Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]"

Transkrypt

1 Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii masz prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej na tych samym warunkach finansowych jak w Szwecji. W tym celu musisz mieć europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) [EU-kort]. Karta ta nie jest potrzebna podczas podróży w obrębie Skandynawii. W krajach poza UE/ EOG i Szwajcarią poza kilkoma wyjątkami nie przysługuje Ci prawo do pomocy medycznej. Aby móc otrzymać zwrot kosztów leczenia w takich krajach, należy wykupić oddzielne ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży. Kraje UE/EOG i Szwajcaria [EU/EES-länder och Schweiz] EKUZ uprawnia do otrzymania pomocy medycznej [EU-kortet ger dig rätt till vård] EKUZ potwierdza, że masz ubezpieczenie w Szwecji i uprawnia Cię do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii, np. podczas urlopu. W Szwajcarii i Liechtensteinie, aby uzyskać pomoc medyczną, wymagane jest również obywatelstwo kraju UE/EOG lub Szwajcarii. Co należy rozumieć jako pomoc medyczną? [Vad menas med vård?] W takim przypadku pomoc medyczna oznacza opiekę podczas pobytu w szpitalu, opiekę lekarską, opiekę stomatologiczną, możliwość zakupu leków i uzyskanie innych świadczeń mieszczących się w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej w kraju tymczasowego pobytu. Co należy rozumieć jako niezbędną pomoc medyczną? [Vad är nödvändig vård?] Niezbędna pomoc medyczna obejmuje nie tylko pomoc doraźną, ale również opiekę konieczną ze względu na chorobę przewlekłą, w tym także badania laboratoryjne i kontrole lekarskie. W takich przypadkach czasami należy wcześniej uzgodnić ze świadczeniodawcą zakres pomocy. Ubezpieczony powinien móc wyjechać do innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii i mieć pewność, że otrzyma opiekę, jakiej potrzebuje. Nie każda pomoc traktowana jest jako niezbędna. Jeśli z udzieleniem pomocy można poczekać do powrotu do Szwecji, wówczas nie jest ona traktowana jako niezbędna. Oceny pilności udzielenia pomocy dokonuje w każdym przypadku lekarz lub inny członek personelu medycznego, który opiekuje się Tobą, a podjęta decyzja zależy od rodzaju choroby oraz długości planowanego pobytu w danym kraju. 1 (5)

2 EKUZ nie obejmuje wszystkich świadczeń [EU-kortet täcker inte allt] EKUZ nie uprawnia do uzyskania planowanej pomocy medycznej [planerad vård]. Oznacza to, że nie można żądać świadczeń na podstawie EKUZ, jeśli celem wyjazdu za granicę jest uzyskanie pomocy medycznej. EKUZ upoważnia do uzyskania pomocy medycznej w prywatnej placówce wyłącznie w sytuacji, gdy świadczeniodawca świadczy usługi w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju. Należy również pamiętać, że EKUZ nie upoważnia do zwrotu kosztów dodatkowych związanych z powrotem do kraju zamieszkania, np. kosztów lotniczego transportu medycznego. Aby uzyskać zwrot tego typu kosztów, należy wykupić indywidualne ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży. Powyższe przepisy nie dotyczą podróży w obrębie Skandynawii, gdyż w takim przypadku zwrot kosztów powrotu do domu regulowany jest szczególną umową pomiędzy państwami skandynawskimi. Emeryci podróżujący do Hiszpanii [Pensionärer som reser till Spanien] Jeśli jesteś emerytem i planujesz wyjazd do Hiszpanii, możesz potrzebować specjalnego zaświadczenia o prawie do emerytury jako dokumentu uzupełniającego do EKUZ. Zaświadczenie potwierdza, że masz prawo pobierać emeryturę w Szwecji i uprawnia do zakupu po obniżonej cenie leków, których przyjęcie jest związane z udzieleniem niezbędnej pomocy medycznej. Zamów zaświadczenie w Försäkringskassan (Kasie Ubezpieczeń Społecznych). Jakie są koszty uzyskania pomocy medycznej? [Vad kostar det att få vård?] EKUZ uprawnia do otrzymania pomocy medycznej na takich samych warunkach finansowych, jakie obowiązują mieszkańców w kraju, w którym udzielana jest pomoc. Jeśli obowiązują opłaty dla pacjentów lub inne, masz również obowiązek je uiścić w takiej samej kwocie, jak inni pacjenci. W niektórych krajach trzeba najpierw samodzielnie zapłacić całą kwotę za pomoc medyczną, a dopiero później dochodzić zwrotu kosztów w instytucji będącej odpowiednikiem Försäkringskassan w danym kraju. Należy pamiętać, że te warunki dotyczą tylko pomocy uzyskanej u świadczeniodawcy, który świadczy usługi medyczne w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju. Koszty pomocy medycznej uzyskanej w placówce prywatnej nie podlegają zwrotowi. Brak EKUZ w momencie zachorowania za granicą [Om du blir sjuk och inte har ett EU-kort] W przypadku zachorowania za granicą i braku posiadania ze sobą EKUZ należy skontaktować się z Försäkringskassan w Szwecji. W takim przypadku Försäkringskassan może wystawić zaświadczenie, które będzie tymczasowo zastępować EKUZ. Zaświadczenie zastępcze może zostać przesłane świadczeniodawcy faksem. Można również poprosić świadczeniodawcę lub instytucję równoważną Försäkringskassan w kraju, w którym ma być udzielona pomoc, o kontakt z Försäkringskassan w celu uzyskania takiego zaświadczenia. 2 (5)

3 Późniejszy zwrot poniesionych kosztów [Ersättning i efterhand] Jeśli z jakiegoś powodu musisz ponieść całe koszty pomocy medycznej, np. w sytuacji braku EKUZ przy sobie lub jeśli świadczeniodawca odmówi uznania EKUZ, nadal istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów z Försäkringskassan po powrocie do domu. Składając wniosek o zwrot kosztów pomocy medycznej za granicą, należy zawsze załączyć oryginał faktury/rachunku za usługi. Jeśli kwota na fakturze/rachunku nie została uregulowana, nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów. Zalecane jest załączenie informacji na temat udzielonej pomocy medycznej oraz zagranicznego świadczeniodawcy. Wniosek należy przesłać na adres: Försäkringskassan Box Visby Formularz wniosku o późniejszy zwrot poniesionych kosztów pomocy medycznej można pobrać z witryny internetowej lub odebrać w oddziale Försäkringskassan. Ważność EKUZ i kraje, w których jest uznawana [Hur länge och var gäller EU-kortet?] EKUZ jest ważna przez trzy lata i jest uznawana w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry i Włochy. EKUZ nie jest potrzebna podczas podróży w obrębie Skandynawii. Gdzie można otrzymać EKUZ? [Hur får jag ett EU-kort?] Najprostszym sposobem jest zamówienie karty w naszej witrynie internetowej Można ją również zamówić, dzwoniąc pod numer (+46) lub wysyłając na numer sms o treści: EUKORT i podając swój numer ewidencyjny. Pamiętaj, aby zamówić kartę z odpowiednim wyprzedzeniem! Na dostarczenie karty można czekać do 10 dni roboczych. Jeśli nie zdążysz otrzymać EKUZ przed wyjazdem, Försäkringskassan może wystawić zaświadczenie zastępcze. Kraje poza UE/EOG [Länder utanför EU/EES] Prawo do określonej pomocy medycznej przysługuje Ci również w niektórych krajach poza UE/EOG i Szwajcarią. Dotyczy to krajów, z którymi Szwecja podpisała odpowiednią umowę. W takiej sytuacji potrzeba pomocy medycznej musi zaistnieć podczas pobytu w danym kraju. W tych krajach EKUZ nie jest uznawana i trzeba mieć ze sobą inne zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania ubezpieczenia w Szwecji. W każdym przypadku zachodzi konieczność samodzielnego uiszczenia opłat ponoszonych przez pacjenta obowiązujących w danym kraju. 3 (5)

4 Kraje, z którymi Szwecja podpisała umowę [Länder som Sverige har avtal med] Algieria [Algeriet] Jeśli masz obywatelstwo szwedzkie lub algierskie i mieszkasz na stałe w Szwecji, masz prawo do uzyskania doraźnej pomocy medycznej w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej w Algierii podczas tymczasowego pobytu w tym kraju. Wystarczy okazać szwedzki paszport. Australia [Australien] Jeśli mieszkasz na stałe w Szwecji i przebywasz tymczasowo w Australii, masz prawo do doraźnej pomocy medycznej (nie dotyczy opieki stomatologicznej) oraz innej opieki zdrowotnej, która jest niezbędna w danym momencie, aby nie musieć przerywać pobytu w Australii. W takiej sytuacji potrzeba pomocy medycznej musi zaistnieć podczas pobytu w Australii, a świadczeniodawca musi świadczyć usługi w ramach systemu Medicare, który jest australijskim odpowiednikiem szwedzkiej Försäkringskassan. Koszt leczenia będzie trzeba najpierw ponieść ze środków własnych, a następnie złożyć wniosek do Medicare o ich zwrot. Przed otrzymaniem pomocy należy poinformować świadczeniodawcę, że usługa będzie rozliczana w ramach systemu Medicare. Świadczeniobiorca musi okazać szwedzki paszport lub zaświadczenie o ubezpieczeniu. Quebec [Québec] Jeśli pracujesz lub studiujesz przez okres krótszy niż rok w prowincji Quebec w Kanadzie, masz prawo do uzyskania pomocy medycznej w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Musisz posiadać pozwolenie na pracę lub naukę wydane przez odpowiedni organ administracyjny prowincji Quebec lub zaświadczenie z Försäkringskassan. Izrael [Israel] Podczas tymczasowego pobytu w Izraelu masz prawo do pomocy medycznej związanej z porodem. Konieczne jest okazanie zaświadczenia z Försäkringskassan. Wielka Brytania [Storbritannien] Jeśli mieszkasz na stałe w Szwecji i przebywasz tymczasowo na wyspie należącej do Wielkiej Brytanii, takiej jak: Jersey, Guernsey lub Man, masz prawo do uzyskania doraźnej pomocy medycznej w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Warunkiem uzyskania pomocy jest okazanie szwedzkiego paszportu lub zaświadczenia z Försäkringskassan. Kraje, z którymi Szwecja nie podpisała umowy [Länder som Sverige inte har avtal med] Jeśli będziesz potrzebować pomocy medycznej w kraju, z którym Szwecja nie podpisała żadnej umowy w tym zakresie, nie masz możliwości uzyskania zwrotu kosztów leczenia ani w Szwecji, ani w kraju pobytu. W takim przypadku istotne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży, które pokryje koszty ewentualnej pomocy medycznej za granicą. 4 (5)

5 Więcej informacji [Mer information] Ta broszura informacyjna nie ma charakteru tekstu ustawy. Inne broszury na temat opieki medycznej za granicą: Pomoc medyczna dla osób zamieszkujących za granicą Uzyskanie pomocy medycznej w krajach UE/EOG, Szwajcarii lub Turcji Uzyskanie opieki stomatologicznej w krajach UE/EOG Informacje na temat wynagrodzenia chorobowego [sjuklön] i zasiłku chorobowego [sjukpenning] znajdują się w broszurze Jeśli jesteś chory i nie możesz pracować [Om du är sjuk och inte kan arbeta]. Informacje wyjaśniające sytuację osoby ubezpieczonej w Szwecji znajdują się w broszurze Ubezpieczenie osoby mieszkającej lub pracującej w Szwecji [Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige]. Wszystkie broszury informacyjne dostępne są w placówkach Försäkringskassan oraz w witrynie internetowej W przypadku pytań dotyczących kosztów pomocy medycznej za granicą można skontaktować się z Försäkringskassan za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer (+46) W witrynie internetowej możesz łatwo i szybko załatwić część spraw dzięki naszym funkcjom samoobsługowym. Pod samoobsługowym numerem telefonu (+46) możesz zamówić zaświadczenia, formularze i broszury. Możesz również dokonywać niektórych zgłoszeń. Masz pytania? [Frågor?] Jeżeli masz pytania, możesz skorzystać z pomocy Hanny, naszej cyfrowej asystentki internetowej. Odpowie ona na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych ubezpieczeń i usług oraz będzie Twoim przewodnikiem w znajdowaniu przydatnych informacji. Możesz również zadzwonić bezpośrednio do naszej centrali obsługi interesantów Kundcenter (+46) oraz do krajowego ośrodka przekładu telefonicznych rozmów głosowych na tekstowe (i odwrotnie) Nationell förmedlingstjänst (+46) Försäkringskassan kontroluje [Försäkringskassan kontrollerar]] Försäkringskassan kontroluje informacje, które składasz. Może to dotyczyć dochodu, nieobecności w pracy, stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania. Prowadzimy wymianę informacji z innymi urzędami, a w naszym rejestrze dostępne są dane pochodzące m.in. z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN], kas bezrobocia i Urzędu Podatkowego [Skatteverket]. Świadome dostarczanie nieprawdziwych informacji lub niezawiadamianie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia stanowi przestępstwo. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego, Försäkringskassan zawsze zawiadamia policję. 5 (5)

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Osoby młode o niskich dochodach mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od posiadanych

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE 10 praw, które przysługują obywatelom UE Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji i Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Publikacje 1049 Bruksela BELGIA Tekst ukończono w lutym 2014 r. 24

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SŁOWENIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 1 3.3. System edukacji... 1 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 3 3.5. System opieki

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo