Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl"

Transkrypt

1 Nr sprawy: Zp Bałtów, dnia r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów tel. 41) , fax. 41) , SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp , nazwa zadania: Zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja Zawiera: I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia.

2 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium. IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania oferty. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. XVIII. Postanowienia końcowe. XIX. Załączniki. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Bałtów, Bałtów 32, Bałtów Telefon: 41) Faks: 41) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) - Dz.U j.t., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U ). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot

3 wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U ). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą wyposażenia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz w Filii Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie (Wólka Bałtowska), w ramach realizacji projektu nr WND-POKL /13 pn. Bawię się i uczę. Miejsce dostawy: Filia ZSP w Bałtowie, Wólka Bałtowska 30, Bałtów PSP im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, Bałtów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorami placówek zakresu dostawy. Wykaz zamawianego asortymentu: Lp. Nazwa Ilość (szt.) Opis techniczny Oddział przedszkolny w Filii ZSP w Bałtowie (miejscowość: Wólka Bałtowska) Doposażenie placu zabaw: 1. Karuzela z kierownicą 1 Mocna konstrukcja karuzeli została ocynkowana, siedziska i część kierownicy wykonano z płyty PE całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano podwójny system ułożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Min. wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczeństwa: 550 x 550 cm; Wysokość całkowita: 70 cm; 2. Tor przeszkód 1 Bezpieczny tor przeszkód dla najmłodszych. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary: 197 x 589 cm; Strefa bezpieczeństwa: 497 x 890 cm; Wysokość całkowita: 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: 43 cm; 3. Most z dwiema wieżami 1 Dwu-wieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej ośmiela brzdące do zdobycia nieznanych terenów. Ruchomy bezpieczny most zapewnia frajdę, a maluch może poczuć się jak zdobywca. Zabawa na tym zestawie zabawowym

4 Wyposażenie: 1. Odkurzacz typu karcher pozytywnie wpływa na sprawność fizyczną i poczucie równowagi dzieci. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Min. wymiary 235 x 378 cm Strefa bezpieczeństwa 585 x 678 cm Wysokość całkowita 220 cm Wysokość swobodnego upadku 59 cm Wysokość podestu 59 cm 2 Wyposażenie: Ssawka podłogowa ComfoGlide Rura ssąca z uchwytem na wyposażenie: Ssawka szczelinowa i do tapicerki Elektryczna regulacja siły ssania Filtr HEPA 12 Fizelinowe worki filtracyjne Teleskopowa rura ssąca Wkładka Soft Wskaźnik napełnienia torebki filtracyjnej Automatyczny zwijacz kabla elektrycznego Pozycja parkowania 2. Zestaw noży kutych z pokrowcem 1 kompl. Parametry techniczne: Pojemność zbiornika 3,3 l Max moc 2000 W Max moc ssania 380 mbar Długość kabla zasilającego 8 m Ciężar 4,8 kg Typu Karcher VC 5300 lub inny równoważny Skład zestawu: Nóż do jarzyn Nóż do warzyw Nóż kuchenny Nóż do pieczywa Nóż Szefa Kuchni Blok na noże 3. Termos stalowy z przyciskiem 1,5l Wykonane z najlepszej jakości stali nierdzewnej molibdenowo- wanadowej typu Gerlach cz. lub inne równoważne. 4 Opis produktu Termos stalowy z przyciskiem o pojemności 1,5 litra. Termos przeznaczony do gorących lub zimnych napojów. Właściwości termoizolacyjne zapewnia próżnia

5 między ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Opis: pokrywa i uchwyt z polipropylenu wkład stalowy pojemność 1,5 l 4. Termos stalowy z pompką 3,5l 5. Stół przedszkolny z ruchomym blatem 6. Krzesło przedszkolne typu: Stalgast lub inny równoważny 2 Termos z wkładem stalowym i pompką. Pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu. Stal nierdzewna. 4 Stolik przedszkolny, nogi malowane proszkowo + kolorowe obrzeże + regulacja + blat sześciokątny, bok 60 cm, przekątna 120 cm 24 Wykonane z rury stalowej Ø 28/32, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej, 2-stopniowa regulacja wysokości. 7. Regał przedszkolny 1 Model Szer./ Wys. /Gł. [cm] Min.wymiary: 1. RB 1/E Regał 80x180x38 2. RB 1 Regał (6 półek, 6 szuflad) 80x120x38 3. RB 4/C Szafka 80x120x38 Typu: RB KUBA AKMA lub inna równoważna 8. Szafka z szufladami 1 Wykonana z płyt MDF, min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor żółty typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna 9. Szafka z przesuwanymi drzwiami 10. Szafka wysoka z drzwiczkami 1 Wykonana z płyt MDF, szafki wyposażone w 2 półki. Min. wym. 94 x 45 x 90 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna 1 Szafka wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Jasna płyta wiórowa w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV została połączona z radosnym kolorem: żółtym. Szuflady zamocowane są na solidnych prowadnicach uniemożliwiających wypadanie ich z szafki, min. wym. 94 x 45 x 189 cm. Typu szafa wysoka Premium z drzwiczkami Moje bambino lub inna równoważna. 11. Biblioteczka stojąca 1 Biblioteczka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w pojemnik na książki z przegródkami, kolor zielony, min. wym. 81,5 x 38 x 55 cm, typu: Premium Moje Bambino lub inna równoważna. 12. Pufa do biblioteczki 1 Pufy pokryte trwałą tkaniną PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek stojących, min. wym. 36 x 36 x 28 cm, kolor zielony, typu Premium Moje bambino lub inna równoważna. 13. Szafka na pojemniki duo 1 Szafka w tonacji brzozy na plastikowe pojemniki, min. wym. 56,6 x 45 x 90 cm typu Premium dou Moje bambino lub inna równoważna. 14. Pojemniki do szafki 12 Pojemniki z tworzywa sztucznego pasujące do

6 15. Tabliczki z podpisem do pojemników 16. Tablica kredowa zielona ceramiczna 17. Poduchy-cyfrowe kwadraty 18. Kanapa wypoczynkowa szafki. poj. 5 l, min. wym. 36 x 25 x 10 cm. Tabliczki wymiarem dopasowane do pojemnika. 2 Można oznaczyć je imieniem lub znaczkiem dziecka. kompl. 6 szt./ kompl., min. wym. 9 x 7,5 cm typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Tablica kredowa zielona o powierzchni ceramicznej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. Wyposażona w wygodną półkę na całej szerokości, która zmieści wszystkie niezbędne przybory, typu Moje bambino lub inna równoważna. 3 kompl. Funkcjonalna pomoc, która zapewni dzieciom aktywność fizyczną, zabawę oraz naukę liczenia w zakresie do 10. Miękkie kwadraty z cyframi od 0 do 9 są obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości, min. wym. 33 x 33 x 5 cm, 10 szt/kompl. 2 Kanapa wypoczynkowa powleczona miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofazą), wygodna i wytrzymała, w kolorze np. niebieskim. Ustawiona na metalowych nóżkach, które dodają jej estetycznego wyglądu. Min.wym. 60 x 105 x 60 cm, typu kanapa Premium Moje bambino lub inna równoważna. 19. Pufa wypoczynkowa 1 Typu Premium niebieska Moje bambino lub inna równoważna 20. Siedzisko 3 Typu Fala Moje bambino lub inna równoważna. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. 21. Poducha duża 3 Miękka i wygodna poducha wypełniona granulatem silikonowym. Uszyta z tkaniny bawełnianej. min. śr. 100 cm, typu Poducha Moje bambino lub inna równoważna. 22. Poduszka mała chabrowa 2 Miękka poduszka pokryta bawełnianą tkaniną. min.wym. 40 x 40 x 12 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 23. Kanapa rozkładana 3 Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. min. wym. 48 x 80 x 49 cm,wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna, różne kolory 24. Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem 25. Klocki typu wesołe miasteczko 6 Ławka szatniowa z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka wykonana z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Ławki można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc ławki dwustronne do ustawiania ich na środku szatni. Ławka posiada stopki regulujące poziom, min. wym. 121 x 35 x cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 1 Wykonane z drewna kauczukowego i brzozowego, 88 elem., wym. ok. 5 x 5 x 5 cm, od 2 lat typu Moje

7 26. Klocki typu leśne miasteczko 27. Kolorowe drewniane klocki 28. Wesołe gwizdki 4 kompl. 29. Mozaika niebieska z gwiazdką 30. Wywrotka typu Middle Truck bambino lub inne równoważne 1 Wykonane z drewna brzozowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami to wspaniała zabawka, która rozwija wyobraźnię, min. wym. od 3 x 3 cm do 6 x 3 min. 126 elem., od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne 1 Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle, min. 100 elem., min.wym. 19 x 30 cm od 2 lat, typu Moje bambino lub inne równoważne Drewniane gwizdki z wiatraczkiem i pszczółką, biedronką oraz ptaszkiem. Doskonałe do ćwiczeń oddechowych, np. kontroli siły wydechu oraz wspomagających terapię logopedyczną, 3 szt./kompl. o min. wym. 10 x 3 x 8,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. min. 1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm, min. 20 elem., typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Middle Truck wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością. Min. wym. 38 x 25 x 20 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 31. Wywrotka 1 Kolorowa wywrotka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, jest doskonała do zabaw zarówno w pomieszczeniu, jak i w piaskownicy. Min. dł. 45 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 32. Wywrotka z akcesoriami 2 Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową. Dodatkowo dołączone są zabawki do piasku (łopatka, grabki, sitko, foremki oraz pływaczki).min. 8 elem. min. dł. wywrotki 40 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 33. Mata miasto 1 Wykonana z dobrej jakości tkaniny odpornej na zniszczenia. Min. wym. 140 x 70 x 0,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 34. Śpiąca lalka 2 Laleczka, która śpi. Kiedy ma zamknięte oczka, pochrapuje, a jej brzuszek rusza się w górę i w dół. Min. dł. 35 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 35. Lalka szmaciana 2 Miękka lalka do przytulania. Min.dł. 61 cm, typu Ines Moje bambino lub inna równoważna. 36. Lalka szmaciana typu Wera 2 Miękka lalka do przytulania. Min. dł. 46 cm, typu Wera Moje bambino lub inna równoważna. 37. Bujak jamnik 1 Jamnik huśtawka pozwalający na zabawę 1, 2 lub nawet 3 maluchom. Wyposażona w wygodne uchwyty i siedziska. Min. wym. 105 x 43 x 36 cm, typu jamnik na biegunach Moje bambino lub inna równoważna.

8 38. Szczęśliwy traf żabki 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min. wym. 150 x 150 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 39. Matematyczny twister 1 Duże plansze z różnokolorowymi aranżacjami wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Do rozwijania umiejętności matematycznych w zakresie czterech działań. W zestawie 2 kostki z cyframi z pianki o min. wym. 5 x 5 cm. 40. Pacynka Struś 1 Pacynka posiada mechanizm, który po ściśnięciu dzioba wydaje takie odgłosy jak prawdziwy ptak. Min. wys. 100 cm typu Moje bambino lub inna równoważna. 41. Piłka -30cm 2 Śr. 30cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 42. Miękka mała lalka 2 Min. dł. 28 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 43. Lalka płacząca 2 Lalka płacząca po wyciągnięciu smoczka. Min. dł. 25 cm od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna 44. Lalka szmaciana- Wiola 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 45. Lalka szmaciana- Luna 2 Miękka lalka do przytulania, min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 46. Lalka szmaciana- Gutek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 56 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 47. Lalka Bobas 2 Miękka lalka wydająca 6 różnych odgłosów. Po naciśnięciu brzuszka wypowiada: mama, tata, papa, pojękuje, płacze, chrapie. Min. dł. 41 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 48 Lalka szmaciana- Filipek 1 Miękka lalki do przytulania. Min.dł. 46 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna 49. Ślimak z literkami 1 Dwustronne puzzle z alfabetem, po ułożeniu których powstaje ślimak. Wykonane z drewna. Min.26 elem. Min wym. 24,5 x 1,5 x 18,5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 50. Łóżeczko dla lalek 1 Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi,

9 zaokrąglonymi krawędziami. Min. wym. 52,5 x 30 x 35 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 51. Medyczny wózek 3 Wózek medyczny wykonany z tworzywa sztucznego, wraz z lekarskimi akcesoriami. Z pewnością przyczyni się do rozwinięcia medycznych pasji małego lekarza. Elementy: mikroskop, stetoskop basen lusterko czołowe, lusterko z rączką młoteczek, otoskop Min.wym. 42 x 14 x 45 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 52. Gąsienica z kieszonkami 53. Mozaika różowa z sercami 54. Pojemnik na zabawki-roller 55. Pojemnik z pokrywą mix 31 l 56. Kasa sklepowa ze skanerem 1 Pomoc do nauki alfabetu. Poprzez wprowadzanie po jednym zwierzątku, z towarzyszącą piosenką lub wierszykiem, łatwiej opanować maluchom literki. Min.wym. 183 x 27 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Barwne mozaiki wykonane ze sklejki, umieszczone w podstawie. Elementy pozwalają na ułożenie wielu wzorów. Dzieci mogą układać elementy w podstawie lub poza nią, samodzielnie lub według szablonów. Min.1 karta ze wzorami, min.wym. 24 x 24 cm min.16 elem. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 2 Wygodny pojemnik, do którego zmieszczą się wszystkie dziecięce zabawki. Dzięki półprzezroczystym ściankom widać zawartość. Min.poj. 45 l, Min.wym. 72 x 39 x 34 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 4 poj. 31 l. Min wym. 46,5 x 36,5 x 25,5 cm typu Moje bambino lub inny równoważny. 1 Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. zawiera 2 baterie AA (R6), mini koszyczek na zakupy sałata, ketchup, sok owocowy monety banknoty karta płatnicza, min. wym. 35 x 17,5 x 15 cm, od 3 lat, typu Moje bambino lub inna równoważna. 57. Sześciany las 1 Min.12 elem. o min.wym. 5 x 5 x 5 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne 58. Kształty i cienie 1 Dzieci nauczą się rozpoznawać różne kształty i dopasowywać je do odpowiednich konturów. Pomoc kształci zmysł obserwacji i wzmacnia pamięć wzrokową. min.20 drewnianych elem., torba z tkaniny, typu Moje bambino lub inne równoważne. 59. Ringo sensoryczne 15 Ringo wykonane jest z doskonałej jakości gumy, odpornej na chlor, może być używane także do ćwiczeń i zabaw na basenie. Nie zawiera ftalanów. min.śr. 17 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne. 60. Koło latające 15 Min.śr. 28,5 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne 61. Tunel typu stonoga 1 Min. śr. 50 cm, min.dł. 185 cm, typu Moje bambino lub inny równoważna

10 62. Woreczki-kolory 3 Min.wym. 10 x 10 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 63. Miś 2 Min.wys. 35 cm, pluszowy, typu Grześ Moje bambino lub inny równoważny 64. Miś 2 Min.wys. 30 cm, pluszowy, typu Karolek Moje bambino lub inny równoważny 65. Zwierzaki przytulaki 2 Poduszeczki w kształcie zwierzątek, które mogą z poduszki zmienić się w maskotkę dla dziecka, min. wym. 27 x 23 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 66. Mata Trwała mata wykona z tkaniny PCV, której można używać zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Z liczbami od 0 do 10 oraz ilustracjami zwierzątek odzwierciedlających daną cyfrę na polu. Dzieci ćwiczą sprawność ruchową oraz identyfikują liczby. Min. wym. 28 x 165 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 67. Straż pożarna 1 Samochód zabawka, min.dł. 47 cm, min.dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny 68. Betoniarka 1 Samochód z kręcącym się bębnem. min.dł.38 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 69. Koparka 1 Samochód dla dzieci, min. dł. 38cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 70. Ciężarówka z autami 71. Puzzle typu Przyjaciele z zoo 72. Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa 73. Puzzle typu 4 warstwy pory roku 74. Puzzle typu 5 warstw dom 75. Domek letniskowy dla lalek 76. Ciężarówka z formułą 1 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Min.2 małe auta, min. dł. 77,5 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Min.24 elem., typu moje bambino lub inne równoważne 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują krok po kroku cykl życia roślin, owadów, zwierząt, proces budowy domu oraz zmieniające się pory roku. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek z licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (min.19 mebelków), które zapewni doskonałą zabawę. Min.wym. 55 x 33 x 71 cm. 1 Ciężarówka posiada ruchome podjazdy, które umożliwiają zjazd i wjazd samochodów na lawetę. Ciężarówka ma możliwość odczepiania i doczepiania naczepy. Dodatkowo na opakowaniu znajdują się wycinanki. Min. 2 małe auta, min.dł.

11 77. Przytulanka typu Hipopotam 78. Przytulanka typu Żabka 77,5 cm. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 2 Duża, miękka maskotka do zabawy, przytulania i siedzenia. Typu moje bambino lub inna równoważna. 79. Supermarket 1 Sklep z wieloma półkami na produkty, z elektroniczną kasą ze światłem i dźwiękiem, ze skanerem ze światłem i dźwiękiem, z min.36 akcesoriami (m. in. waga, papierowe pieniądze, monety, kluczyk do kasy, karta kredytowa, skrzyneczki, imitacje warzyw, pieczywa, opakowań produktów spożywczych). W zestawie koszyk na zakupy na 4 kółkach z miejscem na monetę. Min.wym. 80 x 39 x 112 cm, typu Moje bambino lub inny równoważny. 80. Klocki do konstrukcji typu Decotress 81. Zestaw bajek typu grajek Zestaw bajek typu grajek 2 1 Nowoczesne klocki różnią się od tradycyjnych klocków nietypowym sposobem łączenia, który daje możliwość budowy zarówno płaskich, jak i przestrzennych konstrukcji. Tworzą setki różnych kombinacji ograniczonych tylko wyobraźnią budowniczego. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Bajka muzyczna to materiał odbierany za pomocą słuchu, który pobudza do rozwoju funkcje słuchowojęzykowe. Zestaw 10 bajek na płytach CD. Typu Moje bambino lub inne równoważne. 83. Gra typu rybki 1 Gra polega na łowieniu na haczyk i zbieraniu do koszyka rybek i innych morskich stworzeń. Min.wym. 31 x 23 x 4 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 84. Gra typu współpraca na krach 1 Gra ucząca współpracy. Cztery małe zwierzątka chcą dostać się do swojego igloo. Muszą być jednak bardzo ostrożne, ponieważ lód może się załamać w każdej chwili. Gra wymaga współpracy, dlatego świetnie uczy dzieci jak bawić się i wygrywać razem. min. 4 figurki zwierząt, min.1 kostka min.3 elementy kry, min. dla 2-4 graczy, typu Moje bambino lub inna równoważna. 85. Książka z ćwiczeniami typu Uczymy się słówek 20 Zestaw kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań. min. 400 kart, zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm, min.3 gry planszowe, puzzle z numerami od 1 do 20 typu Moje bambino lub inna równoważna. 86. Duża plansza 1 Plansze wykonane są z solidnej tkaniny, nadającej

12 miasto 87. Mapa Polski dla najmłodszych się do prania w pralce automatycznej. Dołączone do zestawu stalowe szpilki oraz specjalne otwory w planszy pozwalają na stabilne przymocowanie jej do podłoża na zewnątrz np. na trawie. Plansze posiadają antypoślizgowy spód, co pozwala na bezpieczną zabawę w pomieszczeniach. Do każdej planszy dołączone są: instrukcja, 4 szpilki i torba do przechowywania. Min.wym. 150 x 150 cm Prezentuje małe miasteczko z instytucjami: ratusz, kościół, przedszkole, straż pożarna, policja oraz miejsca, w których dziecko może wypoczywać: lodziarnia, basen, plaża, kino, zoo np. Przez miasteczko przechodzą różne drogi (podzielone są na równe segmenty). Typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Makatka przedstawiająca mapę Polski. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. Min. wym. 84 x 87 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 88. Wygibajtus junior 1 W zależności od wskazań na tarczy, gracze muszą postawić swoje stopy i dłonie w odpowiednich miejscach na planszy. Gracz, który nie może zająć na planszy wskazanego miejsca odpada. Wygrywa ten, kto szczęśliwie losował i był najbardziej wygimnastykowany. Min. 1 tablica ze wskazówką, Min. 1 mata o wym. 170 cm x 125 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 89. Lina 2 Dzieci ćwiczą równowagę i koordynację ruchową oraz uczą się współpracy w zespole. min.dł.10 m, min.śr. 2 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 90. Sortowanie odpadów 91. Bramkarz-duża bramka 92. Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami 93. Numicon-zestaw indywidualny 1 Gra planszowa mająca na celu przybliżenie dzieciom problematyki ochrony środowiska i sortowania odpadów. Plansza o min.wym. 39 x 39 cm, min. 4 ciężarówki, min.20 pojemników do sortowania, typu Moje bambino lub inna równoważna. 1 Bramka wykonana z lakierowanej sklejki. Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. Min.wym. 115 x 29 x 77 cm, typu Moje bambino lub inna równoważna. 5 Pomoc edukacyjna, do nauki liczenia w zakresie od 1 do 10. Min.12 magnetycznych kart o min. wym. 25 x 5 cm, min.60 magnetycznych obrazków o wym. 4,8 x 4,8 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 1 Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, wprowadzą małe dzieci w świat matematyki. Numicon przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez

13 94. Polska-wokół symboli narodowych doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie, a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych. min.32 kształty Numicon, min.52 kołeczki Numicon, podstawa, książeczka zyg-zak, 1 sznurówka, 2 dwustronne plansze z wzorami, zestaw kart 0-10, woreczek na elementy, przewodnik z ćwiczeniami. 1 Pomoc pomaga zapoznać dzieci z trudnym i często abstrakcyjnym zagadnieniem symboli narodowych. W oparciu o zabawy plastyczne, muzyczne, ruchowe i ćwiczenia na koncentrację staramy się wprowadzić dzieci w zagadnienia związane z Polską. Pomoc porusza zagadnienia takie jak: godło, flaga, kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. Łącząc ćwiczenia z kilku obszarów percepcji dziecka umożliwiamy mu prawidłowy rozwój w oparciu o wieloaspektowe kształcenie zintegrowane. Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4, zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi prowadzenie lekcji. Typu Moje bambino lub inny równoważny. 95. Mapa Polski 1 Mapa Polski w formie układanki umieszczona w drewnianej podstawie. Na mapie oprócz miast, rzek i jezior zostały zamieszczone również charakterystyczne atrybuty wybranych miast lub regionów. Powierzchnia Polski podzielona jest na 5 części, dodatkowymi elementami są powierzchnie państw sąsiednich i morze. Mapa wprowadza dzieci w pojęcia geografii, pozwala na wprowadzenie zagadnienia kierunków. Stanowi również uzupełnienie pomocy Poznajemy miasta Polski, min.wym. 40 x 40 cm. Typu Moje bambino lub inna równoważna. 96. Zestaw ukierunkowanej obserwacji dziecka 1 Skład zestawu: Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, min. 6 szt. Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Psychologiczno pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej Terapia ucznia w ramach indywidualizacji nauczania Liczmany żetony Liczmany sześciany Liczmany ogniwa Miseczki do sortowania Alfabetyczne przewlekanki Historyjki obrazkowe Małe napy Karty zadań do klocków

14 97. Miasto-wieś 1 Pomoc przeznaczona jest do prezentacji zagadnień związanych z krajobrazem miejskim i wiejskim. Zawiera dwie drewniane plansze i zestaw elementów pionowych i poziomych, przygotowanych do tworzenia sytuacji przestrzennych. Praca ze scenariuszem wzbogaca wiedzę o elementach naturalnych i antropogenicznych. Wprowadza informacje o zmienności jaka zachodzi w środowisku z uwzględnieniem ekologii. Przygotowuje do pracy z mapą. Wspomaga usprawnianie wymowy, pamięci, spostrzegawczości, koncentracji oraz małej i dużej motoryki. Dołączone do pomocy karty pracy, scenariusze, ilustracje, fotografie oraz drewniane figurki ułatwiają nauczycielowi proces przygotowania ciekawych zajęć z wykorzystaniem makiety. Pomoc zawiera materiały psychologiczno edukacyjne. min. 2 plansze o min. wym. 48 x 34,5 cm min. 40 elem. dodatkowych, typu Moje bambino lub inna równoważna. 98. Mazaki dwustronne 3 Pisaki z dwiema końcówkami kolorującymi: grubą i cienką. Wentylowane zatyczki zapobiegają zadławieniu się przez dziecko. Bezpieczny tusz na bazie wody, łatwo usuwalny ze skóry przy użyciu wody i mydła lub z tkanin w pralce w temperaturze 40 stopni. min. śr. końcówki 0,5 i 0,25 cm, typu Moje bambino lub inne równoważne. 99. Markery wodne 2 min.12 kolorów min.dł. 12,3 cm min.śr. końcówki 0,6 cm 100. Klej w sztyfcie 5 min. poj. 9 g 101. Klej czarodziejski 1 litr 2 Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny i nietoksyczny. Klei większość porowatych powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi się przezroczysty. Typu Moje bambino lub inny równoważny Piórka małe 3 kompl Folia piankowa 3 kompl Kolorowe druciaki 3 kompl. min. dł. od 3 do 14 cm min.20 g Miękka pianka, łatwa do cięcia, zszywania i klejenia. min.15 kolorów format: A4 Miękkie, łatwe do wyginania druciki, z których można uformować postacie zwierzątek, kwiatki lub które można przyklejać bezpośrednio do kartonu tworząc barwne, pluszowe obrazy. Łącząc druciki z pomponami, guzikami lub drewnianymi kulkami stworzymy pajacyki, kukiełki i inne postacie. min.100 szt. min.wym. 0,4 x 30 cm, różne kolory, typu Moje bambino lub inne równoważne.

15 105. Zestaw papierów podstawowych 106. Zestaw stolikowy kredek 107. Dziurkacz mały serce 108. Plastelina zestaw przedszkolny 109. Ołówki trójkątnekomplet 25szt Be-be jajo do malowania 111. Mazaki do wszystkiego 112. Kolorowe długopisy typu żel pen pastelowy 1 kompl. 3 kompl. papier rysunkowy biały A4 500 szt., 80 g/m2 papier rysunkowy kolorowy A4 400 szt., 80 g/m2 papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 100 szt., 115 g/m2 brystol biały A3 100 szt., 200 g/m2 brystol kolorowy A4 100 szt., 200 g/m2 Typu moje bambino lub inny równoważny. min.10 kolorów po 6 sztuk min.dł. 12 cm min.śr. rysika 0,5 cm 1 Metalowe dziurkacze w oprawie z tworzywa sztucznego, służące do wycinania różnych wzorów. Przydatne przy wykonywaniu prac plastycznych jako pojedyncze elementy ozdobne lub do tworzenia złożonych wzorów. 1 kompl. min. waga 1,85 kg min.12 kolorów po 15 szt szt. różne kolory dł. 17,5 cm 1 Narzędzie stworzone do pobudzania kreatywności oraz pozwalające na łatwą i szybką naukę rysowania. To uchwyt do pisaków wyposażony w kółka, wyprodukowany z bezpiecznych, certyfikowanych materiałów. Urządzenie to pomaga ułożyć dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej pozycji podczas rysowania, a dzięki temu, że pozostawia ślad pisaka po przesunięciu urządzenia, pobudza ciekawość malucha. min.8 mazaków, 1 jajo Pisaki do każdego rodzaju powierzchni, posiadają wysokie właściwości kryjące. Permanentne na porowatych powierzchniach (kamieniach, drewnie, gumie), a jednocześnie usuwalne przy użyciu wilgotnej szmatki z powierzchni gładkich (szkło, lustro). Tusz łatwo zmywalny ze skóry. min.śr. końcówki 0,4 cm 1 min.10 szt. min.dł. 10 cm min.śr. końcówki 0,1 cm 113. Multikredki 1 Miękkie, łatwo zmywalne kredki do różnych powierzchni (drewno, metal, plastik, szkło, papier, lustro). Kolory można ze sobą mieszać oraz rozcierać z wodą. Idealne do jednodniowych dekoracji na okna Sali czy klasy, np. na walentynki lub pierwszy dzień wiosny. Ślady kredek można

16 łatwo zmyć z szyb wilgotną ściereczką pędzelek min.10 kolorów, typu Moje bambino lub inne równoważne Farby plakatowe 5 min.12 kolorów min.poj. 20 ml 115. Biały papier 2 min.250 arkuszy rysunkowy A Blok techniczny biały A4-komplet 117. Karton fakturowy 1kompl. min.50 arkuszy min 10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 118. Papier ksero-zielony A Kuferek na cały rokzestaw I 120. Kuferek na cały rokzestaw II 10 min.10 arkuszy Typu Moje bambino lub inny równoważy. 1 min.50 arkuszy min.10 kolorów min.wym. 50 x 70 cm 1 Zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się ze min.107 elementów: min. 2 szt. filcu (min.10 x 15 cm) min.2 szt. kartonu holograficznego (min.14 x 17 cm) min.5 szt. folii metalizowanej (min.19 x 24 cm) min.4 szt. kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.3 szt. kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.33 szt. papieru i brystolu kolorowego (min.25 x 35 cm) min.4 szt. papieru i brystolu złotego i srebrnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. tektury falistej tęcza (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.23 x 33 cm) min.6 szt. kartonu w prążki i kropki (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu w gwiazdki (min.25 x 35 cm,) min.20 szt. naklejanych oczek min.10 szt. drucików złotych min.6 akcesoriów wzory 1 Bogaty zestaw przyborów plastycznych do tworzenia, na cały rok, składający się z min. 322 elementów: min.8 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowych brystoli (min.25 x 35 cm) min.5 szt. papierów dekoracyjnych (min.25 x 35 cm) min.1 papier tęczowy (min.25 x 35 cm) min.2 szt. transparentnych papierów z motywami (min.25 x 35 cm) min.6 szt. tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.13 szt. bibuły (min.25 x 35 cm) min.50 szt. składanego papieru (min.14 x 14 cm)

17 121. Kreatywny kuferek rozmaitości 122. Kuferek na Boże Narodzenie min.4 szt. białego papieru wodoodpornego (min.20 x 20 cm) min.140 kartonowych pasków (min.8 mm x 34,5 cm) min.30 kamyczków min.40 elementów z folii piankowej min.19 naklejek 3D 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min. 88 elementów: min. 5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.5 szt. kolorowego kartonu (min.25 x 35 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.24 x 34 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.25 x 32,5 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu falistego (min.25 x 35 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów min.3 koszyczki z rączkami i etykietami min.2 wstążki min.12 zapinek Typu Moje bambino lub inny równoważne. 1 Duży zestaw plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej do tworzenia, składający się z min.198 elementów: min.15 szt. kolorowego papieru (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego brystolu (min.25 x 35 cm) min.8 szt. kolorowego brystolu (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotego i srebrnego papieru (min.25 x 35 cm) min.3 szt. brystolu w gwiazdki (min.25 x 35 cm) min.10 szt. papieru transparentnego (min.25 x 35 cm) min.11 szt. kolorowej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej i srebrnej tektury falistej (min.25 x 35 cm) min.2 szt. złotej tektury falistej w gwiazdki (min.20 x 35 cm) min.50 szt. kolorowej folii metalizowanej (min.10 x 10 cm) min.13 szt. wysztancowanych motywów ze złotej tektury falistej min.10 drucików (min.dł. 50 cm) min.20 oczek naklejanych min.50 szt. słomek (dł. 22 cm) wzory

18 123. Kreatywny zestawzimowy czas 124. Kreatywny zestaw Boże Narodzenie 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min. 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min. 1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający się z min.83 elementów: min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min.4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu (min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min.50 ozdobnych kolorowych dżetów 125. Papier różowy 1 min.30 arkuszy min.10 różnych wzorów min.wym. 24 x 34 cm 126. Papier z motywem kwiatowym 127. Kreatywny zestawcukierkowy 1 min.250 arkuszy min.5 wzorów min. wym.15 x 15 cm 1 Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia papierowych dekoracji, składający się z min.83 elementów:

19 min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.8 szt. kolorowego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego wytłaczanego kartonu (min.17,5 x 25 cm) min. 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego papieru transparentnego (min.17,5 x 25 cm) min.2 szt. kolorowego kartonu falistego (min.17,5 x 25 cm) min. 4 szt. kolorowego kartonu kreatywnego (min.17,5 x 25 cm) min.1 szt. kartonu z brokatem (min.17,5 x 25 cm) min.1 arkusz filcu min.10 x 20 cm) min.1 arkusz białego jedwabiu (min.15,5 x 22,5 cm) min.1 arkusz z naklejkami min. 50 ozdobnych kolorowych dżetów Typu Moje bambino lub inny równoważne Marmurkowy karton 2 Karton o zróżnicowanej fakturze i odcieniu danego koloru. min.5 szt. min.wym. 23 x 33 cm 129. Papier wytłaczanymargaretki 130. Papier wytłaczanyserca 131. Papier wytłaczanykropki i prążki 132. Papier wytłaczanyaniołki 133. Papier wytłaczanyżyczenia 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 2 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 1 Ozdobny, giętki papier odpowiedni do wycinania, składania, naklejania na różne powierzchnie

20 świąteczne w połączeniu z innymi materiałami plastycznymi i akcesoriami. min.10 szt. min.wym. 23 x 33 cm 134. Klej do filcu 3 Klej wolny od rozpuszczalników. Przezroczysty i bezzapachowy. Nadaje się do klejenia różnych rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych powierzchni. Min. poj. 100 ml. Typu Moje bambino 135. Majsterkowanie z filcem 136. Dwustronny papier tęcza lub inny równoważny. 1 Zestaw materiałów plastycznych złożony z filcu i dodatków zdobniczych, składający się z: min. 5 szt. filcu 1,5 mm, min. wym. 20 x 30 cm min. 4 szt. filcu 3,5 mm, min.wym. 20 x 30 cm min. 9 kolorowych nici, min. dł. 3 m min. 5 kolorowych motków wełny, min. 1 igła do filcu min. 40 szt. cekinów min. 25 szt. kwiatków różowych min. 20 szt. kwiatków czarnych min. 25 szt. kwiatków złotych min. 10 szt. kwiatków przezroczystych min. 100 szt. zielonych koralików słomek min. 30 szt. koralików przezroczystych, opalizujących min. 80 koralików złotych i srebrnych min. 320 szt. koralików zielonych, żółtych, czerwonych, niebieskich wzory 3 min. 10 szt./kompl. min.wym. 22,5 x 32 cm 137. Tektura zoo 1 Tektura z motywami zwierząt. min. 9 szt. min. wym. 25 x 35 cm 138. Papierowe zwierzaki 1 Książka dotycząca orgiami, typu Moje bambino lub inna równoważna Klej do folii piankowej 140. Folia piankowa z brokatem 3 Klej nadający się do klejenia wielu powierzchni: do folii piankowej, kauczuku, plastiku, ceramiki, porcelany, stali, drewna, metalu, tkaniny i papieru. Czas schnięcia: 5-10 min. min. poj. 35 g 1 Błyszcząca brokatem folia, która nada estetyczny wygląd i pomoże wykończyć każdą pracę plastyczną. W ciepłych i przyjaznych kolorach (czerwony, różowy, chabrowy, zielony, złoty, jasnozielony, brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny). min.10 arkuszy min. format: A4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Baśnie odcinek po odcinku

Baśnie odcinek po odcinku Zaproś dzieci do krainy fantazji Promocja! 15% taniej! 29. 95 24. 99 Nowość! Nowość! Od znanych wierszyków po przydatne wyliczanki. Zabawne teksty mistrzów pióra Wiersze i rymowanki polskie onad 200 stron

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt.

ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD. Jedn. miary. Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 1 szt. ZP.272.4.2015 Załącznik nr 8 Specyfikacja dostaw CZĘŚĆ II RTV i AGD Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 33. Telewizor z uchwytem 50 LCD 3D OBRAZ - matryca 50 cali/126cm, 16:9 - rozdzielczość Full HD, 1920 x

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 22011 (32) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 www.ekspertbudowlany.pl Jakà wybraç bram Podłogi laminowane Jak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Opis elektronicznego (sztuki)

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Żłobek pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy

Kreda i tablica dziś już nie wystarczy 08-2011 Katalog informacyjny dla szkół i uczelni Programy komputerowe i rozwiązania sprzętowe dla sektora edukacyjnego Eksperci firmy Cortland pomogą w wyborze kompleksowej oferty adekwatnej do Państwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 Klub dziecięcy pod redakcją Moniki Rościszewskiej-Woźniak Fundacja

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego 1. Komputer przenośny dla ucznia Załącznik nr 1 do SIWZ nazwa, typ, rok produkcji., producent Ekran TFT 14.0 LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". Procesor

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo