Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl"

Transkrypt

1 Nr sprawy: Zp Bałtów, dnia r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) , SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp , nazwa zadania: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja Zawiera: I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia.

2 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania oferty. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. XVIII. Postanowienia końcowe. XIX. Załączniki. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów Telefon: 41) Faks: 41) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) - Dz.U j.t., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U ). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot

3 wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U ). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Miejsce dostawy: Filia ZSP w Bałtowie, Wólka Bałtowska 30, Bałtów PSP im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, Bałtów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorami placówek zakresu dostawy. Wykaz zamawianego asortymentu: Lp. Nazwa Ilość (szt.) Opis techniczny Oddział przedszkolny w Filii ZSP w Bałtowie (miejscowość: Wólka Bałtowska) Doposażenie placu zabaw: 1. Karuzela z kierownicą 1 Mocna konstrukcja karuzeli została ocynkowana, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Min. wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm; 2. Tor przeszkód 1 Bezpieczny tor przeszkód dla najmłodszych. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary: 197 x 589 cm; Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm; Wysokość całkowita: 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: 43 cm; 3. Most z dwiema wieżami 1 Dwu-wieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej ośmiela brzdące do zdobycia nieznanych terenów. Ruchomy bezpieczny most zapewnia frajdę, a maluch może poczuć się jak zdobywca. Zabawa na tym zestawie zabawowym

4 Wyposażenie: 1. Odkurzacz typu karcher pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną i poczucie równowagi dzieci. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary 235 x 378 cm Strefa bezpieczeństwa 585 x 678 cm Wysokość całkowita 220 cm Wysokość swobodnego upadku 59 cm Wysokość podestu 59 cm 2 Wyposażenie: Ssawka podłogowa ComfoGlide Rura ssąca z uchwytem na wyposażenie: Ssawka szczelinowa i do tapicerki Elektryczna regulacja siły ssania Filtr HEPA 12 Fizelinowe worki filtracyjne Teleskopowa rura ssąca Wkładka Soft Wskaźnik napełnienia torebki filtracyjnej Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego Pozycja parkowania 2. Zestaw noży kutych z pokrowcem 1 kompl. Parametry techniczne: Pojemność zbiornika 3,3 l Max moc 2000 W Max moc ssania 380 mbar Długość kabla zasilającego 8 m Ciężar 4,8 kg Typu Karcher VC 5300 lub inny równoważny Skład zestawu: Nóż do jarzyn Nóż do warzyw Nóż kuchenny Nóż do pieczywa Nóż Szefa Kuchni Blok na noże 3. Termos stalowy z przyciskiem 1,5l Wykonane z najlepszej jakości stali nierdzewnej molibdenowo- wanadowej typu Gerlach cz. lub inne równoważne. 4 Opis produktu Termos stalowy z przyciskiem o pojemności 1,5 litra. Termos przeznaczony do gorących lub zimnych napojów. Właściwości termoizolacyjne zapewnia próżnia

5 między ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Opis: pokrywa i uchwyt z polipropylenu wkład stalowy pojemność 1,5 l 4. Termos stalowy z pompką 3,5l 5. Stół przedszkolny z ruchomym blatem 6. Krzesło przedszkolne typu: Stalgast lub inny równoważny 2 Termos z wkładem stalowym i pompką. Pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu. Stal nierdzewna. 4 Stolik przedszkolny, nogi malowane proszkowo + kolorowe obrzeże + regulacja + blat sześciokątny, bok 60 cm, przekątna 120 cm 24 Wykonane z rury stalowej Ø 28/32, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, 2-stopniowa regulacja wysokości. 7. Regał przedszkolny 1 Model Szer./ Wys. /Gł. [cm] Min.wymiary: 1. RB 1/E Regał 80x180x38 2. RB 1 Regał (6 półek, 6 szuflad) 80x120x38 3. RB 4/C Szafka 80x120x38 Typu: RB KUBA AKMA lub inna równoważna 8. Szafka z szufladami 1 Wykonana z płyt MDF, min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor żółty typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna 9. Szafka z przesuwanymi drzwiami 10. Szafka wysoka z drzwiczkami 1 Wykonana z płyt MDF, szafki wyposażone w 2 półki. Min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna 1 Szafka wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Jasna płyta wiórowa w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV została połączona z radosnym kolorem: żółtym. Szuflady zamocowane są na solidnych prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki, min. wym. 94 x 45 x 189 cm. Typu szafa wysoka Premium z drzwiczkami Moje bambino lub inna równoważna. 11. Biblioteczka stojąca 1 Biblioteczka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w pojemnik na książki z przegródkami, kolor zielony, min. wym. 81,5 x 38 x 55 cm, typu: Premium Moje Bambino lub inna równoważna. 12. Pufa do biblioteczki 1 Pufy pokryte trwałą tkaniną PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek stojących, min. wym. 36 x 36 x 28 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna. 13. Szafka na pojemniki duo 1 Szafka w tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, min. wym. 56,6 x 45 x 90 cm typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna. 14. Pojemniki do szafki 12 Pojemniki z tworzywa sztucznego pasujące do

6 15. Tabliczki z podpisem do pojemników 16. Tablica kredowa zielona ceramiczna 17. Poduchy-cyfrowe kwadraty 18. Kanapa wypoczynkowa szafki. poj. 5 l, min. wym. 36 x 25 x 10 cm. Tabliczki wymiarem dopasowane do pojemnika. 2 Można oznaczyć je imieniem lub znaczkiem dziecka. kompl. 6 szt./ kompl., min. wym. 9 x 7,5 cm typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Tablica kredowa zielona o powierzchni ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Wyposażona w wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści wszystkie niezbędne przybory, typu Moje bambino lub inna równoważna. 3 kompl. Funkcjonalna pomoc, która zapewni dzieciom aktywność fizyczną, zabawę oraz naukę liczenia w zakresie do 10. Miękkie kwadraty z cyframi od 0 do 9 są obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, min. wym. 33 x 33 x 5 cm, 10 szt/kompl. 2 Kanapa wypoczynkowa powleczona miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofazą), wygodna i wytrzymała, w kolorze np. niebieskim. Ustawiona na metalowych nóżkach, które dodają jej estetycznego wyglądu. Min.wym. 60 x 105 x 60 cm, typu kanapa Premium Moje bambino lub inna równoważna. 19. Pufa wypoczynkowa 1 Typu Premium niebieska Moje bambino lub inna równoważna 20. Siedzisko 3 Typu Fala Moje bambino lub inna równoważna. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. 21. Poducha duża 3 Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny bawełnianej. min. śr. 100 cm, typu Poducha Moje bambino lub inna równoważna. 22. Poduszka mała chabrowa 2 Miękka poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. min.wym. 40 x 40 x 12 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 23. Kanapa rozkładana 3 Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. min. wym. 48 x 80 x 49 cm,wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna, różne kolory 24. Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem 25. Klocki typu wesołe miasteczko 6 Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka posiada stopki regulujące poziom, min. wym. 121 x 35 x cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 1 Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego, 88 elem., wym. ok. 5 x 5 x 5 cm, od 2 lat typu Moje

7 26. Klocki typu leśne miasteczko 27. Kolorowe drewniane klocki 28. Wesołe gwizdki 4 kompl. 29. Mozaika niebieska z gwiazdką 30. Wywrotka typu Middle Truck bambino lub inne równoważne 1 Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami to wspaniała zabawka, która rozwija wyobraźnię, min. wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 min. 126 elem., od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne 1 Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle, min. 100 elem., min.wym. 19 x 30 cm od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne Drewniane gwizdki z wiatraczkiem i pszczółką, biedronką oraz ptaszkiem. Doskonałe do ćwiczeń oddechowych, np. kontroli siły wydechu oraz wspomagających terapię logopedyczną, 3 szt./kompl. o min. wym. 10 x 3 x 8,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. min. 1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm, min. 20 elem., typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Middle Truck wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością. Min. wym. 38 x 25 x 20 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 31. Wywrotka 1 Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, jest doskonała do zabaw zarówno w pomieszczeniu, jak i w piaskownicy. Min. dł. 45 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 32. Wywrotka z akcesoriami 2 Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki).min. 8 elem. min. dł. wywrotki 40 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 33. Mata miasto 1 Wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia. Min. wym. 140 x 70 x 0,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 34. Śpiąca lalka 2 Laleczka, która śpi. Kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół. Min. dł. 35 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 35. Lalka szmaciana 2 Miękka lalka do przytulania. Min.dł. 61 cm, typu Ines Moje bambino lub inna równoważna. 36. Lalka szmaciana typu Wera 2 Miękka lalka do przytulania. Min. dł. 46 cm, typu Wera Moje bambino lub inna równoważna. 37. Bujak jamnik 1 Jamnik huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Min. wym. 105 x 43 x 36 cm, typu jamnik na biegunach Moje bambino lub inna równoważna.

8 38. Szczęśliwy traf żabki 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min. wym. 150 x 150 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 39. Matematyczny twister 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o min. wym. 5 x 5 cm. 40. Pacynka Struś 1 Pacynka posiada mechanizm, który po ściśnięciu dzioba wydaje takie odgłosy jak prawdziwy ptak. Min. wys. 100 cm typu Moje bambino lub inna równoważna. 41. Piłka -30cm 2 Śr. 30cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 42. Miękka mała lalka 2 Min. dł. 28 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 43. Lalka płacząca 2 Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka. Min. dł. 25 cm od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna 44. Lalka szmaciana- Wiola 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 45. Lalka szmaciana- Luna 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 46. Lalka szmaciana- Gutek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 56 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 47. Lalka Bobas 2 Miękka lalka wydająca 6 różnych odgłosów. Po naciśnięciu brzuszka wypowiada: mama, tata, papa, pojękuje, płacze, chrapie. Min. dł. 41 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 48 Lalka szmaciana- Filipek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 49. Ślimak z literkami 1 Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z drewna. Min.26 elem. Min wym. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 50. Łóżeczko dla lalek 1 Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi,

9 zaokrąglonymi krawędziami. Min. wym. 52,5 x 30 x 35 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 51. Medyczny wózek 3 Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z lekarskimi akcesoriami. Z pewnością przyczyni się do rozwinięcia medycznych pasji małego lekarza. Elementy: mikroskop, stetoskop basen lusterko czołowe, lusterko z rączką młoteczek, otoskop Min.wym. 42 x 14 x 45 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 52. Gąsienica z kieszonkami 53. Mozaika różowa z sercami 54. Pojemnik na zabawki-roller 55. Pojemnik z pokrywą mix 31 l 56. Kasa sklepowa ze skanerem 1 Pomoc do nauki alfabetu. Poprzez wprowadzanie po jednym zwierzątku, z towarzyszącą piosenką lub wierszykiem, łatwiej opanować maluchom literki. Min.wym. 183 x 27 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. Min.1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm min.16 elem. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 2 Wygodny pojemnik, do którego zmieszczą się wszystkie dziecięce zabawki. Dzięki półprzezroczystym ściankom widać zawartość. Min.poj. 45 l, Min.wym. 72 x 39 x 34 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 4 poj. 31 l. Min wym. 46,5 x 36,5 x 25,5 cm typu Moje bambino lub inny równoważny. 1 Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. zawiera 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy sałata, ketchup, sok owocowy monety banknoty karta płatnicza, min. wym. 35 x 17,5 x 15 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 57. Sześciany las 1 Min.12 elem. o min.wym. 5 x 5 x 5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne 58. Kształty i cienie 1 Dzieci nauczą się rozpoznawać różne kształty i dopasowywać je do odpowiednich konturów. Pomoc kształci zmysł obserwacji i wzmacnia pamięć wzrokową. min.20 drewnianych elem., torba z tkaniny, typu Moje bambino lub inne równoważne. 59. Ringo sensoryczne 15 Ringo wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie. Nie zawiera ftalanów. min.śr. 17 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne. 60. Koło latające 15 Min.śr. 28,5 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne 61. Tunel typu stonoga 1 Min. śr. 50 cm, min.dł. 185 cm, typu Moje bambino lub inny równoważna

10 62. Woreczki-kolory 3 Min.wym. 10 x 10 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 63. Miś 2 Min.wys. 35 cm, pluszowy, typu Grześ Moje bambino lub inny równoważny 64. Miś 2 Min.wys. 30 cm, pluszowy, typu Karolek Moje bambino lub inny równoważny 65. Zwierzaki przytulaki 2 Poduszeczki w kształcie zwierzątek, które mogą z poduszki zmienić się w maskotkę dla dziecka, min. wym. 27 x 23 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 66. Mata Trwała mata wykona z tkaniny PCV, której można używać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Z liczbami od 0 do 10 oraz ilustracjami zwierzątek odzwierciedlających daną cyfrę na polu. Dzieci ćwiczą sprawność ruchową oraz identyfikują liczby. Min. wym. 28 x 165 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 67. Straż pożarna 1 Samochód zabawka, min.dł. 47 cm, min.dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny 68. Betoniarka 1 Samochód z kręcącym się bębnem. min.dł.38 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 69. Koparka 1 Samochód dla dzieci, min. dł. 38cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 70. Ciężarówka z autami 71. Puzzle typu Przyjaciele z zoo 72. Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa 73. Puzzle typu 4 warstwy pory roku 74. Puzzle typu 5 warstw dom 75. Domek letniskowy dla lalek 76. Ciężarówka z formułą 1 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Min.2 małe auta, min. dł. 77,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek z licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (min.19 mebelków), które zapewni doskonałą zabawę. Min.wym. 55 x 33 x 71 cm. 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Dodatkowo na opakowaniu znajdują się wycinanki. Min. 2 małe auta, min.dł.

11 77. Przytulanka typu Hipopotam 78. Przytulanka typu Żabka 77,5 cm. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 79. Supermarket 1 Sklep z wieloma półkami na produkty, z elektroniczną kasą ze światłem i dźwiękiem, ze skanerem ze światłem i dźwiękiem, z min.36 akcesoriami (m. in. waga, papierowe pieniądze, monety, kluczyk do kasy, karta kredytowa, skrzyneczki, imitacje warzyw, pieczywa, opakowań produktów spożywczych). W zestawie koszyk na zakupy na 4 kółkach z miejscem na monetę. Min.wym. 80 x 39 x 112 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 80. Klocki do konstrukcji typu Decotress 81. Zestaw bajek typu grajek Zestaw bajek typu grajek 2 1 Nowoczesne klocki różnią się od tradycyjnych klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje możliwość budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią budowniczego. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 83. Gra typu rybki 1 Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń. Min.wym. 31 x 23 x 4 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 84. Gra typu współpraca na krach 1 Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą dostać się do swojego igloo. Muszą być jednak bardzo ostrożne, ponieważ lód może się załamać w każdej chwili. Gra wymaga współpracy, dlatego świetnie uczy dzieci jak bawić się i wygrywać razem. min. 4 figurki zwierząt, min.1 kostka min.3 elementy kry, min. dla 2-4 graczy, typu Moje bambino lub inna równoważna. 85. Książka z ćwiczeniami typu Uczymy się słówek 20 Zestaw kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań. min. 400 kart, zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm, min.3 gry planszowe, puzzle z numerami od 1 do 20 typu Moje bambino lub inna równoważna. 86. Duża plansza 1 Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej

12 miasto 87. Mapa Polski dla najmłodszych się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Prezentuje małe miasteczko z instytucjami: ratusz, kościół, przedszkole, straż pożarna, policja oraz miejsca, w których dziecko może wypoczywać: lodziarnia, basen, plaża, kino, zoo np. Przez miasteczko przechodzą różne drogi (podzielone są na równe segmenty). Typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Makatka przedstawiająca mapę Polski. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. Min. wym. 84 x 87 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 88. Wygibajtus junior 1 W zależności od wskazań na tarczy, gracze muszą postawić swoje stopy i dłonie w odpowiednich miejscach na planszy. Gracz, który nie może zająć na planszy wskazanego miejsca odpada. Wygrywa ten, kto szczęśliwie losował i był najbardziej wygimnastykowany. Min. 1 tablica ze wskazówką, Min. 1 mata o wym. 170 cm x 125 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 89. Lina 2 Dzieci ćwiczą równowagę i koordynację ruchową oraz uczą się współpracy w zespole. min.dł.10 m, min.śr. 2 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 90. Sortowanie odpadów 91. Bramkarz-duża bramka 92. Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami 93. Numicon-zestaw indywidualny 1 Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. Plansza o min.wym. 39 x 39 cm, min. 4 ciężarówki, min.20 pojemników do sortowania, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Bramka wykonana z lakierowanej sklejki. Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Min.wym. 115 x 29 x 77 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 5 Pomoc edukacyjna, do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Min.12 magnetycznych kart o min. wym. 25 x 5 cm, min.60 magnetycznych obrazków o wym. 4,8 x 4,8 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, wprowadzą małe dzieci w świat matematyki. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez

13 94. Polska-wokół symboli narodowych doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych. min.32 kształty Numicon, min.52 kołeczki Numicon, podstawa, książeczka zyg-zak, 1 sznurówka, 2 dwustronne plansze z wzorami, zestaw kart 0-10, woreczek na elementy, przewodnik z ćwiczeniami. 1 Pomoc pomaga zapoznać dzieci z trudnym i często abstrakcyjnym zagadnieniem symboli narodowych. W oparciu o zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe i ćwiczenia na koncentrację staramy się wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z Polską. Pomoc porusza zagadnienia takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. Łącząc ćwiczenia z kilku obszarów percepcji dziecka umożliwiamy mu prawidłowy rozwój w oparciu o wieloaspektowe kształcenie zintegrowane. Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi prowadzenie lekcji. Typu Moje bambino lub inny równoważny. 95. Mapa Polski 1 Mapa Polski w formie układanki umieszczona w drewnianej podstawie. Na mapie oprócz miast, rzek i jezior zostały zamieszczone również charakterystyczne atrybuty wybranych miast lub regionów. Powierzchnia Polski podzielona jest na 5 części, dodatkowymi elementami są powierzchnie państw sąsiednich i morze. Mapa wprowadza dzieci w pojęcia geografii, pozwala na wprowadzenie zagadnienia kierunków. Stanowi również uzupełnienie pomocy Poznajemy miasta Polski, min.wym. 40 x 40 cm. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 96. Zestaw ukierunkowanej obserwacji dziecka 1 Skład zestawu: Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, min. 6 szt. Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Psychologiczno pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej Terapia ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Liczmany żetony Liczmany sześciany Liczmany ogniwa Miseczki do sortowania Alfabetyczne przewlekanki Historyjki obrazkowe Małe napy Karty zadań do klocków

14 97. Miasto-wieś 1 Pomoc przeznaczona jest do prezentacji zagadnień związanych z krajobrazem miejskim i wiejskim. Zawiera dwie drewniane plansze i zestaw elementów pionowych i poziomych, przygotowanych do tworzenia sytuacji przestrzennych. Praca ze scenariuszem wzbogaca wiedzę o elementach naturalnych i antropogenicznych. Wprowadza informacje o zmienności jaka zachodzi w środowisku z uwzględnieniem ekologii. Przygotowuje do pracy z mapą. Wspomaga usprawnianie wymowy, pamięci, spostrzegawczości, koncentracji oraz małej i dużej motoryki. Dołączone do pomocy karty pracy, scenariusze, ilustracje, fotografie oraz drewniane figurki ułatwiają nauczycielowi proces przygotowania ciekawych zajęć z wykorzystaniem makiety. Pomoc zawiera materiały psychologiczno edukacyjne. min. 2 plansze o min. wym. 48 x 34,5 cm min. 40 elem. dodatkowych, typu Moje bambino lub inna równoważna. 98. Mazaki dwustronne 3 Pisaki z dwiema końcówkami kolorującymi: grubą i cienką. Wentylowane zatyczki zapobiegają zadławieniu się przez dziecko. Bezpieczny tusz na bazie wody, łatwo usuwalny ze skóry przy użyciu wody i mydła lub z tkanin w pralce w temperaturze 40 stopni. min. śr. końcówki 0,5 i 0,25 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 99. Markery wodne 2 min.12 kolorów min.dł. 12,3 cm min.śr. końcówki 0,6 cm 100. Klej w sztyfcie 5 min. poj. 9 g 101. Klej czarodziejski 1 litr 2 Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Typu Moje bambino lub inny równoważny Piórka małe 3 kompl Folia piankowa 3 kompl Kolorowe druciaki 3 kompl. min. dł. od 3 do 14 cm min.20 g Miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia. min.15 kolorów format: A4 Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu tworząc barwne, pluszowe obrazy. Łącząc druciki z pomponami, guzikami lub drewnianymi kulkami stworzymy pajacyki, kukiełki i inne postacie. min.100 szt. min.wym. 0,4 x 30 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne.

15 105. Zestaw papierów podstawowych 106. Zestaw stolikowy kredek 107. Dziurkacz mały serce 108. Plastelina zestaw przedszkolny 109. Ołówki trójkątnekomplet 25szt Be-be jajo do malowania 111. Mazaki do wszystkiego 112. Kolorowe długopisy typu żel pen pastelowy 1 kompl. 3 kompl. papier rysunkowy biały A4 500 szt., 80 g/m2 papier rysunkowy kolorowy A4 400 szt., 80 g/m2 papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 100 szt., 115 g/m2 brystol biały A3 100 szt., 200 g/m2 brystol kolorowy A4 100 szt., 200 g/m2 Typu moje bambino lub inny równoważny. min.10 kolorów po 6 sztuk min.dł. 12 cm min.śr. rysika 0,5 cm 1 Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów. Przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych jako pojedyncze elementy ozdobne lub do tworzenia złożonych wzorów. 1 kompl. min. waga 1,85 kg min.12 kolorów po 15 szt szt. różne kolory dł. 17,5 cm 1 Narzędzie stworzone do pobudzania kreatywności oraz pozwalające na łatwą i szybką naukę rysowania. To uchwyt do pisaków wyposażony w kółka, wyprodukowany z bezpiecznych, certyfikowanych materiałów. Urządzenie to pomaga ułożyć dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej pozycji podczas rysowania, a dzięki temu, że pozostawia ślad pisaka po przesunięciu urządzenia, pobudza ciekawość malucha. min.8 mazaków, 1 jajo Pisaki do każdego rodzaju powierzchni, posiadają wysokie właściwości kryjące. Permanentne na porowatych powierzchniach (kamieniach, drewnie, gumie), a jednocześnie usuwalne przy użyciu wilgotnej szmatki z powierzchni gładkich (szkło, lustro). Tusz łatwo zmywalny ze skóry. min.śr. końcówki 0,4 cm 1 min.10 szt. min.dł. 10 cm min.śr. końcówki 0,1 cm 113. Multikredki 1 Miękkie, łatwo zmywalne kredki do różnych powierzchni (drewno, metal, plastik, szkło, papier, lustro). Kolory można ze sobą mieszać oraz rozcierać z wodą. Idealne do jednodniowych dekoracji na okna Sali czy klasy, np. na walentynki lub pierwszy dzień wiosny. Ślady kredek można

16 łatwo zmyć z szyb wilgotną ściereczką pędzelek min.10 kolorów, typu Moje bambino lub inne równoważne Farby plakatowe 5 min.12 kolorów min.poj. 20 ml 115. Biały papier 2 min.250 arkuszy rysunkowy A Blok techniczny biały A4-komplet 117. Karton fakturowy 1kompl. min.50 arkuszy min 10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 118. Papier ksero-zielony A Kuferek na cały rokzestaw I 120. Kuferek na cały rokzestaw II 10 min.10 arkuszy Typu Moje bambino lub inny równoważy. 1 min.50 arkuszy min.10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 1 Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się ze min.107 elementów: min. 2 szt. filcu (min.10 x 15 cm) min.2 szt. kartonu holograficznego (min.14 x 17 cm) min.5 szt. folii metalizowanej (min.19 x 24 cm) min.4 szt. kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.3 szt. kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.33 szt. papieru i brystolu kolorowego (min.25 x 35 cm) min.4 szt. papieru i brystolu złotego i srebrnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. tektury falistej tęcza (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.23 x 33 cm) min.6 szt. kartonu w prążki i kropki (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu w gwiazdki (min.25 x 35 cm,) min.20 szt. naklejanych oczek min.10 szt. drucików złotych min.6 akcesoriów wzory 1 Bogaty zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się z min. 322 elementów: min.8 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowych brystoli (min.25 x 35 cm) min.5 szt. papierów dekoracyjnych (min.25 x 35 cm) min.1 papier tęczowy (min.25 x 35 cm) min.2 szt. transparentnych papierów z motywami (min.25 x 35 cm) min.6 szt. tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.13 szt. bibuły (min.25 x 35 cm) min.50 szt. składanego papieru (min.14 x 14 cm)

17 121. Kreatywny kuferek rozmaitości 122. Kuferek na Boże Narodzenie min.4 szt. białego papieru wodoodpornego (min.20 x 20 cm) min.140 kartonowych pasków (min.8 mm x 34,5 cm) min.30 kamyczków min.40 elementów z folii piankowej min.19 naklejek 3D 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min. 88 elementów: min. 5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.24 x 34 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.25 x 32,5 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów min.3 koszyczki z rączkami i etykietami min.2 wstążki min.12 zapinek Typu Moje bambino lub inny równoważne. 1 Duży zestaw plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej do tworzenia, składający się z min.198 elementów: min.15 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego brystolu (min.25 x 35 cm) min.8 szt. kolorowego brystolu (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego papieru (min.25 x 35 cm) min.3 szt. brystolu w gwiazdki (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.25 x 35 cm) min.11 szt. kolorowej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (min.20 x 35 cm) min.50 szt. kolorowej folii metalizowanej (min.10 x 10 cm) min.13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej tektury falistej min.10 drucików (min.dł. 50 cm) min.20 oczek naklejanych min.50 szt. słomek (dł. 22 cm) wzory

18 123. Kreatywny zestawzimowy czas 124. Kreatywny zestaw Boże Narodzenie 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min. 1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 125. Papier różowy 1 min.30 arkuszy min.10 różnych wzorów min.wym. 24 x 34 cm 126. Papier z motywem kwiatowym 127. Kreatywny zestawcukierkowy 1 min.250 arkuszy min.5 wzorów min. wym.15 x 15 cm 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia papierowych dekoracji, składający się z min.83 elementów:

19 min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min. 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min. 4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min. 50 ozdobnych kolorowych dżetów Typu Moje bambino lub inny równoważne Marmurkowy karton 2 Karton o zróżnicowanej fakturze i odcieniu danego koloru. min.5 szt. min.wym. 23 x 33 cm 129. Papier wytłaczanymargaretki 130. Papier wytłaczanyserca 131. Papier wytłaczanykropki i prążki 132. Papier wytłaczanyaniołki 133. Papier wytłaczanyżyczenia 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 2 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie

20 świąteczne w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 134. Klej do filcu 3 Klej wolny od rozpuszczalników. Przezroczysty i bezzapachowy. Nadaje się do klejenia różnych rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych powierzchni. Min. poj. 100 ml. Typu Moje bambino 135. Majsterkowanie z filcem 136. Dwustronny papier tęcza lub inny równoważny. 1 Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu i dodatków zdobniczych, składający się z: min. 5 szt. filcu 1,5 mm, min. wym. 20 x 30 cm min. 4 szt. filcu 3,5 mm, min.wym. 20 x 30 cm min. 9 kolorowych nici, min. dł. 3 m min. 5 kolorowych motków wełny, min. 1 igła do filcu min. 40 szt. cekinów min. 25 szt. kwiatków różowych min. 20 szt. kwiatków czarnych min. 25 szt. kwiatków złotych min. 10 szt. kwiatków przezroczystych min. 100 szt. zielonych koralików słomek min. 30 szt. koralików przezroczystych, opalizujących min. 80 koralików złotych i srebrnych min. 320 szt. koralików zielonych, żółtych, czerwonych, niebieskich wzory 3 min. 10 szt./kompl. min.wym. 22,5 x 32 cm 137. Tektura zoo 1 Tektura z motywami zwierząt. min. 9 szt. min. wym. 25 x 35 cm 138. Papierowe zwierzaki 1 Książka dotycząca orgiami, typu Moje bambino lub inna równoważna Klej do folii piankowej 140. Folia piankowa z brokatem 3 Klej nadający się do klejenia wielu powierzchni: do folii piankowej, kauczuku, plastiku, ceramiki, porcelany, stali, drewna, metalu, tkaniny i papieru. Czas schnięcia: 5-10 min. min. poj. 35 g 1 Błyszcząca brokatem folia, która nada estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą pracę plastyczną. W ciepłych i przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). min.10 arkuszy min. format: A4

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl 1 z 7 2014-04-29 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp. 271.12.2014 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Gmin Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A 95-060 Brzeziny FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca:. Nazwa, adres:... tel. / fax: e- mail:.. Załącznik nr 1 Przedmiot przetargu: doposażenie oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja!

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja! Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli przedszkolnych w ramach projektu Wsparcie na starcie Rodzaj zamówienia: dostawa. Określenie przedmiotu oraz wielkości

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Załącznik Nr 1e do SIWZ Część 5 Dostawa i montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/06/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne Wyposażenie sal LP nazwa opis szt/kpl cena Część I: Wyposażenie sal przedszkolnych SP Kotunia (oddz. Kowalewo Opactwo i Wierzbocice). meble przedszkolne Zestaw kolorowych mebli przedszkolnych szafka z

Bardziej szczegółowo

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie: Wąbrzeźno, 20.03.2015 r. Stowarzyszenie Nasza Gmina ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno Stowarzyszenie Nasza Gmina w związku z realizacją projektu pn."promyczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1 ZAŁĄCZNIK - NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/IZP.2711/2014 z dnia 30.06.2014 r. na okoliczność zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro netto finansowanego z EFS na dostawę elementów

Bardziej szczegółowo

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm ZAD.-KOSZTORYS OFERTOWY - MEBLE Lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Kanapa Skaj, narożna Suszarka Suszarka na prac plastycznych Krzesła Dla klas 0 Kolor niebieski 4 Stolik Sześciokątny z regulowanymi nogami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp. 271.09.2014 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk ilość(szt) Nazwa Opis Foto 28 P krzesło nr 6 - żółty - buk Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 0-4 i 8 mm w rozmiarach 5-6. Kolorowy stelaż został wykonany

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, luty 04r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI PRZEDSZKOLNYCH, KRZESEŁEK, BIURKA DLA NAUCZYCIELI DO PUKTU PRZEDSZKOLNEGO DO MODLIBORZYC NA RZECZ PROJEKTU Bajkowy świat przedszkolaków Projekt

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU ZEST2008 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolorowe Regały RODZAJ ASORTYMENTU Stoły przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Zabawki i pomoce dydaktyczne komplet zabawek L p Nazwa produktu Opis. Jednostk a miary Ilość. Kasa z kalkulatorem Kasa wykonana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Przedszkola Publicznego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt Załącznik nr 2 Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia - meble i wyposażenie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka znajdującego się w pomieszczeniach budynku

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data. FORMULARZ OFERTOWY Pomoce dydaktyczne. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy:

Miejscowość, data. FORMULARZ OFERTOWY Pomoce dydaktyczne. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.. Zmniejszenie nierówności w stopniu Zał. Formularz ofertowy

Bardziej szczegółowo

GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r.

GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r. GMINA WILKÓW Ul. Wrocławska 11 46-113 Wilków tel. +48 77 419 55 11-15 fax. +48 77 419 55 11 w w w. w i l k o w. p l e-mail:ug@wilkow.pl GKR. 041.3.2013 Wilków, 09.08.2013 r. Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis NS 2723 Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem dostępny w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT D.W.04.0.7/ Bolesławiec, dnia 7 lutego 0 r. (znak sprawy) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 0 r., poz. 907 ze zm.) W ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o Załącznik nr I Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o 14 szt. wym.100x200cm 2 Tablica tablica korkowa

Bardziej szczegółowo

...... ZAPYTANIE OFERTOWE

...... ZAPYTANIE OFERTOWE SOSW I 0412/1/2010 Piła, 02 luty 2011 r......... ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pile w związku z realizacją projektu Coraz lepsi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami

Bardziej szczegółowo

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto*

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* Przedszkole przy Szkole Projekt systemowy 9.1.1 Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* * Na 1 oddział przedszkolny Klocki z drewna / Kształty do układania Klocki - duże opakowanie, 102 sztuki Drewniane

Bardziej szczegółowo

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł.

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł. Piłkarzyki Piłkarzyki - stół ze sklejki Konstrukcja: skrzynia wykonana ze sklejki, podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60 mm, 22 figurki graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory

Bardziej szczegółowo

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne

Magia przedszkolaka. Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne Opis przedmiotu zamówienia: meble przedszkolne 1 Regał nr 1 składa sią z następujących elementów, które można łączyć w segmenty o dowolnej długości: 1.1 Szafa wysoka z dwoma parami drzwi - 1 szt. Szafa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 6/POKL.0.03.0-00-3/0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek. Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba sztuk/opakowań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/POKL.01.03.02-00-113/10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

Szemud, 30.07.2013r. NAZWA PROJEKTU: lp. ilość sztuk. Nazwa Produktu

Szemud, 30.07.2013r. NAZWA PROJEKTU: lp. ilość sztuk. Nazwa Produktu Szemud, 30.07.03r. Zapytanie ofertowe na Zakup oraz dostawa artykułów szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie w ramach realizacji projektu pn. Dobre

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH ZADANIE III ARTYKUŁY PAPIERNICZE Lp. Nazwa Opis Ilość jdn. Szkoła Podstawowa nr 2 1. Papier rysunkowy A4 Papier rysunkowy w formacie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II L.p. Nazwa produktu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość Gwarancja 24 m-ce 1 Komplet zabawek W skład zestawy wchodzi: 1. klocki drewniane (kpl. 3)

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa CPV Ilość

Zał. nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa CPV Ilość Zał. nr do SIWZ Dostawa materiałów biurowych i papierniczych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku Lp. Nazwa Kod CPV Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POMOCE DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wszystkie zabawki i pomoce powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. L.p. KATEGORIA OPIS wymagania minimalne 1. Wyprawka dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT B-FE.271.43.2014 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: PROTOKÓŁ WYBORU OFERT Czeladź, dnia 03.09.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie elementów wyposażenia oddziałów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13. Tytuł projektu:

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13. Tytuł projektu: Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Opis Ilość Załącznik Nr 5 Jednostka miary 1. Krzesło uczniowskie z regulacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków e-mail: grazyna_kulesza@yahoo.com www.imim.pl, www.imim-phd.edu.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto

Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia z uczniami przejawiającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych Nazwa wyrobu i opis ilość cena netto wartość netto Multimedialny program

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BLOKU ŻYWIENIOWEGO

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BLOKU ŻYWIENIOWEGO ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA BLOKU ŻYWIENIOWEGO Załącznik nr do zapytania ofertowego z dnia 3 stycznia 04 roku Lp. Nazwa Opis Zdjęcie Ilość [szt./kpl] Cena jedn. brutto [zł] Wartość brutto [zł] szafka 040x450x050

Bardziej szczegółowo

Cena brutto/1 szt. zł

Cena brutto/1 szt. zł Dostawa wyposażenia podstawowego do rozbudowywanego Żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem Lp. Nazwa produktu Ilość szt./kpl. Pakiet I Wyposażenie podstawowe pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY

PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY ul. POW 25 90-248 Łódź tel. 42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY TWNS0543 Liczydło na stelażu 339 23 Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Dostawy pomocy dydaktycznych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na trzy zadania. Znak postępowania: ZP-41/WZŻ/2015

Dotyczy: Dostawy pomocy dydaktycznych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na trzy zadania. Znak postępowania: ZP-41/WZŻ/2015 Załącznik nr 2.1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Dotyczy: Dostawy pomocy dydaktycznych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na trzy zadania. Znak postępowania: ZP-41/WZŻ/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do siwz/ załącznik nr 1 do wzoru umowy Zakres I Kubek ceramiczny ilość 100 sztuk. Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia a) materiał: kubek ceramiczny; porcelana z zewnątrz matowa, wewnątrz

Bardziej szczegółowo

4. Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, tel. (85) 739 20 29

4. Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Tomczuk Dyrektor Zespołu Szkół w Orli, tel. (85) 739 20 29 ZS.07122-10/14 Orla, dnia 30 kwietnia 2014 r. Rozpoznanie cenowe na MEBLE w ramach Projektu Przedszkolaki to nasza przyszłość w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. LP. Nazwa artykułu Ilość sztuk Cena netto Cena brutto 1. Szafa do archiwum pełna. wym. 70 x 40 x 205 cm 1 szt. 1

Załącznik nr 4. LP. Nazwa artykułu Ilość sztuk Cena netto Cena brutto 1. Szafa do archiwum pełna. wym. 70 x 40 x 205 cm 1 szt. 1 Załącznik nr 4 Meble biurowe. Szafa do archiwum pełna wym. 70 x 40 x 05 cm szt.. Biurko wym. 50 x 90 x 77 cm 3. Krzesło 4. Regał z półkami odkrytymi i półki z drzwiczkami wym.70 x 40 05 cm - szt. Razem:

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) Sulejów, 30.09.2015 r. Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CZĘŚĆ I - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH, TUSZY I TONERÓW DO DRUKAREK L.p. Rodzaj i szczegółowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW PAPIERNICZO - PIŚMIENNICZYCH CZĘŚĆ I - materiały papierniczo piśmiennicze do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

WYKAZ MATERIAŁÓW PAPIERNICZO - PIŚMIENNICZYCH CZĘŚĆ I - materiały papierniczo piśmiennicze do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Załącznik nr do SWIZ WYKAZ MATERIAŁÓW PAPIERNICZO - PIŚMIENNICZYCH CZĘŚĆ I - materiały papierniczo piśmiennicze do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr LP Zestawienie rzeczowe, opis materiału Jednostka miary

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 05.12.2014 r. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na realizację projektu p.n. "Inwestycja w edukację przedszkolną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur

Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Sprzęt do prezentacji i wyposażenie biur Produkt str. Tablice korkowe 224 Tablice magnetyczne-suchościeralne 225 Tablice Flipchard 225 Tablice jezdne 226 Potykacze 226 Tablice samoprzylepne 226 Tabliczki

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe) na dostawę artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe) na dostawę artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Pieczęć oferenta... miejscowość, data OFERTA W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapytanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

Rozwińmy skrzydła edukacja przedszkolna w Gminie Miękinia

Rozwińmy skrzydła edukacja przedszkolna w Gminie Miękinia Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu Rozwińmy skrzydła edukacja przedszkolna w Gminie Miękinia projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Desznicy

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Desznicy Lp Wzorcowy produkt stanowiący wyznacznik minimalnych standardów jakościowych, funkcjonalnych(nazwy użyto przykładowo dopuszcza się produkt równoważny) Opis przedmiotu j.m. Ilość szt/kpl Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH

OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SEGMENT KASIA p STRONA 5 - SEGMENTY KASIA p Z NADSTAWKAMI STRONA 7 - SEGMENTY KASIA pn STRONA 11 - SEGMENTY KASIA px STRONA 16 - SYSTEM SZAFEK

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 Rodzaj zajęć dla uczniów uzdolnionych artystycznie Nazwa produktu Ilość Cena netto Wartość netto Sztaluga artystyczna 5 regulowana, z półeczką do przechowywania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW DLA DZIECI Zestaw artystyczny Obrazki w ramce do kolorowania W zestawie farby w 7 kolorach i pędzelek 82124 Zestaw artystyczny do malowania 3D, zawiera 36 kolorów 82686 Zestaw do zabaw papierem Zawiera: nożyczki,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu PYTANIE 1: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kart technicznych?

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m.

Nazwa i opis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m. Nazwa i opis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE III załącznik nr 4 do SIWZj.m. Liczba Labirynt ósemka szt 1 Drewniana leniwa ósemka szt 1 Tablica ze szlaczkami szt 1 Tablica ze szlaczkami szt

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu 1. projektory multimedialny... 6 szt. Parametry optyczne : o Panel LCD... 0,63 P-Si TFT 3 o Rozdzielczość... 1024 768 (XGA) pikseli o Jasność... 2200 lumenów ANSI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE

OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE OFERTA ŁAWKI I WIESZAKI SZKOLNE SPIS TREŚCI: STRONA 2 PRODUCENT A STRONA 6 PRODUCENT B STRONA 9 PRODUCENT I STRONA 14 PRODUCENT F STRONA 16 PRODUCENT J STRONA 18 PRODUCENT D STRONA 20 PRODUCENT G STRONA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72

ILOŚĆ NETTO SZT. SZT 9 SZT 18 SZT 9 SZT 27 OP 9 OP 9 RYZA 90 SZT 9 SZT 9 SZT 9 SZT 45 SZT 9 OP 9 OP 9 OP 9 SZT 360 SZT 72 ZAŁĄCZNIK NR 2 LP TOWAR JEDN. MIARY ILOŚĆ NETTO SZT. BRUTTO SZT. WARTOŚĆ BRUTTO 1 Blok biurowy A4 w kratkę, klejony po krótkim boku 100 kartek 2 Brulion A4 z twardą oprawą, 96 kartek w kratkę, wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego. Łączna wartość brutto. Cena jednostkowa netto. Opis przedmiotu zamówienia sztukach. Cena jednostkowa brutto Załącznik Nr do Zapytania Ofertowego Lp. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość w sztukach Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Łączna wartość brutto. Regał podwójny S 00 cm x

Bardziej szczegółowo