Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii"

Transkrypt

1 Małgorzata Macuda Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii 1.Wstęp Gospodarność każdej jednostki, także szpitala, oceniana jest na podstawie różnych informacji ekonomicznych, z których jedną z najważniejszych są koszty. W kosztach odzwierciedla się nie tylko trafność decyzji podjętych przez osoby zarządzające szpitalem, ale również racjonalne wykorzystanie poszczególnych zasobów niezbędnych do świadczenia usług medycznych. To właśnie na problematykę efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami (rzeczowymi, materiałowymi, personalnymi, jak i finansowymi) każdy szpital powinien zwracać szczególną uwagę. System opieki zdrowotnej w Polsce znajduje się od kilku lat w okresie transformacji. Ilość środków pieniężnych w służbie zdrowia jest znacznie mniejsza aniżeli ta, jakiej potrzebują szpitale. Stąd potrzeba ścisłego planowania wydatkowania środków pieniężnych, a co za tym idzie także planowania kosztów wynikających z działalności szpitali, ścisłej ich kontroli oraz poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań mających na celu ich racjonalizację. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania systemu Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów usług medycznych świadczonych przez szpitale na przykładzie doświadczeń szwajcarskich. 2. System zdrowotny w Szwajcarii Szwajcarski system opieki zdrowotnej to system państwowo-prywatny, bazujący na modelu bismarckim, który zrodził się w Niemczech pod koniec XIX wieku, gdzie państwo odgrywa jedynie rolę asekuranta, zaś kwestie zarządzania tym systemem, jak również negocjacje cen usług medycznych z ich dostawcami pozostawione są odpowiednio autonomicznym instytucjom. 1

2 Z racji podziału Szwajcarii na kantony zarządzanie systemem zdrowotnym jest zdecentralizowane. W myśl artykułu 39 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym 1, która weszła w życie 1 stycznia 1996 roku, to właśnie kantony odpowiedzialne są za planowanie, organizację oraz zagwarantowanie dostarczania usług medycznych w ramach swojego terytorium. W konsekwencji, każdy kanton jako region w dużej mierze autonomiczny kieruje się nieco innymi prawami. Ponadto, ustawa ta narzuciła na obywateli obowiązek podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego określając przy tym listę gwarantowanych w ramach niego usług medycznych (dla obywateli uzyskujących bardzo niskie dochody LAMal przewiduje subsydia ze strony państwa). Mimo odrębności poszczególnych kantonów wachlarz gwarantowanych podstawowych świadczeń zdrowotnych miał pozostać niezmienny niezależnie od kantonu, podobnie jak i standard tychże świadczeń. Stąd wynikła potrzeba zdefiniowania i ujednolicenia usług medycznych. Jednym z rozwiązań okazała się koncepcja Jednorodnych Grup Pacjentów. 3. Charakterystyka i proces wyodrębniania Jednorodnych Grup Pacjentów Koncepcja Jednorodnych Grup Pacjentów (z angielskiego DRG - Diagnosis Related Groups) została opracowana w latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych (choć początki badań w tym zakresie datować można na lata sześćdziesiąte) przez naukowców z Uniwersytetu w Yale takich jak: Robert Fetter, John Thompson, Ronald Mills, Richard Averill i Jean Freeman. Zasadniczym jej celem była standaryzacja produktów i usług medycznych, a także przyporządkowanie tym ostatnim jak najbardziej adekwatnych wartości zużycia poszczególnych zasobów materiałowych, rzeczowych, personalnych, jak również finansowych. Szybko zastąpiła ona dotychczasową miarę usługi medycznej jaką stanowił osobodzień (krytykowany głównie ze względu na swój niejednorodny charakter i niemożność prawdziwego odzwierciedlenia złożoności choroby pacjenta). U podstawy koncepcji Jednorodnych Grup Pacjentów leży przekonanie, iż mimo że każdy pacjent stanowi odrębny przypadek kliniczny, to jednak sposób jego leczenia może mieć wiele cech wspólnych z przypadkami innych pacjentów, a co za tym idzie podobne może być wykorzystanie w trakcie leczenia poszczególnych zasobów rzeczowych (sprzęt medyczny), materiałowych (leki, opatrunki, sprzęt jednorazowego użytku typu igły, strzykawki, a także żywność) oraz zasobów personalnych (wykonawczy zespół pracowników czyli personel medyczny - lekarze, pielęgniarki). W konsekwencji rodzaj i wielkość kosztów 1 LAMal Loi sur l assurence maladie 2

3 generowanych w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz różnych pacjentów, ale co ważne przyporządkowanych do tej samej JGP, są bardzo zbliżone. Jako główne kryterium klasyfikacji pacjentów do poszczególnych Jednorodnych Grup Pacjentów wybrano diagnozę medyczną, gdyż jest łatwo dostępna, odzwierciedla dużą liczbę informacji (choćby takich jak przyczyny i objawy choroby, możliwe sposoby jej leczenia, etc.), a ponadto jest zrozumiała, a także jednoznaczna z punktu widzenia terminologii medycznej niezależnie od szpitala, w którym zostanie postawiona. W celu ustalenia przybliżonego zużycia niezbędnych w trakcie leczenia zasobów, przyjęto dodatkowe kryterium jakim jest czas pobytu pacjenta w szpitalu. Bierze się je pod uwagę z powodu jego praktyczności. Jego korelacja ze zużyciem jest wystarczająco wyraźna (dłuższy czas hospitalizacji pociąga za sobą wzrost zużycia leków, opatrunków, żywności, jak również wymaga czasu i wysiłku personelu medycznego). W praktyce, wyodrębnianie Jednorodnych Grup Pacjentów wygląda następująco: pacjenci są najpierw grupowani według podstawowych kategorii diagnostycznych (z angielskiego MDC Majors Diagnostic Categories), które z kolei są podzielone na dwie grupy - wymagające lub niewymagające interwencji chirurgicznej, aby dojść w końcowym efekcie do systemu segmentacji na grupy, których średni okres pobytu w szpitalu wyraźnie się od siebie różni. Jak wynika z powyższego, proces wyznaczania Jednorodnych Grup Pacjentów odbywa się w trzech etapach 2 : 1. pierwszy etap polega na przyporządkowaniu przypadku danego pacjenta, tj. przypisaniu mu tzw. choroby zasadniczej należącej do jednej z 25 głównych kategorii diagnostycznych (Majors Diagnostic Categories). Przy czym każda z tych kategorii jest wyznaczona tak, aby odpowiadała danemu narządowi/organowi czy też układowi (np.: serce, płuca, układ trawienny, układ oddechowy czy też krwionośny), co w efekcie grupuje pacjentów według dziedzin i specjalności medycznych. W przypadku, gdy pacjent jest poddany różnym rodzajom leczenia jednocześnie, co jest efektem wykrycia u niego więcej niż jednej choroby zasadniczej, przyporządkowuje mu się MDC patologii najważniejszej (czytaj najdroższej z punktu widzenia wymaganych zasobów materiałowych, rzeczowych i personalnych). Drugą kategorię diagnostyczną 2 Por. Z. Swinarski Huber, Estimation du coût des prestations hospitalières dans le contexte du système de santé suisse, Université de Genève, Genève, 2004, str

4 przypisuje się pacjentowi, gdy okres jego hospitalizacji przedłuża się na skutek utrzymujących się dolegliwości i dodatkowych powikłań; 2. po przyporządkowaniu do głównych kategorii diagnostycznych, podział odbywa się według kryterium wymagalności interwencji chirurgicznej. Pacjentów dzieli się zatem na dwie grupy: tych, u których interwencja chirurgiczna jest niezbędna (zostaje wprowadzona wtedy nazwa i kod konkretnej procedury medycznej według Klasyfikacji Procedur CIM-10 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, a następnie w zależności od zastosowanych procedur dzieli się pacjentów na podgrupy) oraz tych, u których leczenie nie wymaga interwencji chirurgicznej. Podział tych ostatnich odbywa się ze względu na postawioną diagnozę główną; 3. w ostatnim stadium brane są pod uwagę dodatkowe informacje o pacjencie, takie jak wiek, a przez to i ogólny stan jego zdrowia, powikłania, czy też ewentualne choroby współistniejący, które także bezpośrednio wpływają na sposób leczenia, czas pobytu w szpitalu oraz na zużycie poszczególnych zasobów materiałowych, rzeczowych i personalnych niezbędnych do realizacji świadczenia zdrowotnego. Otrzymane w ten sposób Jednorodne Grupy Pacjentów są zatem znacząco od siebie różne, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego (poziom poniesionych kosztów). GŁÓWNE KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE NIE PROCEDURA CHIRURGICZNA TAK PIERWSZA GRUPA DIAGNOSTYCZNA DRUGA GRUPA DIAGNOSTYCZNA N-TA GRUPA DIAGNOSTYCZNA PIERWSZA GRUPA CHIRURGICZNA DRUGA GRUPA CHIRURGICZNA N-TA GRUPA CHIRURGICZNA Rys. 1. Struktura klasyfikacji JGP Źródło: R. B. Fetter, Diagnosis Related Groups: Understanding Hospital Performance, Interfaces, Vol. 21 (1), January-February

5 Opracowując koncepcję Jednorodnych Grup Pacjentów, dokładnie określono warunki wyodrębniania, a także cechy charakterystyczne tychże grup 3 : - definicja poszczególnych grup pacjentów powinna bazować na ogólnodostępnych informacjach odnoszących się do stanu zdrowia pacjenta lub zastosowanej terapii, występujących w dokumentacji szpitala i zbieranych na bieżąco przez jego pracowników, - każda grupa ma posiadać swoistą charakterystykę i znaczenie kliniczne, a lekarze stykający się z danymi problemami medycznymi powinni ją kojarzyć ze zbliżonym sposobem leczenia oraz określoną charakterystyką pacjenta w sensie długości pobytu w szpitalu, rodzaju zlecanych procedur diagnostycznych, leków, zabiegów itp., - poszczególne grupy muszą obejmować pacjentów o podobnej "kosztochłonności", w sensie zużycia zasobów szpitala, - liczba grup musi być "rozsądna" tzn. łatwa do przeanalizowania, - grupy powinny być użyteczne dla celów alokacji zasobów, zarządzania szpitalem, planowania oraz kontroli zużycia poszczególnych zasobów. Koncepcja Jednorodnych Grup Pacjentów ma na celu wyodrębnienie grup pacjentów o zbliżonych do siebie cechach zarówno z punku widzenia medycznego, jak i ekonomicznego. Przyporządkowanie do poszczególnych grup odpowiada zatem klasyfikacji medycznej, a ponadto pozwala na określenie wykorzystywanych w trakcie leczenia zasobów materiałowych, rzeczowych oraz personalnych, a przez to oszacowanie poziomu kosztów generowanych podczas świadczenia usług medycznych pacjentom z danych grup diagnostycznych. Z racji swego podwójnego, medyczno-ekonomicznego podejścia, system JGP tworzy wspólny język komunikacji pomiędzy personelem medycznym czyli realizatorami usług medycznych a personelem administracyjno-ekonomicznym zarządzającym szpitalem, co ma w konsekwencji znaczący wpływ na efektywność oraz sprawność funkcjonowania szpitala jako całości. Ponadto, Jednorodne Grupy Pacjentów mogą posłużyć jako swoisty instrument planowania kosztów działalności szpitala. 3 Por. K. Łanda, DGR skazani na gospodarność, Służba Zdrowia, dodatek specjalny Szpital Polski, nr 5/1998, styczeń

6 4. Wprowadzenie koncepcji Jednorodnych Grup Pacjentów w Szwajcarii Potrzebę wykorzystania klasyfikacji JPG w szpitalach w Szwajcarii poddawano pod dyskusję już w drugiej połowie lat 80-tych, ale dopiero w 1997, po wejściu w życie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym LAMal, rozpoczęły się prace w zakresie jej wdrażania w szpitalach w poszczególnych kantonach. W latach władze federalne opracowały szwajcarską wersję systemu Jednorodnych Grup Pacjentów bazując na dotychczasowym doświadczeniu dotyczącym wyceny świadczeń zdrowotnych, a w szczególności konkretnych procedur medycznych. Na dzień dzisiejszy planowanie oraz kalkulacja kosztów usług medycznych przy wykorzystaniu klasyfikacji JPG, jak również finansowanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o nią, wprowadzono w kantonie Vaud (od 1 stycznia 2002) oraz Zurych. Kanton Valais znajduje się jeszcze nadal w okresie przejściowym, poprzedzającym wprowadzenie systemu JPG. Na wdrożenie klasyfikacji Jednorodnych Grup Pacjentów oraz jej wykorzystanie w planowaniu i kalkulacji kosztów usług medycznych wpłynęło w znacznym stopniu wejście w życie z dniem 1 stycznia 1996 roku ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym LAMal, która narzuciła na szpitale obowiązek sporządzania szczegółowych statystyk, dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych, w wymiarze medycznym, jak i ekonomicznym (ilość i rodzaj danych przypadków klinicznych, czas i liczba zajętych łóżek, ilość zrealizowanych świadczeń (zabiegów, operacji, badań diagnostycznych i laboratoryjnych) oraz czas ich wykonania, informacje o przyjęciu oraz wypisie każdego pacjenta ze szpitala, etc.). W trakcie przygotowania tychże statystyk szpital ma okazję przyjrzeć się w sposób bardzo szczegółowy swojej działalności, a także przeanalizować poziom ponoszonych kosztów. Mimo wprowadzonego obowiązku sporządzania statystyk, w roku 1999 odnotowano 4, iż jedynie 62% szpitali wykonuje statystyki medyczne, zaś 95% statystyki administracyjnoekonomiczne. Te dość niskie wyniki dotyczące statystyk medycznych były efektem silnych oporów personelu medycznego przed wprowadzeniem jednolitej na terenie całej Szwajcarii kodyfikacji medycznej. Ta natomiast stanowiła pierwszy krok ku nowej koncepcji zarządzania zarządzaniu szpitalem poprzez ośrodki odpowiedzialności (w tym głównie ośrodki kosztowe), jak i ku wprowadzeniu klasyfikacji pacjentów na podstawie diagnozy medycznej rozpoznania choroby zasadniczej (system JPG). Mimo istniejących nadal niedociągnięć (zbyt częste używanie zmiennej czasu hospitalizacji oraz przywiązanie zbyt małej wagi do znaczącego czynnika jakim są usługi 4 Z. Swinarski Huber, op.cit., str

7 świadczone przez personel pielęgniarski) system Jednorodnych Grup Pacjentów stanowi obecnie w Szwajcarii najbardziej rozpowszechniony i możliwy do zrealizowania system, w oparciu o który następuje kalkulacja kosztów świadczeń zdrowotnych, jak i ich uprzednie planowanie. 5. Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych Planowanie stanowi pierwotną, a przez to istotną funkcję zarządzania szpitalem. Jest ono bowiem punktem wyjścia dla całego procesu zarządzania i warunkuje realizację jego pozostałych funkcji (organizowania, motywowania i kontrolowania). To w ramach planowania podejmuje się decyzje co do zadań rzeczowych i finansowych, jakie należy wykonać w danych komórkach organizacyjnych szpitala na oddziałach, w pracowniach specjalistycznych, czy też laboratoriach medycznych. W zależności od przwidzianych zdań następuje planowanie zaopatrzenia zasobów, głównie materiałowych (leków, opatrunków, sprzętu jednorazowego użytku lub choćby żywności), a także osobowych (ilość i rodzaj personelu medycznego) oraz sprzętu medycznego niezbędnego w trakcie poszczególnych zabiegów czy operacji, czyli następuje szacowanie poziomu kosztów, jakie w przybliżeniu zostaną poniesione w celu realizacji świadczeń zdrowotnych. Szpital stanowi specyficzny podmiot, gdyż w przeciwieństwie do większości jednostek gospodarczych jego celem nie jest osiąganie, a tym bardziej maksymalizowanie zysku. Pomimo iż jest on organizacją typu non profit, jego działalność powinna być rentowna, a bieżąca płynność finansowa zachowana. Dlatego też każdy szpital stara się utrzymać koszty swojej działalności na racjonalnym poziomie. W jednostkach tych nie tyle chodzi o minimalizowanie kosztów, co o ich systematyczne monitorowanie oraz racjonalne wykorzystanie pozostających do dyspozycji zasobów. Stąd tak ważną rolę odgrywa planowanie kosztów, w tym głównie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów w polskich szpitalach daje możliwość szczegółowej charakterystyki procesu leczniczego (w dwóch wymiarach: klinicznym oraz w kategoriach kosztowych). Proces ten zakłada bowiem, że jedni pacjenci wymagają większych nakładów na leczenie, drudzy zaś mniejszych. Ponadto, realizacja świadczenia zdrowotnego wobec jednego pacjenta może wymagać dużej liczby, większego wysiłku i dłuższego czasu pracy personelu medycznego, podczas gdy usługa medyczna na 7

8 rzecz innego pacjenta zostanie wykonana przykładowo przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę we w miarę krótkim okresie czasu. Istnieje zatem znaczna różnica w kosztach leczenia poszczególnych pacjentów. Dzięki koncepcji JGP wskazujemy różnych pacjentów, z różnymi klinicznie dolegliwościami, a następnie przyporządkowujemy ich do grup o podobnej charakterystyce kosztowej i zbliżonym podejściu diagnostyczno-leczniczym. Zakwalifikowanie pacjenta do danej Jednorodnej Grupy Pacjentów umożliwia personelowi medycznemu podjąć decyzję dotyczącą metod leczenia jakich należy zastosować, a co za tym idzie pozwala wskazać przewidywany czas wykonania usługi oraz liczbę personelu potrzebnego do jej zrealizowania, jak również określić w sposób ilościowo-wartościowy, odpowiednio do przyjętego procesu leczenia, zużycie poszczególnych zasobów. Stosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów przeciwdziała zatem podejmowaniu nietrafnych decyzji (np. zlecanie badań diagnostycznych nieuzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, itp.). Ponadto, dzięki wdrożeniu JPG wzrasta wśród kadry medycznej świadomość kosztu, jako że, po przyporządkowaniu pacjenta do danej JGP następuje oszacowanie ilości personelu (wykorzystywanie medycznego potencjału pracowniczego), sprzętu medycznego i zużycia materiałów potrzebnych do wykonania usługi medycznej wobec tego pacjenta, a przez to i oszacowanie planowanych kosztów jego leczenia. Uzyskując pewną wiedzę ekonomiczną, personel medyczny (ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, czy też kierownicy pracowni i laboratoriów czyli zarządzający danymi komórkami organizacyjnymi szpitala) staje się w rezultacie ostrożniejszy w swym postępowaniu, co zmniejsza ryzyko przypadkowych działań. To wpływa na ograniczenie marnotrawstwa zasobów, a także wzmaga wydajność. Rozpoznanie kosztów danej JGP jest sprawą bardzo istotną. Koszt ten bowiem jest ustalany ze względu na charakter grupy, do której przyporządkowano pacjenta z określoną jednostkę (jednostki) chorobową oraz z racji ewentualnego występowania patologii. Istnieje zatem możliwość wykorzystania klasyfikacji JGP jako instrumentu planowania działalności szpitala, a co tym idzie racjonalnego gospodarowania kosztami. Identyfikując koszty działalności szpitala poznajemy rodzaje materiałów medycznych i niemedycznych, planowane ich zużycie dla potrzeb świadczenia usług medycznych. Planowanie zużycia materiałowego oznacza planowanie gospodarki materiałowej szpitala, unikanie zakupu za dużej liczby materiałów medycznych, ujawnienie różnych form nieefektywnego wykorzystania zasobów, przeciwdziałanie marnotrawstwu, a także przeciwdziałanie tworzeniu zbędnych zapasów materiałowych. Poznając koszty osobowe jesteśmy w stanie zaplanować potrzeby ilościowe personelu, strukturę zatrudnienia oraz tryb zatrudnienia 8

9 istotny z punktu widzenia kosztowego. Zużycie materiałów i energii oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią często % ogółu kosztów rodzajowych szpitala. Znajomość tych kosztów pozwala nimi racjonalnie gospodarować, a w przypadku dobrze zorganizowanego działania gospodarowanie powinno zaczynać się zawsze od planowania. Jednocześnie analizując pozostałe, nie wymienione wyżej, koszty rodzajowe należy poszukiwać kosztów decyzyjnych, dla których proces planowania jest bardzo istotny, co nie oznacza, że o kosztach niedecyzyjnych należy zapomnieć. Niezmiernie ważne przy określaniu planowanych kosztów świadczeń zdrowotnych jest przede wszystkim oszacowanie dla danego szpitala planowanej wielkości realnych usług medycznych, co nie jest łatwe, gdyż zależy to od potrzeb zdrowotnych ludności, a te są zmienne. Tu z pomocą przychodzi sporządzanie statystyk medycznych (wprowadzone przez szwajcarską ustawę o ubezpieczeniu zdrowotnym, będące obowiązkiem narzuconym na każdy szpital). Tego typu szczegółowe statystyki zawierające wyniki lat poprzednich mogłyby posłużyć jako podstawa do podejmowania decyzji co do wielkości i warunków kontraktów w latach kolejnych. Wiedząc do których Jednorodnych Grup Pacjentów przyporządkowuje się statystycznie największą, jak również najmniejszą liczbę pacjentów, możemy w przybliżeniu określić, biorąc przy tym pod uwagę uwarunkowania demograficzne, epidemiologiczne, a także ekonomiczne, na jakiego typu usługi medyczne będzie największe zapotrzebowanie, a przez to i jakiego rodzaju oraz jakiej wielkości koszty będą musiały być poniesione w celu zrealizowania tychże usług. Owe statystyki mogą posłużyć zatem jako wiarygodne odniesienie przy planowaniu zapotrzebowania poszczególnych zapasów materiałowych (medycznych i niemedycznych), sprzętowych oraz określaniu ilości i struktury zatrudnienia personelu medycznego w szpitalu. W procesie wyodrębniania poszczególnych Jednorodnych Grup Pacjentów oraz będącego jego następstwem przyporządkowania konkretnych przypadków klinicznych do danych JGP, diagnoza medyczna (rozpoznanie kliniczne) oraz informacje o kosztach generowanych w trakcie leczenia stanowią dwa podstawowe wyznaczniki. Z punktu widzenia ekonomicznego, a ściślej z punktu widzenia rachunkowości, uzyskiwanie danych o kosztach świadczonych usług medycznych oraz ich późniejsze przetwarzanie powinno się odbywać według zasad zapisanych w rozporządzeniu MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej [Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1998 r., Dz. U. 164 poz. 1194], które zostało opracowane w oparciu o polskie doświadczenia w 9

10 zakresie wyceny procedur medycznych i jednostek chorobowych. Wyodrębnione w systemie ewidencyjnym koszty dają podstawę kumulowania kosztów w poszczególnych Jednorodnych Grupach Pacjentów. Znając strukturę kosztów, zarządzający są w stanie planować zużycie kosztowe oraz zaangażowanie sprzętu i personelu. W przypadku zakładu opieki zdrowotnej chodzi o planowanie mające na celu optymalne wykorzystanie pozostających w jego dyspozycji środków finansowych, jak również zasobów personalnych, materiałowych oraz rzeczowych niezbędnych przy świadczeniu poszczególnych usług medycznych. JPG stanowi uniwersalne narzędzie, którego zakres zastosowania jest zarówno szeroki, jak i różnorodny, czego przykładem jest jego wykorzystanie w procesie planowania kosztów działalności szpitala i w planowaniu kosztów realizacji usług medycznych w odniesieniu do odpowiednich Jednorodnych Grup Pacjentów. Umożliwia bowiem oszacować poziom kosztów z uwzględnieniem ich rodzaju i wielkości, ponieważ przyporządkowanie pacjentów do poszczególnych JGP definiuje automatycznie jakie zasoby i w jakich ilościach będą wykorzystane w celu realizacji określonego świadczenia zdrowotnego. 6. Zakończenie Przemiany systemowe zachodzące w służbie zdrowia wymagają coraz to nowszych rozwiązań nie tylko medycznych, ale również ekonomicznych mających na celu poprawę efektywności działalności szpitali. Jednym z takich rozwiązań może okazać się system Jednorodnych Grup Pacjentów. Wdrożenie tej koncepcji możliwe jest po uprzednim ustaleniu założeń systemowych i opracowaniu jasnych kryteriów kwalifikowania pacjentów. Dla poszczególnych grup pacjentów zastosować można wówczas określone procedury medyczne oraz zestawy lekowe, co daje nam możliwość planowania kosztów materiałowych, osobowych i sprzętowych. Koncepcja JGP, która wdrożona została z powodzeniem w krajach zachodnich takich jak Szwajcaria czy Francja, a także w Stanach Zjednoczonych daję szansę efektywnego ekonomicznego funkcjonowania szpitalom. 10

11 Literatura: 1. R. B. Fetter, Diagnosis Related Groups: Understanding Hospital Performance, Interfaces, Vol. 21 (1), January-February K. Łanda, DGR skazani na gospodarność, Służba Zdrowia, dodatek specjalny Szpital Polski, nr 5/1998, styczeń Z. Swinarski Huber, Estimation du coût des prestations hospitalières dans le contexte du système de santé suisse, Université de Genève, Genève, Loi sur l assurance maladie (LAMal) z dnia 1 stycznia 1996 roku 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 164 poz. 1194) 11

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej. Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Wykorzystanie Modelu JGP w rachunkowości zarządczej Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również

Bardziej szczegółowo

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną.

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. Metoda retrospektywna polega na zwrocie kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy w

Bardziej szczegółowo

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA Kraków marzec 2002 1 1. Wprowadzenie (Kluczowe znaczenie kosztów dla tworzenia systemów Jednorodnych Grup Pacjentów). 2. 3.!# grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej

Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej Aleksandra Szewieczek Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Rachunkowości Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1).

poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr 1). $ % $&' (( )**+, -% Koncepcja kalkulacji kosztów jednostkowych procedur medycznych, opisana w %. / 0 1 2. %34 5 poszczególnych pacjentów, przypadków chorobowych czy realizacja programów zdrowotnych (Rys.nr

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski

Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego. Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału szpitalnego Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału /szpitala Liczby procedur Rentowności procedur Koszt niewykorzystanych zasobów Wynik ekonomiczny oddziału/szpitala

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG

Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG Finansowanie szpitali w Niemczech: System G DRG Reinhard Busse, Prof. Dr med. MPH FPPH Wydział Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersytet Techniczny w Berlinie (Centrum współpracy z WHO na rzecz badań i

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r.

Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyniki finansowe oddziałów za I półrocze 2013 r. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik Oddział Okulistyczny 2 108 898,02 zł 3 787 134,00 zł 1 678 235,98 zł Oddział Neonatologiczny i Oddział.Pat.Now.i

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru tematu

Uzasadnienie wyboru tematu KSZTAŁTOWANIE TOWANIE INNOWACYJNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZPITALACH Koncepcja rozprawy habilitacyjnej dr Joanna Jończyk Uzasadnienie wyboru tematu 1. Aktualność i znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, pod red. Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss. 11-18 Akademia Ekonomiczna w Krakowie balonu@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG

Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG Finansowanieszpitaliw Niemczech: System G-DRG Reinhard Busse, Prof. Dr med. MPH FPPH Wydział Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersytet Techniczny w Berlinie (Centrum współpracy z WHO na rzecz badań i zarządzania

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI

PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI PODSTAWY FARMAKOEKONOMIKI FARMAKOEKONOMIKA Pharmakon lek, oikonomia oszczędność Jest to nowoczesna dziedzina wiedzy, obejmująca elementy: farmakologii, medycyny klinicznej, statystyki medycznej oraz ekonomii,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

człowiek - najlepsza inwestycja

człowiek - najlepsza inwestycja człowiek - najlepsza inwestycja Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomia zdrowia Kontrola kosztow

Ekonomia zdrowia Kontrola kosztow Ekonomia zdrowia Kontrola kosztow Iga Magda Ekonomia zdrowia SL 1 / 22 Plan zajęć kontrola kosztów współpłacenie sposoby płacenia popyt indukowany 2 / 22 3 / 22 Wzrost wydatków wydatki na ochronę zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL

Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL Kijem czy marchewką? efektywny ekonomicznie kontrakt lekarski PROF. DR HAB. TOMASZ OPALA G INEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UM W POZNANIU Rozkład kosztów bieżącej działalności szpitali na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Szpital jako instytucja społeczna

Szpital jako instytucja społeczna Szpital jako instytucja społeczna dr n. hum. Jan Domaradzki Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jandomar@ump.edu.pl MODELE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie szpitali klinicznych

Funkcjonowanie szpitali klinicznych Funkcjonowanie szpitali klinicznych Piotr Pobrotyn Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego Piotr Nowicki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski

Narzędzia klasy Business Intelligence. szpitala i regionu. Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Narzędzia klasy Business Intelligence wspomagające zarządzanie na poziomie szpitala i regionu Warszawa, 13.05.2010 Andrzej Maksimowski, Janusz Jasłowski Pion Ochrony Zdrowia rozwiązania dla Sektora Opieki

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA, STANDARYZACJA GROMADZENIA DANYCH MEDYCZNYCH, INTEROPERACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych

Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie w ramach projektu: Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl L.dz. KKwDPP/47/07 Olsztyn, 05.11.2007 r. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego /wg rozdzielnika/ W związku z licznymi zapytaniami w sprawach obsady

Bardziej szczegółowo

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE WOJEWÓDZKI SZPITAL SZPECJALISTYCZNY W LEGNICY PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY AUTOR Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

II. Badania lekarskie

II. Badania lekarskie Załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. K A S A R O L N I C Z E G O U B E Z P I E C Z E N I A S P O Ł E C Z N E G O Oddział Regionalny / Placówka

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz Warszawa 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 679 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 44 2011 MAŁGORZATA CYGAŃSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA

Bardziej szczegółowo

NACZELNA PIELĘGNIARKA

NACZELNA PIELĘGNIARKA NACZELNA PIELĘGNIARKA tel. (54) 285 62 72 e-mail: naczelna.radz@interia.pl Teresa Miłkowska mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, ukończone studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing - Żywienie

Outsourcing - Żywienie Outsourcing - Żywienie Koszt żywienia 2011 953 054,64 zł 2012 836 345,75 zł I poł. 2013 Razem 437 594,92 zł 2 226 995,31 zł W zakresie żywienia pacjentów, SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu również korzysta z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO. w Krakowie

STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO. w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/505/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. w Krakowie 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie zwany

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

TUNING w naukach medycznych -pielęgniarstwo

TUNING w naukach medycznych -pielęgniarstwo TUNING w naukach medycznych -pielęgniarstwo kierunek: pielęgniarstwo Prof. dr hab. Irena Wrońska Taksonomia Blooma Idea dyferencjacji jest niezwykle istotna, aby umożliwić pielęgniarstwu jego rozwój, progresję,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USING DIAGNOSIS-RELATED GROUPS ON COST MANAGEMENT AT PUBLIC HOSPITAL

USING DIAGNOSIS-RELATED GROUPS ON COST MANAGEMENT AT PUBLIC HOSPITAL ZN WSH Zarządzanie 2016 (2), s. 275-284 Artykuł przeglądowy Review Article Data wpływu/received: 30.11.2015 Data recenzji/accepted:18.01.2016/5.03.2016 Data publikacji/published: 2.06.2016 Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA PROWADZENIA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIECYM W LUBLINIE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO LUB WYROBU MEDYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA PROWADZENIA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIECYM W LUBLINIE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO LUB WYROBU MEDYCZNEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA KLINICZNEGO W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W LUBLINIE NAZWA BADANIA KLINICZNEGO...... NR PROTOKOŁU... SPONSOR... CRO... Dane osoby reprezentującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi SGA Sp. z o.o. (Partner Handlowy UHC Sp. z o.o., Lublin, umowa Nr 3/2008) RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi SGA Sp. z o.o. ul. Podbipięty 52, 02-732 Warszawa Tel.: +48 prefix

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu MDT MEDICAL Misja Misją MDT Medical jest wdrożenie i zastosowanie systemów i rozwiązań opartych nanowoczesnych technologiach, mających zastosowani w procesach diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 5

Zeszyty naukowe nr 5 Zeszyty naukowe nr 5 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2006 Bartłomiej Wrona Koszty medyczne w farmakoekonomice W polskim systemie ochrony zdrowia od kilku lat zachodzą istotne zmiany. Związane są one

Bardziej szczegółowo

Kontrakty lekarskie czy jest możliwy kompromis pomiędzy ekonomią a jakością usług medycznych

Kontrakty lekarskie czy jest możliwy kompromis pomiędzy ekonomią a jakością usług medycznych Kontrakty lekarskie czy jest możliwy kompromis pomiędzy ekonomią a jakością usług medycznych D r M A C I E J S O B K O W S K I G I N E K O L O G I C Z N O - P O Ł O Ż N I C Z Y S Z P I T A L K L I N I

Bardziej szczegółowo

Dlaczego wprowadzane są zmiany

Dlaczego wprowadzane są zmiany W związku z artykułem pt.: Chcesz być lepiej leczony? Płać, który został opublikowany przez Super Express w wydaniu z 10-11 grudnia 2016 r., wyjaśniamy, że zawarta w nim informacja jakoby projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Medycyna bez granic Best Doctors

Medycyna bez granic Best Doctors 2016 Gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania Czy diagnoza jest prawidłowa? Gdzie można otrzymać najlepsze leczenie? Skąd wziąć na nie pieniądze? 2 Czy pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA

BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA ZAŁĄCZNIK C Anna Gontarek-Janicka 1 BADANIE WYBRANYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH W SZPITALACH NA STYKU Z SYSTEMAMI E-ZDROWIA SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ... 2 WYKAZ WYBRANYCH PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE

KTO ODDAJE KREW - OKAZUJE SERCE Krew i jej składniki: Krew jest tkanką płynną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Stanowi 8% całej masy ciała i jest zbudowana z części płynnej, czyli osocza oraz wyspecjalizowanych komórek czyli czerwonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu

Farmakoekonomika podstawy. Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Farmakoekonomika podstawy Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Dyrektywa przejrzystości z 1988 r. Obowiązek uzasadniania podjętych decyzji dotyczących cen i refundacji

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Zadania czy paragrafy?

Zadania czy paragrafy? Zadania czy paragrafy? Wpływ sposobu planowania i rozliczania wydatków na sposób patrzenia na oświatę by Antoni Jeżowski, 2012 Budżet tradycyjny a budżet w układzie zadaniowym W tradycyjnym układzie klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia

Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia LECZENIE ŻYWIENIOWE DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH Kurs pod patronatem POLSPEN. Gdynia, dnia 8.04.2015 Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia Sylwia Małgorzewicz Katedra Żywienia Klinicznego GUMed Celem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA Wykład 1 WPROWADZENIE dr inż. Jarosław Zubrzycki Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke: Rachunek Kosztów dla inżynierów Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Kim Grigsby. Starsza pielęgniarka kliniczna. Opieka okołooperacyjna

Kim Grigsby. Starsza pielęgniarka kliniczna. Opieka okołooperacyjna Kim Grigsby Starsza pielęgniarka kliniczna Opieka okołooperacyjna Szpital Addenbrookes University Hospital Trust Addenbrooke s Hospital I Rosie Hospital Blok operacyjny w liczbach Szpital zatrudnia 8.000

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo