Ukazuje się od 1997 roku ISSN nakład egz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN nakład egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi Wyj¹tkow¹ bezmyœlnoœci¹ popisa³ siê pijany tatuœ 13-letniego ch³opca. Policjanci z niedowierzaniem przecierali oczy gdy zobaczyli, e w zatrzymanym samochodzie za kierownic¹ siedzi dziecko. Patroluj¹cy w poniedzia³ek rano ulicê abêdzk¹ policjanci zauwa yli, e z przeje d aj¹cego Opla Corsy odpad³ fragment zderzaka. Nie namyœlaj¹c siê wiele zatrzymali samochód, którym jak siê okaza³o kierowa³ 13-latek. Wstawiony tatuœ (0,85 promila) odda³ synkowi kierownicê bo sam nie posiada³ prawa jazdy. Utraci³ je wczeœniej za jazdê po pijanemu. Mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2015 roku. Auto nie posiada³o równie obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Szanuj¹cy na swój sposób prawo tatuœ (w koñcu sam nie prowadzi³!) nie uniknie jednak kary. Wed³ug prawa narazi³ dziecko na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d zajmie siê równie odpowiedzialnoœci¹ bezmyœlnego ojca za niedope³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych z w³adzy rodzicielskiej i dopuszczenie do pope³nienia przez nieletniego czynu zabronionego, wskazuj¹cego na demoralizacjê ch³opaka. W takich przypadkach powraca pytanie, czy samo odebranie prawa jazdy jest skuteczn¹ form¹ represji, skoro narzêdzie przestêpstwa czyli samochód pozostaje w rêkach przestêpcy? Gdyby s¹d móg³ zdecydowaæ o konfiskacie samochodu pijanemu kierowcy sytuacja podobna do opisywanej nie mog³aby siê zdarzyæ. (mf) do Rybnika GLIWICE. To ju przes¹dzone terenowy oddzia³ Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego przy ul. abêdzkiej zostanie zlikwidowany, a kandydaci na kierowców bêd¹ musieli jeÿdziæ na egzaminy najpierw do Bytomia a docelowo do Rybnika. Jak dowiedzieliœmy siê w gliwickim LOK-u, powodem zamkniêcia oœrodka przy ul. abêdzkiej jest...jego siedziba. Od kilkunastu lat katowicki WORD dzier awi budynek przy ul. abêdzkiej od LOK-u, który jest jego w³aœcicielem. To jedyny spoœród naszych obiektów, który musimy dzier awiæ mówi¹ w Katowicach. Koszty s¹ wysokie i to one g³ównie przes¹dzi³y o rezygnacji z Gliwic. W Gliwicach wiedz¹ ju o likwidacji oœrodka od kilku miesiêcy wprawdzie wci¹ nieoficjalnie ale trudno przypuszczaæ, eby coœ siê nagle zmieni³o. Otrzymaliœmy informacjê, e obecni kursanci zdaj¹ w Gliwicach egzaminy tylko do koñca czerwca, a od 1 lipca na egzaminy praktyczne bêd¹ jeÿdziæ do Bytomia mówi Jerzy Kus, kierownik gliwickiego LOK-u. Kiedy kilka lat temu pojawi³y siê pierwsze pog³oski o likwidacji gliwickiej placówki egzaminacyjnej, g³oœno protestowali instruktorzy, którzy nie wyobra ali sobie, eby w du ym mieœcie nie by³o takiego oœrodka. Zapowiadali, e bêd¹ pisaæ do w³adz miasta. Okazuje siê bowiem, e katowicki WORD mia³ plany dotycz¹ce budowy w³asnego oœrodka w Gliwicach. Wybrano nawet kilka potencjalnych miejsc, gdzie móg³by siê on ulokowaæ. Pod uwagê brano tereny Montochemu na Trynku, jednostki wojskowej przy ul. Daszyñskiego oraz Nowych Gliwic. adna z tych lokalizacji jednak nie wypali³a. WORD by³ bowiem zainteresowany kupnem gruntów, traktowanych przez miasto jako komercyjne, po preferencyjnych cenach. Na to miasto nie chcia³o przystaæ. Kiedy nie uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia, Katowice zre- zygnowa³y z inwestycji w Gliwicach i przenios³y siê do Rybnika. Z kolei w³adze Gliwic bez problemu znalaz³y nabywców na tereny, które zosta³y sprzedane po cenach wyznaczonych przez miasto. Tak wiêc wszystko wskazuje na to, e zadania gliwickiego oœrodka przejmie placówka w Rybniku, wybudowana przez katowicki WORD od podstaw, w s¹siedztwie Elektrociep³owni Rybnik. Nowy oœrodek mia³ byæ gotowy ju 1 kwietnia, jednak termin otwarcia przesuniêto na 1 lipca. Wiadomo ju jak bêdzie wygl¹daæ Opel Astra IV. Astra IV z Gliwic GLIWICE. Ujawniono zdjêcia samochodu, który produkowany bêdzie m.in. w fabryce w Gliwicach. Produkcja czwartej generacji Astry ruszy pod koniec tego roku. Przygotowania do produkcji nowego modelu Astry id¹ zgodnie planem, a sprzeda samochodu powinna rozpocz¹æ siê ju na prze³omie 2009 i 2010 roku. Nowy samochód jest szans¹ dla gliwickiej fabryki, która obecnie ma mniej zamówieñ i musia³a zwolniæ To auto bêdzie produkowane w Gliwicach ju 200 osób. Drugie tyle planuje zwolniæ w maju. Na pocz¹tku Astra IV dostêpna bêdzie jako piêciodrzwiowy hatchback, z czasem mo e pojawiæ siê tak e wersja trzydrzwiowa, sedan, kombi oraz coupe cabrio. (mf)

2 Zakoñczono pierwszy etap najwiêkszej inwestycji w mieœcie Otwarto jedn¹ z najnowoczeœniejszych oczyszczalni w Europie ZABRZE. Zabrze od 7 kwietnia posiada jedn¹ z najnowoczeœniejszych oczyszczalni œcieków w Europie. Uroczyste otwarcie obiektu nast¹pi³o 7 kwietnia. Oczyszczalnia Œródmieœcie jest jednym z piêciu przedsiêwziêæ budowlanych realizowanych w ramach programu INFORMATOR RYNKOWY Ukazuje siê od 1997 roku. Dostêpny poprzez system firmowych gazetników w wyznaczonych punktach w Gliwicach i Zabrzu. Lista punktów ---> Wydawca: INFORMATOR RYNKOWY - Wydawnictwo Prasowe Marcin Fabrykowski bank: Redaktor Naczelny Marcin Fabrykowski Redaktor Prowadz¹ca Nina Drzewiecka modernizacji wodoci¹gów i kanalizacji. Program poprawy gospodarki wodno-œciekowej to najwiêksza inwestycja w mieœcie. Uroczyste otwarcie oczyszczali zakoñczy³o pierwszy jego etap. Oddany do u ytku obiekt kosztowa³ 46 mln z³, a nowoczesne technologie zastosowane w oczyszczalni œcieków dostosowuj¹ miasto do wymogów Unii Europejskiej. (kk) Z³odzieje na rowerach GLIWICE. Dwaj mê czyÿni i kobieta stali siê ofiarami nastoletnich z³odziei. 18 i 19-latek jeÿdzili rowerami po Soœnicy szukaj¹c ³atwego zarobku. Ich ³upem pad³ telefon komórkowy i pieni¹dze. Na GLIWICE. Spokojna zazwyczaj ul. Rogoziñskiego sta³a siê w ubieg³y wtorek miejscem policyjnego poœcigu. kradzie y siê jednak nie skoñczy³o mê czyzna, który nie chcia³ dobrowolnie oddaæ telefonu, zosta³ pobity. W czasie swej eskapady rowerowej m³odzieñcy,,dla artu wybili jeszcze szybê w jednym z mieszkañ w dzielnicy. M³odym przestêpcom grozi 12 lat wiêzienia. Policyjny poœcig O 4.00 nad ranem policjanci chcieli zatrzymaæ do rutynowej kontroli Volkswagena Passata na zabrzañskich numerach rejestracyjnych. Kierowca nie mia³ jednak zamiaru poddaæ siê jakiejkolwiek kontroli. Gdy ujrza³ policjantów, zamiast zatrzymaæ samochód jeszcze mocniej nacisn¹³ na peda³ gazu. Funkcjonariusze ruszyli w poœcig za uciekinierem. Kiedy kierowca Volkswagena zorientowa³ siê, e policjanci s¹ tu, tu, wyskoczy³ z auta i zacz¹³ uciekaæ pieszo. Nic mu to jednak nie da³o - po chwili zosta³ obezw³adniony i aresztowany. Okaza³o siê, e 20-latek by³ pod wp³ywem silnych narkotyków, a samochód, którym jecha³ by³ kradziony. tygodnik bezp³atny Redakcja, Biuro Og³oszeñ Gliwice, ul. Kaczyniec 15/2 tel./fax W tym tygodniu na pytania internautów odpowiada Jarosław Kaszowski, kapitan Piasta Gliwice. Na ³amach Informatora Rynkowego, który jest partnerem programu Zadaj pytanie publikujemy fragmenty rozmowy z goœciem. Pe³ny zapis spotkania mo na obejrzeæ na Jak strzele, to podbiegne - Przygodê z pi³k¹ zaczyna³ Pan od futsalu. Czy halowe doœwiadczenie przydaje siê teraz w ekstraklasie? - Na pewno pomaga. Przede wszystkim dziêki grze w futsal jestem szybszy i zwinniejszy. Potrafiê te szybko podejmowaæ decyzje. Nie ma co ukrywaæ, e na hali s¹ inne zagrania, pracuj¹ inne grupy miêœni ale zdobyte umiejêtnoœci siê przydaj¹. - Przez ostatnie lata sta³ siê Pan legend¹ Piasta. Czy odczuwa Pan tê popularnoœæ na co dzieñ? - Zdarzaj¹ siê sytuacje, e ktoœ mnie rozpoznaje, odbieram te gratulacje po meczu - ale nie jest to popularnoœæ uci¹ liwa. Czêsto na temat meczu rozmawiaj¹ ze mn¹ starsi kibice. A z t¹ legend¹ to nie przesadza³bym. Gram w pi³kê, cieszê siê, e robiê to w³aœnie w tym klubie i e uda³o mi siê trafiæ na taki historyczny moment. Trochê szkoda, e sukces przyszed³ tak póÿno, bo mia³bym wiêcej grania przed sob¹. - Spêdzi³ Pan ju kilkanaœcie sezonów w Piaœcie. Czy wyobra a sobie Pan siebie graj¹cego dla innej dru yny? - Ciê kie pytanie. Wydaje mi siê, e tak z y³em siê z klubem i jestem postrzegany przez jego pryzmat, e nie wyobra am sobie gry gdzie indziej. Wszyscy wiedz¹, e z Piasta siê nie ruszê wiêc adnych zaskakuj¹cych propozycji nie oczekujê. Chcê graæ w Piaœcie dopóki bêdê czu³ siê potrzebny. Oby tylko zdrowie dopisa³o. - Cieniem na najnowszej historii Piasta k³ad¹ siê zarzuty ko- P A R T N E R Z Y. rupcyjne sprzed kilku lat. Jak Pan wspomina dziœ tê sytuacjê? - Przypominam sobie nasz letni obóz przygotowawczy z trenerem Zieliñskim. Wszyscy czekali na decyzjê PZPN. Okaza³o siê, e odebrano nam 10 punktów i na³o ono karê grzywny nie by³o to ³atwe. Zdawaliœmy sobie sprawê, e musimy graæ naprawdê dobrze aby unikn¹æ degradacji. I to nam siê uda³o. Mieliœmy œwietnego trenera, który potrafi³ nas zmobilizowaæ. Niewiele brakowa³o a mogliœmy walczyæ o awans do ekstraklasy. - Czy zastanawia³ siê Pan ju, co bêdzie robi³ po zakoñczeniu kariery pi³karskiej? Mo e napisze Pan ksi¹ kê? - Napisaæ to nie wszystko, jeszcze ktoœ musi j¹ kupiæ. Nie czujê siê a tak znan¹ postaci¹. Na razie chcê jak najlepiej i jak najd³u ej graæ w pi³kê. Jako, e na boisku ca³kiem dobrze radz¹ sobie starsi ode mnie, wiêc jeszcze przez kilka lat widzê siê w tej roli. A co po zakoñczeniu kariery? Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie to coœ zwi¹zanego z pi³k¹, ale póki co, mam na to jeszcze czas. - Wiele osób stroni od pi³ki no nej bo kojarzy im siê ona jedynie z napisami na murach. Jak Pan reaguje widz¹c na œcianie budynku napis Piast Gliwice? - Jeszcze do niedawna boiska omijano ze wzglêdu na sytuacjê na trybunach. Teraz to siê zmieni³o, nie ma ekscesów czy burd, a na mecze przychodz¹ ca³e rodziny. Napisy na murach to trudny temat. Kibice chc¹ gdzieœ wyraziæ swoje poparcie dla klubu. Powiem jednak szczerze, e gdyby ktoœ pomalowa³ tak na moim budynku nie by³bym zbyt szczêœliwy. Zdajê sobie sprawê, e usuniêcie napisu kosztuje. Taka forma deklarowania poparcia dla klubu zakorzeni³a siê na tyle mocno, e teraz bardzo trudno to zmieniæ. Dzieje siê tak w ca³ym kraju. Mo e w przysz³oœci pojawi siê jakaœ œcianka czy mur, gdzie mo na by malowaæ graffiti i wyra aæ sympatiê dla klubu. - Kibice oczekuj¹, e pi³karze Piasta bêd¹ bardziej spontaniczni w wyra aniu emocji, e bêd¹ podbiegaæ do kibiców po strzelonej bramce, dziêkowaæ im za doping czy rzucaæ koszulkami - Zapewniam, e po strzeleniu bramki emocje s¹ tak du e, e nie zawsze myœli siê o tym, eby podbiec do kibiców. Nie mo na mieæ o to pretensji. Doceniamy fantastyczny doping kibiców i czujemy ich wsparcie. Jednak wymogi ekstraklasy s¹ takie, e podbieganie do kibiców nie jest ³atwe, tym bardziej na takim stadionie jak nasz, gdzie od trybun oddziela nas jeszcze bie nia. Na ka de wyjœcie musimy mieæ zgodê sêdziego jak powie nie to trzeba siê zastosowaæ albo liczyæ z ó³t¹ kartk¹. Je eli chodzi o rzucanie koszulkami to niestety, nie mamy ich za wiele. Pi³karz, który rzuci koszulkê zdekompletuje swój strój i po prostu nie bêdzie mia³ w czym graæ. Jesteœmy klubem na dorobku, który zaczyna grê w ekstraklasie. Mam nadziejê, e sprzêtowo bêdzie coraz lepiej a wtedy koszulki mo emy wyrzucaæ nawet co mecz oby tylko nie zabrak³o okazji. Ja wprawdzie jeszcze w tym sezonie nie strzeli³em bramki ale jak strzelê to obiecujê, e do kibiców podbiegnê. Rozmawiali Nina Drzewiecka i Jaros³aw So³tysek Redaktor Katarzyna Kowal Felietony: Marek Gabzdyl Sk³ad graficzny: Tomasz Królik Reklama: Krzysztof Fojcik P O R T A L M I E J S K I... Druk: Polskapresse, Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A Wydawca nie odpowiada za treœæ otrzymanych reklam i og³oszeñ.

3 Oprócz ³adniejszego wygl¹du budynek bêdzie tak e bezpieczniejszy i bardziej komfortowy GLIWICE. Ju na prze³omie czerwca i lipca zakoñczona zostanie modernizacja elewacji biurowca Biprohut. Stoj¹cy naprzeciw dworca kolejowego, przez lata nieremontowany budynek kiedyœ straszy³ podró nych wygl¹dem, teraz ma szansê staæ siê jedn¹ z wizytówek Gliwic. Oszklony budynek Biprohutu bêdzie jednym z ³adniejszych i nowoczeœniejszych obiektów w mieœcie. Swój wygl¹d zmieni nie tylko elewacja budynku ale równie teren przyleg³y. Zarówno budynek jak i jego otoczenie bêd¹ na pewno bardziej przyjazne dla mieszkañców i po prostu ³adniejsze informuje Janusz Foltys, zarz¹dca nieruchomoœci. Budynek bêdzie tak e bezpieczniejszy i bardziej kom- Biurowiec nie bedzie juz straszył podróznych System zapowiedzi g³osowych to nieoceniona pomoc dla osób niewidomych lub maj¹cych s³aby wzrok Autobus mówi Ci gdzie jedziesz GLIWICE. Podró autobusem to dla wielu z nas zwyk³a codzienna czynnoœæ. Jednak w przypadku osób niepe³nosprawnych, nawet krótka przeja d ka to czêsto ca³a wyprawa. W³aœnie z myœl¹ o nich KZK GOP postanowi³ wprowadziæ kolejne udogodnienia w autobusach i tramwajach. S¹ to tak zwane zapowiedzi g³osowe. System zapowiedzi g³osowych to nieoceniona pomoc dla osób niewidomych lub maj¹cych s³aby wzrok. Jest w³¹czany w momencie zbli ania siê do przystanku, po zatrzymaniu oraz miêdzy przystankami. Pasa erowie informowani s¹, jak¹ lini¹ podró uj¹ i dok¹d, jaki przystanek jest w³aœnie obs³ugiwany a jaki bêdzie nastêpny. System ten funkcjonuje ju na niektórych liniach w Sosnowcu i Katowicach. Od pocz¹tku marca wykorzystuje go równie PKM Gliwice. Mówi¹ce autobusy kursuj¹ na liniach 8, 8bis, 58, 58bis, 59, 60, 71, 81, 156, 617, 677 i 702. System zapowiedzi g³osowych wprowadziliœmy na razie na kilku liniach i prawdopodobnie bêdzie on sukcesywnie poszerzany. Takie przynajmniej s¹ plany informuje Jan Snakowski, kierownik dzia³u ruchu autobusowego w gliwickim PKM-ie. fortowy. Zamontowany zostanie system wentylacyjno- -klimatyzacyjny, pojawi¹ siê równie nowoczesne windy. Koszt ca³ej inwestycji to ponad 5 mln. z³. Katarzyna Kowal G³osowe podpowiedzi przydatne s¹ nie tylko osobom niepe³nosprawnym ale tak e pasa erom nieznaj¹cym trasy przejazdu danej linii, np. turystom. Jak na te innowacje reaguj¹ pasa erowie? Okazuje siê, e z takiego rozwi¹zania nie wszyscy s¹ zadowoleni. Niektórzy narzekaj¹, e regularne dojazdy do pracy tym samym,,mówi¹cym autobusem s¹ trochê uci¹ liwe codziennie trzeba wys³uchiwaæ tych samych informacji. Kursanci do Rybnika Dokończenie ze strony 1 Gliwiccy instruktorzy wskazuj¹ na liczne mankamenty takiego usytuowania oœrodka. Proszê zauwa yæ, jaka jest ró nica w potencjale Gliwic i Rybnika. Rybnik ma 40 tysiêcy mieszkañców a w zasiêgu 30 km mo na doliczyæ siê jeszcze oko³o 15 tysiêcy osób. W przypadku Gliwic, to prawie 200 tysiêcy mieszkañców i kolejne 300 tysiêcy w promieniu 30 km. To zupe³nie inna skala. Wad¹ rybnickiego oœrodka, po³o onego na peryferiach, s¹ równie trudnoœci komunikacyjne. Najlepiej dojechaæ tam w³asnym samochodem. Odcinek,,Soœnica Maciejów ma byæ oddany do u ytku w lipcu 2011 roku. Stanie siê on ostatnim elementem autostradowej obwodnicy Gliwic, któr¹ tworz¹ autostrady A1 i A4 oraz DK 88. Po jej uruchomieniu, iloœæ samochodów przeje d aj¹cych przez œródmieœcie powinna wyraÿnie zmaleæ. Nad realizacj¹ œl¹skiego odcinka A1 czuwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a inwestycjê realizuje konsorcjum: Polimex Mostostal, Doprastav Bratys³awa, W Rybniku, w szko³ach nauki jazdy wiedz¹ ju o tym, e egzaminy od lipca bêd¹ przeprowadzane u nich. Dotychczas kursanci z Rybnika zdawali i zdaj¹ egzaminy w Jastrzêbiu. Na egzamin teoretyczny czekaj¹ oko³o 2 miesiêcy. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu przyjmowane s¹ zapisy na egzamin praktyczny okres oczekiwania to równie 2 miesi¹ce. Teraz kandydaci z Rybnika bêd¹ mogli praktyczny egzamin zdawaæ ju na miejscu. Nie ma jednak co liczyæ na przyspieszenie drogi do otrzymania prawa jazdy. W Gliwicach terminy jazd egzaminacyjnych wyznaczano po kilku miesi¹cach od zdania teorii. Teraz, kiedy obie kolejki siê po³¹cz¹, w efekcie na egzamin przyjdzie czekaæ jeszcze d³u ej. Co czeka oœrodek przy ul. abêdzkiej? Oczywiœcie nadal bêdzie prowadzi³ szkolenia dla kierow- Eurovia Polska z Wroc³awia oraz Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kêdzierzyna-KoŸla. Którêdy dok³adnie przebiegaæ bêdzie droga i dlaczego jej budowa jest a tak skomplikowana? Ten fragment jedynki biegnie od granicy miasta z Zabrzem, gdzie powstanie wêze³ Maciejów a koñczy w wêÿle Soœnica. Na trasie znalaz³y siê m.in. takie przeszkody, jak: ulica ców. Budynek prawdopodobnie zostanie wydzier awiony, a LOK korzystaæ bêdzie tylko z placu manewrowego. Wed³ug kierownika gliwickiego LOK-u, niewielka czêœæ kursantów przeniesie siê do Rybnika, aby od pocz¹tku æwiczyæ jazdê na egzaminacyjnych trasach. Ci, którzy uczyæ bêd¹ siê w Gliwicach, równie w ramach jazd odwiedz¹ Rybnik. Dla nas bêdzie to spory k³opot w trakcie kursu trzeba bêdzie jeÿdziæ do Rybnika, aby pokazaæ przysz³ym kierowcom nieznany im teren, ró ne sztuczki i chwyty. Jednak, jak zauwa aj¹ niektórzy, likwidacja oœrodka egzaminacyjnego w Gliwicach ma te swoje pozytywne strony. Z ca³¹ pewnoœci¹ na ulicach naszego miasta ubêdzie samochodów z charakterystyczn¹ L -k¹, które dotychczas zje d a³y do Gliwic, aby ka dy kursant móg³ wielokrotnie przejechaæ egzaminacyjne trasy. Kandydaci na kierowców nie bêd¹ sprawdzaæ siê na tzw. paj¹czku czy wyjeÿdzie na ul. Wiejsk¹, budz¹c irytacjê u innych u ytkowników dróg. Teraz pojad¹ do Rybnika! Nina Drzewiecka GLIWICE. Prace nad budow¹ fragmentu autostrady A1 od wêz³a Soœnica do wêz³a Maciejów i DK 88 rusz¹ w drugiej po³owie kwietnia. To wyj¹tkowo trudny fragment autostrady, wymagaj¹cy zastosowania skomplikowanych rozwi¹zañ technicznych. O skali trudnoœci mo e œwiadczyæ fakt, e zbudowanie 6,5 km trasy kosztowaæ bêdzie ponad miliard z³otych. Obwodnica za dwa lata Chorzowska, rzeka Bytomka, tory kolejowe i linia tramwajowa, ulica Królewskiej Tamy, rzeka K³odnica, ulica Kujawska, gie³da samochodowa, planowana Drogowa Trasa Œrednicowa. W Gliwicach powstan¹ m.in. dwie estakady naziemne. D³u sza (1663 m) poprowadzona zostanie nad torami kolejowymi, nad ulic¹ Chorzowsk¹ i rzek¹ Bytomk¹. Krótsza (521 m) przebiegaæ bêdzie nad rzek¹ K³odnic¹ i ulic¹ Kujawsk¹ informuje Urz¹d Miejski. (kk) R E K L A M A R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

4 felieton na marginesie I ju po Odpoczywamy ju po Œwiêtach, ciesz¹c siê w dalszym ci¹gu pogod¹, potwierdzaj¹c¹ utarte powiedzenie, we- d³ug którego jedyne, co przewidywalne w naszej polskiej aurze to jej nieprzewidywalnoœæ. Œwiêta Wielkiej Nocy nie podda³y siê mo e tak silnie praktycznie prawie w ogóle komercjalizacji, co nie znaczy, e nie wi¹ ¹ siê z nimi adne zwyczaje. Zwyczaje, bardzo chêtnie podejmowane w mediach. I tu ciekawostka, o ile fakt, e jajko jest symbolem tych œwi¹t wydaje siê byæ wyt³umaczalny, to doœæ trudno jest zrozumieæ rolê zaj¹czka. Sk¹d siê wzi¹³ i co w³aœciwie ma do roboty w Wielkanoc? I dlaczego zaj¹c a nie na przyk³ad królik, zwierzê domowe i jak najbardziej hodowlane. Czy by zaistnia³ na podobnej zasadzie jak bo onarodzeniowe renifery? Bezwzglêdnie najbardziej ulubionym, eby nie powiedzieæ wyczekiwanym rytua³em wielkanocnym jest oczywiœcie œmigus- -dyngus. Znany od wieków, inaczej wygl¹da³ w miastach czy na pañskich dworach, inaczej przedstawia³ siê wœród tzw. ludu. W tej pierwszej grupie ogranicza³ siê do symbolicznego psik-psik wykonywanego flakonikiem perfum z rozpylaczem, a po jednym psik za du o panie mdla³y lub dostawa³y migreny. Zwyczaje pozamiejskie za nic mia³y drobnomieszczañsk¹ ob³udê i sztywnoœæ obyczajów. W zagrodach chlustano z pe³nych wiader a grupki krzepkich m³odzieñców z cebrzykami polowa³y na co dorodniejsze panny na drogach do i z koœcio³a. Ogl¹daj¹c wieczorne telewizyjne materia³y reporterów w poniedzia³ek wielkanocny nietrudno zgadn¹æ, która z tych dwóch œwi¹tecznych frakcji zwyciê y³a. Na szczêœcie pogoda w tym roku sprawi³a, e czynienie zadoœæ tradycji nie by³o a tak uci¹ liwe jak na przyk³ad rok temu. Najprzyjemniejsza zreszt¹ w tym wszystkim jest chyba atmosfera chwilowego przyzwolenia na ³agodne chuligañstwo bardzo podobnie jak w przypadku wieczoru sylwestrowego, kiedy to bezkarnie mo na odpalaæ rakiety i petardy. A trzeba z rêk¹ na sercu przyznaæ, e s¹ osoby, które potrafi¹ korzystaæ z tych chwilowych praw pe³nymi garœciami! W czasach PRL-u w³adze bardzo nie lubi³y, gdy Wielkanoc i równie Bo e Narodzenie - nazywano po imieniu. W prasie i telewizji wystêpowa³y tylko jakieœ enigmatyczne œwiêta wiosenne, w grudniu oczywiœcie zimowe, lub w³adza traktowa³a je anonimowo ycz¹c obywatelom po prostu weso³ych œwi¹t. Polityka ta nie by³a wolna od niekonsekwencji. Szczególnie w okresie stanu wojennego w³adza bardzo intensywnie w³¹cza³a siê i propagowa³a ludow¹ tradycjê œmigusa-dyngusa. Zapa³ œmigusowy by³ tak wielki, e polewanie obywateli odbywa³o siê nawet niekoniecznie w poniedzia³ek wielkanocny, ale tak e a mo e zw³aszcza - 1 maja, 3 maja, 31 sierpnia. Patrz¹c wiêc na te daty czy bêdziemy siê dziwiæ, e zwyczaj ten traktujemy jako taki bardzo nasz, polski? R E K L A M A Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1) Nastaw sie na Chill out Vol.2 Nastaw się na chill out vol. 2 to już druga część eleganckiej serii wydawniczej z muzyką lounge & chill out, przygotowanej przez radio Chilli Zet, tym razem w dystrybucji UMP. Na dwóch płytach znajdziemy 29 mistrzowsko wyselekcjonowanych utworów, tworzących wysmakowaną mieszankę magnetycznych dźwięków, idealną zarówno na wieczorny relaks, jak i energetyczne popołudnie. Pierwsza płyta zatytułowana for love charakteryzująca się brzmieniem delikatnym i romantycznym, obfituje w światowej sławy artystów: Bliss, Chris Botti, Duffy, Sting, John Legend, drugą płytę: for life, o bardziej energetyzujących, żywszych rytmach zaszczycili swoją obecnością: Smolik, Gabriela Cilmi, De Phazz, Ronan Keating, Seal czy Simply Red. Pociągająca, niecodzienna muzyka jak i magnetyczne osobowości artystów nadają całej kompilacji wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, który na pewno usatysfakcjonuje wielbicieli nastrojowych i nowoczesnych dźwięków R E K L A M A R E K L A M A

5

6 GLIWICE Okrzei - Mieszkanie s³oneczne i przestronne. Po remoncie. I piêtro w budynku 2-piêtr. 1 pokój, ³adna du a kuchnia, ³azienka z wc. Okna wymienione na PCV. Ogrzew. GLIWICE c.o. gazowe z hermetyczn¹ komor¹ spalania. Mieszkanie jest sprzedawane wraz z ca³ym wyposa eniem. Pow. ok. 32m2. Niski czynsz. Spokojne s¹siedztwo. Kontakt - tel A1378 cena: z³ MIESZKANIA 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE os. Millenium. Pow. 31m2, p. 2, niski blok. Rozk³adowe. Nowe okna + rolety. C.o. miejskie. W cenie meble kuchenne i nowa kuchenka gaz. Tel. 0/ C536 cena: z³ GLIWICE Sikornik. SUPER OKAZJA!! Pow. 27m2, parter w niskim bloku. Kuchnia widna. Okna pcv. C.o. miejskie, c.w. - junkers. Ma³y balkon. Tel. 0/ C593 cena: z³ ZABRZE centrum ok. Politechniki Œl. Kawalerka pow. 36m2, w doskona³ym stanie. Niski czynsz. Cena do negocjacji. Tel C380 cena: z³ 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Centrum. Pow. 52m2, piêtro 3, w budynku z ceg³y. Okna nowe drewniane. C.o. gaz. - piec 2- funkc. Tel. 0/ A868 cena: z³ GLIWICE ok. Lipowej. Rozk³adowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 37m2, wysoki parter, nowe okna. Kontakt: Tel A cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. ok. 49m2, na 3p. w niskim bloku. Bardzo ³adne, po remoncie. Obok bloku s¹ gara e do wynajêcia oraz parking strze ony. Tel N-CZERKAWSKI 21C510 cena: z³ GLIWICE Os. Kopernika. Rozk³adowe mieszk. w bloku. Pow. 50m2. P. 3/10. Balkon. Nowe okna PCV. Zabudowane szafy. azienka i wc osobno. Kontakt: tel A1310 cena: z³ GLIWICE Œródmieœcie. Pow. 61m2, parter w budynku z ceg³y, po remoncie. Kuchnia + spi arka z oknem. Nowe okna. C.o. miejskie, c.w. - bojler elektr. Tel C612 cena: z³ GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. 99 m2, parter w domu piêtrowym. Po kapitalnym remoncie. C.o. gaz. - piec II-funkcyjny. Mieszkanie bezczynszowe. Tel. 0/ A842 cena: z³ GLIWICE abêdy. Rozk³adowe mieszkanie 2 pok. o pow. 47m2, parter w bud. 4-rodz. Do remontu. Ogrzew. piecowe. NOWA NI SZA CENANiski czynsz.tel A1388 cena: z³ GLIWICE. Pow. 53m2 na 1p. w budynku wielorodz. Po generalnym remoncie. Do Do mieszkania mieszkania "przy- "przynale y" ogródek, do doktórego prowadzi drugie wyjœcie. GOR CO POLECAM!!! Tel. 0/ H32 cena: z³ GLIWICE Pszczyñska. Rozk³adowe mieszkanie. Pow. 61 m2, p.1/10. Du y balkon. Do remontu. Blisko Politechniki. Tel A1264 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 36,70m2, 6p. 1pok. przejœc, widna kuchnia, ³azienka z wc. Balkon. Mieszkanie wymaga remontu, okna stare drewniane. Tel. 0/ i71 cena: z³ GLIWICE Trynek - 2 pokoje, pow. 50m2, ciche, zielone miejsce, I piêtro, parking. Niski czynsz, nowe okna, ogrzewanie gazowe. Kontakt: tel A1406 cena: z³ GLIWICE abêdy. Wynajem: z³ Pow. 53m2, p.1, wysoki standard. Mo liwoœæ wykupienia podziemnego parkingu lub wynajêcia gara u. Tel C606 cena: z³ GLIWICE os. Zubrzyckiego. Mieszkanie s³oneczne i przestronne, pow. 36m2, usytuowane na 7 piêtrze w bloku 10-piêtr. 2 pokoje, kuchnia z oknem, ³azienka z WC, balkon. Niski czynsz. tel A1354 cena: z³ Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN GLIWICE Brzezinka. Parter domu o pow. 60m2. Stan techniczny dobry. C.o. w cenie wynajmu. Mieszkanie umeblowane i czêœciowo wyposa one. Tel. 0/ A867 najem: z³ KNURÓW. Pow. 55m2, wysoki parter, komfortowe, du y balkon. Mo liwoœæ kupna gara u. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C631 cena: z³ ZABRZE Klonowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37m2, blok z wind¹. Wysoki standard. Cena do negocjacji. Tel C382 cena: z³ ZABRZE Helenka. Pow. 40m2 na wysokim parterze. Okna typu LUX z okuciem antyw³am. Drzwi wejœciowe antyw³am. Nowa instalacja wodnokanaliz., wentylacja. C.o. gazowe + kocio³ firmy Termet. Tel A965 cena: z³ 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE os.sikornik. Pow. 46m2 na 3 piêtrze w niskim bloku. Widna kuchnia. Okna PCV, na pod³ogach: kafle oraz panele. Tel H24 cena: z³ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2, p.2 niski blok. Rozk³adowe, stan techn. dobry. Okna drewniane starszego typu. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ A881 cena: z³ GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,50m2 na 1p. w niskim bloku. Rozk³adowe. Nowe drzwi wejœciowe i wew. Okna PCV Tel. 0/ H29 cena: z³ GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, s³oneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. P. 9/11. Czêœciowo po remoncie. Okna drewniane - do wymiany. azienka po remoncie - nowa armatura ³azienk, kabina prysznic. Ogrzewanie i ciep³a woda z sieci. tel NITKA&CZAPLA 2A1274 cena: z³ W sprzeda y dzia³ka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N-CZ cena GLIWICE Centrum.Pow.ok. 68m2. 2 du e balkony. Nowa instal. elektr. Po remoncie. Tel C503 cena: z³ GLIWICE Trynek. Mieszkanie w niskim budynku z ceg³y na 2p., pow. ok. 67m2. C.o. - sieæ Kontakt: Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21A956 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 90m2, 1p. w kamienicy. Rozkladowe. C.o.- piec 2-funkcyjny. Wymienione instal. Kontakt: Tel. 0/ A908 cena: z³ GLIWICE Dolnych Wa³ów. Pow. ok. 73 m2, p. 2/3. Wejœcia niezale ne i amfilada. Nowe instalacje. Ogrzewanie akumulacyjne. Spi arka. Do remontu. Tel A1404 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 72m2, parter w kamienicy. Rozk³adowe. Kuchnia + weranda. Okna drewniane. C.w. - bojler elektr., c.o. - do zrobienia. Œwietna lokalizacja na dzia³. gosp. Tel.0/ C567 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 56m2 na 3p. w niskim bloku. Balkon, okna PCV, zabud. meble kuchenne. Tel N-CZERKAWSKI 21H36 cena: z³ GLIWICE Centrum. Komfortowe mieszkania 2 i 3 pokojowe. Kuchnie umeblowane, pok. bez mebli. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21 najem: z³ GLIWICE Daszyñskiego. Mieszkanie 3-pokojowe 94,6 m2 na 1- piêtrze w kamienicy w okolicy szpitala na Radiowej, w stanie do zamieszkania. Okna (nowe) i balkon wychodz¹naogrodyibudynkiprzyul Ligonia. Ogrzewanie piece wêglowe z wk³adkami elektrycznymi. Mo na zabudowaæ ogrzewanie gazowe. Tel NITKA&CZAPLA 2A1408 cena: z³ GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 68m2, p. 5/10, 1 pok. przejœciowy. Stan techniczny dobry. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ C529 cena: z³ GLIWICE. Mieszkanie s³oneczne i przestronne. Dwa niezale ne pokoje, kuchnia z oknem. Pow. Po remoncie. 5 piêtro w bloku. Okna wymienione na PCV. Na pod³ogach panele, ceramika. Ogrzewanie z sieci. NOWA NI SZA CENA!. Kontakt: Tel. GLIWICE - PSZCZYÑSKA Dzia³ka gruntu w u ytkowaniu wieczystym m2, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - jako tereny przemys³owo-us³ugowo -sk³adowe. Nieruchomoœæ po³o ona jest blisko od zjazdu na autostradê A-4 oraz od budowanego wêz³a z A-1. Na dzia³ce lub w bliskim s¹siedztwie jest energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, instal. telefon. Kontakt: lub 2A1362 cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. 63m2, p. 3/4. Stan tech. dobry. Wymienione okna i istalacje wodn.-kanaliz. Du y balkon. Tel. 0/ C467 cena: z³ KNURÓW Szczyg³owice. Pow. 55,70m2, na 9p., Rozk³adowe. Kuchnia umeblowana. azienka w panelach. Okna PCV. Balkon. Kontakt: Tel. 0/ i75 cena: z³ NIEBOROWICE. Apartamenty w nowym budynku wielorodz. Stan dewelop. C.o. olejowe. Ró ne pow. Istnieje mo liwoœæ wydzielenia i zaadopt. wiêkszej pow. Do budynku przynale y 11 m-c parking. Kontakt: Tel. 0/ A803 cena: 3000z³/m2 ZABRZE Zaborze ok. Politechniki Œl. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72m2, superkomfort. W cenie meble w kuchni w jadalni. Cena do negocjacji. Tel C379 cena: z³ ZABRZE Pl. Krakowski. Bardzo ³adne mieszkanie o pow. 70m2, Ip. w zadbanej kamienicy. 3 ustawne pokoje, du a kuchnia, ³azienka z WC. Wymienione okna, w³asne ogrzewanie, niski czynsz. Polecam - do zamieszkania lub na biuro. Kontakt: Tel C368 cena: z³ ZABRZE Kawika. Mieszkanie o pow. 69m2, Ip. w niskim bloku. Rozk³adowe 3 pokoje, ³adna, du a kuchnia, osobno ³azienka i WC, balkon. Ogrzewanie miejskie. Niski czynsz. Blisko szko³a, przedszkole, sklepy, komunikacja miejska. Kontakt: tel C373 cena: z³ Teren dla dewelopera Sikornik, ok. 5ha pod bud. mieszkaniowe. Ok. 10ha dzia³ka mieszka.- inwest. Cena do negocjacji. Tel. 0/ CzN NITKA&CZAPLA 4 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE os.kopernika. M5 o pow. 74m2 na 2p. w niskim bloku. Balkon. C.o. i c.w. z sieci. Mieszkanie wymaga odnowienia. Miejsca parking. Tel. 0/ i51 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 139m2, 1piêtro w kamienicy. Balkon. C.o. - gaz. Czynsz 380z³ Idealne na biura. Tel. 0/ A829 cena: z³ KNURÓW. Pow. 67m2, 4p. w niskim bloku. Rozk³adowe, do odnowienia. Okna3drewniane+ 3 nowepcv. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon- wykafelkow. Budynek ocieplony. Tel A981 cena: z³ ZABRZE Wolskiego. Pow. 82,65m2 Ip. w bud. z ceg³y, du y balkon, ogródek- 112m2; ogrzewanie-piece wêglowe i komink. tel: A1383 cena: z³!!! ŒWIETNA LOKALIZACJA!!! GLIWICE Strefa Ekonomiczna. Dzia³ka inwestycyjna o pow m2, wszystkie media dostêpne. KONTAKT: ; 2A1333 cena: 195z³/m2 DZIA KI DZIA KI CZEKANÓW Dzia³ka 2194 m2 (w tym ok. 1/3 pod zabudowê mieszkaniow¹). Po³o ona wœród zieleni w dzielnicy domków jednorodzinnych. Na dzia³ce przy³¹cza wody i pr¹du. Mo liwoœæ doprowadzenia gazu od drogi publicznej (40m). Oferta godna polecenia. Tel A911 cena: z³ GLIWICE TARNOWSKIE GÓRY. Dzia³ka inwest. 1,15ha Media przy drodze. Mo liwe przezn: hotel, stacja benz. etc. Tel. 0/ C520 cena: 130z³/m2 GLIWICE Bojków. Dz. 5000m2. Istnieje mo liw. podzia³u na mniejsze (130z³/m2). Tel. 0/ i68 cena: z³ DZIER NO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Dzia³ka o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, p³aska, po³o ona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobli u lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w czêœci pod budownictwo mieszkaniowo us³ugowe jednorodzinne, nie ogrodzona. W granicy dzia³ki dostêpne pe³ne uzbrojenie: woda, gaz, pr¹d, œwiat³owód telekom. Kontakt: Tel A1089 cena: z³ GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, dzia³ka rolna o pow. 2500m2. Media przy drodze. Tel A GLIWICE. Pow. 5300m2. Media w granicach dzia³ki, b.dobra lokalizacja (rej. Pszczyñskiej) Tel C560 cena: 250z³/m2 GLIWICE Centrum. Dzia³ka inwest. o pow. 2481m2 z przeznaczeniem pod bud. wielorodzinne z gotowym projektem bud. Wszystkie media. Kontakt: Tel. 0/ C532 cena: z³ GLIWICE do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow. 2042m2, ca³kowicie ogrodzona. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja, wodoci¹g, gaz, tel. Kontakt: tel A1037 najem: 2,50z³/m2 GLIWICE. Ok. 10 km od Gliwic. 2ha z aktualnym planem zagosp. przestrz., oznaczona jako tereny komercyjno-prod. Tel A818 cena: z³ ANY. ¹cznie 3.744m2 ogrodzonej dzia³ki z bud. socjalnym. Doskona³e pod komis samochodowy itp. 2km od A4 Tel. 0/ A856 najem: z³ KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI ZIEMIÊCICE PISARZOWICE Atrakcyjnie po³o ona dzia³ka budowlana o pow m2, na ma³ym wzniesieniu. Piêkny widok - pola i las. Dostêpne media: woda i pr¹d. Kontakt: Tel , B147 cena: z³ PISARZOWICE Dwie dzia³ki rolne o pow. 1,9340 ha i 2,8370 ha (RIVb, RV, IV). Piêknie po³o one obok lasu. Kontakt; B148 cena: z³ 21A916 cena: 150z³/m2 WIESZOWA Do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-us³ugowa oraz zabudowa przemys³owo-magazynowa. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodoci¹g komunalny, kanal. sanit., gaz. tel SIEROTY Os. "Zielone Wzgórze". Ostatnia dzia³ka do sprzeda y pod budowê jednorodzinn¹, pow. 2A1038 najem: 1,50z³/m m2. Kszta³t dzia³ki regularny, ZBROS AWICE. Dzia³ka bud. o dojazd ca³oroczny, spokojne i pow. 1470m2. Pozwolenia na zielone otoczenie, naturalne piêkno, doprowadzenie wszystkich mediów. s³oneczna ekspozycja, media, 18 km Okolica spokojna. Droga dojazdowa od centrum Gliwic w kierunku na utwardzona. Tel. 0/ Olesno. Z dzia³k¹ zwi¹zany jest udzia³ w drodze o wartoœci 4.000,- z³. 21i69 cena: z³ Dobra inwestycja! tel NITKA&CZAPLA 2A692 cena: 70z³/m2 SOBISZOWICE.. Pow. 630m2 pod us³ugi lub handel. Media: woda, pr¹d, kanalizacja. Tel i76 cena: z³ TACISZÓW. 2 dzia³ki mieszkaniowe niezabudow. ³¹czna pow m2. Objête miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹. Uzbrojenie w drodze - pr¹d, woda. W otoczeniu domy jednorodzinne. Kontakt A1389 cena: 85z³/m2 Cena od ,-z³ + dzia³ka Domy szeregowe, murowane, piêtrowe, energooszczêdne o pow. u ytk. 142 m2 z gara ami. Dzia³ki o pow. 250m2-760m2. Droga dojazdowa i podjazdy wybrukowane. Posesje ogrodzone. Dobrze skomunikowane. tel TWORÓG-MA Y. Dzia³ka o pow. 3700m2. Media: kanalizacja - w trakcie realizacji, woda, pr¹d, telefon. Tel. 0/ C586 cena: 115z³/m2 WIELOWIEŒ.3dzia³ki: 1) Inwest.-130 z³/m2. 2) Rolno-inwest z³/m2. Obie przy g³ównej drodze. 3) Inwest. ok m2-150 z³/m2. Kontakt: Tel. 0/ GLIWICE ok. Myœliwskiej. Dom w zabudowie bliÿniaczej w trakcie rozbudowy. Pow. ok. 200m2, dzia³ka 813m2. Na dzia³ce 2 budynki u ytkowe. Cena do negocjacji Tel A cena: z³ DOMY DOMY BRENNA. Luksusowa rezydencja o pow. 340m2, 2-kondygn., podpiwn. Kot³ownia olejowa i gaz., gara na 2 du e sam. Okna - szyby antyw³. Alarm. Ogrodzona dzia³ka o pow. 4000m2. Tel. 0/ A936 cena: z³ GLIWICE. Komfortowy nowy dom o pow 160m2z z gara em, po³o ony na dzia³ce na dzia³ce o opow. pow. ok. ok. 1450m2. POLECAM!! Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C cena: z³ GLIWICE erniki. Dom wolnostoj¹cy o pow. 181m2, podpiwniczony, 2-kondygn do remontu. 8 pokoi, 2 ³azienki. Dzia³ka 1234 m2. Gara. tel A1102 cena: z³ GLIWICE. Dom wolnost. po³o ony w s¹siedztwie nowych domów o pow. 300m2, na dzia³ce 1300m2. 2 poziomy mieszkalne. C.o. gaz., kominkowe i pod³ogowe. Umeblowany i wyposa ony (w cenie). Gara wolnost. na 2 sam. Du y ogród. Tel. 0/ A905 cena: z³ GLIWICE. Pow. ok. 400 m2. Dzia³ka ok. 800 m2. 8 pom., 3 ³azienki. 3 niezale ne wejœcia. Nieruch. znajduje siê przy g³ównej drodze. Nadaje siê np. na przychodniê. Kontakt Tel. 0/ C500 cena: z³ GLIWICE erniki. Dom 1-rodz, wolnost., podpiwniczony, pow. ca³k. 220m2, pow.u yt. 135m2, dz. 503m2, w piwnicy: gara. 5 pokoi, 4 ³azienki. Ogrzewanie gazowe. Kontakt: TEL A1228 cena: z³ GLIWICE Pl.Grunwaldzki. Obszerny dom z podwójnym gara em na niewielkiej dzia³ce. Wysoka piwnica u ytkowa. Wszystkie media. C.o. gazowe. Okna czêœciowo wymienione. Balkon, taras. Kuchnia wyposa ona i umeblowana. Tel. 0/ , 21A989 cena: z³ GLIWICE erniki. Luksusowa rezydencja, wykoñczona z najlepszych materia³ów. Pow. mieszk. ok. 350m2 + 40m2 atrium (niezadaszone). Dzia³ka ok. 1600m2. 6pok. + salon. W piwnicy: 8 pom. (m.in. si³ownia). Gara na 2 sam. + pom. gosp. Tel. 0/ C572 cena: z³ GLIWICE erniki. Komfortowy dom wolnost. o pow. u tyk. 250m2. 3 ³azienki z wc, pralnia + suszarnia + poddasze, 6 pokoi. Taras + balkon. Gara na 2 sam. C.o. gaz. piec 2- obiegowy + kominek z rozprowadzeniem. Tel. 0/ C598 cena: z³ GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykoñczenia przy trasie Gliwice - Kêdzierzyn KoŸle. Pow. 280m2, dzia³ka 1500m2. Urokliwe, spokojne po³o enie. Godny polecenia wszystkim ceni¹cym kontakt z przyrod¹. Kontakt: tel A1245 cena: z³ POR BKA, Wielka Puszcza. Dom letniskowy wybudowany w latach 70- tych.blisko las. tel A1188 cena: z³ ZABRZE Mikulczyce. Œrodkowy segment domu o pow. 150m2, do remontu. 3 du e pokoje, 2 kuchnie, 2 ³azienki. Strych. Dzia³ka o pow. 500m2. Tel. 0/ D51 cena: z³ PYSKOWICE ul. Ró ana, bliÿniak piêtrowy, w ca³oœci podpiwniczony, o pow. 99m2. Parter: holl, salon, kuchnia, wc. Piêtro: 3 pokoje, ³azienka, du y taras. Dzia³ka o pow. 396m2-ogrodz. i zagospodarowana. W bliskiej odleg³oœci szko³a, przedszkole, przychodnia, koœció³, park. Tel B142 cena: z³ RACHOWICE. Murowany 2- kondygn. i podpiwn. bud. mieszk.- u ytk. o ³¹cznej pow. ok. 300m2. Dzia³ka o pow. 1580m2 wraz z bud. gosp. z 2 gara ami, komórk¹ i magazynem. Budynki wymagaj¹ remontu. Cena do negocjacji. Kontakt: Tel. 0/ i72 cena: z³ TRACHY. Dom wolnost. o pow. 90m2, 1-kondygn. z mo liwoœci¹ rozbudowy poddasza. Dzia³ka ok. 600m2, w pe³ni uzbrojona. Dom wymaga remontu. Gara oraz 1 m-ce parking.tel. 0/ H5 cena: z³ ERNICA. Luksusowa 3-kondygn. rezydencja o u ytk. 340m2, Dzia³ka 1850m2. Gara na 2 sam. C.o. olej. lub na wêgielgroszk.ogródzautom. nawadnianiem. Tel. 0/ A825 cena: z³ NIERUCHOMOŒCI U YTKOWE NIERUCHOMOŒCI CZEKANÓW. Dom mieszkalny 270m2.2wejœcia.Mo ebyænadzia³. gosp. Dzia³ka (2450m2) + warsztat sam. (200m2) z biurem. Obiekt przy g³ównej drodze. Tel. 0/ C z³ GLIWICE Bojków. Do wynajêcia nowy dom wolnost. o pow. u ytk. ok. 300m2. Dzia³ka 3500m2. Gara na 2sam. Bardzo du y i zagosp. ogród. Dom jest widoczny z autostrady. Kontakt: Tel. 0/ i74 najem: z³ GLIWICE - Centrum. Czynsz netto 80m2 z du ymi witrynami Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C480 najem: z³ GLIWICE Centrum. Lokal 125m2 1p. Stan lokalu dobry. Lokal posiada 2 niezale ne wejœcia z 2 ró nych klatek schod. Uk³ad umo liwia wydzielenie 2 lokali Tel i73 najem: z³ GLIWICE Centrum. Budynek parterowy, niepodpiwn., magaz.- biur. o pow. 617m2 na dzia³ce 1468m2. Kubatura budynku 2278m3. Dach kryty pap¹. Bardzo dobry dojazd z ka dej strony miasta, 5 min. dojazdu do DK88/. Kontakt: tel. 0/ , N-CZERKAWSKI 21A z³ GLIWICE abêdy. Lokal handl.-us³. o pow. 49m2, parterowy. C.o. - pod³ogowe elektr. Dzia³ka o pow. 144m2. Tel. 0/ C636 najem: z³ LEŒNICA. Wynajem: 6500z³ Hala magaz. o pow. 1220m2, 1-kondygn. w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo dom mieszkalny. Dzia³ka inwest. 7500m2(rolna + bud.). Media: woda, pr¹d, si³a, telefon, szambo. Kontakt: Tel. 0/ C z³ ZABRZE Maciejów: 2-kondygn. obiekt u ytk. o pow. 700m2, dzia³ka 1780m2 + bud. gosp., po³o ony przy ulicy. Tel. 0/ i63 cena: z³ ZABRZE lokal u ytk. pow. 80m2 na ka d¹ dzia³alnoœæ. Witryny od ulicy. Stan do u ytku. Tel C cena: z³ ZABRZE. Nowy obiekt w trakcie wykoñczenia o pow. 454m2, na parterze o przeznaczeniu us³.-biur. Parking na ok. 70 sam. Doskona³a lokalizacja. Czynsz do negocjacji. Tel. 0/ , 0/ i60 najem: z³ ZABRZE okol. kardiologii lokal parterowy o pow. 67 m2. doskona³y na gabinety lub gastronomiê. Kontakt: Tel KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 2C336 cena: z³ ZABRZE Centrum. Lokal o pow. 64m2 na parterze. Wejœcie do lokalu od ul. Wolnoœci i od strony parku. Idealne na ka d¹ dzia³. Mo liwoœæ zrobienia ogrodu letniego. Bardzo niski czynsz. Wolne od maja. Kontakt: Tel. 0/ B224 najem: z³ ZABRZE Centrum. Czynsz netto Lokal handl.- us³. z du a witryn¹. C.o. - gaz., c.w. - bojlera elektr. Miejsca parking. Mo liwoœæ podzia³u (po 50m2 w cenie z³ netto) Kontakt; Tel. 0/ B220 najem: z³ Poszukujemy lokalu pod placówkê banku o pow. 100 m2. Kontakt: : N-Cz

7 NIERUCHOMOSCI 9 ul. Jana Paw³a II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolnoœci Zabrze, tel/fax , , Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozosta³y 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Œwietna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Miko³owa, Rybnika a tak e do wêz³ów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2i3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. CENY: 2-pokoje (48m): z³ 3-pokoje (60m): z³ W cenê wliczone wykoñczenie G³adŸ gipsowa, panele pod³ogowe oraz bia³y monta Gliwice Starówka Kaczyniec. Luksusowe mieszkanie o pow oko³o 189 mkw. 5-pokoi. Bardzo dobry stan techniczny. Cena: z³ Ziemiêcice - osiedle domów w zabudowie szeregowej. Pow domu 142m.Termin realizacji I kw 2009 Cena: od z³+80zl/m dzia³ki Zabrze M.C. Sk³odowskiej. 3-pok mieszkanie o powierzchni 63 mkw. I-sze piêtro w wie owcu. Bardzo dobrystan techn. Cena: z³ Gliwice Stalmacha. Mieszkanie o powierzchni 37 mkw. Œwietna lokalizacja w œcis³ym centrum Gliwic. Budynek z ceg³y. Proponowana cena: z³ Gliwice erniki. Do sprzedania domy w zabudowie szeregowej na nowo powstaj¹cym osiedlu. Œwietna Lokalizacja. Cena od z³ Gliwice okol. Obroñców Pokoju. Dom wolnostoj¹cyw œwietnej lokalizacji. Pow domu 240m, pow dzia³ki 790. Cena: z³ Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Œwietna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do wêz³a A-4. 4 typy domów, powierzchnie ca³kowite 179 m i 193 m. Powierzchnie dzia³ek od 238 mkw. Cena sprzeda y: 3400 z³ / mkw Zabrze Centrum ok. Dworca PKP. Do sprzedania luksusowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. Proponowana cena: z³ Okolice Stadionu Górnika. Dom wolnostoj¹cypo remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Dzia³ka 451m. Cena: z³ Zabrze Mikulczyce. Nowy dom wolno stoj¹cyz 2006 roku. Œwietna lokalizacja. Pow. dzia³ki 760m. Pow domu - 228m. Cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Dom w zabudowie szeregowej (skrajny). Pow. Dzia³ki 471 mkw. Istnieje mo liwoœæ wykoñczenia pod klucz. Ornontowice k. Gliwc. Dom w zabudowie szeregowej o pow 170 mkw. Dzia³ka o pow 220 mkw Proponowana cena: z³ G-ce okol Daszyñskiego. Nowy dom wolno stoj¹cy. Powierzchnia calkowita 190mkw. Dzia³ka 870 mkw. Proponowana cena: z³ Zabrze Biskupice Bytomska. Mieszkanie w trakcie remontu kapitalnego Pow mieszk - 42m. Proponowana cena: z³ Gliwice Czêstochowska. Mieszkanie o powierzchni 78mkw. Parter w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Cena: z³ Pyskowice - do sprzedania 4 domy w stanie surowym otwartym i zamkniêtym. Dzia³ki oko³o 550 mkw Proponowana cena od: z³ Zabrze Grzybowice Hallera. Dzia³ka budowlana o powierzchni 9265 mkw. Woda, pr¹d, kanalizacja przydrodze. Proponowana cena: 170 z³ / mkw Gliwice Wandy. Œwietna lokalizacja, niski blok przydeptaku. Mieszkanie Rozk³adowe o powierzchni 40 mkw. Proponowana cena: z³ Gliwice. Dom wolnostoj¹cyna dzia³ce oko³o 1000 m. Po remoncie kapitalnym. Do zamieszkania lub na dzia³alnoœæ. Cena z³ Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Dzia³ka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: z³ Zabrze, os. Szczêœæ Bo e. Dom w zabudowie bliÿniaczej o powierzchni 73mkw. Dzia³ka mkw. Proponowana cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Do sprzedania nowydom wolnostoj¹cyna dzia³ce o pow ok 560m. Pow domu m. Proponowana cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 34,5 mkw. I-sze piêtro w budynku z 2009 roku. Komfortowo wykoñczony Proponowana cena: z³ Zabrze Makoszowy. Dzia³ka budowlana o powierzchni 1250 mkw. Jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponowana cena: z³ Zabrze anowa. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52 mkw. Œwietna lokalizacja. adnyrozk³ad. Proponowana cena: z³ Gliwice os Sztabu Powstañczego. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchi ok. 190 mkw. Proponowana cena: z³ 14 kilometrów od Gliwic - kierunek Rybnik. Dom wolno stoj¹cy z 2005 roku. Pow domu - 160m (5 pokoi), dzia³ka - 700m. Cena: z³ Gliwice, okol Dworca PKP, Toszecka Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 47 mkw. Pokoje niezale ne. Cena: z³ Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacyz 2000 roku. Pow 255 mkw, pow dzia³ki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: z³ Gliwice okolice Radiowej - dom wolnostoj¹cyz 2008 roku. Dzia³ka oko³o 900m. Pow domu 190m Cena sprzeda y: z³ Gliwiceokolice Jagielloñskiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow 56m Do odnowienia, solidna kamienicy z³. Cena 2150 z³ / mkw G-ce okol G³owackiego. Dzia³ka pod zabudowê mieszkaniow¹.1637mkw. Woda, pr¹d w granicy. Kanalizacja gaz - 100m. Cena 260z³/mkw Gliwice Dubois. Mieszkanie o powierzchni 126 mkw. I-sze piêtro w kamienicy. Idealne na dzia³alnoœæ. Proponowana cena: z³ ernica ko³o Gliwic - nowe osiedle. Apartament o powierzchni 71 mkw. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone Proponowana cena: z³ Lokal u ytkowy do wynajmu Gliwice Starówka. Lokal o pow 60m po remoncie kapitalnym. Parter w kamienicy. Cena: 2500 z³ / m-c Gliwice NowyŒwiat. Mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 90 mkw. Budynek z 1997 roku. Lokal wymaga odnowienia. Cena: z³ Gliwice apartament o powierzchni 48,2 mkw w buynku z 2009 roku. I-sze piêtro. Komfortowo wykoñczone. Cena: z³ (nr 412) INFORMATOR RYNKOWY

8 Do wynajęcia lokal użytkowy, okolice Rynku, parter, witryna. Tel Do wynajęcia mieszkania w Gliwicach i Zabrzu, Tel , Działka Kotulin, gm. Toszek, prąd, woda w granicy. 661 m2, 47 tys. Tel Komfort 38m2, komunalne, balkon na większe, może być do remontu. Tel Sala wykładowa do wynajęcia w centrum Gliwic, obok Rynku. Tel , Sprzedam dwie działki budowlane, sąsiadujące ze sobą, ok. 900 m2 każda. Pilchowice, w pobliżu ul. Rybnickiej. Media w granicy działki, dojazd drogą asfaltową. 120 zł/m2. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Gliwice Ostropa. Pow m2, ogrodzona siatką. Dojazd drogą asfaltową. Na działce woda i prąd. 220 zł/m2. Tel , Sprzedam działkę Repty Śl m2, wszystkie media, pięknie położona, droga asfaltowa. Możliwość podziału na dwie, po 1108 m2. Cena 169 zł/m2. Tel , Sprzedam garaż murowany, Gliwice, ul. Dunikowskiego. Tel Sprzedam mieszkanie M4, osiedle Waryńskiego, Gliwice, 3.600/m2, 61,04 m2. Tel Zamienię dwupokojową kawalerkę. Blok 4-pięrowy (w Gliwicach, Toszecka) po remoncie, na większe 2 lub 3 pokojowe w Gliwicach. Możliwa dopłata. Kontakt nr tel !!!AWARIE!!! Wymiana pieców, grzejników, zaworów oraz modernizacja i remonty bez konieczności spuszczania wody z C.O. Tel A Instalacje Alarmowe Elektryczne Domofony. KOSZTO- RYS GRATIS. Tel Aranżacje, wykonawstwo i nadzór, kompleksowe usługi remontowo budowlane. www. majster-gliwice.pl Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BHP odzież robocza, faktury, dowóz, atesty UE, upusty, gratisy. Tel BHP szkolenia, dokumentacja powypadkowa, szacowanie ryzyka. Tel Biuro Prawno-Księgowe: - prowadzenie ksiąg podatkowych, - rozliczenia roczne. Tel , TANIO! Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , DAMAR Harald Bussek. Wykopy ziemne, wyburzanie, transport ciągnikowy i samochodowy. Tel Docieplenia, malowanie, renowacje. Tel Docieplenia, podbitki, pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Tel DOMOFONY, ALARMY, INSTA- LACJE ELEKTRYCZNE - Zabrze i okolice. Tel ELEKTRYKA-KOMPLEKSOWO, TANIO, RZETELNIE, F-RY VAT. Tel FIRMA Luxfer. Kompleksowe remonty mieszkań - panele, gładzie, łazienki, itp. Tel Gładzie bezpyłowe. Remonty ogólnobudowlane, tanio. Tel Gitara, keyboard, fortepian, akordeon lekcje. Tel Instalacje elektryczne, klimatyzacja, ogrzewanie akumulacyjne. Tel Instalacje wod-kan, gaz, c.o. Montaz urządzeń grzewczych. Tel KAMERY, ALARMY, DOMOFONY PROFESJONALNIE TEL Kompleksowe remonty domów, biur, mieszkań, obiektów handlowych. Kafelkowanie do 1000 m2/mc. dl.pl, Tel Kompleksowe usługi brukarskie Śląsk, kom , Kompleksowe usługi wykończeniowe tanio i solidnie. Tel , KORZYŚCI PRAWNO-PODAT- KOWE DLA FIRM, OCHRONA KAPITAŁU, PEWNY ZYSK. Tel Likwidacja mieszkań, wywóz starych mebli, uprzątanie piwnic, strychów, garaży, placów, utylizacja sprzętu RTV, AGD, Tanio. Tel Malowanie, tapetowanie, gipsy, roboty murarskie. Mała firma solidnie, szybko. Tel Meble na wymiar: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Przerabianie mebli, dorabianie szafek. Sufity gipsowe, ścianki działowe. Tel NAJBARDZIEJ DOCHODOWY BIZNES SIECIOWY MLM W POLSCE, FINANSE Naprawa pralek, lodówek, zmywarek, montaż oraz usuwanie awarii instal., piece. Tel Naprawa serwis komputerów. Klienci indywidualni, firmy (FVAT). Promocyjne ceny! Dojazd do klienta gratis. Tel Nowo otwarta HURTOWNIA ELEKTRYCZNA w Zabrzu, ul. Karola Miarki 16, zaprasza na zakupy hurt, detal. Tel ; Nowo otwarty JUBILER zaprasza! Promocyjne ceny, szerokie wzornictwo. Gliwice, Dolnych Wałów 1. Tel Nowoczesne instalacje Wod- -Kan, CO, GAZ. Kompleksowa realizacja inwestycji. Tel Ocieplanie budynków, malowanie i remonty elewacji, transport. Tel Ocieplenia, renowacje, malowanie, podbitki dachowe. Tel ONYX Usługi Remontowe, wykończenia wnętrz, kafelkowanie, gipsy, regipsy, gładzie, malowanie, instalacje wod-kan. Tel PDK AUREUS poszukuje DO- RADCÓW FINANSOWYCH, wysokie zarobki, praca również dla studentów. CV kierować na adres: Piecyki gazowe naprawa. Tel Profesjonalne Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi-Licencja, tel PRZEPROWADZKI Machoń PRZEWÓZ: antyków, pianin. UTYLIZACJA: starych mebli, sprzętu rtv, agd. PORZĄD- KI: pomoc przy pakowaniu, wywóz gruzu. Tel , Konkurencyjne ceny. Radio Taxi DRAGON przyjmie reklamę na pojazdach. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po Remonty klatek schodowych, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelkowanie, gładzie, panele, łazienki itp. Tanio. Tel Remonty mieszkań. Tel RTV naprawa domowa. Tel , ciąg dalszy na stronie 10

9 ciąg dalszy ze strony 9 SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel SZYBKI KREDYT DO ZŁ. BEZ ZAŚWIADCZEŃ. WYSTARCZY PIT.11. TEL ZADZWOŃ LUB NAPISZ SMS. ŚLUB & wesele DVD + Foto + Albumy > VIDEWOJ < Tel , Tłumaczenia techniczne, naukowe, przysięgłe (dokumenty samochodowe). TRANSLATOR S.C., Gliwice, ul. Matejki 17/8, tel ; Transport towarów i mebli do 1,5 tony. Tel Usługi transportowe, przeprowadzki, transport do 2t. Tel UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tel Włoski/ francuski korepetycje - tłumaczenia- absolwentka filologii romańskiej Tel. 0-32/ , R E K L A M A.... Zespół muzyczny NO NAME, wesela, bankiety, itp. Tel ZŁOTA RĄCZKA. Tel PORADY PRAWNE, pisanie pism procesowych: podania, odwołania, zażalenia, pozwy. Tel Pracownika fizycznego, złotą rączkę prywatnie zatrudnię. Gliwice. Tel Spółdzielnia Inwalidów zatrudni osoby z grupą inwalidzką na stanowiska: salowa, sprzątaczka, sanitariusz, pracownik gospodarczy. Tel Sprzedawczyni w sklepie odzieżowym ModMix w Tesco przy ul. Łabędzkiej w Gliwicach. Kontakt tel Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek w rejonie Gliwic. Praca stała bądź dodatkowa. Tel , , Podejmę się sprzątania biur, przedszkoli popołudniami. Gliwice. Tel Kursy pilotów wycieczek MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Last Minute WAKACJE ul. Grottgera 66, tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MINUTE Tunezja, Tur- cja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Sanatorium Truskawiec autokar z Gliwic, MMK Biuro Turystyczne Kaczyniec tel Węgierska Górka Luksusowe warunki, wczasy, weekendy, pobyty grup zorganizowanych. Pok. 2,3,4 os. Cena 35 zł. Tel , Bezpłatne zabiegi masażu, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel Masaże, sauna, odchudzanie, łóżka rekondycyjne, doradztwo życiowe. Tel Nowo otwarty GABINET KO- SMETYKI PROFESJONALNEJ SATIN, ul. Piwna 11, oferuje najwyższą jakość, promocyjne pakiety, upominki. Tel Terapeuta dziecięcy (ADHD), dysleksja, różne niepełnosprawności. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Klocki lego. Kolejki elektryczne. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, zegary, zegarki, obrazy. Tel , Księgarnia Ossolineum, Gliwice, ul. Matejki 2. Przyjmę reklamę na posesję. Główna droga Zabrze-Gliwice. Tel Skup antyków, staroci, stare militaria, książki i wiele innych. Tel Sprzedam skaner płaski USB mało używany w bardzo dobrym stanie. PLUSTEK OPITC PRO U12B z zasilaczem i płytą instalacyjną. Cena 50,00 zł. Tel Sprzedam w idealnym stanie elektryczną maszynę do pisania OLYMPIA SPLENDID z pamięcią korekty. Używana bardzo sporadycznie w domu. Cena 100,00 zł. Tel.(032) wieczorem. WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek. Dowóz do Klienta. Tel Zegarki szwajcarskie kupię. Tel zł. Peugeot 106, 1998 r. - sprzedam. Zadbany. Tel Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , Autoskup - gotówka 24h. Tel Auto skup, sam. osobowe i dostawcze. Gotówka od ręki, całe, rozbite. Tel SKUPUJEMY całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychmiastowy przyjazd. Gotówka. Tel Skup starych, uszkodzonych, powypadkowych. Transport GRATIS. Tel WYPOŻYCZALNIA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH już od 59PLN/doba. Tel , , Biuro Ogłoszeń R E K L A M A.... R E K L A M A WYPOŻYCZALNIA AUTOLA- WET 300PLN/doba. Tel , ,

10

11

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

rabunkowych w Lęborku

rabunkowych w Lęborku Wiosna na budowie już się zaczęła Str. 10-14 Str. 8-9 Str. 15 Korona dla najpiękniejszej Piłka już w grze sezon za pasem DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 7 MARCA 2012 R. NR 5 (20)/2012 ISSN 2083-0092

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo