TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia r. I zmiana 12/ II zmiana 20/ III zmiana 23/ r. IV zmiana 50/ r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Zator, 2011r. 1

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB.1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB.2 RACHUNEK BIEŻĄCY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB.3 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 TAB.4 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 TAB.5 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 7 KARTY BANKOWE... 8 TAB.6 KARTY PŁATNICZE... 8 TAB.7 KARTA KREDYTOWA... 8 TAB.8 KARTA BANKOMATOWA DOLINA KARPIA... 9 KREDYTY TAB.9 KREDYTY OBROTOWE TAB.10 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB.11 USŁUGI FAKTORINGOWE 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA (EXPORT) TAB.14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA WŁASNA (IMPORT) TAB.15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB.17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB.18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB.19 UBEZPIECZENIA TAB.20 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB.21 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.22 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB.23 OBRÓT BONAMI SKARBOWYMI ZA POŚREDNICTWEM BANKU BPS S.A TAB.24 WRZUTNIA TAB.25 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB.26 CZYNNOŚCI KASOWE TAB.27 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Zatorze niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB.1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego rolników indywidualnych do wyboru przy otwarciu miesięcznie lub 0, obrotów strony MA min rachunku 2.4 organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej, utrzymujące się ze składek członków miesięcznie 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING STANDARD instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną licencję miesięcznie 3 zł konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 9) odbierane osobiście za liste wysyłane listem poleconym za listę + opł.pocztowa hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0, wydanie karty kryptograficznej wydanie duplikaty karty kryptograficznej wydanie czytnika do karty kryptograficznej wydanie duplikatu czytnika do karty kryptograficznej wydanie karty kryptograficznej w formie klucza USB Wydanie duplikatu karty kryptograficznej w formie klucza USB instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie INTERNET BANKING BIZNES instalacja systemu dostęp do systemu 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do rachunku za każdą koleją licencję miesięcznie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 4) 4.1 na rachunek nieoprocentowany 0,08% min. 4 zł max. 4.2 na rachunek oprocentowany 0,5% min. 4 zł max 10 Wypłata gotówkowa 5) bez opłat 4

5 6. Konwojowanie gotówki z siedziby klienta do siedziby banku 3 + VAT 7. Przelew na rachunek w Banku: za przelew 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym : 8.1 w systemie ELIXIR na standardowym dokumencie: 8.2 w systemie ELIXIR na niestandardowym dokumencie: za przelew 6 zł 8.3 w systemie bankowości internetowej 1 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 do kwoty za przelew 9.2 powyżej kwoty Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 11. Zlecenie stałe 6) : 11.1 na rachunek w Banku za zlecenie 11.2 na rachunek w innym Banku Polecenie zapłaty: 12.1 Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela z rachunku 7) : prowadzonego w banku za polecenie prowadzonego w innym banku krajowym realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: w Banku za polecenie prowadzony w innym banku krajowym 12.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 12.4 zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot 13. Czeki gotówkowe 13.1 wydanie czeków 3 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 14. Likwidacja rachunku 8) Przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku w kwocie 1 powyżej Inne czynności - zgodnie z 05 1) Opłatę za pierwsze 3 miesiące pobiera się z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) 3) Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. Opłatę pobiera się w sytuacji awarii systemu spowodowanej jego użytkowaniem przez klienta niezgodnie z Instrukcją obsługi lub innych przyczyn leżących po stronie klienta. 4) Opłatę pobiera się z rachunku posiadacza zgodnie z umową. Dla wpłat w kwocie nieprzekraczającej 50 opłaty nie pobiera się. 5) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,05% przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,05% kwoty awizowanej. 6) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 7) Opłata pobierana w momencie przyjęcia dyspozycji z rachunku wierzyciela 8) W przypadku rolników ryczałtowców i organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej, utrzymujących się ze składek członków opłata wynosi. 9) opłaty nie pobiera się za wygenerowanie pierwszej listy haseł TAB.2 Rachunek bieżący w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 3. System bankowości internetowej 3.1 INTERNET BANKING instalacja systemu dostęp do systemu: 2) przy użyciu haseł jednorazowych miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej miesięcznie przy użyciu karty kryptograficznej w formie klucza USB miesięcznie 20 ł 5

6 3.1.3 rezygnacja z systemu dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie wygenerowanie dodatkowego dostępu do konta za każdą kolejną miesięcznie zł licencję konsultacja pracownika Banku 3) generowanie listy haseł jednorazowych: wydanie listy haseł jednorazowych 4) hasło jednorazowe w formie wiadomości sms za sms 0, wydanie karty kryptograficznej wydanie duplikaty karty kryptograficznej wydanie czytnika do karty kryptograficznej wydanie duplikatu czytnika do karty kryptograficznej wydanie karty kryptograficznej w formie klucza USB Wydanie duplikatu karty kryptograficznej w formie klucza USB instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie HOME BANKING: instalacja systemu w siedzibie klienta oraz szkolenie udostępnienie systemu 2) miesięcznie zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych dostęp do podglądu salda i serwis informacyjny miesięcznie konsultacja pracownika Banku 3) rezygnacja z systemu: do 12 miesięcy od dnia instalacji systemu po 12 miesiącach od dnia instalacji systemu 3 4. Wpłata gotówkowa 0,1% min. max 20 Wypłata gotówkowa 3) 1 rachunek nieoprocentowany 2 rachunek oprocentowany 0, min. 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie 7. ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie 8. SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Likwidacja rachunku Inne czynności - zgodnie z 05 1) Opłatę za pierwsze 3 miesiące pobiera się z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej opłaty. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 2) Opłatę pobiera się tylko w przypadku nie posiadania rachunku bieżącego w PLN. Opłatę pobiera się bez względu na ilość rachunków i niezależnie od opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w pkt 2. 3) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% kwoty awizowanej. TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty miesięcznie 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty miesięcznie 4. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek: 4.1 w Banku 4.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew w innym banku krajowym w systemie SORBNET 3 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Wypłata gotówki 1) 6. Likwidacja lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. TAB.4 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) 1 zł 3. Likwidacja rachunku lokaty 1) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0, przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0, kwoty awizowanej. TAB.5 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 6 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym za przesyłkę 2.2 listem poleconym 1 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 4. Duplikat wyciągu za dokument 1 Historia rachunku za stronę 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 2 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,5% min. 1 max. 10 0,5% min max Potwierdzenie wykonania blokady środków Sporządzenie aneksu do umowy za aneks Udzielenie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku : 14.1 telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 2 zł 13.2 przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms) miesięcznie za 10 sms 3 zł 13.3 za każdy kolejny SMS 0,2 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 3) : za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument max. 10 za cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 10 za cały rok 1 Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków pieniężnych za dokument 7

8 za granicę 16. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunku Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, 18. od dyspozycji 1 akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda itp.-wg indywidualnych dyspozycji klienta 19. Przyjęcie w czasie trwania umowy nowej lub dodatkowej karty wzorów podpisów za zmianę 2 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2) W przypadku rachunków rolników indywidualnych opłata wynosi 1 raz na rok 3) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego 8

9 KARTY BANKOWE TAB.6 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa VISA Business elektron 1. Wydanie pierwszej karty Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do 2. 3 rachunku 3. Wydanie duplikatu karty Administrowanie operacjami dokonanymi kartą Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 miesięcznie Transakcje bezgotówkowe 12 zł 7. Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 7.1 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą poprzez usługę Visa cash back w Polsce min. 1 - min w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej Sprawdzenie salda w bankomacie 2) 2 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty ) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB.7 Karta kredytowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi : mniej niż rocznie co najmniej Karta dodatkowa rocznie 2 4. Wydanie duplikatu karty 3 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 7.1 w kraju min. 7.2 za granicą 3 % min Sprawdzenie salda w bankomacie 9. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Zmiana danych Użytkownika karty 11. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie 5% min salda końcowego okresu 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka rozliczeniowego 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 2 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. TAB.8 Karta bankomatowa DOLINA KARPIA 1. Wydanie nowej karty 2. Wydanie duplikatu karty 1 Generowanie i zmiana numeru PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w 3. Zatorze i wskazanych banków spółdzielczych 4. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze wypłaty 0,25% min.0, max 4 zł 5 Wypłata gotówki w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych wypłaty w wysokości pobieranej przez realizatora transakcji 6 Zastrzeżenie karty 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 1 zł przez niego wskazany-wydruk komputerowy 8 Rozpatrzenie bezzasadnej reklamacji 10

11 KREDYTY TAB.9 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1) od 0, min. 10 wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.2 Kredyt obrotowy kredytu / 2.3 Kredyt rewolwingowy kwoty podwyższenia 2.4 Kredyt płatniczy 3. Gotowość finansowa 3) : 3.1 umowy zawarte do dnia r. 0,73% rocznie 3.2 Umowy zawarte od dnia r. 1,825% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) od 0,5% przyrzeczonej min. 10 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części(rat kapitałowych lub od 0,5% odsetek): min. 10 0,5% min. 1 do jednego miesiąca włącznie max.10 prolongowanej 2 powyżej 1 miesiąca 1% min.10 max Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta za aneks/ugodę Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 11. Przekwalifikowanie kredytu w rachunku bieżącym na kredyt obrotowy kredytu 12. Restrukturyzacja zadłużenia restrukturyzowanej 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku kredytów obrotowych na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanych rolnikom indywidualnym w wysokości do opłata przygotowawcza wynosi 3. 2) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. 3) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.10 Kredyty inwestycyjne od 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0, min 10 wnioskowanej kwoty max Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2) : 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredyt hipoteczny kredytu / kwoty 2.3 Kredyty pomostowe podwyższenia 2.4 Wspólny Remont kredytu / kwoty 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną podwyższenia min Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredytu / kwoty podwyższenia 4% min. 10 2,7 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 3. Całkowita spłata kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 3) 3.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty wcześniejszej 3.2 pozostałe kredyty: spłaty 11

12 3.2.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 1% powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 6.1 do jednego miesiąca włącznie 6.2 powyżej jednego miesiąca prolongowanej od 0,5% min. 10 0,5%min. max. 10 1% min. 10 max Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 9.1 kredyt o wartości do kredyt o wartości powyżej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do 10. dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 13. Restrukturyzacja zadłużenia od zaświadczenia/ opinii za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 10 restrukturyzowanej 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) 3) Dla klientów strategicznych istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji. Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. TAB.11 Usługi Faktoringowe 1) 1. Rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza 2) 2. Udzielenie limitu factoringu przyznanego limitu 0, min 10 max Wykup faktury od wartości każdej faktury 0,5% min. max Zwiększenie limitu podwyższenia limitu 6. Wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu - przyznanego limitu, liczona za każdy rozpoczęty miesiąc Zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług factoringowych dokonywanych na wniosek Klienta w dniu podpisania aneksu za aneks 7. Restrukturyzacja zadłużenia od 0,1% 10 restrukturyzowanej 1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w powyższej tabeli ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 2. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z usług faktoringu. TAB.12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Zgoda na zwolnienie zabezpieczenia w postaci sądowego zastawu rejestrowego, przewłaszczenia rzeczy ruchomych, hipoteki przed całkowitą spłatą kredytu za dokument 2. Sporządzenie wniosku o wpis do sądowego rejestru sądowego za dokument 3. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument 3 4. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument Zgoda na wyodrębnienie nieruchomości wraz ze zwolnieniem z obciążenia hipotecznego za dokument Zgoda na wykreślenie hipoteki za dokument 2 7. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 3 12

13 8. Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument 9. Realizacja części lub całości kredytu w formie bezgotówkowej jako polecenie zapłaty na rachunek w innym banku 1) za przelew 10. Przeprowadzenie przez pracowników Banku inspekcji przed udzieleniem kredytu lub w celu sprawdzenia celowości wykorzystania kredytu za inspekcję 11. Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu za wyjazd 2 zł za 1 km min. 12. Załatwianie za klienta formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu(wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy, itp.) Wysłanie monitu powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w za dokument 1 określonych terminach dokumentów niezbędnych do monitoringu 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku uruchomienia kredytu w formie zapłaty za towar lub usługę OPERACJE DEWIZOWE TAB.13 Akredytywa dokumentowa obca (export) 1. Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 0,1% 2. akredytywy potwierdzenia min. 1, max Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: 4.1 niepotwierdzonej 4.2 potwierdzonej Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania podwyższenia podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 1 niepotwierdzonej od salda akredytywy 2 6. potwierdzonej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano 1) Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy 8. Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy: 8.1 akredytywa niepotwierdzona 8.2 akredytywa potwierdzona Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 9. opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy 2) 10. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 2) : od salda akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności dokumentów dokumentów dokumentów wg zasad stosowanych w banku zagranicznym 10.1 akredytywa niepotwierdzona akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia dokumentów 10.2 licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności 11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta 3) przeniesienia 0, min. 20 0,1% min.1, max. 50 0, min. 20 0,1% min.1, max. 50 0, min ,1% min. 10, max. 30 0,15% min. 1 0, min. 30 koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,1% min. 1, max. 50 0, min. 20 0,15% min Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy 4) Wysłanie dokumentów dotyczących akredytywy pocztą kurierską 2 + koszty rzeczywiste 1) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8. 3) Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 7 lub mniej. 13

14 TAB.14 Akredytywa dokumentowa własna (import) za każdy rozpoczęty 1. Otwarcie akredytywy własnej 1) 3 miesięczny okres ważności 0,17% min Preawiz otwarcia akredytywy 6 podwyższenia 3. Podwyższenie kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 0,17% min miesięczny okres ważności od salda akredytywy za 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 2) każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano 0,17% min Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy dokumentów 0,2 min. 12 dokumentów 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy 3) za każdy rozpoczęty 0,17% min. 17 miesiąc Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy 4) 1 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy-opłata pobierana od beneficjenta akredytywy 13. Wysłanie dokumentów dotyczących akredytywy: 13.1 pocztą zwykłą 1 + koszty rzeczywiste 13.1 pocztą kurierską 2 + koszty rzeczywiste 1) Prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2) Opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 3) Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 7 lub mniej. 6 TAB.15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) 0, min., max Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 7 3. Zwrot dokumentów niezapłaconych 7 4. Odmowa zapłaty inkasa 2) Awizowanie akceptu do banku zagranicznego 3 6. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 1 + koszty notarialne 7. Nadanie komunikatu SWIFT od każdego komunikatu 1 8. Opłata pocztowa 3) 1 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 3) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów TAB.16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki skupionej waluty skupionej waluty 0,1% min. 1, max. 10 0, min. 2, max

15 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych 2.1 w Banku w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych 2.2 w innych bankach skupionej waluty 0, min. 2, max. 12 0,3% min. 1, max. 1 0,4% min. 2, max. 1 TAB.17 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych 2. Skup czeków w Banku BPS SA od łącznej wartości czeków w jednej walucie od łącznej wartości czeków w jednej walucie 3. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 4. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w jednej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 1% min.4 0,25% min. 2 max. 10 1,5% min. 2 0,25% min. 2, max koszty rzeczywiste banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 6.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą EUR obiegową za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 6.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 6.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4 USD czeku płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż za czek USD jednego czeku 6.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 6.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do 7. inkasa lub skupu warunkowego 3) 1 8. Opłata pocztowa 4) 1 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 4) Opłatę pobiera się niezależnie od pozostałych prowizji, opłat i kosztów przy składaniu czeku przez podawcę. Jeżeli klient składa kilka czeków opłatę pobiera się od jednej asygnaty w tej samej walucie TAB.18 Przekaz w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1., otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR przekazy na kwoty nieprzekraczające równowartości 50 EUR przelewy SEPA 2)3) + koszty BPS SA przelewy regulowane 4) 18 zł 1.5 polecenia wypłaty 5) 0,1% min. 2 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 6) 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 7 + koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 4) polecenia wypłaty 5)8) 0,25% min. 3, max. 30 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym 15

16 trybie 9) : 1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 10 2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 7 + koszty banków Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej 7.1 walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie 7.3 wymienialnej Nadanie komunikatu SWIFT Opłata Non-STP 11) Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku rocznie 12 zł 11. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS 3) W przypadku przelewów na kwoty nieprzekraczające równowartości 50 EUR opłata wynosi 8 zł 4) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 5) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 6) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB.19 Ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie pomostowe (spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą 1) miesięcznie 0,09% 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki 16

17 TAB.20 Gwarancje, poręczenia, awale Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 0, min gwarancji/poręczeni/ awalu 1) max Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/awalu: termin ważności promesy do 3 miesięcy łącznie termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy zobowiązania 0, min. 0,4% min 3. Udzielenie gwarancji/ poręczenia/awalu za każdy rozpoczęty 12-to miesięczny okres Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności gwarancji/ awalu/ poręczenia: do 3 miesięcy 1% za każdy powyżej 3 miesięcy rozpoczęty 12-to miesięczny okres 4.2 podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ poręczenia za każdy rozpoczęty 12-to podwyższenia miesięczny okres 4.3 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu 10 Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu roszczenia min 50 max Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 20 1)Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. TAB.21 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej Prowizja za wypłatę z weksla Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego 2 10 ł TAB.22 Inkaso importowe w obrocie krajowym Prowizja za akcept weksla Przechowywanie weksla od weksla od weksla Prowizja za zapłatę weksla Odmowa zapłaty weksla od weksla 2 2 Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego 10 ł TAB.23 Obrót bonami skarbowymi za pośrednictwem Banku BPS S.A. 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym miesięcznie od każdej oferty 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku od każdej zrealizowanej transakcji Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego 6. uczestnika obrotu Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed terminem wymagalności 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta od każdej oferty od wartości nominalnej od każdej blokady 9. Sporządzenie wydruku stanu konta 10. Likwidacja konta depozytowego 2 17

18 TAB.24 Wrzutnia Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka pobierania Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, 1. 1 którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do wg ceny zakupu 2. drzwiczek wrzutni + 30% marży 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę 0,08% nie mniej niż 2 TAB.25 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Przechowywanie depozytu 1) : za depozyt duplikatów kluczy miesięcznie 2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów miesięcznie za wartościowych każdy dokument 1% wartości, 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie min., max innych rzeczy ruchomych miesięcznie 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB.26 Czynności kasowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki 1) : 1.1 prowadzone w innych bankach krajowych 1.2 Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: Tryb pobierania Stawka 0,5% min. 3, 0,5% min. max do 10 sztuk za transakcję 2.2 powyżej 10 szt 0,5% min. 3. Wymiana waluty EUR i USD na PLN 2) 0,5% min. 1) Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,. Prowizje dotyczą wpłat na dowodach standardowych. Za wpłatę na dowodzie niestandardowym podwyższa się prowizję o 0, 2) W przypadku jednostkowych transakcji nie przekraczających kwoty 20 EUR lub 20 USD opłaty nie pobiera się TAB.27 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy 2 2. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 3. Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od rachunku 20 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę lub na zasadach bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 6. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego od weksla 6 zł 7. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 0, 8. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 9. Wypełnienie wniosku o uzyskanie środków z funduszy unijnych 2) dofinansowania 0,5% min.1.00 max Sporządzenie biznesplanu dla potrzeb funduszy unijnych 2) dofinansowania 0,5% min.1.00 max Zmiana numeru telefonu w ramach usługi SMS za zmianę 1 18

19 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału Banku BPS S.A. zasadę wzajemności bez opłaty. 2) Opłata pobierana w dwóch ratach, pierwsza po sporządzeniu dokumentu, a druga po podpisaniu umowy z płatnikiem funduszu 19

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 51 /2016 z dnia 06.10.2016r. I zmiana do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 06/2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 91/Z/2014 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 24.07.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.08.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Banku z dnia 06.02.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo