TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia r. I zmiana 12/ II zmiana 20/ III zmiana 23/ r. IV zmiana 50/ r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Zator, 2011r. 1

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB.2 RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB.3 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 TAB.5 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB.6 KARTY PŁATNICZE... 8 TAB.7 KARTA KREDYTOWA... 8 TAB.8 KARTA BANKOMATOWA DOLINA KARPIA... 9 KREDYTY TAB.9 KREDYTY OBROTOWE TAB.10 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB.11 USŁUGI FAKTORINGOWE 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB.14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB.15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB.17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB.19 UBEZPIECZENIA TAB.20 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB.21 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.22 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.23 OBRÓT BONAMI SKARBOWYMI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A TAB.24 WRZUTNIA TAB.25 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB.26 CZYNNOŚCI KASOWE TAB.27 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Zatorze niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB.1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego rolników indywidualnych do wyboru przy otwarciu miesięcznie lub 0, obrotów strony MA min rachunku 2.4 organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej, utrzymujące się ze składek członków miesięcznie 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING STANDARD instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie 3 zł konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 9) odbierane osobiście za liste wysyłane listem poleconym za listę + opł.pocztowa hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0, wydanie karty kryptograficznej wydanie duplikaty karty kryptograficznej wydanie czytnika do karty kryptograficznej wydanie duplikatu czytnika do karty kryptograficznej wydanie karty kryptograficznej w formie klucza USB Wydanie duplikatu karty kryptograficznej w formie klucza USB instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie INTERNET BANKING BIZNES instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do rachunku za każdą koleją licencję miesięcznie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 4) 4.1 na rachunek nieoprocentowany 0,08% min. 4 zł max. 4.2 na rachunek oprocentowany 0,5% min. 4 zł max 10 Wypłata gotówkowa 5) bez opłat 4

5 6. Konwojowanie gotówki z siedziby klienta do siedziby banku 3 + VAT 7. Przelew na rachunek w Banku: za przelew 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym : 8.1 w systemie ELIXIR na standardowym dokumencie: 8.2 w systemie ELIXIR na niestandardowym dokumencie: za przelew 6 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 1 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 do kwoty za przelew 9.2 powyżej kwoty Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 11. Zlecenie stałe 6) : 11.1 na rachunek w Banku za zlecenie 11.2 na rachunek w innym Banku Polecenie zapłaty: 12.1 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku 7) : prowadzonego w banku za polecenie prowadzonego w innym banku krajowym realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: w Banku za polecenie prowadzony w innym banku krajowym 12.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 12.4 zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot 13. Czeki gotówkowe 13.1 wydanie czeków 3 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 14. Likwidacja rachunku 8) Przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku w kwocie 1 powyżej Inne czynności - zgodnie z 05 1) Opłatę za pierwsze 3 miesiące pobiera się z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) 3) Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. Opłatę pobiera się w sytuacji awarii systemu spowodowanej jego użytkowaniem przez klienta niezgodnie z Instrukcją obsługi lub innych przyczyn leżących po stronie klienta. 4) Opłatę pobiera się z rachunku posiadacza zgodnie z umową. Dla wpłat w kwocie nieprzekraczającej 50 opłaty nie pobiera się. 5) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,05% przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,05% kwoty awizowanej. 6) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 7) Opłata pobierana w momencie przyjęcia dyspozycji z rachunku wierzyciela 8) W przypadku rolników ryczałtowców i organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, utrzymujących się ze składek członków opłata wynosi. 9) opłaty nie pobiera się za wygenerowanie pierwszej listy haseł TAB.2 Rachunek bieżący w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING instalacja systemu dostęp do systemu: 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie 20 ł 5

6 3.1.3 rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną miesięcznie zł licencję konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 4) hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0, wydanie karty kryptograficznej wydanie duplikaty karty kryptograficznej wydanie czytnika do karty kryptograficznej wydanie duplikatu czytnika do karty kryptograficznej wydanie karty kryptograficznej w formie klucza USB Wydanie duplikatu karty kryptograficznej w formie klucza USB instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 0,1% min. max 20 Wypłata gotówkowa 3) 1 rachunek nieoprocentowany 2 rachunek oprocentowany 0, min. 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie 7. ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie 8. SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Likwidacja rachunku Inne czynności - zgodnie z 05 1) Opłatę za pierwsze 3 miesiące pobiera się z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) Opłatę pobiera się tylko w przypadku nie posiadania rachunku bieżącego w PLN. Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% kwoty awizowanej. TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty miesięcznie 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty miesięcznie 4. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek: 4.1 w Banku 4.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew w innym banku krajowym w systemie SORBNET 3 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Wypłata gotówki 1) 6. Likwidacja lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. TAB.4 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) 1 zł 3. Likwidacja rachunku lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. TAB.5 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 6 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym za przesyłkę 2.2 listem poleconym 1 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 4. Duplikat wyciągu za dokument 1 Historia rachunku za stronę 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 2 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,5% min. 1 max. 10 0,5% min max Potwierdzenie wykonania blokady środków Sporządzenie aneksu do umowy za aneks Udzielenie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku : 14.1 telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 2 zł 13.2 przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms) miesięcznie za 10 sms 3 zł 13.3 za każdy kolejny SMS 0,2 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 3) : za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument max. 10 za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 10 za cały rok 1 Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków pieniężnych za dokument 7

8 za granicę 16. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunku Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, 18. od dyspozycji 1 akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda itp.-wg indywidualnych dyspozycji klienta 19. Przyjęcie w czasie trwania umowy nowej lub dodatkowej karty wzorów podpisów za zmianę 2 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2) W przypadku rachunków rolników indywidualnych opłata wynosi 1 raz na rok 3) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego 8

9 KARTY BANKOWE TAB.6 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa VISA Business elektron 1. Wydanie pierwszej karty Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do 2. 3 rachunku 3. Wydanie duplikatu karty Administrowanie operacjami dokonanymi kartą Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 miesięcznie Transakcje bezgotówkowe 12 zł 7. Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 7.1 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą poprzez usługę Visa cash back w Polsce min. 1 - min w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie 2) 2 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty ) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB.7 Karta kredytowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi : mniej niż rocznie co najmniej Karta dodatkowa rocznie 2 4. Wydanie duplikatu karty 3 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 7.1 w kraju min. 7.2 za granicą 3 % min Sprawdzenie salda w bankomacie 9. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Zmiana danych Użytkownika karty 11. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie 5% min salda końcowego okresu 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka rozliczeniowego 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 2 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. TAB.8 Karta bankomatowa DOLINA KARPIA 1. Wydanie nowej karty 2. Wydanie duplikatu karty 1 Generowanie i zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w 3. Zatorze i wskazanych banków spółdzielczych 4. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze wypłaty 0,25% min.0, max 4 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych wypłaty w wysokości pobieranej przez realizatora transakcji 6 Zastrzeżenie karty 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 1 zł przez niego wskazany-wydruk komputerowy 8 Rozpatrzenie bezzasadnej reklamacji 10

11 KREDYTY TAB.9 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1) od 0, min. 10 wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.2 Kredyt obrotowy kredytu / 2.3 Kredyt rewolwingowy kwoty podwyższenia 2.4 Kredyt płatniczy 3. Gotowość finansowa 3) : 3.1 umowy zawarte do dnia r. 0,73% rocznie 3.2 Umowy zawarte od dnia r. 1,825% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) od 0,5% przyrzeczonej min. 10 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części(rat kapitałowych lub od 0,5% odsetek): min. 10 0,5% min. 1 do jednego miesiąca włącznie max.10 prolongowanej 2 powyżej 1 miesiąca 1% min.10 max Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta za aneks/ugodę Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 11. Przekwalifikowanie kredytu w rachunku bieżącym na kredyt obrotowy kredytu 12. Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku kredytów obrotowych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanych rolnikom indywidualnym w wysokości do opłata przygotowawcza wynosi 3. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.10 Kredyty inwestycyjne od 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0, min 10 wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredyt hipoteczny kredytu / kwoty 2.3 Kredyty pomostowe podwyższenia 2.4 Wspólny Remont kredytu / kwoty 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną podwyższenia min Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredytu / kwoty podwyższenia 4% min. 10 2,7 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 3. Całkowita spłata kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 3) 3.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty wcześniejszej 3.2 pozostałe kredyty: spłaty 11

12 3.2.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 1% powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 6.1 do jednego miesiąca włącznie 6.2 powyżej jednego miesiąca prolongowanej od 0,5% min. 10 0,5%min. max. 10 1% min. 10 max Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 9.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do 10. dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 13. Restrukturyzacja zadłużenia od zaświadczenia/ opinii za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10 restrukturyzowanej 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) 3) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.11 Usługi Faktoringowe 1) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza 2) 2. Udzielenie limitu factoringu przyznanego limitu 0, min 10 max Wykup faktury od wartości każdej faktury 0,5% min. max Zwiększenie limitu podwyższenia limitu 6. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu - przyznanego limitu, liczona za każdy rozpoczęty miesiąc Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta w dniu podpisania aneksu za aneks 7. Restrukturyzacja zadłużenia od 0,1% 10 restrukturyzowanej 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 2. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z usług faktoringu. TAB.12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Zgoda na zwolnienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych, hipoteki przed całkowitą spłatą kredytu za dokument 2. Sporządzenie wniosku o wpis do sądowego rejestru sądowego za dokument 3. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument 3 4. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument Zgoda na wyodrębnienie nieruchomości wraz ze zwolnieniem z obciążenia hipotecznego za dokument Zgoda na wykreślenie hipoteki za dokument 2 7. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 3 12

13 8. Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument 9. Realizacja części lub całości kredytu w formie bezgotówkowej jako polecenie zapłaty na rachunek w innym banku 1) za przelew 10. Przeprowadzenie przez pracowników Banku inspekcji przed udzieleniem kredytu lub w celu sprawdzenia celowości wykorzystania kredytu za inspekcję 11. Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu za wyjazd 2 zł za 1 km min. 12. Załatwianie za klienta formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu(wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy, itp.) Wysłanie monitu powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w za dokument 1 określonych terminach dokumentów niezbędnych do monitoringu 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku uruchomienia kredytu w formie zapłaty za towar lub usługę OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. akredytywy potwierdzenia min. 1, max Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania podwyższenia podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 1 niepotwierdzonej od salda akredytywy 2 6. potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności dokumentów dokumentów dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia dokumentów 10.2 licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) przeniesienia 0, min. 20 0,1% min.1, max. 50 0, min. 20 0,1% min.1, max. 50 0, min ,1% min. 10, max. 30 0,15% min. 1 0, min. 30 koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 1, max. 50 0, min. 20 0,15% min Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) Wysłanie dokumentów dotyczących akredytywy pocztą kurierską 2 + koszty rzeczywiste 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 7 lub mniej. 13

14 TAB.14 Akredytywa dokumentowa własna (import) za każdy rozpoczęty 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres ważności 0,17% min Preawiz otwarcia akredytywy 6 podwyższenia 3. Podwyższenie kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 0,17% min miesięczny okres ważności od salda akredytywy za 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 0,17% min Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,2 min. 12 dokumentów 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) za każdy rozpoczęty 0,17% min. 17 miesiąc Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) 1 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy-opłata pobierana od beneficjenta akredytywy 13. Wysłanie dokumentów dotyczących akredytywy: 13.1 pocztą zwykłą 1 + koszty rzeczywiste 13.1 pocztą kurierską 2 + koszty rzeczywiste 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 7 lub mniej. 6 TAB.15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) 0, min., max Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 7 3. Zwrot dokumentów niezapłaconych 7 4. Odmowa zapłaty inkasa 2) Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 3 6. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 1 + koszty notarialne 7. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 1 8. Opłata pocztowa 3) 1 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 3) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów TAB.16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki skupionej waluty skupionej waluty 0,1% min. 1, max. 10 0, min. 2, max

15 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych 2.1 w Banku w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych 2.2 w innych bankach skupionej waluty 0, min. 2, max. 12 0,3% min. 1, max. 1 0,4% min. 2, max. 1 TAB.17 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych 2. Skup czeków w Banku BPS SA od łącznej wartości czeków w jednej walucie od łącznej wartości czeków w jednej walucie 3. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 4. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w jednej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 1% min.4 0,25% min. 2 max. 10 1,5% min. 2 0,25% min. 2, max koszty rzeczywiste banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 6.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą EUR obiegową za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 6.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 6.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4 USD czeku płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż za czek USD jednego czeku 6.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 6.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do 7. inkasa lub skupu warunkowego 3) 1 8. Opłata pocztowa 4) 1 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 4) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów przy składaniu czeku przez podawcę. Jeżeli klient składa kilka czeków opłatę pobiera się od jednej asygnaty w tej samej walucie TAB.18 Przekaz w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1., otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR przekazy na kwoty nieprzekraczające równowartości 50 EUR przelewy SEPA 2)3) + koszty BPS SA przelewy regulowane 4) 18 zł 1.5 polecenia wypłaty 5) 0,1% min. 2 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 6) 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 7 + koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 4) polecenia wypłaty 5)8) 0,25% min. 3, max. 30 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym 15

16 trybie 9) : 1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 10 2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 7 + koszty banków Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej 7.1 walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie 7.3 wymienialnej Nadanie komunikatu SWIFT Opłata Non-STP 11) Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku rocznie 12 zł 11. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS 3) W przypadku przelewów na kwoty nieprzekraczające równowartości 50 EUR opłata wynosi 8 zł 4) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 5) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 6) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB.19 Ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie pomostowe (spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą 1) miesięcznie 0,09% 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki 16

17 TAB.20 Gwarancje, poręczenia, awale Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 0, min gwarancji/poręczeni/ awalu 1) max Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/awalu: termin ważności promesy do 3 miesięcy łącznie termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy zobowiązania 0, min. 0,4% min 3. Udzielenie gwarancji/ poręczenia/awalu za każdy rozpoczęty 12-to miesięczny okres Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności gwarancji/ awalu/ poręczenia: do 3 miesięcy 1% za każdy powyżej 3 miesięcy rozpoczęty 12-to miesięczny okres 4.2 podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ poręczenia za każdy rozpoczęty 12-to podwyższenia miesięczny okres 4.3 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu 10 Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu roszczenia min 50 max Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 20 1)Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. TAB.21 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej Prowizja za wypłatę z weksla Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego 2 10 ł TAB.22 Inkaso importowe w obrocie krajowym Prowizja za akcept weksla Przechowywanie weksla od weksla od weksla Prowizja za zapłatę weksla Odmowa zapłaty weksla od weksla 2 2 Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 10 ł TAB.23 Obrót bonami skarbowymi za pośrednictwem Banku BPS S.A. 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym miesięcznie od każdej oferty 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku od każdej zrealizowanej transakcji Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego 6. uczestnika obrotu Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed terminem wymagalności 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta od każdej oferty od wartości nominalnej od każdej blokady 9. Sporządzenie wydruku stanu konta 10. Likwidacja konta depozytowego 2 17

18 TAB.24 Wrzutnia Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka pobierania Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, 1. 1 którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do wg ceny zakupu 2. drzwiczek wrzutni + 30% marży 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę 0,08% nie mniej niż 2 TAB.25 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Przechowywanie depozytu 1) : za depozyt duplikatów kluczy miesięcznie 2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów miesięcznie za wartościowych każdy dokument 1% wartości, 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie min., max innych rzeczy ruchomych miesięcznie 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB.26 Czynności kasowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki 1) : 1.1 prowadzone w innych bankach krajowych 1.2 Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: Tryb pobierania Stawka 0,5% min. 3, 0,5% min. max do 10 sztuk za transakcję 2.2 powyżej 10 szt 0,5% min. 3. Wymiana waluty EUR i USD na PLN 2) 0,5% min. 1) Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,. Prowizje dotyczą wpłat na dowodach standardowych. Za wpłatę na dowodzie niestandardowym podwyższa się prowizję o 0, 2) W przypadku jednostkowych transakcji nie przekraczających kwoty 20 EUR lub 20 USD opłaty nie pobiera się TAB.27 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy 2 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 3. Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od rachunku 20 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę lub na zasadach bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego od weksla 6 zł 7. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 0, 8. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 9. Wypełnienie wniosku o uzyskanie środków z funduszy unijnych 2) dofinansowania 0,5% min.1.00 max Sporządzenie biznesplanu dla potrzeb funduszy unijnych 2) dofinansowania 0,5% min.1.00 max Zmiana numeru telefonu w ramach usługi SMS za zmianę 1 18

19 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS S.A. zasadę wzajemności bez opłaty. 2) Opłata pobierana w dwóch ratach, pierwsza po sporządzeniu dokumentu, a druga po podpisaniu umowy z płatnikiem funduszu 19

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo