa Œrednicowa, hala Podium czy centra handlowe Forum i Focus Mall. Rozumiem, e gdyby mieli pañstwo realny wp³yw na to, co dzieje siê w Gliwicach te inwestycje by nie powsta³y? - To nie jest tak. W tej chwili jest na pewno za wczeœnie by mówiæ P A R T N E R Z Y o wyborach samorz¹dowych, jednak pewne decyzje dojrzewaj¹. Myœlê, e mo e faktycznie przyszed³ czas na to, by siê mocniej zaanga owaæ i zmieniæ charakter gliwickiej demokracji. Obecnie wydaje siê, e standardem jest bezrefleksyjne g³osowanie Rady Miejskiej zgodnie z yczeniem prezydenta. Gdyby w ³onie Rady Miasta toczy³y siê dyskusje, œciera³y siê ró ne koncepcje by³oby to z wiêkszym po ytkiem dla Gliwic. Uwa am, e centra handlowe jako du e generatory ruchu powinny byæ lokalizowane poza miastem. Drogowa Trasa Œrednicowa, która mia³aby byæ tranzytowym dojazdem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Œl¹skiego Centrum Logistycznego z ca³¹ pewnoœci¹ nie. DTŒ jako trasa szybkiego ruchu, bezkolizyjna, z wielopoziomowymi rozjazdami i estakadami nie. Przeciêcie miasta drog¹ o charakterze autostrady nie. Natomiast DTŒ jako normalna droga miejska przebiegaj¹ca za p³otem Palmiarni proszê bardzo. DTŒ o charakterze drogi bezkolizyjnej, poprowadzona obwodnicowo tak. Hala Podium tak, ale za 10 lat. Kiedy w mieœcie bêdziemy szczêœliwie oddychali œwie ym powietrzem i dobrze bêdzie nam siê y³o wtedy mo emy budowaæ fajerwerki. - W Pani wyst¹pieniach pojawia³ siê zarzut, e miasto przez wiele lat nie inwestowa³o w tramwaje. To samo podnosili w swoim liœcie do prezydenta prof. K³osek i Sitarz. Jak Pani wyobra a sobie inwestowanie gminy w spó³kê skarbu pañstwa jak¹ jeszcze do niedawna by³y Tramwaje Œl¹skie. - To jest oczywiœcie pewne nieporozumienie lub przejêzyczenie. Wiadomo, e sprawy w³asnoœciowe s¹ skomplikowane. W³adze miasta mog³y jednak wykazaæ dobr¹ wolê i zrobiæ remont torowiska na skrzy owaniu Zwyciêstwa i Wyszyñskiego. Dobrej woli nie by³o. Miasto przerzuca³o siê za to odpowiedzialnoœci¹ z Tramwajami Œl¹skimi. Zwróæmy jednak uwagê, e profesorowie K³osek i Sitarz przytoczyli w swoim liœcie cztery strony fachowych, merytorycznych argumentów za utrzymaniem tramwaju w Gliwicach, a obecnie dyskutuje siê wy³¹cznie nad tym, do kogo nale a³a spó³ka Tramwaje Œl¹skie przez ostatnie lata. Mam nieodparte wra enie, e w ten sposób odwracana jest uwaga od meritum sprawy. - Czy w takim razie Komitet Obrony Tramwajów, którego jest Pani za³o ycielk¹, naciska³ wczeœniej na Tramwaje Œl¹skie, aby w Gliwicach równie modernizowano torowiska lub unowoczeœniono tabor? Czy nie wydaje siê Pani, e wysuwanie pretensji wy³¹cznie pod adresem prezydenta jest nieuprawnione? - Nikt nie kieruje zarzutów do prezydenta o to, co siê dzia³o z tramwajami przez ostatnie lata. Przynajmniej ja tego nie robiê. Chodzi o decyzjê na dzisiaj. Odziedziczyliœmy po komunie tysi¹ce zaniedbañ, jednak nigdzie nie jest powiedziane, e musimy siê tego pozbywaæ. Tym bardziej, e w przypadku tramwajów jest to dzia³anie nieeuropejskie i nieurbanistyczne. Kiedy za lat bêdziemy chcieli w Gliwicach powróciæ do tramwajów oka e siê, e jest to niemo liwe, bo zbyt kosztowne. Prezydent dokonuje obecnie czegoœ, co w biznesie nazywa siê wrogim przejêciem. Miasto dosta³o akcje spó³ki, nie mo e jej jednak zlikwidowaæ bo ma zaledwie 4 proc. udzia³ów ale de facto d¹ y do zlikwidowania tramwaju w mieœcie. - Czy nie boi siê Pani, e bêdzie mia³a nieprzyjemnoœci ze strony Urzêdu Miasta za swoj¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹? - To jest swoista cecha gliwickiej demokracji, e jak ktoœ mówi, e w mieœcie jest brudno to automatycznie zaliczany jest do opozycji. Ja nie jestem w opozycji do w³adz samorz¹dowych czy magistratu. Jestem w opozycji do pewnych decyzji, z którymi siê nie zgadzam. Pytanie by³oby mo e œmieszne, gdyby nie to, e s¹ pewne podstawy do tego, eby je zadaæ. Mia³am tak¹ sytuacjê, e rzecznik prasowy prezydenta miasta Marek Jarzêbowski, napisa³ na papierze firmowym Urzêdu Miasta donos na mnie do mojego pracodawcy z zapytaniem: czy wie co robiê w godzinach pracy? Podpisa³ siê jako naczelnik Wydzia³u Kultury i Promocji. Czy ja siê bojê? Nie, nie bojê siê. Jestem samodzielnym pracownikiem naukowym, wywi¹zujê siê ze swoich obowi¹zków tak jak nale y a pracodawca rozlicza mnie z moich sukcesów i osi¹gniêæ a nie z tego czy potakujê w³adzy. Mogê jeszcze dodaæ, e nie jestem jedyn¹ osob¹, któr¹ coœ takiego spotka³o. Mo e wiêc nale a³oby zapytaæ prezydenta miasta czy wie, co w godzinach pracy robi¹ jego pracownicy i czy to na pewno s¹ zadania Wydzia³u Kultury i Promocji. - Na koniec, aby zaspokoiæ ciekawoœæ tych wszystkich, których nurtuje charakter mojego zwi¹zku z Andrzejem Pieczyrakiem odpowiem, e wywodzê siê z rodziny, w której kobiety od wielu pokoleñ by³y niezale ne i wyemancypowane. Da³am wyraz tej rodzinnej tradycji pozostaj¹c przy swoim panieñskim nazwisku. Naszym szczêœciem jest to, e mamy wspólne pasje i zajmujemy siê tymi samymi rzeczami, wiele czasu spêdzamy razem. Nie mamy dylematów co jest dla Ciebie wa niejsze: tramwaj czy ja? Nina Drzewiecka Jarek So³tysek Pe³ny zapis spotkania mo na obejrzeæ na stronie internetowej R E K L A M A.... INFORMATOR RYNKOWY tygodnik bezp³atny Ukazuje siê od 1997 roku. Dostêpny poprzez system firmowych gazetników w wyznaczonych punktach w Gliwicach i Zabrzu. Lista punktów ---> Wydawca: INFORMATOR RYNKOWY - Wydawnictwo Prasowe Marcin Fabrykowski bank: Redaktor Naczelny Marcin Fabrykowski Redaktor Prowadz¹ca Nina Drzewiecka Redaktor Katarzyna Kowal Felietony: Marek Gabzdyl Sk³ad graficzny: Tomasz Królik Reklama: Krzysztof Fojcik Redakcja, Biuro Og³oszeñ Gliwice, ul. Kaczyniec 15/2 tel./fax P O R T A L M I E J S K I... Druk: Polskapresse, Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A Wydawca nie odpowiada za treœæ otrzymanych reklam i og³oszeñ. R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3

4 felieton na marginesie Wielka Majówka Z³oœliwy i nieub³agany kalendarz sprawi³, e tegoroczny d³ugi weekend jak e niesprawiedliwie! trwa³ tylko trzy dni, a nie, jak to ju niegdyœ bywa³o, nawet dni piêæ. No có, do dobrego cz³owiek przywyka bardzo szybko. Na szczêœcie pogoda wynagrodzi³a z nawi¹zk¹ szczup³oœæ weekendu, tak wiêc wszyscy w taki czy inny sposób wziêli udzia³ w tradycyjnej ju wielkiej majówce. Jak tu zreszt¹ nie braæ udzia³u, skoro biskupi udzielili dyspensy na spo ywanie miêsa 1 maja, który akurat w tym roku wypad³ w pi¹tek. Mo na wiêc powiedzieæ, e sygna³ do rozpoczêcia sezonu na grilla przyszedł z samej góry. Specjaliœci bran y spo ywczej wiedz¹ ju, e w³aœ- nie w pierwszych dniach maja nastêpuje skokowy, nawet o 25% wzrost spo ycia miês i wêdlin nadaj¹cych siê do grillowania. Spaceruj¹c po willowych dzielnicach miasta oraz w okolicach ogródków dzia³kowych (a mamy je w Gliwicach nawet w samym centrum miasta) mo na by³o nabraæ przekonania, e w tym roku wzrost ten by³ zdecydowanie wiêkszy. Podobne refleksje pojawia³y siê podczas wizyt w centrach handlowych, gdzie na honorowych miejscach specjaliœci od sprzeda y ustawiali zestawy do ogrodowego ucztowania nierzadko ca³e kombajny gastronomiczne, zaprojektowane chyba ju pod k¹tem tak zwanego small businessu, a tylko przez pomy³kê skierowane do sprzeda y detalicznej. Bo ilu znajdzie siê chêtnych na grill gazowy za ponad dwa tysi¹ce, wygl¹daj¹cy jak element scenografii futurystycznego filmu? Pogoda, która w naszych szerokoœciach geograficznych nie ma w zwyczaju nas rozpieszczaæ, w tym roku jest wyj¹tkowo przychylna. W kwietniu mogliœmy wiêc bez przeszkód i bezpiecznie pielêgnowaæ ludowe tradycje wielkanocne, nowe zwyczaje zwi¹zane z polsk¹ odmian¹ demokracji (protesty, wiece) i niedawne majowe zabawy. I w³aœnie kontakty w³adzy ze spo³eczeñstwem zawsze wi¹za³y siê z jedzeniem. Ju w Rzymie przecie wo³ano chleba i igrzysk. W niedawnych czasach partyjne imprezy w rodzaju Œwiêta Trybuny Robotniczej czy Trybuny Ludu nie mog³y odbyæ siê kie³basek czy krupnioków. Fakt ten aktualny jest równie obecnie, a szczególnego znaczenia nabiera w kontekœcie coraz bli szych wyborów w naszym mieœcie. Czasy s¹ ju jednak inne, dlatego - kandydaci pamiêtajcie jeœli kie³basa wyborcza, to tylko z grilla! Zablokował tramwaje ciu minutach sięgał już do ul. Daszyńskiego. GLIWICE. W ubiegłą środę, na godzinę kompletnie zablokowana została komunikacja tramwajowa w mieście. Wszystko przez kierowcę Audi, który nie dość, że zaparkował auto w niedozwolonym miejscu, to jeszcze w taki sposób, że uniemożliwił przejazd tramwajów. Do paraliżu doszło ok. godziny w newralgicznym punkcie na ul. Wieczorka, na wysokości dawnego baru Krasnoludek, gdzie tramwaje wjeżdżają na jeden tor. Po 20 minutach oczekiwania na kierowcę, motorniczy wycofał tramwaj aby umożliwić samochodom przejazd od strony ul. Zwycięstwa, gdzie również unieruchomionych było kilka składów. Wściekli pasażerowie nie przebierali w słowach a tramwajowy korek po kilkudziesię- Obecna na miejscu policja wezwała lawetę, która miała odholować białe Audi. Gdy przyjechała laweta, pojawił się również beztroski kierowca. Bezmyślność będzie go drogo kosztować. Jak poinformowali nas policjanci, kierowca zapłaci kilkuset złotowy mandat, zostanie obciążony kosztami przyjazdu lawety, najprawdopodobniej czeka go również sprawa w sądzie i perspektywa zapłacenia odszkodowania spółce Tramwaje Śląskie za straty poniesione z powodu godzinnego przestoju ok.10 składów. (nd/mf) Naszpikowany elektronika Dokończenie ze strony 1 Jak siê dowiedzieliœmy, nie wszyscy radni s¹ jednak zadowoleni z przenosin. Nie podoba im siê to, e w nowej sali sesyjnej... bêd¹ ogl¹daæ plecy swoich kolegów. Faktycznie, sto³y w sali obrad ustawiono w rzêdach, frontem do sto³u Prezydium Rady. Naszym zdaniem ma to te swoje plusy w czasie szczególnie d³ugich posiedzeñ, radni, szczególnie Ci siedz¹cy w tylnych rzêdach bêd¹ mogli oddaæ siê na przyk³ad lekturze... lokalnej prasy. W pi¹tek 8 maj¹ mieszkañcy bêd¹ mogli zwiedziæ budynek z przewodnikiem. Doskonale znany gliwiczanom Marian Jab³oñski oraz Katarzyna Skalska opowiedz¹ o historii Ratusza od momentu powstania do czasów wspó³czesnych. Dotrzemy do ka dego zakamarka, opowiemy mnóstwo ciekawostek oraz poka emy co zmieni³o siê wewn¹trz obiektu - mówi Marian Jab³oñski. - Prelekcje odbywaæ siê bêd¹ od 9.00 do 16.00, o ka dej pe³nej godzinie. Ka dy zwiedzaj¹cy otrzyma pami¹tkowy folder o Ratuszu wydany przez Urz¹d Miasta oraz okolicznoœciowa pocztówkê. Na parterze przygotowano wystawê archiwalnych zdjêæ Ratusz - wczoraj dokumentuj¹c¹ historiê XII- -wiecznego obiektu. Niew¹tpliwie, najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie pi¹tkowy, wieczorny Koncert na œcianie w wykonaniu muzyków Ryszarda Bazarnika. Cyrkowe ewolucje i naœcienne tañce - z udzia³em podniebnych tancerek, szczudlarzy, ekwilibrystów, gry œwiate³, pokazów ogni to z ca³¹ pewnoœci¹ niecodzienny show. Muzyczny Matrix na œcianach Ratusza rozpocznie siê o godzinie Ratusz oraz wystawê bêdzie mo na zwiedzaæ ale ju indywidualnie do 31 maja, w godz. od do Nina Drzewiecka Okradał skrzynki ZABRZE. 44-letni mieszkaniec Bytomia znalaz³ sposób na skuteczne czyszczenie kont bankowych. Mê czyzna wykrada³ ze skrzynek pocztowych korespondencjê najpierw karty bankomatowe, potem koperty z kodem PIN. Zanim zatrzymano sprytnego z³odzieja, zdo³a³ ukraœæ oko³o 200 kart. Ofiar¹ z³odzieja padali przede wszystkim zabrzanie. To g³ównie z ich skrzynek pocztowych ginê³a korespondencja bankowa. Jak ustalili policjanci, nie wszystkie z 200 skradzionych kart uda³o siê mê czyÿnie aktywowaæ. O znikaj¹cych z kont bankowych pieni¹dzach informowano policjê, a do placówek bankowych wp³ywa³y skargi, e wysy³ane karty bankomatowe i kody PIN nie przychodz¹. Przestêpca wpad³ na gor¹cym uczynku gdy próbowa³ wyp³aciæ pieni¹dze z bankomatu w Rudzie Œl¹skiej. Policjanci przypuszczaj¹, e sprawca dzia³aj¹c od pocz¹tku roku móg³ wyczyœciæ ponad 20 kont bankowych, kradn¹c z nich oko³o 50 tysiêcy z³otych. Czyszczenie kont by³o jedynym zajêciem bezrobotnego bytomianina. Nowa komunikacja GLIWICE. Zmodernizowany Wydzia³ Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym przyjmuje ju petentów. To najbardziej oblê ony z wydzia³ów urzêdu, obs³uguj¹cy rocznie ponad 40 tys. klientów. Jego remont trwa³ do listopada ubieg³ego roku. Przeprowadzono go w dwóch etapach. Pierwszy obejmowa³ modernizacjê sali obs³ugi, gdzie wykonano roboty polegaj¹ce m.in. na wymianie œcianek dzia³owych, posadzki, wykonaniu sufitu podwieszanego, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oœwietleniem oraz wymianie drzwi wejœciowych. Sala ma równie nowy wystrój wnêtrza i kolorystykê. Dla klientów przygotowano wygodne miejsca oraz stanowiska obs³ugi, natomiast dla dzieci specjalny k¹cik, gdzie mog¹ poczekaæ na rodziców za³atwiaj¹cych urzêdowe sprawy. Z kolei w korytarzu parteru tej czêœci budynku Starostwa wykonano renowacjê œcian i sufitów, wymieniono instalacjê elektryczn¹ wraz z oœwietleniem oraz wymieniono posadzkê. Wartoœæ zrealizowanej inwestycji to prawie 720 tys. z³. Uroczystego przeciêcia wstêgi w nowej sali obs³ugi dokonali naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Transportu Jolanta Holeczke, cz³onek Zarz¹du Powiatu Waldemar Dombek, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Tadeusz Mamok, starosta Micha³ Nieszporek oraz jeden z klientów z terenu powiatu. Nina Drzewiecka R E K L A M A

5

6 Rozpoczêto prace porz¹dkowe w miejscu gdzie ma stan¹æ Podium. Podium za 3 lata GLIWICE. Hala widowiskowo - sportowa Podium to jedno z najwa niejszych przedsiêwziêæ realizowanych w naszym regionie tak uznali cz³onkowie Górnoœl¹skiego Zwi¹zku Metropolitalnego. Obiekt ma stan¹æ w Gliwicach w miejscu niszczej¹cego obecnie stadionu XX-lecia. Podium ma byæ gotowe jesieni¹ 2012 roku. Realizacja przedsiêwziêcia przebiega zgodnie z planem zapewnia Janusz Moszyñski, pe³nomocnik prezydenta Gliwic ds. budowy Podium. W ubieg³ym roku zosta³ wykonany projekt obiektu, uzyskano te pozwolenie na budowê (wydane przez Urz¹d Miejski w Zabrzu). Na razie nie wiadomo, kto zajmie siê budow¹ hali. Og³oszenie przetargu, w wyniku którego powinien zostaæ wybrany wykonawca inwestycji, zaplanowano na trzeci kwarta³ br. Og³oszono ju natomiast przetarg na in yniera kontraktu. W³adze miejskie ubiegaj¹ siê o pozyskanie œrodków finansowych z UE w wysokoœci oko³o 140 mln z³. Koszt ca³ej inwestycji oszacowano na 365 mln z³ (resztê musi wy³o yæ gliwicki samorz¹d oko³o 60 mln z³ z VAT bêdzie móg³ odzyskaæ). Ostatecznej decyzji spodziewamy siê w najbli szych miesi¹cach mówi pe³nomocnik prezydenta miasta. Obecnie wniosek jest oceniany w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego, potem czeka go jeszcze weryfikacja w Komisji Europejskiej. Tymczasem przy stadionie w miejscu, gdzie ma stan¹æ Podium przeprowadzono pierwsze prace porz¹dkowe, przygotowuj¹ce teren pod przysz³¹ inwestycjê. W wyniku przetargu og³oszonego w styczniu br. wy³oniono firmê, która podjê³a siê usuniêcia drzew i krzewów koliduj¹cych z planowan¹ budow¹. W lutym Rada Miejska podjê³a natomiast uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie utworzenia spó³ki z o.o. Podium Gliwice, która powinna zaj¹æ siê m.in. profesjonalnym zarz¹dzaniem i administrowaniem hal¹ oraz rozliczeniem procesu inwestycyjnego. (um/gliwice) Śmierć na katowickim dworcu KATOWICE. 25-letni gliwiczanin wspi¹³ siê na dach poci¹gu prawdopodobnie po to, by koledzy zrobili mu zdjêcie. Popisy przed znajomymi skoñczy³y siê tragicznie. M³ody mê czyzna spad³ z dachu wagonu i pora ony pr¹dem z sieci trakcyjnej zgin¹³ na miejscu. Do wypadku dosz³o w niedzielê rano na katowickim dworcu kolejowym. Gliwiczanin razem z grup¹ kolegów wraca³ do domu po zabawie w jednej z katowickich dyskotek. Wstêpne ustalenia policji wskazuj¹ na to, e do wypadku przyczyni³a siê brawura i bezmyœlnoœæ 25-latka. Znajomi ofiary byli pijani lub pod wp³ywem narkotyków. Czy 25-letni gliwiczanin równie pi³ alkohol lub by³ odurzony wyjaœni sekcja zw³ok. Spokojna majówka GLIWICE. D³ugi weekend policjanci gliwickiej drogówki zaliczaj¹ do jednego z bardziej spokojnych. Najgorzej by³o w czwartek - wtedy, gdy gliwiczanie wyje d ali na weekend. Funkcjonariusze doliczyli siê 20 kolizji drogowych. Gdyby nie czwartkowy poœpiech, iloœæ wypadków na drogach by³aby o ponad po³owê mniejsza ni w normalne weekendy informuje policja. W sumie podczas trzech wolnych dni dosz³o do 15 kolizji i 3 wypadków drogowych. Dla porównania, tylko w czwartek z powodu poœpiechu i nieuwagi dosz³o do 20 kolizji drogowych. Wolne dni i ³adna pogoda sk³oni³a niestety niektórych do jazdy po przys³owiowym kielichu. W ci¹gu majowego weekendu policjanci zatrzymali 6 nietrzeÿwych kierowców. Awantura i nielegalna broń GLIWICE. Kilkadziesi¹t sztuk naboi, broñ paln¹ oraz zapalniki kopalniane odnaleÿli funkcjonariusze w jednym z mieszkañ w Soœnicy. Broñ nale a³a do agresywnego, 45-letniego gliwiczanina. Mê czyzna wpad³ w rêce policji, bo wywo- ³uj¹c domow¹ awanturê pobi³ swoj¹ konkubinê i dzieci. Na szczêœcie nie zd¹ y³ u yæ broni... Do zdarzenia dosz³o w œrodê - funkcjonariusze powiadomieni o domowej awanturze przyjechali na miejsce i zatrzymali krewkiego mê czyznê. 45-latek by³ pod wp³ywem alkoholu. Fot. KMP Gliwice Taki pistolet posiadał zatrzymany W jego mieszkaniu znaleziono nielegaln¹ broñ i amunicjê. Policyjni technicy sprawdzaj¹ czy broñ w przesz³oœci nie zosta³a u yta do pope³nienia przestêpstwa. Mê czyzna mo e teraz spêdziæ za kratkami nawet 8 lat. R E K L A M A

7

8 GLIWICE ok. Lipowej. Rozk³adowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2. Wysoki parter w budynku wielorodzinnym z ceg³y. Widna i stosunkowo du a kuchnia Nowe okna. Niski czynsz. Kontakt: Tel A1416 cena: z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA MIESZKANIA 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE abêdy. Pow. 38m2, parter w 5-rodzinnym budynku dom po kapitalnym remoncie. Mieszkanie do remontu. Bezczynszowe. Mo liwo æ zrobienia tarasu. Ogródek. POLECAM!! Kontakt: tel. kom. 0/ N-CZERKAWSKI 21A1027 cena: z³ ZABRZE centrum ok. Politechniki l. Kawalerka o pow. 36m2, w doskona³ym stanie. Niski czynsz. Cena do neg. Tel C380 cena: z³ ZABRZE Centrum, 35m2, parter w GLIWICE abêdy. Pow. ok. 49m2, na 3p. w niskim bloku. Bardzo ³adne, po remoncie. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C510 cena: z³ GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. 99 m2, parter w domu piêtrowym. Po 21A868 cena: z³ GLIWICE Obr.Pokoju. Pow. 52 m2, 4p. Rozk³adowe i starannie wykoñczone. Niski czynsz. Oferta godna polecenia. Tel N-CZERKAWSKI 21C644 cena: z³ GLIWICE ul. Plebiscytowa. Pow. 61m2, parter w budynku z ceg³y. Po remoncie. Tel. 0/ p. w kamienicy. Balkon. Czynsz 380z³ Idealne na biura. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI Rozk³adowe. Balkon. Nowe okna. Tel N-CZERKAWSKI 21A983 cena: z³ 21A829 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 110m2, ZABRZE Klonowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37m2, blok z wind¹. Wysoki standard. Cena do negocjacji. Tel C382 cena: z³ 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. ok. 68m2. Po remoncie. 2 du e balkony. Nowa instalacja elektryczna. Kontakt: Tel. 0/ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2, 2p. w niskim bloku. NITKA&CZAPLA 2A1388 cena: z³ 2A1425 cena: 2C368 cena: z³ wietna lokalizacja na dzia³. g o s p. Te l. 0 / C567 cena: z³ 2A1383 cena: z³ Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN DZIA KI DZIA KI Trynek. Mieszkanie na I piêtrze o pow. 50m2 w cichym zielonym miejscu. Budynek 2-klatkowy, jednopiêtrowy z poddaszem, wybudowany z ceg³y, dobrze zarz¹dzany, z miejscami parkingowymi pod budynkiem. Pokoje Stan techniczny dobry. C.o. i c.w. - nieprzej ciowe. Zamieszka³e tylko I piêtro i 1 mieszkanie na poddaszu. miejskie. Balkon. Tel. 0/ Niskie op³aty eksploatacyjne. Wymienione okna na nowe PCV z szybami antyw³amaniowymi i zamkami. Ogrzewanie gazowe - w³asny piec (2005r.). Do zrobienia ³azienka. NOWA NI SZA CENA! Tel GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 68m2, p. 5/10, 1 pok. przej ciowy. 21C529 cena: z³ 2A1406 cena: z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA GLIWICE abêdy. Pow. 63m2, p. GLIWICE, Obr. Pokoju. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 53m2, piêtro 3/4. Kuchnia z oknem. Okna nowe PCV. Mieszkanie do odœwie enia. Kontakt: Tel GLIWICE Centrum. Pow. 72m2, parter w kamienicy. Rozk³adowe. cena: z³ KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 21C612 cena: z³ GLIWICE abêdy. Rozk³adowe mieszkanie 2 pok. o pow. 47m2, parter w budynku 4-rodz. Do remontu. Ogrzewanie piecowe. Nowa Ni sza Cena!!! Niski czynsz9 0 z ³. Te l GLIWICE 2A1274 cena: z³ 3/4. Stan tech. dobry. Wymienione GLIWICE os. Waryñskiego. okna i istalacje wodn.-kanaliz. Du y Komfortowe o pow. 60,2 m2 na 1p. w KNURÓW. Pow. 55m2, wysoki balkon. Tel. 0/ niskim bloku. Po generalnym remoparter, komfortowe, du y balkon. ncie. Klimatyzacja. Balkon (6m) od Mo liwo æ kupna gara u. Tel. 21C467 cena: z³ strony po³udn. Tel. 0/ / N-CZERKAWSKI GLIWICE Dolnych Wa³ów. Pow. 21C631 cena: z³ ok.73 m2, p. 2/3. Wej cia niezale ne 21C643 cena: z³ ZABRZE Helenka. Mieszkanie o i amfilada. Nowe instalacje. Ogrzew: GLIWICE os. Waryñskiego Waryñskiego. Pow. GLIWICE os. pow. 40m2, wysoki parter. Po akumulacyjne. Spi arka. Do 60m2, Dodatkowo 60m2, 3p. 3p. Rozk³adowe. Rozk³adowe.Dodatkowo remoncie. Tel. 0/ r e m o n t u. Te l pom. pom. gosp. na piêtrze. Okna nowe. C.o. C.o. i c.w. - miejska. Du y balkon. Kontakt: Tel. 0/ A965 cena: z³ 2A1404 cena: z³ Kontakt: 21H32 NIEBOROWICE. Apartamenty w 1p w kamienicy. Balkon. Wspólnota. Miejsca parking. w podwórzu. Nadaje siê te na kancelariê, biuro lub gabinet. Tel. 0/ nowym budynku wielorodz. Stan 21A999 cena: z³ Rozk³adowe. C.o. i c.w. - miejskie. dewelop. C.o. olejowe. Ró ne pow. Balkon. Tel. 0/ Do budynku przynale y 11 m-c GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. parking. Tel. 0/ ok. 135m2, 1p. w budynku 3 rodzinnym. 5 pok.. 2 balkony. Przy 21A881 cena: z³ 21A803 cena: 3000z³/m2 domu ogródek - udzia³ w gruncie. Gara e Tel. 0/ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2 na 1p. w niskim bloku. ZABRZE Zaborze ok. Politechniki Rozk³adowe. Nowe okna i drzwi. l. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 21A1026 cena: z³ Kontakt: Tel. 0/ m2, superkomfort. W cenie meble do KNURÓW. Pow. 67m2, 4p. w niskim w kuchni w jadalni. Cena negocjacji. Tel bloku. Do odnowienia. C.o. i c.w. 21H29 cena: z³ m i e j s k i e. B a l k o n. B u d y n e k ocieplony. Tel. 0/ GLIWICE Daszyñskiego. Miesz2C379 cena: z³ kanie 3-pokojowe 94,6 m2 na 1piêtrze w kamienicy w okolicy ZABRZE Pl. Krakowski. Bardzo 21A981 cena: z³ szpitala na Radiowej, w stanie do ³adne mieszkanie o pow. 70m2, Ip. w zamieszkania. Okna (nowe) i balkon zadbanej kamienicy. 3 ustawne Z A B R Z E W o l s k i e g o. P o w. wychodz¹ na ogrody i budynki przy pokoje, du a kuchnia, ³azienka z 82,65m2, I p. w budynku z ceg³y, ul Ligonia. Ogrzewanie piece WC. Wymienione okna, w³asne du y balkon, przynale ny ogródekwêglowe z wk³adkami elektry- ogrzewanie, niski czynsz. Polecam - 112m2; ogrzewanie-piece wêglowe i cznymi. Mo na zabudowaæ ogrze- do zamieszkania lub na biuro. kominkowe. tel: wanie gazowe. kontakt K o n t a k t : Te l kapitalnym remoncie. C.o. gaz. - piec II-funkc. Mieszkanie 21C503 cena: z³ bezczynszowe. Tel. 0/ GLIWICE Centrum. Pow. 90m2, 1p. w kamienicy. Rozkladowe. 21A842 cena: z³ Wymienione instal. Tel GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 36,70m2, 6piêtro, 1pok. 21A908 cena: z³ przej ciowy. Mieszkanie wymaga remontu. Tel. 0/ GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, s³oneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. 21i71 cena: z³ P. 9/11. Czê ciowo po remoncie. GLIWICE abêdy. Wynajem: Okna drewniane - do wymiany z³ Pow. 53m2, 1p., wysoki azienka po remoncie - nowa standard. Tel. 0/ armatura ³azienkowa, kabina NITKA&CZAPLA prysznicowa. Ogrzewanie i ciep³a 2A1408 cena: z³ woda z sieci. tel budynku z ceg³y, rozk³adowe. Ogrzewanie co-miejskie z podzielnikami, cw z Junkersa, telefon, internet i tv kablowa. Nowe 21C606 cena: z³ okna PCV. NOWA NI SZA CENA Kontakt: TEL GLIWICE os. Zubrzyckiego. Mieszkanie s³oneczne i prze2a1373 cena: z³ stronne, pow. 36m2, usytuowane na 7 piêtrze w bloku 10-cio piêtrowym. Dwa pokoje, kuchnia z oknem, 2 POKOJOWE ³azienka z WC, balkon. Niski czynsz. 2 POKOJOWE Bardzo dobra lokaliz.-do centrum GLIWICE Brzezinka. Parter domu Gliwic ok 10 minut. tel o pow. 60m2. C.o. w cenie wynajmu. Mieszkanie umeblowane i cz. 2A1354 cena: z³ wyposa one. Tel. 0/ GLIWICE. Pow. 53m2 na 1p. w 21A867 najem: z³ budynku wielorodz. Po generalnym remoncie. Do mieszkania GLIWICE Centrum. Pow. 52m2, "przynale y" ogródek. GOR CO 3p. w budynku z ceg³y. Okna nowe POLECAM!!! Tel. 0/ drewniane. Tel. 0/ GLIWICE Centrum. Pow. 139m2, ZABRZE ok. lêczka. Pow. 44,5m2, 2p. w niskim bloku z³ WY CZNOŒÆ NITKA&CZAPLA ZABRZE Kawika. Mieszkanie o pow. 69m2, Ip. w niskim bloku. Rozk³adowe 3 pokoje, ³adna, du a kuchnia, osobno ³azienka i WC, balkon. Ogrzewanie miejskie.niski czynsz. Blisko szko³a, przedszkole, s k l e p y. t e l CZEKANÓW Dzia³ka 2194 m2 (w tym ok. 1/3 pod zabudowê mieszkaniow¹). Po³o ona w ród zieleni w dzielnicy domków jednorodzinnych. Na dzia³ce przy³¹cza wody i pr¹du. Mo liwo æ doprowadzenia gazu od drogi publicznej (40m). Oferta godna polecenia. Tel A911 cena: z³ D Z I E R N O, O F E R TA D L A DEWELOPERA. Dzia³ka o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, p³aska, po³o ona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobli u lasu. Bardzo 2C373 cena: z³ dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w czê ci pod budownictwo mieszkaniowo us³ugowe jednorodzinne, nie 4 POKOJOWE 4 POKOJOWE ogrodzona. W granicy dzia³ki WY CZNO Æ N-CZERKAWSKI GLIWICE os.kopernika. M5 74m2 dostêpne pe³ne uzbrojenie: woda, 21A1023 cena: z³ na 2p. w niskim bloku. Balkon. C.o. gaz, pr¹d, wiat³owód telekom. i c.w. z sieci. Mieszkanie wymaga Kontakt: Tel GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. odnowienia. Tel. 0/ m2 na 3p. w niskim bloku. Balkon, 2A1089 cena: z³ okna PCV, zabud. meble kuchenne. Tel N-CZERKAWSKI 21i51 cena: z³ GLIWICE TARNOWSKIE GÓRY. 21H36 cena: z³ GLIWICE AL.Korfantego. Pow. Dzia³ka inwestycyjna 1,15ha Szczyg³owice. Pow. 98,5m2, 2p. w kamienicy. Mieszk. do Media przy drodze. Mo liwe KNURÓW przeznaczenie: hotel, stacja benz. 55,70m2, na 9p. Rozk³adowe. Okna remontu lub odnowienia. Kamienica e t c. Te l. 0 / zadbana i czysta. Tel PCV. Balkon. Tel. 0/ i75 cena: z³ 21i77 cena: z³ 21C520 cena: 130z³/m2 GLIWICE Bojków. Dzia³ka o pow. 5000m2. Istnieje mo liwo æ podzia³u na mniejsze (130z³/m2). Kontakt: Tel. 0/ i68 cena: z³ WIESZOWA Do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-us³ugowa oraz zabudowa przemys³owo-magazynowa. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodoci¹g komunalny, kanal. sanit., gaz. Tel KLESZCZÓW DWA NOWE S SIADUJ CE DOMY GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, dzia³ka rolna o pow. 2500m2. Media przy drodze. Tel A Centrum. Dzia³ka inwest. o pow. 2481m2 z przegliwice 1. Naro ny pow. u ytk. 164 m2, dz. 858 m z³ - NOWA NI SZA CENA!!! 2. Œrodkowy pow. u ytk. 164m2, dz. 411m z³ - NOWA NI SZA CENA!!! KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI Kontakt: tel A1038 najem: 1,50z³/m2 WÓJTOWA WIE. Dzia³ki bud. pow. 840m2 lub 860m2. Wg projektu powstan¹ tam 32 domy. Do znaczeniem pod bud. wielorodzinne sprzeda y pozosta³o 6 dzia³ek. z gotowym projektem bud. Tel N-CZERKAWSKI Wszystkie media. Tel C645 cena: 250z³/m2 GLIWICE. Komfortowy nowy dom o pow 160m2 z gara em, po³o ony na 21C532 cena: z³ dzia³ce o pow. ok. 1450m2. GLIWICE. Ok. 10 km od Gliwic. 2ha doprow. mediów. Spokojna okolica. POLECAM!! Tel. 0/ z aktualnym planem zagosp. Droga dojazdowa utwardzona. N-CZERKAWSKI przestrz., oznaczona jako tereny Kontakt: Tel. 0/ A994 cena: z³ komercyjno-prod. Tel GLIWICE erniki. Dom 21i69 cena: z³ wolnostoj¹cy o pow. 181m2, 21A818 cena: z³ Z A C H A R Z O W I C E D z i a ³ k a podpiwniczony, 2-kondygn do GLIWICE do dzier awy dzia³ka mieszkaniowa o pow. 2710m2 ok. remontu. 8 pokoi, 2 ³azienki. Dzia³ka inwestycyjna o pow. 2042m2, m 2 p o d z a b u d o w ê m2. Gara. tel ca³kowicie ogrodzona. Dostêpne P r z e z n a c z e n i e w P P Z : sieci: elektr., kanalizacja, wodoci¹g, budownictwo mieszkaniowo2a1102 cena: z³ gaz, tel. Kontakt: tel us³ugowe, tereny pól uprawnych. Tel , GLIWICE. Pow. ok. 400 m2. Dzia³ka ok. 800 m2. Ze wzglêdu na wielko æ 2A1037 najem: 2,50z³/m2 domu i projekt mo e byæ 2B141 cena: z³ przystosowany na bar, restauracjê KARCHOWICE dwie dzia³ki o pow. i t p. Te l. 0 / m2 ka da, po³o one obok siebie. Ciche, spokojne otoczenie, DOMY dobry i szybki dojazd do centrum DOMY 21C500 cena: z³ Gliwic, Zabrza. Tel BARG ÓWKA. Dom wolnost. o pow. ok. 130m2, dzia³ka ok. 650m2. GLIWICE. Dom wolnost. o pow. 300m2, na dzia³ce 1300m2. 2 poz. 2B178 cena: z³ Dom wymaga remontu. Tel. m i e s z k a l n e. U m e b l o w a n y i 0/ N-CZERKAWSKI wyposa ony (w cenie). Gara PNIÓW Atrakcyjna dzia³ka o pow. 21A1024 cena: z³ wolnost. na 2 sam. Du y ogród. 1000m2, w pobli u lu nej zabudowy domków 1-rodz. Mo liwo æ BRENNA. Luksusowa rezydencja o Kontakt: Tel. 0/ dokupienia dwóch dzia³ek obok o pow. 340m2, 2-kondygn., podpiwn. pow. ok. 1000m2 ka da. Udzia³ w Gara na 2 du e sam. Alarm. 21A905 cena: z³ drodze z³. Tel Ogrodzona dzia³ka 4000m2. W Pl.Grunwaldzki. rozliczeniu mo e byæ zamiana na G L I W I C E Obszerny dom z podwójnym inn¹ nieruchomo æ w Gliwicach. 2B175 cena: z³ Kontakt: Tel. 0/ gara em na niewielkiej dzia³ce. P AWNIOWICE. Dzia³ka mieszkan. W s z y s t k i e m e d i a. K u c h n i a wyposa ona i umeblowana. Balkon, o pow m2. Prostok¹t. Szer. ok. 21A936 cena: z³ t a r a s. Te l. 0 / , 40 m. W pobli u pr¹d i woda. adna o k o l i c a. Te l GIERA TOWICE. Dom wolnost. o pow. 242m2, 2-kond., niepodpiwn. 21A989 cena: z³ 2A1307 cena: z³ Dzia³ka ok. 900 m2 + bud. warszt., GLIWICE erniki. Luksusowa doskona³y do prowadzenia dzia³. SOBISZOWICE. Pow. 630m2 pod gosp. Okna pcv. IDEALNY DLA rezydencja. Pow. mieszk. ok.350m2 us³ugi lub handel. Media: woda, DWÓCH RODZIN Tel atrium (niezadaszone). Dzia³ka pr¹d, kanalizacja. Tel ok.1600m2. W piwnicy: 8 pom. (m.in. si³ownia). Gara na 2 sam. + 21A998 cena: z³ pom. gosp. Tel. 0/ i76 cena: z³ STANICA. Dzia³ka bud. (ze wszelkimi mediami) o pow. 2000m2 (mo liwy jest zakup dzia³ki po po³owie). Droga asfaltowowa. GODNE POLECENIA!! Tel. 0/ N-CZERKAWSKI ZBROS AWICE. Dzia³ka bud. o pow. 1470m2. Pozwolenia na 21C572 cena: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów 21A1010 cena: 110z³/m2 21C598 cena: z³ Okazja! Dom PILCHOWICE. wolnost. 2-rodzinny o pow. u ytk. 160m2, podpiwniczony. Strych do adaptacji. W cenie druga dzia³ka o pow. 1003m2. (dzia³ki s¹ obok siebie). Gara. CENA DO NEGOCJACJI!! Tel. 0/ A1012 cena: z³ R A C H O W I C E. Murowany 2- kondygn. i podpiwn. bud. mieszk.u ytk. o ³¹cznej pow. ok.300m2. Dzia³ka 1580m2 wraz z bud. gosp. i 2 gara ami. Cena do negocjacji. Kontakt: Tel. 0/ GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykoñczenia przy trasie Gliwice Kêdzierzyn Ko le. Pow. 280m2, dzia³ka 1500m2. Urokliwe, spokojne po³o enie. Godny polecenia wszystkim ceni¹cym kontakt z przyrod¹. Kontakt: tel A1245 cena: z³ LIGOTA ABÊDZKA. Dom wolnost, dwukondygn., cz.podpiwn. o pow. ok. 160m2, dzia³ka ok. 1600m2 (z mo liwo ci¹ podzielenia na 2). Nowy dach. Do generalnego remontu. Media: pr¹d, woda oraz s z a m b o. Te l H14 cena: z³ POR BKA, Wielka Puszcza. Dom letniskowy wybudowany w latach 70-tych.Blisko las. tel i72 cena: z³ TRACHY. Dom wolnost. o pow. 90m2, 1-kondygn. z mo liwo ci¹ komfortowy dom jednorodzinny o pow. 240 m2. Dzia³ka m2. Stan deweloperski (s¹ ciany dzia³owe bez bia³ego monta u, pod³ogi do wykoñczenia). Dom budowany z materia³ów wysokiej jako ci. Otoczenie: domy jednorodzinne, spokojna dzielnica. Tel , cena: z³ PYSKOWICE Dom w zabudowie NIERUCHOMOŒCI U YTKOWE NIERUCHOMO CI CZEKANÓW. Dom mieszkalny 270m2. 2 wej cia. Mo e byæ na dzia³. gosp. Dzia³ka (2450m2) + warsztat sam. (200m2) z biurem. Obiekt przy g³ównej drodze. Kontakt: Tel. 0/ C z³ GLIWICE Bojków. Do wynajêcia NAJEMCA NIE P ACI PROWIZJI 2B162 cena: z³ najem: z³ wej cia z dwóch ró nych klatek schodowych. Uk³ad umo liwia wydzielenie 2 lokali Tel i73 najem: z³ Centrum. Budynek parterowy, niepodpiwn., magaz.biur. o pow. 617m2 na dzia³ce 1468m2. Kubatura bud. 2278m3. Bardzo dobry dojazd z ka dej strony miasta, 5 min. dojazdu do DK88/. tel. 0/ , GLIWICE N-CZERKAWSKI 21A z³ LE NICA. Wynajem: 6500z³ Hala magaz. o pow. 1220m2, 1-kondygn. w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo dom mieszkalny. Dzia³ka inwestycyjna 7500m2 (rolna + budowlana) Te l. k o m. 0 / C z³ ZABRZE 21i60 bli niaczej - naro ny, piêtrowy. Pow. nowy dom wolnostoj¹cy o pow. u ytk. ok. 300m2. Dzia³ka o pow. 115m2, dz. 525m2. 4 pokoje. Ca³o æ 3500m2. Gara na 2sam. Bardzo wymaga remontu. Ciche i spokojne osiedle domków szeregowych. du y i zagospodarowany ogród. Kontakt: TEL Dom jest widoczny z autostrady. Kontakt: Tel. 0/ C480 GLIWICE Centrum. Lokal o pow. 125m2 na 1p. Posiada 2 niezale ne 2A1188 cena: z³ PYSKOWICE Wieczorka, GLIWICE - Centrum. Czynsz netto 80m2 z du ymi witrynami Tel. 0/ N-CZERKAWSKI Maciejów: 2-kondygn. obiekt u ytk. o pow. 700m2, dzia³ka rozbudowy poddasza. Dzia³ka o 1780m2 + bud. gosp., po³o ony przy pow. ok. 600m2. Dom wymaga u l i c y. Te l. 0 / remontu. Gara oraz 1 m-ce parking. Mo liwo æ negocjacji 21i63 cena: z³ c e n y!! Te l. 0 / ZABRZE lokal u ytkowy o pow. na ka d¹ dzia³alno æ. Witryny 21H5 cena: z³ 80m2 od ulicy. Stan do u ytku. Kontakt: ZABRZE Mikulczyce. rodkowy Te l. k o m segment domu o pow. 150m2, do remontu. 3 du e pok., 2 kuchnie, 2 2C cena: z³ ³azienki. Strych. Dzia³ka o pow m 2. Tel. 0/ ZABRZE. Nowy obiekt w trakcie wykoñczenia o pow. 454m2, na parterze o przeznaczeniu us³.-biur. 21D51 cena: z³ Parking na ok. 70 sam. Doskona³a lokalizacja. Czynsz do negocjacji. Tel. 0/ , 0/ B159 1) Inwest z³/m2. 2) Rolno-inwest z³/m2. Obie przy g³ównej drodze. 3) Inwest. ok m2-150 z³/m2. Kontakt: Tel. 0/ cena: 150z³/m2 GLIWICE erniki. Komfortowy dom wolnost. o pow. u ytk. 250m2. Taras + balkon. Gara na 2 sam. C.o. gaz. piec 2-obiegowy + kominek z rozprowadzeniem. Kontakt: Tel. 0/ WIELOWIE. 3 dzia³ki: 21A916 W sprzeda y dzia³ka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N - C Z 21i74 najem: z³ najem: z³ ZABRZE okol. kardiologii lokal parterowy o pow. 67 m2. doskona³y na gabinety lub gastronomiê. Kontakt: Tel KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 2C336 cena: z³ ZABRZE Centrum. Czynsz netto Lokal handl.- us³. z du a witryn¹. C.o. - gaz., c.w. - bojlera elektr. Miejsca parking. Mo liwo æ podzia³u (po 50m2 w cenie z³ n e t t o ) Te l. 0 / B220 najem: z³ Poszukujemy lokalu pod placówkê banku o pow. 100 m2. Kontakt: : N-Cz

