Ukazuje się od 1997 roku ISSN nakład egz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN nakład egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi Wyj¹tkow¹ bezmyœlnoœci¹ popisa³ siê pijany tatuœ 13-letniego ch³opca. Policjanci z niedowierzaniem przecierali oczy gdy zobaczyli, e w zatrzymanym samochodzie za kierownic¹ siedzi dziecko. Patroluj¹cy w poniedzia³ek rano ulicê abêdzk¹ policjanci zauwa yli, e z przeje d aj¹cego Opla Corsy odpad³ fragment zderzaka. Nie namyœlaj¹c siê wiele zatrzymali samochód, którym jak siê okaza³o kierowa³ 13-latek. Wstawiony tatuœ (0,85 promila) odda³ synkowi kierownicê bo sam nie posiada³ prawa jazdy. Utraci³ je wczeœniej za jazdê po pijanemu. Mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2015 roku. Auto nie posiada³o równie obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Szanuj¹cy na swój sposób prawo tatuœ (w koñcu sam nie prowadzi³!) nie uniknie jednak kary. Wed³ug prawa narazi³ dziecko na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d zajmie siê równie odpowiedzialnoœci¹ bezmyœlnego ojca za niedope³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych z w³adzy rodzicielskiej i dopuszczenie do pope³nienia przez nieletniego czynu zabronionego, wskazuj¹cego na demoralizacjê ch³opaka. W takich przypadkach powraca pytanie, czy samo odebranie prawa jazdy jest skuteczn¹ form¹ represji, skoro narzêdzie przestêpstwa czyli samochód pozostaje w rêkach przestêpcy? Gdyby s¹d móg³ zdecydowaæ o konfiskacie samochodu pijanemu kierowcy sytuacja podobna do opisywanej nie mog³aby siê zdarzyæ. (mf) do Rybnika GLIWICE. To ju przes¹dzone terenowy oddzia³ Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego przy ul. abêdzkiej zostanie zlikwidowany, a kandydaci na kierowców bêd¹ musieli jeÿdziæ na egzaminy najpierw do Bytomia a docelowo do Rybnika. Jak dowiedzieliœmy siê w gliwickim LOK-u, powodem zamkniêcia oœrodka przy ul. abêdzkiej jest...jego siedziba. Od kilkunastu lat katowicki WORD dzier awi budynek przy ul. abêdzkiej od LOK-u, który jest jego w³aœcicielem. To jedyny spoœród naszych obiektów, który musimy dzier awiæ mówi¹ w Katowicach. Koszty s¹ wysokie i to one g³ównie przes¹dzi³y o rezygnacji z Gliwic. W Gliwicach wiedz¹ ju o likwidacji oœrodka od kilku miesiêcy wprawdzie wci¹ nieoficjalnie ale trudno przypuszczaæ, eby coœ siê nagle zmieni³o. Otrzymaliœmy informacjê, e obecni kursanci zdaj¹ w Gliwicach egzaminy tylko do koñca czerwca, a od 1 lipca na egzaminy praktyczne bêd¹ jeÿdziæ do Bytomia mówi Jerzy Kus, kierownik gliwickiego LOK-u. Kiedy kilka lat temu pojawi³y siê pierwsze pog³oski o likwidacji gliwickiej placówki egzaminacyjnej, g³oœno protestowali instruktorzy, którzy nie wyobra ali sobie, eby w du ym mieœcie nie by³o takiego oœrodka. Zapowiadali, e bêd¹ pisaæ do w³adz miasta. Okazuje siê bowiem, e katowicki WORD mia³ plany dotycz¹ce budowy w³asnego oœrodka w Gliwicach. Wybrano nawet kilka potencjalnych miejsc, gdzie móg³by siê on ulokowaæ. Pod uwagê brano tereny Montochemu na Trynku, jednostki wojskowej przy ul. Daszyñskiego oraz Nowych Gliwic. adna z tych lokalizacji jednak nie wypali³a. WORD by³ bowiem zainteresowany kupnem gruntów, traktowanych przez miasto jako komercyjne, po preferencyjnych cenach. Na to miasto nie chcia³o przystaæ. Kiedy nie uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia, Katowice zre- zygnowa³y z inwestycji w Gliwicach i przenios³y siê do Rybnika. Z kolei w³adze Gliwic bez problemu znalaz³y nabywców na tereny, które zosta³y sprzedane po cenach wyznaczonych przez miasto. Tak wiêc wszystko wskazuje na to, e zadania gliwickiego oœrodka przejmie placówka w Rybniku, wybudowana przez katowicki WORD od podstaw, w s¹siedztwie Elektrociep³owni Rybnik. Nowy oœrodek mia³ byæ gotowy ju 1 kwietnia, jednak termin otwarcia przesuniêto na 1 lipca. Wiadomo ju jak bêdzie wygl¹daæ Opel Astra IV. Astra IV z Gliwic GLIWICE. Ujawniono zdjêcia samochodu, który produkowany bêdzie m.in. w fabryce w Gliwicach. Produkcja czwartej generacji Astry ruszy pod koniec tego roku. Przygotowania do produkcji nowego modelu Astry id¹ zgodnie planem, a sprzeda samochodu powinna rozpocz¹æ siê ju na prze³omie 2009 i 2010 roku. Nowy samochód jest szans¹ dla gliwickiej fabryki, która obecnie ma mniej zamówieñ i musia³a zwolniæ To auto bêdzie produkowane w Gliwicach ju 200 osób. Drugie tyle planuje zwolniæ w maju. Na pocz¹tku Astra IV dostêpna bêdzie jako piêciodrzwiowy hatchback, z czasem mo e pojawiæ siê tak e wersja trzydrzwiowa, sedan, kombi oraz coupe cabrio. (mf)

2 Zakoñczono pierwszy etap najwiêkszej inwestycji w mieœcie Otwarto jedn¹ z najnowoczeœniejszych oczyszczalni w Europie ZABRZE. Zabrze od 7 kwietnia posiada jedn¹ z najnowoczeœniejszych oczyszczalni œcieków w Europie. Uroczyste otwarcie obiektu nast¹pi³o 7 kwietnia. Oczyszczalnia Œródmieœcie jest jednym z piêciu przedsiêwziêæ budowlanych realizowanych w ramach programu INFORMATOR RYNKOWY Ukazuje siê od 1997 roku. Dostêpny poprzez system firmowych gazetników w wyznaczonych punktach w Gliwicach i Zabrzu. Lista punktów ---> Wydawca: INFORMATOR RYNKOWY - Wydawnictwo Prasowe Marcin Fabrykowski bank: Redaktor Naczelny Marcin Fabrykowski Redaktor Prowadz¹ca Nina Drzewiecka modernizacji wodoci¹gów i kanalizacji. Program poprawy gospodarki wodno-œciekowej to najwiêksza inwestycja w mieœcie. Uroczyste otwarcie oczyszczali zakoñczy³o pierwszy jego etap. Oddany do u ytku obiekt kosztowa³ 46 mln z³, a nowoczesne technologie zastosowane w oczyszczalni œcieków dostosowuj¹ miasto do wymogów Unii Europejskiej. (kk) Z³odzieje na rowerach GLIWICE. Dwaj mê czyÿni i kobieta stali siê ofiarami nastoletnich z³odziei. 18 i 19-latek jeÿdzili rowerami po Soœnicy szukaj¹c ³atwego zarobku. Ich ³upem pad³ telefon komórkowy i pieni¹dze. Na GLIWICE. Spokojna zazwyczaj ul. Rogoziñskiego sta³a siê w ubieg³y wtorek miejscem policyjnego poœcigu. kradzie y siê jednak nie skoñczy³o mê czyzna, który nie chcia³ dobrowolnie oddaæ telefonu, zosta³ pobity. W czasie swej eskapady rowerowej m³odzieñcy,,dla artu wybili jeszcze szybê w jednym z mieszkañ w dzielnicy. M³odym przestêpcom grozi 12 lat wiêzienia. Policyjny poœcig O 4.00 nad ranem policjanci chcieli zatrzymaæ do rutynowej kontroli Volkswagena Passata na zabrzañskich numerach rejestracyjnych. Kierowca nie mia³ jednak zamiaru poddaæ siê jakiejkolwiek kontroli. Gdy ujrza³ policjantów, zamiast zatrzymaæ samochód jeszcze mocniej nacisn¹³ na peda³ gazu. Funkcjonariusze ruszyli w poœcig za uciekinierem. Kiedy kierowca Volkswagena zorientowa³ siê, e policjanci s¹ tu, tu, wyskoczy³ z auta i zacz¹³ uciekaæ pieszo. Nic mu to jednak nie da³o - po chwili zosta³ obezw³adniony i aresztowany. Okaza³o siê, e 20-latek by³ pod wp³ywem silnych narkotyków, a samochód, którym jecha³ by³ kradziony. tygodnik bezp³atny Redakcja, Biuro Og³oszeñ Gliwice, ul. Kaczyniec 15/2 tel./fax W tym tygodniu na pytania internautów odpowiada Jarosław Kaszowski, kapitan Piasta Gliwice. Na ³amach Informatora Rynkowego, który jest partnerem programu Zadaj pytanie publikujemy fragmenty rozmowy z goœciem. Pe³ny zapis spotkania mo na obejrzeæ na Jak strzele, to podbiegne - Przygodê z pi³k¹ zaczyna³ Pan od futsalu. Czy halowe doœwiadczenie przydaje siê teraz w ekstraklasie? - Na pewno pomaga. Przede wszystkim dziêki grze w futsal jestem szybszy i zwinniejszy. Potrafiê te szybko podejmowaæ decyzje. Nie ma co ukrywaæ, e na hali s¹ inne zagrania, pracuj¹ inne grupy miêœni ale zdobyte umiejêtnoœci siê przydaj¹. - Przez ostatnie lata sta³ siê Pan legend¹ Piasta. Czy odczuwa Pan tê popularnoœæ na co dzieñ? - Zdarzaj¹ siê sytuacje, e ktoœ mnie rozpoznaje, odbieram te gratulacje po meczu - ale nie jest to popularnoœæ uci¹ liwa. Czêsto na temat meczu rozmawiaj¹ ze mn¹ starsi kibice. A z t¹ legend¹ to nie przesadza³bym. Gram w pi³kê, cieszê siê, e robiê to w³aœnie w tym klubie i e uda³o mi siê trafiæ na taki historyczny moment. Trochê szkoda, e sukces przyszed³ tak póÿno, bo mia³bym wiêcej grania przed sob¹. - Spêdzi³ Pan ju kilkanaœcie sezonów w Piaœcie. Czy wyobra a sobie Pan siebie graj¹cego dla innej dru yny? - Ciê kie pytanie. Wydaje mi siê, e tak z y³em siê z klubem i jestem postrzegany przez jego pryzmat, e nie wyobra am sobie gry gdzie indziej. Wszyscy wiedz¹, e z Piasta siê nie ruszê wiêc adnych zaskakuj¹cych propozycji nie oczekujê. Chcê graæ w Piaœcie dopóki bêdê czu³ siê potrzebny. Oby tylko zdrowie dopisa³o. - Cieniem na najnowszej historii Piasta k³ad¹ siê zarzuty ko- P A R T N E R Z Y. rupcyjne sprzed kilku lat. Jak Pan wspomina dziœ tê sytuacjê? - Przypominam sobie nasz letni obóz przygotowawczy z trenerem Zieliñskim. Wszyscy czekali na decyzjê PZPN. Okaza³o siê, e odebrano nam 10 punktów i na³o ono karê grzywny nie by³o to ³atwe. Zdawaliœmy sobie sprawê, e musimy graæ naprawdê dobrze aby unikn¹æ degradacji. I to nam siê uda³o. Mieliœmy œwietnego trenera, który potrafi³ nas zmobilizowaæ. Niewiele brakowa³o a mogliœmy walczyæ o awans do ekstraklasy. - Czy zastanawia³ siê Pan ju, co bêdzie robi³ po zakoñczeniu kariery pi³karskiej? Mo e napisze Pan ksi¹ kê? - Napisaæ to nie wszystko, jeszcze ktoœ musi j¹ kupiæ. Nie czujê siê a tak znan¹ postaci¹. Na razie chcê jak najlepiej i jak najd³u ej graæ w pi³kê. Jako, e na boisku ca³kiem dobrze radz¹ sobie starsi ode mnie, wiêc jeszcze przez kilka lat widzê siê w tej roli. A co po zakoñczeniu kariery? Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie to coœ zwi¹zanego z pi³k¹, ale póki co, mam na to jeszcze czas. - Wiele osób stroni od pi³ki no nej bo kojarzy im siê ona jedynie z napisami na murach. Jak Pan reaguje widz¹c na œcianie budynku napis Piast Gliwice? - Jeszcze do niedawna boiska omijano ze wzglêdu na sytuacjê na trybunach. Teraz to siê zmieni³o, nie ma ekscesów czy burd, a na mecze przychodz¹ ca³e rodziny. Napisy na murach to trudny temat. Kibice chc¹ gdzieœ wyraziæ swoje poparcie dla klubu. Powiem jednak szczerze, e gdyby ktoœ pomalowa³ tak na moim budynku nie by³bym zbyt szczêœliwy. Zdajê sobie sprawê, e usuniêcie napisu kosztuje. Taka forma deklarowania poparcia dla klubu zakorzeni³a siê na tyle mocno, e teraz bardzo trudno to zmieniæ. Dzieje siê tak w ca³ym kraju. Mo e w przysz³oœci pojawi siê jakaœ œcianka czy mur, gdzie mo na by malowaæ graffiti i wyra aæ sympatiê dla klubu. - Kibice oczekuj¹, e pi³karze Piasta bêd¹ bardziej spontaniczni w wyra aniu emocji, e bêd¹ podbiegaæ do kibiców po strzelonej bramce, dziêkowaæ im za doping czy rzucaæ koszulkami - Zapewniam, e po strzeleniu bramki emocje s¹ tak du e, e nie zawsze myœli siê o tym, eby podbiec do kibiców. Nie mo na mieæ o to pretensji. Doceniamy fantastyczny doping kibiców i czujemy ich wsparcie. Jednak wymogi ekstraklasy s¹ takie, e podbieganie do kibiców nie jest ³atwe, tym bardziej na takim stadionie jak nasz, gdzie od trybun oddziela nas jeszcze bie nia. Na ka de wyjœcie musimy mieæ zgodê sêdziego jak powie nie to trzeba siê zastosowaæ albo liczyæ z ó³t¹ kartk¹. Je eli chodzi o rzucanie koszulkami to niestety, nie mamy ich za wiele. Pi³karz, który rzuci koszulkê zdekompletuje swój strój i po prostu nie bêdzie mia³ w czym graæ. Jesteœmy klubem na dorobku, który zaczyna grê w ekstraklasie. Mam nadziejê, e sprzêtowo bêdzie coraz lepiej a wtedy koszulki mo emy wyrzucaæ nawet co mecz oby tylko nie zabrak³o okazji. Ja wprawdzie jeszcze w tym sezonie nie strzeli³em bramki ale jak strzelê to obiecujê, e do kibiców podbiegnê. Rozmawiali Nina Drzewiecka i Jaros³aw So³tysek Redaktor Katarzyna Kowal Felietony: Marek Gabzdyl Sk³ad graficzny: Tomasz Królik Reklama: Krzysztof Fojcik P O R T A L M I E J S K I... Druk: Polskapresse, Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A Wydawca nie odpowiada za treœæ otrzymanych reklam i og³oszeñ.

3 Oprócz ³adniejszego wygl¹du budynek bêdzie tak e bezpieczniejszy i bardziej komfortowy GLIWICE. Ju na prze³omie czerwca i lipca zakoñczona zostanie modernizacja elewacji biurowca Biprohut. Stoj¹cy naprzeciw dworca kolejowego, przez lata nieremontowany budynek kiedyœ straszy³ podró nych wygl¹dem, teraz ma szansê staæ siê jedn¹ z wizytówek Gliwic. Oszklony budynek Biprohutu bêdzie jednym z ³adniejszych i nowoczeœniejszych obiektów w mieœcie. Swój wygl¹d zmieni nie tylko elewacja budynku ale równie teren przyleg³y. Zarówno budynek jak i jego otoczenie bêd¹ na pewno bardziej przyjazne dla mieszkañców i po prostu ³adniejsze informuje Janusz Foltys, zarz¹dca nieruchomoœci. Budynek bêdzie tak e bezpieczniejszy i bardziej kom- Biurowiec nie bedzie juz straszył podróznych System zapowiedzi g³osowych to nieoceniona pomoc dla osób niewidomych lub maj¹cych s³aby wzrok Autobus mówi Ci gdzie jedziesz GLIWICE. Podró autobusem to dla wielu z nas zwyk³a codzienna czynnoœæ. Jednak w przypadku osób niepe³nosprawnych, nawet krótka przeja d ka to czêsto ca³a wyprawa. W³aœnie z myœl¹ o nich KZK GOP postanowi³ wprowadziæ kolejne udogodnienia w autobusach i tramwajach. S¹ to tak zwane zapowiedzi g³osowe. System zapowiedzi g³osowych to nieoceniona pomoc dla osób niewidomych lub maj¹cych s³aby wzrok. Jest w³¹czany w momencie zbli ania siê do przystanku, po zatrzymaniu oraz miêdzy przystankami. Pasa erowie informowani s¹, jak¹ lini¹ podró uj¹ i dok¹d, jaki przystanek jest w³aœnie obs³ugiwany a jaki bêdzie nastêpny. System ten funkcjonuje ju na niektórych liniach w Sosnowcu i Katowicach. Od pocz¹tku marca wykorzystuje go równie PKM Gliwice. Mówi¹ce autobusy kursuj¹ na liniach 8, 8bis, 58, 58bis, 59, 60, 71, 81, 156, 617, 677 i 702. System zapowiedzi g³osowych wprowadziliœmy na razie na kilku liniach i prawdopodobnie bêdzie on sukcesywnie poszerzany. Takie przynajmniej s¹ plany informuje Jan Snakowski, kierownik dzia³u ruchu autobusowego w gliwickim PKM-ie. fortowy. Zamontowany zostanie system wentylacyjno- -klimatyzacyjny, pojawi¹ siê równie nowoczesne windy. Koszt ca³ej inwestycji to ponad 5 mln. z³. Katarzyna Kowal G³osowe podpowiedzi przydatne s¹ nie tylko osobom niepe³nosprawnym ale tak e pasa erom nieznaj¹cym trasy przejazdu danej linii, np. turystom. Jak na te innowacje reaguj¹ pasa erowie? Okazuje siê, e z takiego rozwi¹zania nie wszyscy s¹ zadowoleni. Niektórzy narzekaj¹, e regularne dojazdy do pracy tym samym,,mówi¹cym autobusem s¹ trochê uci¹ liwe codziennie trzeba wys³uchiwaæ tych samych informacji. Kursanci do Rybnika Dokończenie ze strony 1 Gliwiccy instruktorzy wskazuj¹ na liczne mankamenty takiego usytuowania oœrodka. Proszê zauwa yæ, jaka jest ró nica w potencjale Gliwic i Rybnika. Rybnik ma 40 tysiêcy mieszkañców a w zasiêgu 30 km mo na doliczyæ siê jeszcze oko³o 15 tysiêcy osób. W przypadku Gliwic, to prawie 200 tysiêcy mieszkañców i kolejne 300 tysiêcy w promieniu 30 km. To zupe³nie inna skala. Wad¹ rybnickiego oœrodka, po³o onego na peryferiach, s¹ równie trudnoœci komunikacyjne. Najlepiej dojechaæ tam w³asnym samochodem. Odcinek,,Soœnica Maciejów ma byæ oddany do u ytku w lipcu 2011 roku. Stanie siê on ostatnim elementem autostradowej obwodnicy Gliwic, któr¹ tworz¹ autostrady A1 i A4 oraz DK 88. Po jej uruchomieniu, iloœæ samochodów przeje d aj¹cych przez œródmieœcie powinna wyraÿnie zmaleæ. Nad realizacj¹ œl¹skiego odcinka A1 czuwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a inwestycjê realizuje konsorcjum: Polimex Mostostal, Doprastav Bratys³awa, W Rybniku, w szko³ach nauki jazdy wiedz¹ ju o tym, e egzaminy od lipca bêd¹ przeprowadzane u nich. Dotychczas kursanci z Rybnika zdawali i zdaj¹ egzaminy w Jastrzêbiu. Na egzamin teoretyczny czekaj¹ oko³o 2 miesiêcy. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu przyjmowane s¹ zapisy na egzamin praktyczny okres oczekiwania to równie 2 miesi¹ce. Teraz kandydaci z Rybnika bêd¹ mogli praktyczny egzamin zdawaæ ju na miejscu. Nie ma jednak co liczyæ na przyspieszenie drogi do otrzymania prawa jazdy. W Gliwicach terminy jazd egzaminacyjnych wyznaczano po kilku miesi¹cach od zdania teorii. Teraz, kiedy obie kolejki siê po³¹cz¹, w efekcie na egzamin przyjdzie czekaæ jeszcze d³u ej. Co czeka oœrodek przy ul. abêdzkiej? Oczywiœcie nadal bêdzie prowadzi³ szkolenia dla kierow- Eurovia Polska z Wroc³awia oraz Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kêdzierzyna-KoŸla. Którêdy dok³adnie przebiegaæ bêdzie droga i dlaczego jej budowa jest a tak skomplikowana? Ten fragment jedynki biegnie od granicy miasta z Zabrzem, gdzie powstanie wêze³ Maciejów a koñczy w wêÿle Soœnica. Na trasie znalaz³y siê m.in. takie przeszkody, jak: ulica ców. Budynek prawdopodobnie zostanie wydzier awiony, a LOK korzystaæ bêdzie tylko z placu manewrowego. Wed³ug kierownika gliwickiego LOK-u, niewielka czêœæ kursantów przeniesie siê do Rybnika, aby od pocz¹tku æwiczyæ jazdê na egzaminacyjnych trasach. Ci, którzy uczyæ bêd¹ siê w Gliwicach, równie w ramach jazd odwiedz¹ Rybnik. Dla nas bêdzie to spory k³opot w trakcie kursu trzeba bêdzie jeÿdziæ do Rybnika, aby pokazaæ przysz³ym kierowcom nieznany im teren, ró ne sztuczki i chwyty. Jednak, jak zauwa aj¹ niektórzy, likwidacja oœrodka egzaminacyjnego w Gliwicach ma te swoje pozytywne strony. Z ca³¹ pewnoœci¹ na ulicach naszego miasta ubêdzie samochodów z charakterystyczn¹ L -k¹, które dotychczas zje d a³y do Gliwic, aby ka dy kursant móg³ wielokrotnie przejechaæ egzaminacyjne trasy. Kandydaci na kierowców nie bêd¹ sprawdzaæ siê na tzw. paj¹czku czy wyjeÿdzie na ul. Wiejsk¹, budz¹c irytacjê u innych u ytkowników dróg. Teraz pojad¹ do Rybnika! Nina Drzewiecka GLIWICE. Prace nad budow¹ fragmentu autostrady A1 od wêz³a Soœnica do wêz³a Maciejów i DK 88 rusz¹ w drugiej po³owie kwietnia. To wyj¹tkowo trudny fragment autostrady, wymagaj¹cy zastosowania skomplikowanych rozwi¹zañ technicznych. O skali trudnoœci mo e œwiadczyæ fakt, e zbudowanie 6,5 km trasy kosztowaæ bêdzie ponad miliard z³otych. Obwodnica za dwa lata Chorzowska, rzeka Bytomka, tory kolejowe i linia tramwajowa, ulica Królewskiej Tamy, rzeka K³odnica, ulica Kujawska, gie³da samochodowa, planowana Drogowa Trasa Œrednicowa. W Gliwicach powstan¹ m.in. dwie estakady naziemne. D³u sza (1663 m) poprowadzona zostanie nad torami kolejowymi, nad ulic¹ Chorzowsk¹ i rzek¹ Bytomk¹. Krótsza (521 m) przebiegaæ bêdzie nad rzek¹ K³odnic¹ i ulic¹ Kujawsk¹ informuje Urz¹d Miejski. (kk) R E K L A M A R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

4 felieton na marginesie I ju po Odpoczywamy ju po Œwiêtach, ciesz¹c siê w dalszym ci¹gu pogod¹, potwierdzaj¹c¹ utarte powiedzenie, we- d³ug którego jedyne, co przewidywalne w naszej polskiej aurze to jej nieprzewidywalnoœæ. Œwiêta Wielkiej Nocy nie podda³y siê mo e tak silnie praktycznie prawie w ogóle komercjalizacji, co nie znaczy, e nie wi¹ ¹ siê z nimi adne zwyczaje. Zwyczaje, bardzo chêtnie podejmowane w mediach. I tu ciekawostka, o ile fakt, e jajko jest symbolem tych œwi¹t wydaje siê byæ wyt³umaczalny, to doœæ trudno jest zrozumieæ rolê zaj¹czka. Sk¹d siê wzi¹³ i co w³aœciwie ma do roboty w Wielkanoc? I dlaczego zaj¹c a nie na przyk³ad królik, zwierzê domowe i jak najbardziej hodowlane. Czy by zaistnia³ na podobnej zasadzie jak bo onarodzeniowe renifery? Bezwzglêdnie najbardziej ulubionym, eby nie powiedzieæ wyczekiwanym rytua³em wielkanocnym jest oczywiœcie œmigus- -dyngus. Znany od wieków, inaczej wygl¹da³ w miastach czy na pañskich dworach, inaczej przedstawia³ siê wœród tzw. ludu. W tej pierwszej grupie ogranicza³ siê do symbolicznego psik-psik wykonywanego flakonikiem perfum z rozpylaczem, a po jednym psik za du o panie mdla³y lub dostawa³y migreny. Zwyczaje pozamiejskie za nic mia³y drobnomieszczañsk¹ ob³udê i sztywnoœæ obyczajów. W zagrodach chlustano z pe³nych wiader a grupki krzepkich m³odzieñców z cebrzykami polowa³y na co dorodniejsze panny na drogach do i z koœcio³a. Ogl¹daj¹c wieczorne telewizyjne materia³y reporterów w poniedzia³ek wielkanocny nietrudno zgadn¹æ, która z tych dwóch œwi¹tecznych frakcji zwyciê y³a. Na szczêœcie pogoda w tym roku sprawi³a, e czynienie zadoœæ tradycji nie by³o a tak uci¹ liwe jak na przyk³ad rok temu. Najprzyjemniejsza zreszt¹ w tym wszystkim jest chyba atmosfera chwilowego przyzwolenia na ³agodne chuligañstwo bardzo podobnie jak w przypadku wieczoru sylwestrowego, kiedy to bezkarnie mo na odpalaæ rakiety i petardy. A trzeba z rêk¹ na sercu przyznaæ, e s¹ osoby, które potrafi¹ korzystaæ z tych chwilowych praw pe³nymi garœciami! W czasach PRL-u w³adze bardzo nie lubi³y, gdy Wielkanoc i równie Bo e Narodzenie - nazywano po imieniu. W prasie i telewizji wystêpowa³y tylko jakieœ enigmatyczne œwiêta wiosenne, w grudniu oczywiœcie zimowe, lub w³adza traktowa³a je anonimowo ycz¹c obywatelom po prostu weso³ych œwi¹t. Polityka ta nie by³a wolna od niekonsekwencji. Szczególnie w okresie stanu wojennego w³adza bardzo intensywnie w³¹cza³a siê i propagowa³a ludow¹ tradycjê œmigusa-dyngusa. Zapa³ œmigusowy by³ tak wielki, e polewanie obywateli odbywa³o siê nawet niekoniecznie w poniedzia³ek wielkanocny, ale tak e a mo e zw³aszcza - 1 maja, 3 maja, 31 sierpnia. Patrz¹c wiêc na te daty czy bêdziemy siê dziwiæ, e zwyczaj ten traktujemy jako taki bardzo nasz, polski? R E K L A M A Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1) Nastaw sie na Chill out Vol.2 Nastaw się na chill out vol. 2 to już druga część eleganckiej serii wydawniczej z muzyką lounge & chill out, przygotowanej przez radio Chilli Zet, tym razem w dystrybucji UMP. Na dwóch płytach znajdziemy 29 mistrzowsko wyselekcjonowanych utworów, tworzących wysmakowaną mieszankę magnetycznych dźwięków, idealną zarówno na wieczorny relaks, jak i energetyczne popołudnie. Pierwsza płyta zatytułowana for love charakteryzująca się brzmieniem delikatnym i romantycznym, obfituje w światowej sławy artystów: Bliss, Chris Botti, Duffy, Sting, John Legend, drugą płytę: for life, o bardziej energetyzujących, żywszych rytmach zaszczycili swoją obecnością: Smolik, Gabriela Cilmi, De Phazz, Ronan Keating, Seal czy Simply Red. Pociągająca, niecodzienna muzyka jak i magnetyczne osobowości artystów nadają całej kompilacji wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, który na pewno usatysfakcjonuje wielbicieli nastrojowych i nowoczesnych dźwięków R E K L A M A R E K L A M A

5

6 GLIWICE Okrzei - Mieszkanie s³oneczne i przestronne. Po remoncie. I piêtro w budynku 2-piêtr. 1 pokój, ³adna du a kuchnia, ³azienka z wc. Okna wymienione na PCV. Ogrzew. GLIWICE c.o. gazowe z hermetyczn¹ komor¹ spalania. Mieszkanie jest sprzedawane wraz z ca³ym wyposa eniem. Pow. ok. 32m2. Niski czynsz. Spokojne s¹siedztwo. Kontakt - tel A1378 cena: z³ MIESZKANIA 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE os. Millenium. Pow. 31m2, p. 2, niski blok. Rozk³adowe. Nowe okna + rolety. C.o. miejskie. W cenie meble kuchenne i nowa kuchenka gaz. Tel. 0/ C536 cena: z³ GLIWICE Sikornik. SUPER OKAZJA!! Pow. 27m2, parter w niskim bloku. Kuchnia widna. Okna pcv. C.o. miejskie, c.w. - junkers. Ma³y balkon. Tel. 0/ C593 cena: z³ ZABRZE centrum ok. Politechniki Œl. Kawalerka pow. 36m2, w doskona³ym stanie. Niski czynsz. Cena do negocjacji. Tel C380 cena: z³ 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 52m2, piêtro 3, w budynku z ceg³y. Okna nowe drewniane. C.o. gaz. - piec 2- funkc. Tel. 0/ A868 cena: z³ GLIWICE ok. Lipowej. Rozk³adowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2, wysoki parter, nowe okna. Kontakt: Tel A cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. ok. 49m2, na 3p. w niskim bloku. Bardzo ³adne, po remoncie. Obok bloku s¹ gara e do wynajêcia oraz parking strze ony. Tel N-CZERKAWSKI 21C510 cena: z³ GLIWICE Os. Kopernika. Rozk³adowe mieszk. w bloku. Pow. 50m2. P. 3/10. Balkon. Nowe okna PCV. Zabudowane szafy. azienka i wc osobno. Kontakt: tel A1310 cena: z³ GLIWICE Œródmieœcie. Pow. 61m2, parter w budynku z ceg³y, po remoncie. Kuchnia + spi arka z oknem. Nowe okna. C.o. miejskie, c.w. - bojler elektr. Tel C612 cena: z³ GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. 99 m2, parter w domu piêtrowym. Po kapitalnym remoncie. C.o. gaz. - piec II-funkcyjny. Mieszkanie bezczynszowe. Tel. 0/ A842 cena: z³ GLIWICE abêdy. Rozk³adowe mieszkanie 2 pok. o pow. 47m2, parter w bud. 4-rodz. Do remontu. Ogrzew. piecowe. NOWA NI SZA CENANiski czynsz.tel A1388 cena: z³ GLIWICE. Pow. 53m2 na 1p. w budynku wielorodz. Po generalnym remoncie. Do Do mieszkania mieszkania "przy- "przynale y" ogródek, do doktórego prowadzi drugie wyjœcie. GOR CO POLECAM!!! Tel. 0/ H32 cena: z³ GLIWICE Pszczyñska. Rozk³adowe mieszkanie. Pow. 61 m2, p.1/10. Du y balkon. Do remontu. Blisko Politechniki. Tel A1264 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 36,70m2, 6p. 1pok. przejœc, widna kuchnia, ³azienka z wc. Balkon. Mieszkanie wymaga remontu, okna stare drewniane. Tel. 0/ i71 cena: z³ GLIWICE Trynek - 2 pokoje, pow. 50m2, ciche, zielone miejsce, I piêtro, parking. Niski czynsz, nowe okna, ogrzewanie gazowe. Kontakt: tel A1406 cena: z³ GLIWICE abêdy. Wynajem: z³ Pow. 53m2, p.1, wysoki standard. Mo liwoœæ wykupienia podziemnego parkingu lub wynajêcia gara u. Tel C606 cena: z³ GLIWICE os. Zubrzyckiego. Mieszkanie s³oneczne i przestronne, pow. 36m2, usytuowane na 7 piêtrze w bloku 10-piêtr. 2 pokoje, kuchnia z oknem, ³azienka z WC, balkon. Niski czynsz. tel A1354 cena: z³ Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN GLIWICE Brzezinka. Parter domu o pow. 60m2. Stan techniczny dobry. C.o. w cenie wynajmu. Mieszkanie umeblowane i czêœciowo wyposa one. Tel. 0/ A867 najem: z³ KNURÓW. Pow. 55m2, wysoki parter, komfortowe, du y balkon. Mo liwoœæ kupna gara u. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C631 cena: z³ ZABRZE Klonowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37m2, blok z wind¹. Wysoki standard. Cena do negocjacji. Tel C382 cena: z³ ZABRZE Helenka. Pow. 40m2 na wysokim parterze. Okna typu LUX z okuciem antyw³am. Drzwi wejœciowe antyw³am. Nowa instalacja wodnokanaliz., wentylacja. C.o. gazowe + kocio³ firmy Termet. Tel A965 cena: z³ 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE os.sikornik. Pow. 46m2 na 3 piêtrze w niskim bloku. Widna kuchnia. Okna PCV, na pod³ogach: kafle oraz panele. Tel H24 cena: z³ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2, p.2 niski blok. Rozk³adowe, stan techn. dobry. Okna drewniane starszego typu. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ A881 cena: z³ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,50m2 na 1p. w niskim bloku. Rozk³adowe. Nowe drzwi wejœciowe i wew. Okna PCV Tel. 0/ H29 cena: z³ GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, s³oneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. P. 9/11. Czêœciowo po remoncie. Okna drewniane - do wymiany. azienka po remoncie - nowa armatura ³azienk, kabina prysznic. Ogrzewanie i ciep³a woda z sieci. tel NITKA&CZAPLA 2A1274 cena: z³ W sprzeda y dzia³ka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N-CZ cena GLIWICE Centrum.Pow.ok. 68m2. 2 du e balkony. Nowa instal. elektr. Po remoncie. Tel C503 cena: z³ GLIWICE Trynek. Mieszkanie w niskim budynku z ceg³y na 2p., pow. ok. 67m2. C.o. - sieæ Kontakt: Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21A956 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 90m2, 1p. w kamienicy. Rozkladowe. C.o.- piec 2-funkcyjny. Wymienione instal. Kontakt: Tel. 0/ A908 cena: z³ GLIWICE Dolnych Wa³ów. Pow. ok. 73 m2, p. 2/3. Wejœcia niezale ne i amfilada. Nowe instalacje. Ogrzewanie akumulacyjne. Spi arka. Do remontu. Tel A1404 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 72m2, parter w kamienicy. Rozk³adowe. Kuchnia + weranda. Okna drewniane. C.w. - bojler elektr., c.o. - do zrobienia. Œwietna lokalizacja na dzia³. gosp. Tel.0/ C567 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 56m2 na 3p. w niskim bloku. Balkon, okna PCV, zabud. meble kuchenne. Tel N-CZERKAWSKI 21H36 cena: z³ GLIWICE Centrum. Komfortowe mieszkania 2 i 3 pokojowe. Kuchnie umeblowane, pok. bez mebli. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21 najem: z³ GLIWICE Daszyñskiego. Mieszkanie 3-pokojowe 94,6 m2 na 1- piêtrze w kamienicy w okolicy szpitala na Radiowej, w stanie do zamieszkania. Okna (nowe) i balkon wychodz¹naogrodyibudynkiprzyul Ligonia. Ogrzewanie piece wêglowe z wk³adkami elektrycznymi. Mo na zabudowaæ ogrzewanie gazowe. Tel NITKA&CZAPLA 2A1408 cena: z³ GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 68m2, p. 5/10, 1 pok. przejœciowy. Stan techniczny dobry. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ C529 cena: z³ GLIWICE. Mieszkanie s³oneczne i przestronne. Dwa niezale ne pokoje, kuchnia z oknem. Pow. Po remoncie. 5 piêtro w bloku. Okna wymienione na PCV. Na pod³ogach panele, ceramika. Ogrzewanie z sieci. NOWA NI SZA CENA!. Kontakt: Tel. GLIWICE - PSZCZYÑSKA Dzia³ka gruntu w u ytkowaniu wieczystym m2, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - jako tereny przemys³owo-us³ugowo -sk³adowe. Nieruchomoœæ po³o ona jest blisko od zjazdu na autostradê A-4 oraz od budowanego wêz³a z A-1. Na dzia³ce lub w bliskim s¹siedztwie jest energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, instal. telefon. Kontakt: lub 2A1362 cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. 63m2, p. 3/4. Stan tech. dobry. Wymienione okna i istalacje wodn.-kanaliz. Du y balkon. Tel. 0/ C467 cena: z³ KNURÓW Szczyg³owice. Pow. 55,70m2, na 9p., Rozk³adowe. Kuchnia umeblowana. azienka w panelach. Okna PCV. Balkon. Kontakt: Tel. 0/ i75 cena: z³ NIEBOROWICE. Apartamenty w nowym budynku wielorodz. Stan dewelop. C.o. olejowe. Ró ne pow. Istnieje mo liwoœæ wydzielenia i zaadopt. wiêkszej pow. Do budynku przynale y 11 m-c parking. Kontakt: Tel. 0/ A803 cena: 3000z³/m2 ZABRZE Zaborze ok. Politechniki Œl. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72m2, superkomfort. W cenie meble w kuchni w jadalni. Cena do negocjacji. Tel C379 cena: z³ ZABRZE Pl. Krakowski. Bardzo ³adne mieszkanie o pow. 70m2, Ip. w zadbanej kamienicy. 3 ustawne pokoje, du a kuchnia, ³azienka z WC. Wymienione okna, w³asne ogrzewanie, niski czynsz. Polecam - do zamieszkania lub na biuro. Kontakt: Tel C368 cena: z³ ZABRZE Kawika. Mieszkanie o pow. 69m2, Ip. w niskim bloku. Rozk³adowe 3 pokoje, ³adna, du a kuchnia, osobno ³azienka i WC, balkon. Ogrzewanie miejskie. Niski czynsz. Blisko szko³a, przedszkole, sklepy, komunikacja miejska. Kontakt: tel C373 cena: z³ Teren dla dewelopera Sikornik, ok. 5ha pod bud. mieszkaniowe. Ok. 10ha dzia³ka mieszka.- inwest. Cena do negocjacji. Tel. 0/ CzN NITKA&CZAPLA 4 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE os.kopernika. M5 o pow. 74m2 na 2p. w niskim bloku. Balkon. C.o. i c.w. z sieci. Mieszkanie wymaga odnowienia. Miejsca parking. Tel. 0/ i51 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 139m2, 1piêtro w kamienicy. Balkon. C.o. - gaz. Czynsz 380z³ Idealne na biura. Tel. 0/ A829 cena: z³ KNURÓW. Pow. 67m2, 4p. w niskim bloku. Rozk³adowe, do odnowienia. Okna3drewniane+ 3 nowepcv. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon- wykafelkow. Budynek ocieplony. Tel A981 cena: z³ ZABRZE Wolskiego. Pow. 82,65m2 Ip. w bud. z ceg³y, du y balkon, ogródek- 112m2; ogrzewanie-piece wêglowe i komink. tel: A1383 cena: z³!!! ŒWIETNA LOKALIZACJA!!! GLIWICE Strefa Ekonomiczna. Dzia³ka inwestycyjna o pow m2, wszystkie media dostêpne. KONTAKT: ; 2A1333 cena: 195z³/m2 DZIA KI DZIA KI CZEKANÓW Dzia³ka 2194 m2 (w tym ok. 1/3 pod zabudowê mieszkaniow¹). Po³o ona wœród zieleni w dzielnicy domków jednorodzinnych. Na dzia³ce przy³¹cza wody i pr¹du. Mo liwoœæ doprowadzenia gazu od drogi publicznej (40m). Oferta godna polecenia. Tel A911 cena: z³ GLIWICE TARNOWSKIE GÓRY. Dzia³ka inwest. 1,15ha Media przy drodze. Mo liwe przezn: hotel, stacja benz. etc. Tel. 0/ C520 cena: 130z³/m2 GLIWICE Bojków. Dz. 5000m2. Istnieje mo liw. podzia³u na mniejsze (130z³/m2). Tel. 0/ i68 cena: z³ DZIER NO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Dzia³ka o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, p³aska, po³o ona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobli u lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w czêœci pod budownictwo mieszkaniowo us³ugowe jednorodzinne, nie ogrodzona. W granicy dzia³ki dostêpne pe³ne uzbrojenie: woda, gaz, pr¹d, œwiat³owód telekom. Kontakt: Tel A1089 cena: z³ GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, dzia³ka rolna o pow. 2500m2. Media przy drodze. Tel A GLIWICE. Pow. 5300m2. Media w granicach dzia³ki, b.dobra lokalizacja (rej. Pszczyñskiej) Tel C560 cena: 250z³/m2 GLIWICE Centrum. Dzia³ka inwest. o pow. 2481m2 z przeznaczeniem pod bud. wielorodzinne z gotowym projektem bud. Wszystkie media. Kontakt: Tel. 0/ C532 cena: z³ GLIWICE do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow. 2042m2, ca³kowicie ogrodzona. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja, wodoci¹g, gaz, tel. Kontakt: tel A1037 najem: 2,50z³/m2 GLIWICE. Ok. 10 km od Gliwic. 2ha z aktualnym planem zagosp. przestrz., oznaczona jako tereny komercyjno-prod. Tel A818 cena: z³ ANY. ¹cznie 3.744m2 ogrodzonej dzia³ki z bud. socjalnym. Doskona³e pod komis samochodowy itp. 2km od A4 Tel. 0/ A856 najem: z³ KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI ZIEMIÊCICE PISARZOWICE Atrakcyjnie po³o ona dzia³ka budowlana o pow m2, na ma³ym wzniesieniu. Piêkny widok - pola i las. Dostêpne media: woda i pr¹d. Kontakt: Tel , B147 cena: z³ PISARZOWICE Dwie dzia³ki rolne o pow. 1,9340 ha i 2,8370 ha (RIVb, RV, IV). Piêknie po³o one obok lasu. Kontakt; B148 cena: z³ 21A916 cena: 150z³/m2 WIESZOWA Do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-us³ugowa oraz zabudowa przemys³owo-magazynowa. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodoci¹g komunalny, kanal. sanit., gaz. tel SIEROTY Os. "Zielone Wzgórze". Ostatnia dzia³ka do sprzeda y pod budowê jednorodzinn¹, pow. 2A1038 najem: 1,50z³/m m2. Kszta³t dzia³ki regularny, ZBROS AWICE. Dzia³ka bud. o dojazd ca³oroczny, spokojne i pow. 1470m2. Pozwolenia na zielone otoczenie, naturalne piêkno, doprowadzenie wszystkich mediów. s³oneczna ekspozycja, media, 18 km Okolica spokojna. Droga dojazdowa od centrum Gliwic w kierunku na utwardzona. Tel. 0/ Olesno. Z dzia³k¹ zwi¹zany jest udzia³ w drodze o wartoœci 4.000,- z³. 21i69 cena: z³ Dobra inwestycja! tel NITKA&CZAPLA 2A692 cena: 70z³/m2 SOBISZOWICE.. Pow. 630m2 pod us³ugi lub handel. Media: woda, pr¹d, kanalizacja. Tel i76 cena: z³ TACISZÓW. 2 dzia³ki mieszkaniowe niezabudow. ³¹czna pow m2. Objête miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹. Uzbrojenie w drodze - pr¹d, woda. W otoczeniu domy jednorodzinne. Kontakt A1389 cena: 85z³/m2 Cena od ,-z³ + dzia³ka Domy szeregowe, murowane, piêtrowe, energooszczêdne o pow. u ytk. 142 m2 z gara ami. Dzia³ki o pow. 250m2-760m2. Droga dojazdowa i podjazdy wybrukowane. Posesje ogrodzone. Dobrze skomunikowane. tel TWORÓG-MA Y. Dzia³ka o pow. 3700m2. Media: kanalizacja - w trakcie realizacji, woda, pr¹d, telefon. Tel. 0/ C586 cena: 115z³/m2 WIELOWIEŒ.3dzia³ki: 1) Inwest.-130 z³/m2. 2) Rolno-inwest z³/m2. Obie przy g³ównej drodze. 3) Inwest. ok m2-150 z³/m2. Kontakt: Tel. 0/ GLIWICE ok. Myœliwskiej. Dom w zabudowie bliÿniaczej w trakcie rozbudowy. Pow. ok. 200m2, dzia³ka 813m2. Na dzia³ce 2 budynki u ytkowe. Cena do negocjacji Tel A cena: z³ DOMY DOMY BRENNA. Luksusowa rezydencja o pow. 340m2, 2-kondygn., podpiwn. Kot³ownia olejowa i gaz., gara na 2 du e sam. Okna - szyby antyw³. Alarm. Ogrodzona dzia³ka o pow. 4000m2. Tel. 0/ A936 cena: z³ GLIWICE. Komfortowy nowy dom o pow 160m2z z gara em, po³o ony na dzia³ce na dzia³ce o opow. pow. ok. ok. 1450m2. POLECAM!! Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C cena: z³ GLIWICE erniki. Dom wolnostoj¹cy o pow. 181m2, podpiwniczony, 2-kondygn do remontu. 8 pokoi, 2 ³azienki. Dzia³ka 1234 m2. Gara. tel A1102 cena: z³ GLIWICE. Dom wolnost. po³o ony w s¹siedztwie nowych domów o pow. 300m2, na dzia³ce 1300m2. 2 poziomy mieszkalne. C.o. gaz., kominkowe i pod³ogowe. Umeblowany i wyposa ony (w cenie). Gara wolnost. na 2 sam. Du y ogród. Tel. 0/ A905 cena: z³ GLIWICE. Pow. ok. 400 m2. Dzia³ka ok. 800 m2. 8 pom., 3 ³azienki. 3 niezale ne wejœcia. Nieruch. znajduje siê przy g³ównej drodze. Nadaje siê np. na przychodniê. Kontakt Tel. 0/ C500 cena: z³ GLIWICE erniki. Dom 1-rodz, wolnost., podpiwniczony, pow. ca³k. 220m2, pow.u yt. 135m2, dz. 503m2, w piwnicy: gara. 5 pokoi, 4 ³azienki. Ogrzewanie gazowe. Kontakt: TEL A1228 cena: z³ GLIWICE Pl.Grunwaldzki. Obszerny dom z podwójnym gara em na niewielkiej dzia³ce. Wysoka piwnica u ytkowa. Wszystkie media. C.o. gazowe. Okna czêœciowo wymienione. Balkon, taras. Kuchnia wyposa ona i umeblowana. Tel. 0/ , 21A989 cena: z³ GLIWICE erniki. Luksusowa rezydencja, wykoñczona z najlepszych materia³ów. Pow. mieszk. ok. 350m2 + 40m2 atrium (niezadaszone). Dzia³ka ok. 1600m2. 6pok. + salon. W piwnicy: 8 pom. (m.in. si³ownia). Gara na 2 sam. + pom. gosp. Tel. 0/ C572 cena: z³ GLIWICE erniki. Komfortowy dom wolnost. o pow. u tyk. 250m2. 3 ³azienki z wc, pralnia + suszarnia + poddasze, 6 pokoi. Taras + balkon. Gara na 2 sam. C.o. gaz. piec 2- obiegowy + kominek z rozprowadzeniem. Tel. 0/ C598 cena: z³ GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykoñczenia przy trasie Gliwice - Kêdzierzyn KoŸle. Pow. 280m2, dzia³ka 1500m2. Urokliwe, spokojne po³o enie. Godny polecenia wszystkim ceni¹cym kontakt z przyrod¹. Kontakt: tel A1245 cena: z³ POR BKA, Wielka Puszcza. Dom letniskowy wybudowany w latach 70- tych.blisko las. tel A1188 cena: z³ ZABRZE Mikulczyce. Œrodkowy segment domu o pow. 150m2, do remontu. 3 du e pokoje, 2 kuchnie, 2 ³azienki. Strych. Dzia³ka o pow. 500m2. Tel. 0/ D51 cena: z³ PYSKOWICE ul. Ró ana, bliÿniak piêtrowy, w ca³oœci podpiwniczony, o pow. 99m2. Parter: holl, salon, kuchnia, wc. Piêtro: 3 pokoje, ³azienka, du y taras. Dzia³ka o pow. 396m2-ogrodz. i zagospodarowana. W bliskiej odleg³oœci szko³a, przedszkole, przychodnia, koœció³, park. Tel B142 cena: z³ RACHOWICE. Murowany 2- kondygn. i podpiwn. bud. mieszk.- u ytk. o ³¹cznej pow. ok. 300m2. Dzia³ka o pow. 1580m2 wraz z bud. gosp. z 2 gara ami, komórk¹ i magazynem. Budynki wymagaj¹ remontu. Cena do negocjacji. Kontakt: Tel. 0/ i72 cena: z³ TRACHY. Dom wolnost. o pow. 90m2, 1-kondygn. z mo liwoœci¹ rozbudowy poddasza. Dzia³ka ok. 600m2, w pe³ni uzbrojona. Dom wymaga remontu. Gara oraz 1 m-ce parking.tel. 0/ H5 cena: z³ ERNICA. Luksusowa 3-kondygn. rezydencja o u ytk. 340m2, Dzia³ka 1850m2. Gara na 2 sam. C.o. olej. lub na wêgielgroszk.ogródzautom. nawadnianiem. Tel. 0/ A825 cena: z³ NIERUCHOMOŒCI U YTKOWE NIERUCHOMOŒCI CZEKANÓW. Dom mieszkalny 270m2.2wejœcia.Mo ebyænadzia³. gosp. Dzia³ka (2450m2) + warsztat sam. (200m2) z biurem. Obiekt przy g³ównej drodze. Tel. 0/ C z³ GLIWICE Bojków. Do wynajêcia nowy dom wolnost. o pow. u ytk. ok. 300m2. Dzia³ka 3500m2. Gara na 2sam. Bardzo du y i zagosp. ogród. Dom jest widoczny z autostrady. Kontakt: Tel. 0/ i74 najem: z³ GLIWICE - Centrum. Czynsz netto 80m2 z du ymi witrynami Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C480 najem: z³ GLIWICE Centrum. Lokal 125m2 1p. Stan lokalu dobry. Lokal posiada 2 niezale ne wejœcia z 2 ró nych klatek schod. Uk³ad umo liwia wydzielenie 2 lokali Tel i73 najem: z³ GLIWICE Centrum. Budynek parterowy, niepodpiwn., magaz.- biur. o pow. 617m2 na dzia³ce 1468m2. Kubatura budynku 2278m3. Dach kryty pap¹. Bardzo dobry dojazd z ka dej strony miasta, 5 min. dojazdu do DK88/. Kontakt: tel. 0/ , N-CZERKAWSKI 21A z³ GLIWICE abêdy. Lokal handl.-us³. o pow. 49m2, parterowy. C.o. - pod³ogowe elektr. Dzia³ka o pow. 144m2. Tel. 0/ C636 najem: z³ LEŒNICA. Wynajem: 6500z³ Hala magaz. o pow. 1220m2, 1-kondygn. w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo dom mieszkalny. Dzia³ka inwest. 7500m2(rolna + bud.). Media: woda, pr¹d, si³a, telefon, szambo. Kontakt: Tel. 0/ C z³ ZABRZE Maciejów: 2-kondygn. obiekt u ytk. o pow. 700m2, dzia³ka 1780m2 + bud. gosp., po³o ony przy ulicy. Tel. 0/ i63 cena: z³ ZABRZE lokal u ytk. pow. 80m2 na ka d¹ dzia³alnoœæ. Witryny od ulicy. Stan do u ytku. Tel C cena: z³ ZABRZE. Nowy obiekt w trakcie wykoñczenia o pow. 454m2, na parterze o przeznaczeniu us³.-biur. Parking na ok. 70 sam. Doskona³a lokalizacja. Czynsz do negocjacji. Tel. 0/ , 0/ i60 najem: z³ ZABRZE okol. kardiologii lokal parterowy o pow. 67 m2. doskona³y na gabinety lub gastronomiê. Kontakt: Tel KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 2C336 cena: z³ ZABRZE Centrum. Lokal o pow. 64m2 na parterze. Wejœcie do lokalu od ul. Wolnoœci i od strony parku. Idealne na ka d¹ dzia³. Mo liwoœæ zrobienia ogrodu letniego. Bardzo niski czynsz. Wolne od maja. Kontakt: Tel. 0/ B224 najem: z³ ZABRZE Centrum. Czynsz netto Lokal handl.- us³. z du a witryn¹. C.o. - gaz., c.w. - bojlera elektr. Miejsca parking. Mo liwoœæ podzia³u (po 50m2 w cenie z³ netto) Kontakt; Tel. 0/ B220 najem: z³ Poszukujemy lokalu pod placówkê banku o pow. 100 m2. Kontakt: : N-Cz

7 NIERUCHOMOSCI 9 ul. Jana Paw³a II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolnoœci Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozosta³y 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Œwietna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Miko³owa, Rybnika a tak e do wêz³ów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2i3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): z³ 3-pokoje (60m): z³ W cenê wliczone wykoñczenie G³adŸ gipsowa, panele pod³ogowe oraz bia³y monta Gliwice Starówka Kaczyniec. Luksusowe mieszkanie o pow oko³o 189 mkw. 5-pokoi. Bardzo dobry stan techniczny. Cena: z³ Ziemiêcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od z³+80zl/m dzia³ki Zabrze M.C. Sk³odowskiej. 3-pok mieszkanie o powierzchni 63 mkw. I-sze piêtro w wie owcu. Bardzo dobrystan techn. Cena: z³ Gliwice Stalmacha. Mieszkanie o powierzchni 37 mkw. Œwietna lokalizacja w œcis³ym centrum Gliwic. Budynek z ceg³y. Proponowana cena: z³ Gliwice erniki. Do sprzedania domy w zabudowie szeregowej na nowo powstaj¹cym osiedlu. Œwietna Lokalizacja. Cena od z³ Gliwice okol. Obroñców Pokoju. Dom wolnostoj¹cyw œwietnej lokalizacji. Pow domu 240m, pow dzia³ki 790. Cena: z³ Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Œwietna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do wêz³a A-4. 4 typy domów, powierzchnie ca³kowite 179 m i 193 m. Powierzchnie dzia³ek od 238 mkw. Cena sprzeda y: 3400 z³ / mkw Zabrze Centrum ok. Dworca PKP. Do sprzedania luksusowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. Proponowana cena: z³ Okolice Stadionu Górnika. Dom wolnostoj¹cypo remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Dzia³ka 451m. Cena: z³ Zabrze Mikulczyce. Nowy dom wolno stoj¹cyz 2006 roku. Œwietna lokalizacja. Pow. dzia³ki 760m. Pow domu - 228m. Cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Dom w zabudowie szeregowej (skrajny). Pow. Dzia³ki 471 mkw. Istnieje mo liwoœæ wykoñczenia pod klucz. Ornontowice k. Gliwc. Dom w zabudowie szeregowej o pow 170 mkw. Dzia³ka o pow 220 mkw Proponowana cena: z³ G-ce okol Daszyñskiego. Nowy dom wolno stoj¹cy. Powierzchnia calkowita 190mkw. Dzia³ka 870 mkw. Proponowana cena: z³ Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: z³ Gliwice Czêstochowska. Mieszkanie o powierzchni 78mkw. Parter w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Cena: z³ Pyskowice - do sprzedania 4 domy w stanie surowym otwartym i zamkniêtym. Dzia³ki oko³o 550 mkw Proponowana cena od: z³ Zabrze Grzybowice Hallera. Dzia³ka budowlana o powierzchni 9265 mkw. Woda, pr¹d, kanalizacja przydrodze. Proponowana cena: 170 z³ / mkw Gliwice Wandy. Œwietna lokalizacja, niski blok przydeptaku. Mieszkanie Rozk³adowe o powierzchni 40 mkw. Proponowana cena: z³ Gliwice. Dom wolnostoj¹cyna dzia³ce oko³o 1000 m. Po remoncie kapitalnym. Do zamieszkania lub na dzia³alnoœæ. Cena z³ Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Dzia³ka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: z³ Zabrze, os. Szczêœæ Bo e. Dom w zabudowie bliÿniaczej o powierzchni 73mkw. Dzia³ka mkw. Proponowana cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Do sprzedania nowydom wolnostoj¹cyna dzia³ce o pow ok 560m. Pow domu m. Proponowana cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 34,5 mkw. I-sze piêtro w budynku z 2009 roku. Komfortowo wykoñczony Proponowana cena: z³ Zabrze Makoszowy. Dzia³ka budowlana o powierzchni 1250 mkw. Jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponowana cena: z³ Zabrze anowa. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52 mkw. Œwietna lokalizacja. adnyrozk³ad. Proponowana cena: z³ Gliwice os Sztabu Powstañczego. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchi ok. 190 mkw. Proponowana cena: z³ 14 kilometrów od Gliwic - kierunek Rybnik. Dom wolno stoj¹cy z 2005 roku. Pow domu - 160m (5 pokoi), dzia³ka - 700m. Cena: z³ Gliwice, okol Dworca PKP, Toszecka Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 47 mkw. Pokoje niezale ne. Cena: z³ Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacyz 2000 roku. Pow 255 mkw, pow dzia³ki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: z³ Gliwice okolice Radiowej - dom wolnostoj¹cyz 2008 roku. Dzia³ka oko³o 900m. Pow domu 190m Cena sprzeda y: z³ Gliwiceokolice Jagielloñskiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow 56m Do odnowienia, solidna kamienicy z³. Cena 2150 z³ / mkw G-ce okol G³owackiego. Dzia³ka pod zabudowê mieszkaniow¹.1637mkw. Woda, pr¹d w granicy. Kanalizacja gaz - 100m. Cena 260z³/mkw Gliwice Dubois. Mieszkanie o powierzchni 126 mkw. I-sze piêtro w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ. Proponowana cena: z³ ernica ko³o Gliwic - nowe osiedle. Apartament o powierzchni 71 mkw. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone Proponowana cena: z³ Lokal u ytkowy do wynajmu Gliwice Starówka. Lokal o pow 60m po remoncie kapitalnym. Parter w kamienicy. Cena: 2500 z³ / m-c Gliwice NowyŒwiat. Mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 90 mkw. Budynek z 1997 roku. Lokal wymaga odnowienia. Cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 48,2 mkw w buynku z 2009 roku. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone. Cena: z³ (nr 412) INFORMATOR RYNKOWY

8 Do wynajęcia lokal użytkowy, okolice Rynku, parter, witryna. Tel Do wynajęcia mieszkania w Gliwicach i Zabrzu, Tel , Działka Kotulin, gm. Toszek, prąd, woda w granicy. 661 m2, 47 tys. Tel Komfort 38m2, komunalne, balkon na większe, może być do remontu. Tel Sala wykładowa do wynajęcia w centrum Gliwic, obok Rynku. Tel , Sprzedam dwie działki budowlane, sąsiadujące ze sobą, ok. 900 m2 każda. Pilchowice, w pobliżu ul. Rybnickiej. Media w granicy działki, dojazd drogą asfaltową. 120 zł/m2. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Gliwice Ostropa. Pow m2, ogrodzona siatką. Dojazd drogą asfaltową. Na działce woda i prąd. 220 zł/m2. Tel , Sprzedam działkę Repty Śl m2, wszystkie media, pięknie położona, droga asfaltowa. Możliwość podziału na dwie, po 1108 m2. Cena 169 zł/m2. Tel , Sprzedam garaż murowany, Gliwice, ul. Dunikowskiego. Tel Sprzedam mieszkanie M4, osiedle Waryńskiego, Gliwice, 3.600/m2, 61,04 m2. Tel Zamienię dwupokojową kawalerkę. Blok 4-pięrowy (w Gliwicach, Toszecka) po remoncie, na większe 2 lub 3 pokojowe w Gliwicach. Możliwa dopłata. Kontakt nr tel !!!AWARIE!!! Wymiana pieców, grzejników, zaworów oraz modernizacja i remonty bez konieczności spuszczania wody z C.O. Tel A Instalacje Alarmowe Elektryczne Domofony. KOSZTO- RYS GRATIS. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BHP odzież robocza, faktury, dowóz, atesty UE, upusty, gratisy. Tel BHP szkolenia, dokumentacja powypadkowa, szacowanie ryzyka. Tel Biuro Prawno-Księgowe: - prowadzenie ksiąg podatkowych, - rozliczenia roczne. Tel , TANIO! Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , DAMAR Harald Bussek. Wykopy ziemne, wyburzanie, transport ciągnikowy i samochodowy. Tel Docieplenia, malowanie, renowacje. Tel Docieplenia, podbitki, pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Tel DOMOFONY, ALARMY, INSTA- LACJE ELEKTRYCZNE - Zabrze i okolice. Tel ELEKTRYKA-KOMPLEKSOWO, TANIO, RZETELNIE, F-RY VAT. Tel FIRMA Luxfer. Kompleksowe remonty mieszkań - panele, gładzie, łazienki, itp. Tel Gładzie bezpyłowe. Remonty ogólnobudowlane, tanio. Tel Gitara, keyboard, fortepian, akordeon lekcje. Tel Instalacje elektryczne, klimatyzacja, ogrzewanie akumulacyjne. Tel Instalacje wod-kan, gaz, c.o. Montaz urządzeń grzewczych. Tel KAMERY, ALARMY, DOMOFONY PROFESJONALNIE TEL Kompleksowe remonty domów, biur, mieszkań, obiektów handlowych. Kafelkowanie do 1000 m2/mc. dl.pl, Tel Kompleksowe usługi brukarskie Śląsk, kom , Kompleksowe usługi wykończeniowe tanio i solidnie. Tel , KORZYŚCI PRAWNO-PODAT- KOWE DLA FIRM, OCHRONA KAPITAŁU, PEWNY ZYSK. Tel Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, uprzątanie piwnic, strychów, garaży, placów, utylizacja sprzętu RTV, AGD, Tanio. Tel Malowanie, tapetowanie, gipsy, roboty murarskie. Mała firma solidnie, szybko. Tel Meble na wymiar: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Przerabianie mebli, dorabianie szafek. Sufity gipsowe, ścianki działowe. Tel NAJBARDZIEJ DOCHODOWY BIZNES SIECIOWY MLM W POLSCE, FINANSE Naprawa pralek, lodówek, zmywarek, montaż oraz usuwanie awarii instal., piece. Tel Naprawa serwis komputerów. Klienci indywidualni, firmy (FVAT). Promocyjne ceny! Dojazd do klienta gratis. Tel Nowo otwarta HURTOWNIA ELEKTRYCZNA w Zabrzu, ul. Karola Miarki 16, zaprasza na zakupy hurt, detal. Tel ; Nowo otwarty JUBILER zaprasza! Promocyjne ceny, szerokie wzornictwo. Gliwice, Dolnych Wałów 1. Tel Nowoczesne instalacje Wod- -Kan, CO, GAZ. Kompleksowa realizacja inwestycji. Tel Ocieplanie budynków, malowanie i remonty elewacji, transport. Tel Ocieplenia, renowacje, malowanie, podbitki dachowe. Tel ONYX Usługi Remontowe, wykończenia wnętrz, kafelkowanie, gipsy, regipsy, gładzie, malowanie, instalacje wod-kan. Tel PDK AUREUS poszukuje DO- RADCÓW FINANSOWYCH, wysokie zarobki, praca również dla studentów. CV kierować na adres: Piecyki gazowe naprawa. Tel Profesjonalne Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi-Licencja, tel PRZEPROWADZKI Machoń PRZEWÓZ: antyków, pianin. UTYLIZACJA: starych mebli, sprzętu rtv, agd. PORZĄD- KI: pomoc przy pakowaniu, wywóz gruzu. Tel , Konkurencyjne ceny. Radio Taxi DRAGON przyjmie reklamę na pojazdach. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po Remonty klatek schodowych, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelkowanie, gładzie, panele, łazienki itp. Tanio. Tel Remonty mieszkań. Tel RTV naprawa domowa. Tel , ciąg dalszy na stronie 10

9 ciąg dalszy ze strony 9 SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel SZYBKI KREDYT DO ZŁ. BEZ ZAŚWIADCZEŃ. WYSTARCZY PIT.11. TEL ZADZWOŃ LUB NAPISZ SMS. ŚLUB & wesele DVD + Foto + Albumy > VIDEWOJ < Tel , Tłumaczenia techniczne, naukowe, przysięgłe (dokumenty samochodowe). TRANSLATOR S.C., Gliwice, ul. Matejki 17/8, tel ; Transport towarów i mebli do 1,5 tony. Tel Usługi transportowe, przeprowadzki, transport do 2t. Tel UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tel Włoski/ francuski korepetycje - tłumaczenia- absolwentka filologii romańskiej Tel. 0-32/ , R E K L A M A.... Zespół muzyczny NO NAME, wesela, bankiety, itp. Tel ZŁOTA RĄCZKA. Tel PORADY PRAWNE, pisanie pism procesowych: podania, odwołania, zażalenia, pozwy. Tel Pracownika fizycznego, złotą rączkę prywatnie zatrudnię. Gliwice. Tel Spółdzielnia Inwalidów zatrudni osoby z grupą inwalidzką na stanowiska: salowa, sprzątaczka, sanitariusz, pracownik gospodarczy. Tel Sprzedawczyni w sklepie odzieżowym ModMix w Tesco przy ul. Łabędzkiej w Gliwicach. Kontakt tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek w rejonie Gliwic. Praca stała bądź dodatkowa. Tel , , Podejmę się sprzątania biur, przedszkoli popołudniami. Gliwice. Tel Kursy pilotów wycieczek MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Last Minute WAKACJE ul. Grottgera 66, tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MINUTE Tunezja, Tur- cja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Sanatorium Truskawiec autokar z Gliwic, MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Węgierska Górka Luksusowe warunki, wczasy, weekendy, pobyty grup zorganizowanych. Pok. 2,3,4 os. Cena 35 zł. Tel , Bezpłatne zabiegi masażu, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel Masaże, sauna, odchudzanie, łóżka rekondycyjne, doradztwo życiowe. Tel Nowo otwarty GABINET KO- SMETYKI PROFESJONALNEJ SATIN, ul. Piwna 11, oferuje najwyższą jakość, promocyjne pakiety, upominki. Tel Terapeuta dziecięcy (ADHD), dysleksja, różne niepełnosprawności. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Klocki lego. Kolejki elektryczne. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki 2. Przyjmę reklamę na posesję. Główna droga Zabrze-Gliwice. Tel Skup antyków, staroci, stare militaria, książki i wiele innych. Tel Sprzedam skaner płaski USB mało używany w bardzo dobrym stanie. PLUSTEK OPITC PRO U12B z zasilaczem i płytą instalacyjną. Cena 50,00 zł. Tel Sprzedam w idealnym stanie elektryczną maszynę do pisania OLYMPIA SPLENDID z pamięcią korekty. Używana bardzo sporadycznie w domu. Cena 100,00 zł. Tel.(032) wieczorem. WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek. Dowóz do Klienta. Tel Zegarki szwajcarskie kupię. Tel zł. Peugeot 106, 1998 r. - sprzedam. Zadbany. Tel Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , Autoskup - gotówka 24h. Tel Auto skup, sam. osobowe i dostawcze. Gotówka od ręki, całe, rozbite. Tel SKUPUJEMY całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychmiastowy przyjazd. Gotówka. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH już od 59PLN/doba. Tel , , Biuro Ogłoszeń R E K L A M A.... R E K L A M A WYPOŻYCZALNIA AUTOLA- WET 300PLN/doba. Tel , ,

10

11

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI Informacje Ogólne Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów Rodzaj Nieruchomości: nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Cena zakupu 465 000zł (do negocjacji) OPIS DOMU Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-ryszewo-pierwotny-sprzedam-dom-na-wsi- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości Alicja Sułek Rzeczoznawca majątkowy upr. 2980 5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Stary Dębsk w obrębie

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4391 UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia:

Reda, ul. Zuchów. Dom wolno stojący na sprzedaż. Dane nieruchomości: Opis nieruchomości: Liczba pokoi: Piętro/Pięter. Rok budowy: Jasna kuchnia: Reda, ul. Zuchów Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY839413 Powierzchnia: 410,00 m Pow. działki: 759,00 m Liczba pokoi: 8 Piętro/Pięter 1/1 Rok budowy: 009 Balkon: Balkon

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe.

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe. Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą domów jednorodzinnych usytuowanych na osiedlu Cztery Pory Roku w Knurowie. Osiedle położone jest w jednym z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Warszawa, 15-16 października 2014 planów mobilności dla miejsc pracy (1) Działania dotyczące transportu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 Oferta inwestycyjna obiekty hotelowe W

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z operatu szacunkowego

Wyciąg z operatu szacunkowego Wyciąg z operatu szacunkowego Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgierska Górka - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy opublikowaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 9, na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania

MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania MURAPOL S. A. Wrocław, Osiedle Mała Toskania Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33 www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl Z Jaśminowej masz wszędzie blisko i do centrum i do miejsc rekreacyjnych, a jednocześnie mieszkasz w cichej, prestiżowej dzielnicy, z

Bardziej szczegółowo

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Mieszkanie na wynajem Nr oferty: 8240/786/OMW Lokalizacja: Kraków, Ludwika Solskiego Cena całkowita: 1 800 PLN Powierzchnia: 76m2 Liczba pokoi: 3 Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Opis: Do

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna - stan techniczny* [Bardzo dobry /Dobry/Dostateczny/Z y] DOBRY DOBRA DOBRY

Stolarka okienna - stan techniczny* [Bardzo dobry /Dobry/Dostateczny/Z y] DOBRY DOBRA DOBRY Wielko Warto Warto Warto Adres Symbol do wydruku 1 2 3 Rodzaj obiektu (budynku) JEDNORODZINNY JEDNORODZINNY JEDNORODZINNY Powierzchnia ogrzewana [m 2 ] 100 70 120 Budynek powsta przed 1980r. - / NIE Czy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI OFERTA Domy na Akacjowej w cenie mieszkania Lokalizacja OPIS INWESTYCJI Proponujemy Państwu zakup domu o podwyższonym standardzie w zabudowie szeregowej położonego na granicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr. Z dnia. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 2 PLAN ROZWOJU I

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny)

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny) Dane firmy: Oferent: aeternus Nieruchomości ul. Urzędnicza 35 30-048, Kraków tel.: 662-221-734 biuro@aeternusgroup.pl aeternusgroup.pl Oferta nr 536-740 Osoba do kontaktu: Agnieszka Golec tel. 602-588-876

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ WARSZAWA, ul. Zadumana 11 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar O wi cimskich 38/40 50-950 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie...

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010 Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... GESTIDOM SP. Z O.O. - Oddział IV 2 1 i 2-POKOJOWE od 25m² STARE PODGÓRZE - mieszkania od 25 do 52 m² w kameralnej kamienicy.

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - mieszkania w budynku wielorodzinnym Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

czytaj więcej... BUDYNEK USŁUGOWY POŁOŻONY NA DZIAŁCE 1191 mkw - MIŁOSZÓW koło LEŚNEJ

czytaj więcej... BUDYNEK USŁUGOWY POŁOŻONY NA DZIAŁCE 1191 mkw - MIŁOSZÓW koło LEŚNEJ KOMPLEKS PRODUKCYJNO-BIUROWO-USŁUGOWY W OLSZYNIE Niezwykle atrakcyjna oferta sprzedaży kompleksu produkcyjno- biurowo - usługowego w Olszynie. Nieruchomość składająca się z budynku o powierzchni 411,30m2,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo