KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 KARTA MASTERCARD WORLD BANK ZACHODNI WBK S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego i jedną podróŝ Część A - Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy Maksymalna kwota łączna dla wszystkich do 5000 euro ubezpieczonych podróŝujących razem Udział własny ubezpieczonego na jedno 100 euro zdarzenie Część B - Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę Po 4 godzinach, maksymalna łączna kwota dla wszystkich ubezpieczonych do 200 euro podróŝujących razem Części C Opóźnienie odjazdu/odlotu/rezygnacja Opóźnienie odjazdu/odlotu, po 4 godzinach, maksymalna łączna kwota dla wszystkich do 200 euro ubezpieczonych podróŝujących razem Rezygnacja, maksymalna kwota łączna dla wszystkich ubezpieczonych podróŝujących do 5000 euro razem Udział własny ubezpieczonego na jedno 100 euro zdarzenie (rezygnacja) Część D - Odmowa wejścia na pokład samolotu Po 4 godzinach, maksymalna łączna kwota dla wszystkich ubezpieczonych do 200 euro podróŝujących razem Część E Opóźnienie bagaŝu Po 4 godzinach, maksymalna łączna kwota dla wszystkich ubezpieczonych do 250 euro podróŝujących razem PrzedłuŜające się opóźnienie w dostarczeniu bagaŝu, po 48 godzinach, łączna kwota dla wszystkich ubezpieczonych podróŝujących razem maks. dodatkowo 500 euro Część F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą Koszty opieki medycznej i transportu powrotnego PodróŜ bliskiego krewnego za ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji PrzedłuŜony pobyt ubezpieczonego/towarzysza podróŝy do euro do 75 euro dziennie + przelot w klasie ekonomicznej do 75 euro dziennie + przelot w klasie ekonomicznej Koszty pogrzebu i transportu powrotnego do 4500 euro zwłok Część G Świadczenie z tytułu hospitalizacji - W Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii, do 50 euro za kaŝdy dzień, nie więcej niŝ 30 dni - reszta świata, za kaŝdy dzień, nie więcej do 25 euro niŝ 30 dni Część H Wypadek w podróŝy i nieszczęśliwy wypadek Maksymalnie do euro - Utrata Ŝycia osoby w wieku 16 lat lub starszej euro - Utrata Ŝycia osoby, która nie ukończyła 5. roku Ŝycia euro - Utrata Ŝycia osoby w wieku 5 15 lat euro - Całkowita trwała niezdolność do pracy do euro Wypadek wynajętego samochodu, utrata Ŝycia lub całkowita trwała niezdolność do do euro pracy Poszukiwanie i/lub transport powrotny szczątków do euro Ochrona grup na jedno zdarzenie euro Część I Ochrona zakupów Maksymalnie za jedno zdarzenie i za okres 365 dni do 500 euro - Minimalny limit odpowiedzialności za jeden artykuł 50 euro SPIS TREŚCI 1. WSTĘP WAśNE INFORMACJE DEFINICJE POMOC W SYTUACJACH NAGŁYCH UMOWY O WZAJEMNEJ OCHRONIE ZDROWIA WARUNKI OGÓLNE WYKLUCZENIA OGÓLNE SPORT I REKREACJA CZĘŚĆ A - OPŁATY ZA ODWOŁANIE LUB SKRÓCENIE PODRÓśY CZĘŚĆ B - SPÓŹNIENIE NA ODJAZD/ODLOT / SPÓŹNIENIE NA PRZESIADKĘ CZĘŚĆ C OPÓŹNIENIE ODJAZDU/ODLOTU/ REZYGNACJA CZĘŚĆ D - ODMOWA WEJŚCIA NA POKŁAD SAMOLOTU CZĘŚĆ E OPÓŹNIENIE BAGAśU CZĘŚĆ F KOSZTY MEDYCZNE W PRZYPADKACH NAGŁYCH I INNE KOSZTY PONOSZONE ZA GRANICĄ CZĘŚĆ G ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU HOSPITALIZACJI CZĘŚĆ H WYPADEK W PODRÓśY I NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK CZĘŚĆ I OCHRONA ZAKUPÓW PROCEDURA ROSZCZENIA PROCEDURA REKLAMACYJNA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UBEZPIECZONEGO ANULOWANIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WSTĘP Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane w dalszej części SWU, określają warunki ochrony ubezpieczeniowej świadczonej j posiadaczom kart MasterCard World wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. SWU stanowią załącznik do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance i Banku Zachodniego WBK S.A. (numer polisy ). Bank Zachodni WBK S.A. jest ubezpieczającym na podstawie wyŝej wymienionej umowy. Świadczenia przysługują ubezpieczonemu w przypadku ścisłego przestrzegania postanowień SWU przez ubezpieczonego. 1

2 UPRAWNIENIA Świadczenia określone w niniejszych SWU przysługują w przypadku, gdy w chwili zdarzenia powodującego powstanie roszczenia ubezpieczony jest Posiadaczem Karty. Bank Zachodni WBK S.A. zawiadomi ubezpieczonego o zmianach niniejszych SWU lub rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Niniejsze SWU stanowią informację o świadczeniach przysługujących ubezpieczonemu. Zawierają one szczegółowe informacje o świadczeniach, ich warunkach i wyłączeniach dotyczących posiadaczy kart MasterCard World wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. i są podstawą rozstrzygania wszystkich roszczeń ubezpieczonego. UBEZPIECZYCIEL Świadczenia wynikające z niniejszych SWU są gwarantowane przez firmę Inter Partner Assistance (IPA), której zarejestrowana siedziba znajduje się w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki ) i która podlega Centralnemu Bankowi Irlandii. IPA jest oddziałem Inter Partner Assistance SA, spółki prawa belgijskiego z siedzibą pod adresem Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruksela, dopuszczonej do prowadzenia działalności w Belgii przez l'autorité des Services et Marchés Financiers (Urząd Nadzoru Usług i Rynków Finansowych). Niektóre usługi wynikające z niniejszych SWU będą świadczone przez przedstawiciela firmy IPA, AXA Travel Insurance (numer spółki ), z siedzibą pod tym samym adresem w Irlandii. Wszystkie podmioty naleŝą do grupy AXA Assistance. 2. WAśNE INFORMACJE 1. Niniejsze SWU NIE OBEJMUJĄ roszczeń, wynikających pośrednio lub bezpośrednio z wcześniejszych schorzeń. 2. Świadczenia zawarte w części A - Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy, części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji NIE PRZYSŁUGUJĄ ubezpieczonemu w przypadku zdarzeń zachodzących podczas podróŝy odbywanej wbrew zaleceniom lekarza lub podróŝy, która odbywa się niezgodnie z zaleceniami lekarza w przypadku zasięgnięcia jego porady przez ubezpieczonego przed podróŝą. 3. Świadczenia zawarte w części A - Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy, części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji NIE PRZYSŁUGUJĄ w przypadku zdarzeń zachodzących podczas podróŝy odbywanej w celu leczenia lub konsultacji za granicą. 4. Świadczenia zawarte w części A - Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy, części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji NIE PRZYSŁUGUJĄ w przypadku występowania u ubezpieczonego niezdiagnozowanych objawów wymagających uwagi lub badania w przyszłości, to jest objawów, w związku z którymi ubezpieczony oczekuje badań, konsultacji lub wyników badań, a których przyczyna nie została ustalona. 5. W przypadku urazu, choroby, utraty, kradzieŝy lub szkody ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z AXA Assistance pod numerem +48 (22) (Usługa jest świadczona całodobowo, przez 365/6 dni w roku) w celu zgłoszenia nagłego wypadku medycznego, konieczności organizacji transportu powrotnego, utraty, kradzieŝy lub uszkodzenia mienia. 6. W przypadku skrócenia podróŝy wymagającej przedwczesnego powrotu ubezpieczonego do domu, ubezpieczony jest zobowiązany do kontaktu z AXA Assistance. Usługa jest świadczona całodobowo, przez 365/6 dni w roku i obejmuje poradnictwo oraz pomoc w powrocie ubezpieczonego do domu. AXA Assistance zapewni transport do domu w przypadku otrzymania przez ubezpieczonego wiadomości o powaŝnej chorobie, stanie agonalnym lub zgonie bliskiego krewnego. przebywającego w domu. 7. Świadczenia realizowane lub wypłacane na podstawie niniejszych SWU podlegają prawu polskiemu. 8. W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń wymienione w Tabeli świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego i jedną podróŝ. 9. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie podczas podróŝy trwających maksymalnie 60 kolejnych dni. Wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie podróŝy w kraju 10. Świadczenia wymienione w niniejszych SWU przysługują ubezpieczonemu jedynie w przypadku, gdy w chwili zajścia zdarzenia powodującego powstanie roszczenia ubezpieczony będzie miał opłacone w całości (100%) kosztów transportu (tj. równieŝ bilet powrotny) i/lub zakwaterowania za pomocą karty (za wyjątkiem Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą, gdzie nie jest wymagane uŝycie karty do aktywacji ubezpieczenia). 11. PodróŜ odbywana wyłącznie w kraju zamieszkania jest objęta ubezpieczeniem wyłącznie w przypadku dokonania przez ubezpieczonego wcześniejszej rezerwacji zakwaterowania na co najmniej dwie noce. Ochrona z tytułu świadczeń wymienionych w Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz Części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji jest wyłączona w kraju 12. Świadczenia wynikające z Część I Ochrona zakupów niniejszych SWU przysługują jedynie w przypadku dokonania płatności kartą za zakup przedmiotów objętych ochroną. 13. Udział własny dotyczy świadczeń wymienionych w części A Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy oraz w części C - Opóźnienie odjazdu/odlotu i wynosi 100 EUR, na kaŝde zdarzenie. 3. DEFINICJE Słowa i wyraŝenia, którym przypisano konkretne znaczenie, mają to samo znaczenie w niniejszych SWU i są wyróŝnione tłustym drukiem. Akt terroryzmu czynności wykonywane przez osoby lub grupy osób działających samodzielnie lub w imieniu jednej albo więcej niŝ jednej organizacji lub rządu lub w powiązaniu z nimi obejmujące m.in. uŝycie siły lub przemocy i/lub groźbę ich uŝycia, popełniane w celach politycznych, religijnych, ideologicznych, równieŝ w zamiarze wywarcia wpływu na jakikolwiek rząd i/lub zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego grupy. AXA Assistance usługodawca, organizacja: AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki ). Bliski krewny - matka, ojciec, siostra, brat, Ŝona, mąŝ, konkubent/konkubina, narzeczony/narzeczona lub nieformalny partner Ŝyciowy (kaŝda para osób, równieŝ osób tej samej płci tworzących związek nieformalny zamieszkujących stale pod tym samym adresem), dzieci (równieŝ dzieci adoptowane i przysposobione), dziadek, babka, wnuk, wnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa, bratowa, szwagier, ojczym, macocha, przybrana siostra, przybrany brat, opiekun prawny lub kurator Posiadacza karty. Brak nadzoru - sytuacja, w której ubezpieczony pozostawił naleŝące do niego przedmioty lub pojazdy poza zasięgiem swojego wzroku i nie jest w stanie zapobiec ich bezprawnemu uŝyciu. Całkowita trwała niezdolność do pracy utrata przez ubezpieczonego, w okresie świadczenia ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy, zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, potwierdzona prawomocnym orzeczeniem, wydanym na podstawie przepisów prawa polskiego przez właściwego lekarza orzecznika, lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską, inną właściwą jednostkę organu rentowego lub sąd powszechny, 2

3 zawierającym stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy, która ma charakter trwały. Dom stałe miejsce zamieszkania ubezpieczonego w kraju Karta - aktywna karta World MasterCard wydana przez Bank Zachodni WBK S.A. zgodnie z Regulaminem wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Kraj zamieszkania - kraj legalnego stałego zamieszkania ubezpieczonego. Leczenie ambulatoryjne - udzielanie przez działających zgodnie z prawem świadczeniodawców świadczeń zdrowotnych osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Lekarz oficjalnie uprawniony do wykonywania zawodu lekarz dopuszczony do pracy na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma miejsce leczenie, wykonujący w ramach tego leczenia czynności zgodne z zakresem swoich uprawnień i kwalifikacji, niezwiązany z ubezpieczonym ani osobą towarzyszącą mu w podróŝy. Mienie - bagaŝ, odzieŝ i inne przedmioty naleŝące do ubezpieczonego oraz noszone, uŝywane lub przenoszone przez ubezpieczonego podczas podróŝy. Nagły wypadek medyczny potwierdzona przez lekarza, nagła, nieprzewidziana choroba ubezpieczonego lub obraŝenia ciała powstałe podczas podróŝy ubezpieczonego poza krajem zamieszkania, wymagające niezwłocznego leczenia lub opieki medycznej. Niekorzystne warunki atmosferyczne - deszcz, wiatr, mgła, burza z piorunami lub błyskawicami, powódź, śnieg, śnieg z deszczem, grad, huragan, cyklon, tornado lub burza tropikalna, ObraŜenia ciała - moŝliwy do identyfikacji uraz fizyczny odniesiony z powodu nagłego, gwałtownego, zewnętrznego, nieoczekiwanego, określonego zdarzenia. Uraz wynikający z nieuniknionego wystawienia ubezpieczonego na działanie Ŝywiołów uznaje się za obraŝenia ciała. Okres ochrony ubezpieczeniowej ochroną objęte są podróŝe rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2013 r. lub później. Przedmioty chronione zakupione od dnia 1 stycznia 2013 r. są objęte ochroną na podstawie Części I Ochrona zakupów. Ochrona wygasa w chwili zamknięcia rachunku karty, zastrzeŝenia karty albo rozwiązania umowy ubezpieczenia. Czas trwania podróŝy nie moŝe przekroczyć 60 kolejnych dni. Wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie podróŝy w kraju Ochrona wynikająca z części A - Opłaty za odwołanie lub skrócenie podróŝy obowiązuje od chwili rezerwacji podróŝy przez ubezpieczonego do czasu rozpoczęcia podróŝy. W przypadku pozostałych części niniejszych SWU świadczenia rozpoczynają się w chwili opuszczenia przez ubezpieczonego domu, hotelu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zaleŝnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później) w celu rozpoczęcia podróŝy i kończy się w chwili powrotu ubezpieczonego do domu, hotelu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zaleŝnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) po zakończeniu podróŝy. PrzedłuŜenie okresu ochrony ubezpieczeniowej Okres ochrony ubezpieczeniowej przedłuŝa się automatycznie o okres opóźnienia w przypadku nieuniknionego opóźnienia powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania z powodu zdarzenia objętego niniejszymi SWU Para lub komplet przedmioty stanowiące część kompletu lub zwykle uŝywane łącznie. PodróŜ - wypoczynek lub słuŝbowa albo prywatna podróŝ ubezpieczonego w dowolnym miejscu na świecie w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku których całość (100%) kosztów transportu i/lub zakwaterowania została opłacona przy uŝyciu karty (za wyjątkiem Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą). Ochrona z tytułu świadczeń wymienionych w Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz Części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji jest wyłączona w kraju PodróŜ odbywana wyłącznie w kraju zamieszkania jest objęta ubezpieczeniem tylko w przypadku, gdy ubezpieczony dokonał wcześniejszej rezerwacji noclegu na przynajmniej dwie noce. Posiadacz Karty osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie Schorzenia kaŝde schorzenie fizyczne albo psychiczne, choroba, nieprawidłowość, zaburzenie stanu zdrowia lub uraz występujące u ubezpieczonego lub bliskiego krewnego. Skrócenie podróŝy/przerwanie podróŝy - skrócenie podróŝy ubezpieczonego poprzez powrót do domu z powodu sytuacji awaryjnej opisanej w Części A niniejszych SWU Sport i rekreacja czynności wymienione w punkcie 8. Sport i rekreacja, których wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podróŝy nie jest jedyną lub główną przyczyną podróŝy ubezpieczonego (z wyjątkiem wakacji spędzanych na uprawianiu gry w golfa i sportów zimowych). Strajk lub pracownicza akcja protestacyjna kaŝda forma pracowniczej akcji protestacyjnej wykonywanej z zamiarem zatrzymania, ograniczenia lub zakłócenia produkcji towarów lub świadczenia usług. Tabela Świadczeń tabela zawierająca wykaz kwot świadczeń na stronie 1. Transport publiczny kaŝdy środek transportu publicznego drogowego, kolejowego lub powietrznego za pośrednictwem licencjonowanego przewoźnika obsługującego regularne i/lub czarterowe przewozy pasaŝerskie, w którym ubezpieczony ma zarezerwowane miejsce w celu odbycia podróŝy. Ubezpieczający Bank Zachodni WBK. S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-950), ul. Rynek 9/11, Polska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP Ubezpieczony/ubezpieczeni - Posiadacz Karty oraz jego małŝonek lub partner Ŝyciowy (kaŝda para osób, równieŝ osób tej samej płci, tworzących nieformalny związek, zamieszkujących stale pod tym samym adresem) oraz ich dzieci, które nie ukończyły 25 roku Ŝycia i pozostają na utrzymaniu 3

4 Posiadacza Karty (zgodnie z przepisami kraju zamieszkania), mieszkający w kraju zamieszkania i przebywający w podróŝy. Ubezpieczeni są uprawnieni do świadczeń równieŝ w przypadku podróŝy odbywanej niezaleŝnie od siebie z wyjątkiem: Część B - Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę Części C - Opóźnienie odjazdu/odlotu; Części D - Odmowa wejścia na pokład samolotu; Części E - Opóźnienie bagaŝu; w przypadku których wymagana jest wspólna podróŝ wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej podróŝy i do tego samego miejsca przeznaczenia co Posiadacz karty. Ubezpieczyciel/my/nas/nasz Inter Partner Assistance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia i/lub Inter Partner Assistance SA (IPA), Avenue Louise, 166 bte1, 1050, Bruksela, Belgia i/lub AXA Travel Insurance z siedzibą pod tym samym adresem w Irlandii. Wszystkie podmioty naleŝą do grupy AXA Assistance. Utrata kończyny utrata poprzez fizyczne oddzielenie lub całkowita i nieodwracalna utrata funkcji ramienia w stawie nadgarstkowym lub powyŝej niego lub nogi w stawie skokowym lub powyŝej niego. Utrata wzroku - całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w jednym lub obu oczach. Przyjmuje się, Ŝe ma ona miejsce, jeŝeli po korekcji sprawność wzroku wynosi 3/60 lub mniej w skali Snellena. Oznacza to zdolność widzenia przedmiotu, który ubezpieczony powinien widzieć z odległości 60 stóp (ok. 18,2 m), dopiero z odległości 3 stóp (ok. 0,91 m). Wcześniejsze schorzenia kaŝde przeszłe lub obecne schorzenie, powstałe w okresie 2 lat poprzedzających aktywację Karty i/lub przed jakąkolwiek podróŝą, powodujące objawy lub wymagające zastosowania jakiejkolwiek długotrwałej, stałej lub okresowej formy leczenia, leku wydawanego z przepisu lekarza, konsultacji medycznej, badania lub kontroli: oraz kaŝde schorzenie sercowo-naczyniowe lub schorzenie układu krąŝenia (np. choroba serca, nadciśnienie, zakrzepy, podwyŝszony poziom cholesterolu, udar, tętniak), które wystąpiło w dowolnym momencie przed rozpoczęciem ochrony wynikającej z SWU i/lub przed jakąkolwiek podróŝą. Własne pieniądze posiadane na własny uŝytek banknoty, obca waluta oraz monety w obiegu, czeki podróŝne i inne czeki, przekazy pocztowe i pienięŝne, kupony pre-paid lub vouchery, bilety podróŝne i vouchery hotelowe. 4. POMOC W SYTUACJACH NAGŁYCH NaleŜy się kontaktować z AXA Assistance pod numerem telefonu: +48 (22) Usługa jest świadczona całodobowo, przez 365/6 dni w roku. W przypadku powaŝnej choroby lub wypadku mogącego prowadzić do hospitalizacji, przed organizacją transportu powrotnego, w przypadku skrócenia podróŝy wymagającej przedwczesnego powrotu ubezpieczonego do domu lub w przypadku sytuacji nagłej ubezpieczony jest zobowiązany do kontaktu z AXA Assistance (ubezpieczony powinien opłacić koszty związane z leczeniem ambulatoryjnym, a następnie powinien wystąpić o ich zwrot). Pomoc jest dostępna dla ubezpieczonego, świadczona całodobowo i obejmuje poradnictwo, assistance, organizację przyjęcia do szpitala i transportu powrotnego oraz zatwierdzenie kosztów opieki medycznej. JeŜeli kontakt z AXA Assistance nie jest moŝliwy z powodu konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej, ubezpieczony jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z AXA Assistance niezwłocznie. W przypadku braku moŝliwości skorzystania przez ubezpieczonego z publicznej placówki zdrowia, AXA Assistance wskaŝe ubezpieczonemu placówkę medyczną udzielającą prywatnej pomocy medycznej lub w przypadku braku moŝliwości takiego wskazania, wyrazi zgodę na skorzystanie przez ubezpieczonego z wybranej przez siebie placówki.. Pomoc medyczna za granicą AXA Assistance dysponuje wiedzą medyczną, kontaktami i placówkami umoŝliwiającymi udzielenie ubezpieczonemu pomocy w przypadku obraŝeń ciała odniesionych w wyniku wypadku lub nagłej choroby. AXA Assistance zapewni równieŝ transport do domu w przypadku, gdy zostanie on uznany za niezbędny z przyczyn medycznych lub w przypadku otrzymania przez ubezpieczonego wiadomości o powaŝnej chorobie, stanie agonalnym lub zgonie bliskiego krewnego. Płatność za leczenie za granicą W przypadku przyjęcia ubezpieczonego do szpitala/poradni podczas pobytu poza krajem zamieszkania AXA Assistance zapewni opłacenie kosztów medycznych objętych SWU bezpośrednio na rzecz szpitala/poradni. Aby skorzystać z tego świadczenia, niezbędny jest jak najszybszy kontakt z AXA Assistance w imieniu ubezpieczonego. Ubezpieczony ma moŝliwość opłacenia kosztów leczenia ambulatoryjnego w poradni, a następnie występuje do nas o ich zwrot po powrocie do kraju Ubezpieczony powinien zwrócić uwagę na leczenie jakie zostało w stosunku do niego zastosowane, poniewaŝ pokrywamy koszty tylko w zakresie niezbędnym umoŝliwiającym powrót do kraju W przypadku wątpliwości związanych z zasadnością zastosowanego leczenia prosimy o kontakt z AXA Assistance w celu uzyskania wskazówek. 5. UMOWY O WZAJEMNEJ OCHRONIE ZDROWIA UNIA EUROPEJSKA (UE), EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) I SZWAJCARIA Zalecamy, aby ubezpieczony podróŝujący do państwa naleŝącego do Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii przed rozpoczęciem podróŝy złoŝył wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona ubezpieczonego do korzystania z niektórych świadczeń słuŝby zdrowia w UE, EOG i Szwajcarii bezpłatnie lub po obniŝonej cenie. 6. WARUNKI OGÓLNE Świadczenia w pełnym zakresie zgodnie z SWU przysługują ubezpieczonemu wyłącznie w przypadku przestrzegania poniŝszych warunków stanowiących uzupełnienie pozycji wyszczególnionych w WARUNKACH SPECJALNYCH w punktach A-I. W przypadku ich nieprzestrzegania przez ubezpieczonego mamy prawo odrzucić roszczenie lub obniŝyć kwotę wypłaty świadczenia. 1. Ubezpieczenie obowiązuje podczas podróŝy trwających maksymalnie 60 kolejnych dni. Wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie podróŝy w kraju 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do zachowania wszelkiej staranności i zastosowania środków ostroŝności w celu uniknięcia wypadków, chorób i urazów oraz do ochrony swojego majątku przed utratą, kradzieŝą i uszkodzeniem. Ubezpieczony jest zobowiązany do uŝycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieŝenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 3. W przypadku skrócenia podróŝy wymagającej przedwczesnego powrotu ubezpieczonego do domu ubezpieczony jest zobowiązany do kontaktu z AXA Assistance. Usługa jest świadczona całodobowo, przez 365 dni w roku i obejmuje poradnictwo oraz pomoc w powrocie ubezpieczonego do domu. AXA Assistance zapewni transport do domu w przypadku otrzymania przez ubezpieczonego wiadomości o powaŝnej chorobie, stanie agonalnym lub zgonie bliskiego krewnego w kraju 4. Ubezpieczony jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia nas o sytuacji nagłej lub swojej hospitalizacji (ubezpieczony ma moŝliwość opłacenia kosztów związanych z 4

5 leczeniem ambulatoryjnym, a następnie powinien wystąpić do nas o ich zwrot). 5. Prosimy o zawiadomienie nas najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania przez ubezpieczonego informacji o zdarzeniu lub szkodzie powodującym powstanie roszczenia i jak najszybsze przekazanie nam wypełnionego przez ubezpieczonego formularza roszczenia i ewentualnych innych dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia lub innych informacji dodatkowych. W razie naruszenia z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa obowiązków dokonania zawiadomienia o zdarzeniu lub szkodzie, moŝemy odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeŝeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemoŝliwiło nam ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 6. W kaŝdej sytuacji kiedy jest to konieczne ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji o zdarzeniu objętym ochroną w kraju w którym ma ono miejsce, a takŝe do otrzymania zaświadczenia o utracie mienia zawierającego numer sprawy. 7. Ubezpieczony powinien zabezpieczyć rzeczy zniszczone lub uszkodzone, w celu umoŝliwienia dokonania ich oględzin przez naszego przedstawiciela. 8. Ubezpieczony lub jego przedstawiciel prawny jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt wszelkich informacji, dowodów, zaświadczeń lekarskich, oryginałów faktur, pokwitowań i raportów niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia oraz, ewentualnie, zapewnienia niezbędnej pomocy łącznie z przekazaniem danych innych polis ubezpieczeniowych, które mogą opłacić szkodę. Przysługuje nam prawo do odmowy zwrotu ubezpieczonemu kosztów i wartości towarów, na które ubezpieczony nie przedstawi rachunków lub pokwitowań. Prosimy o zachowanie kopii wszelkich przesyłanych nam dokumentów. 9. Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do dokonywania samodzielnie jakichkolwiek uzgodnień w zakresie uznania ewentualnych roszczeń bez naszej zgody. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania nam wszelkich pism procesowych, wezwań, roszczeń i innych dokumentów związanych ze zgłoszonym do nas roszczeniem. 11. W przypadku zgłoszenia roszczenia na nasze Ŝądanie ubezpieczony jest zobowiązany do poddania się na nasz koszt badaniu wykonywanemu przez wskazanego przez nas lekarza za kaŝdym razem, gdy jest to niezbędne do ustalenia zasadności wypłaty roszczenia, z wyłączeniem badań genetycznych W przypadku zgonu ubezpieczonego moŝemy równieŝ zaŝądać sekcji zwłok, której koszty opłacimy. 12. W przypadku zapewnienia przez nas transportu lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczonego, w wyniku czego ubezpieczony nie wykorzysta biletu lub biletów podróŝnych, ubezpieczony jest zobowiązany do udostępnienia nam tych biletów. W przeciwnym wypadku wartość biletów zostanie potrącona z dowolnej kwoty wpłaconej ubezpieczonemu. 13. Przysługuje nam prawo podjęcia na nasz koszt następujących działań w imieniu ubezpieczonego: a) podjęcie w imieniu ubezpieczonego kroków prawnych zmierzających do otrzymania odszkodowania na naszą rzecz od jakiejkolwiek innej osoby lub do otrzymania zwrotu dokonanych wcześniej płatności od jakiejkolwiek innej osoby; b) podjęcie wszelkich działań zmierzających do odzyskania majątku utraconego lub uznanego za utracony. 14. Odmówimy wypłaty świadczenia w przypadku usiłowania zgromadzenia przez ubezpieczonego lub jakąkolwiek osobę działającą w imieniu ubezpieczonego środków finansowych, informacji lub innych aktywów w drodze oszustwa lub w inny niezgodny z prawem sposób, w tym świadome złoŝenie fałszywego oświadczenia lub przemilczenie faktów w celu nieprawdziwego przedstawienia stanu faktycznego związanego z danym zdarzeniem. Przysługuje nam prawo do zawiadomienia policji, a ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kwot otrzymanych od nas na podstawie SWU w związku z tym zdarzeniem W przypadku opłacenia przez nas kosztów, których zwrot nie przysługuje ubezpieczonemu, ubezpieczony jest zobowiązany do ich zwrotu w ciągu jednego miesiąca od doręczenia przez nas odpowiedniego wezwania do zwrotu. 16. DołoŜymy wszelkich starań w celu świadczenia pełnego zakresu usług w kaŝdej sytuacji zgodnie z informacjami zawartymi w SWU. Odległość lokalizacji geograficznej i nieprzewidywalne niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w danym miejscu mogą uniemoŝliwić świadczenie usług na poziomie wynikającym z SWU. 17. JeŜeli w czasie zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie roszczenia wynikającego z niniejszych SWU, inne ubezpieczenie będzie obejmować tę samą stratę, szkodę, koszt lub zobowiązanie, ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania nam danych dotyczących tego ubezpieczenia (postanowienie to nie dotyczy Części H Wypadek w podróŝy i nieszczęśliwy wypadek). 18. W przypadku posiadania wielu kart wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. ubezpieczony moŝe zgłosić tylko jedno roszczenie, a my dokonamy jednej płatności, ograniczonej do kwoty najwyŝszego limitu karty. Wartości świadczeń nie sumują się. 7. WYKLUCZENIA OGÓLNE Niniejsze wykluczenia są wspólne dla wszystkich Części SWU i stanowią uzupełnienie listy WYKLUCZEN podanej w częściach A - I poniŝej. Nie dokonujemy płatności z tytułu roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: 1. jakichkolwiek wcześniejszych schorzeń; 2. wojny, inwazji, działań wrogów zagranicznych, działań zbrojnych lub mających charakter wojny (niezaleŝnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, buntu, aktów terroryzmu, rewolucji, powstania, rozruchów o rozmiarach powstania lub nabierających charakteru powstania, działań władz wojskowych lub uzurpatora, przy czym to wykluczenie nie dotyczy szkód objętych Częścią F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą, Częścią G Świadczenie z tytułu hospitalizacji i Częścią H Wypadek w podróŝy i nieszczęśliwy wypadek, o ile szkody takie nie wynikają z ataku jądrowego, chemicznego lub biologicznego lub o ile podróŝ rozpoczęła się przed ww. zdarzeniami. 3. promieniowania jonizującego lub skaŝenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, promieniotwórczych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości jakiegokolwiek urządzenia jądrowego lub jądrowego składnika takiego urządzenia; 4. straty, zniszczenia lub uszkodzenia bezpośrednio spowodowanego przez fale uderzeniowe wywołane przez samolot i inne urządzenia powietrzne przemieszczające się z prędkością dźwięku lub większą; 5. udziału ubezpieczonego w zajęciach z jakiejkolwiek dyscypliny sportu lub rekreacji, chyba Ŝe są one wyszczególnione jako objęte ubezpieczeniem w punkcie 8. Sport i rekreacja; 6. udziału ubezpieczonego w następujących działaniach lub wykonywania przez niego następujących czynności: pracy fizycznej z wyjątkiem pracy w gastronomii, jako kelner, pokojówka, au pair lub opiekunka do dzieci, oraz sporadycznych lekkich prac fizycznych innych niŝ na wysokości, w tym prac związanych z handlem detalicznym i zbieraniem owoców (poza pracami obejmującymi uŝycie narzędzi tnących oraz narzędzi i maszyn z napędem elektrycznym); latania w charakterze innym niŝ pasaŝera podróŝującego za opłatą w pełni licencjonowanym samolotem pasaŝerskim; korzystania z dwu- lub trójkołowych pojazdów silnikowych, o ile ubezpieczony nie posiada prawa jazdy umoŝliwiającego uŝycie takich pojazdów wydanego w swoim kraju zamieszkania, przy czym ubezpieczony i jego pasaŝerowie są zobowiązani do noszenia kasków; zawodowego organizowania rozrywki; zawodowego uprawiania sportu; udziału w wyścigach (innych niŝ piesze); udziału w rajdach i zawodach z uŝyciem pojazdów silnikowych oraz wszelkich próbach szybkości lub wytrzymałości; 7. jakichkolwiek roszczeń będących wynikiem przestępstwa, samobójstwa lub próby samobójczej ubezpieczonego; celowego samookaleczenia; stosowania jakiegokolwiek leku/narkotyku 5

6 nieprzepisanego przez lekarza, uzaleŝnienia od jakichkolwiek leków/narkotyków, naduŝywania rozpuszczalników, leków/narkotyków lub alkoholu albo pozostawania pod wpływem leków/narkotyków, rozpuszczalników lub alkoholu; 8. samodzielnego naraŝania się na zbędne zagroŝenie z wyjątkiem próby ratowania Ŝycia człowieka; 9. jakichkolwiek roszczeń będących wynikiem udziału ubezpieczonego w walce, z wyjątkiem samoobrony; 10. podróŝy ubezpieczonego realizowanej niezgodnie z zaleceniami medycznymi określonymi przez lekarza przewoźnika, albo innymi zaleceniami przedstawicieli przewoźnika lub innego usługodawcy w zakresie transportu publicznego; 11. niezgodnych z prawem działań ubezpieczonego lub postępowania karnego przeciw ubezpieczonemu 12. roszczeń, z tytułu których ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania odszkodowania od innego ubezpieczyciela, równe wartości poniesionej szkody.; 13. jakichkolwiek innych strat, szkód lub dodatkowych kosztów będących następstwem zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia ubezpieczonego. Przykładem takich strat, szkód lub dodatkowych kosztów mogą być koszty związane z przygotowaniem roszczenia, utracone zarobki, koszty wynikające z przerwy w działalności gospodarczej ubezpieczonego, niedogodności, trudnej sytuacji lub utraty przyjemności. 14. wykonywania obowiązków operacyjnych w ramach sił zbrojnych; 15. podróŝy ubezpieczonego do kraju, obszaru lub miejsca zdarzenia, do którego podróŝ została odradzona przez organ władzy kraju zamieszkania lub Światową Organizację Zdrowia lub na które Organizacja Narodów Zjednoczonych nałoŝyła oficjalne embargo; 16. wspinaczki, skoku lub przemieszczania się między balkonami niezaleŝnie od ich wysokości; 17. wszelkich kosztów, do których opłacenia ubezpieczony byłby zobowiązany w przypadku braku zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia w rozumieniu SWU. 18. Kosztów połączeń telefonicznych i faksowych, posiłków, przejazdów taksówkami (z wyjątkiem kosztów przejazdów taksówkami poniesionych podczas pierwszego przyjazdu do mieszczącego się za granicą szpitala z powodu choroby lub urazu ubezpieczonego), prasy, pralni i honorariów tłumaczy. 19. Stanu zdrowia powstałego w związku z nie poddaniem się przez ubezpieczonego zalecanemu leczeniu lub nie przyjmowaniem przez ubezpieczonego a leków, zgodnie z zaleceniami lekarza. 20. Ochrona z tytułu świadczeń wymienionych w Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą oraz Części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji jest wyłączona w kraju 8. SPORT I REKREACJA Na podstawie Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą, Części G Świadczenie z tytułu hospitalizacji i Części H Wypadek w podróŝy i nieszczęśliwy wypadek ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem tylko w zakresie następujących czynności, o ile ich wykonywanie nie jest jedynym lub głównym celem podróŝy ubezpieczonego. Zdarzenia związane z grą w golfa i uprawianiem sportów zimowych są objęte ubezpieczeniem nawet jeŝeli ich uprawianie było głównym celem podróŝy ubezpieczonego. Zakres objęty w ramach Części F, G i H Badminton Baseball Koszykówka Kręgle Jazda na wielbłądzie Krykiet Wędkarstwo Piłka noŝna Golf Hokej ŁyŜwiarstwo (na oficjalnych lodowiskach) Kitesurfing Jazda figurowa na jednej narcie (monoskiing) Netball Biegi na orientację Jazda przełajowa na kucykach Racquetball Kolarstwo szosowe Jazda na łyŝworolkach Palant Biegi śeglarstwo (w odległości do 20 mil morskich od brzegu) Nurkowanie (bez zastrzeŝeń i powyŝej 18 metrów) Narciarstwo (na wyznaczonej trasie lub poza wyznaczoną trasą z przewodnikiem) Jazda na snowboardzie (na wyznaczonej trasie lub poza wyznaczoną trasą z przewodnikiem) Wędrówki przy uŝyciu rakiet śnieŝnych Squash Surfing Tenis stołowy Tenis Skoki z trampoliny Trekking (do 4000 metrów bez uŝycia sprzętu wspinaczkowego) Siatkówka Piłka wodna Jazda na nartach wodnych Windsurfing Pływanie jachtem (w odległości do 20 mil morskich od brzegu) Zorbing Dodatkowy zakres objęty tylko w ramach Części F i G Zjazd na linie Łucznictwo Kajakarstwo (do stopnia/klasy 3) Strzelanie do rzutków Narciarstwo biegowe Jazda na słoniu Biegi górskie Szermierka Jazda na nartach na lodowcu Jazda gokartem Jazda konna Przełajowa jazda konna Lot balonem na gorące powietrze Jazda skuterem wodnym Narciarstwo wodne Kolarstwo górskie na nawierzchni asfaltowej Paintball śeglarstwo (w odległości powyŝej 20 mil morskich od brzegu) Nurkowanie (z zastrzeŝeniami i powyŝej 40 metrów) Turystyka na nartach Jazda na skuterze śnieŝnym Jazda na krótkich nartach (snowblading) Saneczkarstwo Gry wojenne Pływanie jachtem (w odległości powyŝej 20 mil morskich od brzegu) 9. CZĘŚĆ A - OPŁATY ZA ODWOŁANIE LUB SKRÓCENIE PODRÓśY PRZED SKRÓCENIEM PODRÓśY UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ AXA ASSISTANCE pod numerem telefonu +48 (22) Usługa jest świadczona całodobowo, przez 365/6 dni w roku Wypłacimy świadczenie do kwoty określonej w Tabeli świadczeń za kaŝdą podróŝ i za wszystkich ubezpieczonych za wszelkie niemoŝliwe do odzyskania, niewykorzystane koszty podróŝy i zakwaterowania oraz inne przedpłaty wniesione przez lub wymagane 6

7 od ubezpieczonego wraz ze wszelkimi poniesionymi uzasadnionymi dodatkowymi kosztami podróŝy (koszty podróŝy powrotnej do domu w nagłych wypadkach, jeśli nie moŝna wykorzystać z biletów, które zostały wcześniej zakupione), jeŝeli: a) odwołanie lub dokonanie zmiany rezerwacji podróŝy jest niezbędne i nieuniknione; lub b) podróŝ zostanie skrócona przed zakończeniem; w wyniku którejkolwiek z poniŝszych zmian sytuacji niezaleŝnej od ubezpieczonego i nieznanej ubezpieczonemu w chwili rezerwacji podróŝy: 1. Nieprzewidziana choroba, uraz lub zgon ubezpieczonego lub bliskiego krewnego. 2. Zgłoszenie przez policję Ŝądania pozostania lub powrotu do domu ubezpieczonego wskutek znacznego uszkodzenia domu zamieszkałego na stałe lub tymczasowo przez ubezpieczonego lub miejsca pracy (jeŝeli ubezpieczony jest właścicielem, dyrektorem lub prezesem) spowodowanego przez poŝar, samolot, wybuch, burzę, zalanie, osiadanie gruntu, złośliwe działania lub kradzieŝ. 1. Ubezpieczony jest zobowiązany do otrzymania od swojego lekarza prowadzącego zaświadczenia lekarskiego oraz skontaktowania się z AXA Assistance, przed poniesieniem kosztów przez ubezpieczonego w celu potwierdzenia konieczności powrotu do domu przed skróceniem podróŝy z powodu zgonu bliskiego krewnego, obraŝeń ciała lub choroby. 2. Nasza odpowiedzialność nie będzie obejmowała dodatkowych kosztów, wynikających z opóźnienia lub braku zawiadomienia biura podróŝy, touroperatora, przewoźnika lub dostawcy zakwaterowania przez ubezpieczonego w chwili stwierdzenia konieczności odwołania podróŝy. 3. W przypadku odwołania podróŝy przez ubezpieczonego z powodu obraŝeń ciała lub choroby ubezpieczony jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza leczącego osobę dotkniętą obraŝeniami ciała lub chorą z którego moŝna wywnioskować, Ŝe rezygnacja ubezpieczonego z podróŝy z tego powodu jest niezbędna i uzasadniona. 4. W przypadku skrócenia podróŝy ubezpieczony jest zobowiązany skontaktować się z nami w celu umoŝliwienia przeprowadzenia niezbędnych przygotowań do podróŝy ubezpieczonego. 5. W przypadku roszczenia z tytułu skrócenia podróŝy, odszkodowanie zostanie naliczone ściśle od dnia powrotu ubezpieczonego do domu w kraju 1. Udział własny ubezpieczonego w szkodzie. Ubezpieczony pokrywa pierwsze 100 euro z kaŝdego roszczenia. 2. Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakichkolwiek wcześniejszych schorzeń ubezpieczonego lub bliskiego krewnego. 3. Koszt moŝliwych do odzyskania opłat i podatków lotniskowych zgodnie z regulaminem linii lotniczych. 4. Wszelkie koszty wynikające z braku kontaktu ubezpieczonego z AXA Assistance w celu dokonania niezbędnych uzgodnień niezwłocznie po stwierdzeniu przez ubezpieczonego, Ŝe skrócenie podróŝy jest niezbędne. 5. Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z okoliczności znanych ubezpieczonemu przed rozpoczęciem okresu ochrony ubezpieczeniowej lub terminem rezerwacji podróŝy (zaleŝnie od tego, który z tych terminów przypada wcześniej), co do których moŝna było zasadnie oczekiwać, Ŝe spowodują one odwołanie lub skrócenie podróŝy. 6. Płatności za korzystanie z programu nagród za częste loty realizowanego przez jakiekolwiek linie lotnicze, na przykład Avios, programów kart punktów premiowych, programów własności wakacyjnej, takich jak Timeshare lub Holiday Property Bond i/lub wszelkie związane z nimi opłaty za kontynuację udziału w takich programach. 7. Roszczenia wynikające z ciąŝy lub porodu, o ile lekarz nie zaświadczy, Ŝe są one niezbędne z powodu nieprzewidzianych komplikacji, które wystąpiły po rozpoczęciu okresu ochrony ubezpieczeniowej lub dniu rezerwacji podróŝy, zaleŝnie od tego, który z tych terminów przypada później. 8. Koszty poniesione w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego wydanego ubezpieczonemu przez lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub w miejscu zdarzenia wskazującego medyczne uzasadnienie przedterminowego powrotu do kraju 9. Roszczenie wynikające z niezdolności ubezpieczonego do podróŝowania z powodu braku lub nieprzedstawienia waŝnego paszportu lub wymaganej wizy przez ubezpieczonego. 10. CZĘŚĆ B - SPÓŹNIENIE NA ODJAZD/ODLOT / SPÓŹNIENIE NA PRZESIADKĘ JeŜeli ubezpieczony nie dotrze do miejsca odjazdu/odlotu za granicę w czasie umoŝliwiającym wstęp do kursującego według rozkładu środka transportu publicznego, w którym ubezpieczony ma zarezerwowane miejsce podczas pierwszego międzynarodowego przejazdu/przelotu w ramach podróŝy w wyniku: 1. opóźnienia innego kursującego według rozkładu środka transportu publicznego; lub 2. wypadku albo awarii pojazdu, którym przemieszcza się ubezpieczony; wypłacimy świadczenie do kwoty określonej w Tabeli świadczeń za kaŝdą podróŝ i za wszystkich ubezpieczonych podróŝujących razem za koszty uzasadnionych posiłków i napojów oraz uzasadnionego dodatkowego zakwaterowania (tylko pokój) i podróŝy niezbędne w celu dotarcia do połoŝonego za granicą miejsca docelowego przejazdu ubezpieczonego lub lotów przesiadkowych poza krajem Ubezpieczony jest zobowiązany do przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na podróŝ kursującym według rozkładu środkiem transportu publicznego lub innym środkiem transportu w celu przybycia na czas i dotarcia do miejsca odjazdu/odlotu. 1. Ubezpieczony jest zobowiązany do otrzymania od przewoźnika pisemnego potwierdzenia opóźnienia i jego przyczyny. 2. Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany do otrzymania pisemnego raportu policji lub udzielającej pomocy słuŝby ratunkowej w przypadku awarii lub udziału w wypadku pojazdu, którym ubezpieczony się przemieszcza. 4. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie Części B Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę lub na podstawie Części C Opóźnienie odjazdu/odlotu / Rezygnacja, lub na podstawie Części D Odmowa wejścia na pokład w samolocie za to samo zdarzenie. Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszystkich tych części. 1. Strajk lub pracownicza akcja protestacyjna trwające lub publicznie ogłoszone do dnia wejścia świadczeń w Ŝycie lub dnia rezerwacji podróŝy przez ubezpieczonego (zaleŝnie od tego, który z tych terminów przypada wcześniej). 2. Wypadek lub awaria pojazdu, którym przemieszcza się ubezpieczony, o ile nie ma raportu policji lub profesjonalnego mechanika dokonującego naprawy. 3. Awaria jakiegokolwiek pojazdu, którym przemieszcza się ubezpieczony, o ile pojazd ten stanowi własność ubezpieczonego i nie był objęty prawidłowym serwisem i pracami konserwacyjnymi zgodnie z instrukcją producenta. 4. Wycofanie z uŝytku (tymczasowe lub nie) samolotu lub statku na podstawie zalecenia organu nadzoru lotnictwa, organu nadzoru portów lub podobnego organu w jakimkolwiek kraju. 5. Dodatkowe koszty, o ile operator transportu publicznego kursującego według rozkładu zaoferował odpowiednie alternatywne metody przejazdu. 7

8 6. Spóźnienie na odlot, o ile zarezerwowany czas między lotami przesiadkowymi na międzynarodowym lotnisku był krótszy niŝ czas minimalny wynoszący 2 godziny lub więcej w przypadku dłuŝszego odstępu między lotami przesiadkowymi wymaganego przez systemy rezerwacji. 7. Koszty, jeŝeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu lub w ciągu 4 godzin od rzeczywistej godziny przylotu lotu przesiadkowego. 11. CZĘŚĆ C OPÓŹNIENIE ODJAZDU/ODLOTU/ REZYGNACJA W przypadku opóźnienia odjazdu/odlotu kursującego według rozkładu środka transportu publicznego transport, w którym ubezpieczony ma zarezerwowane miejsce w ostatnim miejscu odjazdu/odlotu z lub do kraju zamieszkania o co najmniej 4 godziny w stosunku do planowej godziny odjazdu/odlotu z powodu: a) strajku lub pracowniczej akcji protestacyjnej; lub b) niekorzystnych warunków atmosferycznych; lub c) awarii mechanicznej albo wady technicznej kursującego według rozkładu środka transportu publicznego, w którym ubezpieczony ma zarezerwowane miejsce; wypłacimy ubezpieczonemu 1. po upływie czasu opóźnienia wynoszącego co najmniej 4 godziny, kwotę do wysokości określonej w Tabeli świadczeń za kaŝdą podróŝ i wszystkich ubezpieczonych podróŝujących razem za koszty uzasadnionych posiłków i napojów oraz uzasadnionego dodatkowego zakwaterowania (tylko pokój), lub 2. świadczenie do kwoty określonej w Tabeli świadczeń z tytułu niemoŝliwych do odzyskania, niewykorzystanych kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz innych przedpłaconych kosztów za wszystkich ubezpieczonych, które ubezpieczony opłacił lub do których opłacenia jest zobowiązany jeŝeli opóźnienie wynosi co najmniej 24 godziny, a ubezpieczony postanowi odwołać podróŝ. Wszystkie warunki i wykluczenia wynikające z Części A Opłaty za odwołanie równieŝ będą miały zastosowanie do tego świadczenia. 1. Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia się do odprawy zgodnie z przedstawioną mu trasą. 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do otrzymania od przewoźników lub ich przedstawicieli pisemnego potwierdzenia liczby godzin i przyczyny opóźnienia. 3. Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy z biurem podróŝy, touroperatorem lub usługodawcą zapewniającym transport. 4. Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań. 5. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie Części B Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę lub na podstawie Części C Opóźnienie odjazdu/odlotu / Rezygnacja, lub na podstawie Części D Odmowa wejścia na pokład w samolocie za to samo zdarzenie. Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszystkich tych części. 1. Strajk lub pracownicza akcja protestacyjna lub opóźnienia kontroli ruchu powietrznego trwające lub publicznie ogłoszone do dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej lub dnia rezerwacji podróŝy przez ubezpieczonego (zaleŝnie od tego, który z tych terminów przypada wcześniej). 2. Wycofanie z uŝytku (tymczasowe lub nie) samolotu lub statku na podstawie zalecenia organu nadzoru lotnictwa, organu nadzoru portów lub podobnego organu w jakimkolwiek kraju. 3. Rezygnacja po zakończeniu pierwszego etapu podróŝy (osiągnięcie pierwszego celu podróŝy). 4. Koszty, jeŝeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu. 12. CZĘŚĆ D - ODMOWA WEJŚCIA NA POKŁAD SAMOLOTU JeŜeli ubezpieczony został odprawiony lub dokonał próby odprawy w celu odbycia potwierdzonego lotu zgodnego z rozkładem w podanym do wiadomości czasie odprawy i z winy przewoźnika nie został wpuszczony na pokład w wyniku nadmiernej liczby rezerwacji, opłacimy koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z posiłkami w restauracji i napojami skonsumowanymi po upływie co najmniej 4 godzin opóźnienia, a przed faktyczną godziną odlotu ubezpieczonego do wysokości maksymalnej kwoty określonej w Tabeli świadczeń dla ubezpieczonych podróŝujących razem. 1. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno roszczenie na podstawie Części B Spóźnienie na odjazd/odlot / Spóźnienie na przesiadkę lub na podstawie Części C Opóźnienie odjazdu/odlotu / Rezygnacja, lub na podstawie Części D Odmowa wejścia na pokład w samolocie za to samo zdarzenie. Wyklucza się roszczenie na podstawie dwóch lub wszystkich tych części. 2. Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań. 1. Koszty i opłaty, które linie lotnicze zwrócą ubezpieczonemu. 2. Koszty i opłaty poniesione w przypadku dobrowolnej i/lub przymusowej nieobecności na pokładzie. 3. Roszczenia nieoparte na wydanym przez linie lotnicze pisemnym potwierdzeniu niezdolności ubezpieczonego do podróŝy z powodu nadmiernej liczby rezerwacji oraz czasu do potwierdzenia najbliŝszego dostępnego dla ubezpieczonego lotu. 4. Koszty, jeŝeli alternatywne metody przejazdu zostały udostępnione w ciągu 4 godzin od planowanej godziny odjazdu/odlotu. 13. CZĘŚĆ E OPÓŹNIENIE BAGAśU Dokonamy łącznej wypłaty do wysokości kwoty określonej w Tabeli świadczeń za wszystkich ubezpieczonych podróŝujących razem z tytułu opóźnienia bagaŝu, w celu pilnego nabycia odzieŝy, leków i artykułów toaletowych, jeŝeli odprawiony bagaŝ zawierający mienie zostanie czasowo zagubiony w transporcie podczas podróŝy do miejsca docelowego i nie zostanie zwrócony ubezpieczonemu w ciągu 4 godzin od jego przybycia. PRZEDŁUśAJĄCE SIĘ OPÓŹNIENIE BAGAśU Wypłacimy świadczenie do łącznej kwoty określonej w Tabeli świadczeń za wszystkich ubezpieczonych podróŝujących razem z tytułu przedłuŝającego się opóźnienia bagaŝu, jeŝeli odprawiony bagaŝ nie dotrze do docelowego miejsca podróŝy ubezpieczonego w ciągu 48 godzin od jego przybycia. 1. Wymagane jest wydane przez przewoźnika pisemne potwierdzenie liczby godzin opóźnienia bagaŝu. Ubezpieczony jest zobowiązany do: a) otrzymania od linii lotniczych raportu szkody majątkowej Raport Niezgodności Własności (PIR); b) zgłoszenia liniom lotniczym w formie pisemnej formalnego roszczenia w terminie określonym w ich warunkach przewozu (prosimy o zachowanie egzemplarza); c) zachowania wszystkich biletów podróŝnych i przywieszek w celu przekazania w przypadku roszczenia zgłaszanego na podstawie SWU. 2. Wszystkie kwoty słuŝą wyłącznie opłaceniu faktycznych wydatków przekraczających odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika. 3. Kwoty określone w Tabeli świadczeń stanowią łączne kwoty za kaŝde opóźnienie niezaleŝnie od liczby ubezpieczonych podróŝujących razem. 8

9 4. Rozpatruje się wyłącznie roszczenia z tytułu zakupu podstawowej odzieŝy i artykułów toaletowych i wyłącznie w przypadku dokonania tych zakupów w ciągu 4 dni od faktycznego przybycia do miejsca przeznaczenia oraz obciąŝenia nimi rachunku karty. W przypadku niemoŝności dokonania podstawowych zakupów przy uŝyciu karty wymagane jest zatrzymanie szczegółowego pokwitowania tych zakupów. 5. Nie będą zwracane koszty zakupów dokonanych po zwrocie bagaŝu ubezpieczonego. 6. Wymagane jest zachowanie wszystkich szczegółowych pokwitowań. 7. Ochrona obejmuje wyłącznie podróŝ ubezpieczonego do miejsca docelowego poza krajem 1. Utrata lub uszkodzenie spowodowane przez opóźnienie, konfiskatę lub zatrzymanie przez organy władz celnych lub innych. 2. Roszczenia wynikające z utraty, kradzieŝy lub uszkodzenia bagaŝu wysłanego jako ładunek lub na podstawie konosamentu. 14. CZĘŚĆ F KOSZTY MEDYCZNE W PRZYPADKACH NAGŁYCH I INNE KOSZTY PONOSZONE ZA GRANICĄ Opłacimy następujące koszty do wysokości kwoty określonej w Tabeli świadczeń, dla kaŝdego ubezpieczonego dotkniętego nagłymi, nieprzewidzianymi obraŝeniami ciała lub chorobą albo zmarłego podczas podróŝy poza krajem 1. Wszystkie uzasadnione, niezbędne koszty wynikające z nagłego wypadku medycznego z udziałem ubezpieczonego. Obejmują one honoraria lekarzy, koszty szpitala, leczenia oraz wszystkie koszty przewozu ubezpieczonego do najbliŝszego właściwego szpitala, jeŝeli lekarz uzna to za konieczne. 2. Pilne leczenie zębów w celu natychmiastowego uśmierzenia bólu i/lub pilne naprawy uzębienia lub sztucznego uzębienia wyłącznie w celu usunięcia trudności z jedzeniem. 3. Dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego do jego domu, po wcześniejszym poinformowaniu AXA Assistance, o ile zalecą to lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego i nasz Dyrektor do spraw medycznych, w razie potrzeby łącznie z kosztami opieki medycznej podczas przejazdu. O ile AXA Assistance nie wyrazi zgody na inne rozwiązanie, koszty transportu powrotnego opłaca się wyłącznie w klasie podróŝy identycznej z klasą uŝytą w podróŝy do miejsca docelowego poza krajem 4. Uzasadnione koszty zakwaterowanie w standardzie nie wyŝszym od początkowej rezerwacji dokonanej przez ubezpieczonego do wysokości kwoty określonej w Tabeli świadczeń za jedną noc, o ile ze względów medycznych konieczne jest przedłuŝenie pobytu ubezpieczonego. Za uprzednią zgodą AXA Assistance, uzaleŝnioną od zaleceń lekarza prowadzącego leczenie ubezpieczonego, świadczenie to obejmuje uzasadnione dodatkowe koszty zakwaterowania przyjaciela lub bliskiego krewnego przebywającego z ubezpieczonym i towarzyszącego mu w drodze do domu (dwoje rodziców lub opiekunów w przypadku ubezpieczonego, który nie ukończył 25. roku Ŝycia) do wysokości kwoty określonej w Tabeli Świadczeń za jedną noc. W przypadku niemoŝności wykorzystania początkowego biletu powrotnego przez ubezpieczonego i jego przyjaciela lub bliskiego krewnego, AXA Assistance opłaci dodatkowe koszty podróŝy powrotnej ubezpieczonego do domu w standardzie nie wyŝszym od standardu początkowej rezerwacji dokonanej przez ubezpieczonego lub klasy ekonomicznej. 5. Po uprzednim poinformowaniu AXA Assistance koszt podróŝy w klasie ekonomicznej oraz koszty zakwaterowania bliskiego krewnego przybywającego z kraju zamieszkania w celu odwiedzenia ubezpieczonego lub towarzyszenia mu w drodze do domu do wysokości kwoty określonej w Tabeli świadczeń za jedną noc, jeŝeli ubezpieczony podróŝuje samotnie i jest hospitalizowany przez okres przekraczający 10 dni, zgodnie z raportem medycznym wydanym przez lekarza prowadzącego leczenie ubezpieczonego.. 6. W przypadku zgonu ubezpieczonego uzasadnione dodatkowe koszty czynności pogrzebowych za granicą powiększone o uzasadniony koszt przewozu prochów ubezpieczonego do domu lub dodatkowe koszty przewozu zwłok ubezpieczonego do domu do wysokości kwoty określonej w Tabeli świadczeń. Ubezpieczonego jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia AXA Assistance o wszelkich obraŝeniach ciała i schorzeniach wymagających hospitalizacji ubezpieczonego lub przed dokonaniem jakichkolwiek uzgodnień dotyczących transportu powrotnego ubezpieczonego. 1. Ubezpieczony jest zobowiązany do jak najszybszego kontaktu z AXA Assistance w przypadku poniesienia kosztów medycznych przekraczających 500 euro za kaŝde zdarzenie. Ubezpieczony jest zobowiązany do kontaktu z AXA Assistance przed skróceniem podróŝy. 2. W przypadku obraŝeń ciała lub schorzenia ubezpieczonego zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia ubezpieczonego do innego szpitala oraz do organizacji transportu powrotnego ubezpieczonego do kraju zamieszkania w dowolnym terminie podczas podróŝy. Działania te podejmiemy w przypadku, gdy w opinii udzielającego pomocy lekarza lub AXA Assistance - moŝliwe jest bezpieczne przemieszczanie ubezpieczonego i/lub jego bezpieczna podróŝ do kraju zamieszkania w celu kontynuacji leczenia. 1. Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wcześniejszych schorzeń. 2. Leczenie niestanowiące procedury chirurgicznej lub medycznej, której wyłącznym celem jest leczenie nieprzewidzianej choroby lub urazu. 3. Wydatki wyŝsze niŝ standardowe ponoszone w celu leczenia obraŝeń ciała lub choroby ubezpieczonego. 4. Wszelkie rodzaje leczenia i zabiegów chirurgicznych, których stosowanie zdaniem lekarza prowadzącego leczenie ubezpieczonego i naszego Dyrektora do spraw medycznych, moŝna zasadnie odłoŝyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju 5. Wydatki poniesione w celu otrzymania lub wymiany leku, o którym wiadomo w chwili rozpoczęcia podróŝy, Ŝe jest niezbędny lub kontynuacja jego przyjmowania jest niezbędna poza krajem 6. Dodatkowe koszty wynikające z zakwaterowania w pokoju jednoosobowym lub prywatnym. 7. Leczenie lub usługi świadczone przez poradnię prywatną lub szpital prywatny, ośrodek odnowy biologicznej, ośrodek rekonwalescencyjny lub opiekuńczy albo ośrodek rehabilitacji, o ile nie jest to niezbędne ze względu na leczenie jakie musi być zastosowane w związku z chorobą lub obraŝeniami ciała. 8. Koszty leczenia stosowanego z przyczyn kosmetycznych, o ile wg lekarza prowadzącego leczenie, wystawiającego dokumentację medyczną i naszego Dyrektora do spraw medycznych nie wynika, Ŝe leczenie takie jest niezbędne w związku ze zdarzeniem objętym SWU. 9. Koszty poniesione po powrocie ubezpieczonego do kraju 10. Wydatki poniesione w wyniku choroby tropikalnej, o ile ubezpieczony nie poddał się uprzednio zalecanym szczepieniom i/lub nie przyjmował zaleconych leków. 11. Koszty poniesione przez ubezpieczonego poza krajem zamieszkania po terminie zawiadomienia ubezpieczonego przez naszego Dyrektora do spraw medycznych o konieczności powrotu do domu lub organizacji przez nas powrotu ubezpieczonego do domu. (Nasze zobowiązanie do opłacenia dalszych kosztów wynikające z niniejszego punktu po tym terminie będzie ograniczone do kosztów, które opłacilibyśmy w przypadku organizacji transportu powrotnego ubezpieczonego.) 12. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do bezzasadnej odmowy skorzystania z usług transportu powrotnego, który zapewniamy i za który płacimy na podstawie SWU. W przypadku wyboru przez ubezpieczonego bez uzasadnienia i bez naszej pisemnej zgody 9

10 innych usług w zakresie medycznego transportu powrotnego będą one świadczone na ryzyko i koszt ubezpieczonego. 13. Koszt biletów lotniczych przekraczający koszt lotu w klasie ekonomicznej dla niebędącej pracownikiem słuŝby zdrowia osoby towarzyszącej w przypadku potrzeby organizacji transportu powrotnego ze względów medycznych (podwyŝkę kosztów związaną z Ŝądanym przeniesieniem biletów lotniczych do wyŝszej klasy opłaca podróŝująca osoba lub osoby). 14. Roszczenia wynikające z ciąŝy lub porodu, o ile lekarz nie zaświadczy o konieczności ich uwzględnienia z powodu komplikacji pojawiających się po rozpoczęciu podróŝy przez ubezpieczonego. 15. Leczenie i badania diagnostyczne, które ubezpieczony uprzednio planował lub o których uprzednio wiedział. 16. Koszt leczenia dentystycznego obejmującego zaopatrzenie w protezy lub sztuczne zęby albo wykorzystanie metali szlachetnych. 17. Koszty poniesione w Stanach Zjednoczonych przekraczające średnią kwotę płatności otrzymywanej przez usługodawcę medycznego za wszystkie usługi świadczone swoim pacjentom w ramach takiego samego leczenia, lecz w Ŝadnym wypadku nie więcej niŝ półtorakrotność stawki stosowanej w przypadku opłacenia kosztów przez działającą w Stanach Zjednoczonych instytucję Medicare. W przypadku wątpliwości związanych z zasadnością zastosowanego leczenia prosimy o kontakt z AXA Assistance w celu uzyskania wskazówek. 18. Koszty połączeń telefonicznych innych niŝ połączenia z AXA Assistance w celu zawiadomienia o problemie, za które ubezpieczony jest w stanie przedstawić pokwitowanie lub inny dowód kosztu połączenia i wzywanego numeru. 19. Koszty morskich akcji ratunkowych. 15. CZĘŚĆ G ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU HOSPITALIZACJI W przypadku akceptacji przez nas roszczenia z tytułu Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą, zwrócimy ubezpieczonemu wydatki poniesione do kwoty określonej w Tabeli świadczeń w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu poza krajem zamieszkania przez okres nie krótszy niŝ 24 kolejne godziny. W przypadku akceptacji przez nas roszczenia z tytułu Części F Koszty medyczne w przypadkach nagłych i inne koszty ponoszone za granicą, zwrócimy równieŝ ubezpieczonemu wydatki poniesione do kwoty określonej w Tabeli świadczeń w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu poza krajem zamieszkania przez okres nie krótszy niŝ 24 kolejne godziny za kaŝdy nieprzerwany okres 24 godzin, który ubezpieczony musi spędzić w szpitalu. Ubezpieczony jest zobowiązany do jak najszybszego zawiadomienia AXA Assistance o wszelkich obraŝeniach ciała i schorzeniach wymagających hospitalizacji ubezpieczonego. Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z: 1. kaŝdego dodatkowego okresu hospitalizacji związanego z leczeniem lub zabiegiem chirurgicznym, w tym badaniami diagnostycznymi, niezwiązanym bezpośrednio z obraŝeniami ciała lub schorzeniem wymagającym przyjęcia ubezpieczonego do szpitala; 2. kaŝdego dodatkowego okresu hospitalizacji związanego z leczeniem lub usługami świadczonymi przez ośrodek rekonwalescencyjny lub pielęgnacyjny albo ośrodek rehabilitacji; 3. kaŝdego dodatkowego okresu hospitalizacji po podjęciu przez ubezpieczonego decyzji o rezygnacji z oferowanego transportu powrotnego po terminie, w którym jest ona bezpieczna w opinii AXA Assistance. 16. CZĘŚĆ H WYPADEK W PODRÓśY I NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK DEFINICJE obowiązujące w tej części Wynajęty samochód - pojazdy osobowe dopuszczone do ruchu na drogach publicznych (samochody osobowe, samochody osobowo-bagaŝowe i furgonetki o dopuszczalnej liczbie przewoŝonych osób nieprzekraczającej dziewięciu), wynajęte według przelicznika dziennego lub tygodniowego na nie więcej niŝ 60 dni od autoryzowanej agencji wynajmującej lub firmy wypoŝyczającej samochody, przy uŝyciu karty. 1. Wypłacimy ubezpieczonemu kwotę do wysokości wskazanej w Tabeli świadczeń w przypadku, gdy ubezpieczony odniesie obraŝenia ciała podczas podróŝy: a) między punktem rozpoczęcia wyjazdu a celem podróŝy lub w drodze powrotnej, podróŝując transportem publicznym opłaconym kartą lub wynajętym samochodem opłaconym kartą, lub b) podczas podróŝy prywatnym samochodem jako kierowca lub pasaŝer lub transportem publicznym jako pasaŝer, między punktem rozpoczęcia wyjazdu a lotniskiem lub miejscem wejścia na pokład oraz w drodze powrotnej do punktu początkowego bezpośrednio z lotniska lub miejsca wejścia na pokład; lub c) podczas podróŝy ubezpieczonego poza krajem zamieszkania; które samodzielnie i niezaleŝnie od jakiejkolwiek innej przyczyny spowodują w ciągu jednego roku śmierć ubezpieczonego, utratę kończyny, utratę wzroku lub całkowitą trwałą niepełnosprawność niezdolność do pracy. W przypadku utraty kończyny lub utraty wzroku moŝliwa jest wypłata następujących kwot, które jednak w Ŝadnym wypadku nie przekroczą kwoty świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy. Utrata: Obu rąk Obu stóp Całkowita wzroku w obu oczach Jednej ręki i jednej stopy Jednej ręki i całkowita wzroku w obu oczach Jednej ręki Jednej stopy Całkowita wzroku w jednym oku Kwota świadczenia 100% świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy 50% świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy 2. Ubezpieczyciel wypłaci kwotę nieprzekraczającą kwoty wskazanej w Tabeli świadczeń za poszukiwanie i ratunek ubezpieczonego po wypadku. PowyŜsze obejmuje środki stosowane przez ratowników od punktu początkowego do najbliŝszego szpitala. W przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku ubezpieczyciel zwróci koszt transportu powrotnego szczątków ubezpieczonego. Wymagany jest najbardziej ekonomiczny sposób transportu powrotnego, poniewaŝ ubezpieczyciel zwróci wyłącznie koszty uzasadnione i zwyczajowo ponoszone. Lekarz ubezpieczyciela moŝe badać ubezpieczonego tyle razy, ile będzie zasadnie konieczne przed dokonaniem wypłaty roszczenia. 1. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy nie przysługuje przed upływem roku od odniesienia przez ubezpieczonego obraŝeń ciała. 2. Świadczenie przysługuje ubezpieczonego wyłącznie na podstawie jednej pozycji Tabeli świadczeń. 10

11 3. Wypłacona przez ubezpieczyciela całkowita kwota przypadająca na jednego ubezpieczonego za jedno zdarzenie (Wypadek lub poszukiwanie i ratunek) nie przekroczy euro. 4. Grupa osób podróŝujących razem, dla której jeden z członków grupy zorganizował podróŝ jest objęta ochroną do kwoty określonej w Tabeli świadczeń. Roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wcześniejszych schorzeń. 17. CZĘŚĆ I OCHRONA ZAKUPÓW DEFINICJE obowiązujące w tej części Przedmiot objęty ochroną przedmiot zakupiony przez Posiadacza Karty wyłącznie do uŝytku prywatnego (w tym prezenty), którego kosztem w całości (100%) obciąŝono kartę i który nie jest wymieniony na liście WYKLUCZEN w tej części SWU. W przypadku, gdy zakup został opłacony tylko częściowo za pomocą karty, kwota do wypłaty zostanie zmniejszona proporcjonalnie do kwoty zapłaconej za pomocą karty. Cena zakupu niŝsza z kwot wskazanych na wyciągu z rachunku karty lub pokwitowaniu sklepu obejmującym przedmiot objęty ochroną. W przypadku utraty z powodu kradzieŝy, poŝaru i przypadkowego uszkodzenia przedmiotu objętego ochroną w ciągu 30 dni od zakupu według własnego uznania wymienimy lub naprawimy przedmiot objęty ochroną albo uznamy rachunek objętej ochroną karty kwotą nieprzekraczającą ceny zakupu przedmiotu objętego ochroną lub limitu za jeden przedmiot określonego w Tabeli Świadczeń, zaleŝnie od tego, która z tych kwot jest niŝsza. Nie dokonamy płatności przekraczającej kwotę określoną w Tabeli świadczeń za jakiekolwiek jedno zdarzenie lub maksymalną kwotę określoną w Tabeli świadczeń w jakimkolwiek okresie 365/6 dni. 1. Ochrona zakupów obejmuje wyłącznie roszczenia lub części roszczeń nie objęte innymi odpowiednimi gwarancjami, rękojmiami i ubezpieczeniami., z zastrzeŝeniem wskazanych limitów odpowiedzialności. 2. Roszczenia dotyczące przedmiotu objętego ochroną stanowiącego część pary lub kompletu będą wypłacone do wysokości pełnej ceny zakupu pary lub kompletu, o ile nie jest moŝliwe uŝywanie i wymiana pojedynczych przedmiotów. 3. W przypadku zakupu przez ubezpieczonego przedmiotu objętego ochroną w charakterze prezentu dla innej osoby, na Ŝądanie ubezpieczonego wypłacimy wartość uznanego roszczenia do rąk odbiorcy z zastrzeŝeniem wniesienia roszczenia przez ubezpieczonego. 4. Ubezpieczony jest zobowiązany do zachowania naleŝytej staranności i podjęcia wszelkich racjonalnie moŝliwych działań zmierzających do uniknięcia fizycznej kradzieŝy lub uszkodzenia przedmiotu objętego ochroną. 5. Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania nam na nasze Ŝądanie i koszt ubezpieczonego wszystkich uszkodzonych przedmiotów objętych ochroną lub elementu pary lub kompletu oraz cesji praw do odzyskania od strony odpowiedzialnej kwoty nieprzekraczającej kwoty przez nas wypłaconej. 6. Ubezpieczony jest zobowiązany do dostarczenia nam pokwitowania zakupu wydanego przez sklep, oryginalnego pokwitowania płatności dokonanej kartą, oryginału rachunku wskazującego na zawarcie transakcji oraz raportu policji w stosownych przypadkach. 1. Utrata przedmiotów niezwiązana z kradzieŝą, poŝarem lub uszkodzeniem wynikającym z wypadku KradzieŜ lub uszkodzenie spowodowane chęcią wzbogacenia się w związku z posiadaniem ubezpieczenia, niewłaściwym obchodzeniem się z przedmiotem, niestarannością lub nieprzestrzeganiem instrukcji producenta. 4. Przedmioty uŝywane przed zakupem, pochodzące z rynku wtórnego, przerobione lub zakupione przez Posiadacza Karty w sposób nieuczciwy. 5. Uszkodzenie przedmiotów spowodowane wadami produktów. 6. Wydatki spowodowane przez naprawy niewykonane w warsztatach zatwierdzonych przez AXA Assistance. 7. Przedmioty skradzione nie zgłoszone policji w ciągu 48 godzin od stwierdzenia kradzieŝy i nie objęte pisemnym raportem. 8. Przedmioty pozostawione bez nadzoru w powszechnie dostępnym miejscu. 9. Uszkodzenie wynikające ze zuŝycia przedmiotów lub zwykłego uŝytkowania lub zwykłych czynności wykonywanych podczas uprawiania sportu i rekreacji (np. piłki golfowe lub tenisowe oraz inne przedmioty łatwo się zuŝywające uŝywane podczas uprawiania sportu i rekreacji). 10. Wszelkiego rodzaju pojazdy silnikowe, rowery, jednostki pływające, przyczepy turystyczne, ciągniki, poduszkowce, samoloty oraz akcesoria i części do nich, jak równieŝ artykuły eksploatacyjne konieczne do ich uŝytku i konserwacji. 11. Uszkodzenie spowodowane przez wodę, wilgoć, trzęsienie ziemi lub błąd podczas produkcji. 12. KradzieŜ lub uszkodzenie w czasie, gdy przedmiot znajdował się pod nadzorem, kontrolą lub opieką osoby trzeciej w okolicznościach innych niŝ dopuszczone przez przepisy bezpieczeństwa. 13. Przedmioty które nie są własnością Posiadacza Karty lub innej osoby wskazanej przez Posiadacza Karty. 14. Utrata przedmiotu znajdującego się w nieruchomości, na terenie lub w obiekcie, o ile wejście do nieruchomości lub obiektu albo wyjście z nich nie odbyło się przy uŝyciu siły powodującej widoczne uszkodzenia fizyczne nieruchomości lub obiektu. 15. Bezpośrednia fizyczna kradzieŝ lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w pojeździe silnikowym lub wynikające z kradzieŝy tego pojazdu silnikowego. 16. BiŜuteria, ozdoby ubrań, których pierwotna cena zakupu wynosiła co najmniej 500 euro, oraz wszelkie inne przedmioty wykonane z metali i kamieni szlachetnych. Wykluczone są takŝe zegarki wykonane z metali szlachetnych i/lub gdy ich pierwotna cena zakupu przekracza 2500 euro. 17. Usługi, gotówka, czeki podróŝne, bilety, dokumenty, waluty, srebro i złoto. 18. Dzieła sztuki, antyki, numizmaty, znaczki i przedmioty kolekcjonerskie. 19. Zwierzęta, Ŝywe rośliny, materiały eksploatacyjne, towary łatwo psujące się i instalacje trwałe. 20. Przedmioty wykorzystywane do celów biznesowych. 21. Rozruchy, zamieszki, strajki, zakłócenia pracy i zakłócenia polityczne. 22. Przedmioty objęte sprzedaŝą wysyłkową lub dostarczane przez kuriera do czasu odbioru przedmiotu/przedmiotów, weryfikacji ich stanu i przyjęcia pod wskazanym adresem dostawy. 23. KradzieŜ lub przypadkowe uszkodzenie przedmiotu w przypadku istnienia innego ubezpieczenia obejmującego tę samą kradzieŝ lub przypadkowe uszkodzenie, w przypadku naruszenia warunków takiego ubezpieczenia lub roszczenia o zwrot oczywistego udziału własnego. 18. PROCEDURA ROSZCZENIA 1. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią częścią SWU w celu szczegółowego ustalenia zakresu ochrony, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki, ograniczenia i wykluczenia. 2. Zgłoszenie roszczenia a) W sytuacji nagłej ubezpieczony powinien w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z AXA Assistance pod numerem telefonu +48 (22) (ubezpieczony jest zobowiązany do opłacenia kosztów związanych z niegroźną chorobą lub lŝejszym urazem, a następnie wystąpienia o ich zwrot). b) W przypadku innych roszczeń naleŝy skontaktować się z działem ds. roszczeń ubezpieczyciela pod numerem telefonu +48 (22) (od poniedziałku do piątku w 11

12 godzinach ) w celu otrzymania formularza roszczenia. Ubezpieczony jest zobowiązany do podania: swojego nazwiska, numeru swojej karty, krótkiego opisu roszczenia. Prosimy o zawiadomienie nas w ciągu 30 dni od otrzymania przez ubezpieczonego informacji o zdarzeniu lub szkodzie powodującym powstanie roszczenia i jak najszybsze przekazanie nam wypełnionego przez ubezpieczonego formularza roszczeń i ewentualnych informacji dodatkowych. 3. Dodatkowe informacje Ubezpieczony jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginalnych faktur, pokwitowań, raportów itp. Ubezpieczony powinien zapoznać się z częścią SWU, na podstawie której zgłasza roszczenie, w celu ustalenia szczegółowych warunków i danych wszelkich dowodów, do przekazania których ubezpieczony jest zobowiązany. Zaleca się ubezpieczonemu zachowanie kopii wszystkich przesyłanych nam dokumentów. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wypełnionego Druku Zgłoszenia Roszczenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia Świadczenia ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemoŝliwe we wskazanym terminie, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŝytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było moŝliwe. 4. Przedstawiciele do spraw roszczeń Aby zapewnić szybkie i rzetelne rozstrzygnięcie roszczenia, niekiedy moŝe być konieczne powołanie przez nas przedstawiciela do spraw roszczeń. 19. PROCEDURA REKLAMACYJNA KONTAKT UBEZPIECZONEGO Z NAMI: Kontaktując się z nami ubezpieczony powinien podać: a) nazwisko i imię b) numer telefonu kontaktowego ubezpieczonego c) numer karty d) numer roszczenia e) precyzyjny opis przyczyny reklamacji. KROK PIERWSZY ZŁOśENIE REKLAMACJI Ubezpieczony powinien skontaktować się z AXA Assistance pod numerem +48 (22) Przewidujemy, Ŝe większość reklamacji będzie szybko i zadowalająco rozstrzygnięta na tym etapie. JeŜeli jednak ubezpieczony nie będzie usatysfakcjonowany, moŝliwe jest przedstawienie problemu wyŝszej instancji: KROK DRUGI KONTAKT Z CENTRALĄ AXA TRAVEL INSURANCE W przypadku tych nielicznych reklamacji, których rozstrzygnięcie na wcześniejszym etapie jest niemoŝliwe, prosimy o kontakt w preferowanym przez ubezpieczonego języku z Dyrektorem do spraw obsługi klienta, który zorganizuje dochodzenie w imieniu Dyrektora Generalnego: AXA Travel Insurance, Head of Customer Care, The Quadrangle, Station Road, Redhill, RH1 1PR, Wielka Brytania. MoŜna teŝ korzystać z poczty elektronicznej: 20. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UBEZPIECZONEGO Korzystając ze świadczeń, ubezpieczony przyjmuje do wiadomości, Ŝe moŝemy: a) wykorzystywać i przekazywać informacje dotyczące ubezpieczonego i świadczeń, z których ubezpieczony korzysta, w tym informacji o statusie medycznym i stanie zdrowia ubezpieczonego spółkom naleŝącym do grupy AXA Assistance na całym świecie, naszym kontrahentom, usługodawcom i przedstawicielom w celu administracji i obsługi świadczeń przysługujących ubezpieczonemu, przetwarzania i poboru związanych z nimi płatności oraz zapobiegania naduŝyciom; b) wykonywanie wszystkich powyŝszych czynności na obszarze Unii Europejskiej (UE) i poza jej granicami. PowyŜsze obejmuje przetwarzanie danych ubezpieczonego w krajach, w których zakres przepisów dotyczących ochrony danych jest mniejszy niŝ w UE. Podjęliśmy jednak odpowiednie działania w celu zapewnienia takiego samego lub równowaŝnego poziomu ochrony danych ubezpieczonego w innych krajach, jak w krajach UE; c) monitorowania i/lub rejestracji rozmów telefonicznych z ubezpieczonym dotyczących ochrony w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług i obsługi klienta. Korzystamy z zaawansowanych technologii i stosujemy ścisłe zasady zatrudniania w celu zapewnienia szybkiego, rzetelnego, kompletnego i zgodnego z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych przetwarzania danych ubezpieczonego. Informacji o danych ubezpieczonego przechowywanych przez grupę AXA Assistance udziela na listowny wniosek: AXA Travel Insurance, Data Protection Officer, The Quadrangle, Station Road, Redhill, RH1 1PR, Wielka Brytania MoŜliwe jest naliczenie dopuszczonej przez prawo opłaty za tę usługę. W przypadku stwierdzenia niepoprawności jakichkolwiek danych zostaną one niezwłocznie skorygowane. 21. ANULOWANIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Świadczenia gwarantowane są całościowo w związku z posiadaniem karty i nie moŝna ich oddzielnie anulować. W przypadku rozwiązania umowy o kartę, ochrona zostanie zakończona, a wszelkie świadczenia ustaną. Więcej informacji dotyczących anulowania karty, znajduje się w umowie Karty kredytowej. 12

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego

Bardziej szczegółowo

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

Warunki Pakietu Travel World Elite. Obowiązuje od 24.03.2014 r.

Warunki Pakietu Travel World Elite. Obowiązuje od 24.03.2014 r. Warunki Pakietu Travel World Elite Obowiązuje od 24.03.2014 r. W skład pakietu Travel World Elite wchodzą następujące usługi: I. Ubezpieczenie usług Assistance dla Posiadaczy Kart, II. Usługi Concierge

Bardziej szczegółowo

Konsultanci mlinii udzielą Państwu niezbędnych informacji odnośnie warunków skorzystania z usług w ramach naszego wyjątkowego Pakietu.

Konsultanci mlinii udzielą Państwu niezbędnych informacji odnośnie warunków skorzystania z usług w ramach naszego wyjątkowego Pakietu. Warunki Pakietu Travel World Elite TM 1 W skład pakietu Travel World Elite wchodzą następujące usługi: I. Ubezpieczenia dla Posiadaczy kart kredytowych World Elite MasterCard BRE Banku SA wydanych przez,

Bardziej szczegółowo

AXA TRAVEL INSURANCE KARTA PRODUKTU 2015

AXA TRAVEL INSURANCE KARTA PRODUKTU 2015 Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ochronie ubezpieczeniowej. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczeń dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World

Szczególne Warunki Ubezpieczeń dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Szczególne Warunki Ubezpieczeń dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Spis treści: TABELA ŚWIADCZEŃ 4 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Warunki Pakietu Travel World Signia TM

Warunki Pakietu Travel World Signia TM Warunki Pakietu Travel World Signia TM 1 W skład pakietu Travel World Signia wchodzą następujące usługi: I. Ubezpieczenie usług Assistance dla Posiadaczy kart MasterCard World Signia BRE Banku SA wydanych

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń i limitów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Karty Produktu

Tabela świadczeń i limitów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Karty Produktu 1 Ubezpieczyciel 2 Ubezpieczający 3 Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia 4 Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 5 Świadczenia przysługujące klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA GETIN NOBLE BANK S.A.WORLD MASTERCARD - WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA GETIN NOBLE BANK S.A.WORLD MASTERCARD - WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA GETIN NOBLE BANK S.A.WORLD MASTERCARD - WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego beneficjenta i jedną podróż

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Szczególne Warunki Ubezpieczenia Strona 1 z 16 KARTA DEBETOWA CITIBANK CITIGOLD SELECT MASTERCARD PAYPASS SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich TABELA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Citigold Private Client

Karta Produktu Ubezpieczenia Citigold Private Client 1 Ubezpieczyciel 2 Ubezpieczający 3 4 5 6 Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Świadczenia przysługujące Klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

BANK BPH MASTERCARD WORLD SIGNIA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

BANK BPH MASTERCARD WORLD SIGNIA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BANK BPH MASTERCARD WORLD SIGNIA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego beneficjenta i jedną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART MASTERCARD WORLD SIGNIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART MASTERCARD WORLD SIGNIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART MASTERCARD WORLD SIGNIA TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego beneficjenta

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ALIOR BANK WORLD ELITE MASTERCARD SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego Beneficjenta i jedną

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

CITIGOLD PRIVATE CLIENT SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

CITIGOLD PRIVATE CLIENT SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CITIGOLD PRIVATE CLIENT SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich TABELA ŚWIADCZEŃ świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego Beneficjenta i jedną Podróż Część

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. AXA Assistance SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KWIECIEŃ strona 1

Spis treści. AXA Assistance SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KWIECIEŃ strona 1 Spis treści 1. TABELA ŚWIADCZEŃ...2 1. WSTĘP...3 2. WAŻNE INFORMACJE...3 3. DEFINICJE...3 4. POMOC W SYTUACJACH NAGŁYCH...5 5. UMOWY O WZAJEMNEJ OCHRONIE ZDROWIA...5 6. WARUNKI GENERALNE...5 7. GENERALNE...6

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart Kredytowych Karta produktu została opracowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Celem karty jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Pakiet BNP Paribas World Elite

Pakiet BNP Paribas World Elite Pakiet BNP Paribas World Elite WSTĘP W ramach karty kredytowej MasterCard BNP Paribas World Elite wydanej w Bankowości Prywatnej BNP Paribas dostępne są usługi, do których szczegółowe informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Załącznik Nr 2 do Umowy nr 0202008094 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Na podstawie umowy numer

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II Załącznik nr 2 aneksu nr 3 Polisy Głównej nr 0202008075 wystawionej w dniu 01 sierpnia 2005 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator

PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator PROGRAM UBEZPIECZENIA NW LICENCJONOWANYCH SENIORÓW i AMATORÓW PZT Aktywny Amator Polski Związek Tenisowy przy współpracy z ART Brokers firmą brokerską specjalizującą się w ubezpieczeniach sportowych, przygotował

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. Dz.U.07.249.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem?

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem? Podróże w Europie Kiedy pasażerom przysługują bezpłatnie posiłki i napoje? Jak uzyskać odszkodowanie za zagubienie bagażu przez linie lotnicze? Jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lotu lub pociągu?

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r.

KARTA PRAW PACJENTA. przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. KARTA PRAW PACJENTA przekazana do publicznej wiadomości Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 1998r. I. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483) 1. KaŜdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń podróży HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Proszę pamietać że

Bardziej szczegółowo