9

10 NIERUCHOMOSCI 11 ul. Jana Paw³a II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolnoœci Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozosta³y 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Œwietna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Miko³owa, Rybnika a tak e do wêz³ów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2i3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): z³ 3-pokoje (60m): z³ W cenê wliczone wykoñczenie G³adŸ gipsowa, panele pod³ogowe oraz bia³y monta Gliwice Starówka Kaczyniec. Luksusowe mieszkanie o pow oko³o 189 mkw. 5-pokoi. Bardzo dobry stan techniczny. Cena: z³ Ziemiêcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od z³+80zl/m dzia³ki Zabrze. Okolice Maciejowa. Dom w zabudowie bliÿniaczej. Pow. ca³kowita 120m. Dzia³ka 650 m. Proponowana cena: z³ Gliwice Stalmacha. Mieszkanie o powierzchni 37 mkw. Œwietna lokalizacja w œcis³ym centrum Gliwic. Budynek z ceg³y. Proponowana cena: z³ Gliwice erniki. Do sprzedania domy w zabudowie szeregowej na nowo powstaj¹cym osiedlu. Œwietna Lokalizacja. Cena od z³ Gliwice okol. Obroñców Pokoju. Dom wolnostoj¹cy w œwietnej lokalizacji. Pow domu 240m, pow dzia³ki 790. Cena: z³ Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Œwietna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do wêz³a A-4. 4 typy domów, powierzchnie ca³kowite 179 m i 193 m. Powierzchnie dzia³ek od 238 mkw. Cena sprzeda y: 3400 z³ / mkw Zabrze Centrum ok. Dworca PKP. Do sprzedania luksusowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. Nowa cena sprzeda y: z³ Zabrze okol Stadionu Górnika. Dom wolnostoj¹cy po remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Dzia³ka 451m. Cena: z³ Zabrze Mikulczyce. Nowy dom wolno stoj¹cy z 2006 roku. Œwietna lokalizacja. Pow. dzia³ki 760m. Pow domu - 228m. Cena: z³ Okolice Daszyñskiego. Dom wolno stoj¹cy na dzia³ce ok. 900 mkw Pow domu ok. 140m. Wymaga remontu. Cena: z³ Ornontowice k. Gliwc. Dom w zabudowie szeregowej o pow 170 mkw. Dzia³ka o pow 220 mkw Proponowana cena: z³ G-ce okol Daszyñskiego. Nowy dom wolno stoj¹cy. Powierzchnia calkowita 190mkw. Dzia³ka 870 mkw. Proponowana cena: z³ Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: z³ Gliwice Czêstochowska. Mieszkanie o powierzchni 78mkw. Parter w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Cena: z³ Pyskowice - do sprzedania 4domy w stanie surowym otwartym i zamkniêtym. Dzia³ki oko³o 550 mkw Proponowana cena od: z³ Zabrze Grzybowice Hallera. Dzia³ka budowlana o powierzchni 9265 mkw. Woda, pr¹d, kanalizacja przy drodze. Proponowana cena: 170 z³ / mkw Gliwice Wandy. Œwietna lokalizacja, niski blok przy deptaku. Mieszkanie Rozk³adowe o powierzchni 40 mkw. Proponowana cena: z³ Gliwice. Dom wolnostoj¹cy na dzia³ce oko³o 1000 m. Po remoncie kapitalnym. Do zamieszkania lub na dzia³alnoœæ. Cena z³ Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Dzia³ka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: z³ Zabrze, os. Szczêœæ Bo e. Dom w zabudowie bliÿniaczej o powierzchni 73mkw. Dzia³ka mkw. Proponowana cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Do sprzedania nowy dom wolnostoj¹cy na dzia³ce o pow ok 560m. Pow domu m. Proponowana cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 34,5 mkw. I-sze piêtro w budynku z 2009 roku. Komfortowo wykoñczony Proponowana cena: z³ Zabrze Makoszowy. Dzia³ka budowlana o powierzchni 1250 mkw. Jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponowana cena: z³ Zabrze anowa. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52 mkw. Œwietna lokalizacja. adny rozk³ad. Proponowana cena: z³ 10 kilometrów od Gliwic. Dom wolno stoj¹cy z 2009 roku wykoñczony pod klucz. Pow domu 150 mkw. Pow dzia³ki 550m. Cena: z³ 14kilometrów od Gliwic - kierunek Rybnik. Dom wolno stoj¹cy z 2005 roku. Pow domu - 160m (5 pokoi), dzia³ka - 700m. Cena: z³ Gliwice, okol Dworca PKP, Toszecka Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 47 mkw. Pokoje niezale ne. Cena: z³ Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacy z 2000 roku. Pow 255 mkw, pow dzia³ki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: z³ Gliwice okolice Radiowej - dom wolnostoj¹cy z 2008 roku. Dzia³ka oko³o 900m. Pow domu 190m Cena sprzeda y: z³ Gliwiceokolice Jagielloñskiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow 56m Do odnowienia, solidna kamienicy z³. Cena 2150 z³ / mkw G-ce okol G³owackiego. Dzia³ka pod zabudowê mieszkaniow¹.1637mkw. Woda, pr¹d w granicy. Kanalizacja gaz - 100m. Cena 260z³/mkw Gliwice Dubois. Mieszkanie o powierzchni 126 mkw. I-sze piêtro w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ. Proponowana cena: z³ Wieszowa. Dom wolnostoj¹cy do kapitalnego remontu. Dodatkowo stodo³a + pom gospodarcze. Dzia³ka 3500m. Cena: z³ Lokal u ytkowy do wynajmu Gliwice Starówka. Lokal o pow 60m po remoncie kapitalnym. Parter w kamienicy. Cena: 2500 z³ / m-c Gliwice Nowy Œwiat. Mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 90 mkw. Budynek z 1997 roku. Lokal wymaga odnowienia. Cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 48,2 mkw w buynku z 2009 roku. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone. Cena: z³ (nr 415) INFORMATOR RYNKOWY

11 Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na Trynku. Tel Do wynajmu mieszk. komf., umeblowane w domku jednorodzinnym Gliwice, oraz duże mieszkanie w Zabrzu (140 m2) najchętniej firmie. Tel Kawalerka do wynajęcia Centrum Gliwic. Tel , po M4 Zabrze, 63 m2, ok. Multikina sprzedam zł. Tel. Po Okazja! Superkomfort 38 m2, komunalne na większe, może być do remontu. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Gliwice Ostropa. Pow m2, ogrodzona siatką. Dojazd drogą asfaltową. Na działce woda i prąd. 220 zł/m2. Tel , Sprzedam działkę Taciszów z rozpoczetą budową + materiał. Tel Sprzedam M3 w Gliwicach, idealne dla osoby niepełnosprawnej (0 schodów, chodnik, parter). Tel Wynajmę lokal w Centrum miasta, 108 m2. Tel Zamienię przytulne M2 po remoncie na wieksze do 80 m2, do remontu/spłacę zadłużenie/dam odstępne. Pilne!!! Tel AAA Firma Fachbud Gliwice; brukowanie, kanalizacje, kompleksowe wnętrza. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BHP odzież robocza, faktury, dowóz, atesty UE, upusty, gratisy. Tel BHP szkolenia, dokumentacja powypadkowa, szacowanie ryzyka. Tel BUDOWA DOMÓW, REMONTY DACHÓW. TEL Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , DAMAR Harald Bussek. Wykopy ziemne, wyburzanie, transport ciągnikowy i samochodowy. Tel Docieplenia, malowanie, renowacje. Tel Docieplenia, podbitki, pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Tel DOMOFONY, ALARMY, INSTA- LACJE ELEKTRYCZ Zabrze i okolice. Tel ELEKTRYKA-KOMPLEKSOWO, TANIO, RZETELNIE, F-RY VAT. Tel FIRMA Luxfer. Kompleksowe remonty mieszkań - panele, gładzie, łazienki, itp. Tel Gładzie bezpyłowe. Remonty ogólnobudowlane, tanio. Tel Gładzie, panele, tynki, malowanie, tapetowanie. Tel Instalacje wod-kan, gaz, c.o., montaż urządzeń grzewczych. Tel Instalacje elektryczne, klimaty- R E K L A M A zacja, ogrzewanie akumulacyjne. Tel Kierownik budowy, Inspektor nadzoru, Kosztorysy. Tel Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , KAMERY, ALARMY, DOMOFONY PROFESJONALNIE TEL Kompleksowe usługi brukarskie Śląsk, kom , Kompleksowe usługi wykończeniowe tanio i solidnie. Tel , KORZYŚCI PRAWNO-PODAT- KOWE DLA FIRM, OCHRONA KAPITAŁU, PEWNY ZYSK. Tel KREDYTY duża przyznawalność. Tel Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, uprzątanie piwnic, strychów, garaży, placów, utylizacja sprzętu RTV, AGD, Tanio. Tel Meble na wymiar: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Przerabianie mebli, dorabianie szafek. Sufity gipsowe, ścianki. Tel Nowo otwarta HURTOWNIA ELEKTRYCZNA w Zabrzu, ul. Karola Miarki 16, zaprasza na zakupy hurt, detal. Tel ; Nowo otwarty JUBILER zaprasza! Promocyjne ceny, szerokie wzornictwo. Gliwice, Dolnych Wałów 1. Tel Ocieplanie budynków, malowanie i remonty elewacji, transport. Tel Ocieplenia, renowacje, malowanie, podbitki dachowe. Tel ONYX Usługi Remontowe, wykończenia wnętrz, kafelkowanie, gipsy, regipsy, gładzie, malowanie, instalacje wod-kan. Tel PDK AUREUS poszukuje DO- RADCÓW FINANSOWYCH, wysokie zarobki, praca również dla studentów. CV kierować na adres: Piecyki gazowe naprawa. Tel Profesjonalne Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi-Licencja, tel PRZEPROWADZKI Machoń PRZEWÓZ: antyków, pianin. UTYLIZACJA: starych mebli, sprzętu rtv, agd. PORZĄD- KI: pomoc przy pakowaniu, wywóz gruzu. Tel , Konkurencyjne ceny. Radio Taxi DRAGON przyjmie reklamę na pojazdach. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po Remonty kompleksowe, kafelkowanie, gładzie, panele, łazienki itp. Tanio. Tel RTV naprawa domowa. Tel , RUSZTOWANIA wynajem, montaż. Tel , tel./fax SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel SZYBKI KREDYT DO ZŁ. BEZ ZAŚWIADCZEŃ. WYSTARCZY PIT.11. TEL ZADZWOŃ LUB NAPISZ SMS. ŚLUB & wesele DVD + Foto + Albumy > VIDEWOJ < Tel , TRANSEKOTEAM TRANSPORT od 1-10 TON, wywrotka, węgiel kruszywa. Tel Transport towarów i mebli do 1,5 tony. Tel Usługi transportowe, przeprowadzki, transport do 2t. Tel UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tel VIDEOFILMOWANIE, fotografia wesela, inne uroczystości. Tel Włoski/ francuski korepetycje - tłumaczenia- absolwentka filologii romańskiej Tel. 0-32/ , Zespół muzyczny NO NAME, wesela, bankiety, itp. Tel ZŁOTA RĄCZKA. Tel Bez opłat wstępnych! Radio Taxi DRAGON przyjmie w ramach współpracy na b. korzystnych warunkach taksówkarzy posiadających licencję. Tel Łatwo nawiązujesz kontakty? Zostań agentem ubezpieczeniowym wysokie prowizje, darmowe szkolenia, nienormowany czas pracy. CV na grabski. Młodzież i studentów możesz pogodzić pracę z nauką. Hurtownia, Gliwice. Tel PORADY PRAWNE, pisanie pism procesowych: podania, odwołania, zażalenia, pozwy. Tel Przedstawiciel handlowy, praca tymczasowa, wykształcenie co najmniej średnie, CV prosimy wysyłać na adres: Sprzedawczyni w sklepie odzieżowym ModMix w Tesco przy ul. Łabędzkiej w Gliwicach. Kontakt tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek w rejonie Gliwic. Praca stała bądź dodatkowa. Tel , , Zatrudnię Panią do sprzątania biura w Gliwicach. Tel Doświadczony gipsiarz, dociepleniowiec szuka pracy w Gliwicach. Tel Tapicer szuka pracy. Tel KOLONIE LETNIE: Wisła, Jastrzębia Góra, Duszniki Zdrój. Zebranie rodziców 15.V.09r., godz , I Społeczna Szkoła, ul. Robotnicza 4. Last Minute WAKACJE ul. Grottgera 66, tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel OBOZY ŻEGLARSKIE sportowo- -rekreacyjne, tel , Bory Tucholskie. Sanatorium Truskawiec autokar z Gliwic, MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Węgierska Górka Luksusowe warunki, wczasy, weekendy, pobyty grup zorganizowanych. Pok. 2,3,4 os. Cena 35 zł. Tel , Bezpłatne zabiegi masażu, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel Masaże, sauna, odchudzanie, łóżka rekondycyjne, doradztwo życiowe. Tel Nowo otwarty GABINET KO- SMETYKI PROFESJONALNEJ SATIN, ul. Piwna 11, oferuje najwyższą jakość, promocyjne pakiety, upominki. Tel Terapeuta dziecięcy (ADHD), dysleksja, różne niepełnosprawności. Tel Aparat do jacuzzi + hydromasaż w wannie z ozonowaniem wody. 400 zł. Tel Komputeropisanie, druk, oprawa tel lub Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Klocki lego. Kolejki elektryczne. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki 2. ciąg dalszy na stronie 13

12 ciąg dalszy ze strony 12 Skup antyków, staroci, stare militaria, książki i wiele innych. Tel Sprzedam skaner płaski USB, mało używany w b.dobrym stanie, PLUSTEK OPTIC PRO U12B z zasilaczem i oprogramowaniem. 50 zł. Tel Sprzedam w idealnym stanie elektryczną maszynę do pisania OLYMPIA SPLENDID z pamięcią korekty. Używana sporadycznie w domu. 100 zł. Tel (wieczorem). WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek. Dowóz do Klienta. Tel Zegarki szwajcarskie kupię. Tel Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , SKUPUJEMY całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychmiastowy przyjazd. Gotówka. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel WYPOŻYCZALNIA AUTOLAWET 300PLN/doba. Tel , , www. krig-samochody.pl zł. Mercedes 300 D, alu kontener (do 3,5 T), 1995 r., dł.x szer. x wys. 410x195x180. Kab. 3 os., technicznie i optycznie OK. Tel Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH już od 59PLN/doba. Tel , R E K L A M A

13

14 Igry z udziałem gwiazd GLIWICE. W przysz³ym tygodniu studenci Politechniki Œl¹skiej rozpoczynaj¹ tradycyjne juwenalia. Igry aków rozpoczn¹ siê w poniedzia³ek, 11 maja po po³udniu i potrwaj¹ do wczesnych godzin porannych w sobotê, 16 maja. Imprezy bêd¹ organizowane w ró nych miejscach na terenie akademickiej dzielnicy miasta, a tak e na p³ycie lotniska Gliwickiego Aeroklubu. W poniedzia³ek, 11 maja, na boisku obok Domu Studenckiego Elektron przy ul. Kujawskiej 6 wyst¹pi¹ m.in. zespo³y NOCNA ZMIANA BLUESA (godz ) oraz KONIEC ŒWIATA (godz ). We wtorek, 12 maja, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Œl¹skiej przy ul. Konarskiego 18B zaprezentuj¹ siê: GRUPA RAFA A KMITY (godz ) oraz WOLNA GRUPA BUKOWINA (godz ). W œrodê, 13 maja, przewidziano (od godz ) sp³yw kajakowy na K³odnicy. Wieczorem na otwartym terenie miêdzy Domami Studenckimi Piast i Ziemowit przy ul. u yckiej bêd¹ wyœwietlane filmy fabularne: Ch³opaki nie p³acz¹ godz oraz Wieczny student godz W czwartek, 14 maja, o godz barwny korowód przebierañców wyruszy z Placu Krakowskiego w stronê lotniska Gliwickiego Aeroklubu. Pó³ godziny po telewizyjnej dobranocce acy otrzymaj¹ tam symboliczne klucze do bram miasta. Potem czekaj¹ na nich wyj¹tkowe atrakcje muzyczne. Zagraj¹ kultowe kapele: ELEKTRYCZNE GI- TARY (godz ), BLEN- DERS (godz ) oraz MY- SLOVITZ (o pó³nocy). Nastêpnego dnia, w pi¹tek, 15 maja, bêd¹ w tym samym miejscu koncertowaæ kolejni wykonawcy: raper TEDE (godz ) oraz zespo³y HAPPYSAD (godz ) i STRACHY NA LACHY (godz ). Nad ranem w sobotê wyst¹pi formacja EAST CLUB- BERS (planowany pocz¹tek godz. 2.00). Szczegó³owy program imprez i koncertów zamieszczono na stronie internetowej (oprac. nd) Masz pasjê? Wst¹p do kawiarni Ma³a, przytulna kawiarenka o niebanalnym wystroju i ciep³ej atmosferze. Do tego nastrojowa muzyka, która idealnie wspó³gra z jej klimatem. Tu jakby czas na chwilê siê zatrzyma³... Wielkoœæ Kawiarni z Pasj¹ mo e zaskoczyæ niejednego bywalca gliwickich pubów i kawiarni. Kilka stolików, ma³y barek to wszystko. Pomimo tego, e goœci wci¹ przybywa, w³aœcicielki nie zamierzaj¹ niczego zmieniaæ: - Nie mia³yœmy na celu robienia wielkiej hali, gdzie ka dy czuje siê anonimowo, bo tak naprawdê miejsc takich jest w mieœcie bardzo wiele. Brakuje natomiast miejsc kameralnych, w których mo na by odpocz¹æ, schowaæ siê przed œwiatem i po prostu spokojnie porozmawiaæ. Kawiarnia jak sama nazwa wskazuje zrodzi³a siê z pasji tych, którzy j¹ stworzyli i dla ludzi z pasj¹ powsta³a. - Naszym marzeniem by³o stworzenie takiego w³aœnie miejsca wiêc postanowi³yœmy je zrealizowaæ. Bo trzeba w yciu robiæ to co siê kocha mówi¹ w³aœcicielki kawiarni. Kawiarnia z Pasj¹ jest miejscem, gdzie mo na nie tylko zjeœæ pyszne ciasto lub wypiæ dobr¹ kawê, mo na siê równie pokazaæ. - Chcemy, by Kawiarnia z Pasj¹ by³a kawiarni¹ artystyczn¹ zapewniaj¹ w³aœcicielki - wspó³pracujemy z artystami, czekamy na m³ode talenty. Chcemy promowaæ utalentowan¹ m³odzie, która robi w yciu coœ ciekawego. U nas mog¹ siê pokazaæ. Kawiarnia z Pasj¹ Gliwice, ul. Grodowa 22. R E K L A M A

15

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 Bale na szczytne cele 14 lutego w kawiarni Zdrojowej zorganizowany zosta³ IX Bal Charytatywny Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³, z którego dochód przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

rabunkowych w Lęborku

rabunkowych w Lęborku Wiosna na budowie już się zaczęła Str. 10-14 Str. 8-9 Str. 15 Korona dla najpiękniejszej Piłka już w grze sezon za pasem DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 7 MARCA 2012 R. NR 5 (20)/2012 ISSN 2083-0092

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo